سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-یک تاکتیک یهودی غاصب است-که طبق داستانی- شیرامددریک گله گاو-وفرمودندهمه انسانها وحیوانات از این گاوزرد شکایت اول سر وصد میکند خواب برهمه حرام کرده است وبه مزرعه افراد دستبرد میزند وچه وچه ومن به ایشان اخطار مکینم اگر  مراعات کرد کشته میشود ویک دفعه دربیابان  به اوحمله دکرد واورکشت وخورد وهمه گاو گفتندحق اش بود- شیر بارها اخطارداده بودتا سه گاو باقی ماند اینها فهمیدند موضوع چیست- به شیر گفتندما اززندگی بیزار شدیم – ان دوستان ما هم- چنین بودند- نیازی نبود که چنین بازی در بیاوری میگفتی مابه نوبت خودرابرای غذا شما امده میکردیم- حالا یکی را نتخاب کنکه برود خوب بچرد- اول شیر او رابخور وسپس خوداورا واندکی هم شمابه خواب بروتابیشترغذا به شمابچسبد شیرد دریک بلندی کوتاه به خواب رفت وناگهان سه گاو به اوحمل کردند واورا کشتند-  یهودیان غاصب برای پیامبران  چنین برنامه ای جور میکردند-حالا چنین تاکتیکی برای درو کردن الیت های اسلامی وانقلابی طرح ریزی کردند که همه باداس درو کنند- دراوائل انقلاب از حضرت استادمعزز وازاده وزجر کشیده انقلاب جناب اقای مهدی بازرگان رحمت الله علیه پس از انکه به قول اقایان معزول شد؟؟؟ بشدت تمجید کردند تا این اواخر هم چنین بود که ایشان ودوستانش ایت های روشنفکر واقعی اسلامی هستندوبه دمکراسی  وحقوق بشر وسیاست روز بخوبی اگاه هستند ودرمقابل استبداد نعلین چون  ایستادگی کردند مجبور به استعفا شدند-؟؟ حال میگویند بالاترین جنایت جناب اقای استادمعزز مهدی بازرگلن  رحمت الله کرده است- طبق یک برنامه ساختگی  مقام وپست برا ی استبداد نعلین رها کرد؟؟- اقایان ذره ای از سیاست اسلامی ودرک حوزه وحوزوی ورو حانیت ندارند-من مدتی درحوزه بودم وخدمت یکی از الیت پرسابقه حوزه درسطح نزدیک به اجتهادمسئولیکمسجد ومسئول خیریه ان مسجدوفردی  درمنطقه خوداش سالم بودن فرد برای پستی  مهر میزد مسئول توزیع حقوق طلاب شیراز- توزیع مواد غذائی طلبه حوزه خود وجزو هیت امنا این موضوع وسخنران تبلیغات اسلامی برای روحانیون .که به جبهه میرفتند-من باایشان مباحثه –وهروقت فردی از روستا بیشتر شکایتی از کسی داشت خدمت حصرت استاد باععظمت ایت الله زبرجد  رحمت میرسیدند کهمیگفتندمن بی پناه هستم وپل وکیل گرفتن ندارم به داد من  برسید- ایشان مثلا ان خانم محول به ایشان میکردند- نکته این جا است که خانمی شیرازی همسر یک فرد روستائی شده است وماد شوهر وخواهر شوهر وبرادر شوهرمداوم ایشان سرکوب میزدند وچون ایشان شکایت به همسر میکرده است ایشان سرکوب میزدهاست وروزی گفته اگر چنین اتفاقی- رخ دهدخودم را اتش میزنم شوهراش گفته چرا شما خودت اتش میزنی-  من بایدخودم اتش بزنم چون از همه طرف لگد میخورم- ایشان فرمودند شما اول اشتباه-کردی که بایک فرد روستائی  ازدواج کردی- اینمطلب درواقع هنرحوزه است ولی جامعه خوش اش نمیاید- ایشان اگر به دادگستری میرفت- وکیل محترم میفمودند این مسئله قابل حل است حق باشما است ولی خوب مسائلی وجودارد که من حل میکنم- اینجا اینفرد خوش اش می اید-من به ایشان گفتم شما به روستا نروید این خانم میفرماید کهمن به هر ساز ایشان رقصیدم اخر پی بردم اینان از شهری عقده دارند ومیخواهند بگویند که به اندازه یک دختر روستائی زرنگی ندارند ایشان فرمودنداین کار یک طلبه جوان نیست زود میفهمد اینان اصلا مذهبی نیستند ودر حقیقت ارزشی برای روحانیت قائل نیستند  الامد هستند- وطلبه میفهمد که تحقیر میشود ونصیحتی میکند بر میگردد ومومنین میفرمایند نبایدچنین کسی میفرستادید – اینان چنینن هستند منهم بروم- چون خودم دردهات عشایر بزرگ شدم- وجه خودم راحفظ میکنم بخوبی میفهند من همه چیزراخوب فهمیدم ومیفهم باید کاربه دادگستری بکشد وپول دادگاه را بادی برای ایشان تهیه کرد واینانفقط از ژاندارمری میترسند وانها راهم باید  کاملا اگاه کرد- اینجا این یک نکته است- درجامعه شناسی  وروانشناسی درغرب- اثبات شده است- بالاترین تاثیر درگفتمان ویا مشاهدهچهره به چهره است چون ژاندارمری همیشه وضعیت چهره به چهره وجود دارد ودرطول زمان افراد کارگشته میشوند  این وحشت وجود دارد- ارزش سینما وتلویزوین هم به همین علت است- امام راحل علیه السلام کاملا روانشناسی وجامعه شناسی این مملکت را در دست داشت ومیدانست قدرت انرا دارد که ایران را کنترول کند درگوش حضرت استادمعززاقای دکتر مهدی بازرگان رحمت الله علیه فرمودند که دیگر صلاح نیست شماباشید اول برای خودتان- شما این مطلبرا درک نمیکنید!!- والسلام

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر یات شخصی است- با سلام وتهنیت به دانشجویان دانشگاه بغداد-خدمت ان سروران عرض میکنم که بخش هنرهای ظریفه- به مجسمه های کوچک داعش ی ها همانطور که شایسته انان است وقهرمان شهید انطورذ که شایسته انان است ساخته شود-تاهنرپیشه های تاتری- طبق سخنرانی اقای سفیر کبیر ژاپون دران دانشگاه -اقای فومیو- ای .وا-که درتحت عنوان تجربیات ژاپون بعدازجنگ جهان دوم-درحدود سه میلیون ژاپونی درشهرها  کشته شدند- واغلب شهرها ویرانه شدند که هیچ نیازی نبود که رخ دهد امریکائی خوششان میاید که یکنوع افتخارات قلابی برای خود درست کنند  وبگویند که بلدوزر هستند- ودرمرحله اول بحث های داغ اکادمیکی شروع شد- که یک برنامه اصلاحات درنظر گرفته شد- که ملت باید دران شرکت کنند-تا اینده بهتری داشته باشند- ومسائل-باز تولید کردن دربعضی بخش های صنعت- که بعنوان طرح ها ی که اولین اولویت را دارا استدر صنعت مشخص شد- وتمام سرمایه-دولت ونیروهای انسانیکه در دسترس  بود- در معادن زغال سنگ- ذوب اهن وذوب فولاد با سرعت زیاد شروع به ساختن شد- ولی متاسفانه در شرایطی بودیم-که تورم شدید بود—در سال- 1949-متخصص شهیر امریکائی- اقای جوزف دوج به ژاپون امد وتمام یارانه ها و وام  دادن هاتا بودجه -را قطع کرد-تا- بودجه متوارن شود- اما این  سیاست- رکود زیادی را ایجاد کرد-که نیم میلیون از کار گران را مجبور شدیم اخراج کنیم-اقای سفیر خطاب کردن- زمانی هدف وفاداری به کشور  باشد قدرت اجداد توانا شور از نو ساخته شود بعداز انکه ژاپون به استقلال رسید وبا سرعت در اواخرسال 1950 رشد سریع پیدا کرد واین قدرت ازنو سازندگی ادامه پیدا کرد-خوب بود به ایشان متذکر میشدند- که قدرت وتوان ما ل خداوند منان ولایزالاست که هرجا موقعیت  رحمانیت ویا-رحیمت باشد خداوند منان لطف میکند- ودررحمانیت نیازی نیست که تشخیصداده شودکه کارخداوند منان است ولی انسانعاقل باید سرچشمه های توانمندی  هارا بشناسد- وخوب بود ریس دانشگاه بغداد تعدادی کتاب اسلامی به ایشان تقدیم میکرد- ایشان اضافه کرد- در سال1964 برای اولین بار دراسیا مسابقات المپیکدر ژاپون- درشهرتوکیو رخ داد- -  -

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر یات شخصی است- با سلام وتهنیت به دانشجویان دانشگاه بغداد-خدمت ان سروران عرض میکنم که بخش هنرهای ظریفه- به مجسمه های کوچک داعش ی ها همانطور که شایسته انان است وقهرمان شهید انطورذ که شایسته انان است ساخته شود-تاهنرپیشه های تاتری- طبق سخنرانی اقای سفیر کبیر ژاپون دران دانشگاه -اقای فومیو- ای .وا-که درتحت عنوان تجربیات ژاپون بعدازجنگ جهان دوم-درحدود سه میلیون ژاپونی درشهرها  کشته شدند- واغلب شهرها ویرانه شدند که هیچ نیازی نبود که رخ دهد امریکائی خوششان میاید که یکنوع افتخارات قلابی برای خود درست کنند  وبگویند که بلدوزر هستند- ودرمرحله اول بحث های داغ اکادمیکی شروع شد- که یک برنامه اصلاحات درنظر گرفته شد- که ملت باید دران شرکت کنند-تا اینده بهتری داشته باشند- ومسائل-باز تولید کردن دربعضی بخش های صنعت- که بعنوان طرح ها ی که اولین اولویت را دارا استدر صنعت مشخص شد- وتمام سرمایه-دولت ونیروهای انسانیکه در دسترس  بود- در معادن زغال سنگ- ذوب اهن وذوب فولاد با سرعت زیاد شروع به ساختن شد- ولی متاسفانه در شرایطی بودیم-که تورم شدید بود—در سال- 1949-متخصص شهیر امریکائی- اقای جوزف دوج به ژاپون امد وتمام یارانه ها و وام  دادن هاتا بودجه -را قطع کرد-تا- بودجه متوارن شود- اما این  سیاست- رکود زیادی را ایجاد کرد-که نیم میلیون از کار گران را مجبور شدیم اخراج کنیم-اقای سفیر خطاب کردن- زمانی هدف وفاداری به کشور  باشد قدرت اجداد توانا شور از نو ساخته شود بعداز انکه ژاپون به استقلال رسید وبا سرعت در اواخرسال 1950 رشد سریع پیدا کرد واین قدرت ازنو سازندگی ادامه پیدا کرد-خوب بود به ایشان متذکر میشدند- که قدرت وتوان ما ل خداوند منان ولایزالاست که هرجا موقعیت  رحمانیت ویا-رحیمت باشد خداوند منان لطف میکند- ودررحمانیت نیازی نیست که تشخیصداده شودکه کارخداوند منان است ولی انسانعاقل باید سرچشمه های توانمندی  هارا بشناسد- وخوب بود ریس دانشگاه بغداد تعدادی کتاب اسلامی به ایشان تقدیم میکرد- ایشان اضافه کرد- در سال1964 برای اولین بار دراسیا مسابقات المپیکدر ژاپون- درشهرتوکیو رخ داد- -  -

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظر یات شخصی است- با سلام وتهنیت به دانشجویان دانشگاه بغداد-خدمت ان سروران عرض میکنم که بخش هنرهای ظریفه- به مجسمه های کوچک داعش ی ها همانطور که شایسته انان است وقهرمان شهید انطورذ که شایسته انان است ساخته شود-تاهنرپیشه های تاتری- طبق سخنرانی اقای سفیر کبیر ژاپون دران دانشگاه -اقای فومیو- ای .وا-که درتحت عنوان تجربیات ژاپون بعدازجنگ جهان دوم-درحدود سه میلیون ژاپونی درشهرها  کشته شدند- واغلب شهرها ویرانه شدند که هیچ نیازی نبود که رخ دهد امریکائی خوششان میاید که یکنوع افتخارات قلابی برای خود درست کنند  وبگویند که بلدوزر هستند- ودرمرحله اول بحث های داغ اکادمیکی شروع شد- که یک برنامه اصلاحات درنظر گرفته شد- که ملت باید دران شرکت کنند-تا اینده بهتری داشته باشند- ومسائل-باز تولید کردن دربعضی بخش های صنعت- که بعنوان طرح ها ی که اولین اولویت را دارا استدر صنعت مشخص شد- وتمام سرمایه-دولت ونیروهای انسانیکه در دسترس  بود- در معادن زغال سنگ- ذوب اهن وذوب فولاد با سرعت زیاد شروع به ساختن شد- ولی متاسفانه در شرایطی بودیم-که تورم شدید بود—در سال- 1949-متخصص شهیر امریکائی- اقای جوزف دوج به ژاپون امد وتمام یارانه ها و وام  دادن هاتا بودجه -را قطع کرد-تا- بودجه متوارن شود- اما این  سیاست- رکود زیادی را ایجاد کرد-که نیم میلیون از کار گران را مجبور شدیم اخراج کنیم-اقای سفیر خطاب کردن- زمانی هدف وفاداری به کشور  باشد قدرت اجداد توانا شور از نو ساخته شود بعداز انکه ژاپون به استقلال رسید وبا سرعت در اواخرسال 1950 رشد سریع پیدا کرد واین قدرت ازنو سازندگی ادامه پیدا کرد-خوب بود به ایشان متذکر میشدند- که قدرت وتوان ما ل خداوند منان ولایزالاست که هرجا موقعیت  رحمانیت ویا-رحیمت باشد خداوند منان لطف میکند- ودررحمانیت نیازی نیست که تشخیصداده شودکه کارخداوند منان است ولی انسانعاقل باید سرچشمه های توانمندی  هارا بشناسد- وخوب بود ریس دانشگاه بغداد تعدادی کتاب اسلامی به ایشان تقدیم میکرد- ایشان اضافه کرد- در سال1964 برای اولین بار دراسیا مسابقات المپیکدر ژاپون- درشهرتوکیو رخ داد- -  -

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب نخست وزیر محترم ترکیه- اقای گولن- قبلا یکی ازشخصیت های کلیدی ترکیه بودند- ئواجازه فعالیت داشتند وحتی استاد مسائل ایدولوژی اقای  ریسجمهمر محترم ترکیه بودند وحزب ایشان راباهم هدایت میکردند – وسازمان عریض وطویل اقای کولن که معلوم نبود پول ان از کجا تهیه میشود؟؟در سراسر ترکیه سامان گرفت اختلافات پیدا شد ایشان به امریکا رفت ولی نظریات ایشان ازادانه میتوانست- به گوش برسد وتشکیلات ایشان بکار خود ادامه دهد- سپس کودتا رخ دادفرض را میگذاریم اقای گولن به کمک امریکا انرا پیاده کرد- خوب شمامیتوانستید حزب ایشان غیر قانونی اعلام کنید  وافسران خاطی راطبق مقرارات با انهابرخوردکنید ولی دیگران که روح انها بی اطلاع بود ودرجریان این کودتا قرارنداشتند واقدام مشخصی نکردند وحتی انرا غیر قانونی وتخطئه کر دند- حق اخراج ومحاکمه نداشتید وبقول معروف قصاص قبلاز جنایت کردید وطبق قانون اساسی جدید نیازمند سه پنجم رای پارلمان هستید-این یکنوع قانون جنگل است غرب انرا دوباره به راه انداخته است انشالله خواهد فهمید شیراین جنگل کیست-!! مسولیت ریاست جمهوری  رابخوبی عمل کرده است- برعهده شخص خوداش نیست بلکه بایدسه پنچم را نمایندگان انرا تعین کنند- وقضات دیوا ن عالی  را خانه وکلا ویا به را یاکثریت قریب به اتفاق نمایندگان بایاتعین کنند- تهاجم شما به سوریه وعراق به هیچ وجه رای اکثریت نمایندگان رانداشت- یک نوع خودرایی است براساس نظر شما روسیه میتواند به ترکیه تهاجم کند  تا داعش رادرانجا نابود سازد چون برا ی کشورش خطرناک است؟میفرمائید-توازونقدرت  بین  برداران سنی وطرفدارا ن حکومت اقای بشار اسد نیست- -درحکومت قبلاز جناب حافظ اسد هیج کس قدرت مقابل با اسرائیل نداشت واسرائیل درشانزده کلیومتری دمشق بود درطول تاریخ سوریه جنگجویان برای دفاع از سوریه اکثریت انها از علویان بودند- این بارهم انها مرعوب شده بودندجناب اقای حافظ اسد وعلویان وافراددلسوزدرارتش دل وجرئت بخرج دادندوبا کمک شوروی بابوجوداوردن خرابی های بسیار زیاد توسط امریکا واسرائیل انها به عقب راندن وبه حق اای حافظ اسد قهرمان ملی بود ولی ایشانمانندشما سفارت امریکا در دمشق نبست وروابط خودرا باغرب قطع نکرد وگذشت های زیادی کرد امروزه برادران سنی بخوبی پی به اهداف فوقالعاده خطرناک غرب پی بردند اخیراپنچ چوپان جوان سنی در بعقوبهدر شصت وپنج کیلومتری موصول رفتند که گوسفندان انها باربزنند عقب نشینی کنند ولی انها اجازه نداند دونتفر کشتندوسه نفرا زخمی کردند- این جنایت کاران ادم خوار حق گفتن ما قدرت میخواهیم ندارند طبق نظرل شرع مقدس اسلام وقوانین حقوق بشر وقانون اساسی سوریه وعرف- ایا توازون قدرت بین دزدان وپلیس امکان پذیراست؟- ایامردم ازدست انان نجات پیدا میکنند خوشحا نیستند ایامردم سنی انها را امروزه قبول دارند؟؟ یالعنت ونفرین میکنند که بزودی اثارش مشخص خواهد شد بی جهت خودرا شریک دزدان وادم کشان نکنید که به مراتباز کودتا چیان شماخطرناکتر هستند حتی از خوارج که روی انهارا سفید کردنمد ووانشاالله بزودی میفهمند که به کجا بازگشت خواهند کرد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب نخست وزیر محترم ترکیه- اقای گولن- قبلا یکی ازشخصیت های کلیدی ترکیه بودند- ئواجازه فعالیت داشتند وحتی استاد مسائل ایدولوژی اقای  ریسجمهمر محترم ترکیه بودند وحزب ایشان راباهم هدایت میکردند – وسازمان عریض وطویل اقای کولن که معلوم نبود پول ان از کجا تهیه میشود؟؟در سراسر ترکیه سامان گرفت اختلافات پیدا شد ایشان به امریکا رفت ولی نظریات ایشان ازادانه میتوانست- به گوش برسد وتشکیلات ایشان بکار خود ادامه دهد- سپس کودتا رخ دادفرض را میگذاریم اقای گولن به کمک امریکا انرا پیاده کرد- خوب شمامیتوانستید حزب ایشان غیر قانونی اعلام کنید  وافسران خاطی راطبق مقرارات با انهابرخوردکنید ولی دیگران که روح انها بی اطلاع بود ودرجریان این کودتا قرارنداشتند واقدام مشخصی نکردند وحتی انرا غیر قانونی وتخطئه کر دند- حق اخراج ومحاکمه نداشتید وبقول معروف قصاص قبلاز جنایت کردید وطبق قانون اساسی جدید نیازمند سه پنجم رای پارلمان هستید-این یکنوع قانون جنگل است غرب انرا دوباره به راه انداخته است انشالله خواهد فهمید شیراین جنگل کیست-!! مسولیت ریاست جمهوری  رابخوبی عمل کرده است- برعهده شخص خوداش نیست بلکه بایدسه پنچم را نمایندگان انرا تعین کنند- وقضات دیوا ن عالی  را خانه وکلا ویا به را یاکثریت قریب به اتفاق نمایندگان بایاتعین کنند- تهاجم شما به سوریه وعراق به هیچ وجه رای اکثریت نمایندگان رانداشت- یک نوع خودرایی است براساس نظر شما روسیه میتواند به ترکیه تهاجم کند  تا داعش رادرانجا نابود سازد چون برا ی کشورش خطرناک است؟میفرمائید-توازونقدرت  بین  برداران سنی وطرفدارا ن حکومت اقای بشار اسد نیست- -درحکومت قبلاز جناب حافظ اسد هیج کس قدرت مقابل با اسرائیل نداشت واسرائیل درشانزده کلیومتری دمشق بود درطول تاریخ سوریه جنگجویان برای دفاع از سوریه اکثریت انها از علویان بودند- این بارهم انها مرعوب شده بودندجناب اقای حافظ اسد وعلویان وافراددلسوزدرارتش دل وجرئت بخرج دادندوبا کمک شوروی بابوجوداوردن خرابی های بسیار زیاد توسط امریکا واسرائیل انها به عقب راندن وبه حق اای حافظ اسد قهرمان ملی بود ولی ایشانمانندشما سفارت امریکا در دمشق نبست وروابط خودرا باغرب قطع نکرد وگذشت های زیادی کرد امروزه برادران سنی بخوبی پی به اهداف فوقالعاده خطرناک غرب پی بردند اخیراپنچ چوپان جوان سنی در بعقوبهدر شصت وپنج کیلومتری موصول رفتند که گوسفندان انها باربزنند عقب نشینی کنند ولی انها اجازه نداند دونتفر کشتندوسه نفرا زخمی کردند- این جنایت کاران ادم خوار حق گفتن ما قدرت میخواهیم ندارند طبق نظرل شرع مقدس اسلام وقوانین حقوق بشر وقانون اساسی سوریه وعرف- ایا توازون قدرت بین دزدان وپلیس امکان پذیراست؟- ایامردم ازدست انان نجات پیدا میکنند خوشحا نیستند ایامردم سنی انها را امروزه قبول دارند؟؟ یالعنت ونفرین میکنند که بزودی اثارش مشخص خواهد شد بی جهت خودرا شریک دزدان وادم کشان نکنید که به مراتباز کودتا چیان شماخطرناکتر هستند حتی از خوارج که روی انهارا سفید کردنمد ووانشاالله بزودی میفهمند که به کجا بازگشت خواهند کرد 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جناب نخست وزیر محترم ترکیه- اقای گولن- قبلا یکی ازشخصیت های کلیدی ترکیه بودند- ئواجازه فعالیت داشتند وحتی استاد مسائل ایدولوژی اقای  ریسجمهمر محترم ترکیه بودند وحزب ایشان راباهم هدایت میکردند – وسازمان عریض وطویل اقای کولن که معلوم نبود پول ان از کجا تهیه میشود؟؟در سراسر ترکیه سامان گرفت اختلافات پیدا شد ایشان به امریکا رفت ولی نظریات ایشان ازادانه میتوانست- به گوش برسد وتشکیلات ایشان بکار خود ادامه دهد- سپس کودتا رخ دادفرض را میگذاریم اقای گولن به کمک امریکا انرا پیاده کرد- خوب شمامیتوانستید حزب ایشان غیر قانونی اعلام کنید  وافسران خاطی راطبق مقرارات با انهابرخوردکنید ولی دیگران که روح انها بی اطلاع بود ودرجریان این کودتا قرارنداشتند واقدام مشخصی نکردند وحتی انرا غیر قانونی وتخطئه کر دند- حق اخراج ومحاکمه نداشتید وبقول معروف قصاص قبلاز جنایت کردید وطبق قانون اساسی جدید نیازمند سه پنجم رای پارلمان هستید-این یکنوع قانون جنگل است غرب انرا دوباره به راه انداخته است انشالله خواهد فهمید شیراین جنگل کیست-!! مسولیت ریاست جمهوری  رابخوبی عمل کرده است- برعهده شخص خوداش نیست بلکه بایدسه پنچم را نمایندگان انرا تعین کنند- وقضات دیوا ن عالی  را خانه وکلا ویا به را یاکثریت قریب به اتفاق نمایندگان بایاتعین کنند- تهاجم شما به سوریه وعراق به هیچ وجه رای اکثریت نمایندگان رانداشت- یک نوع خودرایی است براساس نظر شما روسیه میتواند به ترکیه تهاجم کند  تا داعش رادرانجا نابود سازد چون برا ی کشورش خطرناک است؟میفرمائید-توازونقدرت  بین  برداران سنی وطرفدارا ن حکومت اقای بشار اسد نیست- -درحکومت قبلاز جناب حافظ اسد هیج کس قدرت مقابل با اسرائیل نداشت واسرائیل درشانزده کلیومتری دمشق بود درطول تاریخ سوریه جنگجویان برای دفاع از سوریه اکثریت انها از علویان بودند- این بارهم انها مرعوب شده بودندجناب اقای حافظ اسد وعلویان وافراددلسوزدرارتش دل وجرئت بخرج دادندوبا کمک شوروی بابوجوداوردن خرابی های بسیار زیاد توسط امریکا واسرائیل انها به عقب راندن وبه حق اای حافظ اسد قهرمان ملی بود ولی ایشانمانندشما سفارت امریکا در دمشق نبست وروابط خودرا باغرب قطع نکرد وگذشت های زیادی کرد امروزه برادران سنی بخوبی پی به اهداف فوقالعاده خطرناک غرب پی بردند اخیراپنچ چوپان جوان سنی در بعقوبهدر شصت وپنج کیلومتری موصول رفتند که گوسفندان انها باربزنند عقب نشینی کنند ولی انها اجازه نداند دونتفر کشتندوسه نفرا زخمی کردند- این جنایت کاران ادم خوار حق گفتن ما قدرت میخواهیم ندارند طبق نظرل شرع مقدس اسلام وقوانین حقوق بشر وقانون اساسی سوریه وعرف- ایا توازون قدرت بین دزدان وپلیس امکان پذیراست؟- ایامردم ازدست انان نجات پیدا میکنند خوشحا نیستند ایامردم سنی انها را امروزه قبول دارند؟؟ یالعنت ونفرین میکنند که بزودی اثارش مشخص خواهد شد بی جهت خودرا شریک دزدان وادم کشان نکنید که به مراتباز کودتا چیان شماخطرناکتر هستند حتی از خوارج که روی انهارا سفید کردنمد ووانشاالله بزودی میفهمند که به کجا بازگشت خواهند کرد 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99