سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-اخلاق مترقی نشانه تمدن برجسته است نه قدرت نظامی-که در رده پنجم است-حکمرانها زمانی کم میاورندبه قدرت نظامی پلیسی روی میاورند- وهر عاملی که به ضرر انها باشد ولوبه نفع جامعه است ازصحنه دیدمردم حذف میکنند ویک شعار های فریبنده میدهند که همه انها تاکتیکهای سیاسی هستند تا جامعه فریب بخورد-بالاترین جنایت عقب ماندگی علمی است ودومی بی اثربودن تمدن شایسته بومی است- بعنوان مثال به تمدن اعراب میگویند شما جنگاوری وتمدن نظامی رابه بنام جهاد به دنیای اطراف خودیاد داده اید .اینان چون خودباخته شدند این مطلبرا دودستی میگیرند وبرای انکه درمقابل این سئوال جرا پس به فلسطین کمک نمیکنید یک توجیه احمقانه یاد دادند وکلملا میدانند چه سئوالاتی مطرح میشود وجواب انرا اماده کردهاند درست مانند ساواک ابادان وتمام علم که یادمیدادند بازیچه سیاست میشد وبا سیاست تغیر میکرد در ارتش گروهبان دفتر من دوره ضد اطلاعات یاد گرفته بود که جاسوسهائی میخواهد از مراکز نظامی ویا افراد نظامی اطلاعاتی بدست اورد به دام بیاندازد ودرلباس شخصی مامور به مرکز پیاده بود روزی متوجه میشود یک خانم خارجی از میوه فروشی نزدیک میدان قائم علیه السلام(اطلسی) از میوه فروش میپرسد این جناب سروان درهفته چند بار انگور میخرد وهردفعهچقدر است وان میوه فروش جواب میدهد وسپس میگوید ان جناب سرهنگ هفته چقدر انگور میخرد وانهم جواب میدهد ایشان جلو میرود وکارت ضداطلاعات نشان میدهد ومیگوید شما پاسپورت خود نشان میدهد ومیبیند که امریکائی است وبه ایشان میوه فروشی ترک ان ان خانم مخالفت میکند وبا زور ایشان بیرون میکند وبه میوه فروش میگوید که به سئوالات ایشان پاسخ ندهد البته امریکائی اطلاعات ازمنابع رسمی ایران داشتند ولی برای اطمینان این اقدام را کرده بودند ولی مقامات مرکز زرهی باسردی بایشان ربور شد وکمی هم انرا بی ادبانه تلقی کرد درحالیکه تعلیمات انها این چنین بود وسخت ناراحت بود-درهمان مرکز یک جناب سروان درامریکا دوره به دام انداختن جاسوسانیکه برای جاسوسی از مراکز نظامی فعالیت میکردند دیده بود وهم درمرکز زرهی کار میکرد وهم درساواک برای همین منظور- فکر بود که من مطلع شدم واین را پخش خواهم کرد وتاثیر بدی در روی وظیفه ها بخصوص لیسانسیه ها میگذارم ویک دغدغه پیدا کردم ومن در میدان دید وجریان خوداش را گفت وفرمودند مداوم دستوران ضد ونقیض دراین مورد ازبالا صادر میشود که من را گیچ کرده است وهمه اینها ریبشه سیاسی دارد وهیچکدام علمی نیست وبه ما درامریکا گفته اند که شمانمیتوانید درمقابل جاسوسان خارجی مقاومت جانانه کنید بلکه شما باید کارانها دشوار وسخت وپر ازار کنید واگر کسی به دام بیاندازید اطلاعات زیادی توسط ما بدست میایدکه به شما خواهیم داد روسها درچند مورد پیشرفت وحشتناکی کرده بودندکه بعدا شرح خواهم داد یکی مسائل علمی که به ضرر انها تمام شد وجاسوسانها که مثلا برای پیشرفت غرب در مسائل نایلون کار میکردند خود راتسلیم کردند تا روسها از عقب ماندگی روسها مطلع کنند- دوم مسائل سیاسی بود که از مقلات وجریانهای سیاسی بخوبی درک میکردند بخصص زمانی که رهبران کشورها به نزد انها میرفتند خیلی زیرکانه بدونانکه متوجه شوند به اسرار ها دست پیدا میکردند که امریکا مداوم ار وزرات خارجه میخواست مقلات سیاسی خودر قبل ازانکه منتشر شود به نزد انها ببرند وانهارا تصحیح کند ومداوم انها ر سرکوب میزند محقق تربیت نکردید تا انکه یک دانشجوی فوق لیسانس زبان انگلیسی از شیراز که تهرانی بود وبا استاد امریکائی روی مسائل سیاسی کا رکده بود تنها کسی بود که مقلات علمی مینوشت که قابل قبول بودکه بعد درباره ایشان خواهم نوشت امریکائی گفته بود حداکثر پانزده درصد ایرانی با شما هستند روی برنامه های خود غلو نکنید این مطلب من درابادان درکردم که خانواده پدرشان درگمرگ کار میکردند وپسران خودشان زبان انگلیسی یادمیدادند وانها درگمرگ به پدرشان کمک میکردند وانها اطلاعاتی که بخصوص المانها میخواستند دراختیار انهامیگذاشتند والمانها مداوم به انها سرکوب میزدند که اگر ما جای شما بودیم این وضعیت را تحمل نمیکردیم وانقلاب میکردیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهیبه نظر جناب اقای رضا امیر خانی در علت اساسی وکلیدی پیشرفت غرب وعدم پیشرفت ایران مسلمانان-نظریات شخصی است- انچه من از غرب دراین مورد درک کردم در دوطبقه مجزا هست- یک نظر فرهیخته است ویک نظر فراماسونری غرب است-نظر فراماسونری غرب که تلویحا درک میشود پیشرفت ایران مالزمانی است که نژاد اروپاوی به ایران امد وسپس به خاورمیانه امده است ودلیل پیشرفت اولیه نژاداروپائی مسئله حیات ومرگ بوده است که امروزه غرب هنوز ازاین پستانک کمال استفاده را میکند وبه هماین علت سیاست مداران غرب مسئله اول انها ارتش است درحالیکه برای مردم جزو رده پنچم است غربیان معتقد هستند که درانها جهش خاص رخداده است که هوش بالاتری پیدا کردند وسرانجام راه درست انها هستند پیدا میکنند ولی استادمن درانگلستان میفرمودند کهغرب به بن بست میرسد وبه روی مبارک نمیاورد ازروی احتمالات راهی میرود تا به هدف میرسد وسپس برمیگیردد وراه درست را پیدا میکند بریا نکه تقسیم قدرت واقتصاد نشود مداوم بدنبال بدست اوردن اهرم ها است وامروزه بدنبال بدست اوردن اهرم های جهانی است-در ایران بهترین زمان پیشرفت علم زمان سلجوقیان بوده است که درست امروز غرب همان راه را میرود که افراد درخانهای جمع میشدند وچیزی را اختراع میکردند ویا چیزی را کشف میکردند ورقابت بین حکمرانهای زمان شدیدبوده است وعباسیان مداوم انها را تشویق میکردند که کارهائی کنید که چشم اسماعیله کور شود ولیبعد درزمان صفویه بخش خصوصی بشدت تضعیفشد به این علت که درباره به پول زیادی نیاز دارد که ایران حفظ کند بهترین منابع درهرموردی را دراختیار گرفت زمانی که بدنه ایران فلج بود ومغزهای شهرهابزرگ هم مدوام روبه فلج شدن میرفت-وسرانجام تاحدف درشورویمنجرمیشد خواست الهی بود که نفت وتکنولوژی وبرتری امریکاباعث نجات ایران واحیای ایران شد-امام خمینی میفرماید که من دست خداوندرا بخوبی حس میکنم بسیاری گفته اند ومن شخصا به همین نتجه رسیدم ومن حتی میتوانم با قاطعیت بگویم فلان کس که درایران با یک انگلیسی مخوف اطلاعاتی وعلمی برخورد کرده است یا امام زمان علیه السلام بوده است ویافرشته ای ازطرف ایشان بوده استکه انگلیسیها فکرکنند که ایران هم دارای اطلاعات مخوف وحتی بیشتر وبسیار باهوش هستند حتی مغزعلمی اورا میخواندکه احتملا بسیار اندک هم وجود نداشت درحد صفر مطلق بود وبچهبعضی افراد ساده انگلیسی را درحد جادوگر میشناختند- وازمن میخواستند من هم تستی بکنم علما بخصوص درایران یک اشتباه بزرگ انجام دادندشاید این امر ظاهری بوده است واگر باطنی باشد اشتباه بزرگی بوده است وان این بوده است تصور میکردند که امام علیه السلاممیفرماید حکومت ما دراخر زمان است یعنی ما کاریبه حکومت نداریم وبدنبال گرفتن حکومت نیستیم درست برعکس است واین یک حیله سیاسی بوده است امام مسئول حقوق مردم است تنها به فکر خوداش تنها نیست حقوق مردم درحال پایمال شدن بود امام مخفینانه بدنبال بدست اوردن طرفدار بود ولی درظاهر هرکس که خواست بشود وهرکس که نخواست نشود وتقدیر هم باید بپذیرد واین امر به شاگردان خواست تفهیم کرده بودند واگر حکومت وقت میدانست درجا امام علیه السلام را میکشت همانطور که با ما رفتار کردند ولذا از حقوق مردم دفاع نکردند ومردم انها را رها کردند جناب استاد حدائق به من میگفت بارها به حضرت ایتالله یوسف حدائق رحمت الله علیه میگفتم که حداقل از حقوق معلمین دفاع کن همانطور که برای حقوق صنف خودت دفاع میکنی وایشان نمیکرد و ماهم ایشان را رها کردیم البته باز میگو. یم این ممکن است ظاهری باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره-ساواک در ابادان پس ازانکه متوجه شد- که دختران دبیرستان توجهای به معلمین مذهبی پیدا کردند-بدنبال ریشه یابی رفت که دلیل ان کدام ست- به نظر حقیر به این نتجه رسید توجه دبیران به دختران وبها دادن به انها یک عامل است ودوم بایک مرد پخته صحبت کردن هم یک عامل دیگر است-درا بادان برای بدست اوردن معیشت جای سختی بود ودرنتجه به پسران بیش از دختران بغلط توجه میشد- لذا برای انکه این امر خنثی کند وجهت را بر گرداند بفکر بدل افتاد مدتی مداوم اعلان میشد که مردم ابادان توسط نمایندگان خود تقاضا میکنند که اشرف پهلوی سری به ابادان بزند وایشان هم سلام صمیمانه ارسال میکرد که بعلت مشغل زیاد فعلا این سفر امکان پذیر نیست ومداوم این درخواست میشد ولو ایشان ده دقیقه بیایند ویک بارهم ازفرح دعوت شدمن درانگلستان از قول رهبر حزب توده شنیدم که انها محرمانه پیدا کرده بودند که شاه به کابینه گفته بود مادر ابادان پول زیادی به گارگران میدهیم؟؟!! بعد انشائالله بحث خواهد شد وانها اگر امنیت نباشد پالایشگاه را به اتش میکشند چگونه ما میتوانیم کارخانجات معظم بیاوریم که پول صنعت نفت رانداشته باشد واین هم یک بهانه بود لذا ازایشان دعوت نمیشد نتجه زیاد دلچسب نشد طرح دیگری ریخت وباخود فکر کرده بود جای مذهب موزیک وخوانندگی ورقص باشد وجای مردان ترکیب دختران هنرمند دراین موضوعات با پسران هنرمند طراز اول شرکت نفت برای تشکیل یک ارکستر مشترک- که اولا مخفیانه دریک ویلا تمرین کنند وسپس در یک سالن برنامه اجراکنند وسپس درباشگاه نفت بلیط فروخته شود وبرای جذاب شدن یک دختر ستاره از طبقه پائین بایک پسر ستاره از طبقه بالا مدتی گم شوند وازخانواده ها بخواهند که باازدواج انها موافقت کند مسئولین اموزش وپرور ش درتمام جریان نبودند ولذا اجازه انها از خانواده گرفته بودند ولی برای دختران عرب به این نحوه بوده است که به کافی تریا بروند وپسرعموی خودرا ببینند وانها اینان به یک کیک وچائی دعوت کند

ان هم یکبار ولی بعدا مخفیانه به دختران وپسران عرب گفته بودند بازهم تکرارشود-افتضاحی شد که در دبیرستان من یک دختر خانمی بود که مغز مدیریتی عجیبی داشت وستاره تیم هم دراین مدرسه بو وپس از ماجرابه خوابگاه من امد که در مدرسهای ا طاقی به دبیران جوان داده بودند اتفاقا انروز مادرمن هم امده بود وخانم سریدارکه یک خانم شیرازی بود به من گفت من خانم ستارهرا میشناسم وصلاح نیست شماانهارابپذیرد ومن هم گفتم به هیچوجه نخواهم پذیرفت ولی انها اصرار کردند ومادرم گفت تنها من باانها صحبت خواهم کرد وانها امدند وهمه جریان را گفتند ومادرم گفته بود کار شما ازاول اشتباه بود وشما پس از ازدواج سه ماه که بگذرد شما مردان راخواهید شناخت وبه درس برسید وپس ازرفتن انها بشدت از ساواک ترسیده بود وازمن خواست انتقال به شیراز بنویسم واگرنپذیرفتند که نمی پذیرفتند ازاموزش پروش استعفادهم- ساواک بعد ازمدتی طرحی جدید ریخت که مداوم برای هرموضوع خاصی طرحی میریخت یک ثلت امتحان گذشته بود- یک دیبر زبان شیرازی منتقل به شیراز شده بود ویک دبیر زبان شیرازی جای ایشان امده بود که یک ته ریش داشت وهمیشه در دست اش یک تسبیح کوچک هم داشت دوروز بعد امتحان زبان بود که برای انها درس سخت محسوب میشد وبچه ها بایدروزها سر کلاس باشند وایشان میخواست باانها زبان کار کند ساواک یک دستورالعمل نوشت که یک مقوا با اندازه معین باید ازان یک روزنامه درست شود که همه کلاس موظف به فراهم کردن ان بودند وهرچه اموزش وپروش گفته بود که زمان مناسب نیست گفته بود اگرتهیه نشود کسانیکه قصور کردند جریمه میشوند وسط این روزنامه یک عکس از روزتاجگذاری شاه وفرح داده بود که شاه به سمت چپ نگاه میکند وگفته بود یک مقاله دراین باره مینویسیدکه شاه وفرح دارای ارزش مساوی باشند وای برشماکه فرح کمتر باشد و.پائین ان اگربتوانید چند خط شعربگوئید وبقیه نصایح را هم کرده بود جناب اقای شیرازی مامور یک کلاس بود ومن شرکت نداشتم ایشان گفته هرچه مینویسید مسائلی باشد که درداخل همین دبیرستان رخ داده است وخارج از اینجا نباشد درابادان خانه هائی بودند که چندین اطاق داشتند وگاهی یک اطاق بزرگ به یک خانواده باهشت بچه کرایه میدادند وپانزده درصدانها گارگران تکنسینی پر سابقه شرکت نفت بودند ویک روز دختری از طبقه گارگر شرکت نفت دراین باره بامن صحبت کرد که ایا ماروزنامه تهیه کنیم ودرداخل انجا بزنیم موثر واقع میشود البته دانشجویان دانشکده نفت وبعضی از دبیران وخانه فرهنگی اصفهانیان کارهائی انجام میدادند ومن هم توصیه کردم حتما این کار رابکنید وانها ده تاروزنامه تهیه کرده بودند که موثر واقع شده بود وبه جناب دبیر گفته بودند شما انها راملاحظه کنید وازبین انها ما یک روزنماه بیرون بیاوریم خلاصه انروزنامه تهیه شد وان جناب از سه حدیث داخل ان روزنامه پسندید که درباره علم بوده است وچهارمیراهم خودایشان فرمود که بنویسید که مضمون اش این بود که شاگرد ومربی وعالم ومرجع ورحانی درنزد خداوند ارزش زیادی دارند وایشان نمی دانست که این حدیث دوجور نقل شده است که نقل دیگر یک دنباله داردچناچه به روحانیت توجه نشود عذاب می اورد بچه ها جای این حدیث درست درمقابل چشم شاه بوده است نوشته بو.دند- ساواک بچه ها رامیطلبد که این حدیث شما انتخاب کردید وانها که ازموضوع خبر نداشتند گفتند انتخاب جناب دبیر بوده است- ایشان راخواسته بود وگفته شما اینحدیث راانتخاب کردید ایشان گفته بله من انتخاب کردم وساواک خط کش را گذاشت روی دوچشم شاه ودرست درمقابل او این حدیث نوشته شده بودوگفته بود چرا انرا پائیئن ننوشته ایدایشان گفته که نوشتن کارمن نبوده است وسپس گفته بودند اینحدیث یک جور دیگر نقل شدهاست وجریان را گفته بودند وایشان گفته بوده است روح من ازان حدیث مطلع نبوده است وساواک گفته بود شاید روح شما اینجا مطلع نیست وشما ممنوع الخروج هستید ودیگر درمدسه دختران حق تدریس نداریدودر مدرسه پسران بعدا شغل شمارا مشخص میکنیم- ایشان گفته بودمنرا ممنوع الخروج نکنید ومن پس از امتحانات به غرب میروم ودیگر برنمیگردم ودرایران جای من نیست وچناچه نکنید من روی بام مدرسه میروم وچون دوخیابان ازکنار مدرسه میگذشت با مردم صحبت خواهم کرد وسپس با مغز به حیاط پرتاب خواهم شد انها پس از گفتگو باهم ایشان اجازه میدهند کهایشان برود-ادامه دارد

ا

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شرعی وغیر شرعی- ظریفی میفرمود که خوب این ریس جمهورهای بعد ازاین امریکا کاسب کاری را بلد هستند وبرای شش پشتشان مایه جمع کردند- گفتم یکی ازانها گفته است خط های قرمز ما درشنهای قم فرورفته است- به ذهن این میرسی که ماننداصحاف کهف از خواب بیدارشدند گرچه روی توان بیداری اسلامی واحیا فرهنگ اسلامی زود قضاوت شود که چه اندازه است وتا کدام مرز میتواند تحت تاثیر قرار دهد ولی مسلم است که قم از نظراقایان دره اژدها است که باترقه بیدار تر میشود اقایان بخوبی میدانند که سلولی که بخو.هد جاودانه شود سرطانی میشود-  مانند جناب ابرهه -دوستی از سفر حج امده بود پرسیدم چه خبر؟ ایشان گفت تمام غیر شرعی ها انجا شرعی شده ویک سوپر مارکت غیر شرعی هم درایران بوجود امده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-شاه کلید-درغرب جامعه به سه قسمت تقسیم میکنند- متخصص- عام پیشرو- عام حیوان صفت—عام حیوان صفت کسی است که حقیقت را میداند ولی منکر ان است مانند کسی که پی به معجزه قران بردهاست ولی انرا رد میکند- تعداد انها همیشه بسیار اندک است وغرب برای انها برنامه دارد وعام پیشرو- ماند کسی است که درمعجزه قران شک دارد که معجزه هست ویا سحر است ودست به کشف حقیقت میزند وتا حدودی پیش میرود بریا درک کامل نیازمند متخصص است وان میزان درکم بسیار با ارزش است مانند انکه یک متخصص فیزیک بعلتنبود دکتر مقداری تحقیقات کند وبه نتایج مثبته هم برسد که اکثر جامعه را تشکیل میدهد ومتخصص هم وضع مشخص است- درباره تخصص در ساختن ایدلوژی سه ایدلوژِی برتری چشم گیری داشتند- لیبرال دمکراسی غربی –اسلام وکمونیست- وبحث غربی این بود که ما به اندو فرصت میدهیم چناچه مسائل روشن حل نکنند دیگر جیک نزنند وکار رابدست ما بسپارنند وماهم همین ادعائی داشته ایم وهر کشوری در موضوعی شاه کلید ان است درشوروی ارتش بود ودرغرب بیشتر روابط زن ومرد وحقوق بشر- درایران هم اسلام- درشوروی زن ومرد دقیقا درتمام موارد مساوی بودند مثلا زن در معدن زغال سنگ همان مقدار باید تولید زغال سنگ کند که مرد میکند ومیتوانست این برابری را کادوپیچ کند- درغرب ازادی بیشتر کردند بعنوان مثال در امریکا رستوران خاصی بود که زنان با لباس شنا میتوانستند درانجا باشند ودرالمپیک سابق برای نشان دادن قدرت تمدن امریکا خانمی برهنه که پشت شانهاش از تیم خوداش حمایت کرده بود در ایستادییوم شرکت کرد- ایشان میتوانست انرا کادوپیچ کند واما ایران سابق من از شیراز سوار هواپیمائی شدم که از کویت امده بود وبه ابادان میرفت وجای من کنار یک خانم عرب ابادانی بود که از کویت میامد ومن  درباره کویت وابادان سئوالهائی کردم وایشان میفرمودند یکی از قوم خویش ما مردی درسن هشتاد سالگی یک دختران جوان بعناون همسر چهارم گرفته است وگفتم چرا؟ ایشان جواب داد برای انکه احمق است ولی جواب میدهد که اگر ایشان شوهرمناسب داغشت با من ازدواج نمیکرد ومن درخانه زن سوم اقای خودم بودم وزن چهارم هستم وبیست سال بازن اول اختلاف سن وایشان میخواهد یک دختر بعنوان صیغه یعنی زن پنجم بگیرد که درحدود شصت وهفتاد سال سن دارد گفتم چرا- ایشان گفت برای انکه احمق است ولی دلیل اش این است که دراطراف ابادان که شما انراخواهید دید چون تاکسی اول منرا میرساند زمین زیادی خریده است ومیخواهد باغ ودامپرویوکشاورزی وخانه سازی کند ودر ضمن در نزدیکی ابادان یک پاساژ بسازد وچون تمام فامیل خوداش وزنانش ر ا کار داده است ونمیتواند به افراد قیبله وفارس ها اطمینان کنند که دزدی نکنند لذا زن پنچم را میخواهد بگیرد واین رانمیشود دکادوپیج وباغید ریشهای حل کرد وهرکس بهتر بتواند انرا حل کند حق دارد ایدلوژی را تبین کند ومشکل مانند دربسیاری چنین موضوعاتی بود که میبایست انرا ریشهای حل میکردیم که ازعلوم زیادی بیاد بهره برد وباچند منبر قابل نبود- ومشخص است هرامری شاه کلید است سقوط کند انقلاب حتما رخ میدهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطرات- یک ذانشجوی ایرانی کمونیست در دانشگاه لندن به من میگفت ما دردانشگاه های تهران سرکلاس بلند میشدیم وبه استادم میگفتیم که لطفتا به جای |" گل فرند": بگویئد |" دوست دختر:" واستاد باکمی خشم میگفت که گل فرند – دوست دختر نیست؟!! ولی ما اصرار میکردیم وتاسرانجام یک روز دریک روزنامه دیدم که نوشته دوست دختر وفهمیدیم که میخ ما درسنگ فرو رفته است وفقط بعضی مجلات کلاس میگذاشتند مینوشتند": گل فرند:گ برای انکه کلاس بگذارند ومن هم نصیحت میکردم انهار هو کنید وعلما به نظرم به این تصور رسیده بودند که بایدکمی هم درگیری یجادشود-سرکرده حزب توده درانگلستان به من گفتکه دویست تا کد به من بده بدهم به سفارت از قرالر معلوم اناه مداوم کد به سفارت میدادند ومن ندادم تاروزی کنار اداره بارزگانی درلندن میگذشتم به دم در رسیدم یک خانم ایرانی که تشخیص دادم با یک انگلیسی قد بلند که ته چهرهای ازمارلون برادندو داشت ایشان را مشایعت میکردم در بهم رسیدم ان خام رو کرد به انفرد انگلیسی به فارسی گفت "| من دوساعت دیگر به تهران میروم لطفا ماشین منرا زود تهیه کنید وان جناب باتلفظ دقیق تهرانی گفت تا به میدان برسید که نزدیک بود تاکسی شما اماده است ورفت من خودم به خانم رساندم وگفتم شما درانجا چه گفتید؟ ایشان فرمودم گفتم نگهبان این اداره بکنید وزیر بازرگانی ایران- خواستم بگویم اگر نکنند ابروی انهاراخواهیم برد وفهمیدم ایران اخر خط است واین بهترین کد بود- اکر ایشان میدیدم به ایشان میکفتم اولا صداقت ان فرد دوم شایع است که این افراد چند روزنامه از هر نمونه میگیرند وبخش هائی که مربوط به ان اداره است باقیچی جدا میکنندودرپاکتی میگذارند وهمه تحویل منشی شخصی وزیر میدههند وان خانم انهارا زیر شیبشیه یا روی مقوا ویا در داخل البومی قرار میدهد وبه وزیر میدهد وزیر جواب خودرا به منش شخصی میدهد وایشان میدادند چگونه عمل کند وسپس این نگهبان ازخانم منشی دراین باره سئوالاتی میکند در لندن همه متفق بودند که بهترین کسی که کد خارجی درک میکند جناب عظمت شهید دکتر ایت الله بهشتی بود- وایشان در ایران یک کد بیان نکرد- که سئوال بود من ولی بعد فهمیدم گه اقایان میفرمایند ما لیسناسیه هستیم ومیخواهیم به روز باشیم ویا ما فنی ای هستیم- مسئله گوشت بخوریم ویا نخوریم
|


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی - به مقاله "|کودتای بیست وهشت مرداد-مارک-ج-گازیور وسکی-گروه امریکائی –انگلیسی- که برای مدرسه استاد حدائق مشاوره میداد- گفته بودند که اول شما باید مشاور درهرشته بوجود اورید- در غرب گروه مشاوره منشی در پیشرفت علم حرف اول را میزند- که بشتر انها هم از خانمها هستند مثلا درمتالوژِی خانمی هست که درسطح ممتاز این رشته است ولی علوم دیگری واطلاعات دیگری هم دارد- ازجمله مراکزمهم این علم وسازمانها مهم این رشته وشخصیتهای مهم وشاختت کامل از اسباب ها وشناخت ازهتل ها وسازمان انهای امنیتی وغیره ومدااوم با شخصیت های دست ان کار ساخت ان محصول در ارتباط است مثلا برجک تانکی به زیر دریا میرود وخوداش میتاند از کف اقیانوس به ساحل  بگردد ویا وسط اقیانوس بالا بیاید وسپس توسط سیم بکسل سوار ناو شود توپ با سرعت یک 1200کیلومتر ودویست متردر ساعت شلیک کند وموشک 2000 کلیومتر درساعت وولیزر با شکافت دادن 45 سانتیمتر ومسائل دیگر- که یکدانشجوی فیزیکی ایرانی دران کارخانه کار میکرد- واین جناب همه چیز را مرتب میکرد وتا شانزده پرفسورهای اسیستان کمکی برای ایشان فراهم کند که بیشتر امریکائی هستند وان جناب دانشجو میفرمودند شانزده ویا هفده نفر برای گمراه کردن است درمسائل عددی ندارد وانها هم وقت شان ذی قیمت بایدهمه چیز سازمان یافته باشدواین خانم ها بعد میتوانند به ریاست شرکت های معظم ابر قدرتی برسند ویا ریس دانشگاه شوند ولی برای راحتی خود غالبا معاونت را بعهده میگرنند وخانم استاد انگلیسی میفرمودند غالبا سیاه مست هستند بعلت سختی کار-بقول بچه ها پاتیل- پدیده جدید دنیا که مال عصر حاضر است یک دست کردن مردم وایجاد هماهنگی شدید درست مانند یک واحد نظامی است افکار عمومی یک دست- بحثی قران بنام امت میگوید که امروزه درکشورهای پیشرفته موجود است ودراینده بقول استاد حدائق ممکن است 200 سال بوجود اید وممکن است حوادثی انرا جلو بیاندازد که شانس ان کشور است واین امر استراتزی وتکنیک خاص خود را دارد که به صورت بسیار کم رنگ ان دراوائل عصر صفویه بوجود امد وان کد گذاری ویا لایه گذاری درمغز انسانها است که این وکار هم استاد حدائق با تکنیک اروپائی به خوبی انجام میداد تحقیقات نشان میدهد که قاره اروپاروز به روز در بیان این کدها به پیشرفت وبه پیچیده گی رسیده است- در سر کلاس در دانشگاه لندن استادخانم فرمودند که این کد را من حداقل میتوانم دوترم روی ان صحبت کنم ولی دراین زمان فقط ده دقیقه صحبت خواهد شد وبا اصرار به بیست دقیقه رسید وایشان فرمودند که9 دانشجویان دکتری درحال باز نگری روی لیست کردن کتبهای برای کدها هستند وبه نزد انها بروید وکتب لازم برای کدها رابدست اورید- درانگلستان بخصوص لندن حزب توده سعی فراوان درشناخت این کدها داشت ویک دانشجوی ایرانی که سمپات حزب توده بود بلرای من این کدها بیان یمکردوبه محض انکه انتخاب شد فرمودند باعرض معذرت من دیگرنمیتوانم به شما کد بدهم وفکر میکردند که من نمیتوانم انها بدست بیاورم که درسرکلاس ها فراوان این کد هاع مطرح میشد واستاد ها مایلبودند هرچه بیشتر ما این کدها رایاد بگیریم-درانگلستان یکی ازتحقیقات درک علوم پشت مقاله روسی بودوپول بسییار خوبی میدادند ودرامریکا سالانه چهل هزار حق سکوت میدهند ومال انگلستان را نمیدانم وبه محض انکه اسران کشف میشد انرا به امریکائی ها میدادند وانها ان فرمول که به جنگ فورمول ها معرف است درکانالهای میگذراندند وسپس عرضه میکردند که روس ها متوجه نمیشدند که ریشه انها مال روس هاهستند واگر میفهمیدند که ان فرمول ها غلط است توی بوق میانداختند وملت روسیه شوکه میشد ومیابیست یک متخصص برود وانرا اثبات کند وانها را راهنمائی کند وروسها مثلا در اقتصاد خرد مجبور میشند که برای انکه شوک را برطرف کنند کاری سنگین کننذد ومداوم مقاله روی مقاله میامد تا انکه یک کتاب بسیار تاثیر گذار چاپ میکردند که انگلیسی ها برجسته بودن قبول داشتند ولی میگفتند ما گول نمیخوریم این تئوری چقدر در روسیه اجرا شده است-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0