سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- حضرت استادمعزز ایت الله موسوی رحمت الله   بحثی از علم غیب جناب اقای خلیفه دوم فرمودند وبحثی از تفکرات ابنخلدون که غربیان انرا دقیق میدانند- یکی از فرمانده ان خلیفه دوم درعراق درحال شکست از ایرانیان بود فریاد زد که جنابعمر چگونه فرار کنم وبه کدام سمت فرارکنم اقای عمر در بالای منبر گفت ساریهگفت رو بالای کوه اگر جناب خلیفه وم علم غیب دارد وایشانفرمودند ابوبکر هم علم غیب داشت پس چرا علم غیب ائمه اطهارعلیم السلام اجمعین قابل قبول نیست علم غیب فقط مخصوص پیامبران علیهم السلام احمعین است پنچ نفرنفر هستند که علم غیب داشتند یعنی علوم غیبی بلد بودند   ابوبکر عمر .عایشه ومعاویه ابی هریره سه تا هستند که    علم غیب ازراه دور داشتند ابوبکر عمر وابی هربره- وقتیکه خانم عایشه از استباط های پدراش به خلیفه سوم بیانکرد ایشان کمی غضنباک شد وفرمودند کهمن مثلا بچه نیستم پدرات پول میداد بهیکعرب که دستاش وصورت اش را نمیشست واگر میشست باادارار بوب شتربود یک ده درهمی هم به اومیداد باقی مطالب هم کشک بود جناب اقای عمر وغیرههم همچنین درزمانی که اقای عثمان در فشاربود تنها ابوهریره پذیرفت پولی قابل ملاحظهداد وبهاوگفت .بروا ین مردم را پراکنده ساز ابو هریره بیرن امد که یکحدیث بسازد که بهخلیفه گپیر اگر مثلا رحم نکنید فلان میشودتاشروع کرد مردم گفتندچقدر گرفتی خورجین باز کر دیدندپول ملاحظه گرفت گفتندتو اولین فردی هستی که ازوپول گرفتیب نوش جانت برو وایشانفرار کرد اما ابن خلدون عظمت اسلام   این است این است که درتمام علوم صحبت کرده است گاهی از اسلام گرفته است وگاهی ازدید مثلا گفته است صعود وسقط ملت ها یک عاملاش اقتصاد است خوب قران میرماید ماتمدن هائی را درهم کوبیدن که شما اعراب هرگز به پای انها نرسیدید -حجاج بن یوسف یکاز جنایت کاران است کهدرگذشته نظیرنداشته است مردم برعلیهاش شورش کردند عبدالملک مروان ترسید ایشان را عزل کرد ششمانگذشت قیامبرعلیه عبدالملک مروان شروع ایشان فراری شد دوباره حجاج را روی کاراورد که ااقی ابن خلدون ازو تمجید میکند ولی حضرت علی علیه السلام فرمودند وقتیکه ان ثقفی روی کارامد قدر من رامیدانید ایشان پول داد که بگوین ند که ایشان ولی خداوند منان است زن زاید نمیگرفت هوها شبافحشابود بعضی یامدند وبرای بیعت پای اش از زیرلحاف درحالیکه زن فاحشه درکنار بود لمس میکردبجای بیعت ولی درست است که تاحذی ازسقوط امویان جلوگیر کرد ولی دونوع حزب یکی بنام علوی که سنی بودند و احام حضرت علی علیه السلام بر دیگران ترجیح میداند وبه سمت رادیکا ل شدند حرکت کردند ودیگر سادات علویان هستند کهانهاهم به سمت انقلابی ورادیکال شدند حرکت کدند وتا ریشه امویان رادراوردن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-برگرفته از سایت اقتصا نیوز- وزیر امور خارجه اخیرا به عربستان رفته است- وبا خبرنگار سایت خبری سی ان ان گقتمانی داشته است- ایشان فرمودند – باید تعامل با ایران را جدی بگیریم؟ به کسانی که درسختی ها کنار مان بودند پشت نمی کنیم- ضمن تا کید بر ضرورت جدی گرفتن پیشنهاد ایران برای تعامل منطقه ای درباره باز طراحی روابط دوحه با دیگر کشور ها- تاکید کرد- ما بهخاطر رابطه با یک کشور ( ایران)تمایلی برای ایجاد سازش درباره   روابطمان با کشور های دیگرنداریم وما در باره این موضوع بسیار شفاف بوده ایم—و- به این موضوع یکجنبه اخلاقی هم افزوده میشود- وان اینکه شمارا نمیتوانید به کسانی که در زمان سختی درکنارتان بودند – پشت کنیم عربستان باوجودانکه قطر قبلا جزو ائتلاف بود همین که فهمید در نزدیکی قطر وعربستان نفت پیدا شده است انجا جزو عربستان میدانست وحتی نیروی نظامی فرستاد وبرداری خودر اثبات کرد؟؟ وکارهای مثیف دیگری کرد   نشان میداد نه سیاست اسلامی را رعایت میکند نه عرف سیاسی جهانی را امروزه ان برد جهانی خودرا ازدست داده است وتمام نیروی سیاسی خودرا برای یمن وایران هزینه میکند که شکاف هروز بین ایران ویمن باعربستان درحال عمیق شدن است- اماسیاسیت امریکا هیچگاه دراین وضعیت بحرانینبوده است باهرکشوری براساس قدرت سیاسی ومنافع بشکل خاصی عمل میکند کهفقط حس ناسیونالیستی بابرد اقتصای وجلب پرستیژ چیزی دیگرنیست وحتی اخلاق راهم راعایت نمیکند کشورهای غرب وشرق درارتباط باخاور میانه درطول تاریخ تاثیرات شگرفی گرفتند وارتش امریکا در خاور میانه منجمله قطر کودن بودن خودرا اثباتکردن وحتی بعضی سیاستمدرانهم چنین بودند ودرنتجه تاثیر غرب درخاور میانه روبه افول است هم عربستان وباند انها وهم امریکا متوجهنیستند که اسرائیل به یک تابو درخاورمیانه تبدیل شده است ومبارزه با اسرائل وامریکا درا توتم شدن است وفقط منافع روز وسپر کردن ایام برای انها مطرح است برای سربازان امریکائی بهشتی درقطر درست شده است –امریکاتصور میکند که خاورمیانه اسلامی اگر ببازد مهم نیست برنده باید امریکا باشد هنوز اسلام ومردمخاورمیانه را درکنمیکند ومسیحیتهم درخاورمیانه درحال درک عمیقتری از غرب راپیدا کردند- موضوع ترکیه بسیار حالب است کهامروز برد سیاسیا ترکیه حتی بیشتر از مصر است ومصربه سمت بیطرفی را اتخاب کرده است شان تمدنمصر به یک غلام بچه تبدیل نشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- چالشی امروزه بعضی کم لطف ها وکم مطالعه کندکان مطرح میکنند دال بر وجودیک سری کم اطلاعاتی است- اگر درعثمانی عد ه ای غرب زده شدن سه علت دارد یاغالبا انسانهای منحرفی بودن که گفتد درهرحال غربی بهتراز ماهستند ویک عده بی اطلاع   وقسم سوم متوجه ضعفهای مذهبی شدن- ولی درهیمن عثمانی انهائی که کاملا به اسلام معتقد بودن ودرک درستی از اسلام داشتن انسانهای شریف بودن انچه حکمت درستی از غرب میفهمیدند انرا قبول داشتن امروزه درو ه ناسیونالیست نیست- فرهنگی بنام فرنگی وجود دارد بیادملاحظه کرد حکمت هارا ازانها گرفت این دستور پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیان کردند که بسیاری از روشنفکران مطلع نیستند وفرمودند حکمت بیشازهمه متعلق به مومنین است حکمت بیشتر سزوار وگم شده مومن است درهجا باشد انرابیابید وازان بهره بگیرید ومیبایست جزو تعصبات مذهبی باشد- موضوع دوم مشئله تفکر جمعی است - شورا را اسلام اورد ودستور تشکیل شورا   اسلام داد تعاوت وکمک به دیگران شورا اورد وحی حکمتهای فراوا نی اورد- یا عمل نشد ویابد عمل شد—اما اسلام قوانین ان منجمله حاکمیت ولایت فقیه تنها متعلق به حضرت امام راحل علیه السلام است هزران طلبه ودانشجوی مذهبی به همین قانون میرسد- قانونی وحکمی است هزاران نفر ازروی علم ناب انراتائید میکنند ومعلوات ولایت فقیه جمعی درطولتاریخ بوجود امده است ولی حتی یکنفرانرا تبین کند دیگران انراتائید کنند هم جمعی محسوب میشود نظریه انیشتین اولین خود ایشان انرابیان کرد قبول کردند تا پنچ نفر وبعد شصت وپنج نفر وسپس ازخریت خود خندیدند که نیاز دارند هزاران نفرانرا باید تائید کند مثلا دو تا بعلاوه دوتا میشود باید هزاران نفر انرا باید تایدکنند تا فردی انراقبول کند یک زمان بایک فرهیخته کهمدتی دانشجوی من بود بحث شد که یک دلیل ولایت فقیه ایشان فرمودند یک حدیث مقبوله است حدیث متواتر نیست گفتم مقبوله یعنی چه فرمودند دراصل مرسل است کمبود دارد منگفتم مقبوله یعنی عقلانی بهترین دلیل است نیاز ی به شناخت فقهی ندارد مورد قبول عقلانی است این علوم اسلامی از جمعیت عظیمی برخورداراست- اما در ایران شوکت پر طمطراق غرب رسیده بود حسن های غرب رسیده بو ایرانیان وعثمانیان نمیدانستند همانطور که بزرگوار فرمود از کجا شروع کنند وچگونه شروع کنند اینجابود شیاطین واردگود شدند واین بیچاهر خودباخته شدندبعلتی که عرض کردم ونتایج هم روشن است حال اگر اقایان بفرمایندما خراب کردیم غربیان خول عمل کردند اگرواقعامنصفباشید فرهیتخگان غرب نه بخاطرانهائی که بد عمل کردند بلکه میگویندمتارلیست وسکولار بقول حضرت اقابل خروس خسی یعنی عقیم است کاری بزرگ نمیتواند انجام دد ازحالاببعد یک ریل دیگیر بیادباشد احتمتال زیاد که مذهبی باشد اما کدام مذهب-؟؟ جوابش برای من روشن است شیعه ناب کهامروزه پرچم داراش ولایت معززفقیه است- والسلام


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- داستان اقای مشرف- پرویز خان نشانمیدهد که پاکستان گاو شیر ده نیست وبز شیر ده است نواز شریف روی کار میاورند وپس از مدتی متوجه میشوند تاریخ مصرف اش تمام شده است اقای مشرف بدستور امریکا مقام گرفته کودتا میکند وبعدمتوجه میشوند که تاریخ مصرف اقای نواز شریف تمام شده وباز ی راادامه میدهند اطفالی که مدتی باید خودرا پادشاه حس کنند همان جریانی که بعددازسقیفه ساعده رخ اده است بوق جناب حضرت سعدی هرکسی پیچ روزه نوبت او است هند بخاطر چین وروسیه وایران وامریکا به پاکستان نمیتواند حمله کند وپاکستان قدرتی نیست که کشنیر تحت تاثیرقرابدهد ما باید البته امربه معروف ونهی از منکر کنیم ولی کار یبه کارهانداشته باشیم اینسیر به بهنهایت خوداش برسد ما بیادموقعیات خودمان را حفظ کنیم اینها ازپس ریگی برنمی ایند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اگر خلفای راشدین درزمان شهادت امام حسین علیه السلام انعظمت هستی ومحبوب خاص الهی بودند حتما در عزاداری ان عظمت هستی   صلواته اللهعلیه اله والسلم شرکت میکردند جز وهابیت عنود ونادان وجاهل ومنافق ازخدابی خبر بحرین به مقداری از اخبار بحرین توجه کنید وبیشتر ومفصلتر به سایت shiawaves.com ‘”  مراجعه کنید-مقامات بحرین همچنان به ایجاد محدودیت علیه شیعیان این کشور و برگزاری مناسک مذهبی آنها ادامه می دهند. 

به گزارش شیعه ویوز به نقل از فعالان مدنی بحرین، احضار خطبای حسینی و مداحان اهل بیت علیهم السلام و بازجویی از آنها همچنان در بحرین ادامه دارد به طوری که از آغاز دهه اول محرم در این کشور، 10 روحانی، 4 مداح  و رئیس یک حسینیه از سوی سرویس های امنیتی بحرین احضار شده اند.

<span;">علاوه بر این نیروهای امنیتی بحرین، اقدام به جمع آوری و برچیدن پرچم های عاشورایی در دو شهرک المصلی و المرخ کردند.

بسیاری از فعالان شیعی در بحرین، اقدامات اخیر آل خلیفه علیه شیعیان را رفتاری طایفه گرایانه دانسته و هدف قرار دادن روحانیون، مداحان و موکب های شیعی را دلیلی بر نبود آزادی های دینی در بحرین عنوان کرده اند. 

پیشتر وزیر کشور بحرین از ممنوعیت گرایشات سیاسی و استفاده از تصاویر احزاب در هیئات مذهبی خبر داده بود. 

این در حالی است که به گفته فعالان، مقامات عالی بحرین هر ساله به سرویس های امنیتی دستور می دهندکه خطبای حسینی، علما، حسینیه ها و نهادهای دینی شیعیان را تحت تعقیب قرار دهند در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر اقدامات خلاف قانون آنها در دست ندارند.-و روز در بحرین به مناسبت  عاشورای حسینی به عنوان تعطیلی رسمی اعلام شد.

امیر بحرین «حمد بن عیسی بن سلمان آل خلیفه» اعلام کرده است که روزهای دوشنبه و سه شنبه تعطیل رسمی است.

این در حالی است که لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی در برخی مناطق بحرین، پیش از این به برخی نمادهای عاشورایی و پرچم های هیئات مذهبی هجوم برده و آنها را برچیده بودند.

به گفته برخی فعالان شیعه بحرین، اقدام امیر این کشور در اعلام تعطیلی رسمی عاشورای حسینی، ممکن است بر گزارش های مختلف سازمان های حقوق بشری درباره سرکوب شیعیان توسط حکومت آل خلیفه تاثیر گذارد.

هرچند شیعیان برای انواع عزاداری در بحرین از آزادی کامل برخوردارند، اما مطرح نمودن موضوعات سیاسی و یا اعتراض به وضعیت اجتماعی در بحرین، به شدت توسط حکومت سرکوب می شود. شیعیان بحرین روز اربعین حسینی مراسم قمه زنی برگزار کردند.

همزمان با چهلمین روز واقعه عاشورا، شیعیان کشور بحرین، با برگزاری سوگواره خون و شمشیر، عشق و ارادت خود را نسبت به سید و سالار شهیدان اعلام داشتند.

به گزارش شیعه ویوز این مراسم به شکل رسمی و در خیابان های شهرهای مختلف این کشور برگزار شد، و با استقبال چشمگیر شیعیان روبرو گشت.

بر اساس این گزارش شیعیان بحرین در ظهر روز اربعین حسینی در خیابان های این کشور با ریختن خون خود، با امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا مواسات کردند.

شایان ذکر است، این عزاداری در آزادی کامل و در خیابان های بحرین برگزار شدیده بان حقوق بشر خواستار اعمال فشار علیه  بحرین به خاطر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان شد.

سازمان دیده بان حقوق بشر، از خبرنگاران شرکت کننده در کنفرانس منامه خواست تا حکومت آل خلیفه را به خاطر نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان تحت فشار قرار دهند.

به گزارش شیعه ویوز، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: در تناقضی مضحک بحرین برای میزبانی کارگاهی با عنوان «صلح برای شکوفایی» انتخاب شده است؛ کشوری که به صورت منظم با دستگیری، کنترل و شکنجه، به سرکوبِ مخالفان می پردازد.

دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود از خبرنگاران خواست سؤال هایی از مقام های بحرینی در خصوص نقض حقوق بشر در این کشور بپرسند و افزود: از آنها بپرسید دلیل دستگیری فعالان حقوق بشری و مسالمت جو چیست و چرا حملات علیه آزادی بیان را تشدید و هرگونه انتقاد را خاموش می کنند و چرا شکنجه گران را مجازات نمی کنند؟ 

این بیانیه در حالی صادر شد که شب گذشته نیروهای اطلاعاتی بحرین 9 جوان شیعه به نام های «أحمد الشیخ»، «أحمد المؤمن»، «حمید سرحان»، «جعفر سرحان»، «علی حسن جمعة»، «أحمد الهدی»، «أحمد عبدالوهاب القیم»، «أحمد جعفر عید»، و «أحمد محمد یوسف مرهون» با حمله به خانه هایشان بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل نمودند.

بحرین از سال 2011 تاکنون با بحران نارضایتی های عمومی ناشی از سیاست های طایفه گرایانه آل خلیفه مواجه است.

ماموران اطلاعاتی بحرین به دنبال ناآرامی‌های این کشور تاکنون موجب شهادت ده ها بحرینی و مجروح شدن هزاران نفر دیگر شده اند.

حکومت این کشور همچنین طی سال های اخیر صدها بحرینی را با وارد کردن اتهامات واهی سلب تابعیت کرده است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت سنی مذهب آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان به خصوص شیغیان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در این کشور شده‌اند.-زندانیان عقیدتی در بحرین به دلیل برگزاری مراسم بزرگداشت عید غدیر مجازات شدند.

منابع حقوق بشری اعلام کردند: اداره زندان جو وابسته به حکومت آل خلیفه، زندانیان عقیدتی را در ساختمانهای 12 ، 13 و 14 به دلیل بزرگداشت عید غدیر مجازات کردند.

این مجازات ها شامل 3روز حبس انفرادی بوده و از خروج آنها به محوطه زندان نیز جلوگیری به عمل آمده است.

گفتنی است که بیش از 600 زندانی در زندانهای بحرین برای مطالبه حقوق قانونی خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

احیای شعائر مذهبی شیعیان که حکومت بحرین در راستای رویکرد فرقه گرایانه خود از آن جلوگیری می کند از جمله این مطالبات است.

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به سوره العادیات- بخش دوم-به نعل اسبان که جرقه میزدند- قسم یاد شده است این نکات ریز توصیفی بسیار مهم است درشناخت دو قسم علم است یکی کلی است ودگری مصداقی است که باجزیات مشخص میشود متثال درجه معمول حرارات فرد سی وهفت درجه است بالاتر کمی مسئله ساز است اما هراندازه زیادتر شاخت اش مهم است اسبان باان سرعتی میرفتند که نعل انها حرقه میزده است دال برسرعت بسیار زیاد- بهنظر حقیر درجاده حرکت نمیکردند در کوهستان حرکت میکردند زیرا جرقه باید اهن به یک جسم سخت برخورد کند که جرقه بزند اتفاقا درمحل انها که نزدیک دامنه کوه هم بوده است تقریبا کو پایه بودند- بسیار تاتکیک جالبی است زیرا درتاکتیک هرچه قدر دشمن   احتمال ندهد بهتر است وخداوندمنان هم میفرماید درعذاب ها ازان جائی که فکر نمی کنید عذاب خواهد امد- سه عامل مهم درنبرد است – سرعت –قدرت اتش قدرت زره اول صبح امادگی بسیار کم است لذا سیپدم حمله کردند- گرد وغبار را پرا کنده کردند که نتاند تشخیص دهند اینافراد به چه منظوری به قریه نزدیک شندند حمله با تاکیتک چند محور است مثلا دومحور ویا سه محورشدند درسه ستون حمله کردند و سواره برتری برپیاده دارد طبیعی است که دفع دشمانان مهمتراز جلب افراد است حتی درزیارات امام حسین علیه السلام علمامیفرمیاند اول بعن کنید وبعد زیارت بخوانید – اول باید میکرب را زبین برد وسپ بدن را تقویت کرد-من درجائی ندیدم که حضرت علی علیه السلام با زنان وفرزندان باز کشته باشند ولی حتمادراین باره حدیث موجود است که درتفسیرنمونه امده است-ویا- احتمالا ان نبرد دیگری بوده است – خداوندمنان دشمنان خودرا سرزنش میکند که افرادناسپاس – بخیل هستند اکثر جامعه جاهلیت مشرک بودند ولی هیچونه حقی برای خداوندمنان قبول نداشتند ولی زمانی کهمحتاج میشدند وکاری ازدستبت ساخته نبود به خداوندمنلن رجوع میکردند وزمانی که رفع نیاز میشد به سمتبت میرفتند وخودرامتولی ویاطرفداربت معرفی میکردند که به مقام وپستی برسند اخیرا در بی بی سی اقای هویدا دردادگاه فرمودند که من مسلمان هستم وخود قوب خواهد اشت که ایشان به شاه بیشاز خداوندمنان نزدیکبوده است واطاعت میکرده است خود افراد اینرا اقرار میکردند که موقع نیاز به سمت خداوندمنان میروند ولی در زمانخوشی به سمت دیگرانمیرونند وبخیل هستند از قانونی که درمسائل اقتصادی 0بری نها سهمی قایلباشند سخت نارحت میشوند ودیگر مولفه خای جهالت دیگر واین عوامل کاردستشان میدهد که وارد مسائل نزاعی وجنگی شوندیکیاز شرایط مومنین انفاق است انفاق عیراز زکات است وحدیهم ندارد واجربسیارزیاددارد ریشه علت مخالفت بسیارمهم است که بچه هارا از کودکی باید پرورش داد وانگاهاشاره میکند که این افراد درظاهر اینمطالب انکار میکنند ویک بهانه که بظاهر مردم فریب استمطرح میکنند که روش اسلامی ضد علمی وضدانسانی است وبهدرجه هولناک منافق نزدیک میشوند وخداوندمنان میفرماید من ازانچه در درون سینه ها است درقیامت اشگار میشود ودردنیا هم معصومین وجاسوسان میتوانند بهان پی مببرنند در ضمن میفرماید که انها تصور میکند پنهان کردن اندیشه های خود کاری پسندیده است درحالی که اگرمریض مرضاشرا نزد دکتربیان نکند سرانجام بهلاگت میرسد بهتراست افکار ومقاصد خودرا به اولیا اله علیهم اللام الله اجمعین بیان کنند انهاراهدایت میکنند وامکانهدایت پیدا میکنند وگرنه درقیامت کاربسیار دشوار میشود- سئوال جالبی مطرح شده است – که رابطه سوگند مجاهدان   برای اثبات   اخلاق وخوی زشت انان امده است- بسیاری در مخالفت با اسلام عزیز انرا ضد عقلانی میدانند ودرحالیکه بسیاری ازعقلا انرا عقلانی میدانند- بعضی ها دین اسلام رادشوار میدانند وبعضی هاانرا بسیار اسان میدانند وغیره ناسپاسی وبخل همه کس روزی انرا تجربه میکند که چقدرزشت است – لذا خودافراد ناسپاس انرا تجربه کردند ودرک میکنندودیگر خلق وخوی انسانی هم چنین است ظالمبودن وجاهل بودن- حریص بودند کم ظریفت بودن را فرد تجربه میکند- همه این امراض روحی قابل معالجه است درمان پدیر است همینکه عقل انرا زشت بداند کافی است ولی تمرینات خاصی میخواهد که انسان انخوی را ازخود کم کم برطرف کند- و وحضرت علی علیه السلاممیرغماید خودرا کمیبزحمت بیانداز وبرخلاف ان ها عمل کند وکم کم عادت تومیشودو عظمت انسان هم درتربیت نفس خود ودیگران است که کارخدائی


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم نظریات شخصی است- سازمان ملل متحد اعلام کرد که کمترین رشد در هفتاد سال گذشته درامریکای لاتین وحوزه کرائیب رخ داده است گزارش بیانگر ان استکه – 23 کشور از 33 کشور درامریکای لاتین وحوزه کارئیب-تنزل داشته اند- برگرفته از روزنامه گراناما کوبامیباشد- منطقه تجربیاتی کرده است که بصورت عمومی وشبیه ویکسان باهم در تنزل رشد اقتصادی در اغلب کشورها ودرابعاد های مختلف کرده است - و- شش سال روبه تکامل بوده است- سازمان –ای- سی-ال-ا- سی- در گزارش روز پنچ شنبه داده است در اخرین سالنامه که توسط ستاد عالی در سانتیاگو انر انشرداد- در گزارش مقدماتی در اجرای اقتصاد امریکای لاتین وحوزه کارئیب-در سال 2019- سازمان مل متحد مشخص کرد- که در سال 2019- منطقه رشد یک رصدبصورت معدل خواهد داشت- درحالیکه چنین براورد میشود که همچنان نازل باقی بماند ودرحدود 1.3%پیش بینی میشود- در نتجه بین 2014- 2020- دراین مدت   تنزل رشد اقتصادی- برای هفتاد سال اخیر-درامریکای لاتین وحوزه کرائیب- خواهدبود- در اصطاح پیش بینی رشد اقتصادی- مطابق گزارش 23 تا از33 کشور های منطقه امریکای لاتین  وحزه کارائیب(18 تا از20)تادارایافت رشد در سال 2019 خواهند داشت- درحالیکه 14 کشور رشد یک درصد وشاید کمتر-تا اخر سال- را خواهند داشت-پس –درنتجه- تصویر اقتصاد کلان در سالهای اخیر نشاندهنده یکسیر وجهت رو به افت فعالیتهای اقتصادی بوده است- با کم شدن سود نا خالص ملی-چی-دی – پی- وکم شدن سرمایه گذاری- وافت مصرف سرانه مردم- صادرات کمتر و وپایداربودن افت کیفیت کار کارمندان-مضافا گزارش بیانگر ان است که –جی –دی- پی –منطقه در حال کم شدن ومنقبض شدن است=سو ناخالص ملی- که بین 2014-تا- 2019-4.0% خواهدبود- مادمیکه- عدم استختدام- ار 8.0%درسال 2918 تا8.2%درسال2019 ازدیاد پیدا خواهد کرد- وبا احتمال عرف علمی تایک میلیون بیکار جدید خواهد رسید که بیشتراز 25.2 میلیون خواهند شد- سازمان – ای- سی – ال-ا- سی پیش بینی کرده است- که حوزه کارائیب همچنان به توسعه رشد اقتصادی خود ادامه خواهد همراه با منطقه های وابسته به ان تا به رشد بصورت میانگین به 5.6% نایل شوند- مطابق با مطالب گزارش-علی الرغم مشکلات- و- گرفتاری ها – واجبارها- سیاست های تصمیم گیری برای حل مشکلات دراین منطقه ادامه سیاست تجربه تاریخی با تورم کم ا-و- وداشتن ذخیره ارز های بینالمللی- درحالی که اقتصاد ها عموما توان بدست اوردن به بازارهای مالی بینالمللی را داشتند- وبهره سودهای بیناللملی بسیار پائین بود- این شرایط انگیزه ایجاد میکند برای تدارک سیاست های کلان اقتصادی- که درجهت تغیربرعکسجریان رشد پایئن اقتصادی عمل کند مطابق بیان سازمان –ای-سی-ال-ا- سی

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0