سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- برای بهبودی هوای تهران به نظر میرسید-زیرخیابان ها کانال کشی شود و تجهیزاتی که هوا رامکش میدهد تصفیه میکند ودرجهتی باسرعت خارج میکند احداث شود ودرپارکها این تجهیزات مستقر شود وروی پشت بام ها بادبزن های بزرگ که با برق خورشیدی کار میکنند داوم هوارا درجهت خاص رانش دهند تصور میکنم که ژاپون سازنده یک گیاه مصنوعی بود که از سرواخ های ریز برگ ان وارامکشمیکرد وسپس گزد وخاک ر میگرفت تصفیه شده پس میدادمیتوان با ان تکنولوژِدر خانه هاواطرف خیابانها هم استفاده کرد طرح دویست هزار هکتاری بسیارخوب است به شرطی کهرختانی که بیشترین سودمندی دارد کاشته شود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- بسیاری فکر میکنند   یاد گیری علم- نیازمند دانشگاه است وتاحدی حوزه است- ولذا زمانی که درسوره علق عظمت انسان- دریادگیری است وبصورت کلی کسانی که علومی یاد میگیرنند تصور میش.د از طریق دانشگاه وحوزه است- البته حوزهبیسار متفاوت است تاحدی چهره بهچهره است- لذا چون رایط پیدا میکند تصور میکنند خداوندمنان انهارا مسخره کرده است ویا درمورد روزی بدست اوردن شعاری برای خود داده است خودراشیرین کرده است- درحالیکه درعمل نشان داه شده است اینطورنیست یادگیری به این نوع زیادمطلوب هم نیست- انسان از همسایه خود سئوال کند انچه بلدهستی به من بدهید تمام شد- احادیث چگونه بدست امد تفسیر قران از چهارده معصوم علیم السلام یادگیری فنون وعلوم به همین سبک میتواندباشد- من روز ی که درس دردانشگاه نداشتم به بریتش کونسول میرفتم و دفتر پذیرش کتابخانه بزرگی از کتب ساده به پیچیده  زبان انگلیسی داشت واوناع دیکشنری هم داشت ومن   کتاب اکسفورد یک دو رانجاخواندم وهمیشه یکتاب داستان انتخاب کرده بودم وانرا میخواندم وبه یک لغتیکه میرسیدم از خانم انگلیس پذیرش سئوال میکردم ایشان میفرمودنداول از  دیکشنری فارسی استفاده کن واگر نتواستنی از من سئوال کن وگاهی به میگفت فلان درس شاگردان کم هستندبه ان کلاس برو دران کلاس اساس گفتمان روی اخباربود وبحثهای زیادی میشد- یک درس حرفه ای داشت بسیارکنکور سختی داشت برخلاف روش امریکائی بلاترین عدد چهارنفر قبول میشدندتاانجا کهمن میدانم کسی فارغ التحصیل نشد بعداز بیست روز کهمثلا یکنفرقبول شده است می امد ورادیو بلا تخته کارگذاشته شده بود انراباز میکرد یک مطلب پیچده میفرمودندبنویسید یک غلط املائی رد هستید وانر باز وتفسیر کنید هرکس نمیتوانست رد میشد من روزی نشسته بودم جواب امتحان حرفه ای میخواستندبدهد جوانی امذد بالباس بسیارکهنه ولی تمیز فرمودند جواب امده است گفت نه هنوز نیانیده است وسط کهحیاط رفت ج.اب امد فقط ایشان قبول شده است من دویدم به ایشان رسیدم وتبریک گفتم وچگون قبول شدید خیلی عصبی شد وفرمود چگونه من پانزدهسال است که فقط چهارساعت میخوابم وهمه ش مطالعه زبان کردم وادعای نیمچه دکتری دارم ورفت   وودر دادگستری کار میکرد ورفت تصور میکنم لیسان زبان.یا فوق لیسانس زبانبود همه که قبول شدندلیساس زبان بودند روزبعدیک خانم باسن متوسط لباس بسیار شیک وارایش بسیار نامطلوب تخته ارایش امدند وگفتندمن منشی شرکت نفت درتهران هستم ومامور شدم که مدتی درشیراز باشم وگزارش هیت نفتی خارجی که به شیراز امدند که تحقیقات کنند به تهران معنکس کنم ومن در بربیش کنسول تهران اکسفورد دو را میخوانم وا شما جلوتر هستیم اجازه بدهید من سرکلاس بیایم باوجودانکهمن زیادزبان انگلیسی بلدنبودم خشکم زد چقدرزیبا وراحت تلفظ میکند خانمانگلیس فرمودندشما باید درس بالاتری بخوانیدنزد جناب اقای گاچ دربالابروید وایشان کلاس شمارامشخص میکند اینخانم بالا رفت ان خانم انگلیس ی بهمن خدای من این چه اعجوبی است نفس درسینه من حبس شد من اگر درایران نبودم هرگز چننین چیزی راقبول نمیکردم انگش شکاری هستنداز انگلیس یها مانندایشان زنگ دارتلفظ کنند- ایشان به نزد اقای گاچ رفت وبرگشت ایشان فرمودند منر دکلاس حرفه ای قرار دهید وفرمودندشما به انگستان بروید جای هنرپیشگان زن صحبت خواهید کرد حتی هنرپیشه برجسته ای انجا میشوید از ایشان پرسید که چگونه زبان انگلیس ی یادگرفتید ایشان فرمودند منفرصت نداشتم بهدانشگاهبروم خیلی همعلاقمندزبان یادبگیریم همرا ه هیت ایرانی به خارج بروم همسایهما یک دختر خانم جوان انگلیسی بودمن ازایشان تقاضا کردم به من انگلیسییاددهد سه سال درایران بود وبعدمن خودم کامل کردموبهکلاس زبان انگلیسی کنسول انگلستان درتهران رفتم نمونه دوم باز یک خانم است ایشان یک مشکل عصبی پیدا میکند ایشان به اتیالیا میفرستند سه ماه درایتالیا دربیمارستان بوده است بقدری زبان ایتالیائی یادگرفتهبوده است بهایشان لقب دروغگو دادهبودند که شما بلدبودی چیزی به ما گفتی درایتالیا قبل اطاق بخش سالنهای بزرگ بوده است ایشان چهره تاحدی زردرنگ نزدیک بهسیاه داشت قدبلند واستخوانی ولی نبوغ از طرز صحبت کردناش فوران میز د بسیار جذاب ومنطقی ونکات شگفت انگیرز ومهم بسیارخونسرد باکمی عصبی بیان میکرد کناردست ایشان مادر یک غول مهندسی ایتالیا خوابیدهبود که شهرت عطیمی داشت ودر یکشرکت معظم مهندسی کار میکرد مردی تاحدی چاق وبسیارزیباروی به دیدن مادر اش می اید ظرف چند دقیقه عاشق ایشان میشود انخانم میفرماید شمادرفکر نباشید من بزودی میروم وشرط ازدواج مسلمان شدن درایرا ن بودن است هردوشرط راقبل میکند بشرطی که شمادرایتالیاباشید ومن از شما اسلام را بفهم کهمسلمان شدن ظاهری نباشد وایشان اسلام را بیان میکند   انزمان درایران یکشرکت ایتالیائی کارراهسازی میکرد ایشان بهان شرکت متصل شد وبه شیراز امد ایشان مدتی دربیمارستان نمازیهم تخت مادرمن بود وایشان بهخانه ما امد وان جناب مهندس امد- من ازایشان پرسیدم چگونه شد که شماحاضرشدید بااین خانم ازدواج کنید فربودند چون من قلبم را همیشه درارمش وسلامت قرار میدهم کهمذهب همنی رامیخواهد ندای قلبم درست تشخیص یدهد منرا سحر کرد ومنمیدانستم بسیارباهوش ومنطقی وقلبی سلیم دارد وخانم فرمودند ایشان بعداز تحقیقت درشیراز یک اپارتمان در نزدکی دروزاه قران گرفتند که جای دنج باشدوبه طبقعه پایئن گفتند اگر حاضرباشید کن پول یکس ال رابه شمامدیهم از اینجا بروید گفتندما سروصدا نمکنیم  انها که رفتند اپارتمان پائین ای راجاره کرد پول گذاشتهاست دریکگل فروشی هرسه روز گلهای تازه بیاوردوبه شیرینی فروشی پول داده است هرچند روز فلان شیرنی بیاورد وبه قصاب پول داده است هرچندروز گوشت بیاورد همین که بهخانه میاید کمک در ترینات میکند وهمهچیزرا فراهم میکند ونزد ایشان شیرنی پزی وخیاطی وعلوم مختلف یادگرفتمیکپاسیاست مدار ایتالیادی هستم وافراد ایتلیائی کهمنزل میایند از معلومات من درباره ایتالیا ماتومبهوت میشوند وحالدارم رومان سنگین ایتالیا ئی میخوانم بقدری جلبتوجه خانوداه کرده است که گفتند شما به ایتالیا بروید تا زمانی کهمادرا زنده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –ازکتاب حضرت استادبزگوار حنای محمد حکیمی رحمت الله علیه -- بنام سیری کوتاه درزندگانی زینب کبری علیه السلام یاقهرمان زنان جهان باا جازه ان استادعزیر مردان را هم من اضافه کنم   نکته ای قابل تعمق برای من بود این جمله حضرت زینب کبری سللام وصواته الهی برایشان باید به ایته که ایشان فرمودند ما چیزی جز زیبائی ندیدیم که کمتر به ن پرداختند وکار ایشان جززیبائی چیزی دیگرنبود از نیت گرفته تاعمل ماند شعر فصیح وبلیغ وپر مفز است درزیبائی هنری خوداش است که بایدموردتوجه ودقت قرار گیرد ودشمنان ایشان درنهایت بیهنری وشناعت وزشتی وپلیدی بودند هیچ نکته روشنائی درانها نیست اوج حماقت حسادت تکبربعلت ضعف رانه حاکم شدهبد درندگی از گرگ بیشتر یادگرفتند—از جناب حضرت جوادمحدثی شعری اوردند- که بخشیازان این است جوش تو خروش تو درنهضت حسین علیه السلام- رمزی از بقا است بقائی که درفنا است رنج مقدسی که کشیدی به دوش خویش خشم مقدسی( بزیبائی)برانگیختی زدل- دراندرون کاخ زستم اتش فکندی - تصور من از یک حدیث خاص این است که در بهشت مدتی زنان بهشتی انسی وجنی مدتی درخدمت امام حسین علیه السلام خواهند بود تا ایشان رخصت دهد که بنزد شوهران خودبروید در دنیا جرم سنگین شود حبس ابد داریم درجهنم بعضی ها حبس ابد هستند هرچه بمانند کم کم به عمق جنایت خودمیرسندامام حسین علیه السلام انسان کامل است درانسان کامل بحث زیاد است هنوز به عمق ان نرسیدند- اولا باید انرادرجه بندی کنند یکفرش کامل است قیمتاش فلان مقداراست ویک فرش کامل است قیمت اش چندین برابر ان است  ویک فرش کامل است قیمت ندارد که انسان کامل درهستی فقط چهارده معصوم هستند قبل زیبائی کامل درگل میدیدند حضرت زینب علیها سلام الله هم جزو گلها است وهم نگهبان گلها است- افراد به اندازه درکشان از زیبائی ها را درک میکنند- بعضی بقدری خانم هستند که زیبائی هارا نابود میکنند- گرچه در دیدن به اندازهای به شگفتی وحیرت وتعجب نائل میشوند ولی پلیدی قدرتاش بیشتراست ودرک پلیدی هم نمیکنند ولی حضرت رینب علیهاسلام الله بقدری عظیم این زیبائی هارا درک میکند ونقش افرین این زیبا رویان را بزبیایی درک میکند وباغبانی میکند-   کسانی هستند که اب تاحدی شعور تلخ خوردند که تصور میکردند که این اب بهترین اب است- خربزه ابوجهل خوردد تصور میکردندکه عسل است- نمیفهمدند که یزید درخت حنظله است بیریشه وبی ثمر وبد ثمره است سطحی نگری وساده لوحی وظرفیت کم ودانش کم ودنیا کوچک وحقیر دراوج میدیدند-ودرپیله ای که برای انهادرست کرده بودند به اسارت گرفته شدهبود   درک دقیق از افتاب نداشتند- وانها تافته جدا بافته میدیدند که این افراد ذلیل را به اوج خواهند رساند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است –ازکتاب حضرت استادبزگوار حنای محمد حکیمی رحمت الله علیه -- بنام سیری کوتاه درزندگانی زینب کبری علیه السلام یاقهرمان زنان جهان باا جازه ان استادعزیر مردان را هم من اضافه کنم   نکته ای قابل تعمق برای من بود این جمله حضرت زینب کبری سللام وصواته الهی برایشان باید به ایته که ایشان فرمودند ما چیزی جز زیبائی ندیدیم که کمتر به ن پرداختند وکار ایشان جززیبائی چیزی دیگرنبود از نیت گرفته تاعمل ماند شعر فصیح وبلیغ وپر مفز است درزیبائی هنری خوداش است که بایدموردتوجه ودقت قرار گیرد ودشمنان ایشان درنهایت بیهنری وشناعت وزشتی وپلیدی بودند هیچ نکته روشنائی درانها نیست اوج حماقت حسادت تکبربعلت ضعف رانه حاکم شدهبد درندگی از گرگ بیشتر یادگرفتند—از جناب حضرت جوادمحدثی شعری اوردند- که بخشیازان این است جوش تو خروش تو درنهضت حسین علیه السلام- رمزی از بقا است بقائی که درفنا است رنج مقدسی که کشیدی به دوش خویش خشم مقدسی( بزیبائی)برانگیختی زدل- دراندرون کاخ زستم اتش فکندی - تصور من از یک حدیث خاص این است که در بهشت مدتی زنان بهشتی انسی وجنی مدتی درخدمت امام حسین علیه السلام خواهند بود تا ایشان رخصت دهد که بنزد شوهران خودبروید در دنیا جرم سنگین شود حبس ابد داریم درجهنم بعضی ها حبس ابد هستند هرچه بمانند کم کم به عمق جنایت خودمیرسندامام حسین علیه السلام انسان کامل است درانسان کامل بحث زیاد است هنوز به عمق ان نرسیدند- اولا باید انرادرجه بندی کنند یکفرش کامل است قیمتاش فلان مقداراست ویک فرش کامل است قیمت اش چندین برابر ان است  ویک فرش کامل است قیمت ندارد که انسان کامل درهستی فقط چهارده معصوم هستند قبل زیبائی کامل درگل میدیدند حضرت زینب علیها سلام الله هم جزو گلها است وهم نگهبان گلها است- افراد به اندازه درکشان از زیبائی ها را درک میکنند- بعضی بقدری خانم هستند که زیبائی هارا نابود میکنند- گرچه در دیدن به اندازهای به شگفتی وحیرت وتعجب نائل میشوند ولی پلیدی قدرتاش بیشتراست ودرک پلیدی هم نمیکنند ولی حضرت رینب علیهاسلام الله بقدری عظیم این زیبائی هارا درک میکند ونقش افرین این زیبا رویان را بزبیایی درک میکند وباغبانی میکند-   کسانی هستند که اب تاحدی شعور تلخ خوردند که تصور میکردند که این اب بهترین اب است- خربزه ابوجهل خوردد تصور میکردندکه عسل است- نمیفهمدند که یزید درخت حنظله است بیریشه وبی ثمر وبد ثمره است سطحی نگری وساده لوحی وظرفیت کم ودانش کم ودنیا کوچک وحقیر دراوج میدیدند-ودرپیله ای که برای انهادرست کرده بودند به اسارت گرفته شدهبود   درک دقیق از افتاب نداشتند- وانها تافته جدا بافته میدیدند که این افراد ذلیل را به اوج خواهند رساند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی است- اقای ردولف ویلیام لویس جولیانی قزان مجید در سوره مبارکه العادیات   بیان میکند که دشمنان اسلام درحالیکه اسلام باانها کاری ندارد- جنگ وخون ریزی را شروع میکند   وعلت ان را این میداند بدنبال پول هستند ونمک نشناس هستند لطفهائی که خداوندمنان بهانه کردهاست ناسپاسی میکنن- لگر کفر ب اسلام مسئله نداشته باد وبگوید دین اسلام برای رفرادخودمتحرم است ولی ما اینطور تظرداریم اسلام بااو کاری ندارند ولی اگر برای رسیدن بهدف خود بخواهد اسلام بهظاهرلجن پراکنی کنید ودران زمان اسلام باانهابرخورد میکند وغالبا چون اسلام عزیز بسیار نیرومند است انها وارد چنین مهلکی میشوند وسرانجام بازنده از میدان بیرون میروند درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم اسرای جنگی ازاد شدند بجز دونفر ابوجل بعلت تبلیغات مزخرف بدستور پیامبراکرم صلواته اللعلیه کشته شد ومعیره اسیر حضرت بلال شد رحمت الله علیه وپیامبر اکرم صلواته الله علیه فرمودند اورا ازاد کن ولی حضرت بلال فرمودند میخواهم قصاص کنم   حتی وحشی را پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلام چون مسلکان شد بخشید و حاندانابوسفیان باوجود شرارت های زیادچون مسلمانشدندبخشیده شدندولی به محض انکه وارد مکه شدند دستوردادند سه دختر جوان کهدرجنگ احد خودرا دختران خداینعش که ستاره ای بوده است ومیگفتند ما دماراز روزگار مسلمانان در میاوریممافلان هستیم وتحریک مردان برای جنگ کردند دستوردادند انها رابکشید درحالی که کسی رانکشته بودند تبلیغات سوء تاثیرات مخرب میگذارد- بعضی ها تعب میکنند که مثلا ان مرد ویازن مبلغ بهائیت است چرا بایداعدام شد ؟؟ برا ی انکه اولا افراد رافریب میدهند وسپس اسلام هجو میکنند که مثلا حجاب فلا ن است وبرابری دراسلام نیست وغیره درحالیکه از رو چاپلوسی دین اسلام قبلا بهترین شناخته ودند ولیبعدا چون بامشکلات روبرو شدند انراانکار کردند ویامبر اکرم صلواته الله علیه الهوالسلم درحد ساحر معرفی کردند دراسلام غیبت بربر است گوشت برادر ویاخواهر خوردن هیچ گناهی دراین حد بیان نشده است بجز دروغگوی ومشروب خوردن- ایشان ایتالیایئی هست سه زنتابحال گرفته است ایتالیاو بعضی شان دزدان ماهر هستندوبرای پول هرنوع کارخلاف وجنایت میکنند مافیا دفعه اول به سازمان های موادمخدرایتالیائی گفته شده است ایشان مدتی شهردارنیویروک بود وبعد کنار رفت ومدتها باوجوانکه دکتر حقوقداردبیکاربود ومجبور شد دوباره بهشهرداری برگردد پست شهرداری ددرامریکا بسیارمهم است اگر کسی خوب کار کند فرماندر میشود وسپس میتواد ریس جمهور شودمخصاصا درنیورک ودو باره شهردار شد ایشان فردی بنام اقای ویلیام براتون- ایشان ریس پلیس درمدیریت میخواندیم که بامعلول تنها جنگیدن کاری رااز پیش نمیبرد هم بامعلول ومهمترا باعلت کاری از پیش میبرد واین مطلب که اسلام توجه دقیق کرده است پس از مدتها درامریکا اثبات شد ان جناب پلیس تئوری کسانی که شیشه میشکنند واردخانه میشوند ودزدی میکنند اینها غالبا نوجوان هستند ومعتادهستند امریکا جلوی موادمخدر بگیرد وبرای ایننوجوان کار ایجاد کند وتعلیم وتربیت دراینجهت بکارببدند همه میدانند امریکا اصلاکاری مهم با مواردمخد انجام نمیدهد بلکه درجهانبخصصو جهان سوم انرتوسعه میدهد مجازات اینجرائم راهم سنگین کرد – وکارتون خواب هارا ازاین ایالت اخراج کرد ودمقابلایرانهراس واسلام هراسی مخفیانه کمک کرد که صدای روشنفکران ومسلمانان درامد از همه جالب تر خودراکاندیدهای ریسات جمهوری کرد که درمرحله اولاز حزیدمکرات انتخابشد وحماقت کرد کهمن اسلحه را کنترول میکنم شایدهم این خودیک ترفندبودمافیا به ایشان کمک نکرد وکناره رفت که از حهتی مشهور شد بعنوان فردی مستقل وخودخواسته جا زد بااقای ترامپ در شهردای ملاقات پیدا کرد چون ساختمان سازی وغیره بیادشهرداری اجازه بدهد از دمکرات به علت رد ایشان اول مستقل شد وسپس جمهوری خواه شد وبعدطرفداراقیترمپ شد اینهه تغیرات برای هماممال وشهوت وغیره است ایشان متوجه شد که سیاست اقای ترمپ برگرداندند  قدرت سابق امریکا درجهان ولو باچماق است ایشان فشاراوردن که دمکرات ها منافقین را بپذیرنند نوشته شده که مدتها خانم روجی بهحضور ایشان میرفته است وایشان تعلیمات جدید میداده است


ارسال شده در توسط علی

یرانا ـ علی هاجری ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 12.12.2019

رهبر انقلاب نوین مردم ایران و منطقه و جهان  باز از سوراخ سر برون کرد و پیام جدیدی الخصوص عراق صادر کرد .
در یک سال گذشته رجوی بارها و بکرات پیام صادر کرده است . یک روز سخنگوی مجاهدین از نروژ و روز دیگر از فلان کشور براستی باید از این طرد شدگان تاریخ سئوال  کرد سوریه و لبنان و یمن و عراق و عربستان چه ربطی به شما دارد ؟ عربستان به یمن لشکر کشی میکند و مردم بی دفاع را زیر شدیدترین بمباران های هوایی قرار میدهد این آقای رجوی دم برنمیآوردند و انگار نه انگار که کودکان کشته میشوند و چشمان حضرات کور میشود و نمیبینید که کودکان گرسنگی میکشند ،  ولی محض رضای خدا هم که شده یکبار آقای رجوی این جنگ را محکوم نکرده اند ، براستی چرا محکوم نکردید چون خوب میدانید که اگر محکوم کنید جیره و مواجب شما قطع میشود و پای شما در سنا و کنگره آمریکا هم قطع خواهد شد ، در سوریه هم هکذا شب و روز بر طبل ارتش آزاد سوریه کوبیدید و جلسه پس جلسه برگزار کردید و میلیونها دلار خرج کردید و شما بودید که سوریها را به ادامه جنگ و کشتار تشویق میکردید و وقتی کفگیر به ته دیگ خورد و ارتش آزادیبخش در حلب گرفتار شده بود همه گفتند کار تمام شد ولی شما باز در سیمای آزادی رجوی شیپور میزدید که نه حلب دست رزمنده‌ها سوری است و باز سرمایه گذاری که کرده بودید به باد فنا رفت .
Rajavi-Saddam 260-410
ولی آیا این فرقه مگر از رو میرود در  لبنان مردم بخاطر افزایش نرخ اینترنت و دیگر مسائل زندگی به خیابانها ریختند به ناگاه دیدیم که سیمای دروغ و سانسور به میدان آمد و مردم لبنان را دعوت به شورش علیه حزب‌الله لبنان کرد  در صورتیکه مردم کاری به حزب‌الله و رژیم ایران نداشتند و مطالبات خود را از دولت لبنان میخواستند .  و باز شورش در ایران مردم بخاطر گرانی سوخت به خیابان آمدند ولی همین صادر کننده پیامهای پی در پی از سوراخ خود مردم را دعوت به شورش و نابودی و جنگ و کشتار ترغیب کرد و بر اثر همین ندانم کاری که تاریخ چهل ساله ایی در کارنامه ننگین این فرقه ثبت شده است باعث مرگ تعداد زیادی شد و قبل از اتمام شورش مجلس ختم را هم گرفت ، و اما حالا باید یک نگاه عمیق به اطلاعیه کوتاه در رابطه با عراق انداخت براستی شورش عراق چه ربطی به رجوی دارد ؟
آیا رجوی دایه مهربان تر از مادر برای مردم عراق است ؟
این فرقه چنان از به آتش کشیدن کنسولگری ایران سخن میراند که انگار فتح جدیدی کرده است .
اگر به چند دهه قبل برگردیم همین حضرات در سال 1991 چه بلایی بر سر مردم عراق آوردند آقایان هر اسیری که از کردهای عراقی میگرفتند تحویل استخبارات ارتش صدام حسین میدادند و  بعد از یک ساعت اعدام میشد این را رجوی در یک نشست در جمع فرقه بیان کرد ، باید به رجوی گفت که آیا کردها هم رژیمی بودند و یا  کشتن اکراد توسط به اصطلاح ارتش آزادیبخش در طوز و سلیمان بیک و نقاط مختلف عراق ،  و باز باید گفت که در پیام ارتش آزادیبخش ملی کمی ناپرهیزی کرده اند و طرفداری از آقای سیستانی را در پیام آورده اند و از مرجع تقلید صحبت به میان آورده اند این سخنها  از این فرقه بدور است چون مسعود را حجت روی زمین مینامند البته ممکن است آقای سیستانی بعد از مسعود باشد همین رجوی در زمامداری صدام حسین در رابطه با برنامه های طنز میگفت وقتی آخوندها نجف و کربلا این برنامه ها را ببینند چه حالی پیدا میکنند خب بعد از گذشت زمان گربه عابد شده و مقلد سیستانی شده و اشک تمساح برای مردم ناصریه میریزد و باید به این فرقه و پیام دهنده آن گفت آفتاب شما غروب کرده و کسی برای پیامهای شما تره خورد نمیکند لطفا اینقدر از ارتش آزادیبخش دم نزنید از تانک و توپ و هلیکوپتر رسیدید به پرچم بجای سلاح و بعد از آن پرچم را هم رها کردید و رسیدید به فلاخن و تیرکمان و حالا هم که چند هزار کیلومتر فاصله از وطن ،  باید به این فرقه گفت که شما مثل آن فردی هستید که به ده راه نمیدادند سراغ کدخدا را میگرفت شما همینکه این نگونبخت ها را سرگرم کنید شاهکار کرده اید دنیا منتظر پیام 19 و ظهور شما قبل از مهدی موعود است.
////////////////////////////////////////////////////

 

Rajavi-shmourti bazi Rajavi- 260-410

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاه ای به سوره العادیات- کلمه العادیتاز کلمه عدو مانند صبر است معنای مختلف که معنای بدردبخوراش عبارت ازان میزان ملسفتی اسب یکنفس میدودالعدوی- سرایت یک بیماری کهبه سرعت انتشار میکند ودیگر برای افراد یاری کردن به کسیکهمیخواهد از ظالم انتقام بگیرد- کسانی در دنیا هستندولی خودر رادکناره اخرات مبینند منظور کسانی که در یک انتقام گیری باسرعت عمل میکنند وعدو بهمعنای دشمن است کسی که باکسی بشدت دشمنی میکند- به اسبانی که تعلیم دادند که اسبان جنگس باند که امروزه اسبان پلیس گفته میشوند ترس از انسان ندارند وخودرا به انسان میزنند- ماندسگ ها پرورش یافته میشوند به شترها جمازه یشد وجالب است به اصل ژنتیکی پرده بودند ودرسراسر عربستان تبلیغ کردهبودند اسبان نیزرو وشتران تیزرو ما باپول خوب خریداری میکنیم وبه نسبت ده درصد از جفت گیر امکان سابان تیزرو ویا شتران تیزرو پیدا شود وغالبا ماده بودند- صبح بر وزن مدح به نفس های بلنداسب که دراوج سرعت صدایش شندیه میشود- به این اسبان که درجهت امر الهی عمل میکنند خداوند قسم خورده است- وسیله درهرکاری بسیارمهم است- شما خانه ای از زمان قدیم درنظربگیرید همه ان شرایط مطلوب ان زمان راداشته باشد- مقایسه کنید که خاانه لوکس امروزی که تلفن وگاز وبرق نداشته باشد ان خانه قبلی بهتراست داستان انتخابات افغانستان- سیدهزاررای وضعیت انهامشخص نشده است تعدادی در موبایل است حال بعلتی بهمرکز ارسال نشده است که مثلابرق رفته است نمیدانند ان درست نیست چندبار رای داده است ویاندده است شناسنانه درستاست ویاجعلی است بعضی درست بلدنبودن کهاز موبایل به خوبی استفاده کنن- سرعت مطلوب بسیارخوب است ولیبه شرطی کههمچیز روی حساب وکتاب باشده عجه ای بود یا اقای غنی برنده میشد ویا اقای عبدالله عبدالله- ایندو کهدرحال سرکار هستند شمابایدهمهچیز درست میکردید وتست وازمایش میکرید سه ماه بعد انجام میدادید مسلم است که خداوندمنان برای زندگی انسان شرایط مطلوبرا فراهم کرده است تنها اسمان وزمین واب و ومیوهغیره نیست هرچه نیاز داشته باشد دراین دنیا است ولی فرد باید سعی کندازانها استفاده ببرد حضرت علی علیه السلام همچنین به شتران تیزرو که حجاج از مشعر به منا میبرد نام برده است مشعر یعنی محل شعور شبدرانجا هرچقدربمانیداجرسنگین دارید لذا برای استفاده اززمان چون باید قبلاز طلع خورشیدخودرابهمنا برسانید از شترات تندرو استفاه کنید درمشعر جمعاوری سنگریزه برای زدن شطان است ویکسری دعا برای نابودی دشمنان دین است که این امر همیشگی است - وهمیشه باید اماده بود هواپیما گاه ای این خاصیت دارد-ادامه دارد 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99