سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم ارگو- مقدمتا – تمدن اروپا یک تمدنی درقبل یک تمدن مذهبی بوده است لذا از معنویت نسبتا خوبی برخورداربوده است وشخصیت هائی چون شکسپیر ساخته امروزه گرچه دواتیشه به سمت سکولارسیم حرکت میکند لی ارزش های معنوی تاحدودی ارج میدهد من پس از سه که لندن رسیدم درتابستان بود ادرس نزدیک ترین کتابخانه را گرفتم ورفتم یک کتابخنه کوچکی بود که بر ای بچه های کودکستان درست شده بودودر سالن میز وصندلی درحدانها بود وبه دیوار سرتاسر قفسه کتاب بود که بچه ها میامدند غیر از ساعت نقاشی معلم یک کتاب انتخاب میکرد وبرا ی بچه میخواند وجالب انکه درتمام موضع ها برای انها کتاب داتشتندومقدار کمی درحد بالاتر بود ودودخترخانم پشت میز بودند وپس ازده دقیقه ثبت نام من گفمئ راجع اسلام کتاب دارید؟ باور کنید نزدیک بودسنکپ کند که من کمی ترسیدم وباجدیت خیر مانداریم ولی داستانهای معروف به زبان ساده داریم ومن نمیدانستم که کسی به کتابخانه رود وکتاب نگیرد خیلی زشت است وبرگشتم در بین راه هنوز چند قدمی نرفته بودم خانمی بسیارقدبلند وبالاس تاحدودسنتی با خشم به اندودختر نگاه کرد وسرش تکان داد انها گفتند ایشان کتاب درباره اسلام میخواست د ه دقیقه هردوبر به هم نگاه کردیم چشمان ابی مخصوص داشت که پشت رنگ ابی نقره ای رنگ بود وبه من اشاره کرد وکتابخانه رامعرفی کرد ومن دوکتاب انتخاب کردم- ومن هاج ومات بودم اصلا انگلستان به دین نحو نمیشناختم- در لندن یک دیپلمات پاکستانی بود که قبلا وزیر کشور بوده است واختلاف نظر پیدا میکند با حزب وبه انگلستان مهاجرت میکند فارسی رابخوبی صحبت میکرد ویک سوپر مارکت داشت وبالای ان تجارت خانه اش بود که از پاکستان جنس وارد میکرد علت دوستی ما این بود روز ی درمدرسه به اصطلاح خانم ناظم مرا خواست والبته هروز مقداری ازمقرارت میگفت که درجای خوداش خیلی زیبا بود به من گفت شما حق ندارید به پسری بگوئید شماین دختر خانم راه نرو چون میخواهم با ایشان ازدواج کنم وگرنه کتک میخوریویا به دختر خانم بگوئی که شما رابط ات را ابااین اقاپسر قطع کن زیرا من میخواهم با شما ازدواج کنم- من گفتم من مسلمان هستم ایشان چون شما مسلمان هستید من این حرف میزنم وبعد اضافه کرد که درمرحله اول پاکستانی هستند ودوم ایرانیها وسوم اعراب وبه همین علت مااز مسلمانان پسر انتخاب نمیکنیم دختر انتخاب میکنیم سرم شاخ داوردبه خاطر پاکستانی ها نمیتوانستم مطلب رابخوبی هضم کنم ودوم اعراب وایرانی ها یک محلی از اعراب داشتند ولی بعدفهمیدم بسیارنادربوده است وانهم به این بهانه بوده است که پسر مربوطه کتک بزنند که بی جهت رذوی ماشین مینوشته است شتر سوار جای من پارک نکن- من پرسیدم ان پاکستانی فقیر بود یا ثروتمند- ایشان گفت بسیارٍثروتمنددرنتجه روز ی درخرید ازمغازان انجناب که خیلی ارزان میدادباایشان اشناشدم وایشام میفرمودند من ملل دنیا بخوبی میشناسم ودربین ملل بهترین مردمان ایرانی هستند وانهم مردمان علمای قم متفکرترین مردمان جهان من جریان رابرای ایشان تعریف کردم وگفتم نظر شما چیست ایشان امدن هر فرد پاکستانی به انگلستان یعنی وردن زهر است واینجا فردفسیل میشود ویک فردهچل وهفت میشود خیلی سخت است که کسیبه انگلستان سالم بر گردد مگر پایه نیرومندی داشته باشد ایشان زمانی ما به انگلستان امدیم به خانم ام گفت بایدتحصیالتعلیه داشته باشی وگرنه دختران ما ازدست میروند وایشان قبول کردوسرانجام قبول کرد وتحصیلات عالیه کردوبه دخترانم گفتم بهترین مدرسه رانتخاب میکنم که مال یهودیان ثرزوتمندبود هرچه انها یادگرفتند شماهم بایدبگیرید وهرچقدر میخواهیدمن معلم خصوصی میگریم شاگردان اهل هنر زیادی بودند وتمام ان هنر ها دختران من یادگرفتند وباحجاب میرفتند وجزو شاگران ممتاز بودند وکم کمن ازمن اجازه گرفتند که دختران یهودی به خانه بیایندودرباره اسلام صحبت کنند وبا اجازه انها من گاهی دربحث شرکت میکردم- من یک دروه پاکستانی شناسی وانگلستان شناسی خدمت ایشان گذراندم- ایشان هر فردی میاید وبیشتر انگلیسی مثلا قهوه کوچک میخرید وایشان نگاه میکردکه چشمش به قهوه بزرگ ومیگفت انرابردار وفرد گفت پول ندارم وایشان جواب میداد نیازی به پول نیست ومردملندن این موضوع فهمیسده بودن از ایشان خرید میکردند ومقداری هم زیادی میدادند وبعضی خیریه ها کمک زیاد ی میکردند- روز یمن درمغازه مقابل ایشان بودم میخواستم خریدکن ودرضمن باصاحب مغازه که پاکستانی بحث سیاسی داشتم ناگهان یک عده به کودکستانی وبه چند بچه بزرگ- شعار دادند ضدناسیونالیست ومن نفهمیدم از کجا چوپ های بزگ که سرانها یک تیغ تیز بود ردیفی مثلا به قهوه به پفک میزد وچجهاربچه کودکستانی یک بچه بزرکتر از یک کیسه برزنتی سبز کمرنگ چهارت چکش بیرون اوردوبه انها گفت بهویترینبزنید وخوداش کشیه محکم به شیشه زد وشیشه ترک برداشتو ایشان یک اطاق شیشهای داشت ورفت داخل ان اطاق انها کیسه های ارد به شیشه میزدند وایشان از اطاق اشاره میکردکه هرچه میخواهیدبیرید وپس از مدتی صدای واژیر پلیس امد در حدود ده دقیقه طول کشیدتا امد ولی انها به محض انکه صدای اژیر درامد فرار کردندومن به ایشان رفتم درحالیکه خوداش را میتکاندمن گفتم برایمن مسجل شدکه کارخودانگلیس هااست ایشان گفت نه کار ناسیونالیست ومن گفتم به هیچ وجه وایشان فرمود ازموقعهای که بادست اش نشان میداد یک جزوه تا اندازه انگشت درباره اسلام نوشتم این بازی شروع شده است ولی من از رونمیروم جزوات درگیری هم در راه است- گنگ ها درانگلستان مال سن بالاست وبه دجهت به مغازه حمله ور میشوند- یک فردی ازانهادزدی کند وصاحب مغازه انرابه پلیس تحویل دهد وانها به هیچ وجه ویترین رانمیشکنند ومقداری خرابکاریمیکنند وپول دخل را میزنندذوسپس باچاقو به صاحب مغازه حمله ور میشوند وصاحب مغازه اسحله گرم دارد انرا نشان میدهدوپلیس برق اسامیرسد واگر هم فرار کنند همیشه به دام افتادند ودوم زمانی است یکی از افراد درمغازه درگوشه دنج مواد ردوبدل کندوصاحب مغازه بفهمد واورالو بدهد هر مغازه خسارت ببیند پلیس برگه دارد وانرا پر میکند با مشورت با صاحب مغازه ویک بر گ به ایشان میدهد وان برگ رادارئی میپذیرد واز مالیات کم میکند ولی جناب پاکستانی گفتند نیازی به برگ پلیس نیست وهرچقدر تشخیص میدهید ما پرداخت میکنیم ومن گفتم اینهم یک نشانه دیگر که انگلیس میخواهد راه را گم کند دوطرف د ارد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- به یاد بزرگمردمذهبی مرحوم حضرت ایت الله کرامت الله ملک حسینی رحمت الله علیه ومن هروقت حالات ایشان در ذهن یاداوری میکنم شاد میشوم ونیرو میگریم-در دانشگاشیراز بودم روز خانم استادامریکائی به من ماموریت داد که دباره مدرسه خالن که به ریاست ایشان بود یک مقاله باخصوصیات خاص که درحدود سی سئوال اضافه بود تهیه کنم ایشان فرمودند این سی سئوال از هرکس که در مدرسه بتواند پاسخ بدهد بپرس من مدتها به زبان فارسی وانگلیسی از لحاظ متد وروش تحقیات هنری وساختمانی مطالع کردم- ومدتی روی ان مدرسه تحقیق کردم ومقاله نوشتم یک طلبه بودکه ایشان از مغزها بود وخرخوان بی نظیرشاید روزی پنچ کلیومتر داخل حیات راه میرفت وحفظ میکرد ازمتاب فقه وقران شعرفارسی وشعر عربی ودرس دبیرستان- ایشان برادراش طلبه بود وخودایشان نمیخواسته طلبه شود از روستای کوچگی به شیراز امد در دبیرستان میخوانده است برادراش مداوم نامه مینوشته که از حضرا ایت جواب ایسن سئوال بپر س وبرای من بنویس وایشان دربرخوردبا حضرت ایتالله شیفته طلبگی شده وطلبه شده بود واقعا انسان راسحر میکرد من از ایشان چه کسی میتواند درمورداین سئوالات به من جواب دهد- ایشان سئوالات رادید وجواب دادخودمن- وواقعا شناخت داشت وهمهرا پاسخ داد ومتن مقاله بردم خدمت خانم استاد امریکائی ایشان نگاه کرد وگفت از چه

کسی پرسیدی من جریان راگفتم وایشان گفت من از شما تعجب میکنم ه بااینهمه درسی خواندی وبامن درس د اشتی نفهمید منظورم چیست من گفتم شمافرمدید که هرکس که بلد است وایان بلد بود وایشان گفت ایاایشان بهترین متد شناخت میدانست دانشجوی سال دانشگاه انگلستان میخواهند بر اساس روشهای ومتدهائی در دیبرستان خواندند تحقیق کنندولی استایدقبول ندارند وباید بهترین روشهای تحقیقاتی پیدا کنند وکاررا پنج برابر زمان تدریس میکنند- ایشان گفت شماهنوز متوجه نیستی برای هر سئوال من شصت سئوال طرح میکنم این طلبه به سی تاجواب دهد من پنچ هزار دلاربه ایشان میدهم واز دانشگاه خودم کادوی سنگینیی خواهم گرفت ومن بر گشتم اولین ملاقات باحضرت ایشان پیداکردم وجریان پرسید ومن شرح دادم وایشان مقدمه شافعی راجع مدرسه خوان گفت وبلافاصله دستورداداند برای سازنده ان حمد سوره بخوانند وجریان ایشان شافعی بیان کردند وفرمودند سازنده اینجا دعا کرده است که پس ازمن افرادبنام دراین جا تدریس کنند ودعای ایشان مستجاب شده اولا این ساختمان حفظ شده به حفظ الله درثانی غول های استان وازجمله ملا صدرا درانجا تدریس کرده است وجواب سئوالا ت من راداد در ضمن فرمود که نظر برای رهبری کیست من ایتالله خوئی وایشان طظلبه فرمودند وکتاب ایت الله خوئی اوردند وکمتاب امام الخمینی وکینکته از ایت اله خوئی رحمت الله خواندند بزبان ویکی از امام الخمینی رحمت الله دوت را باهم مقایسه کردندوفرومودندفرق انها فهمدیدی من خیلی از این کار لذت بر دم گرچه من اصلا عربی نمفهمیدم وشوق یادگیری فق درمن ایجاد شد وجواب هارا به نزداستاد اوردم وایشان نگاه کرد وفرمودبسیارپخته است وحالا من چند سئوال برای خودم دارم واز ایشان بپرس ومن رفتم پرسیدموباز ایشان فرمودند بسیار پخته است شمادرک نمیکنید ومن شخصا باحجاب خدمت شان خواهم رسید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به تاکتیک های غرب بر علیه اسلام عزیز – با الهام از نوشته اقای مصطفی کشیم از مجله|" تریپولی پست:" قبل ازانکه وارد بحث شوم- یک مقدمه رابیان کنم- قران مجید میفرماید که نماز شما که درحقیقت نمونه ای است که درچشم مشرکین کافرین بسیار باشکوه وپرجلال است وانها درمقابل سوت زدن وکف زدن را درعبادت بتها پس از انکه قدرت وقهرمانی بت بیان میکنند معادل نمازشما میداند که عجب نادان هستند که این که عجب نادان هستند بسیارپر معنی است زیراکه عقلا گول نمیخورند- یک دانشجوی انگلیسی به من گفته که به طهران رفته بودم وظهر نزدیک یک مسجد ایستادم افرادی که میامدند حالت جادوئی و اسرارامیز داشتند خیلی مایل بودم با یک مترجم به مسجد بروم وببینیم درانجا چی میگویند ولی به ما گفته بودند به مسجدنروید؟؟؟!! ومن مدتی دم کاخ باکنیکهام وخانه شماره ده نخست وزیر بودم ونوری رامن ندیدم وتنها به میزان کمی در کلیسا وافراد فرهیخته منصف واگاه دیدم- در دانشگاه لندن یک دانشجوی ایرانی من راکنار کشید وفرمودند که انگلیسی ها بعد از مدتی از شما سئوال میکنند که حاضر هستید با یک دختر انگلیسی ازدواج کنید وشمانباید بگوئییدخیر- زیرا بسیار ناراحت میشوند بگو ماتفاهم نداریم- ارتکازی  بیان کنم -شاه رفته ونیز وبه فرماندار ونیز فرموده یک خانم سرشناس ممکن است به من معرفی بفرمائید این امر از جهت ادای وظیفه است وفرماندار فرموده است که این وظیفه ریس پلیس است وریس پلیس فرموده است که فقط میتوانیم دختران تلفنی رامعرفی کنیم که شایسته شمانیست ومسئله حل شده است ودراصل شاه که زبان ایتالیائی که لازم وملزوم این جلسات است بلد نیست وایشان بایدمیگفت لطفا ازانگلستان احضار کنید -وجالب ا نکه این امر باید مخفی بماند ولی ایتالیا انرادربوق کردکه شاه فرد اول مملکت است ومیتوانست یک دوجین زنان برجسته همراه خود داشته باشد دختران تلفنی مارا ترجیح میدهد قدر تمدن خودرابدانید همچنان که اقای کشیم میفرماید غرب به محض انکه درموردی ظرفیت اش تمام شد انرا ربط به سیاست میدهد واقدامات خشن بچه گانه میکند مانند جنگهای صلیبی- ویک مسئله جعلی باب میکند که بیگانگان میخواهند به ما ضربه بزنند وانرا هم جهانی میکند- وهمانطور که فرعون ودیگر مستکبرین چنین روشی را اتخاذ کردند وانوقت از ازادی انواع حیله ها وسو استفاده ار ا میسازد که امروزه از جنگ جهانی دوم تا امروز بقدری سئواستفاده کرده است که فکر میکنم حیله ای دیگرنمانده است تا انجا که مهاجرت مسلمان به غرب مخالف با ازادی است به نظر میرسد که چنین وانمود میخواهد بکند که عقاید مسلمانان ضد یهود است تا یهودیان بتوانندفیلمهای ضداسلام ومسلمانان رابسازنند وسپس ضد مسیحیت ضیهونیست است که انها بتوانند قران اتش بزنندوعکس های مستهجن برای اسلام چاپ کنند وهیتهای جورواجورازدیپلماتهای کهنه کار به کشورهای اسلامی میفرستند تاتفرقه وخصومت را دربین ملل اسامی ایجادکنند وبهانه ای بسازنند که مسلمان تمامی خواه هستند وضدبیگانه هستند ونیروهای نظامی خودرا دران کشورهامستقر سازد واگر دومسلمان باهم اختلاف داشته باشند فوری میگیویندهدف دشمنی باغرب است- مناضافه کنم سیاست وفرهنگی درجهان پیاده میکنند که سد کننده فرهنگ بومی باشد علی الخصوص که ان فرهنگ متضاد ومتخاصم باغرب باشد که اطاق فکر درباره یکی از برنامه هایش همین بوددر سال 49 مادریک قدمی قله بودیم- غرب این رابخوبی میدانست لذا بر اساس تمدن خوداش که اگر کسی معتادبه مشروب وعیش ونوش شد نمی تاند نبودانرا تحمل کند سیل مشروب وفساد شروع شد وغرب مداوم انراکم میدانست ومسئله همجنسس گرائی مطرح کرد وبشدن روسیه را به همین علت میکوبید تنا چشن هنر یک دانشجوی تهرانی در دانشگاه شیراز فکر میکنم رشته مهندسی کشاورزی میخواند پسر بامزه زرنگی بود ایشان تاحدودی منتقد فیلم بود ولی مایل بود زیادمطرح شود وگاهی در مجله دانشگا مینوشت ویک زمان انجمن دانشجوی فیلم تاتر درتهران ایشان دعوت کرده بود ایان نامه برای ایشان میاید که بعنوان منتقد فیلم برای چشن هنر درشیراز دعوت میشود خیلی تعجب میکندکه چه کسی این کارت رافرستاده است بعد متوجه میشودکه ایشان دردانشگاه شیراز متاسفانه باچند همجنس گرا رابطه داشت وهشتادوپنج درصد مسئولین برنامه های چشن هنر از همجنس گرایان پسر ودختر بودند وحتی درخواست شده بود که نمایندگان خارجی از همجنس گراین باشند ایشان گفت من وحشت کردم وفکر میکردم که تعادنادر همجنس گرادرشیراز اینها عددی نیستند ولی درانجا فهمیدم یک معضل درست شده است که دانشگاه بیادنسبت به ان توجه درخور کند بساری از فرهیختگان جزو این گروه بودند گفت بانمایده سویس که هم جنس گرابودصحبت کردم وگفت این یک روش غلط است ایشان گفت چنین نیست زمانی دکتر به من گفت شمادوجنسی هستی من مدتها گریه کردم ودکتر گفت میتواندی یک جنسیس عمل کنیدوفقط کمی بعضی زمان فشارهائی دارید ولی من برای تخلیه فشار همجنس گراشدم ومسلما درایران هعستند وانهائی گول میخورنند خیلی زودبر میگردنند واگر علنی باشد بهتر کنترول میشونند ومن واقعا فرح راتحسینمیکنم که میدانم خوداش راباخوندها طرف کرده است ولی بادیهرچه زودتر انراعلنی کند وبه انهاتاثیر مثبت انرانشان دهد وخیلی بهبچه درامر مدیرت کمک میکرد ومن دردانشگاه بهائی زیادی برای بچه مسلمانها قائل نبودیم ولی از این بععد بشدت ازانها دفاع خواهم کرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-عالم رویائی ویاعلم معنائی- نظریات شخصی است- اعراب جاهلی اعاری که فقط فصاحت وبلاغت داشته باشند وکاری به محتوانداشتند بهترین انها انرا انتخاب میکردند واین سبک درغرب بنام سبک رویائی است از هفت دولت ازاد است وچون قیدوبند کمتری دارد که درجای خود پدر دربیار است میتواند جاذبیت زیادی ایجادکند وقدمتی بطول تاریخ بشر دارد وزمانی اسلام امد ومحتوا در طبقات کفر وایمان قرار گرفت ومسلمان ازیک پیچ تاریخی گذشتند محتوا حرف اول میزد وانهم محتوائی بسیار سنگین بود لاجرم ا زفصاحت و بلاغت کاسته شد ومحتوا هم درحداوج نبود لذا درروایت تاریخی هست عده ای گفتند برگردیم به همان فصاحت وبلاغت سابق- امروزه در سرایر دنیا اشعار کوچه باغی چون از محتواساده تر برخورداراست دفصاحت وبلاغت وموزیک قوی تر میشود- در جهان اسلام سبک شعر بنام غزل بوجود امد بنا بر گفته استادمعزز جناب صداقت کیش دفتر خاطرات شاعر است که برا ی خود گفته است ودلیلی ندارد حول یکموضوع باشد ومیتواند هربیت ان وادوبیت ان در موضوع خاصی باشد شاعر بتدریج انرا تکمیل میکند وسبک شعری موضوعی است قصیده ویامثنوی است به نظر حقیر از قران اقتباس شده است دوبیت کلامی است ودوبیت اجتماعی- سیاسی-عرافنی وکشف شهود وغیره ولی درغرب تا انجا که من مطلع هستم غزل ندارند وشعر موضوع خاصی رابیان میکند- نکته مهم ان است که انسان یک موجودخاصی است علائی وسلائق وسنجش ها وقضاوتها وتصمیات ومنش خاصی دارد درشرق شاعر ممکناسین یک بیتی امدنی باشد وجوشیدنی درحالیکه درغرب روی موضوع خاصی مثلا دفاع ازقطارانان شهری خواسته است بگوید درست مانند رجز ویایک بیانیه – سیاسی-هنری است ومیتوان گفت نثری- نظمی است وبرا این شعر سه بارحس خود را ازمکتب مختلف تغیر داده است وتا به گروه مرغان دریائی رفته وان سبک حسی انهارامتحول کرده وپس ازتحقیات زیاد شعر خود راگفته است  این شعر حتی قطارانان نپیرفتند پس امدتی متوجه عظمت ودرستی شعر شدند – خانمی درامریکا خواسته به شبهات توحیدی پاسخ دهد ایشان فرموده است برای که محتوی دقیق باشد وتمیمیم گرفتم بصور باشد گاهی جائی نامانوس باشئدالبته اندکی شاعران ایران مانند حافظ وسعدی ودیگران تا حدودی چنین بودند ولی غالبا شبی شعرسرودندواندکی بعد با کمی ویرستاری روی ان ودرمحفلی خواندند- شاعر که جایزه نوبل که نمیخواستند که بگیرنند البته درتدریس بایدایده ال ها گفت در قضاوت بر اساس ایده ال ها نمره داد ولی درجائی شاعر علل مختلف کمی سکته میپذیرد وبه نحوی بیان میکند که بیشتر باب دندان عوام است مانند خار وگل که باید خرو گل وجامعه فرموده است خاروگل بهتر است- در سرکلاس در دانشگاه لندن دختر خانمی سئوال کرد که مادربزگ من هرقت پیش میروم داستان رویائی تعریف میکند من چه عکس العملی باید داشته باشم- ایشان فرمودن به مادر بزرگاتان بگویئد که ما دیگر بچه نیستیم وشما لان به اخبار وتفسیر دقیق اخبار نیاز دارید وداستانهائی که درمجلاخاص درسطح مینویسند مادربزرکتان بخواند وبرای شما تعریف کند ومن تصور میکنم برای انکه من متوجه شوم ایشان داستان رویائی راشرح داد که فردی درجزیره وبه یک پرش به جزیره دور دست میرود ویا انکه بادست هننگی رابه خشکی میاوردوبا ان دوست میشود وبه پشت ان در اقیانوس میگردد وسپس به شهر زیر ابی میرود داستان بوف کور در طبقه داستانهای رویائی قراردادند نظر شخصی است جناب صادق هدایت یک فردی بشدت سیاسی است ومطالبی که اوائل بوده است مطالب خاصی نبوده است وجامعه از ان اطلاع داشته است وبعد کم کم جامعه به خاطر مذهب وحکومت به خاطر سیاست مسائلی برای ایشان درست کرد ودرنتجه ناشریت حاظر به چاب کتاب ایشان نشدند وایشان مجبور به سمت داستان های رویائی برود وناشر غربی هم درمقدمه کتاب بوف کورانرا جزو سبک رویائی نامیده است که فرمودن نتجه ملموس ندارد بیشتر به جملا ت وسب نگار شتوجه کنید که یک نابغه ایرانی چگونه توصیف میکند- جناب حافظ چند قالب راانتخاب کرده است وچند موضوع هم را انتخاب کرده است وروی انها کار کرده وشعر گفته است وبه همین علت میتوانیم تاحدودی اشعار به سبک موضوعی دربیاوریم البته ازجهت گکاری خوبی است فرد درشناخت انموضوع خاص عمیقتر میشود ولی بحث این است که حافط غرل گفته است وای موضوعی بوده است_ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-مدل سازی-نظریات شخصی است-غربیان معتقد هستند- که – انسان شناخت علمی خودرا ازعلم انسان شناسی اغاز کرد واساس این علم تجربه کردن بود- چناچه یک امری بارها در تجربه یکسان رخ میداد-که منجر به یک نظر یکسان میشد انرا یقینی تصور میکرد وسپس همین امرهم درعلوم لحاظ کرد تعداداین امر به صورت متوسط درغرب امروزی یک صدوپنچاه مرتبه است- سرعت انتشارنتایج ان درکشور را زمان فرهنگی گفته میشود مثلا درالمان هشت ماه است ودرعربستان بالاتر از پانزده سال است وبعض کارشنان سان زمان فرهنگی خاوریانه هفت سال وبعضی هم پانزدهسال میدانند- وبعضی کشورهای افریقائی پنچاه سال میشود- وسپس انسان به مدل سازی ان پرداخت که فرومل های انرادرک کند مدل سازی علوم انسانی بهدلائل مختلف بسیار مشکل است وانسان تاحدودی درامرکلی ونسبی میتواندموفق باشد که درشرق قیبل ایران وبخصوص فارس دارای کارهای بسیارعظیمی هستند ومن شخصا در تحقیقات میدانی زیر نظر استادخانم امریکائی اثبات شد که هنوز هم فارس در مدل سازی مستند وتحلیل دقیق بسیارجلو است از روی داستانهای مستند وتحلیل انها میشود پی به این حقیقت برد وشهرزاد خانم قصه گوی معرف دربار هارون الرشید نشانه ای ازاین مسئله است- نکته حائز اهمیت شرق وایران اناست که مدلها ونقش ها بصورت طبیعی وخودجوش بوجود میاید وهم باتحلیل عقلانی باتحلیل وحیانی نتچه یکسان دارد درحالیکه درغرب اول مدل رامیسازنند وسپس انرا اشاعه میدهند بعنوان مثال شخصیت زنان- بر این اساس است که درکار قدرتی بیشاز مردان بروز میدهند ودرخانه سعی میشودلطیف وسکسی باشند ودرجامعه بیشاز مردان لطیف ولی بارگه های جدی وفکر میکنند که به بهترین مدل دست پیدا کردند ودرحالیکه زنان پر از کمپلکس هستند ودلیل انرا کشف نکردند وبینگر این موضوع هستند دیگران بشدت ازماعقب تر هستند ومشکلاانها بیشتر هم هست ووقتیکه به انها گفته میشود یک تحقیق میدانی درایران بکنید طفره میرونند وبعضی افراد مستثنی میدانند که درهمه کشورها هستند بحث اساسی این است که تنها وحی میتواند بعضی صفات بسیارمهم را بارور سازد که ما غالبا سعی میکنیم انها رامدفون کنیم ولو پی به حقایقی هم ببریم- یک کارگردان مشهور امریکائی از همین طریق کار کرد .به نتایچ ممتاز رسید- لذا خانم طلا که به ظاهر مشوقه شاه است وسپس فرح دقیقا بر این مدل هستند ونمیتواند شانسی باشد- درتهرانمنزل یک شخصیت سیاسی مهم بودم که تحصیلات غربی بعضی انها داشتند ودقیقا روی سیاست ایران کار میکردند ودائی یک ازانها افسر شهربانی درحد سرهنگ بود که معتقدبودند یکی از نبوغ سیاسی ایران است واز ایشان درباره جریان طلا بحث شد خلاصه ان بود که فکر ایران در درباره تشکیل میشود ودولت اطلاعاتی از این اطاق فکر ندارد شهربانی بیشتر مطلع است وانتخاب افراد بسیارسخت ومشکل وباحساسیت زیاد در زمان اشرف توسط ساواک وامریکا انتخاب میشدندکه نام انها سری هستند وامروزه به خاطر شکستهای زیاد فرانسه عهده دار راهمنائی اطاق فکر است وتوسط فرح واسطه فرانسه واطاق فکر هدایت میشود وطلا را طبق مدل شهربانی به سختی پیدا کرد- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-دیدگاه- نظریات شخص است- دل مردگی ام درباره استادم عززمرحوم مسعود فرازد- بقول بچه کمونیستها یک " وندیدیکیت ":هم درباره ایشان بگویئم کخه میابیست درکتب دبیرستانی نوشته شود وما بقول انها مارا در زیر اب بر ده است- نوشته ایشان متداول ایرانیان درخارج است- حاشیهپردازی سیاسی –اجتماعی استادانهاهم کمونیست ها هستن – مدتها این روش در غرب یبن سایت مداران شایع بود ودراین مودر به اوج رسیدندذوبعدا فهمیندند کار اشتباهی است ونبایدبه اصطلاح پا روی دم هم بگذارند وایشار سعی کنند روش تحقیق وخودرا وهستهای فکری ایجابی واثباتی خودرا مطرح کنند که ماتازه وارد دوران ماقبل انها میشویم ودلیل اش که ماساختار درست علمی نداریم وبه اصطلاح اکادمیسینی نیستیم وخیلی هم شرم حضور داریم که ایجاد گمراهی های زیادی میکند وروی اختلافات کارعلمی نمکنیم وانها به به نظر عمموم نمی رسانیم ومناظرات وچالشهای دقیق نداریم وحتی خود بزرگان درانحراف باقی میمانند- ایشان درباره صداق هدایت که به ان جناب اسوه است؟ من نمیدانستم زمانی من دانشجوبود م دانشگاه شیزار بودم ورکورد تعدادواحد درراایران شکسته بودم بالاجبار به من مدرک دادند وباایشان مداوم بحث داشتم که فرمودندمن تازه مسلمان شدم وجائی نبودمن از ایشان شکست بخورم ولی اشان نگفتند که من عاشق صادق هستم که انزمان وارد بحثه های دین شانسی تجربی غربی میشدم که اثبات شود قضیه چیست- اخیرا دخترم کتاب وزین بخارا برای من فرستاد ودیدو ایشان درباره صادق هدایت مینویسد- دروی ان حسن که من میبنیم- توی هماای مدعی ارمی دیدی- به خداوند- که صدبارزمن- بیشتر شیفته میگردیدی- برمن وگریه بی حاصل من- بیخبروار- نمیخندیدی- وجالب انکه ایشان محقق حافظ هستند؟؟ ونیم نگاهی به سعدی دارنند؟؟وروح ایشان درست بر خلاف روح اندبقول ایشان خاتم الدبیات است- زمالنی باغولهای کمونیست ایرانی اشنا میشدم- ان بیان احساس تبلغاتی کنار میرفت وخودمانی مشدند وحرف اخرین بود باند شاه تلبیغات میکند وماهم همان راه راقویتر عمل کنیم وبگویم حال بحث دیالکتیک درست ااست ویامنطق ارسطوئی نیست امروزم مبارزه باامپیرلیسم خونخوار است پدر ومادری پیش ایشان امدهاند که پسر من توسط گروه شما کمونیست شده است ومقالات مینویسد ومن نسبت به اینده ایشان احاسس خطر میکنم نظر شماچیست –ا یشان رفت توی ژست وفرمودند شاه مارا به زیر اب رده است وفقط ماتنها توانستیم زیر استخر ایستاده نفس بکشیم خطر چه معنادارد نجمبیم خفه میشویم ومتسافه بزرگان وندیکیتی چاپ نکردندکه مثل اروپا درمدارس تدریس شود وهمچنان ژستی صحبت کرد وانها رفتند درغرب حکومت میخواهد که همه صبح تاشب مثل خر کارکنند وپول دربیاورنند وبه حکومت تقدیم کنند وانها مقداری به انها بخشدومابقیه دراهقدرتمند شدن وبلعیدن دنیا بکار بیاندازد وشاه همینبرنامه داشت و بامتد جهان سومی که غرب تعین کرده بود- ومردم انگلستان به حرف خیام رسیدند که شما بیادیک ایدهال هادی داشته باشید که ارزشمندباشدوبدنبال بروید دنبال نیا رفتن بی ارزش است- حال هرکس یک ایدهال درذهن دارد ونمیخواهدغرق دنیا پول بدست اوردن شود ومیگفتند بایبدست اوردن پول زجر زیادمعنی ندارد وعمرهم کوتاه است واگر میشد کارنکردوبدنبال ایده ال خانم استادانگلیس میفر مودند درهمینا سکاتلند کیلومترهاموزه بسازنند مردم عتیقه جمع کردندکه روی انها کار کردند البته عتیقه معنای دیگری دار ایشان لردی دراسکاتلند معرفی کردند که یک نامه به شما میدهم درکاخ ایشان هفت روز مهمان خواهیدبود ایشان روی ادیان شناسی ونجوم وکشتی بساز همه کار کرده است وخانه عریضوتطویل خودراموزه کردهاست ومتمام اشیا مقدس راخرسیداری کرده است وتمانقاسشی معتبر جهان درباره دریا خریده است ودیگر کارها کتاب چاپ کرده وبامحققین مداوم کار میکند که شهرت جهانی دارد وبسیاری مردم هم چنینهستند- جناب فرازد درست مانند سکولارهای ضدخداوند درباره خدواند وفرشتگان صحبت کرده است ودست به تمسخر زده است تقلید صرف از صادق هدایت وغربیان است  البته درمسائل شعری تبحر دارد وتاحودوی زیادکگه بزرگان هم اشاره کردند ومن هم تجربه کردم انسان شریفی است واهل انصاف است ولی غوری دراسلام نکرده است – بیان فرشته نکره ؟؟فرشته میگوید خداوند باری تو دربهشت تختی جواهر نشان برای تومهیا کرده است اگر مایلی یک پایه ازان تخت رابکنم ودزدکی برای تو بیاورم­­—درهرحالخداوندمنان ایشان رتاغریق رحمت اش بفرماید امین رب العالمین-انشائالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره-روزی جناب استوار عزیز که مادرخدمت اش بودیم-از من پرسیدند که نظر شما درباره باز یبا ورق چیست وحرام است ومن درذهنم امد که دیگر ملت ایران جهنمی است- ومن گفتم در هر حال گناه سختی است وپول نرا علما ":سخت ":گفته اند یعنی پول جهنمی داده میشود وحضرت ایت الله العظمی        شهید دستغیب رحمت الله علیه زمانی سخت به تاخته بودند- ولی بیشتر مردم برا ی تفریح بازی میکنند ایشان فرمدند میدانی یکی از بهترین قمار بازان ایران شاهپور غلامرضاست پول باداورده- شاه هممعتاد شده است وجالب بدانی که بزرگانی بعضی ازانها تخصص پیچیده وگرانقیمت دارد دعوت میکند وباانها قمار بازی میکندانها برای دیدن شاه وبیشتر بر کسب مسائل سیاسی میروند ولی درمسائل سیاسی شاه یک تیکه کلام دارد که سطح بالا است واقایان میفهمند که سئوالی نبایدبکنند واین امر درحقیقت کلاس گذاشتن است فقط یکی از ایشان درباره محل کاراش خواسته ای داشته که چیزی مختصر بوده است شاه دستور داده است وگفته علت به حضور طلبیدن شما بازی قمار است مدتی قیمت بازی بوده است وبعد دوهزارتومان هردست شده است وبعدا ابراز داشته است دستی بیست هزار تومان خواهد شد وکی از افراد فرموده است مابرای مهمانی امدیم ویا برای چپاول؟ شاه فرمودندوقت طلا است وشما که الحمدالله درامد خوبی دارید ودر صندوق باز کرده داست که من حاضر هستم که یک میلیون قرض بدهم وموقع بازی مداوم زنگ میزده است پذیرائی شوند ولی درحقیقت دست انها بخواند ورمز بزند وانها متوجه شدند ودست راقایم میکردند ودیگر نرفتند وتمام سفرهای سیاسی به ورق میگذردوفکر میکند که متبحر است درحالی که چیزی بلد نیست وشاهپور غلامر ضا خواسته باساعتی کم به اوبازیبدهد وغلامرضا گفته بود که کرم شاه این مقدار است وشاه فحش داه بوداست که بیچش ورو من اخیرا برای کاخ توچه میزان خرج کردم وایشان گفته بوده است برای خودت کردی ودرایران درانزمان رسم بد که فردی کار داشت بازی به کسی میسپرد وایشان اضافه کردکه شخصی جلنبور درتهران است که قویترین بازی کن ایران است شاه خواسته بود زمانی که زیادباخته است به بهانه بیرون رودوایشان سرجای شاه باز یکند خیلی کوشیدند برای ان فردتیپ درست کنند نشد ودرغرب میلیون دلاری بازی میکند درانگلستان شایعه بود که شاه دریکقمارخانه 16 میلیون دلار باخته است من شخصا به ان قمارخانه رفتم وصاحب قمارخانه عجیب شکل ایرانی ها داشت چهر شانه قدبلند صورت گرد وسرخ وموی سیاهبودوخیلی به اداب ایرانی ها نزدیک بود واز ایشان مسئله پرسیدم ازاینکه به قمارخانه بود از لحاظ سیاسی وامنیتی کاری درست بود ریس قمارخانه که فدری هوشیار بودبه شاه گفته بودفقط نیم ساعت ولی ساعتها طول کشیده بود شاه گفته فردی غول وسه نفر ایشان یکنفر شاه ونگفته بود که انها ممکناست که حتما تبانی میکنند شاه اصرار که سهنفر ومیخواهم بازی هم ازانها یادبگیریم یعنی به من درس بدهند ویادبدهند ایشان سه نفر متوسط اورده بوده است- به طبقه بالا رفتیم ویک مربع مسطیل بود در ضلع بلند سه اطاق بوددرور حال مربع و مسطیلکه حالت پاسیو داشت واز بالمیتوانستیم قمار خانه رااصلیرا ببیینماطاق بسیار سیاه وتاریکتزیئین شده بود وبسیار ساده بود که دیوار سیاه رنگ اخر اطاق به سختی دیده میشد ویک نور زرد رنگی از پنچره به اطاق میامد ویک یک اباز.ر داخل سفید وبیرون سیاه که قبلا درایران دربیمارستان بود نور کمی را به میز میتباند- دقیقا من اطاقها ودخمه های فراماسونری انگلیس افتادم .ودیگر انگلستان رنگ سایه به اینترتیب مد نیت وعجیب بود که اطاق پذیر ارئی ریس دانشگاه شیراز یک دست سیاه شد وبچه ها ایراد گرفتند وخانم هنرمند فرمودند مداخرین روز انگلستان است- ایشان گفت وقتیکه من فهمیدم که ایشان شانزده میلیون دلار باخته است به اطاق رفتم وگفتم وقت تمام شد شاه فرمودند ایامن مزاحم شماهستم؟ گفتم خیر میدانم که پول برای مشا علف خرس است ولی کشور شما به این پول نیاز دارد وفردا کمونیست میگویند ریسقکارخانه شریک دزد ه است وایشان سهمی میبر د لطفا اینجا را ترک کنید نوچه های شاه این امر تکذیب مرکدندکه شاه حداکثر بیستهزا دلارباخته است واین امر کار امپیریالیسم انگلستان وروسیه واخوندها است_؟؟ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99