سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-گاهی غمش برای دلم ارغنون زند- گاهی به حسن ولطف گل ارغنون شود- اوبی نشان وجمله عالم نشان اوست- گه در نشان نماید وگه بی نشان شود—هرجاکه توانگشت نهی عین حقست ان-زین نیست معین که کجا هست وکجا نیست-لمعهای از شناخت تحلیلی درباره حضرت حجت علیه السلام-تمام حالات امام زمان علیه السلام ازبدو تولدتا ظهور پرشکوه وپرعظمت ایشان درپشت پرده استتار است وزمان ظهور دقیقا برعکس خواهد شد شناخت ایشان مع الواسطه است یعنی از طریق دیگران پی برده میشونند لذا باید افراد رابخوبی شناخت وجستجو کرد عاملی برای بدست اوردن علم زیادی میشود وشناخت افراد هم بدست میاید- درحالیکه اگر امام حضور داشته باشد برای بعضی زیاد جلب توجه انچنان نمیکند وحتی ممکناست شیطائین بیشتر بتوانند درافرادتاثیر بگذارند وپس ازمدتی متوجه شود که اشتباه کرده است دوم دشمنان بدنبال شناخت ایشان بر میایند وسعی فراوان میکنند وبیشتر به دوستان ایشان توجه میکنند وخود این امرهم یک توفیق است-درمرکز زرهی بودم قرار بود درمقابل عراق تانگ های جدیدی خریده شود ومداوم ان سران بیشرم ارتشکه میدانستندکه شاه قرارداد خرید چیفتنرا امضا کرده است مداوم جزواتی ازتانکهای غربی میداند که باهم مشورت کنید کدام یک رامابخریم وازهمه جای ایران این کار میکردند وباز میگفتند اطلاعات وبیانات شافی نیست وباز اطلاعاتی میدادند واین بند گان خداوند مداوم درهول وهوا بودند ومنهم تاحدودی مطلع بودم وازروی کنجکاوی کدام بهتر است میخواستم بهترین راتشخیص دهم یک افسر گارد ان زمان دوره خوداش را درامریکا به پایان برده بود وششماه درگارد به اصطلاح تخلیه اطلاعاتی شده بود وحال به مرکز زرهی امده بود که دراینجاهم تخلیه اطلاعاتی شود وکمک فکری دهد روز دوم دروسط میدان ایشان دیدم که میخواست به ستادرود به سمت اش رفتم چون صفر کلیمتر بودخندهای کرد ونگذاشت من سلام نظامی بدهم وگفت جانم چه سئوالی داری من مسئله را گفتم باخنده پشت من ارام زد وگفت تو-به تانک کاری نداشته باش از مسجد چه خبر ومن ازاین تاکتیک بعدا خیلی استفاده کردم اینهمه عباسیالن جاسوس برای شناخت مومنین ایجاد کردند که نگذارند شیعه حرکتی بکند وخیلی هم پس ازمدتی شیعه شدند- در زمان انبیا بنی اسرایئل علیم السلام یهودیان میدانستند که انها اهل انقلاب نیستند مگرحضرت موسی باشد لذا ندیده شیفته ایشان بودند وبه خاطرایشان حرف انبیا را گوش میکردند یک سئوال برای من مطرح بود که عداهای میدانستند که فلانی حضرت مهدی علیه السلام نیست ولی ایشان راباور میکردند عینا درغرب است که هرزگاهی فردی مسیح رادیده است ویا به خواب اوامده است ودستوراتی داده است این سئوا ل را ازخانم استادانگلیسی کردم ایشان فرمودند اینهاا فر ادی عجول هستند وبعلل مختلف از اوضاع ناراضی هستند خود اینها فردی راعلم میکنند وقتیکه به انها میگویند ممکن است این کار به ضرر مذهب باشد جواب میدهند برعکس ما چند قدم جلو امدیم وای به زمانی مسیح علیه السلام بیاید- نکته اول هیچگاه حضرت با کسی تما س گرفته است نگفتهاست که نام محمد است وافرادی زیادگول خوردند خودرامهدی گفتهاند فقط یک داستان است طلبعه درنجف بدنبال ملاقات بوده است وقیکه مشکوکمیشود میپرسدلقب شما چیست امام اول میفرمایدمن همان کسی هستم که شما بدنبال اوهستید ولقب رسول رامیفرماید دارم ولی اسماش رانمیگوید در ارتش به ما یادمیدادند-برای واحد به بجبه میرود اتفاقی افتاد ودر شرایطیبود باید پیک میفرستادید یک استوار معین میکنید- تانک رابه سمت اولین درخت بید ویاچنار میبرید وپشت تانک نامه را مینویسید سه رمز که یاد دادبود درجای معین منویسید وهر با بدون انکه جناب استوار بداند لیوان چای دردست راست بلند میکنید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اشتباه فاحش غرب در موردایران وخاورمیانه-ملت ایران در طول تاریخ هیچگاه طبقاتی نبودند بعنوان یک فرهنگ ودر طول تاریخ کم کم این امر شکل گرفت که نمونه های بارز ان روسیه است وهندوساتن وایران درزمان ساسانیانمدتی به این سمت رفت پول دار بودن نشانه طبقاتی بودن نیست اگر انسانهارا مانند سوسک وموش وخرگوش ببیند انوقت ان فرد فرهنگ طبقاتی ببیند یک یهودی انگلیسی که مغز بوده است ودانشمند برجسته اتمی بود به اسرائیل میرود ومداوم به انگلستان میامد ودوره میدید یکدفعه ایشان الان کردمن کمونیست شدم وضد ضیهونیست شدم وبه انگلستان امد اسرائیل اجازه باز گشت نداد ودرامپیرالکالج سنرانی گذاشت – من رفتم جوانان معتصب یهودی به علنافحش دادند که تو دین را زیر پا گذاشتی وبه ارمان یهود خیانت کردی ایشان گفت من با دوعلت کمونیست شدم- اولا اسرائیل ادعا میکند که فلسطینی ها جزوملت اسرائیل هستند ولی نگاه اش به اینهادرست مانندسوسک – موش وخرگوش داست ودرهیچ امر علمی وسیاسی به اینها فضا نمیدهد واین همان طبقاتی بودن وبرتری نژادی است بایدانها درمرکز اتمی اسرائیل کار کنند-دوم ما ادم ناشی بودیم وارد اسرائیل شدیم گفت مدتی درهتل باشید جای مشخص میشود ویک خانه نشان دادند ومن هم گفتم مناسب است انجا خانه یک فلسطینی بود وبهانهای درست کردند وانخانه را به منداد مدتی گذاشت درمرکز اتمی بعضی ها این مسئله مطرح کردند واسم فردی اورد که ما جوابی برای مردم دنیا نداریم ومنهم فهمیدم عجب اشتباه کردمودنبال ان فلسطینی رفتم بان قیافه خندان وملیح یک دفعه مواجه باقیافه خشن مانند نازیسیم شدم مگر امروز میشود که یک انگلیسی به ژنرال المانی بگوید اجدادتو خانه من را ویران کرده است غرامت منرا بدهویک روسی به انگلیسی بوگوید اجدادتو به شهرماحمله کرده است غرامت من رابده همان طور که با مردم دنیای به اصطلاح متمدن که من دیگر قبول ندارم رفتار میشود با فلسطینی همباید رفتار شود- جوان یهودی گفت دنیا وبخصوص مسلمانان مارا تحقیر کردند وچه کردند ومن بایدکشوری داشته باشیم ومقداری هم به انها بچشانیم وحق خود را بگیریم- ایشان فرمودندحق را بگیرید براساس قوانین عالی بشری- گول انگلیس رانخورید اینها بدنبال منافع خودشان هستند وما یهودی همچنان فرشته نبودیم ومسلمان کمن تحقیق کردم تمام تواریخ درباره مسلمان دورغ است وساخته وپرداخته سیاست است کمک به یهود به معنای ادم کش کردن اونیست وبابرتری نژآدی وطبقاتی نمیشود امروزه دنیا اداره کرد جهان درحال بیداری است- درایران سه گروه بودند- یا دنیارا ازدست میدادند تا دین را داشته باشند ویا دین را ازدست میدادند تا دنیا راداشته باشند ویا میخواستند هم دنیا داشته باشند وهم دین راداشته باشند کسی نبوده اسن که هم دنیا را ازدست بدهد وهم دین را وهر زمان این اتفاق افتاد چه درزمان قاجار وچه درزمان پهلوی کل مردم ایران یک پارچه قیام کردند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله دالرحمن الرحیم-مسئله پیچیدگی در کفر وایمان متفاوت است-حواریون حضرت مسیح وحضرت موسی علیهما السلام با پیچیدگی فرعون وسامری ویهودیان زمان حضرت مسیح علیه السلام اختلاف ماهوی فراوانی دارد- غرب پیجیدگی در ابزار میداند ودراشخاص که میتواند چون ابزاراش دو دم باشند واز هردو دم ابزاراش سود میجوید ومردمان رافاقد ابزار وپیچیدگی میکند وشخصیت انها درحالی درجائی تکامل میدهد به نحوی رام میسازد وقدرت مبارزه ازانها میگیرد که همیشه رهبران انها درتراوز تدبیر باانها وارد عذر خواهی ولبخند دسیاسی زدن ومماشات شوند وطبقه خاص درجهتانان حرکت کند وتوده مردم بالاجبار خودرا با انها هماهنگ سازنند وتاکتیک های مقطعی مداوم انها را درکانال ترسیم شده به حرکت دراورد کاری بود که قریش میخواست با اسلام وبنی هاشم بکند وقران هشدار داد که این روش به ضررشما است از دریچه عقل به حقایق نگاه دکنید وحق مشروع خود در فضای اسلامی بدستاورید وزیاده خواهی وجاه طلبی وبرتری طلبی را کنار بگذارید چون طراح سیاسی من هستم چه مثال زیبائی که مسلمان درعاقبت گرگ ویافیل ویاکوه هیمالیا نخواهند شد بلکه درخت ستبری میشوند که سمبل زیبائی وصلح وسود دهی است وتبر شما کاری از پیش نخواهد برد ووحیله شما در دام حیله های من درمصاد گرفتار خواهدامد که کاری از پیش نخواهد برد وانزمان شما به ساده لوحی خود افسوس خواهید خورد درحالیکه مسلمانان ازاین پیشرفت درشگرف وحیرت خواهند بود وسربه سجده مداوم الهی فرود خواهند اورد- لذا تا زمانی که چون حواریون نشدهاید ازهراقدامی حتی برای خود ملت جدا پرهیز کنید- - که امروزه اثاراش بخوبی روشن میشود انهمه تاکتیک وسایتهای ژئوپولتیکی چند محور وانهم هزینه سنگین به این راحتی دود شد وحیرت وافسوس چون انسان افسونشده درچهرهای شماهویدا است- گوئی شماتازه با واژه سیاسی اشنا شده اید وحتی ملت خود را به درجه کمال نرساندید چیزی نمانده است درنیمه راه بین زمین و اسما ن انها رهاکنید وبه پیام قران باز گردید که پیام تمام انبیا اعظام علیم السلام است ودرجاده حق وحقیقت ول برای تلخ است ولی خیلی زود به ثمرات ان دست پیدا میکنید بر گردید


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99