سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الرحمن الرحیم- درک اصول- وانعطاف- وبه دنبال ان –هنر تعامل – که همه انها یک پسوند اسلامی لازم دارد- حضرت استاد جناب اقای دکتر محمد جواد ظریف رحمت الله علیه فرمودند که دراسلام هرسه هست ولی درایران شناختی از ان ندارند- وسخت است که انعطاف وهنر تعامل را مطرح کرد که اندو درظل(سایه) اصول هستند- علت ان 1-تاثیرات کمونیستی -2- غربی – تسنن- است که هر سه- انعطاف های حشتناک داشتند- که بحث ان بماند-قران مجید- درجائی به پامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم- سکوت میدهد-ودرجائی دستور میدهد از ازار دیگران کر یمانه بگذر- بقول علما زیر سبیلی-شتردیدی نه دیدی- عمل کند- تقیه درباره –توحید – اسلام- ونماز داریم- پس درهمه موارد میتوانیم داشته باشیم باحفظ اصول هم چنان که استادعزیز میفرماید برا ی پیشرفت اصول لازم است- در اسرائیل- فرقه هستند بنام اشکنازی بسیارمتعصب هستند وبیشترانها افرادی ازروسیه واروپا شرقی هستند- یکی از رهبران انها فرمودد دوست دختر شراب خوردن- فحشا رقص حرام است- چندی نگذشت که قبر حضرت یوسف علیه السلام رامنفجر کردند که اتفاقا گویا چندروسی هم دست بودند- بسیاری بیان میکنند از اقایان الیت که چرا قران مجید-اولین موضوع را که مطرح کرد وسفت وسخت ایستاد توحید وبوده است درحالیکه تعصب شدیدی وجود داشت وعده ای نادان- تصور میکنند که چون اساس توحید است میبایست چنین باشد بله توحیداساس ولی خداوندمنان طوری محاسبه بعثت کرد که شرکدر اضمحلا ل قرار گرفته بود- زیر توحید را میشودتجربه کرد- نشان ان این است حضرت بلال رحمت الله علیه که برده بیسواد است وماننداکثریت امی است وحتی معلومات شفاهی نداربه راحتی توحید را میپذیرد- عداهای درحدود نودنفر مسیحی شده بودند درکل اعراب تعدادی زیادی مسیحی شده بودند وعد های یهودی شده بودند که بین انها رقابت مذهبی شروع شده بود- وعده کمی زردتشتی بودند- عدهای کم صائبی بودند وعده ای لا مذهب بودند- لا ادری- یعنی مذهب را درک نمیکردند وشاهد هستیم به سرعت اعراب صدر اسلام موحد شدند ولی درمسئله معاد که قابل تجربه نیست قران میفرمایید به یوقنون- نائل شوید یعنی یقین عقلانی باید پیدا کنید- که بسیاری در درک ان عاجز بودند- امروزه درجهان دامنه تعقل وعلم رشد قابل ملاحظه است که میتوان بشرطی که اسلام عالمانه مطرح شود تفاهم ایجاد کند- یک الیت غربی- میفرماید اسلام میگوید یک خدا وسه زن ومسیحیت میگوید سه خدا ویک زن معلوم است اسلام برنده است- جریان این است که قبائل افریقائی که مسیحی شدند- وضعیت انها اگثر نزدیک به خط بحران اقتصادی بود چند زنی بودند که بقول معروف کارگرتولید کنند که شاید از خط بحران بالا بیایند وهرگز تک همسری را نپذیرفتند- واز طرفی مسیحیت درافریقا طبقاتی شد که فاصله زیاد میشد وطبقه مرفه به سمت غرب وبخصوص به سمت مافیا رفت وکلیسا کاری به این مسائل نداشت وتنهابه شعار بسنده کرده بود واین امرباعث شد که افریقا جذب اسلام شود وما متاسفانه هم چنان که استاد میفرماید هنر تعامل نداریم درغرب تبلیغات میکنند که اسلام ضد حضرت مسیح علیه السلام است- ولی درسرکلاس میفرمایند ایا اگرتوری بالا تر از تئوری جناب انیشتین بیاید میپذرید یا نمی پذیرید درحالیکا ان جناب زنده بود مسلما میپذیرفت ماچنین چالشی نمکینم که حضرت مسیحعلیه عظمتی است که پایه درک وفهم دین اسلام گذاشته است واگرامروز در زمین بود مسلمان میشد واین را به راحتی اثبات کنیم-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-وضعیت صفر- شخصی به مسئول اداره برقی رفت- گفت یک بنده خدا که مستصعف است پول برق اش زیاد است ایشان فرمودند برق دزدی دارد یعنی سیم روی سیم افتاده است کنتر زیادتر نشان میدهد- ایشان فرمودد نمیشودسیم روی سیم بی افتد وکنترول کمتر نشان دهد- ایشان فرمودند چه فایدهای دارد فرمودند که مابه وضعیت صفر برسیم

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-حوادثی که امروزه درشرق رخ میدهد وتبعاتی هم در  افریقا وامریکا لاتین ایجاد کده است واثراتی هم  در امریکا واروپاهم داشته است- بعلت اولا ازدست رفتن تعادل وبالانس بین شرق وغرب است- گرچه قبلا غرب وبخصوص امریکا ابرقدرت برتربود ولی فعال مایشا نبود وبیشتر جنبه جنگ سرد  وترویج حقوق بشر وازادی ودمکراسی  وفرهنگ امریکائی بود وبیشترحالت نرم افزاری داشت تاسخت افزاری- غرب با انقلاب بشدت مخالف بود وبه اصلاحات معتقدبود درحالیکه شرق بدنبال انقلاب بود وامیدی به اصلاحات نداشت  بطوری که برسر واژه انقلاب ومعنا ان بایدچند دکتری داشت – و- لغت انقلاب درغرب برای صنعت –ادبیات- وهنر بکار میرفت وانهم بیشتر جنبه ژورنالیستی داشت- وحال غرب بدنبال انقلاب است وطرفدار انقلاب شده است درحالیکه شرق بدنبال اصلاحات است اعتبرو ا یاالوالالباب-؟؟!! فرهنگ های سابق بیشتر جنبه سکولار داشتند وغالبا ملهم ازغرب بودند وبه سمت ارزش های غربی هم تمایل داشتند یک علت ان این بود که فضا در دست غرب بود وسیاست وحکومت وبعدنظامی  کشورها در دست غرب بود افرادی ماند محمد رضا پهلوی وصدام ومارکوس درفیلیپین نماینده های بومی نبودند ونمادها غرب بودند وغرب با مهرهای خوداش بازی میکرد وفرهنگ های کشورها چون مینی درزیر زمین پنهان بودند- جهانبینی های جدید- ارزش های جدید وفرهنگ های جدید کم کم سربلند کردن ومین هائی هستند که منفجر میشوند وامریکا وغرب درمقابل انها سپر انداختند- با نام اسلام – به جنگ اسلام امدند- دیگر کشورها نماد بنزین ویامس ویاچوب  ومواد خام نیستند – نماد یک فرهنگ خاص هستند- که غرب را به چالش میگیرند-و داوری از دست امریکا خارج شده است- انها چالش تمدنها در گذشته را بخوبی توانستند کهدرحال رشد در سازمان ملل متحد درحال شکل گیری بود چندنوبت سرش رازیر اب کنند واز صحنه ومیدان خارج کنند ولی درکشورها نتوانستند انراخنثی کنند زیا ریشه انها  از غلط کاری های غرب اب خورد ورشد کرد ولذا استیلای غرب وبخصوص امریکا مورد چالش ومبارزه کشورها بخصوص کشورهائی که بشدت استعمار شده بودنداز شدت بیشتری برخودار شد ومبارزه ای سخت سنگین  درپاره ای نقاط شکل گرفت وعکسالعمل های غرب که بر اساس منفعت طلبی جاه طلبانه بود واز پوشش حقوق بشر ودمکراسی وازادی  وپیشرفت سود میجوست این پوشش بکناری رفت وچهره غرب در پشت نقاب اشکار شد- وبخصوص زمانی که سازمام ملل متحد یک طرفه بنفع غرب شد وغرب ترس خودرا ازبرطرف کرد بی محابا به بند کشیدن کشوره پرداخت ولی مواجه با پتانسیل داخلی کشورها شد که توان  مالی-نظامی  نسبی بر خورددار بودند ودست به مقاومت زدند- درنتجه میتوانستند ضربات خطرناک بزنن- سقوط نمادهای غرب را رقم بزنند- ویک بی اعتمادیدر طرفین بوجود امد که کلید متلاشی کردن است وارتباط دو طرفه خطرناک تلقی شد وعوامل غرب در این کشورها قدرت رقابت نداشتند  واین غرب است که میبیست کشورهارا درک کند وخود را باانها تطبیق دهد- بر خلاف گشته!!- وهنوز غرب امادگی این نقش جدید وبازی جدیدراندارد وبا خوش بینی سادلوحانه تصور میکند که بااهرم های –اقتصای – نظامی- سیاسی- فرهنگی میتواند اب  از جوی رفته رابه جوی باز گرداند وتعریف ابرقدرتی بارهبری یکطرفه را دوباره احیا کند-درحالیکه نه تنها مسئو لیت نمی پذیرد ولی اطاعت بودن چون وچرا میخواهد- وسهمی برای کشورها در مدیریت جهانی قبول ندارد مگر ا زروی تشریفات وانهم با هماهنگی غرب –دستور کار وابتکارات باید مختص غربی ها باشد وتمام اهرمها ی غرب دراحال افول ونزول هستند که میخواهد توسط اهرم نظامی انها دوباره وارد میدان کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- برگرفته از کتاب – اقای سفیر-گفت وگو با محمد جواد ظریف-مصاحبه –اقای محمد مهدی راجی—س- ه نظر شما- ایا دیپلماسی ایرانی میتواند منادی نظریه صلح جهانی باشد- بی انکه تعارضی(مخالفتی-تضادی) با اهداف تصریح(صراحت-وضوح)- شده برای ان درقانون اساسی به وجوداید؟--ج—به نظر بنده این دیپلماسی تبلور مستقیم اهاداف انقلاب وروح ونص قانون اساسی جمهوری اسلامی است( بعداز0 چهارده قرن تازه داردشعار جهان میشود)- ودرصحنه عمل نیز- یکی از کار امدترین ابزار های گسترش نفوذ(جمهوری اسلامیدرجهان) وکاهش اسیب پذیری جمهوری اسلامی درسطح جهان است- همان طور که درپاسخ به سئوال های قبلی شما هم گفتم- به نظر بنده حرکت در دوره اقا خاتمی به این سمت بود( فلش سبز ونور)- این گفتمان وقدرت ونفوذی که درمنطقه که درمنطقه وجهان برای ایران ایجاد کرده بود- خوش ایند نظام سلطه نبود وبه همین دلیل به روش های مختلف- از جمله به بهانه موضوع هستهای تلاش کردند که با امنیتی کردن( اسلام وشیعه وایران ترسی) ایران رادرسطح جهانی- این روند را متوقف ک وحتی معکوس کنند( شیطان بزرگ که باید منتظر زمان باشد!!)


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-اخیرادر رسانه ها فرمانده دریائی امریکائی تصور میکند متعلق به منطقه فرمودند  ناوگان دریائی ایران دارددر خلیج فارس بی نظمی ایجاد میکند- دلیل این حرف این است که- ناوجه های امریکائی که به عربستان فرختند بدرد موزه میخورد- من دقیقا فراموش کردم مثلا ده تا خمپاره ویک موشک ارسال شود رادر انها قفل میکند وموشک نمیفرستد ودر ضمن تاکیک های زیادیوپیچده هم یاد نمیدهد وهمهاش بندی است ومیگویند ما که هستیم؟؟ اخیرا نمیتواند با روسیه سر شاخ شوند وروسها خوب فضای سیاسی –نظامی بدست میاورند- وجبور هستن ایران رابه بازی بگیرند امریکائی روی القاعده وداعش زیاد حساب کردند- در شرم الشیخ بخوبی اثابت میشود که داعشمزدور امریکا است چگونه ممکن است در شرم شیخ داعش پایگاه داشته باشد وتوریست غربی هم به انجا برود وهیچ اتفاقی نیفتد جز برای هواپیمای روسی-؟؟!! اقایان به جای انکه مسئله یمن را به داداگاه بین الملی لاهه ببرند- خودشان قضاوت حقوق بشری کردن وشهرا سیبل نظامی کردند با کمال وحقات ازان حمایت میکنند وبدانند که اگر شتر از سوراخ سوزن رد شود- انها وارد بهشت میشوند درکشور میانمار شش میلیون مسلمان حق رای دادندندارند- عصب حقوق بشر انها نمیزند- ولی بقول بی بی سی نیم میلیون بهائی هروز دربوق وکرنا میدمند که حقوق انها رعایت نمیشود حال که ضربه حیثتی با ارتش امریکادرمنطقه خورده است ومنطقه دریائی وارد مرتبه جنگی میشود وبیمه دریائی زیاد و کشتی های اسرائیل در منطقه درحال خطراست باید یک گر دوخاکی بکنند- درهر حال دست امریکادرجنایات یمن بخوبی روشن شده است بیادبفکر اساسی باشند واین بچه بازی هارا کنار بگذارند وقبل از انکه منطقه دریائی شعله ورشود اتش را خاموش کنند اگر کمی عقل داشته باشند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-باطن های قران- نظریات شخصی است-قران کتاب هدایت است به معنای تعلیم تربیتی که انسان به کمال میرساند بخشی از این کتاب مخصوص چهارده معصوم است- تمام بطن ها درباره تعلیم وتربیت است-اما بطن های دیگرچگونه قرائت میشوند درحدیثی است شخصی خدمت امام صادق علیه السلام وپرسید یاامام ایادرباره من درقران مطلبی است امام علیه السلام فرمودند است وراوی پرسید چه نوشته است- امام علیه السلام مثلا فرمودند دربطن سوم است- معلوم میشود بطن ها طبقه بندی شده است- امام علیه السلام روی یک ایه انگشت گذاشتند ودران ایه کلمه را انتخاب کردند فرمودند این کلمه این معنی میدهد- فرد تعجب کرد که در لغت عرب چنین معنائی نیست درحقیقت این معنا خداوند منان اضافه کرده است- امرزوه در رمز های جاسوسی ازاهمین روش استفاده میکنند که به لغاتی درحدودسه حرف دارند معنای جدید میدهند ونکته دیگرذ از اختصار معلوماتی استفاده میکنند مثلا عدد 5 وایا یک کلمه سه حرفی  یعنی تانک تی- 56 است- ویا مثلا اچار 4- یعنی مرکز تولید تانک 56 همان خصوصیات گفته شده رادارد ویا مگر خصویاتی که با کلمه درخت شروع میشود که رمز گیر میداند- کلمات اول قران مثلا الف- لام –میم- این یک اختصار معلوماتی است که اگر باز شود شایدهزاران صفحه را پوشش دهد به خاطر مسلمانان زیاد اصرار داشتند که معنای این حروف بدانند برای حل این مسئله گفته شده است ال یعنی الله ولام یعنی جبرائیل ومیم یعنی حضرت محمد علیه السلام- که بسیارسطحی است اصل کار پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم شاهد قضیه بوده است که این سوره  حضرت جبرائیل علیه السلام  اورده است توصیح واضحات است مسئله ای راحل نمی کند که مخفی باشد واین مطلب پیامبر اکرم صلواته الله قبلا فرموده است وقران هم اشاره دارد که وحی مستقیم است ازطرف الله جل وجلاله ویاتوسط حضرت جبرائیل علیه السلام است به رمز گفتن معنا ندارد مسئله خاص وپیچیده نیست که دیگران نباید درک کنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- یک الیت- بحثی جالبی درباره تاریخ گفتمان سیاسی- در حوزه شیعه کرده است- این حقیر با کمترین بضاعت خواستم یک بران  حاشیه بزنم- رشد علمی درطول تاریخ کند بوده است ودلیل ان این بوده است که تصور میکردند با اولین کشف کار الی ابد تمام شد ودیگر مطلبی نیست-درحوزه اسلام بر ادران اهل تسنن چون حکومت دراختیارانها بود ومحکومت ظاهرا میخواستپس از مدتی لا ابا لیگری- کم کم مردم بقول ظریف  مسئله حکومت عادل وجائررا مطرح میکردند بخود رنگ مذهبی بزند مسائل را با فتوا های دلخواه مذهبی تطبیق میکردند وشیعه این فتوا ها از اائمه اطهار علیم السلام سئوال میکردند وان عظمت هم ان فتوا ها وغالبا دلیل میاوردند وفتواهای شیعه رابیان میکردند وباز دلیل میاوردند ولی این امربکندی پیش میرفت وزمانی که سکوت دبود یعنی خواستی  جدید وجود نداشت ودر راه  برای پیشرفت وجود داشت- یکی مسئله جدید مطرح شود ودوم یک نابغه بقول غربی  با یک پارامتر جدید که به انهم زاویه یابعد گفته میشود به مسائل نگاه کند که علت پیشرفت امروزه همین مطلب است مثلا  ماده را با پارامتر ریاضی مشاهده کردن—حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره امام مهدی علیه السلام است که برای کل ائمه اطهارعلیهم السلام هم صدق میکند وبه زیبائی هرچه تمام تر که امروز به ان رسیده اند تعریف میکند- میفرمایند امام مهدی علیه السلام درباره هر موضع فقهی از خداوندمنان درخواست کند به هرمیزانی که بخواهد درخت علم  وجود ایشان رشد برق اسا دارد که باخون وگوشت وپوست ایشان عجین میشود ودرهرمرحله ثمرات جدید دارد واین درخت میتواند از کهکشان هم عبور کند نکته ج=الب بی حدبودن علم روی یک موضوع ودرهرمرحله شناختی نتایج جدیدی دارد- کلمه گفتمان که امروزه بکار میرود به معنای سیستم ونظام است که هرچقدر نیروی های انسانی وتجهیزات از لحاظ کمی وکیفی بیشترباشد که نیازمند یک مدیرت کارا است پیشرفت عظیم تر است خانم استاد دردانشگاه لندن میفرمودند که پلیس شوروی بخش تجزیه تحلیل پلیسی هزار اطاق دارد که یک اطاق رها نیست ودرهر اطاق به میزانی صندلی دارد که بی جهت نیست تا اخر مال امریکاهم چنین است تشخیص انها از سطح اروپا بالاترهستند زیرا یک نابغه ددربین انها بیشتر ااست که تحقیقات  اش ضرب در هزار اطاق میشود وحال اروپای غربی که درحال افت است بفکر اتحاد اروپای غربی افتاده است ولی راه راغ اشتباه رفته است که به ناسیونالیسم افراطی دچار شده است وحال باید برگردد وکاری بس مشکل است- جانا از قبل ماصحبت میکنی-ادامه د ارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99