سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به بیانات برادران وصال حق-خطیب میفرموده است بدلائل احادیث عجیب ومنحط کتاب شریف کافی این کتاب باطل است وهم چنین کتاب حضرت ایت الله خوئی رحمت الله علیه واله وهمینطور کتاب فقهی حضرت ایت الله سیستانی علیه السلام درمورد کتب اصول کافی شمامیبایست سخن شخص مولف وسپس شاگردان ایشان را میگفتید تا حقیقت روشن شود که من راشرح خواهم داد شخص بزرگوار ایشان فرمودندچنانچه حدیث باطلی ویابهتری پیداشد به ان عمل کنیدبر خلاف شما که بله احادیث باطل درمورد توحید مانند دیدن خداوند شما میفرماید چون در صحیحه بخاری است درست است نکته اول ایشان چون درعصر غیب بوده است دربغداد یک مغازه میزند وشروع به خرید حدیث میکنند رندان مداومبه دروغ حدیث چعل میکردند وایان باقیمت میخرید به امیدکه حدیث درست بفروشند تا حدیثی نماند به رای بازگشت وشروع نقد احادیث کرد واحادیت غلط را جدا میکرد خودایشان مایل بود که یک کتاب از احادیث غلط به چاپ برساند که هم طلاب حدیث غلط را بشناسند وبه قوانین دست پیدا کنند وهمچنین حدیث خر دیگر انهارانخرند ومردم رند روزگار جرئت ساختن انرانداشته باشند تاانجاکه میتوانست دقیق فقط احادییی مانند احادیت طب که نمیدانست درست است یانیست مانند انکه ح1رت علی علیه السلام فرموده است که درحمام دمر بخوابید چربی ها شما اب میشود واگر دوستان علم پزشکی برای حضرت علی علیهالسلام قائل نیستند جای بلطفی عظیمی است وحدیث های مانند ازگل مصری ویاظرف مصری خوراک نخورئید که مجنون میشوید علمای شیعه تفسیرشان است که باین قوم زیادرفت وامد نداشتهباشیدشمارامجنون میکنند که درباره سودانی ان زمان وخوزی ان زمان ورفتن به تبریز ومانند دستوراتی داشته است ودرحدیثی شما ذکر کردید جائی میفرمایندبی غیرت میشوید وجائی میفرماید دیوث میشود وامروزه من میگویئ لختی میشوید ویا همجنس باز میشوید واین راهم برای عوام گفته اند ولی بعد شاگردان ایشان بعلت انکه ان سواد استادرانداشتند ومیترسیدند درامر علمی خطا کنند همه چاپ کردند که تعدادانها زیاد نیست پنج درصد است- درمورد عورت اولا ماحدیث داریم که زن تمام اندام اوعورت است در مقابل محرم که عورت کجا است درشیعهجلو وعقب پوشیده باشد ومقداری از باسن بیرون باشد اشکال ندارد وشما باسن هم جزو عورت میدانیدمردان چناچه شورت مثلثی بوشند درزمان اضطرار اشکالی ندارد ولی عجیب است اینهمه دقت بااشکال مستهجن در روزنامه ای عربی حتی مجلات نظامی هیچگونه عکس العملی ندارد بخصوص عکس متعلق به کفار باشد وحال چگونه شما ایراد به کافی میگیریدکه دیدن الات ممنوعه کفار دیدن الت خر است این یک مثل است وگرنه الت تناسلی کافر ربطی به تناسل خر ندارد وحتی دستور است امیزش پزندگان راهم نگاه نکنید اما قایان با مشکل زیادی ربروهستند وپانزده کتاب دارند وهمه معتبر وهمه درجائی درجائی درتضاد وخود کتب های ششگانه هم باهم وهم دردرون انها تضاد موجود است وهرگز انرابیان نمیکنند ومسائل انراحل نمیکنند وتقریبا اجتهادرا تعطیل کردندوچگونه انگا میایند به شیعه ایراد میگیرنند وحدیثی از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم که شاخه خار از چشمان بیرون اور وسپس جوب نازک درچشم دیگران ببین


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به بیانات برادران وصال حق-خطیب میفرموده است بدلائل احادیث عجیب ومنحط کتاب شریف کافی این کتاب باطل است وهم چنین کتاب حضرت ایت الله خوئی رحمت الله علیه واله وهمینطور کتاب فقهی حضرت ایت الله سیستانی علیه السلام درمورد کتب اصول کافی شمامیبایست سخن شخص مولف وسپس شاگردان ایشان را میگفتید تا حقیقت روشن شود که من راشرح خواهم داد شخص بزرگوار ایشان فرمودندچنانچه حدیث باطلی ویابهتری پیداشد به ان عمل کنیدبر خلاف شما که بله احادیث باطل درمورد توحید مانند دیدن خداوند شما میفرماید چون در صحیحه بخاری است درست است نکته اول ایشان چون درعصر غیب بوده است دربغداد یک مغازه میزند وشروع به خرید حدیث میکنند رندان مداومبه دروغ حدیث چعل میکردند وایان باقیمت میخرید به امیدکه حدیث درست بفروشند تا حدیثی نماند به رای بازگشت وشروع نقد احادیث کرد واحادیت غلط را جدا میکرد خودایشان مایل بود که یک کتاب از احادیث غلط به چاپ برساند که هم طلاب حدیث غلط را بشناسند وبه قوانین دست پیدا کنند وهمچنین حدیث خر دیگر انهارانخرند ومردم رند روزگار جرئت ساختن انرانداشته باشند تاانجاکه میتوانست دقیق فقط احادییی مانند احادیت طب که نمیدانست درست است یانیست مانند انکه ح1رت علی علیه السلام فرموده است که درحمام دمر بخوابید چربی ها شما اب میشود واگر دوستان علم پزشکی برای حضرت علی علیهالسلام قائل نیستند جای بلطفی عظیمی است وحدیث های مانند ازگل مصری ویاظرف مصری خوراک نخورئید که مجنون میشوید علمای شیعه تفسیرشان است که باین قوم زیادرفت وامد نداشتهباشیدشمارامجنون میکنند که درباره سودانی ان زمان وخوزی ان زمان ورفتن به تبریز ومانند دستوراتی داشته است ودرحدیثی شما ذکر کردید جائی میفرمایندبی غیرت میشوید وجائی میفرماید دیوث میشود وامروزه من میگویئ لختی میشوید ویا همجنس باز میشوید واین راهم برای عوام گفته اند ولی بعد شاگردان ایشان بعلت انکه ان سواد استادرانداشتند ومیترسیدند درامر علمی خطا کنند همه چاپ کردند که تعدادانها زیاد نیست پنج درصد است- درمورد عورت اولا ماحدیث داریم که زن تمام اندام اوعورت است در مقابل محرم که عورت کجا است درشیعهجلو وعقب پوشیده باشد ومقداری از باسن بیرون باشد اشکال ندارد وشما باسن هم جزو عورت میدانیدمردان چناچه شورت مثلثی بوشند درزمان اضطرار اشکالی ندارد ولی عجیب است اینهمه دقت بااشکال مستهجن در روزنامه ای عربی حتی مجلات نظامی هیچگونه عکس العملی ندارد بخصوص عکس متعلق به کفار باشد وحال چگونه شما ایراد به کافی میگیریدکه دیدن الات ممنوعه کفار دیدن الت خر است این یک مثل است وگرنه الت تناسلی کافر ربطی به تناسل خر ندارد وحتی دستور است امیزش پزندگان راهم نگاه نکنید اما قایان با مشکل زیادی ربروهستند وپانزده کتاب دارند وهمه معتبر وهمه درجائی درجائی درتضاد وخود کتب های ششگانه هم باهم وهم دردرون انها تضاد موجود است وهرگز انرابیان نمیکنند ومسائل انراحل نمیکنند وتقریبا اجتهادرا تعطیل کردندوچگونه انگا میایند به شیعه ایراد میگیرنند وحدیثی از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه اله والسلم که شاخه خار از چشمان بیرون اور وسپس جوب نازک درچشم دیگران ببین


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برادران وصال حق -گرچه من دروسط بحث رسیدم- ولی موضوع را درک کردم فقه برادران اهل سنت بخصوص وهابیون از نظر علمای شیعه یک فقه سیاسی شده است وبا صراحت کامل عرض کنم از اولین خلیفه شروع شده است وبابعضی علمای اهل سنت مصری درانگلستان انان پیشقدم بودند وانرا مطرح کردند وبسیارسنت زشتی است ومیخواهند همیشه بر موج سوار شوند درحایکه پیامبر اکرم صلوالتهالله علیه واله واله السلم زوزی بود که خرما خورده بودند وخانمی پسر جوان خودراورده بود که زیادخرمامیخورد وازحضرت خواست که ایشان رانهی کردند وحضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند فردا بیاید وان خانم تعجب کرد که فردا با امروز چه فرقی دارد این سئوال ازلحاظ شناخت روانشاسی اعراب واستفاده بسیار موارد فقهی کاربرد دقیقی دارد واین سنت درعرب امروزی است که تا حدودی درجهان منحصر بفرد است وساواک ابادان نمیفهمیدالبته چاره ای هم نداشت ودر ایران تعداد انکی وازجهات دیگری که مثلا لرها مغز چرچیلی داشتندوفارس ها دیر متوجه میشدند-پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم که چون امروز من خرما خوردم – جناب خطیب فرمودند که نامشخصی رابردندکه درجنگ بدر شرکت داشته است وسپ نامه محرمانه برای حرکت کاروان حضرت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای فتح مکه به قریش گزارش دادند من این نمی پذیرم مسلمان اگرحتی ازار کمی از قریش میدیدند تلافی میکردن چه برسد تاانجا قریش میتوانست همه بسیج کرد جنگ زیاد مهم نیست ولی هرلحظه درخطر بودند ازار زیادی میرساند واعراب که اکنون تااین حدودی اینطور است بعنوان مثال یک دختر دانش اموز عرب یک اشتباه لبی بکند وخانم معاون عرب مانند هیتلر بااوبرخورد کند مثل سنک میاستد وبعد میرود وعرب اینطور بوده است- وحال برفرض این کار کرده باشد بلاوجومدانکه درشیعه چنین حدیثی نیست وشما نمی توانید تازمان خلفای راشدینکوچکترین ایرادبه شیعه بگیرد ولی شیعه میتواند به احادیث شما ایراد بگیرد زیرا نوشتن حدیت رفتن بهقعر جهنم است وبدتر از تفتیش مسیحیان با خانواده عمل میشده است- حال بقول شما نامه کشف میشود وان فرد خدمت رسول الله اعظم صلواته الله علیه واله والسلم میبرنند وجریان میگوید واحتمالا ان فرد حناب خلیفه دوم بوده است ومیگوید اجازه بدهید گردن این منافق رابزنم وپیامبر اکرم صلبواتهالله علیه واله والسلم میفرمایند قریب به این مضمون که ایشان بدری؟ هستند وازگناه بری هستند وخطا میکنند وخطای ایشان را خداوند ازان میگذرد ببینید چقدر به درد میخورد تمام جنگهای با علی علیه السلام پوشش میدهد وهر فرد بدری با هر غصبی همکاری کند گناه بخشیده شده است وباید ان فردرا رهامانند جنابان طلحه وزبیر مسلم خطای ایشان بیشتر از خوردن دانه گندم توسط حضرت ادم صلواته علیه است ویا کناره گیری حضرت یونس صلواته الله علیه است وحتی پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم بکشد خطا کرده است وخطاایشان موردمغفرت است براداران اهتستن صدها نفر ازامامصادق علیه السلام که موردتائید اکثریت سنی واقلیت شیعه بودند قبوا نمیکنند درحالیکه این حدیث به هیج وجه به تواتر حداقل که برادران اهل سنت قبول دارند هم نمیرسد وانتظار دارند که براداران شیعه انرا بپذیرنند من یک روایت از کتب اهل تسنن ذکر کنم وچون این حدیث برادران اهل سنت بجد قبول دارند- که روزی پیامبر اکرم صلواتهالله بعد فتح بدر دریکی ازحومه های مدینه عبور میکردند شنیدند که صدای موسیقی میاید وحضرت درزدند وفردی ردربباز کرد وفورا بست وبه محفل گفت وحضرت حمزه سیدالشهدا درمحفل بود وگفت نترسید وایشان دعوت کنید که داخل شوند وحضرت رسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم واردشدندوباکمال تعجب حضرت حمزهصلواته االه علیه واله والسلم دیند که وسایل شراب هم بود وتقریبا همه مست بودن وبه حضرترسول اکرم صلواتهاله علیه واله والسلم تعارف کردند وحضرت رسول اکرمصلواته اله علیه واله والسلم امتناع کردند ولی به اشاره عموی بزرگوار نوشیدند برا یانکه نگویند که چرا درهمان محفل به حضرت نفرمودند که راه وچاه انرا بالای منبر برای همه بیان کنید بیادچیزی میخواستند که عموی بزرگوار فرمودنداین برای شادی فتح بدر است ودیگر تکرا نمیشود وانرا مخفی کنید- کاملا سیاسی است اگر برای چشن فتح بدر هست دیگران مه حضور داشتند باید بتواند چنین عمل کنند- واعرا به این سادگی زیر این نوع مسائل نمیرفتند وحرف خودر رک میزدند وهمیشه جواب قانع کننده گرفتند وبعد حقه باز ی شروع شد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نیم نگاهی به بحث کربلا ومکه مکرمه سایت وصال حق- در بحثی جنابان بیان میکنندکه شیعیان به دروغ حدیثی از امامصادق علیه السلام نقل کردهاند که کربلا مقامی بالاتر از مکه مکرمه داردو نمیباید کربلائی موجود باشد زیرا شرک است وخمس چپاول است و ازدواج موقت کفر است ومداوم برای مستضعفان ایران دلسوزی میکنند- سئوال درباره خمس مامیدانیم نفت زکات ندارد کشوری مانند کویت اگرصاحبان که شیوخ هستند ونفت متعلق به پیامبر اکرم صلواته اله علیه نیست شخصی است نخواست پول بدهد ومالیات اضافی درقران نیست وانرا حضرت علی عیله السلام بریا اولین بار مطرح واجرا کردند چونه اقتصاد ایشان میچرخدواگر مالیات گرفته میشود فرق اش باخمس چیست پس انهم چپاول است وان زمان متوجه میشویدکه اقتصاد سوسیالیستی به مراتب بهتر است ودرباره ازدواج موقت بهترین دلیل وجو فحشا در کشورهای اسلامی است- اما کربلا اگر مکه ومدینه دران فقط ازادی بود وهرکس هرنوع فرقه مذهبی اسلامی را ازدانه میپذیرفت مسلما نه نجفی بوجود میامدونه کربلائی ومکه ومدینه همچنان بعنوانمرکز علم ودانش باقی میماند ولی متاسفانه هم مکه وهک مدینه مصادر افرادجاهل شد حتی امروزه نمیتوان درباره فلسطین ویا ایده های مورد لزوم زمان صحبت کرد که شما اقایان هیچونه بحثی دراین مورد نمیکنید که اسلام درانتخاب دین ازادی داده است ومکه ومدینه باید این ازادی به مسلمانان بدهد وانچنان پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلمپ پیش گوئی کردند علم دراین دوشهر مانند مار به سوراخ خواهد رفت وحضرت علی علیه لسلام به اجباربه کوفه رفتند ودین از انجا نشات پیدا میکرد پس مقامی بالاتر ازمکمه مدینه میافت وبیادچنین باشد که مکه ومدینه تاریخ گذشته اسلام بیادمیاورد وکوفه علم دین یاد میدهد ان جاهم مصادر شد وکربلا بجود امد ودستور ائمه این بود بر ای ایجاد ازادی حرمت مکه ومدینه حفظ کنید وگرنه مبارزاتی زیادی دران سرزمین مشد وان خونهائیکه درراه کربلا ریخته شد درانجا ریخته میشد گروهی بودنددر ابادان تحت یک نظر قطب مداوم گروهای ازابادان درجادهای که زوار امام حسین علیه السلام به کربلا رفتند تاشعله این عشق را زنده نگهدارند مداوم در طول جاده تا کربلا قتل عام شدند هرچند ازفرات دورشدند که تنها اب برای خوردن داشتند وبا تیمم نماز میخواندد وهرگاه اب تما م میشد بهفرات بر میگشتند واین زوار همان راه میرفتند وهرجا افرادی شهید شده بودند از خاک انها درکیسه ای میریختند تا جائی میرسیدند که نزدیک ابادی بوده است ودرانحا برای امام حسین زوار سابق مزبور عزداری میکردند وقتل عام دستجمعی شدند ودرانجا دو نفر دونفر کیسه های خاک هر فرد بر سرخودان فرد میرختند وبه راه ادامه میدادند حال کم کم رعبی عجیب در دل ودایه نشین ان منطقه بوجود امد با وجودانکه سنی بودند انها شستشوی میداند ولباس میدانند وغذا میدانند وبعلت عجیب وغریبی که افرادحال نیز بیان میکنند شیعه میشیدند زیرا دستورائمه اطهار علیه السلام کلا این بود که کربلا راحفظ کنید حتی کربلاهم میخواستند مصادر کنند ودستور این بود زمانی که قم افتاب دین از ان طلوع کرد کم کم شعاع نوراش تمام استانه وکل شهراسلامی بتدریج ازاد میکند تا امادگی برای یک انقلاب درحقیقت همان طورام راحل فرمودند یک رجعت به اسلام بوجود اید- دلسوزی بسیارکار خوبی است وخوب است برا یمستضعفین کشورهای اسلامی وجهانی بخصوص عربستان هم از قلم نیفتد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-برادارن وصال حق- درمسئله افک که تنها حیله منافقین نبود تقریبا هرچه اشی بود انها پختند اکثریت به به کردند تا ایه بیاید و تا انها را متنبه سازد ومداوم هشدار دهد در داستان افک قطعا جناب عمر جزومعدود افرادی بامسئله افک مخالفت کردند ونبد وحداکثر جزو ساکتین بود این امر نشان میدهد که چقدر مسلمانان افرادساده لوح بودند واین امر هم طبیعی بود بعلل زیادی از تمدن عقب افتاده بودندوتمام هم وغم انان حفظ حیات بود وکسی برای انها دل نمیسوزاند بلکه بیشتر درفکر چپاول ازانها بود ودرشهراب بزرک جائی نداشتند ومجبور بودند درگروهای کوچک زندگانی کنند تا امکان حیات پیدا کنند وچنین ملتی سخت است یک شبه عالم شوند وتربیت شکال گرفته راتغیر داد حتی امروز درجهان متمدن هم زمانی که شخصیت شکل میگرد تغیر بسیار مشکل است- چه برسد به زمان جاهلیت-جناب اقای عمر شخصیت خوداش را درجاهای مختلفی به خوبی نشان داده است وسرانجام در جیش اسامه قرار گرفت که حضرت رسول اکرم انجیش راچناچه به وظایف اش عمل کند مورد لعنت واقع شود- تمام خون های که بعد از رحلت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم ریخته شد بهپای افراد جیش اسامه نوشته میشود- کمال تعجب است که میفرمائید که حضرت عایشه دریک جلسه شرکت کرد وبهدازصحبت مختصری خودراکنار کشید وبه عبادت خداوندپرداخت زیرایشان به فنای فی الله میخواست برسد ولی ایا خداوند این عبادت را میپذیرفت وااز انهمه خون ها کهدرجنگ جمل ریخته شدبعنوان عبادت درخداوند قبول میکرد؟ وهیچ سئوالی ازایشان نخواهد کرد واین خونها برای ایشان عزت وافتخار اورد ولی تاریخ نشان میدهد که هرچه زمانمیگذشته است ایشان غم انگیز وعذاب وجودان قوی تر میشده است وازمردم کنار میگرفته است شما خودتان مانند یهودیان گول نزنید این اسلام شما درجهان امرزوافتخار بزرگی نیاورده است .ودرنزد غربیان برمه به مراتب بیشتر نازاش کشیده میشود تا شما گرچه تحریف کننده مبرزی هستید وکم کم افتخار وعزت بعینه خواهید دید ولی ازخواب خرگوشی بیرونخواهید امد ویانها انراخداوند منان میداند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به برادران سایت- وصال حق—من تصور میکنم که شما حقایق شیعه بخوبی میدانید ولی طفره میروید ودرحقیقت ان چوب خشک شماهستید- دانشجویان عربستان سعودی درمقابل حملات اساتید متخصص اسلامی دانشگاه لندن مستاصل شده بودند که یکی از اساتید خانمی بود که استاد من من قبلا عاشق تلفظ عبدالباسط ولی تلفظ ایشان من رامسحور کرد وتا حدودی بتلفظ دقیق حجازی رسید- من هم ازدانشجویان عربستاتن که رشته ها درسراسر انگلستان فقط چهل بودند وهمین امر نشانه حماقت شما را میرساند وهم از خانم استاد شنیدیم عربستان سعودی جواب بود به دانشجویان کهاین امر مشکلی نیست غولیرا خواهیم فرستاد تا انها متوجه کند وشخصی را میفرستند درحضور ریس دانشگاه ومتخصصین اسلامی وازجمله خانم استادمن- سئوال کردند که انس بن مالک گفته است من مالیالت نمیدهم ویا مالیات به حضرت علی علیه میدهم- حکم هرد و را مشخص کنید ایشان فرمودند قتل- وجواب دادند درانگلستان جواب قتل نیست برسی ادعایفرد جه بسیار حق با ایشان باشد در انگلستان فوق اش جریمه میشود حکماش که قتل است برایازلحاظ حقوق اسلامی اثبات کنید- نتوانسته است تعدادی قوانین مسلم علمی ربیان کردند وفرمودند جواب اسلام چیست همه را رد کرده است- وتعدادی از حقایق انجیل که علم دقیقا ثبات شده است واخیرا انرا در اینترنت گذاشتند باز ایشان رد رکده است ودراخر گفتند شماحقایق ما را رد میکنید وتوقع دارید که ما مزخرفات شمارابپذیریم شما گول سیاست مدران مارا نخوریدبرای منافع حرف هائی میزنند- اما اگر من دران جلسه بودم- اولین سئوال من این بو.د که خداوند وپیامبر اکرم صلواته الله عغلیه واله السلم تبعیض روا میدارد ویا نمیدارد کا اتفاقا تاکتیک خانم استاد همین بوده است درغرب روش شرق قبول ندارند از طریق قانون احتمالات وعقلانی حرکت میکنند وتحقیق خانم استاد جاهی پیامبر اکر م صلو الته الله علیه واله والسلم بیادپارتی باز ی میکرد نکرده است انها را پیدا کردند ورسیدن که به ملکه عدالت رسیده است واین اصل در روانشناسی اثبات شده است که انسان برای فریب ولو نابغه باشد تا چه حد پیش میرود بحث اش بماند ولی اقایان اشاعره میرسند مثلا جائی که حدیث اثبات تبعیض میکند ولی چون جوب خشنک هستند یک توجیه دیگر میکنند که ما حقنداریم به خداوند ایراد بگیریم زیرا فرموده استهرکه بخواهم به بهشت میبرم وهرکه خواهم بهجهنم یعنی قانونی ندارد وچون قانونی ندارد تبعیض رخ میدهد ولی حق گفتن تبعیض نداریم وبه ان باید حکمت بگوئیم وانها خودشان راخر کردند الول هرکس سلام درجائی بیادبلند بگوید ارام بگوید نماز باطل اسن به علن انکه انهائی اسم شان درنماز امده است که برای صلوات برای انها بفرستید اینچنین گفته اند اگر جناب سه خلیفه اول اولاتر هستند پس چرا اسم مبارک درنمارز نیامیده است وبرای انها صلوات درخواست نشده است پس تبعیض است وتوجیه ان همان چوب خشک است وامدن اسامی اهلبیت درنماز یعنی از اول تا اخر درست هستند پس چرا حکومت را درست نگرفتند واما مسئله جناب ابوالفرج اصفهانی که گرد وخاک بودن علت کردید ایشان دروغ گو به معنای فقهی نیستند وبیساری از علمای اهل سنت چننین هستند وبسیار ی=از مردم چنینی است ولی به قول انگلیسیهار عقل بچه دارند وانها حدیث جعل کردند عقل قول دارند وایشان یک دروغی را راست پنداشته است وبسیاری از احادیث درطول تاریخ کشف شد که دروغ بوده است مانند احادیث ابوهریره واحادیث جناب خانمام مومنین عایشه این شما هستید ولو اثبات شود نمی پذیرید- من شخصا در شیراز کلاس درس داشتم با افراد لیسانس وقبل به من هشدار که دراین کلاس برادانی از اهل تسنن هستند ومن بسیار رعایت میکردم ویک دفعه یک کلاسی استادمربوطه که استاد دانشگاه بود نتوانست بیاید واصرار کردن کلاس تعطیل میشود راهی بسیار دور وازلحاظیبامشکل بودم ورفتم وبه من گفتند که دراین کلاس دوتابرادراهل تسنن خنجی تشریف دارند درس جناب عثما ن رسید  خانی فرمودند در شهرهای اهل تسنن تدریس کردم واین مسئله جناب عثمان همیشه مسئله ساز بوده است واقعابفرمائید چه شخصیتی بوده است وگناه کارکیست من از کتب تسنن شروع کردم به بحث کردم وباز هم رعایت میکردم ویک متوجه شدم تهدکلاس اقای انگشت هایش د ر دهان میکند وگاز میگرد وخانمی چادر جلوی ابروی میبرد وابروی بالا میاندازد وبعضروی میز میکوبند وخانمی جلواشاره میکند ومن ساکت شدم یکی از اقایان بلند شد وفرمود که شما قوانین زیر پا گذاشتید وقانون وحدت را نادیده گرفتید ومن گفتم قبل شما جواب شما بدهم بفرمائید حرف من کجایش نادرست بود ایشانفرمودهیج جای وما حتی بدتر ازاین را خواندهایم ولی هیچگاه از دین سنی دست بر نمیداریم خانمی خیلی ناراحت بود از کوره دررفت وفرمودن شما اسمتان معلم است واین است معنی معلمی-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به بیانات کانال پارس تی وی-جناب عزیز مدتها استکه شعار های توخالی دیگر درصحنه سیاست ارزشی ندارد وانهم برا ملتی تاریخ راتجربه کرده است- شما همان اشکال دارید که ساواک در ابادان داشت- وبی جهت غرب وبخصوص قطب وناجی بشری میدانید گفتگوی مدرن امروزه اولابایدبراساس علم وتجربیات باشد- وازنوع     شت میدان بودن وگفتن لنگ اش کن نباشد کانال مانند شما درغرب حتی درسطح ساده غیرمبتذل نیست خوداش درارائه یک کانال که عقلای فن پذیرنند نیستند وشماهنوز درک نمیکنید که ادبیات اسلامی سابق که به خوبی به حاشیه رانده بودید وبرای سرقبر میخورد وبیان باید بیان غربی باش با کدغربی ولی مسائل ایران حل کند وگرت عقب افتاده است وامام با تفسیر سوره حمد ورق رابرگداندند ومن نمیگویم که به زبان فاخراش نزدیک نشده است چون غرب سالها کار کرده است وامهمین غرب درمسائل یک طرف نیست هم هزاران مقاله درباره دوست دختر مثبت دارد وبه همان اندازه منفی وجنبه ویرانگر انرا سفارت غربی ترجمه میکردند چون استاد های متخصصانرانداشتند ولی جنبه کنترول مثبت رابیان نمیکردند که درانگلستان شروع شده بود ودرتمام مسائل اینطور بود- ساواک طی کی جریانی از این حدیث که شاگرد ومعلم وفقیه وروحانی عالم مورد تایدالهی هستند وثواب میرونند وواین حدیث دربعضی کتب یک دنباله داشت چناچه اطاعت نکنند عذاب خواهددید واتشی به پاکرد وشما امروز جو اب این حدیث بدهید که بزرگی درابادان درمسجد امام حسن علیه السلام فرمود اگرپاسخ نیدهید دین شمارا دارندمیبرند وجرئی یک صلولت برای امام الخمینی ندارید امروزه شما جواب دهید- درثانی درباره دانشگاه پاتریس لومبای روسیه چرا الو گرفته اید ومتن انگلیسی ساید روسیه امروز روسیه میگذارید وانراترجمه نمیکنید که ایشان ازعظمت این دانشگاه صحبت کرده است- دانشگاهی غرب که درمقابل مشکلات زانو زدند وهردانشگاهی خلاق باشسد موردتائید است غرب وشرق ندارد وایران چناچه مثل امروز حرکت کند مسلما دراینده چون الماس خواهد درخشید وبرای شماشاخی عظیم خواهد شد به نفع شما است که حقایق را بفرمائید وغرب راازاین تکتازی بی خردانه بیرون اورید وخودتان گول نزنید ومسیر حق را بشناسید که هرکس درمسیر حق باشد سرانجام پیروزمیدان است

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99