سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ظریفی فرموده است- که بایدبه سیالیت نخستینبرگشت تعبیرمن ومصداق من سیالیت- قبل از دین است؟؟؟ پس به این دلیل ایشان درظل افتاب انگستان رفتند؟؟ وچون رئالیستی .استدلالش همراه با مصداق است بخصوص زمانی که مصداق  ان ممکن است پیدا کردنش گیچ کننده باشد حتما اطرف دین مشخص شده است ودرجای دیگر تعین مصداق مشکل نخواهدبود برای غرب است که مصداق یابی مشکل است وحل سیاسی دادن واصلت تسمیه را اوردندمن به یک منبع انگلیسی درباره  اصالت تسمیه را یافتم که چنین فرمود ه بود- اصل- اصالت تسمیه- دارای سه گروه است-بدون درجه بندی- درحقیقت یعنی کشک—2- دارای یک انتخاب اصلی وتعداد دیگر انتخاب- بدل -درجه بندی شده- 3- یک انتخاب اصلی- وتعدای انتخاب بدون درجه بندی شده- چناچه گزینه ها واقعا ردشوند گروه اکادمیک میتواند انتخاب اصلی را مشخص کند- ولی انتخاب های درجه بندی شده برای اعضای خودمعتبر است؟؟ اگر اعضا نرابرای خود ویژه بنامد- درفضائی که اعضا دارای یک گزینه خاص و ویژه نیستند- ویا –بدلهای- درجه بندیشده ندارند- دریک گروه یکی از اعضابیان میکند که یک انتخاب کاملادقیقی دارد از طرف گروه اکدامیک میتواند بعناوان یک دانشجو انرا بپذیرد- درحالی رئالیسم دارای استدلال است وان استدلال برای اوکافی است ولی سرجنگ هم با کسیندارد مگرانکه بقول شما بی اخلاق انسانی باشد- تمام انبیاعلیهم السلام برای مکارم اخلاق امدند ان رفت برانها چه برسدبعضی عقلا ؟؟اختلاف وتضاد راقبول دارند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تجزیه وتحلیل جانب ار غرب-درباره سوریه که هنوز نمیخواهند واقعیت ها وحقایق ها را انطور که هست ببیند وتعریف کنند- لامیس اندونی –تحلیل گر ومفسر خاور میانه ومسائل فلسطین-درمقاله- چه کسانی نمایندگی مردم سوریه راغ دارا هستند؟؟- اغاز حل بحران سوریه که نهاده شده دربوجود امدن یک وحدت  تحت یک رهبر  با اعتبار—قدرت های جهانی- بازیگران منطقه ای- رژیم سوریه-مخالفین منشعبشده وحتی گانگسترهای که داعش نامیده میشود؟؟عجب اخیرا عنوان انها گانگستر(هفت تیر کش)شده است!!-که داعی حکومت عراق وجاهای خالی است؟؟ این هم را از اسرائیل یاد گرفتند!! که خودرا درموقعیت چه مستقیم وچه غیر مستقیمبرای گفتمان اینده کشورقرارگرفتند-در فقدان یک صدای متحد وبا اعتباربرای این نیروها که انقلاب سوریه را اغاز کردن- انقلاب سوریه درحقیقت یک شورش تمام عیار وکوری بود که غرب از نیروی های احمق ونادان وقابل اشتعال سنی وکرد که بدنبال یک موقعیت برتر بودند که از عراق  عقب تر نیفتند وزمان برای برای شکار موقعیت برتر اینده مناسب تشخیص دادند بخصوص  همچنان دراین مقاله می اید امریکا از ترس تهدید اسرائیل وعربستان وقطر از ترس تاثیرلت حرکت جدید درمنطقه وحشت کرده بودند به کمک این این افراد امدند تا یک نیروی مخلص اسلامی وضد اسرائیل را درنطفه خفه کنند- مانند قیام بیست وهشت مرداد- شاه- امریکا-اتفاقاسوریه به یک انقلاب نیاز نداشت- یک اصلاح گام به گام کافی بود-انچه مشخص است که اغلب احزاب اماده برای یک مصالحه وسازش هستندیا برای وحدت حزبی ویا وحدت قلمروئی ویا هردو انها- ومنافع اینده انها واثر گذاری برای صورت بندی یک رژِیم جدید با ویابدون جناب دکتر بشار اسد میباشد-تمام قدرت هامنجمله روسیه درجستجوییک رژیم  شکل پذیر میباشند- که خواست امریکا موردی است که ان حکوت تهدیدی برای اسرائیل نباشد—برایتمام قدرت های خارجی سوریه یک حکومت ورشکسته است؟؟!! چگونه ورشکسته است شهرهای عمده را دراختیاردارد وروز به روز برقدرتش اضافه میشود- مهمترین شهر مخالفین – شهر رقه است ودحال تجزیه شدن نیروهای انها شدن هستند- وبه داخل جنگلها ویا شهرهای مرزی دارند پناه میبرنند- که میتواندساختارجدیدی به ان داد که مطابق میل انها باشد؟؟- انها نتوانستند درلبنان مطابق میثل خود ساختاری را بوجوداورند ورانجام ساختارانها به محاق رفت چگونه سوریه که به مراتب قویتر از لبنان است میتوانند ساختار مطابق میل خود بدهند- واز خواست ارزوها وامیال مردم سوریه که قیام برعلیه حکومت سرکوب گر؟؟!!کردند عفلت میکنند –بسیارخوب برای انکه بدانند انها وسیله ای برای اهداف ان قدرتها شدند نه ان قدرتهاوسیله برای اهداف انان باشند- وامروزه ارام ارام به سمت درحاشیه قرار گرفتن ودر یک لایه کم ارزش  اجتماعی- اقتصادی قرار میگیرند-گروه های  مخالفین سوریه در عربستانگرد هم می ایند- تا مافیای گانگستر سعی کند که به انها روحیه بدهد کهخود در حاشیه قرارگرفته است—مردم وسیله ای برا ی به قدرت رساندن رهبران متکبر—بنابراین یک اضطراب خاص مردم سوریه را که جان خودرادراین ر اه گذاشتندکه امروزه نه به اندازه گافی قدرت سیاسی دارند ونه قدرت نظامی – وحتی نه به اندازه کافی توجیهات- شخصی برای گروهای  تجزیه شده مخالف دارا هستند- اما اغلب انها وسیله ای برای احزاب مختلف برای ر هبران که میخواهندکه درحکومت اینده مقام شامخی دارا باشند-بهر حال-بزرگترین شانس برای سوریه ها؟؟!! برای نیل به ارزوهای –ازادی-عدالت-بوجود امدن گرو های فناتیک(عقب افتاده) مانند داعش- وگروهک  های افراط یجبهه نصرت-احرار شام- هستند- که در حال استحاله شدن در داخل یک جنگ فرقه ایبین سنی وعلویان غالب میباشد- چشمانتان روشن!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است-نیم نگاه به جریان کشتار امریکا- این جریان بسیار پیچده تراز انچه ظاهرشده است- اول از مسلمانان بخصوص سنی امریکا مقصر هستند- که از جریان برجهای دوقلو عبرت نگرفتند بعنوان ازادی بیان ومذهب درمقابل وهابیت کوتاه امدند وزمانی که اقای اوباما که امروزه به درستی کامنت ها ایشان یک حقه باز وشیطان نام میبرد داعش راچنین معرفی کردندکه بدنبال یک جهاددر داخل کشورهای اسلامی هستند که مطابق ارزش های اسلامی است نه ارزش های غربی ودرامریکا که ارزش های ازادی وخاص وجوددارد- جهاد هرکس با ارزش های امریکائی مطابقت ندارد وجائی ندارد ونوعی وحشیگری وجنایت وبهم زدن امنیت ومخل ارامش مردم است- چگونه پلیس امریکا وجتی اروپا واسترالیا مساجحد تحت کنترول شدی دارند- وقر ان ها هرروز  چک میکنند که در داخل ان اعلامیه ای نباشد وبسیار کنترول همه جانبه برروی مسلمانان دارند چگونه متوجه نشدند یک مرد وزن این همه اسلحه خریدندذ ومیزان بسیار زیادی فشنگ خریدندکه یک وانت را تاحدودی پر میکند- یک خبرنگار نوشته است زمانی که مردم جهت حمله راتشخیص ندهند وهم جا امن نباشد ترس شدیدی پیدا میکنند- ونتها راه برای غلبه برترس شدید حملات لفظی برمسلمانان خواهد شد وداستان امریکا که یکخانمی است میفرماید هدف تروریست بردن مردم به لبه وحشت است- دقیقا حمله به یک مرکز نگاه داری عقب افتادگان برای ان نبوده است که هدف اسانی است بلکه میخماستند زجر شدیدتری برای مردم ایجاد کنند که مسلما تحریک وهیچان مردم رابشدت مردم بالامیبرد ونفرت از مسلمان را شدت میبخشد ونفرتی که از کشیشیان مسیحی ایجادشده بودبه فراموشی سپرده میشود-؟؟!! واین سئوال که یک رادیو درامریکا مطرح کرده است –که چگونه امریکارا امن کنیم- خانمی ئجواب میدهد ما با قاتلین وخرابکاران مواجه نیستیم با یک مذهب که بعنوان جهاد میخواهد مارا ازاد کند روبرو هستیم- که بایک سیاست وحشیانه که ضد ارزش های ما است میخواهد اقدام کند- امید است مسلمانان اگاه باشند وبا یک شم قوی عمل کنند وجالب انکه داعش تا امروز به بعضی سوپر مارکت های خاص حمله نکرده است؟؟!! واخر گفتند با ارزش های امریکائی باانها برخورد نکنید با ان تاکتیک که درخور انها است- وتمام کشته  شدگان- قهرمانان وقربانیان ازادی نام گذاری کنید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقل وقول هاز خانم اوریانا فلاچی- خانم صاحبه گر سیاسی معروف جهان از ایتالیا- حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مانند رهبران دست نشانده مانند عرفات وقذافی ویا دیگردیکتاتورها نیست- من درباره ایشان درجهان اسلام مطالعه کردم- مانند پاپ های بزرگ وشاهان ویک رهبر واقعی هستند- چرا انسان ها خودر احمق وکودن وهیچان  زده میکنند-که رای بدهند- من دارای ارامش روان وتعقل وفروتنی هستنم اگر من شامه خودرا ببندم وبه یکی از انها رای دهم- درحقیقت من بر روی خود تف کر دم- علت استعفای- جناب اقای پاپ بندیکت شانزدهم-جنگ مانند انچیزی که جناب اقای عرفات انجام داد که دیگران رابه فرمان خوداش به جنگ فرستاد- به این علت بود که روح های ضعیف به ایشان اعتقاد داشتند—این خودنمائی ناقص ومعیوب دلیل شکست – گفتمان کمپ دیوید شد که اقای کلینتون میانجی گری وکار گردانی میکر د-  مادر عصر وزمان بدون رهبران شایسته هستیم- -خود ماباعث توقف داشتن رهبران شایسته در اخر قرن بیستم هستیم- زمانی که پدر من را دستگیر کردند مانمیدانستیم که ایشان کجا هستند مادر من کشف کرد که ایاشان درخانه ای معروف  بنام خانه شکنجه که انرا ویلای تریست میگفتند- حکومت چکونه بوجود می اید- یا توسط یک قدرت جهنمی یک پادشاه ویا یک ملکه- ویا انتخاب میشود که یک ژنرال ادم کش ویا یک رهبر دوست داشتنی تجربه من همیشه شاهد یک قدرت غیر انسانی –وحشی وجنایت کار وقدرت یک پدیده نفرت انگیز است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از سایت بی بی سی- وقتیکه انسان انجیل را مینویسد!!

Advertisement

BBC Persian

صفحه نخست > جهان

پاپ بندیکت شانزدهم: از لیبرالیسم تا محافظه‌کاری

FacebookTwitterGoogle+

به روز شده:  18:59 گرینویچ - چهارشنبه 27 فوریه 2013 - 09 اسفند 1391

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، به معنای واقعی کلمه یک محافظه‌کار است.

اومعتقد است که سنت منعکس‌کننده حقایقی مهم است و باید به آن احترام گذاشت. شاید به همین دلیل است که اعلام استعفای او به تمام جهان کاتولیک شوک واردکرد، چون استعفای پاپ تصمیمی رادیکال است که با قرن‌ها سنت کلیسای کاتولیکمغایرت دارد.

ولی زندگی پاپ بندیکت، که نام اصلی‌اش یوزف راتزینگر است، عاری از اتفاقات تعجب‌آور و خلاف انتظار نبوده است.

یکیاز مهم‌ترین اتفاقات، سفرش به بریتانیا در سال 2010 میلادی بود. درماه‌های قبل از این سفر، رسانه‌های بریتانیا پیش‌بینی می‌کردند که ایندیدار یک فاجعه خواهد بود و او برای موعظه به بریتانیا می‌آید نه برای گوشدادن به سخنان دیگران.

ولی فروتنی و گرمی او در برخوردهایش در اینسفر و نیز سخنرانی روشنفکرانه‌اش در جلسه مشترک پارلمان بریتانیا در تالارمرکزی وست‌مینستر تحسین گسترده مردم را به دنبال داشت.

اما مهم‌ترین موضوع تعجب‌آور، روند تغییرش از یک جوان انقلابی به فردی محافظه‌کار در دهه 1960 میلادی است.

درسال 1962 پاپ ژان بیست و سوم، اسقف‌های کاتولیک سراسر جهان را برای شرکتدر دومین شورای واتیکان فراخواند. او می‌خواست کلیسای کاتولیک رم را باشرایط قرن بیستم وفق دهد و در همین راستا شورای واتیکان یک رشته اصلاحات راپیشنهاد کرد. از جمله تصمیم گرفته شد که مراسم مذهبی و دعای جمعی که تا آنموقع به زبان لاتین برگزار می‌شد به زبان‌های محلی برگزار شود، برایاولین‌بار به وظیفه‌ای که کلیسا نسبت به فقرا دارد، تاکید شد و نیز برایاولین‌بار کلیسا حق جهانی آزادی مذهبی را پذیرفت.

به این ترتیب، کلیسای سن پیتر برای جلسات بحث شورای واتیکان که به زبان لاتین برگزار می‌شد، به صورت یک پارلمان موقت درآمد.

یوزفراتزینگر در آن موقع یک مشاور الهیات بود که برای کاردینال فرینگز کهسراسقف کلن و یکی از طرفداران مدرنیزه کردن کلیسای کاتولیک بود، کارمی‌کرد.

کشیش راتزینگر که از همان ایامجوانی به داشتن هوش سرشار شهرت داشت، به تهیه پیش‌نویس بعضی از سخنرانی‌هایمهم کاردینال فرینگز در طرفداری از اصلاحات در کلیسا کمک می‌کرد.

یوزفراتزینگر سال‌ها بعد و قبل از رسیدن به مقام رهبری کلیسای کاتولیک گفت کهدر آن موقع معتقد بود که الهیات قدیمی "باید جامه رزمش را درآورد" و متناسببا شرایط کنونی، به زبانی تازه و بدون پنهانکاری برخورد کند. وی همچنین براین عقیده بود که باید آزادی بیشتری در داخل کلیسا وجود داشته باشد.

یوزفراتزینگر پس از پایان کار شورای واتیکان در سال 1966 میلادی دردانشگاهتوبینگن که پرچمدار الهیات لیبرال در آلمان بود، به تدریس پرداخت. از اینرو در جریان انقلاب‌های دانشجویی در اروپای غربی و دو سال بعد در آمریکا،وی از نزدیک شاهد این اتفاقات بود.

این تجربه، زندگی او را عوض کرد.

سال‌هابعد او درباره این"خاطرات دردناک" صحبت کرد. از جمله این که چگونه گروهیاز دانشجویان الهیات در توبینگن پلاکاردی را حمل می‌کردند که در آن ادعاشده بود انجیل یک سند وحشیگری است که به طور گسترده موجب فریب مردم می‌شود. در این پلاکارد همچنین آمده بود که صلیب حضرت عیسی چیزی جز نماد باشکوهجلوه دادن درد، که خود از سادیسم و مازوخیسم نشأت گرفته است، نیست.

پرفسورراتزینگر به عنوان یک آلمانی که در دهه 1930 میلادی بزرگ شده بود، به خوبیآگاه بود که یک رژیم تمامیت‌خواه چه کارهایی می‌تواند بکند و احساس می‌کردکه یک توتالیتاریانیسم (حکومت تمامیت‌خواه و اقتدارگرای) جدید چپگرا درخیزش‌های دانشجویی دست دارد.

نتیجه‌گیری او این بود که تنها واکنش منطقی به این روند، بازگشت به تعالیم سنتی است.

محافظه‌کاریجدید کاردینال راتزینگر سبب شد که او به واتیکان راه یابد. در سال 1981میلادی، پاپ ژان پل دوم شغل مهمی به او واگذار کرد که می‌توان آن را رئیسپلیس الهیات واتیکان خواند. در این سمت، وی به مقابله با آن دسته از مدرسانالهیات پرداخت که تعالیم ارتودوکس را مورد سئوال قرار می‌دادند.

پساز انتخاب به سمت رهبر کلیسای کاتولیک، بسیاری از کاتولیک‌های لیبرال تحتتاثیر ملایمت و مهربانی او قرار گرفتند که همین هم یکی دیگر از خصایصتعجب‌آور او بود و به این ترتیب، عقاید محافظه‌کارانه او که نتیجه جنبش‌هایدانشجویی دهه 1960 میلادی بود، تاثیر عمیقی بر نحوه اداره کلیسای کاتولیکگذاشت.

پاپ بندیکت در مورد بسیاری از مسائل حساس تعالیم کلیسا ازجمله کشیش شدن زنان، جلوگیری از بارداری و نیز همجنسگرایی بسیارانعطاف‌ناپذیر بود.

ولی تصمیم وی برای استعفا نشان می‌دهد که رگه‌هایی از یوزف راتزینگر جوان رادیکال هنوز در وجود پاپ بندیکت سالخورده باقی مانده است.

پاپژان پل دوم که یوزف راتزینگر جانشین او شد، تا آخر عمر و با وجود بیماریاز سمت خود کناره‌گیری نکرد. او با وجود بیماری‌های جدی و رنجی که می‌برد،شجاعت غیرقابل تصوری از خود نشان داد و آمادگی او برای قربانی کردن خودشبرای کلیسا شگفت‌آور بود. وی قهرمانی بود که سرمشقی برای پاپ‌های آینده شد.

پاپ بندیکت، همواره در سایه سلف خود زندگی کرد، ولی با استعفای خود اکنون سرمشق متفاوتی برای پاپ‌های آینده است.

حتی بسیاری از دشمنان او اذعان دارند که پاپ مرد متواضع و فروتنی است و آرزوی خدمت به کلیسا بزرگ‌ترین انگیزه‌اش در تصمیم‌گیری است.

تصمیمپاپ برای استعفا حامل این پیام است که برخی مواقع بهترین خدمت به کلیسا،قبول ضعف بشر است که می‌تواند در مورد هر کسی صدق کند، حتی پاپ.

ارسال به شبکه های اجتماعی

EmailBalatarinDel.icio.usFacebookGoogle+Twitter

بالا

BBC © 2014

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عده ای از نظامی هی سابق در کانادا- انجمنی درست کردند-شروع به لجن پراکنی کردن –سه نکته حائز اهمیت است یک شجاعت اقایان-.ودیگری خدمات شاهنشاه- وسوم بی منطق بودن اسلام وپناه بر خداوند منان که ائمه  اطهار علیهم السلام ":دیو:" هستند وتمام بدبختی ما از دین اسلام است؟؟ وایشان زردتشی شدند که باعث افتخار ایران زمین است- از  سه نکته از کانادا سئوال کنند هرچه جواب دادند من مییذیرم- انها بخوبی رصد میکنند ازی لحاظ شجاعت شما همین بس زمانی افرادنظامی سطح بالا بر ای اعدام میخواستند ببرنند سه باردست شوئی  میرفتند- شجاع ترین افراد شمارابر ای بخش عملیات ساواک انتخاب میکردند کی از فامیل های اقای کیان نوری وزیر سابق اجازه ملاقات گرفت که در زندان با ایشان ملاقات کند وامروزه ایشان یک پزشک نام اور درامریکا است که قانون نظام پزشکی  امریکا در شهرها تدریس میکند-برای ما تعریف کرد وقتیکه اسم باز جوئی رامی بردنند که برا ی بازجوئی  حاضر شود به میل زندان میچسبید وبشدت گریه میکرد ودوستانش هم گریه میکردند وهرکار میکردند میل زندان را رها کند رها نمی کرد- بشدت  با باتون بروی دست اومیزدند که من فکر میکردم دستاش خواهد شکست به وضع عجیبی انهارا میبردند که ایشان منقلب شده بود- شجاعت وخدمات شاهنشاه هم ایرانی  ها نوشتند که چه افتضاحی  ببار اورده است وهم غربی ها نوشتند- جناببان فرمودند ما زردتشی شدیم- واسم خودرا ازعلی رضا با بابک که به اصطلاح مسلمانان یک اشعه از بابک خرم الدین گرفته شده است گذاشته است- حضرت-مرحوم ایت الله ایتی رحمت الله علیه فرموده بودند هرکس یک اشعه از علی علیه السلام بگیرددر درونش به یک ملکوتی میرسد که فقط خوداش میفهمد ودربیرون به یک مغناطیسی میرسدکهدیگران میفهمد مگر بر سبیل شانس  انرازدیگران درک کند وچون عملکرد اقایان متضاد است با  منش ومرام وایدولوژی اهلبیت مکرم صلواته الله علیه واله والسلم بنبا بر حدیثی هرکس گناه کارشد- انها ضد اهلبیت مکرم صلواته الله علیهم اجمعین خواهند شد تا بدرجات پائین جهنم برسند تنها به نظر حقیر نادر جهانبانی به عللی میتواند اندکی جسارت داشته باشد- واین هم بدانند زمانی که ایشان دستگیر کردند فرمودند هرکس از این شاه شکایتی دارد بیان کند عددان دقیقا در ذهن نیست که ایا چهارصد بوده است ویاچهار هزار- ودرضمنشماقادربه انکه اثبات کنید حضرت زردشت همین فردی است که بیان میشود نیستید- درضمن بدانید که بابک خرم الدین سپاه عباسیان را شکست داد وبقدری جنایت کرد کهمردم درخواست سپاه از عباسیان کردند کهدرحالی میدانستند انها هم انسانهای جنایت کاری هستند ولی نه به اندازه جناب بابک وسرانجام مردمان درقلمروی بابک دسته دسته مسلمان شدند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بحث اقتصادمقاومتی-روزی خدمت حضرت ایت الله مرحوم زبرجد  رحمت الله علیه بودم-به ایشان گفتم پشت سر شما حرف های زیادی میزنند- نظر شما چیست- فرمودند ما ایرانیان درابروبردن استاد هستیم- ما بیلان پول هائی که وام گرفتم وکارهائی که شده منتشر کردم- سئوال میکنند با این همه پول کدام کار مثبتی شده است؟؟ جواب این است ک من طرحهای زیادی در روستا ها هزینه کردم که تعدادودتای انها فاز اولش را به اتمام رسانده- مابقه میزان زیادی کر شده ولی تمام نشده مثلا زمین کشاورزی امداه شده است تراکتورخریده شده است چاه زده شده است منتظر یک جوب ویک موتور اب کش است ولی بانک ها دیگر وام نمیدهند- میگویند به اندازه زیادتر از حد وام گرفتید وقسط نمیتوانید بدهید تا انهارا صاف نکنید ماپول دیگر نمیدهیم؟؟ به ما بایاد-وام بدهند تا ما قسط هیچده بانک را بدهیم- شما الن که وارد حوزه شدید دیدی که درصحن حضرت  سید علالدین حسین عدهای دارند فراموش میفروشند بعضی برای خودشان وبعضی برا یانکه پولش رابرای عتبات بدهند-ایشان مسئول پول جمع کردن برای عتبات عالیه بود اینها قبلا روستارا رها کرده بودند ودر اطراف شیراز به کمک امداد زندگی می کردن مافاز اول این روستا کامل شد به همه دارقالی دادیم وامکانات دادیم حالا فرش برای عتبات عالیه میدهند- ماتنها سه منبع داریم- یکی قبر فروشی که پول سالن اش درنخواهد اورد-دوم پول ضریح کهحداکثر به زمان قبل میرسد که انها هیچ کار نکردند- ماببیند چه کردیم- مردم فکر میکنند وبایک تومان دوتومان درست شده است صحن حیاط گسترش دادیم سنگ مرمر سفید کردیم وشرح دادیک طبقه هم اضافه کردیم سوم خیرین که تعدادبسیاراندک است-روزی سوار اتوبوس بودم تعداد جوان دانشجو وارد اتوبوس شدن کنار من ایستادتند کی به دیگری گفت استاندار که برای جابگوئی می اید- ایاشان اهل شمال بودن –من پرسیدم برای چه منظوری دعوت کردید- گفتندبرای اقتصادشیراز؟؟ من گفتم اقتصادشیراز چه اشکالی دارد فرمودند کاری نشده؟؟ گفتم چطور کاری نشده است- فرمودند یک صدمیلیارد پول  پنچاه تا خانه شما شهر است؟؟در ضمن  از پنچاه کارخانه چهل وهشت ان ورشکست شده است-  به ایشان گفتم تنها شیراز نیست کل استان رابایددرنظربگیرید- با گذشته مقایسه کنید ولی حرف ایشان دربرنامهها درست است گوئی ما سیاست گذاری صنعتی بلد نیستیم؟؟ ومسائل دیگر ایشان فرمود هزینه سنگین هسته ای بهنظر ما الان زود است- ووزمانی که دانشجو اطلاعات کافی ندارد وحوزه ها ماهم ندارد وضع معلوم است وکسی هم جوابگو نیست رخلاف غرب-ادامه دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   -


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99