سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسمالله الرحمن الرحیم-فلسفه نبرد کربلا وریشهای ان- بخش هشتم- اخلاق بردونوع است- اخلاق سیاسی- اخلاق ارزشی- اخلاق ارزشی تمام ابعاد ارزشی ان مستقل تعریف میشود وتماما وجوه یک منشور هستند وهر خصلتی باید ازتمام وجوه این منشور عبور کند مثلا منافع به اصطلاح تمام وجوه اخلاقی دریک بسته است- اخلاق سیاسی چند بسته است بعضی وجوه ارزشی دریک بسته هستند ودریک بسته دیگر منافع بارزشهای دیگرجمع میشود وبرارزشهای دیگر سایه میاندازد همیشه رندان ان بستهای که بعضی ارزشهای اخلاقی دران قرار داردنشان میدهند ونورافکنی بر بسته دیگر میکند وبسته دوم را بامهارت بیان میکنند که تاثیر گذارباشد وبراساس شرایط وزمان تغیر میکند ولی شناخت ان کاری بس مشگل است تا خود را بخوبی اشکار کنددر زمان حضرت موسی علیه السلام وهم چنین حضرت عیسی علیه السلام ر اه نجات در فرار است وبرعکس دراسلام راه نجات درمبارزه است- تمام فرق اسلامی به این دکترین معتقد بودند وبه ان عمل کردن- مهمترین چالش بین فرق اسلامی بین امام حسین علیه السلام ویزید رخ داده است البته گروه سومی هم موجود بودند که جناب حربن ریاحی جز ان گروه است به قیام ومبارزبه معتقد نبودند به مصالحه وسرانجام انتخاب مردم را تعین کنند میدانستند لذا به امام گفت شما بامن به کوفه بیائید چناچنه مردم یزید رانتخاب کردن شما برگردید وچناچه شما رانتخاب کردن من سپاه رابه شام میبرم وجواب یزید را میدهم امام علیه السلام با حربه کوفه رسیدند وخواستند درانجا اطراق کنند که ابن زیاد علیه لعنت نپذیرفت ومردم هم هیچگونه عکسالعملی رانشان ندادند که کارشناسانانرا تضعیف ولایت شیعیان نام بردهاند چون خرید انسانها از زمان معاویه شروع شد واکثریت خود رافروختن ولی مذهب را به خود میزدند البته مایل به کشتن امام علیه السلام نبودند ولی مجبور شدن- امام برای انکه شوک راوارد کند ونشان دهد درراه خداوند تا چه حد بایدایثار کرد ان صحنه دلخراشترین تابلوی انسانی را بوجود اورد که تا ابدبقول کارشناسان امت را بدوپاره کرد جامعه شیعیان برای ابد متحیر کرد نور خود رانشان داد وبه بن بست رسیدنودرشک وشبهه رابرای طرف مقابل ایجاد کرد لذا طرف مقابل بر اساس قومیت وفرهنگ وملیت ودکترین خوداش شروع به بازسازی صحنه مطابق ارزشهای که بوجود اورد کرد تا ازابهت قضیه کاسته شود وخود را محقق نشان دهد گرچه بعضی از دانشمندان خود انها به جنایت اعتراف کردند ولی این مسئله ارزشی پیدانکرد مداوم بدنبال کاغذ پاره هائی هستند ولو به دروغ باشد انها را تبرئه ومحقق سازد که متاسفانه این نهج درجهان بسیارمتداول است رسیدن به حقایق را بسیار مشکل وطولانی میسازد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ما چه در نزدیکی ظهورباشیم وچه نباشیم درست یک حادثه مانند واقعه ظهور درکمین ماست- جناب چامسکی تحلیل جالبی دارد دقیقا تاریخ حرکت دایره ای دارد همانطور که ابوسفیان بایهود وایدلوژی های فاسد متحد شدند واختلافات خودشان را برطرف کردند وبقول یک ساواکی بسیار خطرناک ملیونر تحصیل کرده فرانسه میابیست نوک یک پیکان برعلیه مسجد باشند وهمه راهم درایدهایشان یاری میداد چون تحصیلات در فرانسه داشت – غرب همانطور که جناب چامسکی فرمودند درشصت سال گذشته برای منافع خوداش واسرائیل به مدت شصت سال ازترور کردن ومخالفت کردن وکودتا کردن وهرنوع جنایت کوتاهی نکرده است حتی دربالکان برای منافع خوداش واردشد – وغرب نمیتواند با یارانه دادن تا ابد اقتصاد خوداش رابچرخاند امروزه بزرگترین منافع خوداش راازنفت درمیاورد حالا ایران وعراق این شرکتهارا با بحران روبرو کردهاند وامریکا وغرب هم نی توانند پشت درهای کاخ کرملین تقاضای کمک کنند وحتی به نفت اندونزی سخت محتاج خواهند بود لذا درزمان خطر ان فرنگ ایده ال ویلسونی را فراموش میکنند غرب نتوانست فرهنگ ناسیونال سکولار ناصر را تحمل کند وبه هیج وجه فرهنگ ناسونال رادیکال سکولار خاورمیانه را نمیتواند تحمل کند ودیگر از اسرائیل قدرت حفظ منطقه به نفع امریکا بر نمیاید واقتصاداش با بحران مواجه هخواهدشد نیروی نظامی عربستان به اردن میپیودند واردن به ظاهر به قدس میرود وارتش اسرائیل به او میپیوندد وازیابس نقطه ضعف سور یه وارد سوریه میگردد وبرای فتح چاه های نفت عراق وایران وارد جنگ میشود ما بیادلشگر قابل ملاحظهای دریابس داشته باشیم وارتش سید نصرالله حفظالله بخوبی نیرومند کنیم که از طریق یمن به کمک عراق برود وماهم به کمک عراق برویم بخصوص اردن توسط کمکهای امریکا به حیات خوداش ادامه میدهد منافع او هم درخطراست حتما شرکت خواهد کر د


ارسال شده در توسط علی


بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- علت انکه بعضی از اجساد سربازان امریکائی را درنزدیکی واحد نظامی درزباله دانی واحد دفن کردهاند این باشد که الوده به مواد راداکتیوبوده است ونمیخواهند که ان مواد شناسائی شود ودرضمن درقبرستان ها ایجاد مشگلات نکند وبتوانند میزان را توسط واحد اندازه گیری کنند یعنی یک کار علمی کنند ودرضمن هم حشرات  ومیکربهای زباله دانی را ازبین ببرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر بعضی مسائل- نظریات شخصی است یکی ازمسائلی درغرب ایجاد شک وشبهه میکند- عدم درک دقیق  حقایق الهی است-یک دانشجوی انگلیسی ازمن سئوال میکرد درزمان قدیم حضرت موسی علیه السلام با ده فرمان میخواست روح عظیم شناخت انسان سیراب میکند ایا میتوانست وچرا خداوند معارف عظیمی به این انسان نداد درحالیکه روح بسیار کنجکاو وعظیمی به انسان داد  وچرا انسان خداوند انسان درمشکلات رهاتاشهید شود وان قدرت چه موقعی میخواست خرج کند- این یک واقعیت است معارف الهی بسیار اندک  وساده است ولیبسیار پر ارزش اسنان را پاک میکند ونورانی میکند که مایه تعجب انسان میشود بعنوان مثال حج بسیار ساده است وبیانات هم بسیار ساده است ولی عجیب است که تاثیرات درازمدت زیادی  دارد وانسان بایم ملحد فرق اساسی روانی پیدا میکند استاد انگلیسی این مسئله مطرح کردند وجواب زیبائی دادند که اتفاقا حضرات پیامبر اکرم صلولتاله علیه والهع والسلم وعلی عیله السلام تاکید زیادی دارند که انسان توسط علوم تجربی وشناخت روح ول بسیار اندک است به پیچیدگی میرسد وتنها توسطبا خداوندمنان مشکلات روحی اش حل میشود ایشان میفرمودند به کوهساتان سردبروید واثار جدید روحی ازمایش کنید وبه استوا بروید تاثیرات راببینید وانسانها بانژاد مختلف برخورد داشته باشید که من تاکید میکنیم با نژآد یهود برخورد داشته باشید واتفاقثا خود قران ازلحاظ اعجاز ادبی وکلامی میتواند روح انسانی اشباع وپیچیده کند درغرب روانشاسالن بسیار پیچیده موجود هستند یک دانشجوی انگلیسی میگفت من درهمسایگی ام یک فرد انگلیسی بود چهار سال ازمن بزرگ تر ورشته برق میخو.اند ودانشجوی ژنی دانشگاه بودوهروقت ازدانشگاه بهمنزل میامد یک چیزی ساخته بود وزیربغل یود که پیچیده بود ومن تحت تاثیر اوعلاقمندبهبرق شدم ودرسال دانشگاه ایشان تغیر رشته داد به روانشناسی ومن ÷یش اورفتم ودلیل را جویا شدم ایشان به من گفت روی صندلی بنشین وبه حیاط وان درخت توجه کن ومن نگاه میکردم وناگهان گنشچگشی امد وروی شاخه اول نشست جیگ جیگ  وبال تکان دادورفت رذوی شاخه دوم همین کار راکرد ورفت روشاخه سومکه کنار ان یک گیره بود که روی ان یک ظرف پلا ستیکی بسیار کوچگی بود وایشان رفت انجا مقداری مثلا ارزن ریخت توی ان ورفت وگنشچگ خورد رفت وچند دقیق بعد بازگشت وعمل ادامه پیدا کرد ومن گفتم این که کار مهمی نیست ایشان گفت عجب من دوسال زجر کشیدم تا توانستم این کا را بکنیم ومنهم که الان سالسوم برق هستم از ستال دیگر کلاس اول روانشناسی خواهم خواند درحالیکه مشکلات روانی مداوم زیاد میشود – نفس امرات به سو مادرحد محدود انرابیشتر میدانیم وری ان تکیه میشود ولی وسیعتر ازان است روح مداوم نق میزند وبرای خود ضرویاتی میطلبد که روح را ازخلوص گشتن باز میدارد وسرانجام راه رابه سمت تشخیص خوداش که بیشتر ازجامعه گرفته است کج میکند وعلم الهی را ضعیف میبیند وبه همین دلیل است اقایان برنده میشوند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پیامبران اعظام صلواتهالله علیهم اجمین برای ان امدند که عقل انسان را بیدارکنند وفعال بسازندوانسان براساس عقل وعلم اش عمل کند وچناچه چنین عمل کرد پادش میابد وغیر ازاین باشد مجازات میگرد با وجود ان انسان درس عبرت واگاهی نمیگیردبراساس منافع نامشروع وشهرت های احمقانه تحت تاثیر شیطانی قرار میگرد واز عقل خارج میشودوهوای نفس برایشان مسلط میگردد زمانی که مقدمات غلطی راپذیرفت ودیگر درست فکردن را ازدست میدهد ومداوم برای فرایند بعدی با دشواری ها زیادتری ربور میشود تاانکه بقول امام صادق صلواته اله علیه واله والسلام به هلاکت میرسد وتنها راهحل ان است که به عقب برگردد ومقدمات رادرست کند ومطابق عقل پیش رود- روزگاری انسان خدایان خوداش مطابق میل خوداش ایجاد میکرد وپیامبران را ردمیکرد واندیشه انان راتحریف میکرد که هنوزهم ادامه دارد- متاسفانه علوم انسانی  میبایست از هوای نفس پیروی کند تا ازعقل خود پیروی کند وجالب استحماقت خودر ا به انبیا اعظام وحتی شخص خداوندمنان وجل وجلاله الشریف نسبت میدهد روزی یک دانشجوی انگلیسی پیش من امد وگفت ما بایک برادرسنی دوست بودم ومسئله مذهب شدمن گفتم فعلا مذهبی را انتخاب نکردم وایشان اصرار داشت مذهب ایشان را بپذیرم من گفتم دوست من –مذهب انتخاب کردن کار اسانی نیست مشکل شما همان مشل مسیحیت است شما اهل تسنن به فرقه های زیادی تقسیم شد ید که همه ادعا درستی را به تنهائی دارید .از پس هم بر نمائید من چگونه انوقت میتوانم به حقیقت برسم؟؟ شما باید به یک اندیشه واحد برسید تا من جرئت کنموارد گود مطالعاتی شوم وسپس انرا انتخاب کنم- البته باید گفت جاده مستقیم روشن است وانها بخوبی میتوانند به ملاکهای تعین کنند(بینه) دست یابند .این کار روزی انجام خواهد گرفت جتی امروزه عدهای به ان دست یافتند- امروزه اقتصاد وسیاست وحتی اخلاق تحت تاثیر عقل نیست امروزه بسیاری از کشورها ازدرون منفجر میشوند تا ازخارج چنین حوادثی رخدهد ومداوم نمونه هائی را میبیند ولی تاثیر نمیپذیردگوئی تاثیرحرفهای خود را درک نمیکند ومجرد یکنوع شعار ونوشته است وقتیکه مطالب روشن وعقلانی نباشد وکنترول قابل ملاحظه برای روی ان سوار نباشد مسلم نتایج غیر قابل پیشبینی بوجود خواهد اورد که دراسلام به کفر وارتداد وفسق والقاب دیگری تبدیل خواهد شد- مبهم بودم اینده اقتصاد ومسائل اجتماعی ناشی ازهمین مطلب است وبقدر به بحران نائل میشود که کمک کردن هم فایدهای ندارد وباید جراحی کرد وملتهایناگهان باشکلات بسیار عظیمی ربرو میشوند ومسیرهای پیشرفت برخلاف جهت مداوم درحال چرخش های غیر معقولزدن است ونسا های اینده بادید تحقیر امیز ی به تاریخ گذشته مینگرد درحایلکه تمام ابزار لازم برای پشرفت واقعی را دارابوده است تمایل تمام جوامع روبه پیشرفت بودن است ولی منافع عدهای معدود است کهتنها به خود میاندیشند وجیبشانکه باعث بحران میشوند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ازبیانات جناب اقای اوباما ومریدان ایشان جای هیج گونه اعجاب وتحیر نیست که ایشان درمقام تحیرهستنددوشیخ ماذون درذکرذهبیه جلالی ازهرعیب ونقص بری است بخصوص که دررقص وسماع باشند که درحال حرکت از پوسته به مغز کشف حقیقت میکنند واز هر منطقی بری میشوند هیچ گونه تعذیری برانها روانیست بخصوص به مقام شطح برسندکه مقام فقیربه خاکساری عشقی نایل میشوند وچون هنوز به صلح جهانی نرسیدند جهاد برایشان ممکن میشود دیگجوش باهمه تقسیم میکنند واز مواد تخدیری خشبومجوزدارند واجازه حلول خداوندی راداده اند ومسلما دوستان مقام افندی به ایشان هبه کردهاند ومشغول یادگیری فن گیمیاگری هستند هم تبرزین نشان دادند وهم کلاه نمدی را سرانجام از حقوق بشر توبه نصوح کردند تا وارد دین حقوق بشری شوند به قطبیت ایشان جهان منور شود ویک شبه از حل وعقد به استخلاف وسپس به استیلای قهر وزورمتبرک شوندولایت انتخابی مهر انتصابی بزنند- یاهو


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خبرگذاری "مج ایرکس" ژاپن مینویسد که یک ازسه نفرزنان مجرد ژاپن فقر هستند بر اساس اخرین مطالعات انجام گرفته شدهاست- خانم ماکیکو شیم ابااتا یک فرد 35سالکه تنها درتوکیوزندگانی میکندتوانستند با بدست اوردن شغل منشی گری تنها بتواند قوت لا یموتی رابدست اورد وایشان تنهادراین مورد نیست یکنفر از سه نفرخانم مجرد تنها زندگانی میکنند وبچه هم ندارند وسن انها بین بیست سالتا شصت وچهار سال میباشد فقر هستند بر اساس تحقیقات  اخیرموسسه امنیت شغلی اجتماعی ملی چنین میباشد- درمیان زنان منفردبین بیست تاسی ودو سال فقیر هستند  واین میزان شصت وپنچ درصد میباشد.-وپنچاه وهفت درصدخانمهای منفردبادارابودن بچه های کمتر ازنوزده سال درفقر زندگانی میکنند نرخ فقر در زنان بیشتر از مردان است پنچاه وهفت درصد خانمهای این چنینی درمقایسه با مردان که بر  اساس امارهای سال2007 که چهل وسه درصدبوده  میباشد- موسسه مزبور گفته است که ژاپن میبایست سریعا برا ی  بهبودی وضعیت وایجاد شبکه سالم وامنی برای این خانمان تدارک ببیند وهم چنین این موسسه براورد کرده است درسال20030 از هر یکنفرخانم ازپنچ خانم منفردبماند جمعیت ژا پن طرح ریزی شده است که تا سال2015 دراین پنچ سال  نیم درصد رشد جامعه کم شود ولی براساس تحقیقات موسسه تحقیاتی ":نومورا": زنان منفردچهل ساله وبیشترتا نرخ12.3 درصد ازدیاد پیدا خواهند – سنتی که ازدواج را به تاخیر میاندازد ورشد طلاق وعمرهای طولانی باعث ازدیاد شانسمنفرد ماندن وفقر ماندن را زیاد کرده است- بعلاوه براساس گزارش موسسه ":نومورا": که ملت دارای یک اقتصاد متوقف شده وایستا هستند واقتصاد درحال 1ضربه سختی کهاز ایجاد انجماد وسکون اقتصادی پس از بحران مالی ":لهمان:" وارد ومصبیت زلزله وسونامی درماه مارچ میخورد- بر اساس گزارش موسسه ": نومورا:" خانم های که به تنهائی نان اور به خانه هستند نتجتا نمیتواتنند به اسانی کار را رها کنند ومیابست مداوم کار کنندکه مبتلا به رنج وازردگی روحی واسترس میشوند واگر بچه یا والدینتحت تکفل داشته باشند انها نیازمند بدست اوردن پول بیشتری هستند که هزینهمخارج تحصیل بچها ویا هزینه پرداخت پرسناری از والدین را بپردازند- سازمان امنیت شغلی اجتماعی ملی هشدار داده است که اگر ژاپن تغیرات مناسب در گرفتن مالیات وبهبود وضعیت رفاه که براساس توجه برای سودمندی افرادی که ازدواج کردن نباشند با سطح ونرخ فقر بیشتری مواجه خواهندشد-مادامیکه خانم شیمباتا که مظطرب درباره پائین امدن شانس ازدواج باشد ویا انکه رشدضعیف شدن وضعیت اقتصادی همچنان ادامه پیدا کند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0