سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم-فلسفه- سکس- تنهائی –جناب اقای مخلباف-  شما درین فیلم قول خودتا جهان مدرن- کالبد شکافی کردید که چر این عوالم رخ میدهد- ولی سئوال نفرمودید چرا عوالم دیگری رخ نمیدهد- وکلا از این سئوال غافل بودید که این خصوصیات به انسان بخشیده شده است- برای چه مقصودی بوده است- این اصل فلسفی از حضرت ایت الله جناب محمدحسین طبا طبائی رحمت الله علیه بخاطر داشته باشید که قبل از نسبیت مطلق وجود دارد وبااین اصل یک فلیسوف جوان سوئدی را دریاداشت خود داشته باشید- که مائده اسمانی تبدیل به دمپختک نکنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم-فلسفه- سکس- تنهائی –جناب اقای مخلباف-  شما درین فیلم قول خودتا جهان مدرن- کالبد شکافی کردید که چر این عوالم رخ میدهد- ولی سئوال نفرمودید چرا عوالم دیگری رخ نمیدهد- وکلا از این سئوال غافل بودید که این خصوصیات به انسان بخشیده شده است- این اصل فلسفی از حضرت ایت الله جناب محمدحسین طبا طبائی رحمت الله علیه بخاطر داشته باشید که قبل از نسبیت مطلق وجود دارد وبااین اصل یک فلیسوف جوان سوئدی را دریاداشت خود داشته باشید- که مائده اسمانی راتبدیل به دمپختک نکنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-افسانه-تاریخی جناب مرجع موید؟؟- از اهواز ما گروه –گروه با مینی بوس به جبهه اندیمشک میرفتم- خوب گروه ما گروه دانشجوئی خاص بود-در طو ل راه یک تانکرو ی تانک برکنار اطاق که کنار اش یک تلنبل اب کش ایستاده بود من خیلی تعجب کردم که شکار راحتی برای جنگنده ها است ودر طول را تانک بر هابدون گارددر حرکت بودند- راننده ما یک جوان گروهبان سه نظامی بود یک نگاهی به اسمان کرد وفرمدذند یک میگ بالای سرما است –احتیاطا شهادت را بگوئید  وما میگ را میدیدم  چند لحظه بالای سرما بود وایشان فرمودندباز بر میگردد- بچه ها گفتند کناری نگهدار وما دراز کش کنیم- ایشان فرمودند فایده ای ندارد با موشک ماشین میزدوبا مسلسل شمارا میزند بیاد بمن به سمت کوه بروم نزدیک کوه امن است اما زمین ها تازه از عراق پس گرفته شده است احتمال مین دارد رسیدیم به یک جاده خاکی نظامی ومن گفتم حال شماداخل چاده خاکی شو ایشان فرمودند تمام این کوه ها نیروخوابیده است کنار کوه شمارا دستگیر میکنند وچها وهشت ساعت سیم وجیم میکنند واز ده طبقه قبلا شما بایاد اجازه داشته باشی که بقول دربچه ها درجبهه ده میز ولی من کنار تلنبل می ایسدم وشما ظرف پنج دقیقه وضو بگیرید وبعد ایشان داستان هم قطاران خود که دراین جاده به اسمان بیان کرد که اخرین ان خودایشان با یکراننده نظامی کهاخرین سفر خود را میکرد که خداحافظی کندکه باز نشست شده است میگ رفت وما کنار جاده دراز کش کردیم مینی بوس زد ودرهمان زمان موشک خورد وتا امروز  هرجا خواسته بزند یا قبلا ویابعد موشک خورده است لذا صرف نمی کند فقط برای گزارش دادن جبهه میاید وباز امد ورفت-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت علامه ایت الله محمد حسین طبا طبائی رحمت الله علیه- نظریات برجسته درفلسفه وبخصوص فلسفه الهی دارد- من جمله شناخت انسان از هستی بطی الدرجه است- یعنی ارام ارام وبتدریج درک میکند وبقول شاگر دایشان حضرت  ایت الله هاشمی حسینی  رحمت الله علیه نسبی نسبی رشد میکند در حالیکه فرشتگان انی  -خلق الساعه هستنددرک میکنند- بتدریج درک نمیکنند- درک الهی  با مطلق صفات انی درک میکند- حال چه اختلافی بوجود میاید؟ خداوند منان این جهان را بسیار پیچیده ساخته شداست از جامبوجت پیچیده تر است لذا وحی وقتیکه بیان میکند یک حکمت قطعی ویابیان قطعی  است که به ان بیان مثبت میگوید ثبات دارد- وبعد یک بیان ونکته قطعی را به ان نکته قبلی سوار میکند چون انسان بدین نحو درک میکند یک پارچه نمیتواند همه را یک جا درک کند- اما بشریت  به هستی نگاه میکند با اولین فرض وارد تعامل با هستی میشود  با معلومات اندک ازهستی بهر ه میبر د چون هستی به نحوی ساخته شده است با کمترین معلومات به تسخیر انسان درمیایئد واین خود شاهکار است تسخیر دوگونه است- یکی انکه گفته شد- دیگری خود جهان  وهستی درحال سازندگی وکمک به انسان است که فرشتگان راهم شامل میشود وممکن است انسان انرا درک نکند- وپس از مدتی انسان متوجه ضعف فکری خوداش میشود وبه سمت رفع نقص بر  میاید وچون رفع نقص کرد میدان کاربر وسیع تر میشود وهمچنان این امر ادامه دارد- که میفرماید ازمنفی به مثبت میرود وهیچگاه بدون وحی به مثبت نمیرسد وچون عالم روح را تنها از طریق ماده وشناخت حضوری طی میکند کگاراو بسیارسخت وکم جان خواهد بود-حال زمانی که درغرب بعضی خرافات که نسبی هستند عبور کردند ان خرافات رادرقران ندیدندودراحادیث ناب رسول اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم ندیدنند –خوشبختانه تمام احادیث جعلی چه در اسلام وچهدرمسحیت نزدیک به خرافات جاهلی است وحرکت علمی درجهت قران واحادیث ناب حرکت میکند-در خاتمه اضافه میکنم که تجربه درانگستان اثبات کرد که جناب ابوعلی سینا برای جهان کافی است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درکتاب-": اقای سفیر":جناب دکتر ظریف رحمت الله علیه فرمودند که یک گروه از سازمان اطلاعاتی شوروی":کا .گ.ب " سازمان  بسیار قوی شرق درباب مسائل مختلف وبخصوصی جاسوسی- در زمان انقلاب گروهی به تهران امدند وفرموده بودند- که اقای جناب امیر محلاتی فرزند ایت الله عظمت مجد الدین محلاتی ودکتر لاریجانی وجناب دکتر ظریف ایسن افراد تمایلات شدید امریکائی دارند – یکی از بیچارگی های کفر همین است  که مصبیت عظیمی است که باعث سقوط انها میشود افراط وتفریط است- بقدر ی از هم دیگر میترسند- که میتوانند منصف باشند کفر  افراد ودیگران را بجهنم میفرستد- حضرت علی علیه السلام فرمودند نجبای عراق وفاداری ووحدت واطاعت از رهبری از شمنان خودتات از شامی ها یادبگیرید- درحدیث است که خداوندمنان عاشق یک کافر است که ایمان بیاورد وعشق خداوند به ان فرد بیشتراز علاقه خداوند به بعضی از مومنان است زیرا اگر برگردد کولاک خواهد کرد-خداوندمنان میدانست ماهیت شیطان چیست ولی تا انجا که پتانسیل داشت اورا ترقی داد ونمونه این مطالب در اسلام زیاد است جناب حضرت ایت الله مجدالدین محلاتی رحمت الله بالنی منبر فرمودند من در نیویو ک منزل پسرم بودم یک خدمتکار ز ن ساعت ها میعن خانه میامد ونظافت میکرد سر ساعت میامد دقیقا این دوساعت میکر د یکروز  ایاشان من دیدم سر ساعت نرفت گفتم مسئله رخ داده است فرمودند ده دقیقه اخبار گوش کردم بایدجبران کنم- من به دانشگاه رفتم وپرسیدم شما که میزان درطبیعت کار کردید به چه نتجه ای رسیدید-فرمودند ماعیب ساعت اتمی خودرا از ساعت خورشید درک میکنیم وحال من نمیخواهم عریضوطویل کنم بسیاری معتقد بودند که معایب غرب گفته نشود تا مابه حسن های غرب برسیم وعدهای حسنهای غرب گفته نشود که ما به حسن های شرق برسیم- درهرحال اسلام بهترین روش را دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دولت سوئد به رهبری حزب چپ- به خواست وزیر امور خارجه اش-خانم ": مارگوت- وا لستورم:" میزان خرید اسلحه که یک دهه ادامه دارد- بسیار مختصر کد وفرمودند باید کسی روبروی عربستان می ایستاد- دلیل ایشان سکوت عربستان درمجمع اعراب در قاهره بود کهدرباره مسائل زنان- تروریسیم- وحقوق بشر- عدم همکاری وعدم مصاحبه در مسائل انسانی- حتی برای حقوق زنان قهرمان فلسطین که در زندان  ها هستند  این تصمیم گرفته شده است واز سیاست دو استاندارد غرب  سو استفاده میکند؟؟- وحتی سیاست های منافقانه رهبرپیشین را کنار گذاشته است  یک ارتدوکس افراطی وهابی سلفی –جهادی رادر رپیش گرفته است با وجود انکه به اقای کری قول همکاری برعلیه داعش داده است ولی در عمل هیچگونه اقدامی نکرده است- عکسی ضمیمه است که فردی فریاد زده است که ": من قوانین شریعت وهابی را قبول ندارم": ,- افراد پلیس با چماق ایشان را نقش زمین کر دند تا ماشین بیاید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- باتشکر از پژوهشگران": مدیریت اسلامی": که اجر انان باصاحب مدیریت هستی باشد لطفا یک بار |سناریوی ": سریال خانه سبز:" با مدیریت مکتب شیعی ویکبار بامدیریت مکتب مدیریت اهل تسنن بنویسید که از درحقیقت برای جهان غرب باشد وتااز مدیریت قبل از تاریخ متمایز شود


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0