سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است- تحلیلی بر حدیثی درباره احتجاجات-امام باقر علیه السلام بخش دوم-امام علیه السلامبه اوگفت:مگرنمیدانی کجائی؟ تواینک دربرابرخانه هائی هستی که خداونداجازهداده درانها ناممقدسش بلندی گیرد ویادشود- دراین خانه هامردانی شامگاهان وصبحگاهان اوراتسبیح میکنند این یکضرب المثل استکه امروز دقیقا به همین سبک دردنیا رایج است شخصا درانگستان شاهد بودم دودانشجوی انگلیسی کنار من بحجث میکنند گویا یکی ازانهابه افریقا سفر کرده بود که من بیشتر درباره افریقا شنیدم ولی بچه ها دربارره شوروی شنیده بودند که یکی گله میکرد حال دردانشکده انجا بوده ویا بامقامات بالا بوده است که باتشر به حرف او برخورد کرده بودند وایشان جواب داد مگر نمیدانستی درکجای دنیا قرار داری امام علیه السلام همین حرف میزند مگرنمیدانی که دربرابر تنها خانه ای قراداری که بدرستی ودرسطح عظیم حق دارد خداوند رابخواند ودیگران یاچیزی بلند نبودند ویاهنوز اشکالات فراوان داشتند- بعد امام اضافه میفرماید- کسانی که هیچ سودا گری ودادو ستدی انان رااز یاد خداوند واقامه نماز ودادن زکات غافل نمیسازد- انزکان هرکس که عالم میشد منتظربود مقاماتی بیاید وبگوید خرت به چند است- واضافه میفرمایند- توچنینی؟ وایشان جواب نمیدهد؟؟!! وماهمان کسانی هستیم که خداوند چنینی توصیف کرده است- توصیفات نیامده است؟؟؟!!! واین امر بشدت دراحادیث رایج است که ازجهت ترس است وهم ازجهت شیطنت است-قتاده بر ان حضرت گفت: به خدا راست گفتی-خدا مراقربانت کند- ان خانههای سنگلی وگلی نیستند- عرب در زمانی میخواهد یک امر تای.ید وتاکید غلو میکند واین هم در دابیات انگلیسی بفور یافت میشود وسپس گفت: درباره حکم :" پنیر:" من رااگاه کن- امام تبسمی کرد- دلیل مسافرات ایشان به مدینه اختلاف حکم ایشان با امام علیه السلام درمورد پنیر بوده است اوج فکری ایشان نه مسئله توحید درسطح بلند یکی بجه های ایرانی دردانشکده در رشته فنی سئوال امتحانی خلاق این بوده است که باموشکی از مریخ به نپتون میرویم وبا این مشکل روبروهستیم بایدچه کار کنیم این سئوال درسطح دکتری هست ولی برای هرچه بنویس بر اساس خاصی نمرده میشود ومیخواسشت گوش منراپر کند که ناراحت نباش ومنهم هشتسطرنوشتم وخانم ایشان هم انگلیسی بود گفت مسئله مهم سطح قاعده موشک بود که برای من مسئله بود ومن با استاد این سئوال بکنیم توصف ایستادم ومن نفر اخر بودم یکنفر به اخر رفت توو این سئوال کرد- استادعصبانی شد وهیچ وقت اساتید انگلیس عصبانی نمیشوند وبشدت خون سردهستند که مرد حسابی این چه سئوالی ازبین اینهمه سئوال ومن وقتیکه ایشان سئوال کرئم توهمین سئوال رابکنی گفت بله من پابه فرار گذاشتم وشخصا بدنبال حل مسئله رفتم وخانم من بخ من گفت یک دیوانه یک سئوالی کرده است توچرا اینهمه بخودت رنج میدهی به موقع میفهمی ومن فهمیدم این امر برای ایجاد انگیزه است- قتاده پاسخ داد: حکم انرافراموش کردم –این نوع زرنگی دراعراب کم وبیش است که حکم خودرا فراموش کرده است ولی جالب انکه اخربیان حکم را بیان میکند خلاصه بحث این است که بعضی پنیر ها بویمردگی حیوان را میدهد یعنی حیوان مرده است وشیرانردوشیده اند واز ان پنیر ساخته اند وایشان انرا نجس میدانسته است وامامیفرماید نجس نیست چون مانند رگ واستخوان وعصب نیست روح ندارد- حیات ندارد- اشکال نداغرد وبرای انکه درک کند که خراب پنیر به امر دیگری است ربطی زنده بودن ومرده بودن حیوان ندارد پنیر یا سالم است مستقلا ویاخراب است مستقلا ربطی به حیوان ندارد واین مثال میاورد که اگر یک تخم مرغ کامل از شکم یک مرغ مرده بیرون باید شما چه حکمی میکنید- ایشان میفرماید نجس است وامام اضافهمیکنند ( تصور کن) اگر این تخمرغ رازیر مرغ دیگر قرار دهیم .وازان یک جوجه بوجود اید ایاباز حرام است- میگویدخیرامام اضافه میکنم انچیز که تخمرغع برای توحرام کرد ولی جوجهاش حلال کرد واین شاهکار امام علیه السلام استکه رمز جلو افتادن غرب رانشانمیدهد که انگلیسی هادرکشتی سازیاز پرتقال بسیارپیشرفته جلو افتادند- فومورل راکشف کن- یعنی برای شاخت تخمرغذ کامل فرمول خاص خود میخواهد به مرغ بستگی ندارد وپنیر هعم همین طور است وحمل قتاده اشکال دیگری هم داشت که براو میگرد که بحث مفصلی است وان این است اگر پنیر را از بازار مسلمان بخری ولونجس باشد برای تو پاک است


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- تحلیلی بر حدیثی دربار احتجات حضرت امام باقر علیه السلام- شیخ کلینی رحمت الله- درکافیبه نقل ازابوحمزه ثمالی روایت کرده است که:درمسجدرسول خداصلواته الله علیه واله والسلم نشسته بودم که مردی به سویم امد وسلام داد-و پرسید ایبنده خداکیستی؟گفتم:از اهالی کوفه هستم با من چکار داری == ازاینکه خوداش رابدرستی معرفی نکرده است احتمالا تقیه میکرده است-پرسید:ایا محمد بن علی( امام باقرعلیه السلامرا می شناسی؟ گفتم اری-اگر حق وباطل رامیدانی با اوچکارداری-= دومعنا ازان مستفاد میشود که ایا مدانی شیعه حق است وسنی باطل است ویاترجیحا علم داری که بتوانیکه حق وباطل راتشخیص دهی--- با اوچکار داری: گفت—ای کوفیان شما طاقت ندارید- منظور ایشان این است که علم من بالاتر ازشما ست وقدرت درک علم راندارید ایشان اهل بصره بوده است معلوم میشود بصره ان زمان قوی تر از کوفه بوده است- اگرابوجعفر = کنیه امام باقر علیه السلام بوده است رادیدی به من خبرده-هنوز کلام اشتمام نشده بود که ابوجعفر علیه السلام وهزران تهیت برایشان بادامد وعده ایاز مردم خراسان ونیز گروهی دیگراطراف ان حضرترا گرفته بودند ودرباره مناسک حج از وی سئوال میکردند امام علیه السلام امد ودرجایگاه خود نشست= ئجایگاه امام ازهمین حدیث مشخص میشود درست روبروی درخانه حضرت فاطمه علیها السلام بوده است که دارای پیام هم میباشد- ان مرد درنزدیک ان حضرت جای گرفت-من درجائئ نشستمکه سخنان انان را بشنوم-اطراف امام عده ای نشسته بودند. وقتی کههریک کار خودرا انجام دادند ورفتند-امامروبه ان مرد کرد وپرسید: توکیستی؟ پاسخ دادمن قتاده بن دعامه بصری هستم-امام پرسید:توفقیه بصریان هستی- امام علیه السلام پرسید: تو فقیه بصریان هستی؟ گفت اری – بخوبی نشان میدهد که امام افراد میشناسد چه از طریق علم الهی ویا ازطریق جستجو کردن وبه جریانات اسلامی وغیر اسلامی حساسیت لازم را دارا است-گفت اری- امام گفت وای برتوای قتاده!خداوند مردمی رافرید وبرای انان حجتهائی قرار داد انان ستونهائی در زمینش هستند وبه اجرای فرمان های خداوندی قائمند. انان در علم خداوندبرگزیدگان نندپیش از خلقت انان رابر گزید وایشان از جانب راست عرش اوسایه بانند- امروزه اعتقاد بران است که تجارب مثبت وشایسته دیگران راتجربه کنید زیرا به تریج معلومات انسان زیاد میگردد حداقل درتعاریف میتوان خلاقیت بخرج داد وتعریفی روانتر وشیواتر وجامعه ترداد وچون افراد یا دیدگاه تخصصی محدود دارند ویاچند تخصص با زوایه معین دارند وبه جامعیت رسیدن تقریبا برای بشر عادی امکان ندارد نسبت به علم زمان محدودیت دارند ناقض ودر بعضی مواردمتضاد است وانرا میتوان تا حدودی اصلاح کرد تعابیر زیادی در احادیث داریم که این مطلب را بیان میکند امام دراین حدیث از سمبل ستون استاده کرده است که بار سنگینی را میتواند تحمل کند ودرجائی علم را به پرچم تعبیر کرده است فقط امام علیه السلام قدرت برافراشتن برای همیشهانرا دارا اسن ودیگران پرچم رابر زمین خواهند انداخت ویاامام علیهالسلام مانند خورشیدی هستن که طلوع میکنند وتا درجه قائمیت پیش میرونند که ظهر هست ولی دیگران به غروب میرونند ودلائل انراهم بیان میکند زیر بر گزیدگان الهی هستند وسایبان سمبل فردی که بسیار به پادشاه نزدیک است یعنی به خداوند بسیار نزدیک هستند وسمبل دست راست نشان از مقام والا وبسیار متعالی است- قتاده دیری خاموش ماند- سپس گفت خداوندترا نیکوگرداند!به خداسوگند من رویاروی فقها وابن عباس نشستم اما قلبم دربرابر هیچ یک از انان چنانکه برابرتوبه اضطراب افتاده است- به نارامی واضطراب دچار نگشته بود- چرااین حالت را درنزد امامعلیه السلام دارا است؟ چون امامعلیه السلام اولا در طرزبیان دارای تخصص والا است درنگاه کردن وشیوه حرکات بسیار تخصص بالائی دارد منشی های اژانس ها بخصوص در اژانس هواپیمائی به خصوص برای سازمانهای مانند کار یابی دوره ای را میگذارانند که فرد تا حدودی خصوصیات سحر کردن داشته باشد وچناچه طرف بی جهت اصرار داشته باشد با کمترین خشمکه میخواهد قاطعیت رانشان دهد مطلب رابیان کند که اورا رها کند در دانشگاه لندن به گروهی از دانشجویان ایرانی یک داستان ساده جناب سعدی راداده بودند که یک داستان تئاتری ازان بسازید نمره حداقل رانیاورد ولی همین داستان به دانش اموزان انگلیسی میدادید نمره متوسط را میاورد چون تعلیم دیده بودندو ودرحدود140 تا از مهد کودک تا سالهای اخر دبیرستان ساخته وپرداخته کرده بودند وبااساتید مجرب کار کرده بودند ولی تخصص امام علیه السلام ذاتی ولدنی است وازجانب حق تعالی به ایشان داده شده است –ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اقای کوپ—ابادان یک شهرنیست یک دنیا است-دقیقا همین طوربود-مقدمه اول-نفرت شدیدیکه درایران بی سابقه بود نسبت به تعدد زوجات وبخصوص ازدواج موقت بود کسی اگرازداوج موقت میکرد نبایدانرافاش میکرد وباید میگفت که ازداوج دائم کرده است برخلاف اعراب- بیکاری درحال اوج گرفتن بود وشهر دربسیاری موارد به اشباع رسیده بود واین دو برباعث ایجاد بحران درجوان فارسی وتا حدود عرب کرده بود - سیاست انگلستان بخوبی مشخص بود که باید ایران یک جزیره ثبات باشد وبخصوص در مراکز نفتی وبالخص ابادان واگر تشخیص میدادند کسی واقعامیخواهد مسائلی حاد ایجا دکند انرا سربنیست میکردندچه طرفدار رژیم باشد وچه مخالف رژیم باشد با تکنیک بسیار مجهز ومیتوانستند نزدیک ترین فرد به ان فرد اجیر کنندبه موقع امپول هوا یاسیانور وقرص سیانور درچای وان فرد به عراق منتقل کنند وبااحتمال زیاد به آنگلستان میبرند  بصره هم مینطور- نیمه ابادان دربصره است ونیمه بصره در ابادان است  باز بدستور انگلیسیها به جوانان ابادانی چه فارسی وچه عرب به کویت دستور داده بودند که شغل دهند وبه راحتی جوانان ابادانی درانجا شاغل میشدند وخیلی زود دوست دختر از کشورهای اسیا جنوبی شرقی پیدا میکردند وتعداد اندکی با اروپائیان  وتعداد بسیار اندک با اروپائیان ازدواج میکردند وبعدا به غرب میرفتند و واکثریت جوانان فارسی به سمت الکل ومواد مخدر وفحشا میرفتند ونسبت به فحشا حتی پس ازازدواج با دختران ایرانی معتاد میشدند    وبه همین علت حاضر به بازگشت نبودند وبلکه به ابادان میامدند جوانان تشویق به رفتن کویت میکردند که هسته اساسی ان فحشا بود وبه امراض ریادی مبتلا میشدند که خانواده خود را نیز الوده میکردند هیچکس بفکرانان نبودجز سازمان حسینیه اصفهانیها که تشکیلات بسیار مدرنی بوجود اوردند که سبک اورپائی داشت- معارف اسلامی به صورت درس بود مثلا درس حجاب سه ماه طول میکشید وافرادی یا ازحوزه قم وبیشتر ازاصفهان تدریس میکردند دورس مختلف داشت وهم جنین درمورد کمونیست کلاس داشت ومن بعلت حجم سنگین درس فرصت کلاس گرفتن نداشتم ولی گاهی استادنمی امد درمورد کمونیست کلاس را اداره میکردم حسنکلاس دبیرستان که دانش اموز عرب داشت در درس جامعه شناسی این بود وقتیکه بدیل اسلامی درمقابل غرب وشرق مطرح میشد ایات قرانی واندکی حدیت وبندرت نهج البلاغه رابیان میکردند که سرنخی میشد من روی انها تحقیق کنم ولی سوادانها بسیار کم بود وغالبا از طریق شیخ وفردی باسواد درفامیل ایات قران واحادیث ویانهج البلاغه برای من پیدا میکردند واین ضغف تاثیر منفی در ابادان داشت بطوری که میگفتند افبراد فارسی که روی مذهب میاورند انها رابه گردمیگذارند یک بارزس جوان ابادانی مذهبی اموزش وپروش برای من تعریف کرد که من به تمام روستا سرزدم ومتوجه شدم که انها حوزه علمی راه انداختند ولی دوامی نیاورده است وعامل ان ساواک بوده است وباید اضافه کرد انگلستانهم وبهانه من پیدا کردم- این بوده است که طلبه بیشتر وروحیه عرب پیدا میکنند وبه سمت حزب بعث وصدام کشیده میشوند البته طلبه عرب جناب حضرت ایت العظمیقائمی رحمت الله دعلیه پس ازمدتی به عراق میرفتند واعراب انجا میماندند .بسیاراندک انها تمایل به حزب بعث داشتندتا زمانی اوضاع ارام بود بدستور انگلیسی کاری به انها نداشتندولی زمانی جبهه بندی شد ساواک با کمک انگلیسیها انهارابه دام میانداخت وحتی جرئت تلفن زدن نداشتند وبشدت تبلیغات انها کم بود واثری نداشت حضرت ایت الله العظمی قائمی رحمت االه علیه علاقه وافری برای جذب طلبه عرب داشت وکم کم وتوانست درشیوخ اعراب ابادان ومنطقه نفوذ قابل قبول پیدا کند ولی نمیخواست تعدادانها درابادان زیادباشند وانها به سمت عراق ویاقم گسیل میکرد- یک جناب دکترمهندس که دختراش شاگرد من بود من رابه خانه اش دعوت کرد وراجع مثال جنسی بچه های ابادان توضیح داد ومسئله ازدواج موقت که کمی انرا مطرح کرده بودم جویا شد من انزمان فکر میکردم که هرکسی خارج بوده است به مسائل خوب روشن است واینجا گول خوردم وداستان از این قرار است که فرق ازد.واج موقت وبافحشا این است ازدواج موقت تنوع طلبی انسان درمسائل جنسی بخوبی مهار میکند ولی فحشا دریت برعکس شهوات جنسی بشدت تنوع میبخشد وبقول بررادارن حسنیه اصفهانیها هرمردی دراین وادی رفت ازدست رفته است ودقیقا خارجی هم همین را میگویند بر خلاف جناب فروید؟؟-ادامه دارد

                                                       


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران کشور اذربایجان-بفرمائید ما چون عرب هیچگونه اثار وعلائم عذاب نمیبینیم- واگر ببینیم خود رابه اب واتش نمیزنیم ون مانندبرادران فارسی عقلائی هم درک نمیکنیم وبرای اش برنامه نمیریزیم- اینجا اذربایجاناست حواست کجا است شوخی ات گرفته؟پارک ها اخر پارگ چندیدن نیمکت- چراغ های کم سو کنید ودتا توالت خشکا با منبع اب ومقداری کبریت وامپول سوزن هم بگذارید که این بربچه ها برای شاه پریان مواد درست کرده وپخش کرده باخیال راحت بکشند واخباراش جاذبیت توریستی دارد وانگلستان طبق معمول وسنت تاریخی صو وبکم وعمیا وفهم لایرجون میباشد-ساواک احتیاج به اتش گرفتن ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به این سئوال که سلفی خوب کیست؟ مطرح شدن این سئوال حاکی ازتغیراتی است که نشان دهندیک تحول تدریجی عمیقی است درجامعه برادران سنی خاص درحال رخ دادن است ودرحال پیدا کردن تلقی جدیدی از ایمان وتقوا وشیطان است تمام حکومت میبایست دوبعدعصمت وعقلانی بودن درحد کمال داشته باشندکه غربیان به ان کارازماتیک میگویند- غربیان فریب این اصل راخوردند که انسان ذاتا پاک است وهمیشه انچه عقلانی است اتخاب میکند و لی نوع شناخت فرق دارد وفقط اشتباه او درتحلیل غلط مذهبی بود که جهان مادی وعقلانی را نمیپذیرفت وازاد کردن انسان ازاین ایدلوژیشیطانی که دست انسان راازکارازماتیک صحییح میبندد وبه یک راه حل کارازمتیک مفسد میشکاند غافل ازاین که کارازمتیکواقعی فقط درپناه الهی واحکام الهی استکه امروزه برادران قطری درباره ان دادسخن میدهنداز احادیثی که برادارن بکار میبرد این اصل مستفاد میشود که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ارتقا وترفیع خوداش دربالا بردن مقام وذکر الهی وعمل به احکام خداوند منان است دکه اظطراب ورنجها کنار میرود وپیروزی بدست میاید وبرای مومنین هم بالابردن ذکر الهی وهم درخواست درجات عالی برای پیامبرارک صلواته علیه واله والسلم بوده است وپس نزول ایه کرامت اهلبیت مکرم صلواتهالله علیه واله والسلمانهاهم وارد این اصل ترقی وترفیع شدند- قران بارها میفرماید خداوند را با خرما معامله نکنید کاری که غرب کرد وامروزبه سمت تزلزلدرحال حرکت است زمانی بیدا شده است که کارازماتیک واقعی رابراقتصاد ترجیح دهد علاوه براصل ایما ن مسئله مهم تقوا است که بوجود اورنده کارازماتیک میشود قران دودرس بسیار مهم دراین باره میدهد جناب قارون وجناب مغیرهاست پیوند با کسانیکه کمترین کارازماتیک دارند ووفسادوبخصوص نفاق ان درحال مداوم روشن شدن وافشا شدن است ویک نفرت تاریخی با مسلمانان دارندچون شیطان یپوند که بدون چون چرا ازانها تبعیتکردن دورزدن قران مجیدوسنت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم استکه ذوب کنند کارازماتیک خواهدشد ونتایج ان ارام ارام اشکار میشود حیف است برای کسانی به قران واحادیث معتبر دست دارند تنها را شعاری مطرح کنند که بدانندعدم عمل به انها نشانه نفوذ بدون چون وچرای شیطان است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به اتش سوزی قران درافغانستان- این یک روش تغیر عقیده است که باتکنیک خاصی که روشناسان غرب کشف کردند انجام میذیرد- بچه های حیواناتاگرکنار مادرشان که نسبت به فرد اشنا است انسان درجلوی مادربچه رابردارد وکمی نوازش کند ومادر هم نوازش کند وخوراکی رابه مادربدهد وکم کم بچه ومادرباان فرد خوی میگرنند ودرهمین ضمن غدذا برای مادر بگذارنند کم کم از بچه دورمیشود .اگر به خواهد نزدیک شود اشاره کنند دورمیشود تا انکه بچه به سمت فرد میرود ومدتها با اوهست-روش چماق وهویج با طرز بسیار ماهرانه بسیار وموثر واقع میشود بخصوص با یک شبه منطق نیرومند وجودداشته باشد صوفیان وقطب ها بخصوص صوفیان قطبهای ابادان بخوبی به این روش مسلط بودند که بعدا روی انها انشائالله بحث خواهد شد وفردروزی یک لیوان کوجگ ادار گوساله میخورد که فروتن شود وزیر ورو میشد .بعضی قطب های دیگر حتی فردمنی خوداش میخورد وخون گوساله دراسر میشکید وبعد استفراغ میکرد که خون حیوانی راازدرونش بیرون بیاورد که اقای کوپ این دورهای دیده بود وزیر ورو شده بود ازیک قلد بزن بهادرمنطقی به یک فرد بسیار فروتن تبدیل شده بودکه زمانی درکنار کوره قطعه میساخت زنبورها و پراونه ووپشه ها را کاری نکند جالب بدانید که یک ناوچه انگلیسی درمانوری در کویت یک قطعه اساسی ان شکست اول قرار بود به انگلستان برود ویاانرابکسول انگلستان کگند وسگس قرارشد به ایران بیاید وجناب کوپ قطعه جا بیاندازد ولی مهندسمیکانیک انگلیسی گفته بود اقای کوپ میتواند قطعه رابسازد وگفته بودند امکان پذیر نیست وایشان شرط بسته بود واقای کوپ گفته بود زودتراانکه ازانگلستان من انرا میسصازم وجا میاندازم واینچنین ش- متخصصین زیادی ازانگلستان به ابادان امدند وچک کردند وبار درکویت روفتند وچک کردند وگفتند حتی نیاز به تغیرقطعه نیست- متخصصین اینکار دردنیا اول انگلیس ها ودوم فرانسویان هستند ولی مسلم است که ازلحاظ علمی امریکائی ها جلو هستند ولی انگلیس خیلی باظرافت عمل میکنند ولی بازبنتجه نمیدهد تنها ان است که ولی کمی مسئله ر اکش میدهد به نظر حقیر درسال 55 ابادان وبصره را سیاست ساواک وشهربانی انها دراختیار انگلستان وامریکا بود ودلائل روشن دارد وزمانی شاه خواست خود اش قدرت نمائی کندنتجه برعکس شد به نظر شخص من انگلیس ها یک گوشمالی حسابی به شاه دادندمن از طیق پدر یک دختران دانش اموزی یک رئیس گروه کوجگ اصفهانیها درابادان بود ورئیس میدانداری بود وسخت مذهبی بود ومرید حضرت ایتالله العظمی قائمی که ایشان ودختراش وپسردو بردارش رابط من بایت الله قائمی وبودند که حدود فعایتها مشخص میشد یک دکتر مهندس که دختراش شاگردمن بود منرا به خانه اش دعوت اول فکر کردم دست من راخوانده من درس جامعه شناسی که تازه یک کتاب کوچک درست کرده بودند ومابقیه بایدمعلم جزوه میگفتمن انقلاب را بنام روابط جدید اجتماعی درغرب وکمونیست دریائی درکوزه تهیه کردم وبهان ابهت زیاد دادم وسپس نظر ورابط اجتماعی دراسلام مطرح کردم ومداوم سئوالات انها به صورت پیچیده میکردم وپاسخ انرا از بچه هامیخواستم ازعلما بدست بیاورنند ومیگفتن ما نمیتوانیم به نزد حضرت ایت الله برویم ئزیرا مارک صیغه شدن به ما میزنند وساواک سئوال پیچ میکندتا حقیقت بیابد وسپس میخواهد ما عامل انها شویم ومن میگفتم صیغه حضرت ایتالله؟ انها جواب میداند قبل چنینن میگفتند وحال میگویند صیغه طلبه ها وبه همین علت است که حضرت ایتالله زنان را نمیپذیرد ویک طلبع که دوهمسر دارد ومسن است به جای ایشان پاسخ میدهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-درمقاله": مذاکره باشرط ادامه غنی سازی": که جناب استاددکتر کیهان برزگرکردندیک نمونه بارزی است که امریکا ازتاکیتک های شوروی سابق بلکه به مراتب وقیح تر دارد استفاده میکند ویک فرومول شناخته شده تاریخی است کشورغالب زمانیکه مغلوبشد ازتاکتیک سابق کشور مغلوب استفاده میکند واین زمان این ضرب المثل معروف":درخانه نشستن بی بی د رخانه ازبی چادری بوده است": راتداعی میکند- انها درسرکوب کشوری دفاع از خلق قهرمان عوامل امپیرالسیم عامل شورش میدانست وامریکائی میگفتند که ما اسم رهبران انها را نمیدانیم فقط حمایت انسان دوستانه میکنیم وطبق قانون سازمان ملل متحد واخلاق انسانها شریف حق ما است است که ازاین بیچاره ها دفاع کنیم- حال ایان برای دفاع از بیچارها وحفظ حقوق بشر ان تعدادنجومی از مردم عراق را کشت- ودست روس ها را ازپشت بست درست زمان عباسیانمردم میگفتند ما ظلم امویان را میخواهیم وعدالت عباسیان را نمیخواهیم دقیقا این شده است امریکا بیک تدبیر پیچیده محورنظامی تنها محور سیاسی خوداش کرده است وهمه جا تمام محورنمایشی وکمک کننده به محور نظامی است ودقیقا شاه هم مین نقشه را میخواست پیاده کند- همه حرف ایشان این است که ازکشورها واهمه دخالت نظامیدارد وبه ونزوئلاکه اخیر ا ازروسیه میخرد برچسب که میخواهد کشتیهای امریکائی که ازنزدیکی ابهای سرزمینی اومیگذرنند با موشک بزند وکشتیهای امریکائی از140 کیلومتری نزدیکتر نمیتوانند شوندجناب دکتر متکی درمصاحبه خبرگزارینکته جالبی فرمودند که امریک مداوم به ایشان میگویئم طرح بده وطرحات دراعلمی تعریف کن ومعیار انها رابده ومانند موضوعات علمی شرح بده ونحواجرای علمی بیان کن وضمانت علمی بیان کاری است درتاریخ اولین بار اسلام کرده است که هنوز به جزییات ان نرسیدند علمی همه دچیز را مشخص کرده است حقه بازی امریکائی مرز کرکوک مشخص نکرد تا بسیاری از مسائل حل شود شعار پادرهوا میدهد که هرکاری که خواست بکند بخصوص در مسائل امنیتی ونظامی که بسیار امروزه فورومل پذیر هستند در افغانستان طالبان بیان میکرد نمیتواند با ما بجنگند مردم بیچاره را میکشتهیچگونه برنامه دقیق امنیتی ونظامی بعمد ندارد که کاری بتواند بکند درجنگ چریکی زمانی ایجاد میشود نیروی چریک ضعیف است ومیخواهد ضربه کمتر بخورد وسرانجام هم پیروزشود با یک سری روشهای بسیار پیچیده عمل میکند مردم عادی دیده بودند چریکهای چگونه ضربه میزنند وچگونه فرار میکنند وکجاها مخفی میشونندوتمام را گزارش دادند ولی شکست مداوم با امریکا است یک فرماندهان امریکا درجواب است چنگ انها چریکی است بیادپانصد هلی کوپتر دراسمان باشد تا ازتمام جزئیات مطلع شویم وضربه های دقیق بزنیم اگر انها را زدندفردا باز پانصدهلی کوپترجانشین شود کل هلی کوپتر من پانزدهعدداست ودرفیلم ها فق یک هلی کوپتر که معلوم نیست چکار میکند نشان داده میشود ومابقیه هم همینطور است- ومداوم ارتش رایران بصورت اغراق امیزی دارد نشان میدهد که هرچه اسلحه بکشورهای بیچاره عربی که روز مسلما حسرت پولهای ازدست رفته راخواهند خورد بفروشد وبعد میگوید این اسلحه ها بسیار پیچیده است واینها نمیتوتاند بخوبی ازان استفاده کنند ومابایدبه انهاکمک کنیم تا چا پائیدر منطقه داشته باشند وهرچه روزنامه نگاران امریکائی میگویند دکه شما شروع کننده این مسابقه تسلیحاتی هستید جواب میدهند ما زود میفهیم ایران میخواهد چکاربکند وبازوجودانکه میگویند رهبر مشعشع ایران صدای اش ازاین تسلیحات غرب درمنطقه درامده است وباز ایجاد بحران اقتصادی خواهد کرد اینهارابازی حساب شده میداند- جریان عراق به زیبائی جناب دکتر متکی دران مصاحبه بیان کردند وامریکائی جوابی به ان ندادند ولی باز از روی نمیرونند- خانم استادانگلیسی میفرمودند هر موضوعی که حکومت ها مطرح میکنند مانندسوزن تلقی کنید که نخی بدنبال اواست واین نخ منافعی است که که به همرا سوزن وپشت سوزن بدست میاید وبزرگترین نخ همراه سوزن نظامی است- وجالب ان است امام زمان علیه السلام بعداز ظهور میفرمایند برای ما مشخص شد که برای پول همدیگر اکشتید ودرفساد غرق شدید ودرجهالت درجا زده اید وحال من شمارادراین سه موارد هدایت خواهم کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99