سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- غم وگریه بر امام حسین علیه السلام-زمانیکه ما امام علیه السلام رازنده وسرحال تصور میکنیم- خوشحال سرزنده میشویم وزمانی که امام راازدست رفته میبینیم غمانگیز پر درد میشویم وغم بیانگر احساسات ما است- امام سازنده هویت ما است وما این هویت ر ا پذیرفته ایم هرچقدر شخصیت ما توسط هدایت امام علیه السلام شکل وساختار پیدا کرده است غم ماهم فرق میکند ما این ازدست دادند غالبا با احساسات خودمان نشان میدهیم- احساس رنج-اظطراب-تحقیرشدن گیج شدن خشم- وخود را مقصر دانستن است- وما تحت تاثیر دیگران هم دراین مورد قرار میگریم حافظه ما ودرک ما تجربیات ما به ما میگویدچه باید بکنیم-کنترول غالبا مشکل است ولی باید عمیق تفکر کرد واحساسات ازروی ارزشها باشد وجلوی سیر گریه رانبایئد گرفت- درست گریه کردن یک امرکاملا دراین مورد اجتماعی است ولی هر فردی درحال خاص خود فرومیرود وغم ثبات انسان را ازانسان میگیرد وبه احساسات غم انگیز خود خیرمقدم وخوشامد گفت وازان خوشحال بود انسان هیچگاه نمیخواهد چیزی را ازدست بدهد واین غم میبایست بدنبال بدست اوردن امری باشد که از دست رفته است وباید این ازدسصت رفته ایجاد رشد ی عظیم درانسان شود ومیبایست شنالخت ما را ازامام علیه السلام بیشتر کند وتفکر درباره شخصیت ما رابقیشتر کند وسازندگی ما راهم توسعه دهد ما قوی تر از گذشته شویم وبیشتر فکر کنیم وفکر خود را تجزیه وتحلیل کنیم وانرا رشد دهیم وحال میبایست چگونه عکسالعمل داشته ابشیم وچگونه عمل کنیم بخوانیم وبنویسیم وشعر بگوئیم و انچه درباره امام میخوانیم ومینویسیم نوشتن ما مهم نیست درچه سطحی است ولی با گروه به یک احساسمشترک خواهیم رسید که تا حدودی فقدان امام علیه السلام راجبران میکند-هرچقدر به احساسات درونی خود نائل شوید از بسیاری از مشکلات نجات پیدا میکنید ودرک شما از سطحی بودن به عمیق بودن نائل میشود وان ثمره طوبائی ان ظاهر میشود که همیشه همراه غمی دلپذیر خواهد بود- تحقیات ": خانم پرفسورلائورن بیلسما در دانشگاه فلوریدایجنوبی درتامپا نشان میدهد که گریه یک امر بیوشیمی است که هورمون توکسینزرا یک عامل ارامش دهنده است ازاد میکند و غالبا د ر سطح اجتماعی رخ میدهد وحمایت افرادای را که شاهد گریه فرد هستند راجلب میکند- گریه یک فرایند استادانه است ولی گاهی هم افبراد میتوانند بطور مصنوعی انرا ایجاد کنند که خانم ها ازمهارت بیشتریدراین مورد را دارا هستند وانسان همیشه با گریه چیزی را میطلبد وطبیعت به زنان اجازه بیشتر گریه کردن را داده است-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-موعظهای برای نخست وزیر محترم انگلستان- به احتمال نزدیک به یقین مصاحبه جناب دکتر دانشجوی عزیز را درباره پلیس انگلستان راشنیدید- جای تعجب این جا است که جنابعالی تحصیل کرده دانشگاه هستید وحتما این نکته به شما گفته اند اساس همه ارزیابی ها باید براساس درجه تمدن باشد- انگستان از لحاظ درجه تمدن د رحال رسیدن به درجه قوم حضرت صالح است وعلت شکست ا ش همین است- حتی انسان تنها به فکر طرح تخم مرغ ومرغ باشد ولو از راه حلال بسیاری از بیروهای خوداش را به اسارت خواهد گرفت ویک تنگی وفشار عجیبی بر او دست خواهد ومداوم در تزلزل است که این تزلزل مبارک است وتنها راه نجات انسان است وقتیکه به سمت معنویت حرکت میکندمتوجه میشود چقدر اسان مسئله حل شد ولی مسئله اساسی همان درجه تمدن است که روح را از اسارتهای رها میبخشد انزمان است که انسان لذت روح را میبرد ومابقیه حرف است البته منافاتیباهم ندارند که به موازات هم حرکت کنند وباید هم چنین باشد که هردو به هم کمک کنندانطور که دراسلام عزیز است شاید باندک مطالعات درتاریخ تمدن انگلستان بفور به این نکته رسیده باشیدویک کشیش امریکائی میفرماید بیست وچهار ساعت خداوند باشما صحبت میکند وعلامت میدهد ولی ما توجه ای نداریم و من اضافه میکنم امامزمان علیه السلام ایشان هم اگر ضرورت دیدندپیام میدهند ولی گوش وچشم سالم میخواهد امید است جنابعالی ودوستانتان بقول ایرانیها ازخر شیطان پائین باید انشا ئالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم-نقدی بر خبر75%نوجوانان دختر به روسپی گرسی روی دراسرائیل نو جوانان دختر هستند- تیتر دقیقی نیست درمتن اشاره شده است 75% فحشادراسرائیل دختران نوجوان هستند اما ر620تانفر فحشا برای اسرائیل زیادنیست اولا اسرائیل یک کشور توریستی خاص است که مداوم یهودیان ومسیحیان به انجا مسافرت میکنند ویهودیان از لحاظ نژآدی بسیار نسبت به مسائل جنسیبسیار حریص هستند وغالبا پول دار هستند وکمک هم در ضمن میکنند- اما نکته حائز اهمیت در این است- اسرائیل مرکز مهم برای جاسوسی جهانی است وخود اسرائیل بعلل زیادی دارای قوتیرین سازمان جاسوسی جهانی را دارااست که درتمام ابعاد کار میکند وبسیار جاهاکه جاسوسان غرب شکست میخورند ویا نمیتوانند کاری انجام دهند به اسرائیل متوسل میشوند – وبه همین علت دستگاه های جاسوسی اسرائیل بسیار مشهور شده است وبهترین عامل جاسوسی درنیا زنان ومردان فحشا هستند اینان احتمالا دوره هائی را دراسرائیل میگذرانند وبعضی ازانها به خارج میرونندبخصوص که امروزه سرشان زیادشلوغ است وشکستهای پی درپی نظامی وسیاسی هم مزیدبر علت شده است در زمان رژِیم سابق به اصرار غرب چند زنی زیرنظر تصور میکنم اسرائیل دوره دیدندو اتفاقا بسیار هم موفق بودند ولی از ترس جاسوسدوجانبه شدن ومسائل داخلی ترسیدند و این امر نشان میدهد که احتمالااسرائیل عملیات جاسوسی خو.د را میخواهد گسترش زیادی بدهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یک خاطره- خون جلوی چشمان ما را گرفت- بعداز کشتار هفده شهریور رعبی پیداشد یکی بزرگان انقلابی من رادید ونظرمن پرسید من مخالف بودم که راهپیمائی های بزرگ بوجود بیاد چون رژیم اعلامیه جنگاش راداد دراطاق فکر تصمیم بران بود میبایست تظاهرات محلی انجام بوشد وبادو هزار فرد مسلح ازانها دفاع شود والتیاتوم به ساواک وارتش وشهربانی  داده شود که تظاهرات ما فقط تظاهرات است چناچنه نیروی فیزیکی وارد میدان بشود وماهم برخوردفیزیکی میکنیم ومسئولیت اش به عهده شما است وبیشتر ترس من عدم امادگی بااین حوادث بود ایشان نپذیرفت وفرمودند این یک ننگ برای رژیم ویک افتخار برای ما است وشاید منظورایشان این بود باز ادامه پیدا میکرد به ضرر مانبودگروهی انقلابی میخواسترعب را بشکنند الته جریانهای زیادی بر ای رعب شکستن شروع شده بود باغات اطراف شیراز ناسزا به شاه در دیوار نوشته میشد وارد یک چالش با ساواکشده بودن که ساواک گفته بود هر یکساعت دراطراف خانه را بازدید کنید وچند به دام افتادند وبچه ها شبانه وارد ان منزل میشدند وبه انبار ودسشوئی درحیاط قفل میز دند وسگ مرده میاندختند تا انها فرار کنند وبعد پارچه نوشته به دیوار نصب میکردند  وغیره این گروه تصمیم میگیرند که ده نفر به سرپرستی شهید معززهنرپیشه به در ورودی ساواک که دریک هروی کوچکی بروند وبالای دیوار  دوگلوله به سمت اسمان بیاندازند وبعد وترد ساواک شده ودرب را باز کنند وچون دوتا کلت داشتند سه کلاش یک مقدار تیراندازی کنند وبرگردند- صبح ان روز ما کاری مهم داشتم از خیابان زند به سمت میدان ستاد سابق میدان امام حسین فعلی علیه السلام  درحرکت بودم  به ساختمان ساواک رسیدم دیدم داخل کوچه غلغله ار انسان است واکثار ازطبقه تا حدودی مرفه وقد ها بلند وچهار شانه وماشینهای زیادی لب خیابان پارک شده بود که مسلما مال این ها بود ویک بازری استخوان دار وگردن کلفت مسئولیت اینان را بعهده دارد وافراد را بازرسی بدنی میکند ومیگوید تا به این سه همکاری میکنی وشهید هنرپیشه ان ته باکمی عصابنیت دارد به چند نفر که یک نردبان بسیار بلند به سمتد یوار میبرند هدایت میکند درحالیکه جای سوزن انداز نیست- جناب بازرگان من را شناخت وامد پیش من وجریان را گفتواضافه کرد شما هم با ما همراهیکنیدمن قسم خوردم که کاری مهم دارم ایشان پس سر خیابان بایست وچند ماشین برای بردن مجروحین به ما کمک کنند من ایستادم فقط یک ماشین ایستاد من جریان را گفتم ایشن گفت اتفاقا من دانشجوی سال ششم پزشکی هستن جوانی زیباروی وبسیار خندانولباس استین کوتاه سفید وشلوار سفید وگفت من سویچ داخل ماشین میگذارم هرکس خواست وزودتر امد ازمن ماشین استفاده کند ویک کیف بغلی نستبا کمی بزرگ که انزمان درایران نبود و از خارج امده بود زیر بغل بود وایشان گفت داخل این پول یک ماه خانوداه من است وبا مدارم مهم اگراین رابگذارم بچه رو.یشاننمیشود ازان استفاده کنند وممکن است دست ساواکی بیفتد ومن رفتم-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-فلسفه نبرد کربلا وریشهای ان-بخش سوم-یک بحث وموضوع کلیدی درتمدن انسانی مسئله تربیت است وشاخص مهم این تربیت روح ارام وروحی که بخوبی با مردمان درتعامل وهمکاری است- تعبیر انگلیسیها این است روح عصیان زده مانند صخره است وروح ارام مانند دریا است وسرانجام این روح ارام باعث خواهد شد کهاین صخره عصیان وقدرت اش رااز دست بدهد وارام شود ومیتوان به جرئت گفت که تعلیم وتربیت صحیح فقط درشیعه وفق اهلبیت مکرم است یک نگاهی به حضرت علی علیه السلام د اشته باشیم حضرت غالیان را که سخت طرفدار حضرت هستند کشت ولی خوارج که جزو ناصبیان بودند نکشت تا انکه حمله ورشدند وناصبیان وکسانی به شیعه رافضی گفتند یک فرقه سیاسی هستند که منضشا وریشه انها طاغوتهای زمان بودند کارشناسان به نسل دوم که به رهبری رسیدند توجه کردند- عبدالله بن زبیر- عمربن سعد- عبداالرحمن بن ابو ابکر- عبدالله بن عمر- سرانجام یزیدبن معاویه- انسانهای عصیان زده هستند د رمقابل حسین بن علی علیه السلام – مسلم بن عقیل وعباس بن علی علیه السلام واین امر درطول تاریخ سیر وجریان دارد وحدته شیعه درعراق وسپس درایران وتعامل ایندو باهم یک معجزه بزرگ الهی است که تمام فرق های جهانی واسلامی وجود ندارد وجود هم پیدا نخواهد کرد- تمام فرق اسلامی وکارشناسان نوشتند که جنگ بر امام حسین علیه السلام تحمیل شد وقوانین قرانی که زمانی جنگ بین دوفرقه اسلامی بوجود میاید که باید بزرگان اسلام مسئله حل کنند وگرنه باید درطرف مظلوم باشند یا خود را کنار کشیدند ویاخود عصیان زده بودند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- فلسفه نبرد کربلا وریشه های ان- بخش دوم-کارشناسان بیان کردند که نبرد کربلا دو پیام عمده داردیکی بیان ایمان راستین ودوم بیان نحوحفظ این ایمان اما پیام های دیگری داردکه امروز غرب به ان رسیده است- فسادی که جامعه رادربر گفته است وعمق ان که به ای سادگی ها قابل معالجه نیست فرض کنیم درشهر پذیرفته میشد- حضرت علی علیه السلام به جناب مختاررحمت الله علیه فرمودند فرد کیس یعنی زیرک اگر قرار بود کوفه درست شود خوب در زمان جناب مختار درست میشد- خانم استاد یک شخصیت سالم وشاد وبسیار طبیعی وساده صحبت کنید وصمیمی باشید وبا چنین افرادی هم بحث کنید بعضی افراد چنین نیستند لجوج وسخت گیر وغیره اینها استادانی دارندکه افراد احمق زیرک هنستند گاهی از این بام فرد پرت میکنند وگاهی ازان اطرف بام ومتسفانه وبسیار هم طرفدار دارندزیرانبض انسان ر ا میدانند وهر وقت خواستند باشما بحث کنند به دانشمندان مشهور انها حواله دهید وانها هم سرانجام شوک باید وارد کنند و معلوم نیست نتجه دهد ما کم کم متوجه شدیم مکتبهای لبیرالیسیم امراضی میسازد که درمان انها تقریبا غیر ممکناست کمترین انها سیگار کشیدن والکل است یک ازمایشی است انجمن اولیا ومدرسه دعوت میکنند وبه خانم میفر ماینداین کلاس خوب عمل کرده است این روبان بشکا هفت به سینه اینها بزنیددفعه به خانم دیگر میگویند وازخانم اولی سئوال میکنند چه اتفاقی برای شما افتاد میگوید یک لحظه خلا درمن ایجادشد اخیرا یک احمقی درامریکا گفته است ما بااین بااین طریق فعلی نمیتوانیم با مواد مخدر ماری جوانا مبارزه کنیم- خرج زندان داریم- خرج پلیس زیاد استخدام کردن داریم منافع خریدنماری جونا اکثر به خارج میرودومالیات پرداخت نمیشودخرج بیمارستانی داریم وعمرهای مفید کم میشود پس خودما یک ماریجونا خاصی پ روش بدهیم که موادمخدر ان کمتر باشد وانرا باشرایطی به افرادبفروشیم ودمکراسی ماهم حفظ میشود- ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-فلسفه نبرد کربلا وریشه های ان- بطور حتم حسادت وبرتری طلبی وقدرت خواهی ه درعصر جاهلیت درقبائل عرب نهادینه شده بود وبخصوص درامویان که علی الظاهر ریاست کلی را دارا بودند ازشدت بیشتری برخورداربود- تنها پیامبر اکرمصلوالته اله علیه واله والسم وخاندان مطهراش با این منش وسیاست حکومتی مخالف بودند که همه انان نور واحدبودند لذا سران قبالئل پس از رحلت جانسوز پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم یک وحدت نسبی قوی دراین مورد بوجود امد که حتی درصدد حزب فیزیکی ائمه الطهار علیهم السلام برایند- سیستم حکومتی که اعرب میپسندیند حکومت ملوک الطوایفی بود که به ظاهر زیر نظر یک فرمانروا مقتدر بسر میبرد وبه احتمال زیاد این شکل از حکومت در سراسر جهان انروزشکل سیاسی مسلط بوده است شخصیتی که این شکل سیاسی را بسیار استحکام بخشید براساس بعضی از تاریخدانها جناب عثمان بوده است لذا یک رجعت ارام وخاموش به سمت اندیشهای سیاسی جاهلیت فراهم شد واین جا ست که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند به علی علیه السلام امروز بر اساس تنزیل قران با مشرکین میجنگیم وشما بعد بر اساس تاویل قران خواهی جنگید ائمه اطهار تا زمان معاویه علیه العنت بعلت انکه درک افراد بسیار سطحی وضعیف بود وعمقی هنوز پیدا نکرده بودند پذیرش خلفای را بعنوان مصلحت گرائی وتدبیر سیاسی میپذیرفتند که از سنتهای اسلام زیاد دورنشده بودند ومیخواستند سنتی باقی بمانند وبقول حضرت امام صادق علیه السلام مسلمان باشند ولی مومن نباشند معاویه علیه العنت هیچگاه از اسلام ناب دفاع نکرد و ونسبت به کسانی با اسلام ناب مخالفت داشتند مخفیانه حمایت کرد وزمانی که بهانه فریبنده ای بدست میاورد برهمان اساس ان موضوع اقدام میکرد امویان بسیار سعی کردند که حضرت یک توبه وشاید بیاناتی درکشتن قهرمانان مشرک اموی چیزی بگویدوازانها به نحوی دلجوئی کندومعاویه دراین مورد به ظاهر ساکت بودولی خلفا ارام ارام از سنت پیامبر اکرم صلولته الله علیه واله والسلم دور یگزیدند ورای خود را مطرح کردند تا به ظاهر خود رابه مقام پیامبر اکرم نزدیک سازنند ونمونه ان را درباره حقوق زنان بخوبی قابل درک است که    یک رجعت ناقص به دوران جاهلیت است- یزید علیه العنت بنابراساس رای بعضی مورخین میتوان گفت به سمت یک لیبرالیسم جدید جاهلی سوق پیدا میکرد واز سنتهای پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم بشدت متنفر بود وپوشش مذهبی را مانند یهود مجبور به حفظ ان شد ومتاسفانه بسیار علمای اهل تسنن وشیعه درمقابل او سکوت اختیار کردند ودر نبرد کربلا هم شرکت نکردند جنگ مسلمانان وشیوخ با حضرت علی علیه السلام د وباره جریان جنگ علی علیه السلام را بامشرکین اموی تداعی کرد وتشدید کرد ثروت باداورده که حضرتعلی میخواستند به ان قوانین سختی را مستولی کنند با روح مفت خور ی ومفت خو اهی اعراب درتضاد بود لذا زمان امام حسین علیه السلام بسیار زمان دشوار بود که فشارها ازتمام جهت برایشان وارد میشد که باتز استراتژیک وسیاسی ایشان هماهنگی وهمفکری نداشت تنها شخصیتی بود ه بر خلاف رودخانه میخواست شنا کند واین امر را یزید بخوبی میدانست-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99