سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله  الرحمن الرحیم-حاشیه ای بر مقاله کشتارپاریس وتکرارفاجعه بار حرف های درست- به نویسندگی – امین بزرگیان-انسانها- مداوم بدنبال الگوها هستند واین الگوها ر اساسی بقول نویسنده مثبت ونفی بوجود می اید- والگوهای منفی – بقول نویسنده جنبه مواد مخدر دارد- این مواد مخدر ساده نیست بسیار پیچیده است- جنبه فریب ان بسیارقوی است اخیر ا ئیک روزنامه اسرائیلی یک سایت دین شناسی رابخصوص درجنبه  مسیحیت  ان سایت در روزنامه خود گذاشته است-تحلیلی که ایشان بیان کرده است دقیقا تحلیل گران مسیحیت به همه این نتجه رسیدند وان تحلیل این است دوجنبه متضاد باهم ترکیب میشود که جامعه را فریب میدهد- جنبه اول زمینی کردن دین مسیحیت بخصوص درتوحید ونبوت وشخص حضرت مسیح علیه السلام است که بعد توسط پولس نبی به اوج میرسد وجنبه دیگر- پاپ جای مسیح علیه السلام است بدون انکه اخلاق حضرت مسیح علیه السلام راداشته باشد ویا ترسی از خداوندمنان وحضرت مسیح علیه السلام داشته باشد وهرنوع مزخرفات رابه اسم دین که مردم ساده لوح به راحتی میپذیرند وارد دین میکنند وبیشتر معجزات دلیل مادی خاص برای انها میسازند ولی برای امروز قابل قبول نیست وبقول ایشان از موادمخدر که همیت ساز بود میپرنددرحقیقت سیاست اسارت بار اول میپذیرند وسپس انرا نفیه میکنند وبعدا دوباره بدنبال یک الگوی جدید رهائی بخش میگردند وکسانی قبلا انها رافریب داده بودند همان حقه رامیزنند وعکس العمل متقابل را سرلوحه خود قرار میدهند تاریخ بیان میکند- بزرکترین روشنفکران ودانشمندان در واتیکان بوجودامد ومبارزه از همان جا شروع شد وبعدا جهانی شد ولی حرکت دلائل مختلفی ان بیان کردند از نظر اسلام از تفزیط به افراط واز افراط به تفریط است مداوم انسان میخواهدتجربه کند که درحقیقت به نقطه تعادلی که پویائی بیاورد برسد ولی انرا پیدا نمیکند واین علم تنها دروحی ناب است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- صحنه ای که در پاریس نشان میدهند که از راه دور که درمنزلی در طبقه ای درساختمانی جلیقه انفجاری منفجر شده است کاملا قلابی است- اول موج انفجار ندارد وشیشه سالم باقی مانده است درثانی  من درجبهه انواع بمب ها حتی چندمتری منفجر شدند ولی من -درسنگر بودم- خمپاره ها نود کیلوئی  تا توب های سنگین وموشکه ای فرانسوی هیچکدان شعله اتش زیادی ندارند- کاملا مشخص است یک مشعله باشدت زیادرا روشن وخاموش کردند وسیاهی ان متعلق یا گازودیل است یا باروت سیاه با دود را سوزاندن- چناچه ایشان دریونان بوده است یاحقه پاسپورتی زده است ویا اصلا در  جریان نبوده است- خلاصه مشکوک است-؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خانم دانیل میتران- که همسر اقای میتران فقید که ریس یک حزب سویالیست درفرانسه بود به قول متخصصین فرانسوی ابروی سوسیالیست وفرانسه رابرد؟ بگذریم- خانم ایشان که ایشان هم رحلت کرده است- طبق گفته  منافقین از انها دفاع کرده است- یک عامل یهودی بودن ایشان است- من روزی دراوائلی که وارد لندن شدم ازخانه بیرون امدم-تابستان نزدیکی پایئز بود بارندگی ها داشت شروع میشد دم یک رستوران رسیدم دیدم پلیس یک سکه یک پنی داخل شکاف های لاستیک میکند با صوت متوسط گفت صاحب این ماشین کیست به نظر میرسد ریس رستوران – به خانمی جریان را گفته است این خانم از رستوران بیرون امد ایشان دوباره سکه داخل شکاف عاج ها کرد وفرمودند ملاحظه کردید به راحتی وارد شد وعاج شما تانصف این سکه است درحالیکه باید دران فرورود ویالبه اش کمی بیرون باشد- شما حتما مطلع هستید که جزو قوانین رانندگی است وماهم مداوم انرا درسانه بیان میکنم باشروع باران این لاستیک خطرناک است وجرم محسوب میشود هرچه زودتر اقدام کنید ایشانگفت من پزشک هستم فرصت نکردم همین الان میروم واقدام میکنم—یکروز ازیک خیابان کم تردد عبور میکردم از خیابان اصلی چند قدم این وارد خیابان شدم یک محوطه  باز بزرگی درمقابل یک  کلیسای بسیا ربزرگ وپرابهت وقدیمی درکنار این محوطه بود- جلوی این کلیسا درهمان محوطه یک ردیف پسران از سن کلاس سوم ابتدائی تا پنچ ابتدائی با لباس دامادی بسیارشیک وهمراه هرکدام یک دختر بالباس تشریفات ویاعروسی کنار هر پسری است وعداهای ازانها باهم میخندند من هرچه فکر کردم عقلم به جائی نرسید تایک اقای مسنی عبور میکرد- من از ایشان پرسیدم موضوع چی است؟ ایشان فرمودند جناب اسقف این  کلیسا- اخیرا فرموده است ازادی روابط دختر وپسر تجربه نشان داده است که مردها دله وطماع جنسی جزوعادت  انها خواهد شدودختران سخت گیر ومشکوک بارخواهند امد بایادیک برنامه وچهار وچوب حساب شده براین ان تعین کرد- اگرپابه سن گذاشته ها میامدند جهت اعتراض یکنوع توهین به جناب اسقف محسوب میشد خواستند اعتراض ملایم باشد این صحنه را تدارک کردند یعنی علوم انسانی کشک؟؟- روز یک جریانی همه روزنامه نوشته بودند من از یک خانم استادی که استادمن نبود ولی استاد دانشگاه لندن پرسیدم گفتم این مطلب را روشن کنید؟- دیدم برخلاف روزنامه ها صحبت میکند من گفتم تمام روزنامه یکسان چنین نوشتند؟ ایشان  فرمودند شما یکفرد ساده هستید.- من گفتم شمااز کجا فهمیدید مطلب چیست؟؟ ایشان فرمودند دریک مجله طنزی با قضیه نوشته شده است من از انجافهمیدم مطلب چیست!! حال منافقین انقلابیون ازادی خواه هستند جمهوری اسلامی نفش هیتلر بازی میکند- فاعتبروا!!

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کانال وصال حق میگوید یک روحانی شیعه گفته است- کسی شیعه نباشد سرسوزنی علم ندارد- بله حرف درستی است- زیرا قران مجید میفرماید مادرباره هدایت هیچتر وخشکی نیست که بیان نکرده باشیم ودرطول تاریخ مذاهب چنین بوده اند- پس کسی مذهب راستین را نمی تواند تشخیص دهد ویا اشتباه میکند سرسوزنی سواد ندارد- وکسانی از روی هوا وهوس دین انتخاب میکنند- وسپس به قران وخداوندمنان افترا وتهمت میزنند که دین انهابر حق است- قران انها را به ذلت دردنیا واخرت هشدار میدهد- اخیرا- کانال-ایراس نیوز- درباره حوادث پاریس تحلیلی داده است- که علت ان این است ان منطقه کاتولیک نشین بوده است وانها از داعش واسرائیل منزجربودند زیرا با مسیحیان وبخصوص کاتولیک بد رفتاری کرده اند واسرائیل از داعش حمایت کرده است وداعش با اسرائیل ارتباط دارد- داعش اسلامی باگرایش صیهونیستی است وان سالن تائر تصور من بر این است که زمانی که به یک فرد کاتولیک فروخته است هشدار داده اند وکاتولیک فرانسه از کشته شدن داعش ورهبران یهودی در اسرائیل بعلت سکوت درباره مسیحیان ابراز ناراحتی نکرده اند- اخیرا رهبران سیاسی اروپا وامریکا از برخورد اسرائیل با مسیحیان بشدت ناراحت شده اند عکس العمل انان همین برنامه اقتصادی  اروپا است حتی صدای خانم هاری کلینتون ئهم درامده است وکم کم منطقه به یک گلوله اتش تبدیل میشود که طرفین درحال نیرو گرفتن وبرخورد شدید فیزیکی هستند ودامنه انهم دارد به اروپا وامریکا کشیده میشود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به بهانه نقد  اسناد لانه جاسوسی-یکی از نکات قابل توجه- این است که- مداوم درحال گسترش سازمانهای اطلاعتی وسیعی بودند- حتی درنیروی دریائی ایران- خیلی عجیب است که مملکتی که درشاه خلاصه میشود وشاه هم شش دنگ همدست ودرخدمت امریکا است- به چه علتی نیازی چنین مبرم-به سازمان های اطلاعتی دارد- دلیل اش روشن است زمانی که سرباز صفر ارتش به کنهه خصوصیات این ارتش پی میبرد ومیفهمد هرچه زمان میگذرد به جای انکه وضع بهتر شود بدتر میشود مثل خانهای که چوب هایش راموریانه دارد میخورد هرلحظه ممکن است فروبریزد-درسندی- باطبقه بندی محرمانه- فقط چشمها- منظور رویت است یعنی بخوانید وفقط مطلع باشید- دراین سند وسندهای زیادی حتی از وزیر امورخارجه امریکا که دیگران درسفارت مطلع نشوند؟؟- قران مجیدمیفرماید شما انهارا متحد وباوحدت میبیند کهمثلا یکدل هستند درحالیکه منافع مشترک انها را باهم هماهنگ کرده است چناچه منافع فرق کند برضد هم اقدام هم میکنند- اولین مسئله مهم بعداز انقلاب- مسئله شاه بود که میخواستند به امریکا بیاید—بقول خود اقایان در قانون اساسی امریکا حق کار ضد انقلابی ندارند؟؟ چه تئاتری را بازی کردند- بسیاری از مردم ایران ترسیده بودند بفکر ان بودند که نیروهای امنیتی را زیاد کنند؟؟ دیگرنمیدانستند سفارت خانه را جابه جا میکردند- میگویند-مادرمقابل فشارهای شدید درمورد امدن شاه به امریکا مقاومت کردیم- چون نمیخواستیم مسایل بغرنج تازهای برای دولت موقت ایران پیش بیاید- کدام فشار؟؟!! اگر منظورتان خواست اقای راکفلر بود دوجوان باکلت میرفتند وبه ایشان کلت رانشان میدادند وایشان هفت سوراخ موش قایم میشد- این ارتش حتی برای کمک به امریکاهم استعداد وامادگی هم نداشت- عناوین پرطمطراق- طرح فلان  با عنوانهای مختلف که مثلا ارتش ایران چه درجاتی را طی کرده است؟؟؟ باپول چند میلیارد دلاری که هزینه شده است درحالیکه میابیست این طرح ها نمود خوداش رانشان دهد مثلا یک دبیرستان دانشگاه شده است کدام نمود جز یک میزان جنگ افزاریک سیستم کامل را بوجود نمیاورد بخصوص ز مانی که اقتصاد کشور بحرانی است ارتش نقشی نمیتواند بازی کند-فرار امریکائیان به کمک سفارت خانه چه معنا میدهد –چه کار خلافی انها کرده اند؟؟ باید فرار کنند واین امرنشان میدهد که همه انها بسیج شده بودند که درجهت خلاف منافع ایران اقدام کنند!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جریانات پاریس-نظریات شخصی است- در حدود دویست نفر از سوریه به فرانسه باز گشت کردند که بدستور فرانسه بوده است که انها از طریق بلژیک بر میگردند با تمام تجیهزات میگردند- عده کمی هستند که واقعا طرفدار داعش هستند که چند مورد دربلژِیک مسئله ساختند- این گروه که در پاریس مسئله ساختند از موارد قبلی  تجربه  اموختند که زمانی که بر میگردند خودشان راباید به سازمانهای مثلا پلیسی معرفی کنند ومدتی هم تحت نظر هستند- لذا دربلژِیک ماندند بادوستانی که درپاریس داشتند طرح را امده کردند- که برق اسا عمل کنند وخودشان را به پلیس معرفی نکنند- در اروپا بخصوص فرانسه پلیس امریکا چندین نمایندگی دارد که بر این موضوعات دقت کامل دارد که به ان اتاشه میگویند انهاهم گول خوردند- تاکتیک متخصصین میفمانید یکنوع تاکتیک درحقیقت روسی است که به تاکتیک چچنی در سوریه شهرت پیدا کرده است وخوداین متخصص درچچن دوره اش گذارنده است- زیادانرا باز نکردند ولی مختصر  پراکنده مطالبی گفته اند لباس پلیس خاص را پوشیدند وارد محل کنسرت که یک ساختمان یک تائر شدند ودر داخل محوطه بیرونی سالن شروع به تیراندازی کردند مردم فکر کردند پلیس با ترویست هادر گیر شده است- پلیس داخل سالن هم همین فکر کرده است عدهای فرار کردند وسپس انها وارد سالن شدند وپلیس را زدند وسپس جوانان را تصادفی موردحمله قراردادند وشعار دادند وغیره- در ان محوطع یک رستوران کامبوجی کهدرپاریس شهرت داشته است به نظرحقیر محل گشت پلیس مخفی پاریس بوده است درلند بعضی پاپ-میکده- این چنین است- ده نفر انجا گشتند وپلیس متوجه شده است وبه جمعیت داخل خیابان تیراندازی نکردند مگرانکه مشکوک شده باشند تعدادنه نفر است به یک محله حمله ورشدند که دلیل ان هنوز مشخص نیست ومهمترین مسئله استادیوم بوده است دونفر قراربودهکه وارد استادیوم شوند ودرانجا کمربند خودرا منفجر کنند وچون میدانستند داخل جمعیت دستگاه تشخیص میدهد دستگیر میشوند وتعداد کمی کشته میشوند منتظرمیمانندکه همه بروند وچون اقای اولاند در استادیوم بوده است تعدادپلیس مخفی دراطراف استادیوم بوده است وقتیکه میخواهند به سمت استادیوم بروند انها مشکوک میشوند وبه نز دانها میایند انها اگر کلت میکشیدند سرانجام گشته میشد دراعداد انها قبل چهارنفر گفتند ولی بعددا گفته شده سی نفر کشته شدند- تاکتیم مشخص است به محض به بخواهند از وارذدشمد تشخیص داده میشد وانها درگیرمیشدند وان افراد را میگشتند و وارد ولی دراین حالت وقتی که افراد به انها نزدیک میشوند کمربندهارا منفجر میکنند- سرانجام کفر-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—جریان تروریستی پاریس محکوم است- گرچه پلیس به سرعت عمل کرد ولی نشان میدهد که تروریست ها دارای- مهارت وتدابیری بودند  رشد گروهک های ترویستی از قدرت کنترول پلیس بیشتر است پلیس باید نفوذبیشتری دربین مسلمانان داشته باشد وگرهک های نابهنجار مسلمان وغیر مسلمان بیشتر کنترول کند گرچه حداقل یک نکته مشکوک وجود دارد-  وبه نظر میرسد نزدیک به شبه سیستم مافیائی عمل شده است- فرانسه باید روحیات  ناسیونالیستی خودرا تاحدودی تعدیل کند بخصوص درمسائل اعتقادی واقتصادی وشغل- وشاید جریانات اخیرا فلسطین هم بی اثرنباشد ومردم پاریس که تجربه جنگ جهانی دوم را  داشته اند میداند –ترس مسئله ای راحل نمیکند وشجاعت است که مسائل راحل میکند- مسئله را عادی تلقی کنند ارام ارام وارد کار وزندگی روزمره شوند


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0