سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-فتنه-کسی که عاشق است مسابقه بدهد ومیخواهد ویراژبدهد وسبقت از دیگران بگیرد درحالیکه اصلا کارش درست نیست به استاندارد نه نیازی احساس میکند ونه احساسات اورا بر میانگیزاند یک لرزشی عجیبی اورا دربر میگیرد وجامعه بدنبال دلیل اش هستند واو فقط عاشق پدال رامداوم فشار دهد سرعت برای چشمان او زیبا میاید وهسته این منش دربچه گی شکل میگرد ودرحقیقت از طریق وحشی گری واعمال غیر قابل بخشش تعادل را ازدست میدهد ومسلماهبه خطاهای غیر قابل باور دچار میشود وبه اتش افروزی دچار میشود ودشمنانی راهم پیدا میکند درست مانند ماشینی که به پرواز در امده است ومداوم به او میگیند از مدل های حرکتی کامل ومطمن تبعیت کن سر وصداهای زیاد برای اهنگ گوش نواز است- فتنه برای انها هیچگاه منفی نیست –انها هوش واستعداد رافقط برای این میخواهند که مسائل پیشبرد فتنه را حل کند مداوم هم میخواهندانراتکرار کنند درست مانند بچه هائی که بازی کامپیوتری میکنند وهیچگاه دست به این تجربه نزنید- فتنه گر اول بدنبال کسب قدرت میرود واز عدالت خارج میشود- پس از ایمان خارج شده است وظالم میشود وقدرت را مانند ضربه شلاقررانابجا فرود میاورد وکم کم اعتراضات مردمان را بدنبال خواهد داشت درست مانند اظطراب  کامپتونی درهسته عنصر فتنه با سانسور وخفقان همراه است وهمیشه میخواهند که نتایج انتخابات به نفع انان باشد واجازه انکه مردمان درسصت فکر کنند ودرست انتخاب کنند را نمیدهند و.راه دیگران را میبندند وراه خودرا باز میگذارنند وسر ازامیپریالیسم درمیاورن عدم تحمل باورهای دیگران وسعی میکنند با مهارت فکر مردمان را تغیر دهند که همراه با ایجاد ترس وانفعال های غیر منطقی همراه است- حضرت علی علیه السلام میفرمایند"| درهنگام فتنه مانندشتر  دوساله باشکه نه پشتی نیرومند برای سواریدارد ونه پستانی برای دوشیدن-

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ا سلام درحساسیتهای استراتژیک وایدلوژِی غرب- اخیرا بهترین مذهب درامریکا کاتولیک هاشدند وبه همین دلیل هم است اقای گین گریج که قبلا جزوروسای مجلس امریکا تجربه پانزده سالاش اورا کاتولیک شدن کشانده است- مقاله حائز اهمیتی دریک روزنامهای کاتولیکی با عنوان:" درخدمت شما:" به چاب رسیده است نگارنده میخواهد انرا به نقد بکشد-دانشگاه های غرب بخصوص امریکا همیشه طرفدار دولت وسکولاریسم بودند وهرگاه کلیسا میخواست اقداماتی به نفع مردم انجام دهد یک تو دهنی علمی از هردو نوش جان میکرد امرزوه هم مزورانه میخواهددولت ر اازبحران بدست امده نجات دهد درنتجه کشیشان مجبور شدند یک راه صوفگری طی کنند به اصطلاح باز گشت به درون مذهب ومسائل مذهبی صرف بدون انکه نقشی برای کمک به مردم د اشته باشند بیان کنند درحالیکه خود را شاهدان پیامبرگونه حضرت مسیح علیه السلام قلمداد میکردند که بسیار بی مسمی بوده است وبیشتر بحث ها لاجرم شفاهی ودرون کلیسائی پایان میافته است وهنور هم سعی میکنند همان روش سابق را ادامه دهند وازجمله کسانی که مایل به این کارهستند کمونیست ها هستند که بشدت درنسل جوان تاثیر گذار هستند وپایگاه انان در کلیسا هست ومفهموم ومنظور انها این است ک.ه سرمایه داری با سر به زمین بخورد حتی در ده قلم از بحثهای کشیشان که دردرجه اول قرار دارد ربطی به وضعیت جامعه ندارد کلیسا زمانی در خانواده ها حرف اول را میزد ودو دولتها وحزب ها نقش داشتند وکمک به کلیسا بسیار فراتر از هرموسسه دیگربود بطوریکه کلیسا میتوانست به خوبی مدارس مذهبی وغیره مذهبی وبیمارستان ودانشگاه وانواع واقسام سازمانهای رفاهی ایجاد کند وحتیس به بیمارستانهای خصوص ودولتی کمک بررساند وامروزه برعکس شده است وحتی نمیتواند مدرسه مذهبی خودرا بدن کمک دولت بچرخاند جوانی کتاب بسیار مشهوری نوشته است ": تو منرا ازدست دادی:"د رمصاحبه با رسانهای میگوید که خانواده دچار بحران شده است وحقایق انها با واقعیتهای جامعه درست ازاب درنمیاید خود انها از سیاست زده شدهاند وراه چاهی هم بلد نیستند د رنتجه جوانان ازانها بریدهاند- اخیرا یک اسقف امریکائی بنام پدرجان کوراپی جنبش جدیدی رابوجود اورده است که کلیسا همیشه بافقرا ومردم بوده استوجزو اولین اولیت هنباشد درده اولیت اول هست وبه درون رفتن معنائی ندارد وعلت شکست کلیسار ا گول خوردن از طرف دولتهای سکولار میداندباید اضافه کنم که اقای اوباما پس از مشاهده این جنبش وعدم کنترول ان توسط پاپ اندکی تغیر عقیده ورای داده است ولی تاکتیک جدیدی از قبل دولتهای سکولار برای رام کردن کلیسا زدند و ان این بود که سازمانهائی به ظاهر "ان- جی- او" درست کردن مانند"|یو-اس-سی-سی-بی" و|: اچ-اچ-اس"| که قدرت خرج کردن از امنای کلیسا گرفتند وخود متولی این اوقاف شدند که به ظاهر یک یکسانی در کل امریکا ایجاد کنند درنتجه درمسائل حساس مثل بهداشت واموزش وپروش ومسائل رفاهی ضروری که باید هزینه کامل کنند نکردند وتمام مشکلات بر سر ازدیاد جمعیت انداختند گرچه همه انها به ظاهر اتهام خودر منکراست واسقف مربوطه بخوبی به انها اتهام های که ذکر خواهد شد بیان میکند که سقط جنین ک.نید ازداج بدن بچه داشته باشید تا انجاکه میتوانید دختر بازی کنید واز فحشا استفاده کنید وسربسته به مانند خانم فرح دیبا به خانواده زندانی سیاسی گفته بوداست ولومن انها را ازاد کنم باز به دام میافتند تنها راه ازدواج ویا دختر بازی است که ما مقدماتاش را فراهم خواهیم کرد جوانی نامه به پاپ نوشته است چون لازم نیست که به اسقف چیزی یاد بدهید وچیزی هم بلد نیستید وهمین مطالب ضعیف اگر مسیح علیه السلام بیاید به ایشان یادخواهید داد ومن شاهد پیشرفت کمونیستها درکلیسا هستم وازان طرف کلیسا بخواهد با تقلیدایران دانشگاهیان د رمجامع دنباله رو کشیشان بد اند کاری درستی نیست وبخوبی روش ایران را درک نمیکند اما دانشگاه امریکا به رهبری دانشگاه جرج تاون از دانشگاه معظم امریکا بخصوص درعلوم انسانی وشناخت تمدنهای بشری د ر مقاله فرمودن ازادی مذهب سفر تکوین ازادی است زیرا دربرگیرنده ازاادی دولت هم است باتوجه به زمینه موجود----- د ولت محدودشده راباید موردعنایت قرار داد یعنی شما شعار بدهید ودر راه دولت نباید سنگ اندازی کرد این زمان وظیفه حکومت اسلامی بسیار حساس است وبایدبا دقت ومطالعه همه جانبه و رشنفکری ونمود دادن به اومانیست اسلامی گام بر د اشت زیرا بخوبی میتواند ایدولوژِی جای گزین درغرب شودوبه همین دلیل است که رسانه امریکائی خیلی کم از انقلاب اسلامی مینویسندوحتی فاکس نیوز نامی از شورشیان ومعترضین برای دمکراسی نام میبرد که انها سرانجام سر از اخور غرب درمیاورند وبدن کمک وراهنمائی غرب به هیچ جا نمیرسند ومدادوم به ما چراغ سبز نشان میدهند باید درنظر داشت

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اللهالرحمن الرحیم-نقدی برفلسفه مرثیهای که حضرت امام راحل رحمت الله علیه درصیحفه نور برای امریکا سرود-امروزه ایده ال امریکا جلوگیری از فرونرفتن درگودال ورشگستکی وساکت شدن عصیان وال استریت وسقوط زنبور عسل ایشان در فضای طبس است- .به سختی میتوانندچند قلم روحانی وفلسفی ویک اندیشه خلاق با تمام فرسودگی که به روح اقایانوارد میشود اقلا مطرح کنند- گرچه یک رویای خلاق باشد- وقتیکه قتله امام حسین علیه السلام به موطن خودشان باز گشتند وگفتند چه گذشت درکربلا وازکلمات امام بگو وقتیکه گفت گفتند این حرفهازد گفت بله گفتند کله ات برروی گردن زیادی است امویان پیکی داشتند که بسیار خبره بوده است وقسم خورده که واقعیت ها را بگویدبنام بیاض بیاض به پیش یزید علیه العنت رسید پرسید از صحنه جنگ بگو وقتیکه لشگر به ایشان حمله ور شدبیاض تعریفکرد چهره یزید تغیر کرد وگفت اگر قبلا فرد صالحی نبودی وبتو امان نداه بودم گردن را میزدم تو دروغ میگوئی امام نشکست؟!! ودستور داد درطول راه سخت بگیرنند وان جلسه راهم برای امتحان فراهم کرد وخوداش شکست حق این بود جناب اقای اوباما ازبت های ورشکسته صحبتی به میان میاورد و از روح معنوی دین کهکشانی صحبتی میکرد واز راه بقهسمت فرشتگان صحبت میکرد واز حقوق بشر امروزی نکاتی .از باز گشت به سمت خداوند مان وحلول عبادات در رح انسان افسرده امروزی صحبتی به میان میاورد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نبرد کربلا وریشه های ان-بخش هشتم-مقدمه یهود مهمترین تمدن قبل ازاسلام است تاریخ سه هزار وچهار صداش که برخاسته از پیامبران بیشماری که نقش افرینی کردهاند   پیامبران جذاب ترین انسانها هستندوشگفتی ساز وتحولات بزرگی را ایجاد میکنند ودین هم از جاذبیت بسیار فراوانی برخورداراست لذا تمدن یهوید  هم همیشه بدنبال ایجاد تحول بزرگ است- مورد توجه حتی کشورها ملتهای بسیار دور قرار میگرفت وبه کنعان کشیده میشدند وحتی بعد هم حاضر میشدند سه تا پنج سال بیگاری بدهند ودستور بود انها را بعنوان یک یهودی وبهتر بگویئ میک مسلمان بپذیرند ولی بعد بهانه اوردندکه نمیشود ولی مهم نبود انها دین را به ملت خودشان به ارمغان میبردند لذا ارزش دین برای یهود بخوبی مشخص بود ولی به تدریج طیف های مختلف شدند وچون جمعیت انان کم بودبرای انکه درنظر دیگران بزرگ جلوه کنند یک فضای منحصربفرد یکسانی را ارائه میداند ولی درباطن قطب بندی شده بودند ولی رعایت یکدیگر ولو باهم جنگیده بودند میکردندیهود بعلت طولانی شدن مدت اش  روبه فساد گذاشت وبدنبال دنیا حرکت کرد واز تمام اقوام چیز هائی اموخت وانرا وارد دین خوداش کردودیگران هم از یهود بسیاری اموختند وانها وارد تمدن خودشان کردند من جمله عربهای عربستان وقریش بالاخص امویان- یهودیان پس ازمدتی متوجه شدن که اسرار فقه را نباید فاش کنند ونباید انرا به مردم بیاموزند زیراقدرن مانور انها وسران حکومت را تضعیف میکند وسرانجام بین سران حکومت وعالمان جدال ایجاد میشود وجامعه دوقطبی میشود ودر اسرائیل هم الان هم همینطور است ومدتها اجازه نوشتن قانون اساسی علمای یهود نمیدادند طیف های مختلف یهود به نحوی است هرکدام عده ای را بخود جذبمیکند وبتهای متعدد احتمالانراداردکه ازیهود اقتباس شده باشد وچون درامد اصلی مکه از طریق حج بوده است با مشورت کردن با یهود قوانینی برای جاذب ان شدن مداوم ایجاد کردند یهودیان سخت مخالفت با دین مسیح علیه السلام کردند وچون حضرت مسیح علیه السلام ازچنکانها فرار کردنتوانستند ازایشان امتیازی بگیرنند وباور نمیکردن گرچه درکتبالهی خوانده بودند که ان دین پا بگیرد ویک رقیب مادی ومعنوی شود ولی بعدا روش خود رابه مسیحیت یاد دادند وانها هم تقلید کردند ودیگری جائی برای اسلام نبود مگر انکه اسلام به انها امیتاز دهد ولی حملت اقوان نیه وحشی بقه خاطر ثروت انانکه انها را مجبور میکرد به یک نیر وی قدرتمندی متوسل شوندولی نتجه بخش نبود تا متوجه شدند که حضرت محمد صلواته علیه واله والسلم به زودی ظهور خواهند کرد وچون قرابتی نزدیک با یهود دارند بهترین حامی خواهد بود ولی میدانستند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم بیشترین تحول را ایجاد خواهد

 وتمام کارهایکه مغایر باادیان الهی است محو خواهد کرد منجمله فروش شراب وربا واحتکار وفحشا وغیره واین موارد را محرمانه به سران قریش ومدینه گفتهیودند لذا ثروت بی حد ابی لهب میبایست از فروش شراب وربا واز بدست امده باشدثروتی انها بداست میاورند بخش قابل توجه ان به جیب یهود میرفت وانه ا هم ئاز رافروش مشروب وگندم وجواهرات واسلحه ودارو وربا ودیگراقلام ثروت عجیبی جمع اوری کرده بودند لذا زمانی حضرت محمد علیه السلام پیامبری خود را اشکار کرد ابی لهبیت پیامبری ایشان را نپذیرفت تصور کرد که ایشان پس ازمطالعات تارخی میخواهد نقش پیامبر اخر زمان رابازی کند ولذا سخت بااایشان برخورد کردولی زنش ام جمیل پی برده بود که حضرت محمد علیه السلام همان پیامبر اخر زمان است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمنالرحیم- نیم نگاهی به سیاست جناب اقای داودکامرون- در شرح حال ایشان درسایت حزب محافظه کار بخوبی روشن است که خواستنداز ایشان یک رهبر برجسته وممتاز بسازنند وانهم با تبلیغات!! وچون سایت هوشمند بود وفهمید من از ایران هستم با بسمالله الرحمن الرحیم شروع کرد!! که مسلما ایشان معنی دقیق انرا نمیداند ودر ان جهت هم مسلما سیر نمیکند درشعاری برای ایشان مینویسد روشنفکر نابغه که توسط روشنفکران نابغه حمایت ومیشودوبرای مردم روشنفکر نابغه کار میکند- کجا اثبات شده است که ایشان نابغه روشنفکر هستند وبقیه مسائل رهبری معزز وعظیم شان ایران رحمت دالله علیه که باایشان درچالش سنگینی هستند ومردم انگلستان هم که کم کم وارد چالش با ایشان میشود ایشان نه بخاطر نبوغ بلکه اولا بعلت وضع نامناسب حزب کار گار وثانیا قحط الرجل بالاامدند درتعریف از ایشان نوشته شده است ایشان به ازادی- خوش رفتاری- احساس مسئولیت از خصلت های ایشان است؟؟!! وجزو گروه سیاست مدارانی هستند که به اتئلاف همیشگی وهمکاری هرد و حزب اصلی انگلستان معتقد هستند وبه اصطلاح دیگر حزب رقیبی مطرح نیست مگر درخارج از پارلمان وانهم فقط چند روزه انتخابات این امر ضد فلسفه احزاب است ونشان از ضعف اوضاع سیاسی انگلستان دارد ک.ه مجبور هستند باهم مماشات کنند تا وضعیت سیاسی انگلستان درجهان یک نمودی پیدا کند وتک روی وانتقاد کم شود وماست مالی زیادتر شود ایشان ازاهداف خودشان بهبود وضعیت سیاسی انگلستان؟؟!! وپاسداری ازمنافع ملت قلمداد کردند ایا مخالفت با مردم انگلستان وایران این به معنای بهبود وضعیت سیاسی انگلستان وحفظ منافع ملت تلقی میشود ویابرعکس است ایشان دولت را خدمتگذار مردم میداند ونه اربابان ملت ومردم باید دولت را کنترول کند وحرف اخررامسوئلیت اجتماعی خواهد زد نهد خواست دولت؟؟!! ایشان بهترین شعارهای سیاسی خود را درانتخابات زدند وبهترین طرحها وتصمیمات خودشان را در انتخابات بیان کردند و لی اولین مشکل که ایشان بسیار مهم دانستند ضعف بودجه؟؟!! د ولت انگلستان بود که ایشان با یک طرح انقلابی؟؟!! برای اموزش وپروش ودانشگاه ها وبهداشت ورفاه اجتماعی د ادند که یک دیدگاه جدیدیبود که میخواهد جامعه کبیر انگلستان رابوجود اورد که دران افراد وخانواده ها وجوامع کوچک یک قدرت بیشترداشته باشد تا بتواندکنترول بهتری وبیشتری برای زندگانی خودشان داشته باشند!!؟؟ اگر ایشان تحصیلات درکالج اتون دانشگاه اکسفورد دربخش فلسفه سیاست واقتصادوبه درجه عالی مفتخر نشده بودند ودر حزب اولین سمت ایشان ریس بخش تحقیقات حزب نبود وسپس دربخشد دارائی کار نکر ده بودند وازمریخ امده بودند شاید عذری داشتنذد چطوراینهمه سال متوجه نشدند که مداوم اقتص2اد انگلستان هرز میرود وسقوط میکنند وایشان دم نزدند پس مافیا هستند زیر ا کاسه ای زیر نیم نژآدها است ومیخواهد با جهان تعامل بهتری داشته باشدودرست برعکس ازتکمام کارهای اقا ی بلر که سیاست امریکارا تعقیب وحمایت میکرد ایشان هم باشدهم کار میکند وبقول حضرت ایتالله العظمیشخصیت عظیم الشانمکارم حفظ الله انشاله شمشیر برای اسر ائیل از روبسته استو درست مانند ابولهب دراخر عمراش میباشد ندیدن حقایق وبا قلدری وزور گوئی نمیتوان امروزه سیاست را پیش بر د بلکه بیتر باعث سر شکستگی خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-فلسفه نبرد کربلا وریشهای ان-بخش هفتم-مقدمه- اولین بار کانت به این نتجه رسید که باید سیستم ونظام هدایت انسان رامطرح کند وبه این نتجه رسید این سیستم براین اساس است که انسان با خداوند به تعامل دوطرفه میرسد وانسان وخداوند به وحدت میرسد مشکل این سیستم این است انچه خداوند اراده میکند سرنوشت نامید وانچه انسان میخواهد اراده نامید بین اراده وسرنوشت تناقضات بسیاری دید وبرای برطرف کردن این تناقضات فرضیه هائیبیان کرد که سرتا پا اشتباه وبه همین علت استادمن درانگلستان فرمودند کانت ضربه سختی به فلسفه الهی زد ولی اخیرا فلیسوفان اعتنائی به رفع تناقضات جناب کانت نمیکنند وانرا منطقی نمیدانندبلکه معتقد هستند تناقضات رابخوبی بیان کرده است مشکل این سیستم این است که انسان اول باید تابع محض خداوندجل وجلاله باشد وبعد وارد تعامل شود شیطان میخواست که خداوند تابع اوباشد وسپس ایشان با خداوند به وحدت برسد .معلم انسان شود که هیچگاه ازاو جلوتر نرود وتابع اوباشد ونمی دانست که حالادم مربی است واو شاگرداست وبه این طرح خورده گرفت بعد فیلسوفان درغرب متوجه شدند که حل این مسئله برای بشر امکان ندارد و در حقیقت هم همینطور است زیرا بسیار مسائل ان درونی است تا بیرون واین کار انبیا واولیا کرام است طرح عقلائی وحدت انسان با دنیای خارج دادندکه بیشتر بیرونی است وجناب نیجه متوجه مهمتر ازان طرح به وحدت رسیدن انسانها است که فیلسوفان غرب معتقد هستند که اولین فرد است که انسان جهانی را مطرح کرده است این سه طرح درواقعیت درعرض هم نیستند دریول هم ودریک راستا هستند یعنی طرح انسان وخداوند اگرحل نشود انها که زیر مجموعه این طرح امی هستند حل نخواهد نشد بلکه بنا بر بیانان مشعشع حضرا یت الله اعظمی حفظالله انشاله جوادی املی انسان به جای انکه به اب برسد به کف میرسد وبه جای انکه به نور برسد به سایه میرسد وبه جای انکه بحق برسد به حقنمای باطل میرسد امام صادق علیه اسلام یک جمله طلائی درباره معاویه علیه العنت دارند که مفسر امروز مذهب وسیاست غرب است که معاویع بعضی از امربه معروف های الهی را مطرح که البته به نحمی که مغایر با سیاست او نباشد ولی نهی ازمنکرهای الهی را مطرح نکرد درنتجه هرکس میفهمید چناچه به امرمعروفهای ایشالن عمل نکند منکرانجام داده است مقدمه دوم- این است هدف اصلی این جهان که رسیدن به قرب الهی است بیادجاده غرب وکامل ار طی کند نهانکه درخواست کندوخداوند یک دفعه این کمال وقرب وسعادت درکاسه ایشان میگذارد طرحی که مسیحت غرب میدهد تنها با انفاق جزئی بعضی افعال واعمال کوچک وخاض انسان به انکمالنمیرسد درحالیکه کار بشر بدست قیصربدهد ودخالتی نکند بلکه انهاراهم تائید کند ائمه اطهار علیه السلام مربی یک کلاس خاص هستند تا این انسان به درجه دکتری برسد که امام زمان علیه السلام وسپس رجعت شود البته انسان مانند شهدا سهم بزرگی از زحماتاش دارد ودرپایه میزان بدرجات بالا میرسد-جناب معاویه امد ثروتی تقسیم کرد که افراد به این سادگی انرا بدست نمیاوردند لذا کم کم مسلمانان به سمت ایشان کشیدشدند حتی شیعیان وجب علی علیه السلام گرچه قلبی بود ولقلقه زبان بود عامل فشار بود که معاویه بترسد وانرا لغو نکند بلکه زیاد کند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-0-غم وگریه بر امام حسین علیه السلام- بخش سوم-هنوز پرونده عملکرد ویا مبدااشک احساسی بازمانده است.تئوری این عمل ازیک علت ساده پاسخ به یک ضربه وارد شده بر روح تا یک علت بسیار پیچیده ارتباط بودن بیان برای برانگیختن  رقتار کمک کننده از دیگرا ن شامل میشود وتاثیرات بیوشیمیائیهم دارد بخاطر رها کردن هورمون توکسینز باعث ارامش اسنان میشود گرچه اشک نشانه ضعف شدید انسان است ولی رفتاری بسیارلطیف برانگیزنده و موثر که تثایرات اجتکاعی بسیار بالائی دارد وبسیار هم مدبانه است زیبااست امام حسین علیه السلام ازحربه های مختلف اشک را پذیرا شدن نه کشتن ومثل کردن و مانند ان که مرسوم اعراب بوده است وانهم بعلت سرچشمه گرفتن از روح بسیار ملکوتی معنویت بسیار متعالی است کارشناسان به این اشک  -اشک وناله خوب گفته اند زیرا تاثیرات مثبت را به خاطرها میسپارد وبه هیچ وجه ضعف امام علیه السلام ویا تاثیرات بدی ازامام علیه السلام را نشان نمیدهد- بلههم غمی که اسنان ازاین حادثه براو مستولی میشود تا حدودی ارامش بخشد .این خاطر را دذهن قوی تر سازدوهم انسانها اگاه شوند  وبدنبال حل مسئله برایند- در علم پزشکی بقراطی وقرون وسطیگریه کردن درارتباط با بخش شادی اوربدن انسان میدانستند که باعث تصفیه کامل مغز شده  وشادی رابه ارمغان میاورد- دکتر ویلیام  جمیس درباره هیجان معتقد است که این هیجاناتانعکاس اولیه یک فکر منطقی است ومعتقد بود که پاسخ فیزیولوژی ان بصورت فشار روانی =استرس ویا خشم وازردگی بروز میکند که باز شرط مقدماتی درحال اگاه شدن از هیجانالتی بعلت ترس ویا بعلت عواملی که ایجاد خشم میکند- گریه بر امام حسین علیه السلام ایجاد ترس نمیکند وحتی ایجاد خشم سوزان هم نمیکند ایجاد نفرت ولرعن کردن میکند وبیشتر اگاهی بخش استکه فرق ولیهای پولی که با پول سرکار میایند واز باورهای دینی را نمیپذیرنند حتی ساده ترین حقوق انسانها وارزش های اخلاقی به بهره هستند وچون مارها کر هستند وچون گرگان بوی خون انها رابوجود میاوردوجون خفاشان افتاب را نمیبینند- ولارجرم در اوج سیاهی فرومیرونند- قربانی شدن د رمکتب انبیا علیه السلام از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام – شروع شد وبشدت در نزد مردم ارزش والا پیدا کرد بطوریکه فرزندان ایشانر ا به مقامات بالا و رهبری انتخاب میکردند واین سنت راهم خداوند منان وجل وجلاله الشریف د رقران مجید مورد عنایت قرارداد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99