سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-دروصف توحسین عشق کم میاورد-مجنون شوی هنوز مراحل کم میاورد- درگودال علقمه نمازی که خوانده ای- یاربرای تو پاداش اربعا اربعا میاورد- حیرانم از اینکه فرشته دروصف تو- هنوز  صحبت از بیان عقل کامل میاورد- هرچه کتاب دروصف توحید بود خریده ام- ترسم درشناخت مقدماتی جنون کم بیاورد-حافظ مدد کن که دروصف او- ترسم که شعر من  به کهکشانی رود کم بیاورد- ماتم چرا خالق هستی رقیب ساخت- چیزی زیادنگفت که کم نیاورد


ارسال شده در توسط علی

سلام برای نجات عمربن سعد حاضر به گفتمان شد وهربهانهای که اورد امام یکراه حل بهتری به پیشنهاد کرد ولی عمربن سعد ب راینتصوربود که کشتن امام اگر مجبور شود هرچه ازیزید بخواهد  خواهدداد زیرا ترس یزیدرا متوجه شده بود لذا اما علیه السلام متوجه شد فساداو عمقی وریشه دوانده است- اما حضرت حربن  ریاحی  ان زمان لشگر ها از قبائل گرفته میشد وفرمانده ان لشگر یکی از بزرگان ان قبیله بود وفرمانده کل هم شخصی عظمت بیشتری داشته باشدابن زیادحر خواست وگفت حقیقت امر این لست کهامام حسین علیه السلام یک نقشه کشیده است اول کوفه  دوم شام سپس کل قلمروی اسلام را دراختیار خود بگیرد ویک جنگ تمام عیار رذخ خواهد داد که همه چیز دراین جنگ نابود خواهد شد حر گول خورد وگفت اینکار امام حسینبسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-علت گفتمان حضرت حسین علیه السلام باعموبن سعد علیه العنت  الله- شمر لعنت الله علیه بخوبی میدانست که اهل البیت مکرم رسول الله صلواته الله علیهم اجمعین- تمام برنامه انان ازروی حساب وکتاب است وانچه شفاف بیان میکنند همانطور است وحضرت علی علیه السلام وامام حسن علیه السلام راتجربه کرده بود ومیدانست امام حسین علیه السصلام هم همینطور است انان دنبال یک مبارزه برد- باخت بودند چون جبهه مخالف را باطل وطاغوتی میدانستند لذانه امام حسین حاضربود با شمر گفتمان کند ونه شمر با امام حسین حاضربود گفتمان کند درست ویاغلط شمر خودر پسرخاله یزید معرفی کرد وبرای حکومت یزیدعلیه العنت ابدالابدین دلسوزی میکردکه مستحکم بماند لذا یزید به جنگ با امام حسین تشویق کردودرضمن خودرا بعنوان مرجع دینی یزیدیان جا انداخت ولی از لحاظ نظامی چیزی بلدنبود- ابن زیاد زمانی که درسن جوانی پدراش ازطرف حضرت علی علیه السلام به سمت حاکم کوفه منصوب شد- سیاست اش درست ماند سیاست زمان این بودکه با نیروی قدر قدرت مخالف حضرت علی علیه السلام سیاست برد-برد درپیش بگیرد ولی حضرت علی علیه السلام مخالفت کرد  وریسک بزرگی بود سیاست برد- باخت ولی شگفتی ساز شد واین سیاست جواب داد البته باددرنظ ر گرفتن یک اخلاق بسیارکریمانه که دران روز نمونه ای نداشت- لذا عبیدالله ابن زیادمیدانست مبارزه- برد- باخت است امام حسین علیه السلام باو گفتگو نکرد اوهم با امام حسین علیه السلام گفتگو نکرد معاویه سیاست اش ان بودکه چناچه قدرتمند باشد سیاسیت برد- باخت را درپیش میگرفت چناچه پیروزی مشکل بود- سیاست برد- برد را درپیش میگرفت وبفکر چاره میافتاد که دشمن خودرا به طریقی حذف کند- یزید که مغرور به یک ارتش نیرومند بودبرد –برد راقبول نداشت بدنبال برد- باخت بود نمونه کار معاویه علیه العنت صلح با امام حسن علیه السلام است- لذا امام حسین علیه السلام همتجربه پدری راداشت وهم تجربه امام حسن علیه السلام را یزید هم میدانست به محض انکه معاویه مرد وبه درک نائل شد- شورش ها شروع شد لذا بدنبال برد- باخت بود- اما عمربن سعد عمربن سعد دوست کودکی امام حسین علیه السلام به امامحسین علیه السلام عشق میورزید وسعی میکرد نقش امام حسین علیه السلام را درکودکی تقلید کند ولی بدنبال جاه ومقام رفت وعلت هم این بود که پدرش جزخاندان رسول الله صلواته الله علیه واله والسلمهیچکس به لیاقت وشرافت واگاهی سیاسی واجتماعی مانند خوداش  راقبول نداشت وبه هیمن علتمعاویه بهعمربن سعد توجه شدید داشت ودرسپاه گذاشت که قابل کنترول باشد وثروت زیادی به اومیداد ویزیدهم مجبور شد اورا مقام اوراحفظ کند ودادن حاکمیت شهری ری بخوبی اینمطلب را مشخص میکند عمربن سعد بدنبال بازی سیاسی برد –برد  بودکه امام حسین علیه السلام باگاردی به مدینه باز گردد ودرانجا درحالت تبعیدی باشد وقول دهد هیچگونه کار سیاسی نکند ولی بامخالف شمر وعبید الله زیاد روبرو شد که درایندهچهره یزید اشکار شود طرفدارن امام حسین علیه السلام روبه فزونی خواهد گذاشت وسرانجام نبرد مشخص نیست چه اتفاقی میافتد لذا امام حسین علیه ال علیه السلام دراین شرایط درست نیست- تبلیغات جهنمی امویان هم همین بود ولی بعدا متوجه حیله امویان شد وبه سمت امام حسین علیه السلام باز گشت- داستان عظمت مرحوم تختی رحمت الله علیه باید دقیقا مطالعه کرد


ارسال شده در توسط علی

 کلمات قصاردرباره عاشورا- امام حسین علیه السلام اینه ای برای دیگران شد تا خود را دران اینه ببینند- وانانی که انهارا فریب دادند برای انها مشخص شود- بصیرت واگاهی درانسان بوجود می اید وانسان را اماده تغیرات بسوی بهتر شدن میکند- بهترین منش ان است که رفتار شایسته انسان داشته باشد-زمانی که کلمات دیگرا را بخوبی درک نمیکنی انکس رفتار شایسته دارد به او اعتقاد پیدا کن- انهائی که فقط شعار میدهند را رها کن انهائیکه درعمل نشان میدهند با انان باشد وخود چنین باش- دوست داشتن هرکس کاری مشکل نیست-دوست داشتن کسی که قلب هارا بلرزه درمیاورد مهم است- دوست داشتن کسی که گاهی باتو است بدنبالش نباشد بدنبال کسی باش که می خواهد همیشه باتو باشد باش-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": خداوندمنان دوست دارد کسانی را که حضرت امام حسین علیه السلام رادوست دارند لذالشگر امام حسین علیه السلام ت ابد الابدین خواهند درخشید وجاودان وپر ثمر خواهند بود ودشمنان امام حسین علیه السلام موردغضب الهی ابتر درتمام ابعاد خواهند شد- تاریخ کربلا نشان دادهمیشه مسلمان به رهبری وعلم اهلبیت علیهم السلام نیازمندهستند بجز معاندین وناصبین وخوارج ومستکبرین وطاغوتیان- انچنان در دعای عرفه هم مشخص میشود- با شناخت خداوندمنان وصفات اش به درک حقایق وکملات انسان نایل نمیشود وباخداوند منان فاصله- پیدا میکند انسان نشان داری را میطلبد که انسانهارا به خداوندمنان نزدیک کند-وکور چشمانی که این حقیقترا مشاهده میکنند وانرا انکار میکنند- هرکس امام علیه السلام را رد کرد –حقایق را رد کرده است وبه پوچی میرسد-خیلی مضحک است که یزید علیه العنت بهشت راموهوم بداند وسربازانش به امید بهشت رفتن گسیل کند-بنابرقول مشعودی بعداز نوشتن معایب یزید براساس هر مکتب سیاسی شایستگی حکومت نداشت- یزید علیه العنت نامه ای برای امام حسین علیه السلام نوشت-0 که از ایشان درخواست کرده بود که شما جزو محبین وطرفداران ما باشید- امام پاسخ دادند بنحوی که خوب شوک به ان لعنتی واردشود- ما وارث خانه نبوت هستیم- که مرکز وحی الهی است ومرکز مهبط ونزول فرشتگان است- ( کهخداوندمنان کمک وعنایتهای خودرا اشکار میکند) وتوسط ما انرا بکمال میرساند- درحالیکه یزیدعلیه العنت- یک انسان گناه کن ومست وکشنده انسانهای بی گناه- مردمان را بکار زشت وا میدارد درحالیکه خود لذت میبرد ویک شخصیتی مانند من هرکس جزو محبین .وطرفداران مانند اونخواهد شد- امام حسین علیه السلام درجائی که سجاده نماز خودرا قرارداد همان جا هم شهید شد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بعداز انقلاب من بایک جوان یهودی فرهنگی که دیپلم داشتند

پیش یک بزرگوار دانشمند علم دین یهود دوسالی در نزد ایشان مطالعه کرده بدد ویک نیم چه اجتهادی داشتند- کهمورد مشورت واقع میشدند وتورات  راعبری باسرعتی زیاد ولی درست میخواندند- من از ایشان سئوال کردم  چند خانواده یهودی درشیراز است ایشان فرمودند فقط بیست خانواده باقی مانده است گذشتدریک منطقه ای که قبلا میگفتند پشت زندان حال میگیوند منطقه ارگ  کریم خان نام سابق اش شاپور بوده است حال کم بیش وگفته میشود درکوچه ای نشانی دادند که یک پارکنیگ بزرگی در کوچه سنگ فرش شده که   به و خیابان عمود  برهم را دارد- من گفتم تا انجا بلد هستم- ایشان فرمودند ان پارکنیک به کنیسا مشهور است منرفتم نزدیک انجا یک ساختمان بسیاربزرگ متعلق به  برادران یهود است وکلمه وحدت بزرگ تابلو کردد- من گفتم این مال حزب وحدت منظور یهود است  برای بیست خانواده نفر  تشکیلات درست کردند همه تعجب کردند فرمودند درمنطقه شاپور حداقل سی هزار نفر هستند من جریان گفتم ظریفی  فرمودند میتواند حرف ان جناب درست باشد زیرا به قبیله خاندان مثلا گفته میشود واز نیمه خیابان زند تا سه راه نمازی همه مغازه را خریدند  من گفتم ایا ایشان باز نگشتند؟؟ فرمودند من  تصور نمیکنم؟؟!!


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- کلمات قصاردرباره عاشورا- اینه تمام قد زمان ودورنمای اینده- اگر خورشید نیست ستارگانی چون خورشید هست- تقلید کوروکورانه در مذهب ممنوع است-هرجا زنان ومردان را به اسارت بگیرند ومانع تغیر وتول مثبت انان شوند بهترین منش متعلق به مذهب حسینی است- به هیچ روحی اجازه ندهید که فطرت وعقل شما را-به رسمیت نشناسند- همیشه در طول تاریخ- الهامات ودرک مثبت را اجازه نفس کشیدن نمیدادند ونجات  توسط یک درک پیچیده را قدغن کرده اند- یک بشر کامل میخواهد تا حدود مناسب ررابرای مرد وزن مشخص کند- زمانی که نمیتوانی حق وباطل راتشخیص دهی- به تاریخچه وخصوصیات انسانها مراجعه کن-صدای قلبهار بشنو نه صدای ظاهرا- همیشه بهترین افراد درقوم نژآد وملت شما نخواهد بود- همیشه بدبختی ان نیست که ما انتخاب ازادانه کردیم بسیاری موارد به ما تحمیل میشود- هرگاه ضعف های شدیدی دارید درضمن قدرتها واراده قوی هم میتوانید داشته باشید- بیشتر فکر کنید وفرا بگیرید تا تقلید کنید- عاشورا بانام امام حسین علیه السلام وبا لاترین ایثار ممکن عجین شد-عاشورا هویت مخوف امویان را اشکار کرد- وقدرت غیر قابل شکست را منهزم کرد- فرد  باید خوداش را اصلاح کندتا باطل رابتواند تغیر دهد- قیام امام حسین علیه السلام فضارا برای امام سجاد علیه السلام وحضرت زینب سلام الله علیها فراهم ساخت- شهادت امام حسین علیه السلام منجر به زیارت اش شد وزیارت نامه اش مانفیست هر ازاده وانسان رادیکال شد- امام حسین علیه السلام نشان دادخدمت واقعی به بشریت کدام است- شیفتگی درباره امامحسینعلیه السلام فراتراز بیان است- انان که در روز عاشورا رنجها وازارها وتراژدی هولناکی داشتند در روز محشر خنددانترین وشاداب ترین ها هستند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—امریکایئ ئدرسمائل های جدید بحث های بسیار بچه گانه واحمقانه میزنند ومانند قوم یهوددر زمان حضرت موسی علیه السلام از هرقانوی خوش شان میامد قبول میکردند وهروقت هم مایل نبودند باید ان قانون عوض شود اخیرا چین اصلی مقداری جزیره راکه در دردریاری جنوبی چین گرفته است وگرفته است به نظر میرسد که میخواهد ان جزایر  را حالت نظامی بدهد ومقداری جزایر مصنوعی درست میکند که هم کاربرد نظامی دارد وهم کاربرد کشوری دارد- امریکا سخت ناراحت شده است باکمال وقاحت ناوگان به انجا ارسال میکند- از لحاظ نطامی درست است وماهم باید چنین کنیم هرچه نقاط حمله ودفاع بیشتر شود براساس منحی ای خاصی بهتر است اگر قانون امریکا درست است  چرا کشورهادی مانند انگلستان وفلیپین ویونان تعدادزیادی جزائر الهی را گرفتند- ارث پدری انها نیست متعلق به خداوند منان است مال همه است به چه علتی انگلستان جرایر مالویناس گرفته است حق این کار را نداشته است- حال انگلیسی میگویند طبق قرارددای انرا از ارژآنتین گرفته اند خوب حال میخواهند پس بگیرنند بایددودستی تقدیم شود ومسائل حقوقی طرفین رعایت شود  وپس چرانمیشود ویهودیانی که فلسطین رها کردند حق باز گشت دارند ولوبزور ولی ارژانتین یه حق این کارندارد؟؟ برای انکه بی عرضه هستند؟؟!! امریکا یک مطلبی بگو  دانشا موز سال اول اکابر هم کمی میبایست فکر کند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است انسان در طرح های خود- نسبی است واز این نسبیت نمیتواند خارج شود- نسبیت- به این معنی است – طرح درمحدود های صدردصد درست عمل میکند در محدودی دیگر نود درصد وهمچنان درمحودیت های افول میکند که میتوان گفت درصد حل مسائل متوسط ویا ضعیف ودرجاهائی چه میزان حل کند مبهم ود رموارد فاقد قدرت حل دارد وبقوا حضرت ایت الله مرحوم جناب اقای محمد حسین طباطبائی بعلت ان است شناخت اش از مسائل وحقایق نسبی است وقدرت درک قوانین هم نسبی است دونسبی باهم برخورد میکند که درخداوند منان وشاگردانش بعلت بی نهایت بودن در هردومورد رخ نمیدهد لذا دوادبیات موجود است ادبیات خالق وادبیات مخلوق چناچه ادبیات مخلوق به خالق نسبت داده شود تحریف است وچناچه ادبیات خالق را به مخلوق داده شود گزافه وغلو است- لذا درغرب درسیات وقوانین حکومت نمیتواند کسی ادعا یقینیات در تمام ابعاد کند جز انکه مضحکه شود اخیرا اقای کامرون ونخست وزیر سابق کانادا دست به ادعای کشف یقینیات کردندکه بایبد گفت علت ان مواجه با یقینیات درخارج است وانها هم به سیم اخر زدند وجریان حوادث دروغ انها را برملا خواهد کرد وتنها راه انها ایجادموانع برای حرکت منطقی ویقینی است که به قول حضرت علامه رحمت الله علیه این پیروزی نیست واین سپر انداختن درمقابل خصم است دراین شرایط چناچه فرد بخواهد دیگری بسوزاند خود میسوزد این جبر الهی است وبسیاری هارا که بدست اورده است محو میکند وجبرانسانی نمیتواند دران تفکیک بوجوداورد وسرانجام نبوغ متوجه میشوند وحفظ حریم میکنندوچالش شروع میشود ودراین چالش یقینیات خودرا پنبه میکند وسرانجام به بن بست میرسد که از دیگران برای رفع ان کمک میطلبد وجبر الهی درجهت کمال وارد میدان میشود وضعف کمال ونقص مشخص میگردد- وبقول استاد دکتر زارع عزیز کاتالیست اش را بلد نیست- که دگرگونی وپویائی ایجاد کند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99