سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-به بهانه مقاله سایت رادیو زمانه- ایشان سعی کرده است درمناظرات کاندیدهای انتخابات به قول ایشان گسل هائی را پیدا کند- ونقاط ضفی را اشکار کند-در روایت واخبار از امام معصوم علیهم سلام الله اجمعین بعنوان نمونه از امام سجادعلیه السلام فرمودندتا قبلاز ظهور اسلام مانند کشتی ورشکسته به سمت هدف حرکت میکند- ویاشتری است مریض الحال افتان وخیزان حرکت میکند ویا جون جوجهای درجنگال عقاب اصحاب گفتند ان جوجه خوب خورده میشود- امام علیه السلام فرمودند از معجزات الهی است که خورده نمیشود ولی پروازی برای اوج گرفتن ندارد وزمانیکه توسط امام زمان علیه السلام اسلام به قدرت رسید کفر قدرت باقی ماندن ندارد- لذا بیان ضعفها وبقول شما گسلها امری طبیعی است انچه شما انتظار دارید پس از ظهور امام علیه السلام است در زمان ظهور بخشی از ایرانیان مخالف امام زمان میشوند که گفته میشود تحت تاثیر یهود ومشرکین هستند گفتن ضعف ها گپرچه نارحت کننده وباعث تاسف است ولی ازطرفی نشانه شجاعت وروبه بهبودی است امید است که سال به سال نشان از تنزل  نقض ها وتکامل وصعود کمالات  وبهبودی ها باشیم انشاالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه تعریف :"هویت ملی":کاری بس دشوار شده است- یک سردرگم وتعاریف های پراز ابهام بوجود امده است- قبلا هویت ملی به معنای امروزی وجود نداشت هویت قبیله ای بود- مثللا میگفت من مادی هستم ویامن هخامنشی هستم ویا  اهل قبیله عدی هستم- بعدکه  ملت ایجادشد یکویت ملی به معنای امروزی وجود نداشت هویت قبیله ای بود- مثللا میگفت من مادی هستم ویامن هخامنشی هستم ویا  اهل قبیله عدی هستم- بعدکه  ملت ایجادشد ی هویت جغرافیائی بوجود امد مثلا من ایرانی هستم ویا انگلیسی هستم- بعد این کافی نبود- هویت فرهنگی مطرح شد اولین هویت فرهنگی را اسلام مطرح کرد که فرمودند اول بگویئد من مسلمان هستم واگرخواستید بعد بگویئد من اهل قبیله عدی هستم- مشرکین انرامسخره کردند وقبیله مهم میدانستند وکم کم بت خودرا نیز مطرح میکردند- درغرب که کم کم کشور چند فرهنگی شد-فرهنگ ملی تنزل کرد به نوع غذا وزبان- نوع رقص ومانندان-هویت معنوی را مطرح نکردند- خانم ایرانا-پینو- ه یک ایرلندی است- به کوبا مهاجرت کرده است وچون به زبان انگلیسی  واسپانیائی مسلط است درباره کوبا بخصوص- درباره فرهنگ کوبا مقالاتی به زبان انگلیسی واسپانیائی مینویسد- وبیشتر در روزنامه- هوانا تایمز است- اخیرا مقاله ای دارد- بنام- نسل جدید(کوبا) که بی هویت شده است- دقیقا یعنی هویت امریکائی  پیدا کرده است—ایشان هویت – در پذیراش نوع کتابها که خوانده میشود- نوع سینما وتاتر ودر درنهایت نوع حزب است که درفرهنگ جدید حزب حذف شده است- نوع کتاب ونوع تاتر هم کم رنگ شده است- جای ان فیسبوک وسایت های اجتماعی مجازی  بخصوص برای پسران سکس –جوک- فیلم های کمدی و واکشن- موزیک ومانند ان جای گزین شده است- که پسران  با اضطراب وترس از خانواده انرا مشاهد میکنند- ودختران به نیمه برهنگی وعکس نیمه برهنه خود درسایت های اجتماعی قرار میدهند وبه ان افتخار میکنند- شیطان همین است که گناه به سبکی ارائه دهد که جلوه ای داشته باشد وباعث شادی وافتخار شود ودختران سعی میکنند که پستان های خودرا درمعرض دید  افراد قراردهند- این فرهنگ نقش مسلط خودرا درحال بدست اوردن است – درحقیقت فرهنگ دربعد تفریحات تغیر کرده است-که تسلط زیادی بر جوانان گذاشته است- وسایت های مجازی هم یکنوع عشق افلاطونی را توسعه دادند- لذت وشهرت علامت قدرت شده است وبت جامعه کسب ثروت شده است- تنها فرهنگی که از سابق باقی مانده است سبک زندگانی هیپی ها است- وبرای پول دراوردن هم شرمی وجودندارد- ولی این دوسئوال همچنان وجود دارد- واقعا انها چه میخواهد ودوم بدنبال چه چیزی میگردند؟؟- امروزه ما هم دراینده نزدیک دچار چنین وضعیتی خواهم شد لذا میبایست- هویت ملی را به خوبی تعریف کنیم- که تنها سه دین ابراهیمی ودین زردتشتی میتواند درهویت ملی  ماجای بگیرد ویک فرهنگ ملی ایرانی هم تعریف کنیم که انچه میتواند صواب باشد دران لحاظ شود ودرکتب دبیرستانی  ودانشگاهی ماهم تدریس شود- انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه تعریف :"هویت ملی":کاری بس دشوار شده است- یک سردرگم وتعاریف های پراز ابهام بوجود امده است- قبلا هویت ملی به معنای امروزی وجود نداشت هویت قبیله ای بود- مثللا میگفت من مادی هستم ویامن هخامنشی هستم ویا  اهل قبیله عدی هستم- بعدکه  ملت ایجادشد یکویت ملی به معنای امروزی وجود نداشت هویت قبیله ای بود- مثللا میگفت من مادی هستم ویامن هخامنشی هستم ویا  اهل قبیله عدی هستم- بعدکه  ملت ایجادشد ی هویت جغرافیائی بوجود امد مثلا من ایرانی هستم ویا انگلیسی هستم- بعد این کافی نبود- هویت فرهنگی مطرح شد اولین هویت فرهنگی را اسلام مطرح کرد که فرمودند اول بگویئد من مسلمان هستم واگرخواستید بعد بگویئد من اهل قبیله عدی هستم- مشرکین انرامسخره کردند وقبیله مهم میدانستند وکم کم بت خودرا نیز مطرح میکردند- درغرب که کم کم کشور چند فرهنگی شد-فرهنگ ملی تنزل کرد به نوع غذا وزبان- نوع رقص ومانندان-هویت معنوی را مطرح نکردند- خانم ایرانا-پینو- ه یک ایرلندی است- به کوبا مهاجرت کرده است وچون به زبان انگلیسی  واسپانیائی مسلط است درباره کوبا بخصوص- درباره فرهنگ کوبا مقالاتی به زبان انگلیسی واسپانیائی مینویسد- وبیشتر در روزنامه- هوانا تایمز است- اخیرا مقاله ای دارد- بنام- نسل جدید(کوبا) که بی هویت شده است- دقیقا یعنی هویت امریکائی  پیدا کرده است—ایشان هویت – در پذیراش نوع کتابها که خوانده میشود- نوع سینما وتاتر ودر درنهایت نوع حزب است که درفرهنگ جدید حزب حذف شده است- نوع کتاب ونوع تاتر هم کم رنگ شده است- جای ان فیسبوک وسایت های اجتماعی مجازی  بخصوص برای پسران سکس –جوک- فیلم های کمدی و واکشن- موزیک ومانند ان جای گزین شده است- که پسران  با اضطراب وترس از خانواده انرا مشاهد میکنند- ودختران به نیمه برهنگی وعکس نیمه برهنه خود درسایت های اجتماعی قرار میدهند وبه ان افتخار میکنند- شیطان همین است که گناه به سبکی ارائه دهد که جلوه ای داشته باشد وباعث شادی وافتخار شود ودختران سعی میکنند که پستان های خودرا درمعرض دید  افراد قراردهند- این فرهنگ نقش مسلط خودرا درحال بدست اوردن است – درحقیقت فرهنگ دربعد تفریحات تغیر کرده است-که تسلط زیادی بر جوانان گذاشته است- وسایت های مجازی هم یکنوع عشق افلاطونی را توسعه دادند- لذت وشهرت علامت قدرت شده است وبت جامعه کسب ثروت شده است- تنها فرهنگی که از سابق باقی مانده است سبک زندگانی هیپی ها است- وبرای پول دراوردن هم شرمی وجودندارد- ولی این دوسئوال همچنان وجود دارد- واقعا انها چه میخواهد ودوم بدنبال چه چیزی میگردند؟؟- امروزه ما هم دراینده نزدیک دچار چنین وضعیتی خواهم شد لذا میبایست- هویت ملی را به خوبی تعریف کنیم- که تنها سه دین ابراهیمی ودین زردتشتی میتواند درهویت ملی  ماجای بگیرد ویک فرهنگ ملی ایرانی هم تعریف کنیم که انچه میتواند صواب باشد دران لحاظ شود ودرکتب دبیرستانی  ودانشگاهی ماهم تدریس شود- انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله ای از دانشمند شهیر اسلام حضرت ایت الله نقویانرحمت الله علیه0 با عنوان-:" گزینه ای بهتر از روحانی دراین انتخابات وجود ندارد:"مینویسند---- اگر اصل برجامکه مورد تائید رهبری بوده است—اگر کسی به ان نقدی دارد- باید در به رفع نواقص واجرا  بهتر ان کمک کند- نه انکه با با گفتار ورفتارش اصل  انرا زیرسئوال ببرد-(در) این دانشگاه با بیان اینکه- تعامل با دنیا –ودنیا مارا به عنوان یک حکومت مقتدر  شناسائی  کند- جای تردید ندارد- خاطر نشان کرد- اگر اشتباهی  وجودارد ان اشتباه ونقص باید ترمیم- شده واصلاح  شوند- اینکه ما قراردادی  که امضا کردهایم-را وبه حکم هرانسانی – عاقلی  قرارداد درستی است- زیر سئوال ببیم –تنها وتنها موجب زیر رفتن اعتبار وحیثیت مان میشود- حضرت ایت الله اضافه کردن- دولت جدیدامریکا-مداوم میگوید—این توافق به ضرر ماست- ومیخواهد به بررسی-  این توافق بپردازد—کار شکنی  میکند- ودرصددنقض  ان هستند- نشان میدهد—که دولت-وزیرامور خارجه- ودیپلمات-های – ما- عملکرده- درست- وهوشمندانه ای داشته اند—مطلب دقیقی است- غرب دچار یک غرور کاذب شده بود- وحتی تصور میکرد که خداوندمنان باانها است-کهدرهمه امور انهارابخوبی یاری میدهد- وبدون کمک غرب وبخصوص امریکا هیچ کشوری به موقعیت خاصی که بتواند مشکلات خودرا حل کند نخواهد رسید- از انطرف –خداوندمنان- تا جامعه ای که خلوص واعتماد وتوکل خودرا به خداوندمنان ثابت نکنند خداوندمنان هزینه نخواهد کرد وانهم برای قوی شدن وثابت شدن دردین الهی است که به نفع جامعه مومنین است وبرای شناخت دشمنان خداوندمنان وخلق اومیباشد—امریکابخصوص درک کرد که ایران اسلامی از زیر صفر شروع کرد انهم بادست خالی مادی وهرچه ضربه میخورد باز ایستادگی میکند وکم کم درصد قدرت یابی خوداش را بالا میبرد وایستادگی میکند وهمه تصور میکردند یک نقطه انتهائی داردکه ایرانیان باز گشت میکنند- وقتیکه باز گشتی در کارنبود کشورهای مانند چین وروسیه وغیره شروع کردن به مقاومت کردن واین مسئله برای غرب هم مشکل ساز شد- دقیقا همین جریان در اغاز اسلام رخ داد امریکا باالهام از جناب دانشمند شهیر حضرت  اقای دکترمیرسلیم رحمت الله علیه اول با لشکر نرم افزاری امدجلو وسپس با لشگر سخت افزاری جلو امد- ودوباره بالشگر نرم افزاری جدید وانواع تحریم ها وگزینه سخت افزاری راهم مداوم القا میکند—غرب یک پارچه- سر وصدای ایتالیائی بلند که ما اروپائیان هلی کوپتر جنگی بسیار گرانیقمتی بدستورناتو ساختیم چرا امریکاخرید نمیکند اگر چنین شود-مادیگر درخیچ طرح گرانقیمت نظامی شرکت نمیکنیم- غرب بخصوص امریکا جهان سوم را به هیچ گرفت واز اغاز انقلاب ایران شروع کرد که همسایه ایران را زیر کنترول وچتر خود دراورد ومرزبان ایرانی رابه شورش وادارد درمقابل چریکهای متنوع وکار گشته انها چون دمکرات –کومله حزب کمومنیست کردستان- منافقین- فدائیان خلق- ارتش شاهنشاهی- ساواک- صدام- با تجهیزات به روز درمقابل دانش اموزان دبیرستانی وراهنمائی  با کمترین امکانات- جالب انکه سخترین رشته نظامی مرزبانی  است که هیچده سال تخصص دارد وامکانت نجوکمی از تعدادزیاد هواپیمای گشتی- هلی کوپتر وانواع جنگ افزارهای خاص  رادارهای خاص  وغیره هر ده کیلومتر- یک پایگاه- مقر تاکتیکی باید باشد وایستگاخ جاسوسی وضد جاسوسی نیرومند ان مقر را پشتیبانی کند- اگر من ما شوروی  به تفصیل بیان کنم انزمان- متوجه میشوید مسئله چیست از یک منبع موثق ر نظامی فرمودند – که خبرنگاران به ظاهرامریکائی که از مرز بازدید میکردند درحقیقت جاسوسان روسی بودند- که رابط ایرانی ان پس از مدتی متبنه شد وجریان را لو داد-دامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درمقاله ای از دانشمند شهیر اسلام حضرت ایت الله نقویانرحمت الله علیه0 با عنوان-:" گزینه ای بهتر از روحانی دراین انتخابات وجود ندارد:"مینویسند---- اگر اصل برجامکه مورد تائید رهبری بوده است—اگر کسی به ان نقدی دارد- باید در به رفع نواقص واجرا  بهتر ان کمک کند- نه انکه با با گفتار ورفتارش اصل  انرا زیرسئوال ببرد-(در) این دانشگاه با بیان اینکه- تعامل با دنیا –ودنیا مارا به عنوان یک حکومت مقتدر  شناسائی  کند- جای تردید ندارد- خاطر نشان کرد- اگر اشتباهی  وجودارد ان اشتباه ونقص باید ترمیم- شده واصلاح  شوند- اینکه ما قراردادی  که امضا کردهایم-را وبه حکم هرانسانی – عاقلی  قرارداد درستی است- زیر سئوال ببیم –تنها وتنها موجب زیر رفتن اعتبار وحیثیت مان میشود- حضرت ایت الله اضافه کردن- دولت جدیدامریکا-مداوم میگوید—این توافق به ضرر ماست- ومیخواهد به بررسی-  این توافق بپردازد—کار شکنی  میکند- ودرصددنقض  ان هستند- نشان میدهد—که دولت-وزیرامور خارجه- ودیپلمات-های – ما- عملکرده- درست- وهوشمندانه ای داشته اند—مطلب دقیقی است- غرب دچار یک غرور کاذب شده بود- وحتی تصور میکرد که خداوندمنان باانها است-کهدرهمه امور انهارابخوبی یاری میدهد- وبدون کمک غرب وبخصوص امریکا هیچ کشوری به موقعیت خاصی که بتواند مشکلات خودرا حل کند نخواهد رسید- از انطرف –خداوندمنان- تا جامعه ای که خلوص واعتماد وتوکل خودرا به خداوندمنان ثابت نکنند خداوندمنان هزینه نخواهد کرد وانهم برای قوی شدن وثابت شدن دردین الهی است که به نفع جامعه مومنین است وبرای شناخت دشمنان خداوندمنان وخلق اومیباشد—امریکابخصوص درک کرد که ایران اسلامی از زیر صفر شروع کرد انهم بادست خالی مادی وهرچه ضربه میخورد باز ایستادگی میکند وکم کم درصد قدرت یابی خوداش را بالا میبرد وایستادگی میکند وهمه تصور میکردند یک نقطه انتهائی داردکه ایرانیان باز گشت میکنند- وقتیکه باز گشتی در کارنبود کشورهای مانند چین وروسیه وغیره شروع کردن به مقاومت کردن واین مسئله برای غرب هم مشکل ساز شد- دقیقا همین جریان در اغاز اسلام رخ داد امریکا باالهام از جناب دانشمند شهیر حضرت  اقای دکترمیرسلیم رحمت الله علیه اول با لشکر نرم افزاری امدجلو وسپس با لشگر سخت افزاری جلو امد- ودوباره بالشگر نرم افزاری جدید وانواع تحریم ها وگزینه سخت افزاری راهم مداوم القا میکند—غرب یک پارچه- سر وصدای ایتالیائی بلند که ما اروپائیان هلی کوپتر جنگی بسیار گرانیقمتی بدستورناتو ساختیم چرا امریکاخرید نمیکند اگر چنین شود-مادیگر درخیچ طرح گرانقیمت نظامی شرکت نمیکنیم- غرب بخصوص امریکا جهان سوم را به هیچ گرفت واز اغاز انقلاب ایران شروع کرد که همسایه ایران را زیر کنترول وچتر خود دراورد ومرزبان ایرانی رابه شورش وادارد درمقابل چریکهای متنوع وکار گشته انها چون دمکرات –کومله حزب کمومنیست کردستان- منافقین- فدائیان خلق- ارتش شاهنشاهی- ساواک- صدام- با تجهیزات به روز درمقابل دانش اموزان دبیرستانی وراهنمائی  با کمترین امکانات- جالب انکه سخترین رشته نظامی مرزبانی  است که هیچده سال تخصص دارد وامکانت نجوکمی از تعدادزیاد هواپیمای گشتی- هلی کوپتر وانواع جنگ افزارهای خاص  رادارهای خاص  وغیره هر ده کیلومتر- یک پایگاه- مقر تاکتیکی باید باشد وایستگاخ جاسوسی وضد جاسوسی نیرومند ان مقر را پشتیبانی کند- اگر من ما شوروی  به تفصیل بیان کنم انزمان- متوجه میشوید مسئله چیست از یک منبع موثق ر نظامی فرمودند – که خبرنگاران به ظاهرامریکائی که از مرز بازدید میکردند درحقیقت جاسوسان روسی بودند- که رابط ایرانی ان پس از مدتی متبنه شد وجریان را لو داد-دامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخر الزمان همه چیز وارونه میشود حقیقت- دروغ میشود- این جریان درامریکای لاتین بسم - امروزه رخ میدهد-در ونزوئلا- یک جوان هیجده سال نابغه ریس ارکسترملی ونزوئلا مردم کیش کردنکه درتظاهرات باپلیس درگیر شده است ودربرخورد با پلیس کشته شده است ویک پیراهن عثمان درست کردند- بسیارجای تاسف وتامل دارد که تمام مشکلات کار حزب انقلابی است- ونمیفهمند که حزب انقلابی مسبب این فلاکت نیست- مسبب فلاکت امروز ونزوئلا امریکا معاویه صفت است خوداش کنار کشیده وباکامل وقاحت مشکلات بهد گردن حزب انقلابی میاندازد درحالیکه حزب انقلابی سعی میکند راه منطقی راطی کند- این رادرک نمیکنند- امریکا از انجا ونزوئلا قیمننفت رامداوم درسطح جهانی میکند واز گروه اوپک حمایت میکند به سمت شرق حرکت میکند وطظرفدار جناب اقای بشاراسدرحمت الله علیه است وعکس انچنانی از فلسطین وسوریه وعراق چاپ- میکند وجلوی موادمخدرگرفته است اگرامریکا- خوب عمل کرده بود کهاقتصاد ونزوئلا- این چنین بود درتمام ابعادبشدت عقب است حتی درکشاورزی این نادانها تصور میکنند که امریکا بیاید- اولا ازادی میاید- انها در خفی کار میکنند وازادی انتقادهم نمیدهند واثرای هم انتقاد ندارد-فوقاش مانندایران ودیگر کشورهای جهان سوم مهره هارا عوض میکنند- واز کشورها ی امریکای لاتین بسیارجای تعجب داردکه اول یک پارسی کردن وحالا دم تکان میدهندبه امریکا چه کمکی امریکا دراین مدت امریکا به انها کرده است؟ دوکشور کوبا و-ویتنام- باانهمه صدمه وضع انها بهمراتب بهتر از گذشته است- امیداست کمی بهعقل بیایند- امریکا راخوب بشناسند وخوب تاریخ کشورخودشان بخوانند- بی جهت خوش خیالی نکنند- که بازمجبور شوند شهدای زیادی بدهند-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-0اخبار- روسیه:امریکا شتابزده درباره کره شمالی بپرهیزید—سخنگوی وزرات امور خارجه روسیه:- مسکو امیدوار است امریکا درابتدا تمامی مسئل کره شمالی را بررسی وارزیابی کند وسپسدست به اقدام یزند- همکاران امریکائی ما یکگ عادت بسیار بد دارند- ان ها ابتدا دست –به اقدام می زنند وسپس به مسائل نگاه می کنند-امریکا زمانی که فهمید انقلاب –بحرین ویمن به منافع انان ضرروارد میکند- وارد ائتلاف باعربستان شد که از منافع خلیج فارس بخش عرب نشین هم حمایت کند-داشتن شترهارا به سلاخی میبردند- دیدن روباه ای فرار میکند- به او گفتند کار با شترها دارند –توچرا فرا میکنی- فرمود تا ذاثبات کنم شتر نیستم پوست منرا قلفتی دراورده اند—واکنش ریس کل گمرکات بهخبری دربارهواردات مربادرسال 95- سهم وزن وارزش مربا دراز کل واردات انجام شده کمتر ازیکدهم درصدبوده است-هنوز تبلیغات درباره ا ش نشده است- ماکه اروزه نیروی انسانی درتمام ابعاد به غرب صادر میکنم- موشگک صادرمیکنیم کیک زرد صادر میکنیم- یک مدیرکلی تولید مربا درجهادکشاورزی دایر بفرمائید اقلا پایا پایا ی شود-حضرت جناب ایت الله ریسی رحمت الله علیه فرمودند- مسئل زنان را وارد حزب نکنید یعنی جمنا- تصور میکنم طالبان وداعش مردم ایران  تشویق به- رای دادن به نفع ایشان کند-0روایت ظریف از راه یافتن شعر- بنی ادم- سعدی به سازمان ملل متحد سخن گفتند درحالیکه امریکا انرا وتو کرده است- جناب استرالیا فرموده است کره شمالی بمب اتمی نسازد –پول انرا صرف رفاه مردم کند- چرا شما چنین نکردید؟؟دفاع اولیت بیشتراست یا رفاه-تاریخ کدام را ترجیح میدهد-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99