سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-پاسخ دادن بر ای اراجیفی که متاسفانه از کسانیکه دکتری راهم یدک  میکشند- بیشتر به انسانهائی که بقول حدیث نزدیک به جنون رسیده اند-کمی درد ناک است- خانم دکتری میفرماید- مردم ایران بسیار اگاه هستند به کسی بعنوان رهنما نیازندارند- پس شما هم بساط خودتان راجمع کنید بلهد غالب مردم ایران از اگاهی خوبی برخوردار هستند خوب است که شما ازانها یادبگیرید- خوشبختانه- یکجهت بسیار باارزشیدرحدود پنجاه سال اخیر درتمدن اسلامی بوجود  اما ده است که باانقلاب اسلامی روبه رشد زیادی است- که جوانان الیت تاریخ اسلامی رابخوبی تحیلی میکنند وفجایع داخل تمدن اسلامی رابه گردن حکمرانان وروحانیان وابسته به انها میدادنند- که نتهامسلمان نیستند بلکه طاغوت هستند- مانندمعاویه علیه العنت-درست است-که درغرب مردم از مذهب به سمت سکولاریسم رفتند- امروزه از سکولاریسم دارند به سمت مذهب باز میگردند ولی بایک کول پشتی پراز تجربه- وجواب نهایئ ان شیعه –اسلامی است که امروزه تک مضرابهای خودش مینوازد-هلال شیعه در منطقه-تمدنهای ادیان الهی-که مرکز وحی الهی است- نه تنها شیعیان بلکه بسیاری از برادران سنیهم زیر پرچم خود اورده است درحال تبدیل شدن به یک کوه ستبری است که تمام بادهای مخالف رابه ارامش میکشاند- وبه این نتجه رسید ه اندکه در تفرقه نابودی است ودر امت بودن- شکوه وعظمت-ووقوانین  اسلام بهترین است-در روزنامه نیویو رک تایمز مینویسد- اروپا  درحال متلاشی شدن است- زیرا فرانسویان میگویند مرزهای مثلا اقتصادی  ما کوچک شده است وما سال ها باید به کشورهای عقب افتاده اروپا بیشتر اورپای شرقی  باید وام کم بهره بدهیم تا انها روزی به سطح مابرسند وانگاه مشتری های خوبی برای ما شوند جناب اقای ماکرون فرمودندکهاروپا تنها نمیتواند ماراغنی کند بایدتجارت ما جهانی شود- اما اروپای شرقی میفرمایند این وام هائی که به ما دادند به اینعلت بوده است در کشورخودشان سود دهی نداشته است واگر داشت به مانیمدادند وان پول هارا درجهت اضافه شدن حقوق وخدمات وبهتر شده مراکز تجارت وغیره دادند وبه ما گفتند –های تک یعنی تکنولوژی برجسته نخواهم داد-خودشما بیادانارا بدست اورید ولی ومادراین جهت  کمک میکنیم وبیشر سعی میکند که اجناس خودرا درکشورما بفروشند کهدرمواردی ما بهترازانها داریم ولی مال ما گرانتر است-سکولاریسم وازادی  واگر اسلام بیایدجلوی این کارابگیردکه دیگران بر خودمقدم بداند روح تعاون وبر ورحمت باشدسروصدا شروع میشود که ازادی نیست وازادی فلان وبهمان- شکوه وعظمت وبهروزی در تمدن امت اسلامی است خانم دکتر میفرماید – جمهوری در ایران فقط حقوق زنان انچه در اسلام برای زن حقوق معین کرده استداده شده است وغیراز ان نیست وان نیست درتمام موارد حقوق شهروندی حقوق زنان نصف مردان  است- ولی درشلاق زدن وسنگباران کردن با مردان مساوی  است ولی برا یمسئله مثلا جا بیفتد حق رای زنان بامردان مساوی است یعنی زنان رای میدهند کهدرتمام موارد مثبت حقوقش ان نصف باشد؟؟-واقعا چقدربی انصافی- جناب اقای دکترازاد  ازبرادران کرد ایراناز کشورامریکاتعریف  میکند که دردمکراسی بی نظیر هستند ودرتمدن مار ابه گرددگذاشتند ؟؟ بی بی سی یک فیلمی از سرخوپستان امریکا نشان داد که جوانان سرخ پوست درشهر ها یامریکا مسخره میشوندوکار به انها نمیدهند وانها مثل اب خوردن خودکشی وتظاهراتی چندی قبل هه شاهد بودند  ومیگفتند امریکا فقط برا ییک درصد خوب است – من در رانگلستا بودم ودر شهر لندن دردانشگاه لندن تحصیل میکردم- روز ی یک روزنامه میخواندم- یک اگهی داشت که یک مرکزتحقیقاتی معظم روانشناسی استمداد میخواست از متخصصی روانشناسی درمورد خودکشی نوجوانان- من به انجا رفتم یکخانم پیری تخصص داشت ریس بود وگفتم من بسیاربه روانشناسی علاقمند هستم ومایل هستم- درتحقیقات  وشرکت کنم واموزش پیدا کنم وعلت خودکشی راهم بفهم فرمودند شما بیشتراز کدام مکتب مطلع هستید- من گفتم منمیخواهم از طریق مذهب  وارد بحث شوم- فرمودند ما اصلا مذهب را قبول نداریم دکتری شمادرکدام مکتب است من گفتم دکتری ندارم فقط چند درس روانشناسی خواندم فرمودند ما دراینجا کمتراز دکتر وانهم درسطح اساتید دانشگاه  ها باشد ومن گفتم اجازه دهید بعنوان یک تماشاچی من چند جلسه شرکت کنم- ایشان فرمودند که اسرار این مرکز تحقیقات سری تر از اسرار ارتش وسازمان خارجه وسازمان اطلاعاتی است!گفتم مورد اخیر چی بوده است- فمدند یک دختر  در سطح راهنمائی که نتوانسته استدل یک پسر دبیرستانی بدسا اورده است مایوس شده است ودبارخودکشی کرده است واما ایشان راینجا نگه داشتیم که اگرازاد شودباز خودکشی میکند واساتد دانشگاه هامن جمله دانشگاه لندن هنوز نتواستند ایشان رامتقاعد کنند من امدم ومسئله رااز   یک دانشجوی ایرانی دردانشگاه لندن را پرسیدم- ایشان فرمودند- که دراینجا به دختران درسطح راهنمائی میگویند سعی کنید بایک پسر دبیرستانی اشنا شوید حتی اگر مایل به سکس هم نیستید مهم نیست سعی کنید مردان رابشناسید وتجربه بدست اورید ای روش بهترین روش ها برای انتخاب زوج است وبه پسرها میگویند شماهم سعی کنید با دختران راهنمائی دوست شودیدتا دختران را بشناسید احتمالا این دختر ریزنقش بوده است وانها هم هیکل دار بودندونمیتواندبا اوبه رقص برونند وهمین طور همبود من یک امار گرفتم درخیابانها وپارک ها چند نفر میخندند وچندنفرجدی وغمگین هستند اکثریت چنین بودند  همان سال درلندن دوربین درخیابانها کار گذاشتند روانشناسان- اماردادند چهارده درصدمردان لندن درنزدیکی جنون هستند بسیار خطرناک هستند وفقط ازفرهنگ جامعه میترسند- به شماتنه زدند زیادبه روی خود نیاورید وبا کمال وقاحت مدوام به طرق مختلف درتلویزیون میفرمودند-ما خوشبخترین وشادترین مردم جهان هستیم- اقای دکتر ازاد که معتقد هستند به سکولاردیوانی  ومذهب هم ازاد وفدرال- فدرال دراسلام بدعت است زیرا ضد امت است وبه شماقول میدهم اینده کرد رایران تنها مذهب شیعه است وبه انهم انشاالله هم خواهد رسید- چون ایرانیان معیار عقل وفهم وشعور هستند هم قران وهم رسول اکرم صلواته علیه وهم حضرت علی علیه السلام تایئدفرمودند وشما ان اساس نامه مشعشع را لطفا دراختیار غرب قراردهید- که سخت به ان محتاج هستند

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خالق هستی-درعلم -تجربی یکی مقادیر بسیارمهم است- ودوم فرومول وسوم عدد ثابت عدد ثابت مانند دنده ماشین است- تاسرعت معینی  شما میتوانید با دنده یک حرکت کنید- اگرسرعت بیشتر شد بایددنده را عوض کنید- مثلا اهن تدرجه خاصی عدد ثابت طول اضافه شدن مقدار اهن رامشخص میکند ولی زمانی که اهن مایه شد- عدد ثابت تغیر میکند وزمانی که گاز شد باز عدد ثابت تغیر میکند- سئوال این است که اینعدد ثابت چه کسی ویا علتی درماده گذاشته است میتوانیدا کنیمد بینهایت-عدد  باشد- بعنان مثال امروزه  ثابت شده استهرمسئله ریاضی تنها از یک راه حل نمیشود راه حل متعدد دارد علم ما ممکن است کم باشد ونتوانیم راه حال مختلف پیدا کنیم ویادر داور سازی بشر راه حل مختلفی  برای یک مرض کشف کرده است وامروز میتوانند چنین باشد- اما قران میفرماید تمام این خصوصیات مادی ومثلا همین اعدادثابت- برای زندگانی راحت انسان تعین شده است- انسان در شناخت هستی  یعنی شاخت این جهان مادی که بعضی گیتی گفته اند ویا شناخت اسمانها- رسیده است به یک مجود مادی به اندازه یک الکترونکه یک انرزش ی بسیار عظیم دران نهفته بوده است بعضی میگویند ان پوسته چه مقاومتی داشته است؟؟ درحالیکه میانمیداینم ان انرژی چه خصوصیاتی دارد؟؟ ممکن است اصلا فشاری وارد نکند-خداوندمنان هرطورکه خواست میتواند خلق کند تابع قوانین خاصی نیست درزمن معینی این پوسته از هم باز شده است واین اغنرژی باسرعت بسیاربیشتراز سرعت نور درتمام ابعاد گسترش پیدا کرده است ویک حرارات غیرقابل تصور ایجاد کرده استحضرت علامه الدهرایت الله طباطبائی علیه السلام فرمودند این حرارت زیاد حتما حکمتی دارد اگر حکمتی نداشت   تولید میشد- تمام پیمبران هم دارای یک انرژی فوقالعاده هستند- ودر ائمه اطهارعلیم السلام این انرژی عظیم به اماحسین علیه السلام داده شده است- از کلمات ایشانمیتوان گفت که یزید علیه العنت بالاترین انرژی منفی بود- سئوال شد کهدر مغز درحالت خواب سه نوع انرژی با فراکانس ئای مختلف ساطع میشود ایا حکمت دارد؟؟ ایشان فرمودند ممکن است سوراخ های جمجمه را باز نگاهدارد که بخارات را بیرون بروند- دوم به تجحربه اثبات شده است استخوان گرم دیر تر میشکند تا استخوانان سرد وامکان دارد که هوای داخل مغز را دریک گرمای خاص نگاه دارد وهمچنین ضخامت استخوان وشکا جمجمه دریک حد معینی باشد- انرژی اولیه طبق قانون انرژی ماده میخواهد تاحامل انرژی باشد بعنوان مثال دوسیم برق را درپلاک برق بزنید ولی الکترون از سردوسیم دیگربیرون نمیاد چون حامل ماده میخواهد  ولی اگر شمادست خود رابه سیم وصل کنید الترون واردبدن وواردعصب میشود ولی دلیلی ندارد که انرژی نخستین نیازمند حامل ماده باشد که امروزه اثبات شده است که نور درخلا حرکت میکند- حال- ان انرژی نخستین مداوم مقداراعومالاش وعدد ثابت ان تغیر کرده است به چه تعدادی الله اعلم  تا این جهان ساخته شده است واگر ما به سی عدد ثابت برسیمکه پیچیده ومنطقی باشد انگاه حتما کاریک ناظم بسیارگاه وهوشمند است- یک ازمایشی شده است در باز ی شطرنجکه میتواند تاحدودی استعدادهای بشری محک بزنددر مرجله نخست که شطرنج زیادپیشرفت نکرده بود بهترین استاد که میزان معلوماتش وخلاقیت وهوش اش تاحدی تشخیص داده بودند باا فرادی در شطرنج کارکرده بودند وادعا داشتند با ایشان باز ی میکردندتا صدبیست وپنج حرکت  - میزان استعدادمشخص میشد وچون ممکن بودفردی همه باز ی را حفظ باشد یکنوع بازی وحرکت تاکتیکی فریب درست کردند که فرد گول بخورد باخوداش تصور کند این چه نقشی است ویک دلیل غلط پیدا کند ودرنتجه باز ی راببازددرست مانند کار شیطان همین است- ودر تاکتیک نظامی جزو اصول اولیه است- تعداداین باز ی رسید به سی تا که میزان علم وهوش وخلاقیت را مشخص میکند حال ان انرژِی اولیه حال تبدیل شده است به ماهی- امام صادق علیه السلام میفر ماید- که این ماهی فرشته خلق کرده است ولی به کنه علم ا ن نمیرسد اتحاد علم وقدرت خالق با مخلوق که دربهشت برای افراداش رخ میدهد- ایشان درمعجزه قران- چند مقدمه میخواهد فصاحت یعنی  کلماتی که موسیقی دلچسب موزیک هم صدای دلچسب است- به این فکر افتادند- چرافصاحتهامختلف است گرچه ازیکسری قوانین کلی تبعیت میکنئد دلیل  این یافتند درمراحل نخستین اولا اصدای مجودات تقلید میکردند مثلا طوفان را صدای طوفان در میاوردند وابشارا صدای ابشار در میاوردند وکم کم  انها تبدیل به کلمات شد وثقیل بودن معنانداشت چون تعدادکلمات  کم بود وجملات یکی ویا دوکلمه بیشترنبود وبعداز مدتی به تلفظ ان نایل میشدند که به راحتی بیان کنند ولی کم کم کلمات زیاد شد وجملات کلمات زیادتری داشتند وانگاه فرود وبالا شدن وتغیر سریع تلفظ مشکل شد وامدن صیقل کاری کنند ودیگرنمیتوانستند ان سختمان ویان ساختار از بیخ وبن تغیر دهند لذا فصاحت ها فرق میکند وبعد به بلاغت کمتر لغات  بکاربررند این بلاغت درطول تاریخ دریرتر ازفصاحت رشد کرد- ولی بعدا بعلت حجم مطلب و وقت کم  بخصوص زمانی که رسانه هاری نوشتاری بوجود امد لذا بلاغت هم رشد کرد ولی  به این فکرنبودند- که یک جمله چند معنای درست داشته باشد فقط دربعضی موارد مانند جوک گفتن ونیش زدن ویات به کنایه گفتن  ویا زبان تشریفاتی  تا حدی دوپهلو شد—علامه میفرماید- کلمات قران علاوه بر فصاحت وبلاغت کلماتی هستند که مفاهیم زیادی  بر انها بارشده است تمام معنای ئیکه یک لغت درجمله بگذاریم معنیا درستی پیدا میشود وحتی درباره همه کلمات یک جمله چنین کنیم جمله بعدی قران هم همین طور است ودوجمله را باهم بسنجیم تعدادها درهم ضرب میشود ومال قران را درکل محاسبه کرده است- این موضوع- دوخاصیت دارد واولا مفسرالهی میخواهد که تفسیر دقیق  رابیان کند ودرثانی برای ان است معنای ها بطن را مشخص کند البته درک عرفانی وعلمی وفلسفی  از یک ایه بطن اول است وبردان سنی دراین مورداشتباه کردند وانهارابطن های دیگرگرفتند ولی بطن های دیگر  بامعنای ها دیگردرست میشود که مخصوص امام علیه السلام است وهیچ کتاب چنین خصوصیتندارد ولوبرای بطن اول ساخت ان بدون کمک کامپیتورتاحدی امکان پذیر است


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عظمت امام راحل علیه السلام واین انقلاب شکوهمند-اولویت اش دربیدار کردن مردم ایران جهانیان است- که درمرحله نخست – بدنبال دین راستین الهی باشند واین موضوع سرسری نگیرند-والحمد الله اثار بسیارخوبی که باکمی دقت مشخص میشود- کهدرحال تاثیر گذاشتن است- مجله نیویورک تایمز- دررابطه با احزاب جدیدفرانسه- که دوحزب خانم لوپن که دست راستی افراطی است- واقای ماکرون- اولین نوع از حزب جدیدی که سابقه نداشته استکه به بیان ایشان میانه راست ومیانه چپ وکل مردم را نمایندگی میکند- ایشان مینویسد- حزب دست راستی افراطی ماوریت اش درسابق این بودکه به تعبیر من- چهل درصد بودجه برای شرکت های معظم- اختصاص دهدکه بقول معروف- درامد هنگفت ایجاد میکند وبری شرکت های متوسط وکوچک مواد لازم را ایجاد میکند وبرای ارتش تجهیزات فراهم میکند ومالیات نجومی میدهد ولی این باراعلام کرده است- برای جوانان- خانواده ها- ومستضعفان وبیکاران وطرحها عمومی هزینه میکند- ومسلم است که یکشعارتوخالی است- بقول نویسنده جاده ای معلوم نیست به بن یشت نخورد زیرا چنین بودجه نجومی فرانسه ندارد- وفرانسویان هم تحمل چند دوره راندارند- اقای ماکرون دقیقا همین است- بااضافات- برای کار گران- اقایان الیت مختلف حزبی ایران از چپ وراست میفرمایند پلتفرم امام راحل- علیه السلام بیشاز حد از خشونت داشته است که درپلتفرم قران- نیست- لجوج ترین وبیشاز همه عناد ورز نسبت به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم – ابی لهب – بود- کهمداوم به ابوسفیات اعتراض میکرداین چه نوع جنگی بود که کردی وچرا برای جنگ دیگراقدام نمیکنی- ایشان دگفت شما شراب گرانقیمت بخر که یادشما مست کند ویک کنیز زیبا بگیر که شمارمشعول کند سیاست اساس اش حیله است –چنگ ال مادرست ارزیابی نکردیم بیادرپنهانی برای جنگ دوم کار کنیم- بعداز انکهبه پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واه والسلم مامور به تبلیغ شدن به ابی لهب گفتند بردار زاده تو بت هاهجو میکند وایشان سریع به مسجد امد وقتیکه شنید که حضرت ای های سخت الهی را درباربت میخواند دستور سنگ زدن داد وافراد دمخالفت کردند ونهیب زد که به دین شما دارد اهانت میکند ومردم چند سنگ زدن ایه امدکه- دودستش بریده باد یعنی سنگ زدن راهم به ابی لهب نسبت داده شد-و سپس جهنی بودن اش به خوداش ابلاغ کردند- وبعدا خداوندمنان فرمودند مدتی صبر کن وسپس فرمودند هرکس از مشرکین قوانیت تورا اطاعت نمیکند پس از هشداروابلاغ حکم الهی گردن بزن- یکی از همکاران  من درزمان اغاز انقلاب لیسانس روان شناسی را گرفته بود ودرامریکا دریک بیمارستان کار میکرده است ودر زمان گاهی سرکلاس دردانشگاه شرکت میکرده است که رفع سئوالات کند- از استاد پرسیده است که ایا سیاستمداران- امریکا این انقلاب را تحمل میکند- ایشان فرموده بوده است با کمال تاسف خیر- پس از چهل روز اگر ایران تسلیم نشد برنامه فشار ویاتغیر شروع میشود- دکرحکیم الهی معروف که محقق شیمی وبیو شیمی بود به من گفتند دران زمان من کانادا بودم درجلسه اساتیدد در زنگ تفریح- در دانشگاه بودیم یکی از هیت های امنا دانشگاه وارد جلسه شد رو به من کردگفت- شما این سیاست مداران ایران توجیه کن کهمدتی ماصبر میکنیم وسپس اگر شما تسلیم نشدید اقدام میکنیم ومن گفتم چگونه شما اقدام میکنید؟؟ فرمودند ما تفنگ داریم وپشت گوش شما میگذاریم که به سمت مابیایئید- وپس از مدت کوتاهی مسائل شروع شد-زمان رضاه شاه چادررابه زور گرفتند ومردم صلاح نداندانستند که حتی اعتراض کنند- لبیرال ها دمکراتها ومدرن ها هیچگونه اعتراضی نکردند- حتی پس از جریان مسجد گوهر شاد که ازادی باشد هرکس خواست بی حجاب شود وزمان محمد رضا شاه خانم اشرف پهلوی مداوم خط ونشان برای خانم های باحجاب میشکید باز خانم های الیت مانندخواهر شریف امامی وخانم هما ناطق ودیگران هیچگونه عکس العلی نشان نمیداند- کهازادی باشد که هرکس که خواست بی حجاب شود-کم کم زمزمه حجاب مطرح شد که کارمندان بیادحجاب داشته باشند وامام راحل علیه السلام همه حجاب داشته باشند- طفردارن خانم اشرف پهالوی تظاهرات باکمال پرروئی- را ه انداختند وبحث ازادی مطرح کردند- قران مجید-هرکس دین رانپذیرد- باهر مقام علمی والیت بودن سفیه مینامند- یعنی کودن واحمق وحتی از حیوانات پست تر واوین باربرای معاویه وسپس منافقین وابوجهل بیان کرده است وهمچنا استادمعزز حضرت حجت اسلام پناهیان درسخنرای مشهد بیان کردند- جهاد کبیر یعنیئ تمم ایدولوژی ها باطل واحمقانه بدانند وتحت تاثیر واقع نوشند هرچند که خیلی جذاب ومنطقی باشد وان نادان ها تصور میکنند چطور امام راحل علیه السلام ان درایت وهوشمندی میخواهد دین چهارده قرن قبل را پیاده کند ومجبور شود وبیش از اندازه خشونت بکاربرد؟؟!! یکی از علما فرمودند قران میفرمیاد هرکس که بخواهد دین راستین اسلام را با بادزندچراغ ا ش راخاموش کند معجزه ای رخ میدهد که ان باد زدند- نفت وبنزین میشود وشعله چراع را بیشتر میکند پس دین اسلام روبه رشد است وبان کار نداشتن به صلاح انان است سرعت راکم میکند این داعش را برای انکه جلی پیشرقت دین اسلام در منطقه بوجود اوردندکه درحقیقت حکومت های سکولار حاکم بود وامروزه حشدشعبی- یعنی سپاه مرجعیت صدای امریکا راهم دراورده است که اصلا نمیشودقبلا تصوراشرا کرد- اقایانی اسمان وریسمان میبافند قدر حیات رابدانند که روزی روز مالک یوم الدین خواهد بد وانروز سخت پشیمان خواهند شد یک فرد عربستانی در شهر رقه مرکز داعش ایشان در مدینه حمال بوده است شب که به خانه میرفته است- مغازدارهای مدینه از او میپرسیدند که امروز چقدر درامد داشتی مثلا میکفته دویست ریال انهاهم سیصد ریال جمع مرکردند به ایشان میدادند حال ایشان درشهر رقه مسئول امربه معروف نهی از منکر است وبایک چوپ وگاهی بایم شلاق چرمی سی هزار دلار درماه حقوق داردا وسرباز خلیفه است که اگر شکستخورد وهابین نهارا نمی بخشد حتی غرب- وجهان را میخواهد بگیرد وسه تا معشوقه دارد که شیعه رشد نکند وهمه رارهم باید وهابی کند که دراغاز کار چنین نبود- وانشاااله بزودی انها باعث عبرت خواهند شد ولی ایا انسان-عبرت


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عظمت امام راحل علیه السلام واین انقلاب شکوهمند-اولویت اش دربیدار کردن مردم ایران جهانیان است- که درمرحله نخست – بدنبال دین راستین الهی باشند واین موضوع سرسری نگیرند-والحمد الله اثار بسیارخوبی که باکمی دقت مشخص میشود- کهدرحال تاثیر گذاشتن است- مجله نیویورک تایمز- دررابطه با احزاب جدیدفرانسه- که دوحزب خانم لوپن که دست راستی افراطی است- واقای ماکرون- اولین نوع از حزب جدیدی که سابقه نداشته استکه به بیان ایشان میانه راست ومیانه چپ وکل مردم را نمایندگی میکند- ایشان مینویسد- حزب دست راستی افراطی ماوریت اش درسابق این بودکه به تعبیر من- چهل درصد بودجه برای شرکت های معظم- اختصاص دهدکه بقول معروف- درامد هنگفت ایجاد میکند وبری شرکت های متوسط وکوچک مواد لازم را ایجاد میکند وبرای ارتش تجهیزات فراهم میکند ومالیات نجومی میدهد ولی این باراعلام کرده است- برای جوانان- خانواده ها- ومستضعفان وبیکاران وطرحها عمومی هزینه میکند- ومسلم است که یکشعارتوخالی است- بقول نویسنده جاده ای معلوم نیست به بن یشت نخورد زیرا چنین بودجه نجومی فرانسه ندارد- وفرانسویان هم تحمل چند دوره راندارند- اقای ماکرون دقیقا همین است- بااضافات- برای کار گران- اقایان الیت مختلف حزبی ایران از چپ وراست میفرمایند پلتفرم امام راحل- علیه السلام بیشاز حد از خشونت داشته است که درپلتفرم قران- نیست- لجوج ترین وبیشاز همه عناد ورز نسبت به پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم – ابی لهب – بود- کهمداوم به ابوسفیات اعتراض میکرداین چه نوع جنگی بود که کردی وچرا برای جنگ دیگراقدام نمیکنی- ایشان دگفت شما شراب گرانقیمت بخر که یادشما مست کند ویک کنیز زیبا بگیر که شمارمشعول کند سیاست اساس اش حیله است –چنگ ال مادرست ارزیابی نکردیم بیادرپنهانی برای جنگ دوم کار کنیم- بعداز انکهبه پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واه والسلم مامور به تبلیغ شدن به ابی لهب گفتند بردار زاده تو بت هاهجو میکند وایشان سریع به مسجد امد وقتیکه شنید که حضرت ای های سخت الهی را درباربت میخواند دستور سنگ زدن داد وافراد دمخالفت کردند ونهیب زد که به دین شما دارد اهانت میکند ومردم چند سنگ زدن ایه امدکه- دودستش بریده باد یعنی سنگ زدن راهم به ابی لهب نسبت داده شد-و سپس جهنی بودن اش به خوداش ابلاغ کردند- وبعدا خداوندمنان فرمودند مدتی صبر کن وسپس فرمودند هرکس از مشرکین قوانیت تورا اطاعت نمیکند پس از هشداروابلاغ حکم الهی گردن بزن- یکی از همکاران  من درزمان اغاز انقلاب لیسانس روان شناسی را گرفته بود ودرامریکا دریک بیمارستان کار میکرده است ودر زمان گاهی سرکلاس دردانشگاه شرکت میکرده است که رفع سئوالات کند- از استاد پرسیده است که ایا سیاستمداران- امریکا این انقلاب را تحمل میکند- ایشان فرموده بوده است با کمال تاسف خیر- پس از چهل روز اگر ایران تسلیم نشد برنامه فشار ویاتغیر شروع میشود- دکرحکیم الهی معروف که محقق شیمی وبیو شیمی بود به من گفتند دران زمان من کانادا بودم درجلسه اساتیدد در زنگ تفریح- در دانشگاه بودیم یکی از هیت های امنا دانشگاه وارد جلسه شد رو به من کردگفت- شما این سیاست مداران ایران توجیه کن کهمدتی ماصبر میکنیم وسپس اگر شما تسلیم نشدید اقدام میکنیم ومن گفتم چگونه شما اقدام میکنید؟؟ فرمودند ما تفنگ داریم وپشت گوش شما میگذاریم که به سمت مابیایئید- وپس از مدت کوتاهی مسائل شروع شد-زمان رضاه شاه چادررابه زور گرفتند ومردم صلاح نداندانستند که حتی اعتراض کنند- لبیرال ها دمکراتها ومدرن ها هیچگونه اعتراضی نکردند- حتی پس از جریان مسجد گوهر شاد که ازادی باشد هرکس خواست بی حجاب شود وزمان محمد رضا شاه خانم اشرف پهلوی مداوم خط ونشان برای خانم های باحجاب میشکید باز خانم های الیت مانندخواهر شریف امامی وخانم هما ناطق ودیگران هیچگونه عکس العلی نشان نمیداند- کهازادی باشد که هرکس که خواست بی حجاب شود-کم کم زمزمه حجاب مطرح شد که کارمندان بیادحجاب داشته باشند وامام راحل علیه السلام همه حجاب داشته باشند- طفردارن خانم اشرف پهالوی تظاهرات باکمال پرروئی- را ه انداختند وبحث ازادی مطرح کردند- قران مجید-هرکس دین رانپذیرد- باهر مقام علمی والیت بودن سفیه مینامند- یعنی کودن واحمق وحتی از حیوانات پست تر واوین باربرای معاویه وسپس منافقین وابوجهل بیان کرده است وهمچنا استادمعزز حضرت حجت اسلام پناهیان درسخنرای مشهد بیان کردند- جهاد کبیر یعنیئ تمم ایدولوژی ها باطل واحمقانه بدانند وتحت تاثیر واقع نوشند هرچند که خیلی جذاب ومنطقی باشد وان نادان ها تصور میکنند چطور امام راحل علیه السلام ان درایت وهوشمندی میخواهد دین چهارده قرن قبل را پیاده کند ومجبور شود وبیش از اندازه خشونت بکاربرد؟؟!! یکی از علما فرمودند قران میفرمیاد هرکس که بخواهد دین راستین اسلام را با بادزندچراغ ا ش راخاموش کند معجزه ای رخ میدهد که ان باد زدند- نفت وبنزین میشود وشعله چراع را بیشتر میکند پس دین اسلام روبه رشد است وبان کار نداشتن به صلاح انان است سرعت راکم میکند این داعش را برای انکه جلی پیشرقت دین اسلام در منطقه بوجود اوردندکه درحقیقت حکومت های سکولار حاکم بود وامروزه حشدشعبی- یعنی سپاه مرجعیت صدای امریکا راهم دراورده است که اصلا نمیشودقبلا تصوراشرا کرد- اقایانی اسمان وریسمان میبافند قدر حیات رابدانند که روزی روز مالک یوم الدین خواهد بد وانروز سخت پشیمان خواهند شد یک فرد عربستانی در شهر رقه مرکز داعش ایشان در مدینه حمال بوده است شب که به خانه میرفته است- مغازدارهای مدینه از او میپرسیدند که امروز چقدر درامد داشتی مثلا میکفته دویست ریال انهاهم سیصد ریال جمع مرکردند به ایشان میدادند حال ایشان درشهر رقه مسئول امربه معروف نهی از منکر است وبایک چوپ وگاهی بایم شلاق چرمی سی هزار دلار درماه حقوق داردا وسرباز خلیفه است که اگر شکستخورد وهابین نهارا نمی بخشد حتی غرب- وجهان را میخواهد بگیرد وسه تا معشوقه دارد که شیعه رشد نکند وهمه رارهم باید وهابی کند که دراغاز کار چنین نبود- وانشاااله بزودی انها باعث عبرت خواهند شد ولی ایا انسان-عبرت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—باتبریک بعثت بزرگترین عالم هستی رابه همه اسنان های شریف مومن به ایشان عرض میکنم -دربی بی سی-بحثی درباره روح شد برای من خیلی عجیب بود که متخصص ایرانی مغز واعصاب ودکتر ایراین که درامریکا فلسفه خوانده بود واستادفلسفه درغرب بود روح را منکر میشدند وبزرگواری از وجود روح اثبات میکرد یک جا فرمودند علامه طبا طبائی رحمت اله علیه منکر این همانی درشناخت شدند- وبه انکشاف علم معتقد هستند درحالیکه تمام فیلیوفان اسلامی وغیر اسلامی بجز انهائیکه شکاک هستند همگی اینهمانی را قبولدرند پایه علم است حضرت ایت الله شهیددکتر بهشتی بهترین دلیل را برای این همائی- یکایه قران میداند که شماخرچه مبینید حقیقت همان است این معنای دیقیق این همانی است انچه میبینمدرذهن مطابق با واقع است- بالا ترین درجه این همائی هم- در ده متر است درده متر هرچه درذهن است مطابق خارج است درحالیکه اسب- همه چیزرا خاکستری میبیند وانسان را هفتم مرتبه بزرگترمیبیند به هیمن دلیل زود از انسان میترسد ورام انسان میشود این همانی ندارد- کسی منزل 0خودرا پیدا میکند  خیابانها وگوچه چون درحافظه – خاطر دارد تشخیص میدهد که راه درست دارد طی میکند اگرحافظه پاک شود کوچه را تشخیص نمیدهد-دراینه- عکس دقیقا میافتد ولی اینه نمیتواند این همانی کندمغز هم نمی تواداین همانی کند مانند اینه است یک لحظه  ذهن نمیتواند اینهمنی کند این لحظه غالبا بسیارکوتاه است کسی اضطراب داردمثلا میترسد به فرودگاه نرسد عینک به چشم اش است بدبنال عینک میگردد ویادردست اش است باز بدبنال عینک میگردد لی بعدا اینهمانی میگند- یک مثال دیگر یکمتن چینی رانگاه میکند هیچ چیز ازان درک نمیکند انکشافی ندارد کشفی نمیکند ولی دفعه بعد ان متن را نگاه کندمتوجه میشود کههمان متن قبلی بود این همانی میکند اما بلافاصله ذهن واردشناخت خصوصیاتی  از ان تصویر میشود تصویر درعلم  بهمعنای تنهادیدن نیست هرچه از طریق حس مادی وارد ذهن شود تصویر گفته میشود- یاتصور گفته میشود اطلاعاتی را بدست میاورد این اطلاعات علم است کوچه باریک است- مال بافت قدیم است وغیره این راانکشاف گفته میشود- فرض کنیم انکشاف توسط خصوصیات مادی- بخواهد رخ دهدبرای حل هر مرحله میبایست یکفعل وانفعلات فیزکی وشمیائی عمدا بیوشیمی که شیمیائی گفته میشودانجام- بگیرد قبلا میگفتند به یکبسته انرژی نیاز است وحال میگویند به یکبسته پروتنینی لازم است- این بسته پروتینی ویا بسته انرژِ بای دتوسط ژنی بوجود بی یادکه امروزه ژن بیخوابی ژن پرخوری وغیره کهاین ژ« پروتین درست کند که روین تصویر ریخته شود تا هسته عصبی درک کند خوب اگراین پروتوین هیچ ترکیبی بوجودنیاورد مسلماتاثیر ندارد واگر ترکیب شودمسلما تصویر راتغیرمیدهد انکاه تصویر دیگر اینهمانی ندارد درنتچه  شناخت کارماده نیست وحال بدون ماده هم شناخت امکان ندارد زیرا روح کور وکر ولال غیره و است توسط جسم که درک میکند قران زبیا میفرمیاد ذرمسئله دیگری که انشالله بحث خواهم کرد درا نشرایط روح نه زنده است ونه مرده است تغذدیه روح وتکامل روح بستگی تمامی به جسم دارد بهاین نحو که خاطره حسمی تبیدل به خاطره روحی میشود یعنی مجرداز جسم وانگاه در روح قرر میگیرد به جهنحوی چون جای اختلاف است من واردبحث نمیشوم وروح مطلبرا درک میکند وقدرت درک بالا میرود- نه از لحاظ کمی بلکه از لحاظ کیفی است تارهای صوتی بچه تغیر کیفت مادی میدهد مثلا میزانی کلفت میشود تارها بیشتر میشود ولی روح بچه تجربیات  جدیدتر پیدامیکند از سادگی به پیچیدیگی حرکت میکند مهارت جدیددپیدا میکند درک بهتری پیدا میکند—درک روح بهقول استاد علامه الدهر ایت الله عظمت محمد حسین  طباطبائی- رحمت الله علیه شناخت روح را شناخت استعلائی مینامندکهدرماده نمیتواتد رخ دهد-مثال  یک فیلسوف یک مهندس وحتی یک فرد عادی- طرحی درذهنترسیم میکند درذهن خود روی ان کار میکند ذهن به یکسری معلومات میرسد  که خوداش انرا درک کرده است وپس از مدتی متوجه میشودبافکردن بعضی معلوماتی که به رسیده است غلط است وانرا تصیحیح میکند به این اتحاد معلوم وعلم وعالم گفته میشود وبه خارج هیچ نیازینداردولی ماده درهرمرحله نیاز به خارج دارد تاتغیر کند پس درماده درک استعلائی  نیست-نمونه کامپییوتر-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—باتبریک بعثت بزرگترین عالم هستی رابه همه اسنان های شریف مومن به ایشان عرض میکنم -دربی بی سی-بحثی درباره روح شد برای من خیلی عجیب بود که متخصص ایرانی مغز واعصاب ودکتر ایراین که درامریکا فلسفه خوانده بود واستادفلسفه درغرب بود روح را منکر میشدند وبزرگواری از وجود روح اثبات میکرد یک جا فرمودند علامه طبا طبائی رحمت اله علیه منکر این همانی درشناخت شدند- وبه انکشاف علم معتقد هستند درحالیکه تمام فیلیوفان اسلامی وغیر اسلامی بجز انهائیکه شکاک هستند همگی اینهمانی را قبولدرند پایه علم است حضرت ایت الله شهیددکتر بهشتی بهترین دلیل را برای این همائی- یکایه قران میداند که شماخرچه مبینید حقیقت همان است این معنای دیقیق این همانی است انچه میبینمدرذهن مطابق با واقع است- بالا ترین درجه این همائی هم- در ده متر است درده متر هرچه درذهن است مطابق خارج است درحالیکه اسب- همه چیزرا خاکستری میبیند وانسان را هفتم مرتبه بزرگترمیبیند به هیمن دلیل زود از انسان میترسد ورام انسان میشود این همانی ندارد- کسی منزل 0خودرا پیدا میکند  خیابانها وگوچه چون درحافظه – خاطر دارد تشخیص میدهد که راه درست دارد طی میکند اگرحافظه پاک شود کوچه را تشخیص نمیدهد-دراینه- عکس دقیقا میافتد ولی اینه نمیتواند این همانی کندمغز هم نمی تواداین همانی کند مانند اینه است یک لحظه  ذهن نمیتواند اینهمنی کند این لحظه غالبا بسیارکوتاه است کسی اضطراب داردمثلا میترسد به فرودگاه نرسد عینک به چشم اش است بدبنال عینک میگردد ویادردست اش است باز بدبنال عینک میگردد لی بعدا اینهمانی میگند- یک مثال دیگر یکمتن چینی رانگاه میکند هیچ چیز ازان درک نمیکند انکشافی ندارد کشفی نمیکند ولی دفعه بعد ان متن را نگاه کندمتوجه میشود کههمان متن قبلی بود این همانی میکند اما بلافاصله ذهن واردشناخت خصوصیاتی  از ان تصویر میشود تصویر درعلم  بهمعنای تنهادیدن نیست هرچه از طریق حس مادی وارد ذهن شود تصویر گفته میشود- یاتصور گفته میشود اطلاعاتی را بدست میاورد این اطلاعات علم است کوچه باریک است- مال بافت قدیم است وغیره این راانکشاف گفته میشود- فرض کنیم انکشاف توسط خصوصیات مادی- بخواهد رخ دهدبرای حل هر مرحله میبایست یکفعل وانفعلات فیزکی وشمیائی عمدا بیوشیمی که شیمیائی گفته میشودانجام- بگیرد قبلا میگفتند به یکبسته انرژی نیاز است وحال میگویند به یکبسته پروتنینی لازم است- این بسته پروتینی ویا بسته انرژِ بای دتوسط ژنی بوجود بی یادکه امروزه ژن بیخوابی ژن پرخوری وغیره کهاین ژ« پروتین درست کند که روین تصویر ریخته شود تا هسته عصبی درک کند خوب اگراین پروتوین هیچ ترکیبی بوجودنیاورد مسلماتاثیر ندارد واگر ترکیب شودمسلما تصویر راتغیرمیدهد انکاه تصویر دیگر اینهمانی ندارد درنتچه  شناخت کارماده نیست وحال بدون ماده هم شناخت امکان ندارد زیرا روح کور وکر ولال غیره و است توسط جسم که درک میکند قران زبیا میفرمیاد ذرمسئله دیگری که انشالله بحث خواهم کرد درا نشرایط روح نه زنده است ونه مرده است تغذدیه روح وتکامل روح بستگی تمامی به جسم دارد بهاین نحو که خاطره حسمی تبیدل به خاطره روحی میشود یعنی مجرداز جسم وانگاه در روح قرر میگیرد به جهنحوی چون جای اختلاف است من واردبحث نمیشوم وروح مطلبرا درک میکند وقدرت درک بالا میرود- نه از لحاظ کمی بلکه از لحاظ کیفی است تارهای صوتی بچه تغیر کیفت مادی میدهد مثلا میزانی کلفت میشود تارها بیشتر میشود ولی روح بچه تجربیات  جدیدتر پیدامیکند از سادگی به پیچیدیگی حرکت میکند مهارت جدیددپیدا میکند درک بهتری پیدا میکند—درک روح بهقول استاد علامه الدهر ایت الله عظمت محمد حسین  طباطبائی- رحمت الله علیه شناخت روح را شناخت استعلائی مینامندکهدرماده نمیتواتد رخ دهد-مثال  یک فیلسوف یک مهندس وحتی یک فرد عادی- طرحی درذهنترسیم میکند درذهن خود روی ان کار میکند ذهن به یکسری معلومات میرسد  که خوداش انرا درک کرده است وپس از مدتی متوجه میشودبافکردن بعضی معلوماتی که به رسیده است غلط است وانرا تصیحیح میکند به این اتحاد معلوم وعلم وعالم گفته میشود وبه خارج هیچ نیازینداردولی ماده درهرمرحله نیاز به خارج دارد تاتغیر کند پس درماده درک استعلائی  نیست-نمونه کامپییوتر-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خدمت جناب اقای خدمتی- عرض کنم –که قران میفرماید درسنت الهی تبدیلی نیست- تغیر نمی کند- ودرجائی دیگر میفرمایدپیتمبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسول است وخاتم نبین است- یعنی پس از پیامبر اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم نبی نخواهد امد- چه زمانی  این مطلبرا میفرماید که قبل اش دریوم الدار علی علیه السلام بعنوان وزیر انتخاب کرده استدرحایکه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- نقش نبی دارد ونبی که نیازمند وزیر نیست وزیر یعنی کابینه درمدینه نبی بودن حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- تمام میشود وهم رسول است وام امام است یعنی حکومت دینی بایدایجاد کند پس نبی تمام شد سنت الهی این بوده است یانبی است ویا رسول است ویاامام است از این سه تانمیتواند خارج باشد نبی که دوره اش تمام شدپس میماند رسول وامام روسل که فقط حضرت محمد صلواته العلیه واله والسلم است پس باید امام بیاد وامامتایوماقیامت باشد وگرنه برخلاف سنت الهی است- چگونه ممکن است نبی نیاید وخلیفه بری جای گزین  شود این که برخلاف سنت است وبرخلاف تکامل است قبلا حد اقل همیشه نبی بوده است حال نبی نمی ایدپس کمتر از نبی هم نبایدباشد- وحکومت اسلامی تمام میشودودرحقیقت دین تمام میشود- اما امام چون بالاتراز نبی است امدنش نقض بر سنت الله نیست-چون برتراز نبی است تکامل هم رخ داده است خداوندمنان درجواب حضرت موسی علیه السلام که پرسیدخداوندمنان توچه چجیزی رادوست داری تا من انجام دهم- خداوندمنان فرمودند همه چیز ات از من بخواه حتی نمک طعام را یعنی دین ات راهم از من بخواه- پس دین را بایاداز خداوندمنان خواست- لذا بایدشخصی از طرف خداوندمنان تایوم القیامت- باشد درحالیکه درین برادران اهل سنت اکثراحکام اجتهادی است که گاهی ازنص هم گرفته نشده است ودرضمن  دراغاز حکوت پس از رحلت حضرت رسول علیه السلام اله و السلم- احادیث نبوی به پیش از یک- میلیون- رسید  واحادیث شناسان- به ده گروه تقسیم شدند ومیزان زیادی از انها مسلما جعلی بودکه قدرت تشخیص نداشتند این به معنای تکامل دین است؟؟ پی شیعه درست فهمیده است که نماینده واقعی الهی  بیادهدایت رابعهده بگیرد-والسلام


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99