سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- بادرود به ارتش موتلفه سوریه- باید دقت کنید که تبلیغات دروغین ومسموم غرب توجه نکنید-    خاور مینه مرصاد غرب است هم پرستیژ از دست داد وهم از لاحظ مالی تاصدسال دیگر درخاورمیانه نمیتواند انرا جبرا ن کند وهم روحیه به جهان اسلام وانقلابون جهان داد- دیوار مخالفان کافی است یک بخش ان فروبریزد امروزه مردم تحت نظر داعش به نفع اونیستند بلکه وبال اوهستند لذا نها را بدستورغرب کیش به خارج میکند- درحالیکه توسط انان سرپا ایستاده است- یک دیوار ضعیف باقدرت جهنمی مانند-فاومورد حمله قراردهید که هم ضعیف باشد وهمک کلیدی باشد که ظرف بیست دقیقه تانیم ساعت اتش جهمنی سنگین ودقیق بر سرانها ریخته شود وهجوم همه جانبه رخ دهد البته امادگی عقب نشنی داشته باشدی که بجز یک جاده مابقیه مین گذاری کند-انشا الله موفق هستید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-مجری صدا امریکا با یک خانم حقوق دان ایرانی بحث وچالش از سنگسار کردند—وفرمودند من زمانی که میشونم شخصی را سنگسار میکنند تن من میلرزد؟؟ دقیق است واسلام همین را میخواهد که تن انسان بلرزد- ظریفی الیت فرمودند –خوف –ترس نیست شرم است که درباره انهم انشا الله بحث میشود فرض کنید جناب اقای ترومن ریس جمهورفقید امریکا کهدستور پرتاب بمب اتمی درژاپن صادر کرد اثبات شود نیازی نبود ویا کاری غلط است وقرارباشد ایشان رادرجمع هشتادضربه ظشلاق بزند  تن اقا میلرزد؟؟!! واین امرخلاف انسانیت است؟؟!! دستور سنگسار درتمدن های سابق غیر دینی برای دزدان وراهزنان بوده است- درتورات بای همین مسئله زنای محصنه بوده است ودردین مسیحیت هم چون حضرت مسیح علیه السلام که یک –واو- تورات راتغیر نمیدهم پسدرمسیحیت بوده است و.دراسلام وجود دارد از این که یک قانون الهی است هیچ شکی نیست- وهرکس  قانون الهی مسخره کند خداوند هم به ریش میخندد وهم اورا مسخره ومجازات میکند- در زمان مسیحیت- یهود به مجازات سنگسار عمل نکرد- وبقول یکی از علما فرمودند دران زمان هرمردی هردختری ویاز نی را کمی وسوسه میکرد تن به زنا میداد با وجود انکه این کارا زشت میدانستند!! وبه همین علت حضرت مریم سلام الله علیها راخداوندمنان انتخاب کرد تا الگوی پاکی  وعفت  وایمان باشد زیرا ازتمام زنان ان عصر زیباتر بوده است ودر قیامت برای مردان حضرت یوسف علیه السلام وبر ای زنان حضرت مریم سلامالله علیها بعنوان نمونه عرضه خواهند شد نمونه دیگر قبل از صفویه حکم زنا تعطیل شد در شهرستان کوچک کازرون دراستان فارس حجم سنگنی از فحشا وجوداشته است تا زمان اواخر قاجار درمان قعطی سوزاک وسفلیس که به ان مرض –کوفت-میگفتند وجود نداشت ولی اگر دراوائل متوجه میشدند فرد را اخته میکردند ولی برای زنان کاری نمیتواستندانجام دهند ودرحالیکه عامل انتشار بیشتر زنان بودندتا مردان ولی زمانی در کازرون شاه اسمعیل بیان کردند که احتمال حمله تیمور زیاد است وبر ادران سنی فریب انهاراخواهند خورد تا انجا که میتوانید افراد شیعه کنید یک درویش که ان زمان دراویش جز علما محسوب میشدند فرمودند از فردا فحشا تعطیل وهرکس مرتکب شود مجازات اسلامی خواهد شد وازدواج موقت جایگزین شد ریشه فحشا بسرعت خشک شد- درتهران بعلت عدم کنترول فحشا به او رسید وزنان ومردان سفلیسی وسوزاکی غالبا درخیابلن انها گدذائی میرکردند واگراوقات کناردیوار رودخانه تجریش همراه جذامیب ه زندگانی میکر دند سفیر جدید انگلستان که به ایران امد وچون از جریان مطلع بود مقداری از قرص های موثر انزمان باخوددارد واز حجم اینهمه مریض مات ومبهوت شد وبقه انها قرص میداد وتعدایدی هم معالجه شدند پس نقش زنان در شیوع امراض وفساد جنسی بیشتر از مردان است- فرمودند  بعنوان مثال دزدی درغرب بعلت فقر نیست بعلت فقر کسی نیاز  بهدزدی دارد ومیابیست زندگانی تامین شود وهمه تکلیف دارند که مشکلرا حل کنند ولی اگر کسانی مشکل راحل کردند از گردن انها ساقط میشود- بعضی  دزدی برای انها لذت اور است- یکی دلی شیوع دزدی به یک فرهنگ اخته ویا مشوفق بر میگردد که اول بایداین فرهنگ  را تغیر داد درعصر جاهلیت اعراب دزدی شان داشت وحکمت داشت وجزو سنت بود لذا همرا با تغیر فرهنگ ورفع موانع فقرکه فقیرترین زندگانی متعلق به شخص پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وسپس خاندان علی علیه السلام بود لذا دزدی  باانهم کبکه  وشوکت بزودی برچیده شد وتعدادی کهدست انهابریدهع شد بسیاراندک است وامروزه درکشورفلک زده عربستان هم بسیاراندک است- امروزی درامریکا دزدی از حدهای کوچک از حد گذشته است که شرکت ها گزارش نمیدهند وانفرد پیدا میکنند وبانفردصحبت میکنندوبه انها کمک ماهیانه میدهند ودرانگلستان هم چنین بود- اخیر یک سیاه پوست را درامریکاکشتند که یک پاکت سیگاردزدی بود ولی انهم مشخص نشد ما که نبایدخودمان را فریب دهیم اینکه فرمودند قاضی درایران بدون چهار شاهد بعلت انکه خوداش درک است که که فلان خانم شوهر دار بامرد دیگری رابطه داشته است- سنگسار شده است از لاحظ اسلامی غلط است وچهار شاهد عادل میخواهد ولی من در وزنامه خواندم دریکی شهر شمال که تصور میکنم- رشت بوده است اقائی که طرفدار شاه بوده است به یک دختر خانم رافریب میدهد برای انکه رژیم بر گرد چاره نیست که فساد جنسی شود ومن خانه ای دراختیار شما میگذارم بعضی دختران وخانم ها به فحشا دعوت کن وبرای انکه کسی متوجه شودشما بافلان اقا درمحضر ازدواج کن که چناچه پی بردند بگومن برای عملخیر که مردان بازنان برای ازدواج اشنا کنم این کارا شروع کردم وخودات هم وارد ماجراشو- ایشان میگوید کم منرا معاف کن ایشان میگوید ممکن است افراد مشکوک شوندوفکر کنند که کار سپاه است وایاشن سه خانم ودختر فریب میدهد ومداوم از اقایان درخواست میکرده است خانم های شماهم دراین امر مشارکت کنندویکی از اقایان کهحال من فراموش کردم به چه علتی میرود وگذارش میدهد وقاضی چند سپاهی به انه خانه میفرستدکهانها پس چند دقیقه منصرف میشوند- وایشان را دستگیر میکنند وان خانم فاسده هرگز حاضر به توبه نمیشود وتا اخر مرگ از رژیم فاسد شاهنشاهی دفاع میکند حکم اول اش زنای محصنه است وحکم دوم اش مفسد فی الرض است وامروزه مرض ایدز یک علت اش همین روابط جنسی مشکوک است وراه درمان قعطی پیدا نشده است وبرای حفظ نسل بایداز شیوع ان جلوگیری کرد-لذا چند منفر به طریق سنگسار کشته شوند تا نسل سالم بماند تمام عقلا جهان به ان رای خواهند داد- در روزنامه ها خواندم یک دریک روستای ترکیه دختر یک مرد با مردان ارتباط داشته است وزنان دهکده جریان به پدراش خبر میدهند که این دختر مردان راهم فریب خواهد داد وامرض ایدز دراین روستا وجود نداشته ودرحا ل شیوع –ا میفرمایدمن روشنفکر هستم  وبه دادگاه مراجعه میکنم- زنان میگویند ترکیه چون میخواهد جزو اروپا شودقوانین اروپارا رعایت میکند وچون دختر سن بلوغ دارد ازاد  است وتوفردی بیغریت هستی وسرانجام پدراش روزی به بهانه ای دختراش را به به مرزعه میبرد .دست و.پای اورا میبندد وباتراکتور بروری حشد او حرکت میکندواورادفن میکندوموردتشویق روستا واقع میشود وما میبایست ازخر شیطان غرب پائین بیایم وهرگز خودرا روشنفکتر  ودلسوزتر وانسان تروعاقترازخداوندمنان نداینم وگرنه احمق درجه یک هستیم- دریک سایت که فیلتر شکن میفروشد- تبلیغ میکند که شما بااین فیلتر شکن میتوانید دختری که میخواهد باشما ازدواج کند ایمیل اورا چک کنید که باپسر دیگری رابطه نداشته باشد؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اخیرا در رسانه های خواندم- که درسنگال 165000نفر شیعه شدند ودرنیجریه نوزده میلیون- ودرغنا وتونس هم تعداد قابل ملاحظه شیعه شدند- من که مات ومبهوت هستم اگربرای هر کدام یک میلیون دلار هزینه میشد که شیعه شوند  باز جای تعجب داشت- برای درک موضوع – کشورهای مسلمان عرب وغیره  که قبلا جزو کشو رهای مستعمره شده غرب بودند بسیاری از انها مایل هستند که دوباره مستعمره غرب شوند- وبقول انگلیسی  ها بسیار از انها دوزیست هستند تابعیت غربی دارند وپاسپورت کشور خود راهم دار هستند وبیشترافکارانها که میتوان گفت هسته فکری وجهان بینی انها سکولار غربی است- وعوام انها هم که کمتر تحت تاثیر غرب هستند با سبک غربی تاحدودی رشد میکنند  ویکنوع تعصب مذهبی ولو رقیق هم دار هستند که اخیرا وهابیت که اشاره خواهم کرد چرا موفق شده است پیدا کردند درهرحال شیعه درنزد انان مردود بود زمانی که اقای عباس مدنی درالجزایر یک بساط اسلامی راه انداخت سکولاریسیم درمقابلش جبهه گرفت وکم کم باضعف ربرو شد دست به اسلحه برد که اشتباه زیادی کرد درالجزایر سه نوع روزنامه دارند یکی عربی که سطح پائین الجزایر انهارا میخواند ویک به زبان فرانسوی کهمعتدل است بین اسلام وغرب سطح متوسط انرا میخواند ویک هم به بزبان فرانسوی که هسته سکولار غرب است واسلام درحاشیه است که کلاس بالای الجزازیر انرا میخواند یک خانمی یک روزنامه به این سبک را ه اندخت به زبان فرانسه نوک پیکان کوبیدن اقای عباس مدنی بود روز به روز شهرت پیدا کرد تبدیل به روزنماه اول الجزایر شد که درفرانسه هم محبوبیت زیادی داشت ایشان راخوانستند ترور کنند بعداز ترور ناموفق بی بی سی با ایشان مصاحبه کرد  درضمن فرمودند شمارابربر ها وحشی ها ترور کردند وچون نتوانستند محوبیت شمارا ببینند ومابرای شما کمک تبلیغاتی میکنیم ومقداری از روزنامه شمارامیخریم ودرانگلستان میفروشیم سنگال تمدنش کمی کمتر از الجزایراست- دو وسه بارهم باایران شاخ وشانه کشید- چند روز پیش  درکانال فرانسه بیست وچهار ساعت به زبان انگلیسی یک اقا ودوخانم از گروه مذهبیون تصور میکنم همگی کاتولیک بودند البته من وسط بحث رسیدم- از انها سئوال کرده بود که جریان اخیرا که پاریش رخ داده بود از نظر مذهب تجزیه وتحلیل کنند ونظرشان درباره مهاجرین مسلمان بیان کنند جناب اقا باترس که کاملا درچهره ایشان مشخص بود فرمودند تمام ایدان بدنبال صلح هستند ان خانم پیرزن با چشمهای دریده شده به ایشان نگاه میکرد ولی مادرجهان بینی اختلافاتی داریم  مثلا درحجاب اختلافات فاحشی داریم ولی ما کلیسا ها را روی مهاجرین تاحدودی باز کردیم ولی متاسفانه اقدامات ما کمتر از سازمانهای – ان-جی –او- هستند سازمانهای غیررسمی مثبت وانها بشدت از ورود مهاجرین استقبال میکنند ول یما چنین رفتاری نکردیم ان خان پیرزن کنتول خوداش را  دست دا وگفت اف بر انها( اف فول)  انها خودرا جهادی میداند ییعنی ادمکش دیگر ما امنیت نداریم ونمیتوانیم با شرایط فعلی  حتی یک رستوران برویم شما ازنها پشتیبانی میکند ومجری ازاین شان سئوال کردبه نظر شما چه بایدکرد ایشان فرمودند به دریا برسید وراه ندهید  ت در دریا بمیرند وچیزی مثبت ویامنفی جناب مجری از ترس نگفت دراین شرایط شیعه شدن نشان میدهد افراد از مذهب خود وبخصوص سکولار غربی گذشته اند واین امر عظمت اسلام رابخوبی روشن میکند که این پدیده راباید بدقت مطالعه کرد وریشه های انرابدست اورد واین امرفرق میکندبایک فرد مسلمان که درکشورخود شیعه شده است قابل ملاحظه است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به کتاب زندگانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف- از ولادت تا ظهور- نوشتار حضرت علامه سید محمد کاظم قزوینی- رحمت الله علیه -انسان بدنبال یک فرهنگ سالم است که میخواهد طبیعت خوداش وطبیعت اطراف خوداش را سالم نگهدارد واز ان بهره ببرد وحتی انرا بیشترباور سازد وهمچنین روح خودرا سالم نگهدارد وباور سازد که روح سیری  بی نهایت دارد لذا به یک الگوی ایده ال میگردد تا اورا ارشاد کند این الگوی ایده ال درنزد انان درحد اسطوره باید باشند وگاهی به افسانه سازی برای بیان ان الگوی ایده ال دست میزند شناخت این  الگوی اسطوره ای وسالم ودرست به دوچیز نیازدارد – اول یک عقل بسیار درخشان یک افتاب یک چراغ بسیار پرنور که قران مجید به ان اشاره کرده است بچراغ کم نور انر نمی یابد وبه اشتباه میافتد ودوم شهوات که کاری مانند ابر درمقابل نور خورشید انجام میدهد انسان را از رسیدن به ان الگو باز میدارد وفلسفه درحد کمال میتواند اورا درسیدن به مقصود یاری رساند ولذا بهترین مخلوق الهی است تحولات طبیعی خودکار  کار خود را انجا میدهد وبه ماسودمیرساند وشناخت قوانین ان در استفاده از ان نقفش زیادی دارد که انسان تاحدودی میتواند به ان درس رسی داشته باشد- ولی فرهنگ معنوی کاری اسان نیست وبایدان فرهنگ از طرف الهی موجود باشد وانرا درجستجو پیدا کرد وروح با ان  فرهنگ منور وروشن میشود وگرنه درتاریکی است- حضرت علی علیه السلام درتفسیر  ایه33- سوره توبه  که میفرماید –اوست که پیامبراش را با هدایت ودین حق فرستاد تا انرا را برهمه ایدان پیروز گرداند هرچند مشرکان خوش نداشتند- حضرت از حاضرین سئوال کردند ایا این نوید پیروزی- تحقق یافته است دیگران پاسخ دادند : اری ؟؟- ام حضرت فرمودند- هرگز-سوگند به خدایی کهجانم در دست اوست – تحقق وعده الهی هنگامی است که هیچ دیاری باقی نماند مگر انکه دران وحدانیت خداوند به رسالت محمد صلواته الله علیه واله والسلم هرصبح وشام گواهی دهند- عقل ضعیف تصور میکند که پیروزی دین اسلام درمدینه ویا دربعضی جاها دال برتحقق کل دین  اسلام است- نکته جالب وقابل ملاحظه ان است که ادیان به شرک الوده میشوند ودین را مطابق میل خود میسازنند که درایه وسخنان رسول اکرم صلواته علیه  واله والسلم بنام فتنه نام برده میشود که ظلم وبیداد است واینان بادین حق  ارتباط خوش وخوبی ندارند اینجا است عقل انها کامل نیست وشهوات برانها غالب شده است  ولی پس از مدتی متوجه خطای خودمیشوند ودر حدیثی دیگری از رسول اکرم صلواته الله علیه واله السلم بیان میشود- زمانی که قائم ال محمد  صلواته الله علیه وال والسلم به اراده الهی قیام میکند وزمانی که قیام کرد دیگرمشرکی باقی  نخواهد ماند-در حدیث دیگری حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- میفرمانید------- مردم همان گونه که بوسیله ما از شرک نجات یافتند واز فتنه ها نجات  میابند- به وسیله ما خداوندمنان بین دل های مردم پس از دشمنی وفتنه الفت ایجاد میکند- همان گونه که بین دل های مردم پس از دشمنی وشرک الفت وبرداری ایجادنمود وبه وسیله ما بعداز فتنه ودشمنی برادر میشوند همانگونه که پس از دشمنی که در دوران شرک داشتند برادر شدند-حدیث های فراونی ا از رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وائمه اطهار علیهم االسلام اجمعین فرمودن که علاوه بر دشمنی وظلم امت ها حیران وسرگردان میشوند وخود دلیل بر ان است شناخت فرهنگ معنوی کار انسان نیست وبایدخداوندمنان لطف کند ودر حدیث دیگری میفرماید---------- کافری  باقی نمی ماند مگرانکه کشته میشود ونشان بر ان است بعضی از کافرین حاضرنیستند دین الهی رابپذیرند وبادین حق گلاویز میشوند وسرانجام کشته میشوند-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند--------- هرکس اورا دردوران غیبتش انکار کند- مرا انکار کرده ا وهرکس اورا دروغ پندارد –مرا دروغ پنداشته وهرکس اورا تصدیق کند مراتصدیق نموده است- حضرت جابر علیه السلام از حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم درباره حضرت مهدی علیه السلام سئوال کردند- حضرت فرمودند- ای جابر! این کاری از کارهای خداوندمان است ورازی از رازهای پرودگار است که از بندگانش پوشیده است پس مباد درکارخداوند منان شک وتردید کنی  که این شک کفر است وجالب ان که ایه راخواندند- سوره ال عمران ایه 141که بیشترعرفا راه نجات دران میدانند وحتی رسیدن به اشراقیات زیادی  بسبب ان—تاخداوندمنان ایمان اورندگان را پاک کند . وکافران را نابود سازددر طول تاریخ توسد انبیا علیهم السلام اجمعین ومعجزات انها افراد را خداوندمنان ازمایش میکرد کسانی کهعقل خودرا فروزان کرده بودند واز شهوات  وتاریکی  دور شده بودند ایمان میاوردند وکافرین مجازات میشدند وحال غیبت حضرت مهدی علیه السلام این امتحان اساسی ونهایی انسان است که باز توسط  نور اشراقی عقل ودوری از امیال شهوانی وشیطانی همان ازمایش پس میدهد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبرگذاری فرانسه- فرانسه بیست وچهار ساعت=- بوسیله اقای امینو ابو بکر-از شهر داکاسوی- نیجریه –گارد ارتش نیجریه بسیار نزدیک کمپین قبلی بوکو حرام در ماه جون سال 2013 نزدیک میدیوگوری هستند – لطفا کمی جلوتر بروند؟؟-در روز جمعه حدا قل بیست ویکنفرزمانی که یک بمب گذار انتحاری درصف طویل جمعیت شیعه نزدیک شمال کشور شهر کانو-منفجر کرد کشته شدند این اخرین( نسبت به زمان خوداش) اشفتگی وبحرانی بود که  در منطقه بحران زده رخ داد- این حمله در دهکده داکاسویه  نزدیک به بیست کیلومتری جنوب شهر رخ داد- در زمانی که پیروان جنبش اسلامی نیجریه درحال حرکت بودند- اقای محمد توری- که رهبری هزاران نفررااز شهر کانوبه سمت  روستای زاریا که د راستان همجوار کادونا قرار دارد بعهد داشت گفت که که خط سیر ما-مورد حمله واقع شده است که ما بیست یکنفر را ازدست دادیم وچندین نفر دیگر هم مجروح شدند—وادامه داد-ما تعجبی نکردیم که مورد حمله واقع شدیم- زیرا وضعیت سراسر  نیجریه  این چنین است- تبریک به سیاستمداران باید گفت؟؟- ما توقف نخواهیم کرد-و- از اجرای قوانین و ائین های مذهبی خودمان- حتی اگر شهید شویم واخرین فرد به وظیفه خود عمل خواهد کرد- خبرگذاری فرانسه گزارش داد- که لکه های خون پیروان در کف جاده پخش شده است وسیر صف طویل ادامه پیدا کرده است- اکثریت افراد پیراهن سیاه پوشیدند وپرچ ویا عکس نوه پیامبر اکرم صلواته الله علیه اله والسلم –امام حسین علیه السلام وتهنیت- راحمل میکردند وتوسط گارد امنیتی در اطراف صف محافظت میشدند—یکی از مسئولین -فردی که میخواست ناشناخته باشدبه خبر گزاری فرانسه گفت- یک فرد انتحاری که به وسط جمعیت دوید قبل از انکه به جای مشخص برسد وچاشنی را بزند که لباس سیاه پوسیده بود وخود را همسان دیگران کرده بود- همراه با هم دست اش بلافصله دستگیر شدند واعتراف کردند که توسط  بکو حرام ارسال شده بودند- ایشان اضافه کردند- اینفردجزو گروهی از جوانان بودند که توسط  بوکو حرام ربائیده شده بودند وبا فشار وتحمیل به این نوع کارهای وادار میکنند- دراسلام تحمیل وزیر فشار قرار دادن حرام است- که انها را از شهرموبی مرکز استان –بورنو- سال گذشته گرفته بودند ومدتی  درجنگل سامبیسا- مقداری تعلیمات نظامی  یاد داده بودند- وانهارا یازده روز گذشته فرستاده بودند که درخانه مخفی شده بودند که این حمله را انجام دهند- ولی بمب گذار وقتیکه متوجه شد که همراه اورا گرفته اند بمب خودرا منفجر کرد- بوکو حرام یک مرام جهادی سنی رادیکال است که میخواهدیک دولت متعصب سختی  درشمال نیجریه بوجود اورد- انها قبلا  شیعه را سرزنش واخطار داده بودندکه به مسلمانان شیعه  در منطقه انان حمله خواهند کرد- ماه نوامبر گذشته پانزده نفر کشته شدند وپنچاه نفر هم مجروح شدند که توسط روش انتحاری که هدف انها درطی مراسم ائینی عاشورا  درشهرپوتیسکوم در استان یوبه- بود که عشورا  ایت شهادت امام حسین علیه السلام الله و تهنیت است  - قابل توجه است  که دو-واژه رادیکال وتعصب بیشتر ملاک غربی دارد تا اسلامی – اسلام بی هیچ وجه ای اجازه نمیدهد بازور وقدرت نمائیبر گروهی ویاجامعه ای  مسلط شد وافکارخودرا بازور وارعاب وکشتن به انها تحمیل کرد واین نوع رادیکالیسم مال اسلام نیست وتاحدودی درغرب وشرق رواج داشته است واز نوع استکبار بشمار می اید- دوم تعصب درجهت مثبت است که به نفع بشریت وفرد است فرد میبایست درجاده خیر ومثبت ثابت قدم باشد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-تحلیلی برمقاله یک الیت اسلامی – جنابی فرمودند که که یک الیت مسائل فلسفی اسلامی را به نحوی حل کردند- فرمودند- باز خوانی متن قدسی بی انکه بنای ان ویران شود وگوهرهای ناب ان زیر اوار پریشانی ها وناتوانی ها وکژ خوانی ها مدفون بماند؟؟ که بنظر حقیر اتفاقا مدفون شده است!!- ادامه میدهند- علاوه بردرکضرورت مسئله ولیاقت گره گشاهی بیان وبنیان ویژه میطلبد که برخورداری از انها برقوت تاثیر گذاری اراء انجناب افزوده است-  بقول عالمی ما گاهی یکطرف معادله رابخوبی درک نمیکنیم ویامتوجه نیستیم کم میگذاریم یا زیادمیگذاریم- حل ان زمان غلط است- فلسفه نمیتوانداعجاز را بادرک بشری تبین کند درک فوق متافیزیکی میخواهد- این نوع نگرش ها به نظر حقیر بعلت مطالعات درغرب است که بایدمطلب را بخوبی درک کرد- تابخوبی درک نشود مشکل افرین میگردد- در غرب پدر دلسوزتر از مادر وفدا کار تر از مادر است البته کدام دلسوزتر هستند موردی است-دلیا انها این بوده است کارها درانگلستان برای مردان اغلب بسیار مشکل بوده است مثلا در استخراج موادی که بسیار خطرناک بوده است مانند زغال سنگ عمر کم میکرده است به انواع امراض ریوی دچار میشدند واز ادرامد خود اندکی برای خود مصرف میکردند ویا دریانوردی فوق العاده سخت بوده است  وزمانی که بیشاز دوماه هوا شرجی میشده است در داخل اب دریا قرار میگرفتند وخودکشی میکردند ویا پول یک سال را میگرفتند به خانواده میدادند بعلت سختی کار  درجزیره ای فرار میکردند ومکن بود که هرگز به خانه باز نگردند ومسائل دیگرلذا پدر سمبل دلسوزی هم مطرح میشد لذا به خداوندمنان از این جهت هم پدر میگفتند لذا جناب مرحوم دکتر بازرگان رحمت الله علیه اصرارداشت که به خداوندمنان پدر بگوید مضوع رویا رسولانه- مطلب از این قرار است که هرکس درزندگانی خود یک رویادارد یعنی یکسری ارزو ها وامیال کهمیخواهدبه انبرسد ویک سناریو دارد که داستان زندگانی ان فرد رابیان میکند- بالاترین ومهمترین رویا ها متعلق به خداودمنان وسپس پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین است که رویا انها تحقق پیدا میکند- درباره پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نقل شده است ایشان که به غار حرا میرفتند از این که وضعیت مردم مکه وحتی میتوان گفت جهان از خط قرمز عبور کرده بود نگران بودند ومیخواستند  درجهت سلامت وکمال بشر گام هائی بردارند که این رویا تحقق پیدا کرد- در کتبمقدس یهودیت ومسیحیت تحقیق نشان میدهد که مداوم پیامبران اعظام صلواته الله علیهم اجمعین میفرمانید خداوند منان چنین میخواهد ویا حکمت اش این است ویا  این امر مطابق دستورالهی است ویا مانندان- نتجه این میشود که پیامبران  صلولته الله علیهم اجمعین به حقایقی از طرف خداوند منان مطلع شدن وحال درشرایط وموقعیت ها از ان علوم استفاده میکنند بله یک بعد پیامبر ان این چنین است پیامبران که ربات نیستند مثلا حضرت موسی علیه السلام از طرف خداوندمنان کلیات وعلومی درباره فرعون یاد گرفت ولی دیگر خودایشان است تشخیص میدهد بافرعون چگونه تعامل وتقابل کند-  اما دربارا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم تاحدودی مطلب فرق میکند قران تمام کلام الهی است وتفسیر  قران هم کلام وعلم الهی است  وبر خوردار از علم غیب هم است ولی دربرخورد با افراد انجا حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم تشخیص میدهدکه هرفردی چگونه تعامل وگفتمان ویا تقابل داشته باشد مسائل فوق درک بشری مانند معاد  ویابهشت وجهنم که مساول فوق متافیزیکی است بیان الهی کافی است ولی رویت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هم میتواندتاثیر مضاعف بگذارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اوضاع مصر- درحدیث از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است کهدراخر زمان علمای دینی بیسوادتر وکم عقل تراز مردم بیسواد میشوند خیلی اصحاب عجب کردند که چگون دانشمند هستندولی بیسوادها ازانها عالم تر هستند حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه  واله والسلم دلیل انرا شرح دادند که دقیقا درباره مصر صادق است یک خانم محقق مصری مینویسد که ما درزمان ناپلئون همگی باهم متحد بودیم وهمگی به اسلام ایمان داشتیم وهمگی حاضربودیم برای اسلام ومصر جان فشانی کنیم وحا ل ما راه را اشتباه رفتیم وخودمن سکولار شدم ودرحدودنیمی از مردم مصر سکولار شدند وباید برگردیم به عقب واز راه ایران هم تا حدودی استفاده کنیم ولی فرهنگ ما با ایرانیان فرق دارد- جناب الازهر تا انجا که توانست به کمک امریکائی که متخصص لیبرال کردن ایدولوژی هستند اسلام مصری را لیبرال کند وتنها جائی که تصور می کند که اسلام مصری نفوذ میتواند بکند امریکای لاتین است که انها گفتند پنجاه درصد شما که تحصیل کرده های زیادی هم دربین  انها است سکولار هستند شما اول انها را مسلمان کنید وسپس به سراغ ما بیائید ما احمق نیستیم که ایدولوژی ها ی خودمانرا ارتقادادیم از انها دست برداریم- کار الازهر به جائی رسیده است که دانشجویان الهیات دانشگاه  های مصر کوتل مولوتف به سمت دانشگاه الا زهر پرتاب کردند- چقدر کودنی وحماقت وتنبلی بادی باشد که اقایان قسم بخورند که قران شیعیان غیراز قران  مسلمان است وهنوز  انرا کشف نکردند؟؟ الحمدالله شیعیان از لحاظ علمی انهارا بگر د گذاشتند تفسیرالمیزان بساط انها رادرهم پ

پیچیده است ودیگر کتب شیعیان خوشبختانه درعراق میزان  شخصیتهای  مذهبی شیعه درسطح مرجع بسیار زیاد است وهمه انها سایت دارند وهل مبارز میطلبند وکسی جرائت بحث با انهاندارد- جناب افغانی دمار ازروزگارانها دراورده است وهم مقام علمی انها رامسخره میکند وهم استدلال انهارا مسخره میکند که یکی ازانها درتلویزوین گریه میکرد که خون مرابجوش اوردی وقسم میخورد من چنین مقامی را داراهستم واستدلال من هم درست است؟؟ امروزه حتی الازهرمحتاج تائید اسرائیل هست وحتی کوچکترین ایرادی درمورد کمپ دیوید هم نگرفت وبه خاطر پول با عربستان کنار امد وکرسی وهابیت شناسی وتائید انراهم مطرح کرد وسلفی ها به همین علت تاثیری زیاد درالازهر دارند حتی از اینکه قاریان مهمتر مصری به ایرا بیاند میترسد عامل نفوذی سپاه پاسداران شوند ومصر یک شبه شیعه شود- دم از تحری حقیقت میزنند یعنی ازادی تفکر ودرتمام موارد قسم میخورند که کتب اقایان باکمال بی انصافی ودقت علمی نوشته شده است ولی فردی مصری اگر ایراد بگیرد حق ندارد ان ایراد در دانشگاه الازهر بیان کند وسعی میکنندایشان رابکوبند- بجای انکه دلیل روشن بیاورنند ویا با ایشان درجمع مجادله کنند- ولی بایدبدانند تاریخ از قوانین حتمی  تبعیت میکند یک رنسانس بزرگ توسط سکولارها ذومذهبیون اگاه در راه است وسرانجام به تاثیر مطلوب خواهد نائل خواهد شد انشاالله

 

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0