سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تشکر از ارتش دلاور سوریه ونیرو های برجسته وشجاع ومقدس اتئلاف وهم پیمان با ارتش تاریخی سوریه- تصویر پیش رو نشان میدهد که استعدادجنگی درسطح مقدماتی است- تا سطح عالی فاصله زیادی دارد- هنوز موتوریزه دشمنان فلج نشده تیراندازی های دقیق به مراکز دشمنان اجر انشده است گرچه تا حدی قدرت نمائی میشود ولی وضع دشمن زیاد اشفته نیست- از پهباد ها استفاده شایسته نشده است  گرچه دشمن  به زیر زمین رفته است- درجنگل نمی بایست دشمن در جا های هائی  که کم درخت است حجضور داشته باشد باید به عمق جنگل اجبارا کوچ کند وجاده های اطراف مین گذری وکمین داشته باشد نباید درجنگل حمله کر د بلکه دشمن باید حمله کند تا کمین بخورد ومانند ویتنامی همه مداوم بر روی دشمن تیراندازی خمپاره وموشکی انجام بگیرد وجنگ وگریز در دستور کار باشد- انشا الله موفق خواهید بود-وضعیت ارژ انتین خیلی جالب است- نیروی چپ طرفدار امریکا  واسرائیل است واحتمالا توسطی انها روی کار امده9است وجالبتر انکه دیوان عالی گفته است که همکاری با کشور طرف ادعا برخلاف قانون ارژانتین است –میخواهند تنها به قاضی برونند وبایدبدانند اگر ارژانتین همکاری با اسرائیل کند جواب شایسته دریافت خواهد کرد که برسر عقل بیاید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—دزدی  جواهرات در انگلستان به یک شوخی سال میماند-؟؟!!- خداوندمنان- عادل وبخشنده –حکیم- مدیر ومدبر است- مرد نیست فراتراز مرد وزن وهرنوع مخلوق است وخالق مرد وزن است- خیلی عجیب است که یک الیت معتقد است رب النوع  اول خدای زن بوده است- .سپس خدای مردساز بوجودامده است چه تصور بچه گانه ای- ولی خداوندمنان را باور نمیکند- مذهبی که مخالف عقل- انصاف- شجاعت مطلوب-عدالت .صداقت وخلاقیت باشد ولی بخشی از ان مذهب  چنین حکم کند- مسلما مذهب الهی نیست- وعقل میابیست بادقت زیاد دین واقعی را بیابد- نه انکه شکوه کند ومعترض شود وسکولار گردد- ترسبی جهت از خداوندمنان کفر ومستحق اتش است- حجاب اگربردگی خداوند منان است بوجوداورنده امنیت –کرامت عزت وافتخار است وضد عقل زن وروشنفکری زن هم نیست- اتفاقا حجاب برای ان است که اصل زن برای جسم نیست- روح وعقل وفطرت –زن – نماد روشنفکری زن است- وامروزه ارزش حجاب درغرب بخوبی مشخص میشود- فرهنگ سکولارهمچنانکه جناب الیت فرمودند – نسبی وتحت تاثیر سیاست روز است که بیشتر مواقع شیطانی است وپایداری ندارد- همچنان که زمانسی سکولار مصر طرفدار مستضعفین وضد غرب بودند وامروز طرفدار غرب وبی اعتنا به مستضعفین هستند –هراموزشیکه نشات گرفته از وحی ناب نباشد- قابل اعتماد واطمینان نیست وسرانجام هم به یکفرهنگ پایدار تبدیل نخواهدشد- به طغیان ونوسانات متضادتبدیل میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- بحثی مطرح شده است که چرا کارگردان های سینمائی  زنان که موفق باشند روی به کمی گذاشته است- وحتی هنرپیشه زن کمتر موفق هستند-؟؟ وتصور میکنند که  هالی وود- کمتر به زنها بها میدهند- باشناخت فطرت زن ومرد ومسائل مادی سینما وراهنمائی های غلط وسخت بودند مسائل- مطلب روشن میشود- تجربه نشان میدهد- دختران تا سن اول دبیرستان درنظر افراد جالبتر از پسران هستند وبه همین علت است که خانم شرلی تمپل درسن شش سالگی محبوبترین وپل ساز ترین هرپیشه امریکا میشود ولی از دبیرستان به بعد دختران به سمت سنگینی ووقار وسکوت میروند وبسیارمحتاط ومحافظه کار میشونددرحالیکه پسران به سمت شر وشورمیروند این یک دلیل- دلیل دوم- درتمام جوامع بشری- دنیای زنان را یک شهر ممنوعه بر ای مردان تلقی میکنند علت ان این است که زنان بیشتر روی مسائل اخلاقی وتربیتی کانون میدهند وانگیزه انان تاقبل ازدواج با مردان یکی است ولی پس از دو.اج وبخصوص پس از فرزند پیدا کردند بقول انگلیسی ها مرکز کار ز نان باید دراشپزخانه باشد وانگیز انان در مسائل خارج از خانه کم میشود لذا دامنه انگیزه مردان بیش از دامنه انگیزه زنان است-  به همین علت انگیزه شناخت زنان  کم میشود درحالیکه زنان میخواند دنیای مردان کشف کنند البته این به این منظور نیست- دنیا ی مردان را تائید کنند بسیار مواقع هم نفیه میکنند ولی مایل به شناخت هستند واین هم یک علت است- خانم دنبال کار زودبازده هستند وشکت وپیروز ی برای انها بسیارحساس مهم هستند ولی مردان تا حدودی دیربازده هستند وشکست وپیروز ی زیادمهم نیست وکمتر احاس خستگی میکنند- زنان کمتربدنبال ریسک هستند ومردان بیشتر  - زنان تجربه اثابت کرده است از یک فیلمی که دوست دارند حداکثر چهاربار دیدند ولی مردان تا پانزده بار یعنی هرسال هم رفتند وفیلم را دیدند – مردان از نصحیت وپند زیادخوش شان نمیاید وسینما بیشتاز جنبه تفریح نگاه میکنند درحالیکه زنان بیشتربه پند ونصیحت بها میدهند –مردان کمتر مایل هستند که زنان ار بالا به انها نگاهکنند درحالیکه زنان بطوری کلی از نگاه بالای مردان زیاد ناراحت نمیشوند- لذا به خاطر ضعف شناخت وبرای پول ساز ی بر ای مردان یکنوع زرنگی وبر ای زنان سکس درنظر گرفتند ومسائلی مانند جنگ جهانی دوم که درامریکا مجبور شدندکه بهای بیشتری به مردان بدهند وبرای ایجاد تعادل سکس زنان مطرح کردند که یک راهنمائی غلط است ومدتها تاثیرات خوداش گذاشت وسودجویان از موقعیت کمال استفاده نامطلوب کردند لذا میبایت کارگردان زنان همقطب مردان درنظر بگیرد وهم قطب زنان وهم پلی بین ایندو ات که برای هردوقطب جذاب باشد ومنطقی باشد واین امر کاری بس سنگین  است واین جا است که انسان متوجه میشود انسان یک موجود پیچیده است- به نظر حقیر بهترین الگو قران مجید واحادیت نبوی وائمه اطهار علیهم السلام اجمعین هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اورپائیان اگر شمر تعزیه بشوند –هنر کردند – میخواهید حضرت علی اکبر صلواته الله علیه والسلم شوند؟؟!!


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99