سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

- بسم الله الرحمن الرحیم—نبرد  کربلا  وریشه های ان-بخش هفتم- جناب معاویه علیه العنتتنها حضرت علی علیه السلام کافر میدانست وپیروان ایشان با وجود انکه همه مسلمانان حضرت علی عدل محض میدانستند جحتی مورخین غیر مسلمان اقای سیدیلوت اورعادل میدانست معاویه ایشان ضالم وخارج ازدین گشته معرفی میکرد ایشان سعی کرد جریان تاریخ باجعل کردن حدیث ان سیر طبیعی انرا به هم بزند وحداقل مسئله مغشوش کند واز ابکل الود ماهی بگیرد وبخوبی میدانست جنگ مذهب بر علیه مذهب هیچگاه به پیروزی نمیرسد لذا از طریق دنیامداری وشهوت رانی ها اسلامی شده وارد شد یک نوع حساسیتهائی بایدمسلمانانداشته باشند که از متن سالان ناب بیرون میاید داشته باشند تغیر داد به یکنوع حساسیتهایکه نباید داشته باشند من زمانی که درانگلستان درس میخواندم متوجه شدم بعضی حسیاستهائی که با یدداشته باشمندارم چون رزیم انرا بروز نمیداد ودرجامعه هم مطرح نبود اما بعدا دراغرب بخوبی روشن شد بالاتریندشمن دین سکولاریسم است که مجهزبه علم وحلال مشکلات مادی است- یزید میخواست ازاین باب وارد شود وامام حسین علیه متوجه بودندکه اگر دیر بجمبند یک دفعه شعله خواهد کشید انچنان که درغرب رخ داده است انقلا بیون رنساس غرب همه شدید مذهبی هستند ولی بعد سکولریسیم مذهبی بوجود امد که نپذیرفت واشتباه کرد وانها جریان یا علم ویا مذهب را براه انداختند درزمانیکه علم نعمتهای فراوانی اورده بود هنوز چه کسی عامل شعله ورشدن ان است مشخص نیست ولی بیشتریننظر اول سیاست مداران وسصپس دانشمندان را میدانند که لج کردن- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-امام حسین امده بودکه عبادت خون کند-ان سرمایه گرانبهایاش را اشکار کند- اجازه یافته بودازخداوند ودودکه خودرا قربانی کند-ندا دادبشنوید که معبود چه میگوید وچه میخواهد-خون ما چهره ما رانقابی ازرنگ گل سرخ خوادزد-چون فرموده است ازشما کمک میطلبم میدانید که شرافت وافتخارت یک انسان را شما گرفتهاند تا عبد شیطانی شویدکه هاویه بر بهشت ترجیح داد ووارث جاهلیت عرب است به مشتی سکه کم ارزش-او ازهند جگر خوار است وهند جگرخواه ازاو ومن از فاطمه سلام الله علیهاهستم وحضرت اش ازمنشما را مملو از حماقت کردند وترس وسیماشما درقالب یک گرگ گرسنه مسخشدهاست-شما را خدواند ازاد افریده استتا جایگاهی بوسیله نائل شوید که فرشتگان بر دستان وصورت شما بوسه زنند نه انکه شمارا به خاک ذلت وپستی ونکبت بکشانند-میدانمکه من را میشناسید ولی جرئت فکرکردن را ازشما گر فتهاندیک قلب سنگی به شما بخشیده اند من امدم که به شما توانائئ ببخشم که متغیر شوید ولی شما درچاه ویل فروخواهید رفتشما تاریخ را گریان خواهید کرد شما تاریخ را پر درد خواهید کردشماامدهایدکه هستی ومشعلی که جدگرام من روشن کرده است خاموش کنید ولی من نا امید نیستم میدانم اینجا خون من که پدر وماد من است وخون جداکرم من است به زمین که ریخت شفابخش میشود وانسان را عروج میدهداینجا جایگاه عبادت محل کشف حقیقتوراستی وصدق وعرفان وعشق به معبود است- ازاینجا نوری خواهد ساطع شد وخواهد درخشید کهسراسر عالم را منور خواهد ساخت ومن درقلوب ها خواهم رفت سوز وحرارت- بینه وفرقان وحب وعشق را خواهم بخشید که هرگزخاموشی دران نخواهد بود- من نقاب از چهرهای شما برخواهم داشت وتا ابدچون فرعون ونمروده وابوجهل ها وابن ملجم ها نفرین خواهید شد ونام ونشانی ازشما باقی نخواهد ماند وافتخاری براشما هرگزنخواهد ماند واین حدیث را درذهنتان که میدانم قدرت تفکر را از شما گرفتهاندبیاداورید-حضرت جد مطهرم فرمودند- حسین ازمن است ومن ازحسینم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نبرد کربلا وریشه های ان- بخش پنجم-تحلیل ها شخصی است-قدرت یابی امویان وبه حاشیه رانندن همه قبائل وشخصیت وساختن یک دین جدید اسلامی که بسیارمنحط بودبنام دین راستین اسلام وبدنبال ان ساختن فرق مختلف که همگی درباطن سرسپرده امویان بودن اوردن اسرائیلیات دردین اسلام وتسلط همه جانبه برسرتا سر کشورهای اسلامی مسلم بود که شیوخ دیگرهم بفکر ایجادفرقه هائ برای بدست اوردن سهم بعنوان وساختن یک دین انقلابی ومردمی وبرای نجات امت فراهم میاورند ومقدمات ان شروع شده بود ودین راستین اهلبیت مکرم علیهم اسلام را به حاشیه میراندند وخود نبوغ شجاع معرفی میکردند که تاحدود زیادهم خواست میبایست ائمه اطهار علیم السلام همیشه یک پله جلوتر ازدیگران باشند-همچنان که تا امروز این تاکتیک بخوبی مبین وروشن است


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-نقدی برتاکتیکهای سیاست غرب بخصوص امریکا وانگلستان- انسان ها بر دوگروه هستند گروهی است که ازعقل کمال استفاده دریک مرحله میبرنند وبه نتجه دقیق ان میرسند ومنصفانه به انعمل میکنند اینهارا پیامبراکرم صلواته الله علیه واله والسلم کبریت احمر نامیده است یعنی گوگرد سرخ که بسیارکمیاب است مانند سعدبن  ومعاذ نجاشی وسلمان فارسی ومانند ان وگروه دوم که جزونقره هستند باید کوهی از حقایق دریک مورد بفهمندتا تحولی پیدا کنندد رحوضچه های زمین شانسی لایه هائی از رسوبات قرار میگرد وتا انکه ازجائی نزدیک کوهی سر درمیاوردوعلت ان هم ازاینجا مشخص میشود که یک رابطه علمی بین حدود حوضچه ومیزان بالاامدن کوه وسعت ان است روش اموزش غرب درست مانندتدریس حوزه است درحوزه تا شاگرد اصل اول میگویند اصل دوم میگویند میگویند یک مقداری کجی د ارد وایشان به ظاهر میپذیرد واین پذیرفتن ربا پذیرفتن بدون شم بایدگفت وسط های بحث یک دفعه متوجه میشود که نتجه چیزی دیگری میشود ومیاید از اول باقدرت بیشتری دفاع کند تا انکه به شم میرسد درغرب همین طور است اکثریت قریب بالاتفاق جزودسته دوم هستند با این تفاوت که میزان حقایق چه اندازه باشدلذا درسیاست به محض انکه کشوری مانند ایران مثلا باانگلستان درگیر است اصلی رابیان میکند بلافاصله انگستان نقضی بران واردمیکند تا اخر بقول استادانگلیسیمن میفرمودند که تصور میکند تا قیامت میتواند به این کار ادامه ولی پس ازمدتی خسته میشودوبا خود میگوید ضرری ندارد ومالیتی کسر نمیشود یک پله ماهم بالابیائیم یا این پله جدید را میذیرد وایانکه مانند تعلیمات به بهائیت ووهابیت میگوید تفسیر اصول امهات گذشته این اصول جدیداست وما هیچگونه تغیری درسیاست ندادهایم


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-به بهانه قدرت نظامی امریکا ودرگیری ان با ایران- ازامام معصوم علیه السلام سئوال شد که این قدرت های ظالمانه چگونه ازبین میرونند- ایشان فرمودند جاده صراط پیچ هائی دارد بعضی انها ساده است وبعضی اناه مشکل است ودران پیچهای مشکل به خیال خودشانکه ساده است حرکت اشتباهدارند به ته دره سقوط میکنند واز طرفی هم باز از معصوم علیه السلام داریم که خداوند قهار وجبار است وگردن گردنکشان را میشکند—بالهام از نظریات کارشناسان معروف امریکائیدرباره وضعیت نظامی امریکا اقای برند دباسمان ودیگر شخصیت های غربی مطلب را مورد تجزیه وتحلیل قرا میدهم- کارشناسان بسیار متفق قول هستندکه پشرفت نظامی امریکا مدیون سود بسیار زیاد ان بوده است گرچه اقای اوباما قول شدید داد که تجدید نظر دربودجه نظامی کند به خاطرانکه سودانها همچنان بالا باشد ازچین قرض کرد تحلیلی که امریکا همیشه برای این موضوع دارد حفظ منافع وامنیت امریکا است ونقشی که خداوند منان به انها برای مدیریت جهان به انها داه است که درراس ان دمکراسی است امریکا باچهل درصد درامد دولت تا امروز حرف اول را میزند وبا تاکتیکهای روانی توانست جائی دردرکشورها بدست اورد ودرانجا پایگاه بزند وجهان ازاد را فقط به خوداش وغرب وابسته کرد لذا به سمت اسلحه های کنترول جهانی روی اورد مثل ناوهای هواپیمابر- جنگدهای نیروند وهلی کوپتر ومشوک وزیردریائی اتمی-0 و از اسحلههای جنگ های کلاسیک تاحدودزیادی باز ماند- حرکت چپاول گرانهامریکا کم کم احساس نفرت رابوجواورد وبلوک بندی کهشد اولین تشخیص این بود که روسیه رقیب ابدی امریکا خواند ماند یکبحث علمینظامی است وان بحث امار نظامی است که ازدسته شروع میشود تا به بالا که روسها د رایم موردحریف سرسختی هستند بخصوص درتاکتیک ها بعداز مدتی امریکا متوجه که جنگ سرد به ضرراش است زیرا چناچه پایگاهی اتمی روسیه بر روی هر پایگاه اتمی امریکا سه موشک داشته باشد ازدیاد موشک امریکارا خنثی میکند درحالیکه ده عدد دارد ومداوم رشد میکند وسریع تکامل پیدا میکند وسریع تولید انبوهمیشود امروزه هرچهار سال بیا دوضعیت ازنو تحلیل کرد تاکتیک حیله یکی ازتاکتیک مهم نظامی است اگر روسها یک به هفده پایگاهقلابی قابل عمل داشته باشند حتی خود فرماندهان روسی گیچ میشوند فقط مرکز محاسباتدرک میکند وجاسوسان وسایل جاسوسی امریکا قدرت درک صحیح نخواهد اشت دوم انکه هرروزجنگ نسبت نیروی رزمی به نیروی فنی به نفه نیروی فنی است ومداوم مخارج جنگ سر ساماور بالا میرود حتی درجنگهای کلاسیک بعنوان مثال چناچه روز اول انقلاب امریکا وارد جنگ با ما میشد هر سنگر تنهای تانک بودن هیچونه ادوات دیگر 3000 دلار مخارج داشت وامروزه مسلما ازسیهزار دلار فراتر میرود امروزه نبرد نبرد اقتصاد است ودیگرکشوربرای ایجاد رفاه هرگز به یک بلوک بسنده نخواهند کرد وسعی میکنند باج به امریکا ندهند وجهانی فکر کنند لذا یک کارشناس گفته است پیایگاه نظامی به ضرر ما است وبایدپایگاه –فرهنگی- اقتصادی بزنیم- یک عامل مهم بخش جاسوسی است هم درنبرد لبنان وهم درعراق وافغانستان نقش جاسوسی امریکا بسیار مفتضح بوده است بطوریکه رسانه ه بیان میکنند در بیروت چهارده هزار جاسوس از سه هزار دلار تا چهاردههزار درماه حقوق دریافت میکنند نتوانستند اطلاعات لازم رابدست اورند ومردم امریکا پس ار انفجار برجهای دوقلو نسبت به حرفای رئیس جمهورهای امریکا مشکوک شدند وازدادن ملیلات برای این نوع امنیتها خست بخرج میدهند بخصوص در افغنساتن با وسایل بسیار ساده مثل بمبهای کنار جادهای مداوم تلفات میدهند وحتی جناب پنتاگون گرچه به ظاهر گفته است ازاینکه ارتش امریکا سوپر قدرت کامل است ازاین پستانک دوری کنید وحتی اینده دهسال چین معلوم نیست از لحاظ سیاست ونظامی درچه موقعیت خواهد بود ولی ناو هواپیامبراو چند سال اینده کامل خواهد شد ومیتواند به تولید انبوه برسد وسئوال این است که چرا اسحله متعارف کمال پیدا نکرده است باید گفت سود دراسلحه فوق مدرن است درحالیکه درجنگ افغانستان تاثیر قابل ملاحظه نداشته است وسئوال این است حال جنگ سر تمام شده چرا سلحه جنگ سرد بیشترموردتوجه است وبا وضعیت امرزه جهان نقش پایگاه ها درشورهای مختلف مخرب است ونبرد چونبرد اقتصادی است دیگر کاری ازاین پایگاها برنمیاید وچناچه سیاست های امریکا متعادل نشود ضربات سخت اقتصادی هم خواهد خورد وهمین نکته است که اختیار نظامی که قبلا د راختیار ریس جمهوری بود به گنگره دادشده است


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الحمنالرحیم-غم وگریه بر امام حسین علیه السلام-اشک ریختن پاسخی است که از بخش هیچان مغز سرچشمه میگرد ویک سیستم موتور مخفی پیچده انرا هدایت میکندکه توسط ارتباط عصب باغدداشکی بوجود میاید وبردو نوع کلی است- منشا هیجانی ومنشا غیر هیجانی بعضی دانشمندان معتقد هستند گریه مخصوص انسان است درحالیکه بعضی به ان معتقد نیستندجناب چارلز داروین درکتاب توصیف هیجان درانسان وحیوان مینویسد مسئول فیلها درباغ وحش لندن به من گفت فیل های هندی زمانی که بسیار غم انگیزمیشوند میگریند دربسیار از فرهنگها یک امر اجتماعی قابل پذیرش این است که گریه بچه ها وزنانامر معمولی .قابل قبول است وزیاد موافق گریه مردان نیستند ترکیبات شیمیائیدر زمانی که منشا اشک هیجانی است کاملا با تیپ های دیگر گریها متفاوت است ودارائی ترکیبات باکمیت بیشتری از هومون های پرولاکتین-وادرنوکورتیکوتروپیک –لئو-انکفالین وعناصری پتاسیم- ومنگنز درمنشا گریه هیجانی یک عامل ان درداست-درد بهدو دسته تقسیم میشود منشا جسمانی وفیزیکی ودرد هائی که منشا روانی وروحی دارد حتی انساندرد های سخت فیزیکیرا درگذشته کشیده است وبعدها که انرا به خاطر میاورد باز گریه میکند ویاشرایط سختی که از لحاظ ر وانی کشیده است میتواند باز ایجادگریه کند درزمان جاهلیت کسانی که ضربه های سخت بدنی توسط نیزه ویا شمشیر ومانند ان کشیدهاند حتی تا یکسال بیرون نمیامدند ودرخانه مداوم گریه میکردند که کسی انکسارانها را متوجه نشوند ولی اشک برای انسانیت نداشتند بلکه برعکس ازاین که نتوانستند خوب تلافی وحشیانه بکنند سخت ناراحت بودند- امروالقیس شاعر معروف عصر جاهلیت چون غالبا مست بود ومعتاد به الکل بود دکمه عبایش پس وپیش بود ویا کمربنداش شل بود کسی با تعجب به اونگاه میکرد میفرماید قبل ازانکه ابرویاش پائین بیاید سرش را میزدم- خون میخوردند که هار شوند مار میخوردند که گزنده شوند وگوشت گراز میخوردند که درنده شوند ولی ازانسانیت خبری نبود وانرا غیر علمی میدانستند وهمه راوحشی میدیدند که باید باقدرت با انها برخورد کرد پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلمدرست برعکس انان عمل کرد ورحمت واسعه الی را نشان داد وبرعکس برای انسانیت ومعنویت اشک ریخت که تمام پیامبران علیهم السلام چنین بودند نمونه زیاد دارد وجالب انکه اسرا را که اوردند فرمودند این مرد را ازاد کنید اصحاب گفتند این مردافراد زیادی را ازما کشته است حضرت فرمودند که جبرائیل علیه السلام همین الن فرمود این مرد سه خصلت خوب دارد ونااگاه بوده است چرا حضرت به جبرائیل متکیشد یعنی ازجانب خداوند است براینکه به نظر حقیر دراینده بنام دین وخداوند جل وجلاله الشریف جنایت های هولناک خواهند کرد وبعد فرمودند اگر کسی ازانان به شماخدمت کرده است شفیع شویدومن میپذ یرم وحتی اگر بزرکی اقومی ول ومسلمان نشده باشند وازمن بخواهند انرا ازاد میکنم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-فلسفه نبرد کربلا وریشهای ان-بخش چهارم- انتخاب کوفه برای انکه امام حسین علیه السلام ازانجا نورخودبه جهان انروزساطع وانتشار دهد وجهان تاریک را روشن کند حساب شده بود- حضرت ابراهیم علیه السلام خود از بابل بود ویکشاخه از فرزندان او درفلسطین سکنی گرفتند که انجارا هدایت کند که بر شام تاثیر گذار بودند ویک شاخه هم به مکه امدند که به دعای ایشانپیامبر اخر زمان واوصیاش رهبری جهان را دربر بگیرنند وهدایت جهان را ازخداوند منان خواست که برگزیدگان الهی انرا بعهده بگیرنند ودرشرق ایران زردتشتیبود که بربخشی از عراقاحاطه داشت ادیان الهی درکوفه بهم میرسیدند ومسلم بودکنترول ان پیچیده میشد ورقابت ها بوجود میامدوبه همین علت بود که از حضرتعلی علیهالسلام به ناچار به انجا امد.کوفه پایتخت وام القرای تمدن اسلامی شدکه افتخارعظیمی بود ولی خیلی زود فهمیدند که شامی ها درصدد تحقیر وضعیف کردن وایجاد تبعیض انان هستند وحقه بازان بر انها حکومت کردند وانها رابه بازی گرفتند وترس را سر انجام برانها حاکم کردند- واعتبار انها محو نابود کردند ویزید علنا انها را مسخره میکرد وترسو مینامید ومیخواست انتقام اجداد و قبائلخود را ازانها بگیرد وحکومت در دست شاخه کلب شامی بود-ادامه داردگرچه زمان اماده پذیرش درک دیدگاه وباورهایامام حسین علیه السلام نبود سالها باید میگذشت تاانرا کم کم درک کنند ولی ننگی که برای انها یزید علیه العنت فراهم اورد وسرانجام به گردن انها انداخت وموردنفرت جهان اسلام شدند راهم نمیتوانستند تحمل کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99