سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-در سوره فلق- فلق زمانی که نور اشکار میشود وبین نور وتاریکی تفکیک میتون کرد که به سحر ویا سپیده دم گفته میشود سوره میفرماید که به خدواندمنان کهقدرت دارد بین سیاهی وسپیدی تفکیک را بکند خوب این معای اول اش حسی است کاری عظیم در عالم مادی دنیائی است ولی درحقیقت تفکیک بین جهل وعلم است- یعنی درشناخت جهل وعلم به خداوندمنان رجوع کنید- البته بسیار مختصر عقل میتواندتشخیص دهد ولی نسبت به گلحقایق اندک است ومسائل بسیارمهم متعلق به علم وحی است- ایه بعد بسیار جالب است تمام مخلوقات تاشناخته نشده باشند شر هستند باید نور علم به انه بتابد تا درک وشناخت به انهاپیدا شود وبازسوره تاکید میکند- که زمانی که شب فراگیرشد هجوم اورد از شر ان به خداوندمنان پناهده شوید باز زمانی که باطل بصورفتنه یهنی بصورت علم وحکمت سعادت ولذت وغیره هجوم اورد به خداوندمنان پناه برید که چهمیشودخداوندمنان علم خودرا ظاهر میکند که درقران واحادیث وتوسط دانشمندان علوم الهی وشناخت از تاریکی های مخلوقات پرده برداشته میشود- وانگاه نورانیت انها مشخص میشود- بعد نمونه انسانهای تاریک وشر را معرفی میکند زنان یهود انهئیکه شربودند برای کارهای مختلف-که شربود فرد را برای انکه اماده کنند- نخی میگرفتند اورادی باطل میخواندن ومداوم گره میزند عقد یعنی گره زدن عقد درازدواج یعنی زنرا بهمرد بستن وبالعکس – خوب ایننحو وشگرد برای افراد ساده لوح تاثیر میگذارد- ودر سوره الناس این مطلب ووسه وسوه کنندگان که مداوم فردی با تبلیغاتمختلف ومطالب مختلف همان کار زنان یهوید را انجام میدهند درروایت داریم که شیطان بارها امد وراجع خوردن درخت گندم اصرار کرد وقسم خورد وخودرا یک فرشته معرفی کرد عدم تجربه کارخودرا کرد- دراینترنت مرکز نظامی امریکاپنتاگون هرسه ماه یکجا را درسوریه زده است وبیشتر نزدیک حمص ودمشق وگفته است نزدیک دمشق مرکز تحقیقات بمب شیمیائی این بیشرم بخوبی مداند کهتعلیم بمب شمیائی بی بسیار کار علمی است ولی تحقیقات ان بسیار کار مشکلی است ودرحمص تمام ساختان های وسط بیابان  انبار بمب شیمیایئ اعلام کرده است وانهاکوبیده است اگر چنین بود دهکده نزدیک به انجا باید دچار اثرات بمب شمیایی شده باشند- درباره حضرت زینب سلام الله علیها القاب ایشان عبارتنداز –عقلیه صاحب عق کامل- عارفه از عرفان- موثقه ازموثق مورد وثوق یعنی راستگو – عالمه غیر معلمه یعنی از طریق وحی به ایشان علومی یاد داده شده است مانن حضرت لقمان علیه السلام—فاضله وکامله- این خصوصیات اول ایجاد شایستگی است وبعد معلم میخواهد کهمعلم اول ایشان والدین معززایشان بخصوص مادرایشان خاتون هستی صلواته الله علیها والهاو السلمه هستند وشوهر ایشان حضر عبدالله بن جعفر سلام اللعلیه که درزمان فتح خیبر ایشان از حبشه به مدینه امد وپیامبراکرم صلواته الهعلیه واله والسلم به اسقبال ایشان رفت وفرمودندمن نمیدان بیشتر ازکدام جهت خوشحالی بیشتری کنم ازدیدن شما ویا فتح خیبر وایشان درحبشه فرزندی بنام عبداللهخداوندمنان بهانه عطا کردکهبعد تحت تربیت علی السلام قرار گرفت وحضرت علی علیه لسلام فقط با ازدواج ایشان که پسرعمو ودختر عمو بودندموافقت کرد وچوندرجات بالای معنوی وایمانی وکملات بخصوص شعات وصبر وعشق بهامام الزمانخویش انمسئولیتکه هیچمردوزنمعمولی نمیتواستند ازعهده برایند خدواندمنان بردش ان عظمت قراردادتا فتنه درهم بکوید کعهبسیارتاریک وغلیظبود حتی باطل زمان جاهلیتراشدیدتر کرد سخنرانی ایشان دربازار کوفه ودرمجلس لعین هستی یزید اعجاب وشگفتی زیادی ایجاد کرد وکهگفتندمانندحضرت علی علیه السلام ینات وصحبت ایشان است ولیباطلتامغز واستخوان انها رسوخ کرده بود توجه بهذکر وتعقل درهستی وعوم وحی ودرخواست ازخداوندمنان والهام گرفتن از اسو ها ودقت درتبیت خود انشاالله راهنجات هست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سالگرد ان شهید پر افتخار مهذب قلوب وانفس حضرت ایت الله ه عبدالحسین دستغیب رحمت الله علیه تسلیت وتبریک عرض میکنم ایشان ذوب درامام حسین علیه السلام وحضرت فاطمه سلام الله علیها وامام راحل رحمت الله علیه بودند عمق شناخت بخوبی نشان دادند-چنین کسی ذوب در ائمه اطهار علیهم صلواته الله علیهم اجمعین خواهدبود- دونکته از ایشان عرض کنم شب جمعه به دمت ایشان برای دعای کمیل بهمسجد عتیق رفتم مدت بود برای معلوم نشد- تعداد افراد بسیار کم شد- ایشان فرمدند فلان کس که نام اش رابردندخانه اش پشت مسجد بود وراه عبور اش هم از مسجد بود- از قرار معلوم ایشان درمسائل به حضرت فاطمه سلام وصلواته الله علیها بسیار متوسل میشدند-  شبی شب جمعه از جلو مسجد عبور مکنند وفکر میکنند که حال دعا ندارند وبه منزل میروند مشکلی داشتن حل نمیشد وبه حضرت فاطماه الله سلام الله علیهامتوسل میشوند شب ایشان درخواب میبینند واز خاتون صلواته الله علیهاهستی سئوال میکنند- ایشان پاسخ میدهد از جلو درب دعای کمیل ردشدی ایشان فرمودند هرچند حالندارید به دعا بیائید حال پیدا میکنید واگر کار واجب دارید اقلا کمی مکث کنید والعفو والعفو بگوئید—درشیراز ظاهرا حضرت ایت الله مرحوم حائر ی علیه السلام کمتر به نزد ان عظمت میرفت وبیشتر طرفدار حضرت ایت الله العظمی شیخ بهاالدین محلاتی رحمت الله علیه بودند وظاهرا همه کار شهر بعداز انقلاب با حضرت عظمت شهید ایت الله دستغیب رحمت الله علیه بود- انتخابات مجلس شروع شد ونظر حضرت ایت الله   دست غیب رحمته الله جناب حضرت ایت الله موحد رحمت الله علیه بود حضرت اقای حسین فرخ روز رحمت الله علیه ان زمان مسول اموزش وپرورش استان فارس بودند ب همن گفتند حضرت ایت الله مرحوم حائری رحمت الله علیه فرمودند به فانی بگوئیداز حضرت ایت الله دستغیب رحمت دالله علیه نمانیده انتخاب کردند ویاخیر- ما باگروهی که اکثر فرهنگیان بودند خدمت ایشان رسیدیم وجناب فرخ روز بیاناتی کردند وایشان هم رهنمود دادند بحث تمامشد ایشان اشاره – به من کردند ومن گفتم حضرت ایالله دستغیب ایا شما نمانیده اتخاب کردهاید جناب حضرت ایت الله موحد رحمت الله علیه کنار ایشان نشسته بود ایشان سیاه شدند وغضبناک فرمودند منظور شما از نمایندگی کاندیاتاتوری است من گفتم بله حضرت ایت الله فرمودند من نماینده انتخاب نکرده ام صدای ایشان درگوش من چند بار بیشتر اکو شد وخواست خداوندمنان بود که من سکته نزنم گذشت حضر مرحوم ایت الله حائری شیراز ی رحمت الله علیه کاندید شدند ومن نزد ایشان رفتم من چیزی نگفتم ایشان لبخندی زدند فرمود علت اینبود که مردم از من سئوال میکنند مرض شما چیست که میخواهیدنماینده شوید چه مرضی دارید که دوا ان نمایندگی است این وحدت درروحانیت نشانه سالم بودن مذهب وسیستم است همانطور عظمت امام راحل علیه السلام فرمودند سیستم اگر برپا باشداین مملکت از خارجیان ضربه نمیخورد مقام ایشان عالی بود که انشالله خداوندمنان انرامتعالی کند وهم اکنون برسرسفره اهل بیت از لقمه ای نورانی ومعنوی ایشان راسرشار سازد به برکت سوره الحمد والصوات انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- اقای پیتر هندک- به المانی پیتر هندتک- برنده جایزه نوبل ادبیات شده است وتظاهرات شجاعانه منجمد شده در روز سه شنبه برعلیه ایشان برپاشد که معترض بودن که این جایزه بدروگوی ها داده شده است- خبرنگاران هم برعلیه ایشان هستند- ایشان نوولیست شاعر و مترجم – فیلم  نامه نویس سناریو تاتر نویس کارگردان فیلم میباشد ولی از نوع بسیار جالب شوخی روزگار هستند که جناب اقای کامو ازهمین سنخ بوده است یک زندگانی باور نکردنی مادرایشان کاتولیک واهل صرب وطرفدار روسیه بوده است هردو شوهرایشان طرفدار هیتلر ود صرب وروسیه بوده است وایشان همیشه برسر دوراهی بوده است دلما – یک عقده بسیارمهم که جناب اقای فروید درباره ن تحقیق کرده است ودرزمان جنگ انهاز که سربازان هیتلر هم بودند به المان شقرری میروندند ودرانجا زندگانی میکنند وسرانجام مادراش مارینا میفمیاد   کامو یک فلسفه نبود یک راه نهائی بود وخودکشی میکند وایشان به سمت اگزیستنسیالزم- روی می اورد کتابی دارد به نام ام -ترس   دروازه بان از ضربه پنالتی – وکتابی بنام غم ماورا رویا وارزو-برخلاف حضار و- فیلم بال های ارزو- وکتابهای دیگرتظاهرات بعلتدادن نوبل ادبیات به ایشان بوده است کهانر به حق یک بازی سیاسی میداستند زیرا ایشان در مراسم دفن اقای میلوسویچ شرکت کرد وسخمرانی کرد که ان فرد کشتار مسلمانان کهدرحدود هشت هزار جوان ومرد مسلمان بوسنیایئی را قتل عام کرد ولی ایشان انرا یک امر کشتار نژادی نیمیداند پس معلوم میشد کشتار سیاسی واعتقادی بوده است که امروز برای غرب مطرح است   


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- درهنگ کنگ عده ای قلابی بعنوان خانواد های پلیستظاهرات میکنند که ما از کار افراد پلیس منزجر هستیم- گرچه پلیس درهنک گنگ سعی میکند فقط شرورها را دستگیر کند از کار های جالب خیابانی را بانوار محدود میکنند که پلیس انجا نیاد وافراد هم کاری برخلاف قانون انجام ندهند- ویک خیابان را در روی دیوارهای مطالبی که بین پلیس و مردم انعطاف های لازم رابوجود اورندشعارهای نوشته میشود این ترس وجود دارد که بعضی خانم ها که زن پلیس هستند دراینده بخواهند طلاق بگیرنند منمعقدنیستم شعار اح مسلحانه درکشمیر داده میشود امروزه موثرباشد ودر عراق و کشممیر یک خیابان را ازایات قران واخادیث نوشته شود وبا پلیس ونظامی وارد گفتمان شوند ودرعراق پلیس با معترضین وارد گفتمان شوند وانرا زنده درخیابان پخش کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- رابطه خوب کره شمالی با سوریه عزیز درمسائل اقتصادی خوب است ولی ارتش سوریه باید درلشگر مثلا شانزدهم که مجهز به کلاهک اتمی ودارای کامپوترهای فراوان ای است دوره ای ارشد طراحی رابگذارند


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به اوضاع فعلی سوریه و وریشه های ان-امروزه بخوبی مشخص میشود که طرح اولیه غرب برای تقسیم سوریه وعراق وسپس ایران ویمن بوده است طرح دقیقا از ایران انقلابی اقتباس شد که بعلاوه مسلح بودن     واز پشتیبانی غرب واسرائیل به حد کمال سودبجویند- ایدولوژیِ میبایست وهابی باش که ارام ارام بسوی افراط کشیده شود وبسیار زود هم غرب خودرا پشتیبان انها اعلام کند وکشورهای عربی وجهانی باخود هم دست کند وتنها ایران امکان دارد هم واردمعرکه نشود چون جاخواهد زد وروسیه هم از لفاظی جلوتر نمی رود-اولین کشوری که مهمات فرستاد فرانسه بود که شخص دستوردهند ناشاختهمانده است به احتمال زیاد- اقای فابیوس در یک جا مخفی بیان کرده است که ما فرستادیم ودر مناطقی که قبلا کار سازمانی شده بود افرادبا اسحله هرج ومرج راه انداختند درست بههمان شیوه که درایران انجام شد ولی سوریه وضعیت ایران رانداشت وان هژمونی یک پارچه را دران بوجود نیامده بودلذا اقای دکتر بشار اسد روش گفتمان وخوش اخلاقی درحد ماکزیمومم درپیش گرفت- وانها زندگانی را برای ملیون ها نفر سوری مشکل کردن که امروزه بخوبی روشن شده است که همانزمان اگر فریب دمکراسی غربی را نخورده بودند وسریعا انهارادرنطفه خاموش میکردند ومرزها  را هم کنترول میکردند به سرعت اتش خاموش میشد ودرحقیقت میخواستندضعف قدرت حکومت مرکزی به رخ جهانیان ومردم سوریه بکشند و پس از ضربات شدید به –پلیس اول خودمختار وسپس استقلا ل رابگیرنند درست ماند نقشه های صدام حسین ملعون درباره اعراب ایرانی وکرد های ایرانی وسپس همکاری بمنافقین-درحالیکه همان طور حضرت مرحوم پرورش رحمت الله علیه که زمانی وزیر اموزشوپرورش بودند که درقران هرنسبتی کفار ومشرکین به پیامبر اکرم صلواته الله علیه و واله والسلم ومومنین دادند خداوندمنان انهارابه خودانها داد و حتی بعضی موقع ها قویتر وانهارا بشدت هشدارداد وخط ونشان کشید البته راه فرار ونجات رامشخص کرد ولی زمانی که شروع بهتراندازی هائی کردن ومردم فراری شدند وسپس ب پلیس درگیرشدند دیگر زمان دیپلماسی نبود ومیبایست سریعا اقدام کنند- ومتاسفانه بعدازانکه سه کشور اورپائی غربی وارد معرکه شدند ترکیه و امریکا هم وارد شد وسپس ائتلاف عربستانهم وارد معرکه شد اخیرا درسایت ماکرو سافت که ساخبری تاحدی خوب دارد یک پهباد کهبین دوانگشت قرار میگیرد میگوید این پهباد دراینده درایران بعنوان هدیه باارزش به افراد داده میشود- یا انکه انکه موشکهائی که به افراد ایرانی درسوریه اثبت کرده است محل انها ناشناخته است وهیچ از موشکهائی که گروهک کعاند ضربه میزنند خبرنگارام غربی چیزی   نمیگویند- اما وقتی که قریه رحمت بهمرتاباز مرکز ادلب به واحدی های سوریه نزدیکتراست واتش دورتا دور دارد که جزو قانین نظامی است اتفاقا چهاردور بکوهای ساختمانی است که بعضی ازانها پنچره های کوچکی درست کردند که از داخل ان اطاقها موشکهاراارسال میکنند وهوایپامیروسی این چهاردور را درسه نوبت زده است یک دفعه یکخانواده چهانفر کشته شدهبودند در سه مورد بیست نفرمردند و ضربه هولناک به دفاع شهر وارد شده است اطلاعات جاسوسی نشان میدهد دیگرمردم ازانهابیردند داخل بازار موشکها میفرستادند وبارزاررا زدند وکسی نمرده است وبیمارستان زدند برای غربخوب است ولی برای مردم دادسخت میشود واجازه رفتن هم نمیدهند بزرگترین خطای انها تصور میکردند که به راحتی درروسیه میتوانداقدام کنند- ادامهدارد  و


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز کانال بی بی سی فارسی یک خانم ایرانی که بسیارجوان باید باش گله داشت خانم ها وارد ساختن هوش مصنوعی نمیشوند-واقعاخنده دار- یک پیش کسوت فرمودند درگذشته دانش اموزان بسیار بهعلوم انسانس ادبیات وشعرتوجه داشتند بافرهنگ غربی مداوم مطالعه علوم انسانی کمرنگشد وتوجه بهعلوم تجربی زیادتر شد بخصوص پول ومقام توجه به سمت علوم تجربی رفت هم درایران وهم درغرب این دادگستری ها نمادبسیارخوبی روشن کردن این مسئله هستند اما درغرب میخواهند زنان مانند مردان تفکر کنند ونمیدانندخداوندمنان اختلاف فاحششی بوجوداورده است یکاصطلاحی بنام هنگ کردن اصطلاح انگلیسی بیشتربرای کامپوتر بکارمیرود یعنی توقف دراصل ان زمان تلفن ها وقتی گوشی اویزان میشد تلفن قفل میشد هنگ به زبا انگلیسی به معنای اویزان کردن این اصطاح برای کامپوتر هم استفاده شدهاست برای انسانها هم بکارمیرود زمانی فردی از مطالعه کاری چیزی زیاددرک نمیکند یامایل نیست که درانزمینه کار کند خانم ها در رانندگی سرعت رابرای زودتر رسیدن میخواهند ومردان برای لذ ت از سرعت رفتن میخواهند اقایان خیلیزود مستقیم رانندگی میکند وخانم ها مداوم برایانکه تصادف نکنند به سمت راست وچپ حرکت میکنند ولذا با احتیاط ترهستند خانم بیست وچهارساعتدرخدمت بچه هستند گله واقعی نمیکنند ولی مردان بیشاز چهارساعت تحمل ندارند وهنگ میکنند یکی از دختران من بچه درمهد کودک گذاشته است ونصف وقت باپرستاربوده است حال بچه توسط یک بچه ای که به تلیند رفته یک مرض خاص گرفته است ویا بچه باپدراش به یکی از باغات دماندرفته وخاک بازی گرفته است ویاعلت دیگر مداوم تب میکند ومیگوین تا بیست وپنچ الگی یا پانزده سالگی اینگرفتری است وبعدا خودوبخودوخوب میشود وبچه عصی شده ومداوم پیش رواشناس رفته است وزود رنج عصبی وکتک بزن وفحش بده که خانممجبورشدهاست که کار رارهاکند- هوش مصنویی بهجای خود اول هوش انسانها رازیاد کنید رقابت غلطی درست نکیند  تمام اینکارا ها برایان است بگویند درغرب برابری است ودرضمن پیشرفت حداکثری رابجود اورند درحالی که دادگستر ی انها زمان کافی برای رسیدگی ندارند امید است که بعقل درایند ورهنمود هایاسلامی را قبول کنندانشاالله


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99