سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست

باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که م

ث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معمول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!! اما شجاعت لازم اول اینکه نفت خام سرطان زار رابه غرب وشرق بفرشوید وبنزین ضد سرطان رابخرید .پالایشگاه هاررا تعطیل بفرمایئد- دوم قرص کنترول شهوات را جوانان تهیه فرمایید وامداد امام الخمینی هم برا ی زنان خیابانی کاری دست وپا کند- فرمودند- ما اگر فرهنگ مهدویت را ادامه میدادیم میبایست حکومت شاهنشاهی باشد بفرمائیدان فرهنگ مهدویت رسالت اش تمام بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!!

اما شجاعت لازم

گر

شد وتاریخ مصرف اش به پایان رسید و فرهنگ مهدویت همساز وهم گام با انقلاب متولد شد ووارد صحنه شد کمی توکل همه چیزرا حل خواهد کرد وامام علیه اسلام فرمودندگاهی صبر اجراش از عمل بیشتراست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست

باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که م

ث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معمول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!! اما شجاعت لازم اول اینکه نفت خام سرطان زار رابه غرب وشرق بفرشوید وبنزین ضد سرطان رابخرید .پالایشگاه هاررا تعطیل بفرمایئد- دوم قرص کنترول شهوات را جوانان تهیه فرمایید وامداد امام الخمینی هم برا ی زنان خیابانی کاری دست وپا کند- فرمودند- ما اگر فرهنگ مهدویت را ادامه میدادیم میبایست حکومت شاهنشاهی باشد بفرمائیدان فرهنگ مهدویت رسالت اش تمام بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!!

اما شجاعت لازم

گر

شد وتاریخ مصرف اش به پایان رسید و فرهنگ مهدویت همساز وهم گام با انقلاب متولد شد ووارد صحنه شد کمی توکل همه چیزرا حل خواهد کرد وامام علیه اسلام فرمودندگاهی صبر اجراش از عمل بیشتراست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست

باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که م

ث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معمول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!! اما شجاعت لازم اول اینکه نفت خام سرطان زار رابه غرب وشرق بفرشوید وبنزین ضد سرطان رابخرید .پالایشگاه هاررا تعطیل بفرمایئد- دوم قرص کنترول شهوات را جوانان تهیه فرمایید وامداد امام الخمینی هم برا ی زنان خیابانی کاری دست وپا کند- فرمودند- ما اگر فرهنگ مهدویت را ادامه میدادیم میبایست حکومت شاهنشاهی باشد بفرمائیدان فرهنگ مهدویت رسالت اش تمام بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!!

اما شجاعت لازم

گر

شد وتاریخ مصرف اش به پایان رسید و فرهنگ مهدویت همساز وهم گام با انقلاب متولد شد ووارد صحنه شد کمی توکل همه چیزرا حل خواهد کرد وامام علیه اسلام فرمودندگاهی صبر اجراش از عمل بیشتراست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست

باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که م

ث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معمول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!! اما شجاعت لازم اول اینکه نفت خام سرطان زار رابه غرب وشرق بفرشوید وبنزین ضد سرطان رابخرید .پالایشگاه هاررا تعطیل بفرمایئد- دوم قرص کنترول شهوات را جوانان تهیه فرمایید وامداد امام الخمینی هم برا ی زنان خیابانی کاری دست وپا کند- فرمودند- ما اگر فرهنگ مهدویت را ادامه میدادیم میبایست حکومت شاهنشاهی باشد بفرمائیدان فرهنگ مهدویت رسالت اش تمام بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-انتخابات بر ای تعین شایسته سالاری ک است که هم پاکدست باشد وهم پاکنظر باشد وهم پاک معنویت باشد وهم متخصص باشد که بحث خواهد شد وهم سیاسی باشد که مرز سیاسی ایشان به جای انکه برایند سیاسی متنوع جامعه باشدنزدیک به مرزهای سیاسی رهبر معزز باشد بحث درباره انتخابات شورا است بنابر گفته ها- شهرداری تهران شصت هزار میلیادرتومان بدهکار است که طرح یک بزرگ راه وساخت فروشگاه زنجیرهای هزینه اش از این مقدار که بیشتر است؟؟متخصص های معول وسنتی نمیتواند مسائل را حل کنند- فرد باید چند لیسانس درایران درمسائل صنعتی وساختمانی بخواند ودرانگلستان درچند رشته سلامت محیط زیست واقتصاد وابسته به ان وبازاریابی وغیره ودرامریکا راه چاره رفع ضعف بودجه وبن بستهای سرمایه اندوزی وکمبود بودجه رابخواند- ویا حداق یک کارافرین باشد که یک به صد راتبدیل میکند ویا درتمام ادارت گشتی زده باشد وکارافرینی کرده باشد دیگراقایان وخانم ها لطفا در انتخابات شورای شهر شرکت نفرمائید!!

اما شجاعت لازم

گر

شد وتاریخ مصرف اش به پایان رسید و فرهنگ مهدویت همساز وهم گام با انقلاب متولد شد ووارد صحنه شد کمی توکل همه چیزرا حل خواهد کرد وامام علیه اسلام فرمودندگاهی صبر اجراش از عمل بیشتراست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان دریک مرحله- گیچی وگریز به مرکز را پیدا کرده است بقول یک استاد  انگلیسی دانشگاه لندن که افسر نظامی درجنگ جهانی درتهران بوده است مشتریان خود را ازدست میدهد زیرا به دشمان خود احترام میگذارد ودوستان خودرا چپاول میکند وباید گفت مانند بعضی سنگ پاره های  فضائی وشهاب ستمگ ها جز با نور ماورای بنفش د یده نمیشوند عمل میکند که ناگهان این بصیرت پیدا میشود- حتی اگر درکشور استونی باشد وگاهی هم راه چاره درهمان کشوراستونی است انسان از مدارخود نبایدخارج شوده که دچار از دست دادن مایعات بدن وضعف شود- شخصی از امام صادق علیه السلام سئوال کرد- که این کوه ها خداوند دکوری ساخته است ویاحساب وکتاب دارد- امام صادق علیه السلام کمی خشمگین شدند وفرمودند میلمیتری حساب وکتاب دارد تمام بشر تاروز قیامت نمیتواند انرا کشف کند ودربعضی جاها حضرت میفرمودند فقط من مطلع هستم- واتفاقا ائمه اطهاربه این مسئله تاکید داشتندنشانه امامت میدانستند- هارون الرشیدعلیه العنت  از امام کاظم علیه السلامپرسید خلیفه الهی چه خصوصیاتی را باید داشته باشد امام علیه السلام برای خلیفه منصوب الهی بایدسوسک ماده را باید از سوسک نر تشخیص دهد- حضرت علی علیه السلام روز یتصور میکنم با کمیل به صحرا رفتند و.امام علیه السلام باایشان درددل میکرد وامام علیه السلام فرمودند این لانه مورچه ها میبینی- من میدانم چند مورچه دران است وهرکدام چه خصوصیاتی دارند ورفت وامدانها وکارانها چیست وایه از قران را خواندند- که ما همه اطلاعات درامام جمع کرده ایم- یکی از علما فرمودند-دونوع سئوال ازهستی مخلوق میتوان کرد- یکی انکاری  یعنی بگویم –چراخداوندمنان مورچه راخلق کرد-؟؟ یعنی عبث است بیهوده است- این کفر است وعذاب جهنم دارد- شخصی دیر وقت منزل پیامبر اکرم صلوالته الل-واله والسلم را کوبید- پایمبر اکرم صلواته الله درب راباز کردند وپرسید چه میگوی- ایشانگفت سئوال دارم –حضرت فرمودند- صبح هم میتوانستی سئوال کنی؟؟- بعدا فرمودند سئوالات چیست با حالت تعجب گفت –این ستارگان خداوند منان خلق کرده است وحضرت فرمودند درتعجب هستی ؟؟ گفت بله فرمدندهرکس از کارخداوندمنان تعجب کند که حضرت حق نمیتواند چنین کاری رابکند- اهل جهنم است- باز پرسید شماحقیقتا رسول خداوندمنان هستی- باز حضرت رسول صلواته اللهعلیه واله والسلم- درتعجب هستی  باز ان مرد گفت اری باز حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- هرکس تعجب کند کهمن رسول الله هستم انهم جای اش درجهنم است- اما اگر کسی بگویدخداوندمنان فرموده است که اسمان وزمین- هرانچه دران است برای  انسانها افریده است- سئوال استفهامی بوجود می اید- که مرچه برای انسانها چه نقشی دارد وامام علیه السلام انراتبین میکند یک خانم مورچه شناس امریکائی  دریک جزیره کوچک که دکتری مورچه شناسی داشت وبا یک پرفسورمورچه شناس امریکائی درروی یکنوع مورچه که ما به ان مورچه شتر سوار میگویم تحقیقات میکردند این خانم متخصص سرانجام به این نتجه رسید هوش مورچه وعمل کرد-ان – از بسیاری از انسانها بالاتر است وملحد بود مسیحی شد ودیگلر درگرما بالباس میچرخید- وان پرفسور فرمودند من هم به یکنتجه عجیبی رسیدم- که این مورجه باوجود تغیرات شن توسط اب وباد- مسیر خودرا گم نمیگند وجزانکه ماده شیمیائی به خاک بزند که توسط ابتغیرکندودرعمق زمین قرار بگیردراه دیگری نیست ولی مکن هنوز نمیتوان انرااستدلال کنم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- انگلستان دریک مرحله- گیچی وگریز به مرکز را پیدا کرده است بقول یک استاد  انگلیسی دانشگاه لندن که افسر نظامی درجنگ جهانی درتهران بوده است مشتریان خود را ازدست میدهد زیرا به دشمان خود احترام میگذارد ودوستان خودرا چپاول میکند وباید گفت مانند بعضی سنگ پاره های  فضائی وشهاب ستمگ ها جز با نور ماورای بنفش د یده نمیشوند عمل میکند که ناگهان این بصیرت پیدا میشود- حتی اگر درکشور استونی باشد وگاهی هم راه چاره درهمان کشوراستونی است انسان از مدارخود نبایدخارج شوده که دچار از دست دادن مایعات بدن وضعف شود- شخصی از امام صادق علیه السلام سئوال کرد- که این کوه ها خداوند دکوری ساخته است ویاحساب وکتاب دارد- امام صادق علیه السلام کمی خشمگین شدند وفرمودند میلمیتری حساب وکتاب دارد تمام بشر تاروز قیامت نمیتواند انرا کشف کند ودربعضی جاها حضرت میفرمودند فقط من مطلع هستم- واتفاقا ائمه اطهاربه این مسئله تاکید داشتندنشانه امامت میدانستند- هارون الرشیدعلیه العنت  از امام کاظم علیه السلامپرسید خلیفه الهی چه خصوصیاتی را باید داشته باشد امام علیه السلام برای خلیفه منصوب الهی بایدسوسک ماده را باید از سوسک نر تشخیص دهد- حضرت علی علیه السلام روز یتصور میکنم با کمیل به صحرا رفتند و.امام علیه السلام باایشان درددل میکرد وامام علیه السلام فرمودند این لانه مورچه ها میبینی- من میدانم چند مورچه دران است وهرکدام چه خصوصیاتی دارند ورفت وامدانها وکارانها چیست وایه از قران را خواندند- که ما همه اطلاعات درامام جمع کرده ایم- یکی از علما فرمودند-دونوع سئوال ازهستی مخلوق میتوان کرد- یکی انکاری  یعنی بگویم –چراخداوندمنان مورچه راخلق کرد-؟؟ یعنی عبث است بیهوده است- این کفر است وعذاب جهنم دارد- شخصی دیر وقت منزل پیامبر اکرم صلوالته الل-واله والسلم را کوبید- پایمبر اکرم صلواته الله درب راباز کردند وپرسید چه میگوی- ایشانگفت سئوال دارم –حضرت فرمودند- صبح هم میتوانستی سئوال کنی؟؟- بعدا فرمودند سئوالات چیست با حالت تعجب گفت –این ستارگان خداوند منان خلق کرده است وحضرت فرمودند درتعجب هستی ؟؟ گفت بله فرمدندهرکس از کارخداوندمنان تعجب کند که حضرت حق نمیتواند چنین کاری رابکند- اهل جهنم است- باز پرسید شماحقیقتا رسول خداوندمنان هستی- باز حضرت رسول صلواته اللهعلیه واله والسلم- درتعجب هستی  باز ان مرد گفت اری باز حضرت صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- هرکس تعجب کند کهمن رسول الله هستم انهم جای اش درجهنم است- اما اگر کسی بگویدخداوندمنان فرموده است که اسمان وزمین- هرانچه دران است برای  انسانها افریده است- سئوال استفهامی بوجود می اید- که مرچه برای انسانها چه نقشی دارد وامام علیه السلام انراتبین میکند یک خانم مورچه شناس امریکائی  دریک جزیره کوچک که دکتری مورچه شناسی داشت وبا یک پرفسورمورچه شناس امریکائی درروی یکنوع مورچه که ما به ان مورچه شتر سوار میگویم تحقیقات میکردند این خانم متخصص سرانجام به این نتجه رسید هوش مورچه وعمل کرد-ان – از بسیاری از انسانها بالاتر است وملحد بود مسیحی شد ودیگلر درگرما بالباس میچرخید- وان پرفسور فرمودند من هم به یکنتجه عجیبی رسیدم- که این مورجه باوجود تغیرات شن توسط اب وباد- مسیر خودرا گم نمیگند وجزانکه ماده شیمیائی به خاک بزند که توسط ابتغیرکندودرعمق زمین قرار بگیردراه دیگری نیست ولی مکن هنوز نمیتوان انرااستدلال کنم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله _":استاد دانشگاهی که مدافع حرم شد_:"در سایت-((shia-news.com. /fa را بخوانید- که هر باب بهشت مهمان خود که بعذا میزبان میشوند از خداوند منان طلب میکنند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99