سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به برادران سایت وصل حق-شما بزرگواران اعتراض به حضرت ایت الله قزوین رحمت الله ایراد گرفته ایدکه چشن تولد بدعت است ودرقران چنین دستوری نیامده است- ایا در قران خرید اسلحه از کفار امده ایت یانیامده است- اولا فرموده اید چشن تولد عبادت است اسلام چشن تولد رابه نحوی دستور داده است وفرموده است برای بچه تازه متولد شده عقیقه کنید وولیمه بدهید وکاری یکبار اجازه داده شودوبار دیگر دیکر انرامیتوان اجرا کرد وما درقران نداریم که اذان با بلندگو پخش شودوبلند گو متعلق به کافران است ویا باتلسکوب نمیباید رصد ماه کرد ودردستورات دینی این امرنیامده است وپس اینهم غلط است وکشتن با سم حرام است واین کار هم میشود وروز عشق ومحبت غربیان مداوم در کشورهای عربی تشویق میشود این هم عبادت محسوب میشود وتقلید از کفار است ودرقران چننین روزی  وباچنین وضعیتی نیامده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به برادران وصال حق—بحثی دارند درباره فیلمهای مذهبی ساخته تلویزون ایران ومعتقد هستند که درفیلم ها به انبیا اعظام توهین واستهزا شده است-= بعناون مثل درباره علت گریستن حضرت یعقوب علیه السلام که پسرایشان بهتر ازایشان علت رامیدانسته است وپدر نمیداند؟ وپسر یاداوری .اگر جنینن است که چنینن هم میباشد- پس پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلام میدانسته است چه شخصی بعد از ایشان لیاقت رهبری دارد وخلیفه دوم مینبایست به ایشان تعلیم دهد این امر استهزار پیامبر اکرم است وبزرگترین امر اسلام شناخت ولی مسلمین است چناچه خداوند نمیخواستپایمبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم شخص را مشخص کندحتما ایه ای میامد کوتاه بگویم چه جنایتی بوجود امد درعراق مشخص است درایران بعدازانکه علمای سنی فهمیدند دیگر قدرتی در خاندان خدابنده ندارند پنج نفر نزد تیمور فرستادند که شمار بعنوان ولی مسلمین؟ پذیرفتیم وبیاید شر اینان را از سر ما بردارید وایران تیول خود کنید وخران سنگینی از ایران بدست اورید وتیمور نوشت به خدابنده حکومت رابه سنی بر گردان وخراج سنگنی بده وخودرا عبدما بدان خدابنده میدانست نپذیرفتن ان باعث یورش سنگین تیمور خواهد شد ودستور قعله بسازید وبتوانید چهار ما مقاومت کنید وگول نخورید که بحث ان خواهد امد ولی علمای سنی میداوم میگفتند که تیمور باسنی ها کاری ندارد تا شش یورش کشتار سنگین کرد که بیشتر ان ازسنی ها بود وباز ایشان ولی امر میشاختند که محققین خارجی درتحقیقات به این نتجه رسیدند که درسراسر ایران تز شیعه که وحدت ملی ایرانیان شعار میدادپذیرفتندذ وهرکس دستور میدهدا که تیمور ولی مسلمین است وقلعه نمی سازد ترورشود وبه ا نام ترورهای ناشخته دادند ومعلوم نبود که یکشاهزاده مغولی ظرفدار تیمور توسط چه کسی کشته میشود وتا اواسط صفویه این افراد راترورمیکردندوبعد که تیمورنپذیرفت که به اینرانحمله کند دنبال ازبک ها رفتند وسپس گروه راخر بدنبال عثمانیان رفتند وحتی به این امرهم قناعت نکردند ومداوم خواب میدیدند که ایران را زلهزلهای مانند رلزله قیامت درهم خواهد کوبید که اینان با سختی پیدا میکردند ومیکشتند .یا خداوندشب جمعه زودتر از فرشتگان به اسمان میاید وجای انها خطاب میکند فلان را کاری کنید که حتما ثواب راخودشان برنند\ ویا شبهای حمعه به مکه میایند وسواری خر میشونند وفلان واستهزا خداوند نیست- اما داستاه یعقوب علیه السلام سه امر قطعی است- اول انبیا اگاه ترین افراد هستند وتوسط باریتعالی کاملا درجریان امور هستند- دوم گریه حضرت یعقوب علیه السلامامری مشخص است- سوم خداوندباری تعالی سریع معایب پیامبران راگوشزد میکند نتجه این میشود که حضرت صادق فرمودند که ما گاهی به درب میگویئم ومنظورمان دیوار است که شخص من گاهی تصور میکنم که استاداز چنین تکنیکی استفاده میکرذده است که یک بحث اخلاقی بوده است که مردمی باشید وادعای های خاصی نداشته باشید- بهنظ رمیرسد که درز ما ایشان افراد کنار هر چشمهای بیست نفری جمع میشدند وگله بودن چوپان بودند وفساد درانها تولید میشودوکسی نبوده است برود وانها راهنمائی کند واگر فرهیختهای بود به شهر میامد ودیگرباز نمیگشت وبیرحمی غوغا میکرد زمانی که پسران حضرت علیه السلان چنین باشند از دیگران چه انتظاری میرود واین گریه بوجود میاوردکه همه جا پخش میشود وگرنه خداون سریعاایشان روشن میکرد که دراشتباه هستید مثل گریه برای امام حسین علیه السلام است وگاهی حضرت علی علیه السلام ا زمردم میخواستند من رانصیحیت کنید ویا درموردی حدیثی به ذهن شما می اید بگوئید واز این باب باشد وشاید درکتب معتر یهود امده باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به برادران وصال حق-درسایت ایشان نوشته شده است که ایران تاکتیک نظامی بمب کنار جادهای به حزب الله یا داده است وحزب الله در کنار شهر دمشق این بمب ها کار میگذارد- درتمام موارد علمای سنی کودن بود وعدم علم وکوتاه نظری حتی درفقه داراهستند که یکدانش اموز دوره دیده نظامی امریکائی به ریش اینان میخندند اول این تاکتیک ازلحاط نظامی درسطح معلومات های عموی نیستند واهمیتی ندارند مانند ان عدددو جز. علوم حساب است سوریه درجنگ با اسرائیل شاهکارهای نظامی نشان داد د تجزیه وتحلیا عکس ها هوائی وتاکیتک های پیچیده هوائی که ما ازانها یادگرفتهایم بقدری دقیقبودند که سطح ممتاز پیمان ورشوبودند که بسیار پیچیده است یک مترونیم هواپیما بالای سهر ارتش اسرائیل پرواز میکرده است ارتش اسرائیل درسنگر بتون ارمه بود مسلسل از سوراخ سنگر عبور میکرداست واز لوله بخاری سنگر بمب وارد سنگر میشده است که راهنمای ما در سفر به جولان انرا شرح میداد وجتی جرئی نمیکردند رسنگر بتون ارمه باشند جنگ با سنگرهای مثلثی بتون ارمه عراق که متعلق تاکتیک اسرائیل نحو مقدماتی ان نبردهای ما ازبرادران سوری یادگرفتهایم واستفاده ازمخابرات ما ازبرادران لبنانی یاد گرفتهایم اگرنبودندتا به تاکتیک برسیم نمیتوانستیم ار بی سیم استفاده کنیم وبسیاری ازتاکتیک ها مال برادران افغانی است وحتی از برادران عراقی چیزی های زیادی یادگرفتهایم ودیگران واین نبردها هنوز به پایه مرحله ای که نبرد نظامی باشد نرسیده است واتفاقا شورشیان امیتاز بالاتری دارند چون جنگ درانجا ازلحاظ تاکتیک به نفع انها است وبه راحتی تانک میزنند واخیرا شورشیان به غرب گفته اندباکمبود مهمات هستند زیرا درمراحل اولیه مدیریت صحیح خرج مهمات نداشتند وبی رویه هجم سنگین کار میکردند- دوم برادران ادعا دارند که شیعیان توحید کامل ندارند وازخدواند نمی طلبند-حضرت یعقوب چرا بینائی خودرا ازخداوند نگرفت وازپیراهن حضرت یوسف علیه السلام گرفت وچرا حضرت موسی علیه السلام علم خودرا ازحضرت خضر گرفت واز خداوند منان نگرفت وچرا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام علم خودرا مستقیما ازخداوند درهمه جهات نگرفت از حضرت جبرائیل علیه گرفت- وقتیکه حضرت عزارئیل علیه السلام مودب درکناراش بود بانارحتی فرمودند چرا دراین زمان مشکل وسخت حضرت جبرائیل علیه السلام نیستند- حضرت سلیمان علیه السلام اخبارمحدود از هدهد میگرفت واخبار جهان را ازعقاب میگرفت وچرا ازخداوند منان نگرفت- اشکال فرشتگان زمانی خداوند فرمودند که میخواهم در وری زمین خلیفه برای خود تعین کنم وانهم انسان است وهمانطور علما میفرمایند یعنی برای هستی خلیفه تعین کنم چرا فرشتگان که خداوند اولا به پیشنهاد داد که این مقام راتصاحب کنند وقبول نکردند وطبیعی است برای انسانی که ازاد است وشهوات نیرومنددارد جایز نمیدانستند انهم مقامی که هرکاری خداوند در هستی انجام میدهد اوهم بتواند انجام دهد که عقل بسیاری به ان نیمرسد درکتاب انجیل است که حضرت مسیح علیه السلام به کنار دریا رسید وسه قایق خسته وکوفته وتنها به چند ماهی به ساحل رسید حضرت فرمودند چرا بیشتر ماهی نگرفتهاید وگفتند ماهی وجود راوی یک فرد یهودی بوده است از خصوصیات ماهی گیری مطلع بوده است وبه حضرت مسیح علیه السلام میفرماید که حق بانها است دیگر ماهی دراین راستا نیست وحضرت مسیح علیه السلام با کمب غضب به ایشان نگاه میکند ومیفرماید بالاتر ماهی است وجای انرابا نشان میدهد انها باخوشحالی بر میگردند ودرهم جا تورا میاندازند وناگهان بادسته های بزرگ ماهی روبرومیشوند که درتورمیافتند که نزدیک بوده است قایق راغرق کنند وخیلی تعجب میکنند وبه سختی بر میگردند وجریان را میگویند وان فردیهودی میگیود من فهمیدم که ایشان معجزه کرد ولی تا نمیپذیرفتم- اگر راست میگوید در بسیار ازمیدانهای علوم انسانی دست شما خالی است وحتی علملی شما درمقابل علوم انسانی غرب که ترکیبی از شکر وسم است سرتسلیم فرود اوردند لطفا از خداوند بطلبید وگردن خود را بالا بگیرید شما مداوم اهلبیت مکرم میخواهید انسانهای معولی جا بزنید وعظمت که فرشتگان به حق درمقابل صفات الی گون انها چون گنشچگی هستند باور نمیکنید وچون خلیفه دوم حضرت زهرا علیه السلام یک نوجوان معمولی میبنید دلیل انکه اهالی ایلت وان ترکیه که دراثر افکار امویان وعباسیان ضد اهلبیت وشیعه کشان معروف بودند بعد ازنکه خدا بنده شیعه شد وعلماب عرب شیعه عراق وانکی ازعلمای شیعه ایرانی وترک به انجا رفتند وگفتند شما هر مذهبی که خواستید اختیار کنید ولی ضد اهلبیت مکرم وشیعه نباشید وانیدشهای باطل امویان وعباسیان را رها کنید وانها گفتند این امر برای ما سخت است وپس بحث زیاد درون گروهی گفتن دریاچه وان تنها منبه مهم اب شیرین مااست وبه حداقل خود رسیده است چناچه باران نیاید ما مجبور به ترک این دیار هستیم وحاضریم نذرونیاز کنیم تا حقیقت روشن شود وانها گفتند به حضرت الزهرا علیها السلام متوسل شوید وباران زیادی امد وبرنماه های دیگر که منجر به شیعه شدن انهاشد زود تر هم نژادهای انان درایران کا لبته چگونه شیعه شدن انه برای مورخین برجستهغرب مشخص نیست براساس داده اه باید رفتوامد علمایشیعه بالاخص عراقی رامورد توجه قرار داد وبهمین علت برخورد سه خلیفه با اهلبیت مکرم الهی شایسته نبوده است ومداوم میفرماید مقان عالی انان ساخته وپرداخته شیعیان نادان است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-تزکیه-من درشیراز دوستی داشتم که تقریبا دربالی شهر زندگی میکرد وپیش یکی از علما درس سیروسلوک میخواند وروزی یکی از همسایه ها صدا کرد که قفل انبار تهیه ساختمان کلیداش گم شده است شمامیتوانید کمکی به ما بکنید انباردرته باغچه مانندی بود ومن درطول راه یکدسته کلید کنار دیوار مقابل خودم دیدم ورفتم قفل دیدم وکفتم من یک دست کلید دیدم ورفتم انرا اوردم وایشان گفت خوداش است وچند بارمانند ان تکرار شد وبعدایشان فرمود شماچکار کردی سیر داغ وجوشوندی وداخل سوپ کردی وبه چهل مریض دادی گفتم نه من مواظبت از چشم کردم واز گوش کردم واز زبان کردم وقلبم را سلیم تر کردم وبرنامه دقیقی قران خواندم دارم ونماز شب میخوانم وازاین نوع کارها میکنم


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم- دنیا بسیار خوب است فقط امریکا بیاد خوداش را تصحیح کند امربکا خودات را دوباره روی الکوی الهی ناب بساز- امریکا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برادران وصال حقتا انجا که من مطلع ازتاریخ صفوی هستم وتصور میکنم از مطالعات شما به روز تر باشد تفسیر شما یکنوع تحریف تاریخ است- جریان بر میگرد به تاریخ عراق-شیعه بنا بر حدیث حضرت علی علیه السللام که شیعیان زجر شدید میکند تا مغول ها بیایند وچناچه به بغداد امدند به پیشوازانان بروید وبه انهاخیر مقدم بگوئید که انها عذاب برای عبلاسیان ورحمت برای شما هستند مغول میتوانستند دوماه اب داشته باشند وبهترین نیروی شرق مال تیمور بود که چهار ماه اب باخود داشت ومغول ها امدند ونزدیک به دوماه تمام شودخوستند بگردند گرچه درطول راه بلدچی ها ازاعراب جای اب رانشان داده بودند ولی پر کردن مشک ها زمانبر بودند وتعدادی سرباز واسب انانتلف میشد وخواستند تا مقداری اب دارند بر گردند شیعیان از راه مخفی پیش انان رفتند وخوش امد گفتند وانها تعجب کردند که برای فتح شهر شما امدیدم وشما به ما خوش امد بگوئید وانها جریان راگفتند- روانشاسان غرب- به این نتجه رسیدند که مغول ها هوش استثنائی داشتند وپس از شیعیان برادران سنی به تقلید شیعیان به نزد مغول ها رفتند وهمان بحث کردند وگفتند ناراحت نباشید ما درنیروی حفاظت برج بارو نیرو داریم وفقط کندهای بزرک بامنجیق بفرستید وشرط هرد این بود که به کسی اسیب نرسد جز خلیفه ودروازه باز کردن انها به قدرت رسیدند- واولین بار است که تقیه برداشته میشود یک صد پنجاه سال انها بخوبی حکومت کردند ازبیانات ائمه اطهار اینچنین درک کردند که درقلعه محکم باشند ومجهز به اسلحه روز وشیعه وسنی اینقعله ساختند وحتی عباسیان درچهر منطقه وچهار قلعه مستحکم ساختند از نوزده شهر بزرگ نه تای ان شیعه وده تای متعلق به برادارن سنی بود پس ازان مدت مغول ها گفتند ما بخوبی مسلط هستیم واز فردا میتوانیم مالیان زیاد وهرکاری خواستیم بکنیم وهردونیروی ضرف مدت کوتهای سکشت سنگین به مغول ها وارد کردن ومغول ها به تعداد اندکی فرار کردند ومابیقه مسلمانشده بودند وازاین معجزه اسلام غرب بشدت میترسد وسپس قرار شد درقلعه هر مذهبی اکثریت دارد وبارعایت مذهب اقلیت بجزمذهب عباسیان حکومت کند که تغیرات زیادیشد ولی بسیاری از برادران سنی حاضر به ترک قلعه شیعیان نشدند وسران عباسی هرجا میافتند میکشتند وبرادران سنی به چهار قلعه انان حمله شودند وقلعه های شیعه نزدیک انان هم به انها کمک میرساند وجنگ بقدری خونین بودکه نزدیک بود کسی از اهل سنتباقی نماند واز ترس انکه شیعیان قدرت رادرست بگیرنند بین برادران سنی وحدت ایجاد شد برادران شیعه یک وحدت بی نظیر ایجاد کردند وتمام کردها وافرادی یازمان عبسیان به انها حمله میشدند که به شیعیان ایران همحمله ور میشدند تار ومار کردند- .پیرفت علمی وصنعتی وکشاورزی انها محیر العقول بود واین امر دربین شیعیان ایارن که کاملا در تقیه بسر میبردند وحتی قم درتحت کنترول چهار نفر از طرف حکومت بود که مداوم دستور میداد وحتی به علمای شیعه امرونی میکرد وعلنا درخیابان به انها ناسزا میگفت وکسی جرئت هیچ اقدامی نداشت- حتی امروز بسیار یا قطب ها که من ابادان وبعد توسط اقای کوپ اطلاعاتی بدست اوردم معتقد هستند که دوران وحدت کل تنها درزمان عصر سلام الله علیه خواهد بود وبشدت به تقیه ایمان دارنند ومعتقد هستن که قطب دارای روحیات خاص است ومانند امام عصر نیست که روحیات مطلق دارد ولذا هرقطبی افرادخاص رامیتواند رهبری کند وپذیراش افراد به داخل مجمع بسیار سخت است مگرفرد مشخص شود تا روحیات مناسب است وهمانگی دارد واطلاعات علمیرانباید فاش کرد وبایداطلاعات خود منتسب به کتب رایج کرد وتعداداقطاب مسلم هرچقدر میتواند باشد وهمه محترم هستند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

ct265kbvum
ct265kbvum

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به برادران وصال حق-به حل مشکلات ومسائل فقهی وموردنیاز برادران اهل سنت به سه اصل – قران وتفسیر ان وسنت واجماع- ایا تقسیر قران دراهل تسنن یکجور است ویا متفاوت است- ایا سنت هم یکنوع است یامتفاوت است- واما شورا- اگر درشورای پنجنفری دونفر بگویند این حدیث باطل است وحکم داده شده بر اساس انهم باطل است وسه نفرهم بگویند ان حدیث صحیح است وحکم داده شده هم صحیح است ایا ان دونفر بایدحکم اکثریت پذیرنند ویا نباید بپذیرنند وچناچه بایدبپذیرنند پس چرا درطول تاریخ اسلامی اختلاف بر طرف نشده وهنوز هم برطرف نشده است وایا انهائی که اختلاف کردند کافر ومشرک ومنافق شدند؟- جناب ابوحنیفه فرمودند مطلق برگشت جسم به روح فقط در قیامت رخ میدهد وچناچه خداوند بخواهد روحی بر گرداند باید درجشم فرد زندهای باشد یعنی تناسخ وخداوند چنین نمیکند یعنی اتفاقاتی که در قیامت رخ میدهد در زمین رخ نخواهد داد- پس زنده کردن مردگان توسط انبیادروغ است- درقران میفرماید حضرت موسی علیه السلام وحضرت خضر علیه السلام ماهی را صید کردند ودر روی ضخره ای گذاشتند- تا ماهی مرد بر اساس نظر یک اساتید فرمودند برا یانکه یکدرس کمک اموزشی به حضرت موسی علیه السلام بدهد با سحر کلام ایشان مشغول کرد وحرکت کردند که خود این امر یک معجزه است وپس ار رفتن مسافتی فرمودند زمان غذا خوردن است وحضرت موسی علیه السلام پذیرفتند وحضرت خضر فرمود یا موسی ماهی بیار وناگهان حضرت موسی علیه متوجه شد که ماهی رافرموش کرده است وبازگشتند ودرجلوی چشم ایشان ماهی به دریا رفت- استادباید شگردهائی داشته باشد- تاشگرد مطیع شود پس چگونه روح دوباره به ماهی باز گشت ودرذاین جا نمیتوانید بگوئید زنده بود ولی جلوه مردن نشان میداد- قرام میفرماید ماتعدادی از یهود برا تنبیه بصورت میمون وخوک کردیم واین کارهم مال قیامت است پس بیادگفت درچشم ها تصرف شده انسانها را بهصورت میمون وخوک جلوه داشته است – در طول تاریخ اسلام تاقبلاز بیانات امام صادق علیه السلام تا بدست فردبرسد جمع مسلمین معتقد بودند ترشح ادار به دیوار خاکی وکاهی وبرگشت ان به لباس ویا صورت پاک است وتحقیقات دقیق دراهل تسنن نشان میداده است که هیچگونه حدیثی موجودنبوده است وفقط فتوا موجودبوده است وانم دلیل اش ان است که خاک پاک کننده است اولین بار اما صادق علیه السلام بیان میفرمایند که ان نجس است-اما درمقام اهلبیت عظیم شان دربرابر انبیااعظام- حضرت هاورن علیه السلام بر خلاف بیان عدهای که علم ایشان درست مانند علم حضرت موسی علیه السلام نبوده است غلط است چون میفرماید تودرست مانند من هستی نه ازلحاظ شکل بلکه ازلحاظ ایمان وتقوا وعصمت وعلم ولی پامبر هستی وپیامبر اولواالعزم نیستی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله اله والسلم فرمودند همان نسبت بین من وتوپا علی هست- خداوند میفرماید من به تو کوثر دادم همانطور عظمت فرمودند هم درتعداد وکمیت وهم درکیفیت کوپر دادشده است پس به علی علیه السلام هم کوثر دادشده است ایاقرانی ایه ای دارا که به انبیا کوثر دادشده است- والبته استاد یک طعنهای به من زد کاشی خاک نیست؟


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99