سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- یک حدیثی است- که کمتر مودتوجه است- میفرماید کسانی که دردنیا لذتی بیشتری میبرند دراخرت اجر کمتری دارند – البته حدیثی متقابلی دارد که دو درست است- این به این معنا نیست کسی دراین دنیا لذت حلال ببرد- دران دینا لذت اش کمتر است این حدیث یک بعد روانشناسی دارد- فرض کنید کسی زنی زیباروی وبسیارسفید داشته باشد کمتر بفکر حورالعین است مگربفهمد فاصله بسیارزیاد است انوقت سرکارش باخداوندمنان است کسی سیاه پوست بیشتر به خداوندنزدیک میشود-تابخشی از سفیدپوستان هرچقدر درنعمت غرق شود کمتر نیازمندبه خداوندمنان میشود کمبودها بیشتر دراغلب انسانها تاثیری بهتر برای ارتباط باخداوندمنان دارد – سیاه پوستان بیشتر توجه بهخداوندمنان میکینند تا بعضی از سفیدپوستان درحالیکه بسیار عجیب است فرد بسیار سیاه است وشگفت انگیز مرد جذابی است بخصوص اهل فرهنگ وتمدن باشد که بیشتر در مسلمان یافت یافت میشود دراوائل انقلاب یک است فرد مرداسترالیائی کهنماینده مجلس بود ازطرف غرب به این امد وقبلاز مدرسین درس تاری انقلاب دعوت شده بود که درباره کتاب مزبور که در تربیت معلم ها تدریس زمیشود بحث وگفتگو شود در روز رحلت عظمت حضرت ایت الله شهید حسن مدرس رحمت الله علیه در محل مجلس فعلی جلسه گرفته شد ازجمله ایشان یکسخنرانی زورکی کرد ولی از افریقا یک رهبرحوزه کهخود ایجاد کرده بودوسنی بود ومجله ای داشت دعوت شده بود که شیفته حضرت اما الراحل رحمت الله علیه بود درجلسه پذیرائی من از ایشان به انگلیسی سئوال کردم خصوصیات ایشان   را ایشان فرمودند من زبان فرانسه بلد هستم وبعربی پاسخ دادند که مدرکشور افریقائی هستم- که درحقیقت ضد اسلام هستند ومن بسختی یکحوزه ویکمجله راه انداختم وباسفارت ایران به نحو خاصی ارتباط دارم-مدتی حکومت کمی متوجه شد ونسبت من شدید شد ولی همین موضوع به من ایشان به یکنفر که استاددانشگاهتهران معرفی کردم بسیار انسان خوش اخلاق ومودب وفرهیخته بود وباان جناب بهعربی صحبت کرد ورو بهمن کرد وفرمودند بسیار عجیب است نفع من تمام شد کمی شل گرفت وودرهمانجلسه در اطراف سالن روزنامه زمان انقلاب در رویدیوارنصب کرده بودند اما متاسفانه نه بزان عربی بود نه بزان فرانسه ویاانگلیسی همه فارسی بودند سهجوان مترجم رسمی بود که دوتای انها دردرخارج درس خواندهبودند یکی از انها متعلق به وزرات امور خارجه بود ویکی ازانها مال دانشگاه های ایران بود ایشانمترجم یک شخصیت که دکتری داشت از کشور فیلیپن وازهروزنامه مقداریتذجمه میکر وجملاتی میگفت وان فرد فیلپینی کهمعلوم بود خوش خنده است ازته دل میخندید ومیگفت منظورت شاه است ایشان تصدیق میکرد  


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- سازمان ملل متحد میبایست سفر به اربعین بعنوان برطرف کردن ترس انسان از انسان وموجد ایجاد امنیت وتوسعه انسانیت بپذیرت- ودر فراهم اوردن واموزش کارگاه ای ( وورک شاپ) کمک فراوان کند که درهمه کشور ها اجرا شود ودر ضمن اسلام وشیعه و عراق ودیگر کشورهای اسلامی هراسی را از بین ببرد-سازمان ملل متحد هم باید رادیو داشته باشدوهم کانا ل وهم تلوزیونی- وهمچنین در دانشگاه ها وحوزه نمایندگانی داشته باشد وبانها تشریک مساعی کند واخبار خاص را درسطح جهانی منتشر کند  .از نقاشی ها ومقالات وشعرها دراینموارد    پشتبانی ونمایشگاهائ درکشورها بوجود اورد-واز شخصیتها وهنرمندان دعوت بعمل اورد وکتب برجسته دراین موزد را تشویق وترغیب کند- تز امام حسین علیه السلام- عاشق خوبی ها باشید- وبرای همه زندگامی خوبی بخواهید- و به خداوند منان توکل کنید وبه او امیدوار باشید ودر ضمن ناتوانی ها رابرطرف کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- روزنامه ایجپت ایندیپندنت متعلق به مصر بیان کرده است که سنخنگوی پارلما ن فرمودند که کشورش بسیار مستحکم درباره تهدیدات برای منافع کشوراش خواهد ایستاد- وهرنوع دخالت را رد خواهد کرد- که-از طرف کشورهای خارجی باشد برای مرزهای غربی اش میگویند یزید علیه العنت از زنان گذشته به مادر ومادرزن رسیده بود- فرموده است ما همیشه نمایندگان لبیائی را به کشور خود خوش امد گفتیم واز ارتش لیبی حمایت کردیم- هرکسی که تصور میکند که به مرزهای مانزدیک شود تجدید نظر کند- ما جازه نخواهیم داد ویا هرنوع تغیری را قبول نمیکنیم که دربارهمرزها ها یانزدیک به انها باشد –مانیرومندانه ایستادهایم برضد ان رفتارهائی کهنشات گرفته ازجنون های انی هستند کهدربعضی رخ میدهد وایاامر ناشی میشود تهدیاتی برای منافع ما باشند کامنت اقای عبدالله ال هدف اش در پاسخ دادن بهموافقت امضاشده بین دولت ترکیه ونخست وزیر دولت توافقی پا درهوا—اقای فیصل-سارا


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است – به اقای محمد بن سلمان- علاوه بر لقب اره – ماشین چمن زنی – برای وصل کردن امدیم- پلیس امریکائی متجدد شدن واصلاح طلب امریکائی   وپدر ملت وشوهر بیوه ها-ووتصحیح کننده ابن وهاب وتکمیل کنند ابوحنیفه ودست راست جناب معاویه و مغانطیس جذب دلار- میباشد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در یاهو نیوز – از روزنامه انگلیسی ایندپندت ایجبت مصر مستقل- بیان کرده است روز یکشنبه درعربستان سعودی رستوران ها جداکردن مردان از زنان ومذاهب مختلف را ملغی کرده است ومقاله مفصلی نوشته است که قبلا درب ورودی زنان ومردان جدا بود انرا ملغی کرده است-و مارک وعلامت وبرند اسلامی را برداشته است که از جنبه محافظه کا ری بوده است که برای سال ها عمل میشده است- این تصمیم که اساسا یک تصمیم دیکت که بطور اغلب اتوری بوده است که مصدر و منشا قابل دیدن جداسازی انحصاری در محل ها بوده است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- روشن کردن فندک –گاز فندک-2 اگر با چوب کبریت درداخل کردن - فندک گازی لوله بلند روشن نشود که قبلا گفته شده است – بشرط ان که گاز کاوی داشته باشد بایک شعله کبریت که داخل لوله کنید ویا با شعله فندک دیگر چند ثانیه نگه دارید انهم روشن میشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است .- پاسخ به اقای علی کشتگر- ایشان جرو اعضای گروعک فدائیان خلق بودند بهدرستی فرمودند که شاه خود باخته بوده است ولیاین خود باختگی عمدی است یعین غرب هرک را بقدرت میرساند از اومیخواهد مطیع دستورات ایشان باشند واین قدرت طلبی باعث این امر میشود- ولی شخص شما خود باختگی اختیاری است—مذاهب الهی تمام در مرکزهائی بوجود امد رنگ باخت وچیزی دیگرشد تا امروز وتا زمان ظهور حضرت مهدی صلواته الله علیه والسلم بخوبی دیده میشود فردی واقعا زن است ولی میخواهد مرد شود وبالعکس- زیرا بشر به حقایق واقعی دین دست پیدا نمیکند ویا تمدن غیر دینی برای او جذاب تر است بعنوان مثال یهود که از مصر خارج شدن به قومی برخوردنکه به سمت مصر میرفتند وگوسه ای از طلا داشتند ودر بیابان به سمت ان عبادت کردند ورقصیدند وشراب خوردن وقم اسرائیل چنین خواستند وفردی سامرئی گفت من راه درست کردن این گوساله بلد هستم طلاهای خود را به من بدهید وقزان طرفدران غیر مذهبی میفرماید که اب گوساله خوردن منظور این است وقتیکه گوساله خواستند خنک کنند در طشتی قراردادند وان اب را مقدس میدانستند که هکس انرا بخورد منزه میشود بعدا درمسیحیت شراب شد- در اسلام تا حدی اب زمزم مکه است واسلام ناب درسایه قرار گرفت وبیشترین تجلی ان درعراق وایران بود که درایران از لحاظ کمیت جلو افتاد –و- به خاطر انقلاب اسلامی دین اسلام ناب به قدرت رسید دین قابل تغیران ماهوی نیست- ولی قابل بسط است- از این خصلت یک بهانه ساختند که دین قابل منطبق با زمان نیست؟؟ ومیخواهند دین به سایه برود- اما هیچ ایدولوژِی نمیتواند اصول خودرا اثبات کنذ مگربگوید دمکراسی   دراینجا دمکراسی یکفریب است ییک مسکن است اثبات نیست تنها دین میتواند اصول خودرا اثبات کند- وتغیرات در ایدولوژِهای بشری بهمعنای بسی تنها نیست بلکه ایدولوژی قبلی را غلط میداند از پایه غلط بود متاسفانه دین در شناخت خود کوتاهی فراوانی کرده است- قبلا کتابی بود که حضرا سه گانه حضرت شهید مظلوم ایت الله دکتربهشتی وایت الله باهنر وشخص دیگیر به سئوالتی که انزمان مطرح بود جواب داده بودند که امروزه چاپ نشده است گرچه جای بحث چهره به چهره نمیگرد وممکن است به بعضی سئوالا پاسخ نداشته باشد ولی تاحدی موثربود درانگلستان وجودندارد اما سکولار دردانشگاه لندن استاد وکلاس داشت- کشور هند که همه معتقد هستند که یک کشور ازادی بیان دارد ازهیچ  ایدولوژِی بعنوان ایولوژی رسمی حمایت نمیکند وحتی درادبیات از ادبیات لیبرال-مدرن حمایت میکندکه دراصول ان کشور چهارم دنیا است وبیشتر پاسخ دراین ادیبات در اینترنت درسایت های پاسخگو به هند ارجاع میدهند وهیچ کدام به ایدولوژی کمونیست ارجاع داده نمیشود شمادردربین هنرمندان و نویسندگان وغیره فردی کمونیست شاخص نیست من سری به حزب کمونیست درهند دراینترنت زدم دونع ان بسیارمهم است روسی وچینی دریک دهکده کنارهیکالیا یکحرب کمونیست بعداز مدتها کهبنفع ان روستا کارهی زیادی کرده بود تنها توانسته بو سیزده نفر عضو داشته باشد- درهر حال مذهب درکل بافطرت وعقل انسان بیشتر سزگار است تادینی دنیائی ومادی – انشا االله ازاین بیعدشما تحقیقات مفصل ومنطقی را درباره دین شروع خواهید کرد-

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99