سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- استراتژی امام حسین علیه السلام- دین باحضرت ادم علیه السلام وحضرت حوا سلام الله علیها اغاز شد- دین دارای استراتژی بودن زمان است ولی دارای مراحله است که استراتژی ان تکامل میباید ودر تطورات این جهان ان جهانی سیر خواهد کرد ایمان به پاک سازی درونی وبیرونی محتاج است وعوامل تاریکی ساز همیشه درکنترول ایمان نخواهند بود این امر اجتناب ناپذیر است- به هیچ وجه نمیتوان گفت سازشی که دران تضاد است همیشه حلال مسائل خواهدبود- لذا چالش های درداورو رنج ساز پرازمحنت وغم گریبان گیر مومنین خواهد شد تاریخ ادیان درقران  این امررابخوبی روشن کرده است- توقفی ندارد درطول تاریخ بامدلهای جدیدی رخ میدهند- اسلام سراغاز بلوغی استکه بکمال نهائی خود خواهد رسید واز اغاز اسلام دوران رنج ومحنت وغم اغاز شدا وتکامل دین از درون خون واتش وعرق خون ریختن مهیا شد وتاریخ معصومین علیهم السلام بارها تکرار خواهد شد-  وبه بایگانی تاریخ نخواهد پیوست- اوج احیای دین اسلام که درشرف نابودی بود توسط استراتژی امام حسین علیه السلام احیا شد در مابقیه دوران زیر سایه ان استراتژی به حیات خود ادامه داد-جناب  اقای نلسون ماندلافرمودند که اگر قیام امام حسین علیه السلام نبود من شبی بعدازبیست  میخواستم تسلیم حکومت شوم ولی درس کربلا به من انرژیداد تا ازادی واستقلال رابدست اورم- کربلا یک یک اجبار وتکلیف بود که همچنان ادامه میابد یادانبیای گذشته هم برای درس گرفتن برای مقاومت وچالش های استراـتژی است تا ایمان شکوفا شود- بحق گفتن امام حسین علیه السلام عصاره انبیا وتاریخ شکوفائی واحیا دین است- بالهام ازبیانات حضرت علی علیه السلام- برای  حلال ودستی ها حدی قائل شوید وبر ای نفرت از دیگران حدی قائل شویدولی برای احیای دین بیحدباشید- کربلا در کربلا بماند وباسیاست بازی پیش برویم تاریخ اثبات کرده است که حرف باطلی است- واز دست دادن روح کربلائی هرگز سربازان خوبی برای حضرت مهدی علیه السلام نخواهیم بود- امام حسین علیه السلام ظرف دوروز استراتژی خود رابخوبی تفهیم کرد این استراتزی بشهادت تاریخ شخصیتها وجریانات بی بدیل زبیائی ها زیادی رابوجوداورد که تاریخ مدیون انها است- وهرگز فروغاش کم نخواهد شد زیرا هرکس امام حسین علیه السلام را شناخت عاشق وعاشق راه اوشد وامام حسین علیه السلام- جدا از استراتزی اش نیست وگرنه به تاری میپوست واین درس راهم داد که یک مسلمان نما میتواند از یک بی دین عاقل ومنصف بدتر باشد- وباید چگونه تعامل کرد-ومیبایست بیشترین رحمت وعنایت برای دین باشد که شکوه وغرت وکرامت انسانی درگروی ان است- در زمانی نمیدانستند چه بایدکرد-امام حسین علیه السلام چراغ راه درست راروشن کردند-عظمتی که درقلب رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم قرارداشت که دوری از ایشان برای شان بسیارسخت بود این تکلیف رابرای ایشان تائید کردند واین درس دادند که عمرمحدود برای ای یک ارزش نامحدود باید فدا شود- با وجودانکه عظمتی که بدیل اندک دارد- شهادت امام حسین علیه السلام بمعنای ازدستدادن ایشان نیست بلکه با احیا دین ایشان درقلب ها زنده هستند-اشک ما وجنبش ما نشان زنده بودن ایشان است ومعنا ندارد هم بگریم وهم تسلیم شویم ودریک تضادی غیرقابل حل گرفتار گردیم در طول تاری هم اشگ بوده است وهم قیام بوده است- زنده بودن وکارامد بودن  قیام عاشورا تمام انبیا اعظام صلوته علیهم اجمعین تائید کردندومایل هستند روزی سرباز این جنبش باشند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-پاپ فرانسیس چند قدمی به تجلیلات الهی-فرموده است کلیسای بی الایش برای یعنی بیشتر برای فقرا- انتخاب زندگانی بی الایش وساده- تمایلی به تشریفات مرسوم در واتیکان ندارد- که ایشان فرموده است کارناول بازی تمام شد وبعضی مراسم پاشاهی پاپی گفته بودند- ایشان گفته است مسیح درقلب ها باشد نه پاپ- یک اشاره کنند-مسیح پیامبر اولوالعزم- وتاکید کردند که ماهیت واقعی کلیسا": معنویات ونه سیاست) بلکه بهتر است سیاست حلال درخدمت معنویت ناب- برعدالت اجتماعی تاکید کرده اند- طلاق با شرایطی بپذیرند- جلو گیری از بارداری درشرایطی بپذیرند- سقط جنین درشرایطی بپذیرند ومسائل هم جنس گرائی به پزشکلن متخصص رجوع دهند- بدون عذر شرعی گناه کبیره بنامند واسلام را دریان موارد تنها نگذارند-انشالله تجلیات الهی را دریافت خواهند کرد.


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-روح زنان پس از تغیراتی که درتنها رخ میدهد به سمت ملاک زیبائی کشیده میشود به سمت زیبائی ها رفتن- جزو فطرت انسانی است ولی ملا ک های زیبائی هم تغیر میکند درحجاب میتوان دارای ملاک های زیبائی خاص خوداش بود- اساس دربلوغ جذبه ارتباط باخالق زیبایی هاست که جمیل است زیبائی های  ارتباط باخالق سازنده هویت جدیدمیشود- ودرضمن ارتباط زن ومرذ را بیشتر میکند که همه درجذبه الهی خودشان درامن وامنیت قرار میگیرند- لذت های دنیائی در چهارچوب های خاص خوداش نباشد این معنویت ارتباط با خالق هستی را ریز ریز میکند لذت ها درسایه لذت جذبه الهی است- وانسان باوجودانکه باهمه است تنها است ومنزوی است وغنی ندارد درحالیکه باخالق هستی بودند غنی است وهستی با ارتباط دارد ودر صراط است – یعنی درپوشش الهی به سمت الله درسیر است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-روح زنان پس از تغیراتی که درتنها رخ میدهد به سمت ملاک زیبائی کشیده میشود به سمت زیبائی ها رفتن- جزو فطرت انسانی است ولی ملا ک های زیبائی هم تغیر میکند درحجاب میتوان دارای ملاک های زیبائی خاص خوداش بود- اساس دربلوغ جذبه ارتباط باخالق زیبایی هاست که جمیل است زیبائی های  ارتباط باخالق سازنده هویت جدیدمیشود- ودرضمن ارتباط زن ومرذ را بیشتر میکند که همه درجذبه الهی خودشان درامن وامنیت قرار میگیرند- لذت های دنیائی در چهارچوب های خاص خوداش نباشد این معنویت ارتباط با خالق هستی را ریز ریز میکند لذت ها درسایه لذت جذبه الهی است- وانسان باوجودانکه باهمه است تنها است ومنزوی است وغنی ندارد درحالیکه باخالق هستی بودند غنی است وهستی با ارتباط دارد ودر صراط است – یعنی درپوشش الهی به سمت الله درسیر است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقد مقاله خانم ": جونی ارنست- بخش دوم- ایشان پیامبرگونه حقایق را کشف میکند؟؟ وتصور میکند که امریکا همچنان درموضع برتر است که میتواند به جهان دیکته کند-:" خطرناک بودن معامله با ایران ":-میگوید این هفته یک زمان بحرانی برای تاریخ ملت رقم خورد وهمچنان برای اینده خاور میانه که کنگره پرونده-معامله جریان اتمی با ایران":-ریس جمهور اقای اوباما-   را باان درگیر شد- ریس جمهور  ادعا کرد که این معامله یک خاور میانه سالم تر وامن تری را فراهم میاورد- اما نیرویهای مخالف دراین مورد چنین احساسی ندارند؟؟!!( بجهنم  درک که ندارند)- گذشته از ان- روز پنچشنبه رهبر معظم حضرت ایتالله العظمی علی خامنه ای – پیش گوئی کردند –که اسرائیل بعید است که بیست وپنچ سال دیگر وجود داشته باشد- درحقیقت  ایشان تا امروزمطالبی درباره اسرائیل رابیان میکنند- که میخواهدمداوم وحشت رابرای هر لحظه ایجاد کند-( مگر اسرائیل نمیکند؟؟)- ما میبایست برخورد ما- با کلمات خود انها باشد- نه من  ونه مردم امریکا امضا نکردهایم که یک معامله هسته ای با ایران بتواند این رژِیم را صاحب میلیارد های دلار کند که از تروریست های تحت امراش ورژیم ال اسد قاتل در سوریه حمایت کند شما مگر پیامبر هستید؟؟ این چنین قضاوت میکنید قضاوت ما به حقایق نزدیکتر است که انقلابیون وطن دو.ست وبشر دوست لبنان وسوریه درمقابل مشتی ادمکش- از خدا بی خبر شیطان زده- که هیچگونهارزش های والای انسانی را دارنیستند وتا مرفق درخون بی گناهان عامل وشریک هستند—ادامه میدهد ما هرگز موافقت نکردیم که سازمان ملل متحد فروش اسلحه توسط روسیه وچین به ایران ممنوع سازد- که اسلحه های متعارف وموشکهای بالستیک را شامل میشود – لطفا هرچه زودتر  بکنید!! متاسفانه علی الرغم حقایق که اکثریت امریکائی هامخالف این بی احتیاطی ها بودند این موافقت الان در جلوی ما است- لطفا به انها بگویئد- خفه شوید!!

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نقد مقاله خانم ": جونی ارنست- بخش دوم- ایشان پیامبرگونه حقایق را کشف میکند؟؟ وتصور میکند که امریکا همچنان درموضع برتر است که میتواند به جهان دیکته کند-:" خطرناک بودن معامله با ایران ":-میگوید این هفته یک زمان بحرانی برای تاریخ ملت رقم خورد وهمچنان برای اینده خاور میانه که کنگره پرونده-معامله جریان اتمی با ایران":-ریس جمهور اقای اوباما-   را باان درگیر شد- ریس جمهور  ادعا کرد که این معامله یک خاور میانه سالم تر وامن تری را فراهم میاورد- اما نیرویهای مخالف دراین مورد چنین احساسی ندارند؟؟!!( بجهنم  درک که ندارند)- گذشته از ان- روز پنچشنبه رهبر معظم حضرت ایتالله العظمی علی خامنه ای – پیش گوئی کردند –که اسرائیل بعید است که بیست وپنچ سال دیگر وجود داشته باشد- درحقیقت  ایشان تا امروزمطالبی درباره اسرائیل رابیان میکنند- که میخواهدمداوم وحشت رابرای هر لحظه ایجاد کند-( مگر اسرائیل نمیکند؟؟)- ما میبایست برخورد ما- با کلمات خود انها باشد- نه من  ونه مردم امریکا امضا نکردهایم که یک معامله هسته ای با ایران بتواند این رژِیم را صاحب میلیارد های دلار کند که از تروریست های تحت امراش ورژیم ال اسد قاتل در سوریه حمایت کند شما مگر پیامبر هستید؟؟ این چنین قضاوت میکنید قضاوت ما به حقایق نزدیکتر است که انقلابیون وطن دو.ست وبشر دوست لبنان وسوریه درمقابل مشتی ادمکش- از خدا بی خبر شیطان زده- که هیچگونهارزش های والای انسانی را دارنیستند وتا مرفق درخون بی گناهان عامل وشریک هستند—ادامه میدهد ما هرگز موافقت نکردیم که سازمان ملل متحد فروش اسلحه توسط روسیه وچین به ایران ممنوع سازد- که اسلحه های متعارف وموشکهای بالستیک را شامل میشود – لطفا هرچه زودتر  بکنید!! متاسفانه علی الرغم حقایق که اکثریت امریکائی هامخالف این بی احتیاطی ها بودند این موافقت الان در جلوی ما است- لطفا به انها بگویئد- خفه شوید!!

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الرحمن الرحیم-برادران سوری- ایدکم الله-دومسئله بسیار حائز اهمیت است- اول فرهنگ واعتقادات ودومی سیاست- مابقیه اهمیت زیادی ندارد- تجربه من در دانشگاه لندن این است دانشجویان درسطح دکتری جهان اسلام وغیراسلامی جهان سوم به نزدمن میامدندکهما درکشور خودمان ازانواع احزاب هیچ چیزنفهمیدم وسیاست رها کردیم شماهرچه از احزاب انگلستان بخصوص حزب کارگر میدانید ما را راهنمائی کنید؟؟ امید است که احزاب اسلامی روزی حاضر باشند با حزب کار گر انگلستان تحدی کنند!!- دوم مسائل تحرف فرهنگ واعتقادات- بسیار مسئله مهمی است- درقران میفرماید با وجودانکه درک واقعی از مذهب ندارند ولی نسبت به اعتقادات شیططانی تاپای درک عذاب باقی میمانند واز اینکه قانون الهی برپا شود قلوب انها سنگ وخشمیگن میشوند-این امر زیربنای شیطنت غرب است که به ین سادگی ها دست برنمیدارد وبایدبسیج همگانی کرد وسپاه فرهنگی – اعتقادی ایجاد کرد وسوم سازمانهائی  به مردم کنند نه انکه بگویند فقط ین کار ها مخصوص غرب است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99