سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-مجله علم نو- نوشته است هرگاه به مسافرت میروید همراه یک حیوان اهلی مانند بچه گربهداشته باشید وبه چشمان ان نگاه کنید که مداوم انرژی مثبت را شلیک میکند- وباعث میشود هرمون توکسین رها شود که این هرمون به نام هرمون محبت شناخته شده است وانسان از همه چیز رها میکند یک انسان ازاده میسازد به نظرحقیر بقول عرفا این جهان هم همین طور است وبالاترین رهائی در دین  بخصوص خداوندمنان وپیامبران واولیا الله است جناب اقای فرازخان که بتصور من یکی ایرانی است در دانشگا نیویور – شش دقیقه ونیم بیان کرده است امیتاز دین من چیست وفرمودند برخلاف تصور پلیس نیویورک مسلمان از صبح که بیرون میاید بدنبال کشتن بی گناهان وایجادتفرقه وغیره است که بیادگفت کار پلیس امریکا وامریکا متاسفانه چنین  است  ایشان فرموده است من دستورات پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم از صبح تا شب یک مسلمان را بیان میکنم اول صبح عبادت است ودوم حضرتاش صلواته الله علیه واله والسلم برا ی روح خود ارزش زیادی قائل باش وبرا ی ارواح خانواده هم رزش زیادی قائل باش- رابطه صلح داشته باش که اگر صلح باشد رابطه محبت ایجاد میشود وانسان به محبت نیازمند است ودر خارج از خانه برای روح  هائی  که یا هم دین تو هستند ویا هم نوع توهستند ارزش قائل باشد وبه انها کمک کن زیاانها درحلقت تو چه سفید وچه سیاه نقش دارند وهم چنین درتکامل تو نقش دارند وگرنه عبادت تو قبول نمیشود – به نظرحقیر باید دیددرترازوی میزان شخصیت انسان در دنیا واخرت چه  اعمالی وزنه سنگینی دارند وجهت انررژی مثبت را مشخص میکند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است کشتار شیعیان در نیجریه- امریکا نشان داده است که زمانی نبض یک کشور دوست درحال ازدست رفتن است ولو بضرراش باشد اقدام میکند که نبض را دوباره بدست اورد- بنابرگفته یک تاجرجوان شیرازیکه رکویت با نماینده یک شرکت لوازم  نیویوروکی مشترکا میفروختند هم به داخل کویت بعلت ارزان دادن که انها انرا به خارج هم میفروختند وهم به منطقه میفروختند وباتاکتیکی که کویت زده بود کههلرکس یک خانه بخرد میتواند جنس وارد کند بفروشد از سراسرمنطقه وجهان تجار منطقه بخصوص امدند تا جنس ارزان تر برای کشورخود تهیه کنند نبض بازار ازدست تجار کویتی خارج شد انها تصور چنین مسئله ای نداشتند تصور میکردندجنس های بومی خوداندکی میاورنند ومیزان کمی هم جنس از خارج میاورند ودرضمن برنامه انه این بود که تجار کویتی جنس های دیگری بیاورنندذ ودرجای دیگر کویت سرمایه گذاری کنند که ان هم منتفی شد  روزی ان نماینده امریکائی به شریک ایرانی اش گفته است هما پس است امریکاندا داده است فلان کار بکن تا نبض بازار بدست واوری من رفتم وشما میزانی از جنس من رادر انباربفروش به خیریه مسیحیان درکویت بده مابقه پولش را برای من بفرست وماشین من هم تا انجا که نیازداری استفاده کن ویا انرا به خیریه بده واگرنخواستند بفروش وپوی ل رابرای من بفرس واگر نخریدند کنار خیابان رها کن که ایشان انراهم فروخته پولش رابرای ایشان فرستاده ولی به ایشان گفته علائمی موجودنیست؟؟ جالب ئانکه دولت کویت تضمین مالی داده بود-داستان این کشتار بسیار ضدونقیض است همین نشان میدهد که حقایق چیزی دیگری دروغ ارتش نیجریه بخوبی روشن است- صدای امریکا-ارتش نیجری بسوی – اعضای یک گروه از مسلمانان شیعه در اخر هفته تیراندازی وکشتار کرد- بعداز انکه ادعا شده است گروه یک حمله به فرمانده یک لشگر  حمله ور شدند-؟؟ جنبش اسلامی نیجریه گفت سربازان تا سیصد نفر را بقتل رساندندر روستای زریا از استان –کادئونا- ولی خبر گذاری ها ی دیگر (متعلق به نیجریه) گفتندتنها بیست نفر کشته شدند—سخنگوی ارتش گفت – بحران زمانی شروع شد که در روز شنبه بعدازانکه جنبش شاهراه را بست وبراساس گفته شاهدان سنگ به فرمانده لشگر ژنرال  اقای –توکور-بوروتای- پرتاب شد- دقت کنید باسنگ به فرمانده یک لشگر حمله شدند؟؟!! که قصد ان ترور فرمانده نظامی بوده است دقت کنید هیچگونه سابقه وزمینه قبلی ندارد جز انکه این جنبش مخالفت شدیدی بر علیه بکو حرام داشته است وبکوحرام هم تهدید به کشتار انها گرفته بوده است—گروه شیعه گفتند که هیچگونه قصد تروری نداشتند وارتش این حمله را از قبل سازمان دهی کرده بود- انها افزودند که انها اینعمل رابدون درنظر گرفتن کشتن افراد حتی افارد عادی وبدون ترس و واهمه ویا بیان دلیلی درسه منطقه انجام دادن- که هسته مرکزی اش خانه رهبر مسلمانان شیعه حضرت ابراهیم زاکزاکی  وهمسراش وفرزنداش که ایاشن هم روحانی بوده است جالب توجه این است کهخانم ایشان درحال گفتگوی تلفنی باخبرنگاران درخانه بوده است شدت تیراندازی به حدی بوده است که صدا قابل فهم ودرک نبوده است ودرهمان زمان هم شهید شده است-  وجالب ان یکی از شخصیت های نیجریه با ابراز تاسف شدید فرموده است که ماه محرم همیشه مدتی است کهدارای حوادث تلخی است؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرا متوجه شدم استادمعززکه مدتی دربستر بیماری بودجناب اقای محمود مجدی به داربقا عروج کردند- ایشان فردی بسیارشایسته بودند ورهبری انجمن  حجتیه استان فارس را عهده داربودند ومدتی هم افتخار همکاری راباایشان را دراموزش وپروش داشتم- روزی برای من تعریف کردند- که من زمانی که کلاس پنچم درس میخواندم فشار اقتصادی زیادبرای خانواده ما زیادبود من خواستم درس را رها کنم وکار کنم ویک اقای پینه دوز بود که همه چیزراتعمیرمیکرد از لحاف وکفش و کیف وغیره روزی نزدیک خانه ما درحال تعمیر بود وغالبا درکوچه روی یک پله مینشست وتعمیر کرد ومن نزد ایشان رفتم وجریان را گفتم ایشان فرمودند  من از زمانی که پینه دوز شدم تا اکنون فرقی نکردم همان هستم که بودم- برو درس بخوان که اغازات با سرانجام ات فرق داشته باشد وترقی کنی- واین جواب روی من تاثیر زیادی گشت ومن به درس خودم ادامه دادم- خداوند منان چندین نعمت به ایشان داده بود- تن صدای بسیار دلنشین وجذاب واخلاق بسیار پسندیده  نحوبیان واستدلال به دل مینشست طرز بیان مطلب واستدلال جالب بود که جوانان انزمان بدنبال این نحوبیان بودند- دران دوره-روش سیاسی گروهک ها وافراد به اصطلاح روشنفکر که امروزه درغرب مانند اقای دکتر کورش عرفانی این بود باید  ازدای باشد هرکس  مریدان خوداش را داشته باشد ومذهبیون دیکتاتوری نکنند- یک کس ممکن است که قران مجید را معجزه بداند ان فرد محترم است  ویک فرد دیگر انراسحر بداند انهم محترم است وشخص دیگری انرا گرفته ازکتب های دیگر واستنباط های شخصی بداند انهم محترم است بیادهرکس حرف خوداش رابزند ومورد بی احترامی واقع نشود- بسیاری تحت تاثیر این نوع منش ها ومرام ها بودند وکسی کارنداشت که بغل دستی کمونیست است ویا بهائی است ویا پوچ گرا است ویا وهابی است ولی نحوی بیان ایشان باعث میشد که جوانان بدنبال جستجو وگفتمان با بهائیت باشند ومحصل دریافت خود را درجلسات بیان کنند وسعی میکردند فر دبهائی به نحو شده به این جلسات بیاورنند وانها میگفتند محفل اجازه نمیدهد بعداز مدتی جوانان خواستند که ایشان درباره مسیحیت صحبت کنند وایاشن پس امدتی مطالعات انراهم شروع کر دند انزمان گروهای زیاد ی از خارج مخصوصا از شیراز میامدندکه تبلیغ مسیحیت کنند- روزی مابا خانواده به قلات میرفتیم صبح زود بارندگی شد ویک رودخانه دربین راه اب دران جاری شد دررودخانه یک مینی بوس با بار ز یادگیر کرده بود که مسافران ان تمام از خانم ها بود وپا هارا بالا زده بودند  ومینی بوس را هل میدادند ما که به  مینی بوس رسیدیم ومن به یک دختر خانم گفتم ما برای یکنفر جا داریم شما سوار شوید ایشان گفتندچهارساعت است که داریم هل میدهیم ودیگر کارتمام است مافکر نمیکردیم که این باران بساط را بهم بزند من گفتم شما کجا میرویدفرمودند ما مسیحی هستیم مندیدم به قیافه ایشان نمیخورد که از اصل مسیحی باشد ومن گفتم ئشماهم مسیحی هستید فرمودند من مسیحی شدم  وبرای عبادت وتفریح به کلیسا نزدیک قلات میرویم ومن گفتم ان کلیسا که مخروبه است- ایشان گفتند که امریکا ها پول تعمیرات انرادادند ویک مقرری هم تعین کردندوفرمودند که شما مداوم تور  زیارت وتفریح درست کنید- وبقعدمن فهمیدم که جناب استاددریک مدرسه نزدیک چهارر کل مشیر است که زیر نظر یک روحانی اداره میشود  مارکسیست رانقد انتقادی برای عده ای از خواص هم میکند روز ی دریک مرکز اموزشی شبانه روزی دختران که ایشان هم تدریس میکردم – ازروی روحیه جوانی نه انکه من جاخورده باشم گفتم بچه ودیگران میگویند منافقین جذاب تراز همه هستند وهمه مایل هستند که به انها تعامل داشته باشند البته من جواب انهارادادم که جذبه شیطانی است نظ رشما چیست باور کنید هیتلر این چنین نمیشد یک ابهت پلیسی گرفت که من جا خوردم- فرمودند انها اعلامیه میدهند  شماهم اعلامیه بدهید وانها محفل میگریند وشماهم محفل بگیرید الی الاخر من به این بچه گفتم شما اکثرا شما بچه های روستا وزحمت کشیده هستید جا جراخوردید- حتی بسیاربچه های شهری زبل هستند- چراخودتان دست وپا چلفتی نشان میدهید انها ا زبحث های ما فراری هستند یکی از انها حاضر نیست به اینجا بیاید باشما بحث وجدل کند پس این درس ها به چه درد میخورد ومن خوداگاه وناخوداگاه همیشه این برخورد داشتم که اتوماتیک همان منش را پیاده میکردم واز خودم تعجب میکردم انشا الله اجراش کثیر واخرت اش اباد ودرجوار ائمه اطهارعلیم اجمعین  ودیگربزرگان مستدام باشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم – جنابان الیت تحلیل گر ان طرف اب- بخوبی میدانند- که حیله زدندرتمام موارد یک تاکتیک بسیارموفقی است وبسیار ماهرانه بکار میبرنند ودرتمام ابعاد بکار میبرنند- تجربه انگلستان- درهند نشان دادتاز مانی که حیله بکار میبرنند که ماهرانه باشد موفق بودند وزمانی که دست انهاروشده بود وحیله نداشتند ویا خواستندازقدرت استفاده کنند شکست خوردند- درهمین جنگ مقدس تحمیلی عراق حیله زد وشهدائی از ما گرفت روی حیله ان حیله زده شد ویاشانسی اینطورشد حیله خورد وماپیروز شدیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سوسمار نجس است واگر با پای تر از روی عبارد شود وفرد جانمازی ان جز ان نداشته باشد- باید انرا تطهیر کند دراین مورد از امام صادق علیه السلام حدیث داریم- اما گوشت گویا خیلی لذیذ است میگویند ببر اگر یک انسان رابخورد ببرانسان خورمیشود ودیگر دنبال شکار های دیگر نمیرود ویا بایدان راکشت ویا در باغ وحش انرازندانی کرد وبعضی انسانها  چنین هستند اعراب  عربستان لذیذترین گوشت متعلق به سوسمار میدانستند- شکار سوسمار بسیار تخصصی است- بسیارحیوان باهوشی است وچون شکارچی داردخیلی مراقب است واگر انسانی راببیندکه درمحل ابخوری اش ایستاده است هرگز به انسان نزدیک نمیشودوسرعت زیادی دارد با تله اورا باید گرفت-در کتاب بخاری که اقایان معتقد هستند کتابی درسنت بهتر ازان نیست بیان میکند راوی به منزل ام المومنین عایشه رفت ودید یک نیزه به دیوار تکیه داده – پرسید که  این نیزه برای چیست ایشان فرمودند من مداوم به شکار سوسمارمیروم؟؟- جناب ام المومنین عایشه غالبا درمنزل بودند وفقط منزل ارحام میرفتند ویا منزل جناب خانم حفضه همیشه دیگران را به منزل خوددعوت میکردند چناچه ایشان مداوم به شکار میرفته است که طبیعی است به تنهائی نمیتوانسته است برود-مردم متوجه میشدند اولا نمیگذاشتند وخوداقدام میکردند ودرثانی متخصصین همراه ایشان بودند وجناب ابوهریره که مداوم سرکشی به مدینهمیکرد خبردار میشد کسی چنین مطلبیرا نگفته است- زمانی که برای بزرگان حتی رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم حدیث جعل میکنند برای دیگران جای تعجب نیست وعجیب است که اقایان وهابی که معتقدهستند تا ایه ویا حدیث صریحی درموردی نباشد ان موضوع قابل قبول نیست ولی خوردن گوشت سوسمار درعربستان بشدن رایج شده است دراینترنت هم به راحتی قابل جستجو است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—خداوندمنان- بشریت- تمدن- پذیرش خداوندمنان- نه بخاطر ان است- که بشریتاز درون الحاد که به تفرقه وتضاد روبرو شده بود واز ان خسته شده بود خداوندمنان راجعل کرد که یک مسئول قوی ونرومند وباتمام ارزش ها والا انسان راهدایت کند وبخوبی کنترول کند- ویا ثروتمندان برای حفظ قدرت نیاز به شستشوی ذهنی فقرا بودند خداوندمنان را جعل کردند  درطول تاریخ عقلا به خالق قوی ونیرومند ودارای صفات حسنی میرسیدند ولی نه بصورت مطلق و واحد بلکه به خدایان میرسیدند واین امر زمینه ای میشد که خداوندمنان انبیائی برای هدایت انان ارسال کند مورخین جهانی به همین نتجه رسیدهاند- که هرگاه بشریت درک وفهم اش اماده رسیده به خداودمنان میشد پیامبران ارسال میشدند ونسبت بهمیزان بزرگی تمدن انها انبیای بزرگتری نازل میشد البته قران بیان میفرماید اولین انسانها حضرت ادم علیه السلام حضرت حوا علیها السلام پیامبر وموحد بودند وزمین هیچگاه از پیامبران  اعظام سلام الله علیهم اجمعین خالی نبوده است ولی ظهور وبرزو پراکسیس وعمل انبیا بستگی به  حمایت واطاعت انان داشته است- وپایه ادبیات بشر صفات الهی بوده است ولی انسانها میتوانستند ملحدشوند ویا راهی دیگررا طی کنند- بعضی انسان شناسان معتقد هستند که چهار فاکتورهم بشریت  دارا است-  دین- یا ایدولوژی- تکنولوژی- نظامی گری- وهنر- بشربتجربه نشان داده است مهمترین عاملی که باعث وحودت میشود ومیخواهد  با انسان های دیگر به وحدت برسد وپایه تمدن انها میگردد –اول دین ویاسیاست است که میخواهد انرا جهانی کند ودوم تکنولوژی است ونظامی گری وهنر بیشتر جنبه شخص وملی دارد- وتاریخ اثبات کرده است مذهب بیشترین اثر دروحدت وهماهنگی وتکدن سازی دارد گرچه ملحدین به تکنولوژی اعتقاد دارند ولی اثرش بسیار کمتر است وبقول دانشمندان قدرت مانوراش کمتر است یک نگاه به تمدن های گذشته میکنیم- تمدن های الحادی مشهور جهان- اول متعلق به تمدن مادی اتیوپی-ودوم مصر- ":خمت": وسوم تمدن مادی  بینالنهرین که مقهور تمدن های الهی شدند- تمدن های مذهبی بزرگ- تمدن سلتیک که شهر بزرگ ادینبورگ دراسکاتلند ساخت یک تمدن بودائی بوده است- تمدن بیزانس که شهربزرگ  رکسپولیس را ساخت توسط مسیحیان بوجود امد- تمدن بزرگ بابل  توسط کنفسیوس وحضرت ابراهیم علیه السلام بوجود امد تمدن بزرگ اسلامی مصر توسط اسلام که شهر-تبس-رابوجود اورد- وتمدن یونان که توسط یهودیان بوجودامد شهر اتن رابوجود اورد وتمدن ایران کخ شهر پرسپولیس را ساخت توسط زردتشتیان بوجود امد- امروزه درامریکا فرق مذهبی بیشترین خدمت به اعضای خود میکنند وفروشگاه های بدون قفل شبانه روزی به اعضای خود کمک میکند وامروزه جهان درحال اماده شدن برای پذیرش حضرت مهدی علیه السلام درحال اماده شده هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جنابان ان ور اب- مانند مشرکین مکه مداوم میخواهند- خوض کنند- یعنی ایراد بنی اسرائیلی بگیرنند- که کارها تمام سیاسی وغیر منطقی  ومطابق میل حکومت وبرای حفظ حکومتی است- که انصاف ندارد وعدالت ندارد ومخالف عقل وعلم عمل میکند؟؟- یک دلیل تغیر اخیر رشته علوم انسانی به علوم فرهنگ است- درست مانند یهود که ایراد به تغیر قبله گرفتند چون اگر تمام خصوصیات زمان پهلوی تغیر کند ارتباط این نسل با نسل زمان پهلوی بریده میشود  وفرهنگ پهلوی به بایگانی تاریخ خواهد پیوست  ونمی بایست کوچکترین تغیر را بپذیرند زیرا تائید رژیم وانقلاب میشود ویک ضربه  باطنی  ونهادی ممکن است به پهلوی بخورد-رشته ای دبیرستانی درایران بسیار غیرعلمی از لحا ظاموزش وپرورش بود وچون دراین زمینه ماتخصص نداشتیم و وتحقیقات اش بودجه نجومی میطلبد واسرارهای اندرغرب بشدت مراقبت میشود وکتبی که انهادر زمینه های مختلف نوشته اند که براساس این تحقیقات نجومی است در جهان سوم اوردن وترجمه کردن ان ممنوع بوئده است ولی بصورت پنهان عمل میشودذ که اسم اش را گذاشتند سیاست فراماسونری-که اندکی شرح میخواهد تا فرد توجه قضیه شودبلکه برعکس باید سعی کرد از فرهنگ خودی ومطالب عقب افتاده وبسیار پیچیدهای صحبت شودنه اسان که زود مطالب پیچیده هضم  وفهم شود وشود وبتواند ابتکار سطح بالا داشته باشد-که درسطح دیپلم معمولی انهم یک دختر خانم درشته مدیرت اشپزی که بخواهد خوداش حسابداری را خوداموز بخواند پیچیده تنرین مسئله ریاضی حسابداری رابه راحتی حل کند که روسیه ممکن است حل نکر ده باشد یعنی جهان سوم کودن هستند؟؟- البته خودانها حل کردن ولی صدای اش درنیامده است صدای این دختر خانم درامدمن شخصادرمسائل گرامر انگلیسی فوق مدرن که رقابتی عجیب درغرب برای گسترش دستور زبان لغات است توسط این سری کتب خوداموز یاد گرفتم ولی قیکت کتاب به نظرمن وحشتناک بود یک پوند ودوازه شلینگ برای هشت صفحه که ریز نوشته شده بود- با پانصد پوند یک ماشین دست دوم میشدخرید چرا برای انکه یک متخصص اسان نویسی انرا نوشته استنه یک دکتری زبان انگلیسی-درهرحال رشته ادبی یا بقئل امروزی  ها علوم انسانی به هیچ دردینمیخورد نه کمک به رشته حقوق میکرد ونه جامعه شناسی ویاادبیات عرب وادیان شناسی وحتی ادبیات واموزش وپروش زمان میفرمودن برای کسانی هست که در درشته ریاضی وطبیعی قبول نشدن که یک مدرک بگیرند دلیلی ندارد مشکل باشد مسئله ساز میشود درضمن میبایست با شرایط امروز هماهنگ باشد درانگلستان استادمیفرمد اگرواقعا بخواهیم امو.زش وپروش درست حسابی ی داشته باشیم  باید کتاب هرسه ما عوض شودوبعضی مدارس معروف این چنین بودند لذا ما این دادوفریادها که ان ور اب سردادند درک نمیکنم ودرضمن انقلاب اسلامی بیش ازهمه ایدولوژی جهان چالش برانگیز است وبایدپاسخ دقیق داده شود ومطالب زیر بنائی وبستر سازی لازم انجام بگیردمعنا ندارد که چند فرهنگی باشد البته داشتن اشارات لازم است ولی هرفرهنگ خاص خودباید اقدام کند که بازهم وجه اشتراک زیادی میتواند مطرح شود ویا مدارس خاصی برای انها بوجوداید که علاوه بر فرهنگ اسلامیکه باان حشر ونشر دارند فرهنگ خاص راهم یادبگیرندکه غرب دراین موارد بسیارهوشمندانه عمل میکند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99