سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دوبحث را مورد مطالعه قرار بدهیم-بحث اول چه کسی قوانین اجتماعی مشخص میکند- ایران درعصر صفوی شاهکار زیادی کرده است بی جهت نبوده است که خارجیان به اصفهان نصف جهان گفته اند- یک علوی در ان زمان باب شد که یکی از روستاهای کازرون-دوان پایه گذار فلسفه سیاست های اجتماعی بود- یک شب من درخیابان زند عبور میکردم دیدم یک جوان قدبلند انگلیسی- سوار یک موتورسیکلت بسیاربزرگ. از پیرمردی سئوالی میکند من نزدیک شدم ومتوجه شدم که انجناب انگلیسی بلد نسیت وفقط راه کازرون رانشان میدهد ازاوپرسیدم کجا میخواهی بروی  ایشان جواب داد روستای –دوان- بعد ایشان فرمودند که این روستا دوراه- یک راه ان میان بر است که اخیرا گویا در دست تعمیراست ومن نمیدانم اکنون امکام پذیر است که از انجا رد شد ویانه من گفتم به روستا قائم که رسیدی انجا سئوال کن ولی چرا دوان میروی ایاشن یک فیسلوف نابغه درانجا زندگانی میکرده است واز خصوصیات ایشان مفصل صحبت کرد کهروی پته میرفته است وروستا نظاره میکرده است واز گل انتجا درخورشت استفاده کد ومعتقدبوده است بوی این گل وغذای درست شده درارامش وتیزی ذهن اثر دارد من گفتم بهترین فیلسوف ان زمان جناب ملا صدرا بوده است- ایشان فرمودند جناب ملاصدرا درفلسفه محض وعرفان است درمسئال فلسفه سیاست اجتماعی مطلب کم دارد ولی ایشان فیلسوف سیاست اجتماعی است کهمند درتز دکتری از ایشان زیاد استفاده کردم ومطالب دیگری فرمودند ومیخواهم به نگرش ایشان نزدیک شوم وکارایشان رامیخواهم تقلید کنم- هرچه مربوط است به اجتماع است ارباب اش خود مردم هستند- کسی نمیتواند نظراش بر مردم تحمیل کند- نمونه بیاورم در انگلستان-مردم علاقمند به سلطنت هستند ولذا قانون است هیج کس حق افشای مطالب سری رادرباره سلطنت ندارد وجرم سنگین دارد ولی حق سئوال کردن دارند برعکس فرانسه سلطنت را نابود کردند- جناب ناپلئون تا حدودی این چنین  است کلیسا انگلستان مخالف بود که زمین های پادشاهان گرفته شود ولی ملکه انگستان زمی های زیاد را بخشید به همین علت هم محبوب شد وعجیب است پیروان حضرذت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حتی از فدک هم نگذشتند تضاد سنگنی بین سلطنت انگلستان وسرمایه دار معظم امریکا  پیش امد کهانه معتقد بودند ملکه انگستان اجازه سرمایه گذاری مثلا زیمباوه نمیدهتد وبابعضی سرمایه داری امر یکا شریک است واین ها سازمان جاسوسی شخصی داشتند وفاش کردند ملکه انگلستان جزوبخشی از مافیا است ودرمورد ایران هم انهامطالبی گفتند- وازادی سخن است این مطالب بعناون شایعه مطرح شده است اگر درکشوری اکثریت بگویند که مشروب وموادمخدرفروخته نشود واسلام پیاده شود- کسی نمیتواند بنام دمکراسی بگویدخلاف دمکراسی است اقلیت اجازه باید داشته باشد که چنین بکند ایدولوژی خمیر مومی نیست که به هرشکلی دربیاید  بله شمامتیوانید درخارج  بحث های خودتان رابکنید واگرمردم اکثریت پذیرفت ان زمان شما اقتدار لازم خواهید داشت ولی اگر بانیروی فیزیکی بخواهید  پیروز شویداینرابدانید- با شاخه زیتون وپرقو به استقبال شمانخواهند امد!!_ادامه دارد

د

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- موکب های عراقی معتقد هستند شلغم را با خرما بجوشانن- برای سرفه وگرد وغبار که وارد بینی وحلق میشود  موثر است- وهم چنین- پیاز راخرد کنند ودراب بجوشانن اب انهم موثر است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باز گشت به اصل ویابه سمت بدعت رفتن- با الهام از مقاله  اقای": کیله- عبدور –رقیب-مکفیل- مسلمانان مایل هستند- که همیشه به اسلام اصیل باز گشت کنند- نه انکه به بدعت دچار شوند وسپس به اسلام بر گردند- بنا بر حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هرنوزاد براساس فطرت الهی بدنیا میاید- فطرت الهی یعنی عقل واستعدادهائی که برخلاف عقل که مستقیم انسان رابه سمت اسلام جهت وسوق میدهد غیرمستقیم انسان رابه سمت خداوند منان سوق میدهد- مثلا زبیائی را میپسندد وزشتی را نمی پسندد  از حلال لذت میبرد- از حرام ناخرسند میشود-  ولی پدر ومادر یک فکروایده غلط را بعنوان یک فکر وایده درست به فرزندان خوداش تعلیم میدهند وانها را به سمت بدعت میکشانند- ودر این مطلب شک وشبهه ای نیستکه فرد میخواهد به سمت اسلام باز گردد- که بحث مفصل میطلبد- فطرت یک کیفیت ذاتی است یک خصوصیت رفتاری ذاتی را نیز دارا است-همانطور که قران مجیدمیفرماید- در زمانی که انسان بطور جدی نیازمند کمک شد- جواب خودرا انزمان از خداوند منان میطلبد- واین موضوع- را فطرت پیشنهاد میدهد-در ان زمان هطچگونه بحث های جدلی واستدلالی رخ نمیدهدتا زمانی که مابه درک کلی حقیقت غیرقاب لشکست ودرست وصحیحی را در درون خودبا ان مواجه میشویم- که افسانه ای نیست-که امتیازات زیادی نسبت به گزینه هائی که قابل سقوط هستند دارا میباشد—خداوند منان به حضرترسول اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم میفرمایددرجهت دین حنیف- که یک دین توحیدی اصیل است- گام بزن- که مطابق فطرت الهی است – که بران اساس  انسان افریده شده است واجازه هیچگونه تغیری راد دردین نیست- که این دین باعث استحکام عقل وفطرت است ولی اکثریت نمیدانند- به داستان حضرت ادم علیه السلام دربهشت که بودند برگردیم- این داستان سرنوشت همه فرزندان حضرت ادم علیه السلام است- حضرت ادم علیه السلام خداوندمنان باتمام اسمالله الحسنی بخوبی میشناخت- وربوبیت الهی راهم بخوبی میشناخت- ومیدانست که دران بهشت موقتی خواهدبود ومیدانست که سرانجام به زمنی هبوط خواهد کرد- فلسفه خلقت راهم میدانست- ولی مایل بود که دران بهشت بماند- شیطان این نکته را میدانست لذا بشکل فرشته ظاهر شد که من راه حل را نشان میدهم وهیچ ایرادی برای تو نخواهد بود زیراتو درنزدالهی بسیارعزیز هستی  از ان دانه گندم بخور وجاودان دربهشت خواهی بود

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- راه پیمائی اربعین نشان از ان است که جریان کربلا همچنان جاری است وهمچنان جهان بدنبال رهبری چون امام حسین علیه السلام –منشی چون یاران او هست- رهبران طاغوتی تصور میکنند که جریان همیشه یکطرفه است درحالیکه به جهانیان راه مبارزه را نشان میدهد ولی متاسفانه انها هم از انها تقلید میکنند ودنبال حقه باز ی وکلک وناجوانمردان وزور مدارای میروند وباطلی را سرعلم میکنند وماکیاولیتسی جریان میسازند این دور باطل وکور تنها توسط رهبری چون امام حسین علیه السلام از صحنه ومیدان  اجتماع خارج میشود این مطلب را بایددنیا درک کند وبهترین وسیله ان ایران ورهبری حسینی اینران است  نامه رهبر عظیم الشان تاثیری مطلوب گذاشته است که میبایست به تمام زبان دنیا ترجمه ونشر پیدا کند-انشالله  

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بارک الله جناب اقای اولاند!! لطفا زندانی های سیاسی را ازخانه ها ازاد کنید-متشکرم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یکی از علما میفرمودند- که بعضی ها از جهنم مدتی مرخص میشوند-  ودوباره انها به جهنم میروند- داستان حکومت کشور اذربایجا ن است که ابروی شرق ومسلمانات وبخصوص اذری های عزیز برده است- یک عالمی میفرمودند که شیطان روی یک سری انسانها مینویسد –احمق- وانرامهروموموم میکند وهر روز چند بوسه به انها میزند وبه اجنه میگوید اینها کسانی هستند که ادعا میکنند از شما برتر هستند؟؟ وخوداجنه راجز چهارنفر که وزیر ایشان هستند احمق میکند وان چهارنفر میپرسند اینهاراچه احمق کردی؟؟ جواب میدهد اینها تصور میکنند باعلمی که به من انها یا  دادم از من قویتر هستند- واین چهارنفر میفرمثیاند هرچه تو بگوئی انجام میدهیم که احمق نباشیم؟؟ اذربایجان- اول حماقت کرد- کمونیست شد وسپس به سمت صیهونیست وامریکای بدتر از صیهونیست وحال داعش راهم اضافه کرد مثلث- حماقت عجیب است که برضد شیعه تبلیغات کوش کر کن میکند ولی وزرات ارشاد ما جام کرده است جلسات شیعیان رادراربعین مانندانکه بامغول ها ربرو هست درهم کوبیده است زمانی درشیراز ساواک میگفت هرکس به حلسه عزداری میرود ویا منزل علما میرود بایدشناسنامه ارائه کند وعالمی فرمودند هرکس چنین نکند شیعه نیست- حال میبایست به اذربایجان تفهیم کرد که اگرامام زمان علیه السلام  فرمان دهد بسیبح بر سرکاخ ایشان پرچم میزند وروسیه باید در روابط خوداش با کشور اذربایجان تجدید نظر کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فقه داعش- از خصوصیات انسان این است که بر داشتها واستنباط  های مختلف وگاه متضاد دارا میشود- لذا امام علیه السلام یکی از ویژگی  ایشان این است از این امر جلوگیری میکند  وحودت عقیده واستنباط ودرک را بوجود میاورد- استنباط های بشری وتمایلات وشهوات انسان بقول یکی از علما—جلف—است یعنی سبک وکم ارزش  واحتمالا کمی فربینده است- اجماع مسلمین یک معیار وشاخص بسیار سنگینی است برخلاف ان نیازمند یک عقل سترک است که البته بعدا تبدیل به اجماع مجدد عقلا میشود که علوم بشری هم چنین است با استدلال – ابکی وبقول خارجیان – اب صابونی- بی ارزشترین اب- نمیشود برخلاف اجماع مسلمین- رای داد- مسئله فرقه شدن- پس از رحلت جانسوز رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- شروع شد ودر زمان خوارج یک رشد منحی روبه بالا پیدا کرد اگر عصیان- دلیل اش اول- کبر- بعد بگیرم- بعد حسادت – نشان از یک درک جاهلی بوده است که بر فرد مستولی میشود- ولی حسادت یکمرض قلبی است- کبر استدلالی دارد که سالها نتوانستند عقلا به ان قانع کنند- پس باطل است ولی درنص (قوانین الهی واستدلا ل های الهی) نتوانیم انهارا درک کنیم مسئله ای نیست چون عقل بالاجمال انرا تائید میکند- استدلال سکولاریسم در ایجاد قوانین برای بشر دوعلت دارد- اول درفقه مذهبی نیست که بجز فقه  شیعه مابقیه مذاهب دچار این محظوریات وکمبود ها شدند- دوم رابطه خداوند منان با انسان وتعریفی از رابطه انسان با انسان مینماید گاهی بسیارخشن مطرح شده است؟؟!! من دراینترت- درباره معنای  وتوصیف خداوندمنان تحقیق میکردم منبعی نوشته بودند فوقالعاده زیاداست وما هشتادتعریف ارا بیان میکنیم- درحالیکه درشیعه رابطه بسیار ملکوتی ونورانی وبسیار پرارزش وفوق انسانی وانسانیت است- حضرت امام صادق علیه السلام درحال نماز بودند فرزند ایشان در دست یک کنیز دربالکن طبقه دوم بود بچه یک تکانی بخود داد واز دست کنیز خارج شد ودر حوض افتاد ومرد بعد از نماز خدمت ایشان رسیدند که درباره کنیز چه حکمی میفرمائید- فرمودند هیچ چیز این قضا وقدر الهیبود برای ازمایش من است- یک عبدی که بسیار گران قیمت بودخریدند ومداوم به ایشان دین را تعلیم میدادند وبسیار کاری هم بود یک روز ایاشن به سمت دست شورئی میرفتند وان غلام همراه ایشان بود لقمه ای رامیل میکردند مقداری ماند به ان غلام دادن که انرا نگه دارد ان غلام ان لقمه راخورد بعداز رفع حاجت ان عظمت بیرون امدند وفرمودند که ان لقمه چه شد ان غلام گفت خوردم اما علیه السلام فرمودند به بلوغ فکحری رسیدهای واز  امروز ازاد هستی- خداوند منانی که بایک نماز خواندن تمام گناهان قبلاز ان میبخشد ودرموقع اب خوردن سلام بر امام حسین علیه السلام فرد میدهد یک صد هزار ثواب میدهد ومانند ان- کجای این خداوندمنان خشن است؟؟ فقه در طول تاریخ عقب نشینی نکرده است- فقیه عقب نشینی کرده است که دلائل ان را به خبرگان وا میگذاریم ولی هر زمان که مردم رجوع به فقه کردند انرا مهیا دیدند وطبیعی است وقتیکه شرایط مهیا میشود هرکس هرچه در سودای ضمیر خود دارد اشکار  وافشا میکند وپافشاری میکند ولی انسان میبایست بقدر کافی فهیم شده باشد که حق را از باطل وصاف را از کج تشخیص دهد-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99