سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- نگرشی به مقاله :" نقطه نظر:" از روزنامه= گلف تایمز قطر": شورای ملی سوریه(اس- ان-سی)یک گرد همائی در دوحه برای سرعت بخشیدن وصیقل دادن تشکیل دادکه به یک موافقت همگانی در زیریک چتر گسترده برایوحدت بخشیدن به گروه های شورشی چه در داخل ویاخارج سوریه را فراهم اورد- در گام نخست میخواهد بدنه ایجاد یک دولت در انتظار را که طرفیت وتوانائی مناسبی راکه مورد پذیرش کشورهای خارجی باشد؟؟ فراهم اورد—ریس (اس-ان –سی) اقای عبدالواسط سیدا فرمودند ":ما تمام موارد برای مسئولیتهای خود را من الجمله کوشیدن برای تشکیل و بوجود امدند نوعی خودمختاری در فضای ازاد مورد بحث و.کنکاش قرار خواهیم داد": گفتمان ددوحه درتحت فرماندهی قطر میباشد که برای فراهم اوردن شرایطی که به ختم خون ریزی ها بی انجامد- عالی جناب امیر شیخحمد بن خلیفه الثانی هیچ نکته ای را ازقلم نیانداختند ودر سخنرانی خطاب به شورای عالی مشورت که":بهار عربی کشورها نمیتواند به قوانین ممتاز ومدیریت عالی نائل شودبودن انکه از افراد مستبد رای خلاص شود- دولت قطر هیچگونه اژانس وعوامل اقتصادی – اجتماعی وسیاسی هر هیج کشور عربی وغیر عربی ندارد؟؟!!! وقطر همیشه حمایتگر مردم مظلوم بوده است ": هرچه کشمکش واختلاف در سوریه زیادتر وطولانی تر گردد- ایجاد یک فرصت طلائی برای گروه افراطی خواهد شد که جای پای خودراثابتتر کنند واین حقیقت بارها توسط عالی جناب نخست وزیر و وزیر امور خارجه- جناب شیخ حمد بن جاسم بن جابر الثانی تکرار وتاکید شده است که ریاست کنفرانس گرداوری تمام نیروهای مخالف جناب اسد را بعهده دارند- ایشان فرمودند- وظیفه اصلی مخالفین سوریه- وحدت بخشیدن تمام طبقات وگروه ها برای بدست اوردن منافع مردم سوریه است- ( اس-ان –سی) بشدت از ناکارامدی جریانات انتقاد کردکه بخصوص انهائی که توسط مدیریت تبعیدی هائی که دستی دور بر اتش دارند رهبری میشوند- بسیار الزام اور است که گروهای مخالف احترام به حقوق بشر بگذارند وبا همکاری با سازمانهای کمک دهنده بتوانندبه این کمکهای انسان دوستانه دست یابند ؟؟!!- ریس جمهور اقای بشار اسد مواجه بایک شورش بی سابقه است که اغاز ان با تظاهرات اعتراض امیز صلح جویانه در ماه مار سال گذشته بود قبل از انکه به سمت یک درگیری حرکت کند—این درگیری ادعا میشود که حداق لجان 37000 نفر را گرفته استکه مطابق با اخرین ارزیابی که توسط یک سازمان –انگلیسی سوری بنام مشاهدات حقوق بشر درسوریه بدست امده است- نخس وزیر انگلستان اقای داود کامرون موافقت کردن که عالیجناب اقای بشار اسد یک مهاجرت سالم وبا امنیت به خارج از سوریه برای ایشان فراهم شود وفرمودند میتوان انرا ترتیب داد گر چه ایشان مایل هستند که رهبر سوریه مواجه با عدالت جهانی شوند؟؟که با رد وخشونت ریس جمهور محترم ومحبوب سوریه مواجه شدند که با این شعار که"در سوریه زندگانی خواهم کرد:" و":در سوریه خواهم مرد":که بسیار محکم خواست اقای کامرون را رد کردند—اقای کامرون گفتند که بعد از انکه اقای اوبمان مجددا انتخاب شوند –بحران سوریه که درمیان مهمترین موضوعات است بین دورهبر درباره ان بحث خواهند کردکه نتایج ان تا امروز نا کافی بوده است. جناب ریس جمهور شجاع سوریه بخاطرخواست مردم انش با عدالت مواجه شود همچنین مخالفینش وجزیئات این انتقال بستگی به خواست ریصس جمهور محترم سوریه دارد طولانی شدن کشتار گزینه های بهتر را کمتر میکند؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به دومقاله- یکی از انها مقاله حضرت ایت الله استادمعظم استاد علوم انسانی اسلامی جناب محی الدین حائری شیرازی بنام ":مصالحه برای رفع خستگی": که اولین مقاله است من به راحتی تاحدودی میتوانم بخوانم ودو م مقالهاست به انگلیسی در باره محمد رضا شاه که انرا اصل قرار دادم-نظریات شخصی است وبه نکات خاصی اشاره میشود مقاله اشاره میکند که کودتای بیست وهشتم مردادماه که باهمکاری عمده امریکا انجام شد به درخواست شرکت های نفتی که انهادوباره باز گردند ودر ضمن تهاجم انگلستان ورسیه به ایران باعث استعفای رضا شاه شد وجالب است رضا شاه زمان تولد محمد رضا شاهدرسال 1919 حال به چه علت که من نمیدانم به پسرش لقب خوش قدم داده است گویا مرغ همای رحمت بر سر ایشان درحال فرود امدن بوده است وهمچنان امریکا .وانگلستان تا روز اخر از ایشان پشتیبانی کردند- وسپس در باره انقلاب سفید فرمودند- سریال تغیرات عمده در اقتصاد وروابط اجتماعی وسیاسی را بوجود اورد وقصد اصلی ان بودکه ایران وارد باشگاه کشورهای قدرتمند شود وایران رامدرن کند وکارخانجات را ملی کند وبه زنان حق رای بدهد ونکته بعد که ایشان یک مسلمان سکولار بود وبتدریج حمایت روحانیت را ازدست داد وتضاد ایشان با روحانیت بر اثر سیاست سکولار کردن ومدرنیزه کردن ایران بوده است وبخصوص با سنتهای بازار ایران وطبقه بازار که به ان بازاری گفته میشود درگیر شد وشناخت اسرائیل هم مزیدبر علت شد- درهمان زمان دنیا تغیر عمده کرده بود- برخلاف گذشته پادشاهان بایدبا سواد باشند وهمچنین وزرا وحتی وزیر بسیار با سواد که اطلاعات عمومی اش کم باشد میگفتند باعث از دست رفتن حتی پادشاهی میشود ودروس دانشگاهی بشدت زیادبود وبه این سادگی استادی نمیدادند وفرد بیادتا استادی پیش رود ودیگر لیسانس وفوق لیساس نبود و بعدا حجم راتقسیم کردند وتا حدود قابل تحمل تغیر دادند ولی در سطح علمی محمد رضا تا یازده سالگی معلوم نیست درایران چه میخوانده است وزیرنظر چه کسی بوده است وسپس بنا به درخواست تیمورتاش که مدرسی در سوسی برود که سویس در ان زمان اسم ورسمی نداشته است وقیافه مدرسه وجناب مدیر گویای بسیار چیز ها است تصور میکنم پسرش پور مهر انجا بوده است وچهار سال ابتدائی خواند به ایران امده است ودوساله در ایران دیپلم گرفته است ؟ که چجقدر گرفتن ان مشکل بوده است وسپس دوسال افسری خواند که دران نزمان ایران فوق العاده ضعیف بوده است وایشان رابه خارج نفرستادن که دردانشگاه معتبر نظامی دنیا تحصیل کنند ودرسن بیسدو دوسالگی به حکومت میرسد ودرهیچ موردی که ایشان نزد شخصیتی مذهب شیعه مطالعه عمیق ودقیق کند نداشته است وهیچگونه داطلاعاتی دقیق از وضع دنیا نمیدانسته است لذا یک دوران سختیرا پشت سر میگذارد- درجلد دهم ساواک یک نکته جالب است که یکفرد دیپلمات امریکائی به یک فرد با نفوذ ایرانی در حکومت از ایشان میخواهد که به امام رحمت الله علیه تفهیم کند که امام رحمت الله علیه واله والسلم همان قرار دادهای که امریکا باشاه دارد بایدموبه مو اجرذا کند فکر نکیند ادم بیسوادی است ولی انسانی است که به ایشان تفهیم شده است انحقوق ومزایا درقبال کار بیشتر به نفع امریکا است وحتی وزیر امور خارجه امریکا به ایشان گفته بود تا ذحدودی نرمش بخرج بدهد وایشان نپذیرفته است که شاید پست را ازایشان بگیرنند ان جناب گفته است پس دلیل انقلاب چیست یعنی شکلی عوض شویم ومحتوی همان محتوی ایشان جواب داده است کمک امریکا منوط به این امر است وشما بایدیکی را انتخاب کنید ایشان میفرماید من هرگز به امامرحمت الله علیه چنین حرفی نمیزنم ولی میتوانم شما را باعظمت ایتالله شهید بهشتی وعده ملاقاتی رابا شماترتیب دهم ایشان اول از ان حضرت بزرگ عظمت تمجید میکند وسپس جریان را میگوید که کوچگترین تغیری قابل پذیرش نیست ایشان میخندد ومیگوید شما یک سیاست مدارجوان هستید واین حرف در عرف دیپلوماتیک بزرگترین تو دهنی است وایان بعد تصور میکنم رفته دانشگاه دهاروارد ودکتری گرفته ودرباره سیاست راه استعمار جدید راتعلیم دهد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- بخش ششم- نیم نگاهی به فیلم ارگو-منتقدین غربی این فیلم چه میگویند- نقدهای زیادی درباره ان انجام شده است وتماشاجیان زیادی انرا دیده اند واز بین انها از 210 نفر نمره میانگین از ده نمره 8.5 بوده است ؟ این امر بخوبی نشان میدهد که چقدر امریکائی های را شسشوی مغزی کردند وحقایق را واژگون نشان دادهاند- انچه درمجموع نظریات همگی متفق القول هستند- فیلم فشار روانی شدیدی ایجاد میکند( تنس) وهیجان اور است وغالبا خنده اور درتاریکی است- فیلم سعی کرده است که یک فیلم تاریخی باشد ودر این مورد تاریخ رابا جزئیات بیان کند هرگاه فیلم به جزئیاتی توجه میکند نشانه اهمیت مطلب است ولی بسیاری از منتقدین ازاین جزئیات خسته شدن وچیزی مهمی رابیان نمیکند واز هنرپیشگان زیادی استفاده میکند که تاثیر گذار شود که انها بخوبی بر نقش اشانمسلط نیستند وخوب هدایت نشدهاند وجالب انکه گفته شده است که درسطح جهانی رضایت مندی در حدود 86 از 100 بوده است؟؟ روزنامه واشنگتن تایمز نوشته است که فیلم جریان را مانند دوران بسیار ابتدائی فیلم سازی تهیه شده است- فیلم چهار چوب اهنین دارد وکمتر مناظر رانشان میدهد وبیشتر کانون بر محاوره دارد بجای انکه درک را بالا ببرد- اقای ":استنلی فیش": فیلم از استاداردهای ماجراجوئی تخیلی استفاده کرده است وفیلم را میشود به سه قسمت تقسیم کرد-1- عدم میل وخواست اجرای دستورات مدیران سیا که مایل بودند که از طریق نظامی عمل شود- 2- منتقل کردن گروهی که بی قاعده هستند؟؟ وتحت فرمان درنمی ایند و دیوانه وار هرنوع هماهنگی را بهم میزنند- 3- کار رابیادبه نحو احسن به سرانجام رساند- فیلم در اغاز خوب شروع میشود ولی بعد ایجاد احساس ناخوش ایند ومردد بودن ومیابیست به هر طر به موفقیت امیدوار بود وانرا با موفقیت به انجام رساند- اقای فیش میفرماید- کم وبیش این فیلم جزو ان دسته از فیلمهاست که شما نباید درباره ان فکر کنید وشما هرلحظه بزودی تحت تاثیر حوادث فیلم که اتفاق میافتد خواهید بود وعکس العمل دلخواه در شما پدید خواهد امد که ترجیحا به جای انکه محاورات شما را به اوج برساند به نظر نمی رسد که که برکنار از مهارتهائی کهکهتوسط انها ترس از شکست وناکامی همچنان وجود دارد علی الرغم انکه شما میدانید که کلیه انها دراینده نجات پیدا میکنند وبا وجود انکه که یک نفر هم دستگی رشود ولی اراده برای موفقیت همگی وجود دارد زیر یکبار هم کار بخوبی با موفقیت انجام شده است وحقیقتا چیزی زیاد در باره این فیلم نمیشود گفت تنهاچیز ی که میشود گفت که کاری بس مشگل بوده است ؟؟ که برای ان فیلم سرگرم کننده ارزش اخلاقی ان است وزیاد درحافظه نخواهدمانند ولی اثرات خشمگین وعصبی شدن بعد ازدیدن فیلم اشکار خواهد شد


ارسال شده در توسط علی

بسم ا لله الرحمن الرحیم-بخش پنجم –نیم نگاهی به فیلم ارگو-تحلیل های این فیلم بخوبی نشان میدهد که بدستور سیا ساخته شده ست ودوم انکه بخش های فیلم های افسانه های علمی زیر نظر سیا ساخته میشود- سوم انکه امریکا میخواهد تمام شکست های خوداش رابدشناسی میداند؟ چناچنه چنین باشد بایدمتوجه باشد جهان بر اسا س علت ومعلول است وشکست های امریکا بعلت عملکرد پراز اشتباه واهداف شیطانی وجنایت بار خوداش است- لذا برای شکست های مداوم خوداش نیازمند یک کارمحیر العقولی است که خوش شانس هم باشد- لذا این فیلم براساس شانس ممکن است به نتجه برسد- درفیلم دور اه مورد ازمایش واقع میشود راه اول به کمک نظامی ازداخل ایران که دربازار با برخورد افراد متخاصم امریکا پیش برودکه این برنامه به هم میخورد ودوم از راه قانونی- ضعف بزرگ این فیلم دراین است هیچ جا بحثی دقیق از علت مخالفت ایرانیان با امریکا نمیکند ومیابیست حداقل دروبین به خانه سفیر کانادا میبرد ویک بحث سیاسی چه مثبت وچه منفی درباره علت انقلاب ایران بین دیپلماتهای امریکائی وسفیر کانادا انجام میداد وحداقل نصف مقاله درباره انقلاب روزنامه کیهان درباره انقلاب بحث میشد- وبه همین علت است که بزرگان سینمای امریکا درساخت ان شرکت نکردند- تمام این فیلم یک ماجرای فرار دهشناک است ازنوع افسانه های خطرناک کانادائی اقتباس شده است تا شکست سیا را درباره انقلاب ایران بخصوص فتح لانه جاسوسی راتا حدودی جبران کند- وعلت تسخیر لانه جاسوسیرا بعلت حمایت امریکا از شاه بیان میکند که بعد حتما شاه راهم تطهیر خواهند کرد – از جاسوسان حرفهای معروف سیا- اقای تونی مندز که خواسته شده بود که کارنجات شش نفر دیپلمات مبحوس شده درسفارت کانادا رابعهده بگیرد انراغیر ممکن میداند بادیدن فیلم سیاره میمونها که ازان فیلم طرز قیافه سازی فریب دهند میفهمد واز فیلم :اگزوتیک":که تقریبا فضای مکانی ان شبیه مکان سفارت کانادادرایران بوده است طرح را مجسم میکند- واز انجا که ایرانیان از حجم مدارک نابودشده که ادعا دارد اغلب انها نابودشده است به پرسنل سفارت سخت ظنین بودند- عجب؟؟!!! وچون اقاثی تونی قبلا هر دو راه وسایل اماده کرده بود شش پاسپورت کانادائی باخود داشت- پس چون که ماجراجوئی امریکائی درهم کوبیده میشد ومیابیست راه قانونی طی کند و فیلم مجبور شده است مقداری حقایقی رافاش کند که امریکائی ها را زیاد ساده لوح نشان ندهد ومیگوید ما اطلاعات وسیع از ایران داشتیم وراه ها راه ازمایش هائی انجام دادهایم یعنی نفراتی را با همین روش به خارج فرستادیم ومتوجه شدیم امکان پذیر است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به فیلم ارگو-بخش چهارم-امریکا یک دیاکتیک سیاسی برای ایران طرح ریزی کرده است- یک وجه ان این است که انقلاب با شاه مخالف بوده است ولی امریکا وجهان رامقصر میداند مثلا فلان کشور عکس شاه را دریم موضوع خبری چاپ کرده است ویا سفیر فرستاده ویا روابط اقتصادی داشته است وجه دیگران این است که امریکا توسط شاه توانسته است پیشرفت محیر العقولی درایران بوجود امده است ولی چون تحت تاثیر فضای کمونیستی بودند وازعلمای دینی اجازه نگرفتندوبه انها بها ندادند انها مخالفت باشاه وامریکا میکند یعنی اگر این مسائل توسط روسها انجام میشد پذیرفتنی بود لذا امریکا از شاه وعمل کرد خوداش حمایت میکند ان جناب اقای کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا باکمال وقاحت فرمودند ما بایدانتقام فرانسه باشکوه وامریکارا از ویتنام شمالی میگرفتیم که نادیده گرفت وارد چنگ شد یعنی نمک خورد ونمکدان راشکست به خاطر انکه کمونیست شده بود؟ با وجود انکه بدون لحاظ کردن مدارک خانه جاسوسی شخصیتی حکومتی امریکا بیانات کافی دارند زمانی انقلاب شد من یا از طریق بی بی سی انگلیسی یا روزنامه انگلیسی خواندم که مردم انگلستان بطعنه گفته بودند":که پاداش زحمات خودرا درایران گرفتید؟؟"- یکی از علما میفرمودند که کسی درمقابل یک کافر بحث کند وان کافر فرو نریزد در ایمان خوداش شک کند گرچه دراوائل اقایان شیر میدوشیدند ولی حالا خون میخورند وباتما فیلتری که برای کشور خودشان وجهان درست کردند اسلام امام الخمینی رحمت الله از فیلترها عبور میکند و.درمجامع بین المللی نمایده یک کشور افریقائی کوچک مینشیند ولی امریکائی واروپائی خارج میشود وسرانجام هم دست مفصل میزند وامریکا خشم خوداش را ظاهر میکندولی اب ازاب تکان نمیخورد- لذا میابیست تاکتیکهای جدیدی زد ونگذاشت که جریان یک طرفه شود وتا حدودی جریان هم یک میزان واقعیت داشته باشد ولذا این سناریورا تهیه کردند- در امریکا سناریو نوشتن حرفهای شده است مثا شعرای سابق ایران که برای پادشاهان شعر میگفتند استادانگلیسی من دردانشگاه لندن میفرمودند سناریوونویس مثلا بیست جا راانتخاب میکند مثلا فلان ساختمان اسمان خراش وفلان بندر وفلا شهرک وبعد طاس میاندازد سه تای انراانتخاب میکند روی اسن سه دتا کار میکند وبا تعبیر من یک کامپیوتر حوداث داراد که روی انها کراکرده است چه واقعی وچه تخیلی وبعد داستان بین انها ایجادمیکند واز ان کامپیوتر مونتاژ میکند یک داستان درست میکند واگر موفق بود دیگران تا حدودی حوصله مردم سرنرود ازان تقلید میکنند – من فقط به چند نکته این فیلم بسنده میکنم- اول برای انکه هیچان بالاببرد برای نجات افراد به طرز کار یک اسم داده است Fake Sci-Fi Flick- از کلمه اول یعنی حیله کله دوم وسوم- نوعد احتمالا بخش های درگیر وچهارم یعنی مانور سریع هر انسانی به سمت هدفی میرود از طریق خاصی میرود که میتواند دارای اسمی خاص باشد وهرکاری تکنیک وتاکتیک خاصی داشته باشد اسم خاصی برای در نظر گرفته میشود در ارتش هم تنوع کارها ونوع ابزارها اسم های خاصیدارد که درفارسی برای انها یکنوع اصطلاح درست کرده بودند یکی مانور سریع ومانور باسرعت متوسط ومانور با کندی- عبور پنچ پنچ- حرکت درکوهستان بیست بیست ومن درجبهه بعضی موقع بچه هاسئوال کردند به ان قسمت چگونه رفتی – من میگفتم J-W2-M7-پ-2-T1 میزدند زیر خنده ومیگفتند وماهم به همین طریق میرویم ومیخواهد کار بسیار سخت کند وهیچان بالاببرد درحالیکه ان زمان وضع فرودگاه مهراباد اسفناک از لحاظ امنیتی بود همان زمان یکی از بچه درامریکا که یکرهبر بسیارفعال سیاسی اسلامی درامریکا بودبرای من تعریف کرد که وضع بسیاراسفناک است وامکان دارد امریکا خرابکاران حرفهای شبیه ایرانیان به ایران بفرستد وجنایت کند.راحت به امریکا برود وایشان میگفت یک خارجی درفرودگاه مهراباد به من گفت که ایشان درخیابان پگرفته بودندوسوار مینی بوس کرده بودند ومنرابه خانهام بردندواساس خودربراداشته ونیم ساعت دیگر حرکت میکنم انزمان چون خارجیان خطرناک میدانستند میخواستند سریع ازایران اخراج کنند وبعضی ازانها دربعضی خانه قایم شده بودند معلوم بودکه خطری احساس نمیکردند مارک یک کشوری مجانی دراختیارافرادبود که به چمدان میزدند ودران طلا وتریاک ودلار خارج میکردند وپاسپورت های سویس وتایلند وهنگ کنگ فراوان بود یک از بچه گروه به من پیشنهاد دادبدنیست با پاسپورت سویسی به خارج بریو وسروگوش اب دهی وهمهچیز برای تومجانی تمام میشود وبلیط برگشت راهم میدهند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم ارگو-بخش سوم- فرهنگ امریکا دروان کوتاهی مذهبی بود که مایه زیادی نداشت خیلی زود به سمت سکولاریسم غلطیددودواتیشه به این سمت رفت وزمانی که مذهب شروع به ایراد گرفتن کرد مافیا تشکیل شد ودین را استحاله کرد و وبا نقد علمی دین را جزرداد وانواع سر گمی هاربجود اورد ورسانه ها وتمام نهاد های ارزش گذار درخدمت دراورد ویک پوسته کم ارزش باقی گذاشت ویک روشنفکر مذهبی به معنای واقعی نگذاشت بوجود بیاید امروزه اگر تمام سایت مذهبی امریکا نگاه کنید کوچکترین بحثی روی سیاست نیست ومداوم میخواهد نگرانیه واسترس وبحرانها یامریکا فقط با پذیرفتن مسیحیت حل میشودولی چگونه حل میشود بیان نمیکند وتصور میکندکه دحضرت مسیح علیه السلام جادو گری میکند ویادعا همه چیز راحل میکند- اسن طوفان سندی یعنی شنی تمام شن های اطراف لاروبی کرده بودن درنیوجرسی کنار ساحل مرداب شن درست کرده بودند وشنها درعمق های دریا نریخته بودند وموج ها این شن ها متراکم کرده بود ومیبایست یک دیوار با ارتفاع بیست متر وسقف دار میکردند واین شن ضربه موج اب را بیشتر کرد بهترین چهره امریکا جماب اقای همینگوی که یک جاسوس کسینجری بسیارخطرناک بوده است در اسپانیا انگلستان میکوشید ان جارا به پادشاهی برگرداند وانگلستان علنا بیان کرده است که هرکشوری به پادشاهی برگردد باه کمک فراوان کند وشاه هم به همین دلخوش بود وامریکا بدنبال جمهوری کردند اسپانیا بود وجاسوسان انگلستان متوجه فعالیت اقای همینگوی شدند وبسیار فرد پیجیده بود همه کارهای او را نتوانستند کشف کنند ولی سرانجام انگلیس برنده شدند ودرکوبا ایشان باز انجاعمل کرد وروسهابرنده شدند ودر ایران اسلام برنده شد وتمام فکر مافیا این است علت شکست ابر قدرتهای سابق یکی به اینعلت بوده است خوب نتوانستند گول بزنند وخوب نتوانستند ظاهر فریب باشند ونتوانستندافرادرابخرند تمام فیلمهای امریکا دروغ مسلم است ودرست برعکس است تنها چند فیلم کمیک درست بوده است یکی ازانها اقای جری لویس بوده است وتاتیک مافیا ان است اجازه میدهند یکفیلم مقداری حقایق رابگوید وتعدادبیشنلری فیلم انرابه طرق علمی وجذاب لوث میکند واستادمن دردانشگاه لندن میفرمودند من ازجهان سوم تعجب میکنم که انها حقیقی میدانند وخوب بلدهستندحقایق کشورهای دیگر را واژگون نشان بدهند بعنوان مثال هند هم در ارتش وهم جاسوسی مقام عالی دارد نودهزار ومدیر و.تحلیلگر نظامی در سطح ممتاز دارد وبسیار خوب جنگ مارا تحلیل میکرد وامریکا بر عکس تاکتیک های مارا بچه گانه واحمقانه که بزودی شکست فاحش میخورید بیان میکرد وسپس از ترس هند کم کم سکوت اختای رکرد وکار همیشگی که دراین فیلم هم هست که تکنولوژی وفرومول پیچیده نظامی وجاصسوسی در اختیار عراق میگذارد وبچه ها میخواستند مداوم جنگ شو.د تا بریش امریکا بخندند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به فیلم ارگو- بخش دوم-مقدمه دوم-درانگلستان یک کشورایدولوژی زده ومکتب سیاسی زده است وبه نظر میرسد که عمدی است تنها اسلام بسیار اندک است- خانمی دردانشگاه لندن که مخصوص کمک کردن به داشنجویان برای خرید کتاب از شهر بود من را طلبید وگفت که ساواک اجازه دارد از طرف انگلستان هرایرانی که کتاب کمونیستی را میخرد اسامی انهارابدهد علت اسمایرا گرفتن درکتاب فروشیها به دوعلت است یک به دانشجویان تخفیف میدهند دوم یک پرسشنامه میدهند که فرد کتابی خریده است وانرامیخواند نظر خوداش رابدهد ویا همان جا میخرد خصوصیات خودرامیدهد ونظر خوداش رامیدهد ومن به این نتجهرسیدم که استادان دانشگاه توی این کارها سهیم هستند زیرا خانم استادی درمسائل سیاسی این نکته رابیان کرد وبه من گفت شما کتابی که خواستید به من بگوئی منبرای شما ذمیخرم وپولش را ازشما میگیرم ولی من قبول نکردم ودوم من را راهنمائی به کتاب دفروشی تنها درباره ایدلوژی ومکاتب سیاسی بود ویک کتاب خانه معظم بود ولی بر خلاف کتابفروشی دیگر پرنده پر نمیزد ومن انجا متوجه شدم که ایدلوژیهایغرب بنیان محکمی ندارند ومردم نمیدادنند  کدام را انتخاب کنند بیادتمام این کتابخانه رابخوانند ویک دانشجوی انگلیسی به من میگفت که سازمانی بیادپنچ تا ازاین ایدولوژی های برجسته راانتخاب بکند تا مردم بتواند یکی را انتخاب کنند تمام روزنامه پراازایدهای مختلف است که بعدعرض خواهم یک هزارم مسائل مادی ومعیشتی وتفریحی وسکولاربازی هروز بت عیاربشکلی وزندگانی درغرب پیچیده است وفرد نمیتواند به این سادگی انتخاب کند- شاه میخواست همین روش بکارببرد حقه اولش این بود که شایعه کرده بود که اشرف دنبال عیش ونوش خوداش است وتجارت خانه معظمی دارد وموادمیفروشد ودرخارج مستغلات وشرکتها است شاه هم به نحوی وفرح هم به نحویی کار به کارمردم ندارند درحالیکه اطاق فکر انجا است جناب هویدا که خوداش افعی است میگوید دربارمحل افعی ها است ومردم میگفتند که اگرکمونیست بیاید به همه چیزکار دارد وبدتر از او اخوندها هستند که اینراهم ساواک درست کرده بود که مرغ خانه نگاه میکند که غذای طیب داده شده است ویانه وذبح شرعی شده است ویانه وتوی دیگ نگاه میکند اسراف شده ویانه وبعد تنها دزدها کاربلد هستند اگر حکومت دست اخوند باشد ظرف چند روز ته دیگ بالا میاید وهمه چیز ازدست میرود وانطرف شاه میدانست کارخانجات معظم کار دستش میدهدزیر بنا درست میکرد وانهم برای ایجادکار ل یروبنا درست نمیکرد واز خارج میاورد وهمه رامیخواست دلال کند وانهم که کارندارندپول توجیبی بدهد وذهن انها فقط مشغول دنیا کند ومداوم با وردن کالاهای گرانقیمت چشم وهم چشمی ایجاد کند ویک افس رمداوم دراینفکر باشد که فروشگاه مرغ به اندازه کافی میاوردیانه ومسائل دیگر زیرا میدانست که ایرانیان اگر رفاه نسبی داشته باشندحداقل درویش ویاصوفی هستند سراتاسرامریکاهم همین است


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99