سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم اله الرحمن الرحیم-نقدی برنقش کارکنان بی بی سی- بی بی بی سی چهل سال پیش تا حدودی یک وزنه سیاسی ازجهت علمی ان بودشوروی روی حرف او تحقیقات گسترده داشت ودرچالش سیاسی بود ومسلما سران حرب نسبت به او حسیاست داشتند البته شیطنتهائی داشت بقول بچه ها خرده شیشه داشت- استاد خانم انگلیسی من روزی بحث سخنرانی های درهاید پارک شد- ایشان گفتند من ازکسانی علمی ندارند وشناخت دقیقی هم ندارند اظهار نظر میکنند سخت متنفر هستم وبه اینها میگویم اگردنبال شناخت دقیق نیستید سرتان به زیر بیاندازید وبروید دنبال کارتان برویدوممنون فرهیتخگان باشید که مسائل راحل میکنند-من به هاید پارک میرفتم تا چنین افرادی را ببینم یک روز گروهی جمع شده بودند ویک متخصص رفت وبسیار خوب ایرادبعضی از شرکتها را گرفت- بعد یک کسی بالای تریبون رفت گفت ما قبلا درجائی بودیم که پشت سرما ساختمانهای بزرگی بود که همه ازادویه کاری استفاده میکردند تابستانها کولرها این بوی میاورند ومارا مستاصل میکردند وهیچ اقدامی هم نمیکردند وهمهاش میگفتند جای ما تنگ است به زودبه جای بزرگتر میرویم وصنف هم میگفت  ما دراین مورد قانون نداریم ئمن میخواهم همین جا قانون تهیه کنیم وبه صنف بدهیم یک کسی گفت نیازی به صنف بدهید شما قانون همین جا تصویب کنید وبعدما انرا راست وریس میکینم وسه نفر کمونیست درحزب گارگر درمجلس بودند که تهیه قانون برای گارگران شهرت داشتد وایشان گفت اینها بامن رفیقهستند من میدهم که انهارا تصویب کنند بعد گفت هروقت برای وام میروم با روی تلخ ربرومیشوم- ساختمان پارکنیک ندارد وچند گوچه انطرف تر بایدت پارک کنیم وایشان نیروهای زیادی گرفته است درعمل جای ماتنگتر شده است انزمان بین انگلستان وبرزیل اختلاف بود وانگلستان قهوه برزیل که خیلی مرغوب است وارد نمیکرد وان شرکت از قهوه دیگری استفاده کرده بود که تاحدودی درجه سه بود وایشان گفته بود به ما مربوط نیست قهوه باید تبعیت ازسیاست انگلستان بود وهربحثی میکرد جمعیت تائیدمیکرد- تا کاغذ وخودکار همه چیز را زیر سئوال بر د وکیلیکس از قول انگلیسی حرف متنی رانوشته است که انگلستان درافغانستان به خاط مسائل جنگی شکست نخورد به خاطر سیاست ها وزیربنا های فکری وبرنامهای شکستخورد ونامه هائی نشان داده است که چقدر این موضوع راگوشزد کر ده بوده است-حمایت انگلستان از اسرائیل نیاز به برهان ندارد وبرنامه بی بی سی  بسیاری گزنیشی وساده وحتی مبتذل شده است وحتی نمیواند روی دانشاموزان روسیه هم تاثیر بگذارد چه برسد به ایران واینها نمیتوانند معلم پرور شییک مهد کودک ایران شوند حالا چرا بماند اقایان به سکلولاریسم ایران یاد دادبودند که منظور امام رحمت الله علیه ازکرامت انسان چیست؟ ازنظر ما دادن یخچال وشعله گاز ومانند به ان به مستضعفان است که سرشان بالابگیرنند و علاوه توضیح المسائل- توضیح المسائل کرامت انسان راهم بنویسند ومعلوم نیست مرحوم شریعتی اگر کشته شده است حتما کار خارجیان بوده است احتمال کار داخلی یان راهم باید درنظر گرفت ودرهیچ دادگاهی که کار خارجیان باشد اثباتنشده است اگر کشته باشند باید از اقایان پرسید مقصر این وضع کیست؟ وهیاهوئی که میخواهد پرونده این موضوع به جریان بیانداز میخواهید مشومل مرورزمان شود ولی خواهید دید که هرکس مسئله به صورت حقیقی موشکافی نکند از حوزه سیاست بکنار گذاشته خواهدشد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-با گفتن خسته نباشید به قهرمانان وال استریت که این کلمه وارد فرهنگهای جهانی شده است- چند نکته را متذکر میشوم این مطلب را به روشنائی برای حکمرانان امریکابرای انها تفهیم کنید که هر موتوری تا حدی میتواند پیش برود وایستادن درمقابل خواست تاریخ امکان پذیر نیست والبته بعضی موتورها میتوانند دارای معایبی باشند وبعضی درسربالائی رفتن خوب هستند ودر سرازیری رفتن مشکل دارند اهل ایثار وگذشت وبخشش نیستند واین امرر ا جزوذاتیات خوداشان کرده اند- جناب اقای بوش پسر تصور میکرد جهانی شدن یعنی جهان مانندیکپاکت سیگار درجیب ایشان باشد نه انکه جیبها یکی شود- ومیبایست جهانی شدن را اول درخود امریکا پیاده میکرد وسپس ادعا میکردند -مقاله تهیه کنید که چگونه در طول تاریخ موتورها عوض شدند- دوم ببینید سیخ اول را چه کسی میزند این بسیار مهم است ایاروش ان نوسان بین روباهی- گرگی است و در طول زمان تغیرات اش به کدام سمت است وچرا -چه نوع التیماتمهائی دارد وچگونه انرا تفسیر  میکند پاسخ اش روشن بنو یسید دم بقالی وقصابی بزنید واز افرادی که ازشما دفاع میکنند سخت مراقبت کنید وچناچه به التیماتم های خودش درجائیعمل نکرد حساس باشید زیرا ممکناست حمله سختری درکار باشد- زیاد ریسک بالا نکنید بادقت عمل کنید وبه انها هم مداوم بگوئید دنیا درحال نگرش شمابسیار دقیق است بخصوص اسلام ناب


ارسال شده در توسط علی

بسمالله الرحمن الرحیم-کلمات قصار از نویسندگان امریکائئ درباره جنبش وال استریت-چادرهائی که از پارک زاکوتی جمع امری شد- چادرهای تفکر بود شعارهائی که همراه موزیک پر سروصدای گرانچ داده میشد به سختی میتوانست شنیده شود وجریان وال استریت را بیان کند اسیب شناسی خیابانهای در امریکا که با چادر زنی حیات بخود گ/رفت اگر محو ونابود نشد ولی ازنظرها پنهان شد واسیب شانسی خانه ها با هدایت اطاقهای بزرگ کمپانی ها وبانکهای بزرگ همچنان باقی ماند انچه درخانه ها رخ داد همان رفت که برای خیابانها رخ داد ایا غیر قانونی نبود؟ حداقل نه بار برای همه شامل شدن بعنوان مثال اعلامیه شرکت ": گولدمن شاچس:" که ماه گذشته مبلغ ده ملیارد دلار کنار گذاشته است برای جبران وغرامت وپاداش کارمندان خوداش که سئوالات زیادی رابدنبال داشت که هیچ کدام ازانها منطقی نبود شرکت گولد من انچه انجام دادبسیار کمتر از انچه شرکتهای ستارگان انجام دادنددر روزیکه اعلامیه بیرون امد سهاماش43 در صد نسبت به سال گذشته افت وسقوط داشت وسوداش 70% کم شده بود غرامتهای امسال44% درصد طبق قرارداد بوده است بهصورت متوسط غرامتها درحد کمترین حقوق های افراد بوده است- نویسنده دیگری- چرا جنبش وال استریت به نبرد خود ادامه میدهد-جنبش وال استریت به این علت بدنیا امد که مردم احساس کردن که کشور وروند اقتصاد به سرعت درجهت غلطی درحال حرکت است ویک حرکت به ظاهر ساده که از سازمان مخفی گروه رهبری امریکا که یک سازمان منسجم ایلگارشی( جمعی متحد) ارام ارام به سمت یک حرکت پیچیدهای که توسط نمایندگان کشوری وشهری درحال شکل گیری است- بله اینطور است انچه نیاز است تغیر رژِیم است ومیدان تحریردر این زمان درامریکا ضرورت پیدا کرد چند هفته اول یک عامل معجزه گری انرا به پیش نبرد( جلوی لوطی ومعلق) ما در سرز مین بسیار بلند وعلی مقام سهام ها درمقابل یک جنبش گاندی وار بودن خشونت وچشم بسته بدنبالکارهای خوب هستند به خاطر انکه سرانجام به نفع انها تمام میشود تا انکه بدنبال علتهای ارزشی باشند که سازنده امیدواری ما است احساس برادری ودوستی واراده ما هم راه ما را خواهد ساخت وهم ما را درکوره خوداش اب دیده خواهد کرد- وبوجود اورنده عشق وعلاقه زیاد دربین ما وایجا دامیدواری  وایجاد یک جامعه که خیلی سریع دمکراتیک شده و.گسترش پیدا کرده خواهد شد وبه سرعت پارک زاکوتی توسط جوانان ایدهالیست تسخیر شد وشاهدان ما به سرعت به داخل این موج پرانرژی وقهرمان که جریان مستقم دمکراسی انرا بجود اورده است کشیده میشوند و بعناو یم عضو فعال سیاسی دراین مجمع عمومی هدفمند وقانون گذار باهم به تعامل سیستمی انجام میدهند-تنها ما فقطیک قسمی داریم که به تصمیم جمعی که همه را دریک عکس نشان میدهد وانگشتانی که به سرعت شکل میگیرد و صدای یک نواختی که از میکرفون با بلندگوی قوی پخش میشود ئمعنویت وعقایدی که از ترکیبامیدواری واحترام به یکدیگر است که سازنده اینده ما است- برای ما هیچوقت زمان به پایان نمیاید که ناگهان لرزهای حیات در اندام ما پیداشد ودرگیر سیاست شدیم و اکثریت با نسل جوان است( که شاید اینده برای انها به نظر میرسد به انتها رسیده است) که از سال 1968 به این طرف دیده نشده است چگرا سران شرکتهای به نزد ما نمیایند وچرا اقای اوباما د یگر علاقه به شناخت واطلاعات گیری از ما ندارد( ایشان درحقیقت کاندیدهای لابی اسرائیل بودند ولی برای الناخاب شده فقط از شما رای میخواستند وانزمان شما هارا به خوبی میشاختند وبدنبال اطلاعات گیریبودند وتغیرات برای لابی اسر ائیل وسرمایه دارن م.لیلاردی بوده است)-ادامه دارد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بریک حدیث-حدیثی از دجال دراخر زمان است که البته مورد بحث وگفتگو است ولی از شهرت زیادی برخوردار است که درعراق دجالی خواهد امد(مانندصدام حسین) که به ابزار رسانهای نیرومند مجهز است ک.این رسانه مانند خر درید او است جالب است که خر بدترین صوت دارد که باطن رسانه او است ولی به سبکی بسیار دلچسب انرابیان میکند حتی مومنین ساده لوح رافریب میدهد بقول یکی از علما که تحت تاثیر بخش ضداسلامی ان رسانه نیستند چون پلاریسم است انها تحت تاثیر اسلام ناب ومسئله اقتصادهستند ونکته حائز اهمیت این است که نیت دجال را نمیتواتندبخوانند درحدیت است درروی پیشانی او نوشته شده است :" یس من رحمت الله:" خ.وب مومن که دنبال چنین فردی نیست ولی نمیتواند بخواند وچشم تک اش بسیار درمسائل دنیائی درخشان استولی سرخ است وباز اینسرخی را نمیبیند و انرا سفید ومنطقی میبیند وبدنبال او میدودخداوند خاری را سرا راهمیگذارد که به |ای اوفرومیرود تا خار را ازپای خود دراورد دجال هم همه چیز مشخص شده است واین دجال کاملا مشخص است ازامکاناتی که دارد ازغرب وشرق گرفته است ودرخدومت انان است وکار خانجاتی که به او دادند همه اش قلابی است وفقط دود میکند وصدا دارد وسرانجام فقر میاورد وعجیب است که ایشان همزمان شد بااقای بوش پسر یک کشیشی درامریکابدنبال شاخت دجال معروف اخر زمان بوده است که درانجیل امده است از نشالنه ایشان درهمه موارد دروغ میگوید ولی مرد مان به او ایمان میاورنند واز نشانه او پشت گردن عدد 66 است ایشان تحقیقات میکند که احتمال دارد که یهودیان در سابق پشت کت خودشان اسم ویارمز ی مینوشتند که به جای لباسی درکنیسا که روی هم میزدند بتوانند پیدا کنند وایشان متوجه میشود که شماره شناسنامه اقای بوش پسر 66 است وری تمام حرف ایشان تحقیق میکند بدون استثنا همه دروغ از اب درمیاید که درتاریخ امریکا حتی جهان بینظیر است ومذهبی هم ساخته انهم دروغی بیش نیست- سئوال اینجا است کسی دروغ میگوید که راستش را میداند ولی میخواهد مردم را فریب دهد ودر دروغ دو علت است یکی از راست گفتن میترسد که برای منافع ایجاد نکند وضررداشته باشد- ودوم چنانچه راست بگوید از او نمی پذیرنند مثالی بزنم ساختمان ساواک درشیرازظاهر دو درب داشت یک درب کوچک ویک درب بزرگ ومیدانست هردو درب تحت کنترول بچه هاهست ساواک امد درضلع غربی ساختمان که به یک کوچه بن بست متصل بود یک ساختمان سه طبقه ساخت که درواقع چسبیده به دیوار ساواک بود به چه به ساختمان چسبیده به ساواک مظنون شدند وهمه را کنترول کردندوحتی دوستانی داشتن وافرادی ه گفتند برونند انجا دران کوچه اطراق کنند تنها جائی همه سر درنمیاوردند همان ساختمان بود ویک بار رفتند وزنگ انجا زدند و یک پیرمرد روستادی با لهجه خاص به صورت رمز کردن د واینها متوجه شدند واسم انها راپرسید جوابی دادند وگفت ان فرد اینجا نیست ساواک متوجه شد اولا شایع کرد وما نقبی به باغ بزرگواریدر نزدیکی داریم که بچه به ان باغ هم رفتند وچیزی دستگیرشان نشد و دوم به خانه دیگری نقب داریم و سپس با نردبان به هرخانه اطراف میرویم وسپس شایع کرد که میخواهند درخانه های اطراف ساواک انقلابیون بمب کار بگذارند و مواظب باشید وبچه ها میخواستندبمب کار بگذارنند وازترس انکه سواک بمبی درخالنه همسایه بگذارد وبه گردن بچه هابیاندازد ومیبایست راه حل انرا پیدا کنند وپس از تسخیر ساواک منشخص شد همان خلنه مال ساواک بوده است که اطاق گریم د اشته است- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99