سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-خاطره- با یکی از تئوریسینهای کمونیست ایرانی به دعوت ایشان باهم یک گفتمانی را که بیشتر من شنوده بودم شر کت کردم-ورژیم منحوس بقول ظریفی درحال لج کردن ولج مردم را دربیاورد وتجرب نشان داه است دراین حالت جامعه انقلاب میکند وحکگومت باید به نظر جامعه احترام بگذارد ویاانهارا بخوبی روشن کند- مردم غالبا یکسری خلاف های را میذیرنند به این معنی حساسیت زیاد نشان نمیدهند .که البته کاری اشتباه است چنانچه جامعه نتواند مسائل راحل کند بیادبر گردن حکومت فشاربیاورد منتهی باید بدان که اگر حکومت سعی وتوان خودرا بکاربرده است وجامعه سعی را کرده است منتظر لطف الهی باقی بماند وبخوبی روشن شده بود که میزان معتادین ایران غیر طبیعی است وخانم اشرف در گسترش ان نقش وافر دارد وبسیاری دیگر از این قبیل- ایشان بیان کردند همکاری عده ای کمونیست با رژیم وسکوت ما به این علت است ما از اخبار داخل حکومت مطلع میشویم ولی بشدت درحال تبلیغ هستیم که حضرت ایتاالله پر عظمت جناب طالقانی رحمت الله علیه حداقل بعنوان مشاور حکومت تعین شود من متوجه شدم که اقایان میخواند باحضور ایشان این عده کمونیست هم محک بزنندوهم تبرئه کند که اقایان درحد فرماسونری وبهائیت وجبهه ملی نباشند- رژیم منحوس عدهای جوان ونوجوان توسط فردی دعوت به جلساتی میکرد وجزوات ساده ای از مانفیست کمونیست به انها میداد وبه انها تعلیم وسپس روزی جیم میشد وساواک بااخطارهای نمایشی انهارا برگبار میبستند در النگلستان اقایان از انها غول فکری ساخته بودند که اول تمام استاتید د بیرستانی درهوش انها مانده اندوها بچه های سرهنگ هستند وتمام تعلیمات فوق پیچده کمونیستی که از لندن به انها میرسید بخوبی درک میکردند وانها درجامعه ایرانی پیاده میکردند تا مانفیست کمونیستی واجرائی ایرانی ان مشخص شود حتی درضمن تحقیق سه شبانروز زیادی چیزی نخورده بودند ودست جمعی درحا ساختن بزرگترین شعر انقلابی بودندی که به هفتاد درصد ان رسیده بود وسه ماه دیگر اگر فرصت داشتند یکی از شاهکارهای جهانی در شعر انقلابی میساختند زمانی ساواک حمله کردند بادست خالی دوساعت مقاومت کردند وبه این طرف میدویدند وصدای تیر درمیاورنند وشعر انقلابی میخواند واین شعار که پرنده مردنی است وپرواز بیاد داشته باشد وشهادت انها گرچه مهم است ولی همین جوانان توانستند انفرد مزدور امپر یالیسیم غرب وداخل با وجودانکه اطلاعات عظیم سیا- وساواک وحمایت شبانروز ی درسطح کاخ سفید رابشکنند وان سیاه روز ترور کنند وبدان  که شاه فراریمیشد زیرا میداند همین افراد انچنان طرحی خواهند وریخت وایثاری خواهند کرد که سیاه وامپریالیسیممات ومبهوت بماند ودر داخل انگلستان از راه دلسوزی واردمیشدند ورژیم فهمید که اینها تهدید راتبدیل به فرصت کردند وکشتن کمونسیت تاحدودی کم کردند- 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله-جناب استادعزیزدکتر شایگان- بنام":زیستن در محل تلاقی فرهنگها وز مان ها-بخش دوم- ارفحوای مطالب ایشان به این نتجه ای که درغرب بسیار مصطلح است که باید ملاک نقد خارج از عقل انسان واز عقل دیگری باشد وبقول ایشان نمیتوان هم یک بسته معرفتی داشت همزمان به نقدان پرداخت ونقد از نظر ایشان مطلب راعقلانی به انسان میشناسند یک دانشمندامریکائی میخواسته مثلا درحل یک مشکل یک اسحله پیجیده بخش اساسی انر طبق نقشه ای بسازد ونمیتوانسته مطلب راحل کند وپای تلویزون به یک برنامه یک مشاور برجسته گوش میکرده است وان شخصیت مداوم تاکید میکرده است اندیشه های خود با دیگران درمیان بگذار تا به نتجه بهتری برسی واگر کسی پیدا نشدول به فرزند پنج ساله ات درمیان بگذار وشاید جرقه درمغزت بزند ایشان بادختراش که در دبیرستان درس میخوانده شروع به بحث میکند وناگهان جرقه ای زده میشود ومسئله راحل میکند-واین امر نمونه زیادی داردایشان از قول حضرت ایتالله عظیم الشان اشتیانی که در زمان خود اسوه فلسفه بوده است نقل میکند که ایشان فرمودندمن فلسفه خودرا نمیتوانم تبین کنم یعنی ممکن است که من انرامستدل بدانم ودیگری انرامستدل نداند وحق باو  با او باشد ولی من با جازه ان سرور ان این امر نمیپسندم – در زمان قبل یک کنسروهائی میروختند که روی ان یک کلید بود- معرفت وایدلوژی به همین طریق است اگرکلید رانداشته باشد ایدلوژی نیست حقه بازی است چه مذهبی باشد وچه سکلولار باشد حضرت امام صادق الله علیه واله والسلم روزی از اصحاب پرسیدند ایافردی میشناسید که درجه ایمانش شما رامات ومبهوت کرده باشد همگی گفتند بله فردی متذکر شدند که درپارک محله مداوم درحال عبادت است وهمه کارش براساس دستورات شما است- امام علیه السلام پرسیدندعقلاش علم اش درچه حد است مثلا گفتندفلسفه وعلم کلام بلد نیست امام علیه السلام ناراحت شدند وفرمون که ایمانش ارزش زیادی ندارد همه تعحب کردند وفرمودند پذیرش ثواب به اندازه عملی است که باعقل همرا باشد یعنی ایشان میفموردندخداوندرابرای نعمتاش شکر گذاری کرد برای انکه درقران امده است ویا ام صادق لیه السلام میفرمایدوتوحید هم به همین نحو ولی نمی توانسته اعجازقرانرااثبات کند ویا حتی امام بودن امام صادق علیه السلام اثبات کند وبه همین دلیل امام علیه السلام دربحث علم کلام وفلسفه وحکمتها بطور مستقل سعی ولفر کردند وق4ران بسیاری موارد استدلا ل عقلانی همراه خود دارد- دلیل عقب افتاد امریکای لاتین نسبت اروپا در مسئله سکولار نیست دراین است میزان وقف درانگلستان به مراتب بیشتر از امریکای لاتین است به سواد توجه بیشتر کردند والبته دربعضی موارد عقب تراامریکای لاتین هستند انها سعی بر استعمار کردن نداشتند یک مذهب صوری ضعیفی بر خلاف دستورات حضرعیسی علیه السلام به اجرا دراوردن دستورات دین بیشتران کلی وعقلانی است ومصداقها جزئی وکاربردی ومنطبق با شرایط روز است مذهب فرمان درجا زدن نمیدهد بلکه انها را به پیشرفت مداوم دعوت میکند انسان است چه درسکولار وچه درمذهب به بعضی قوانین دل خوش میکند البته در مسائل عقلانی مشاوره وتوجه به یافته های دیگران میتواندموثر باشد ولی این به این معنا نیست که مامتوانیم از طریق عقل سکولار مشیت الهی را به کمال وتمام ان نائل شویم واگر چنین نشود ما درجا میزنیم چه بسا مشکل ساز شود؟؟ چناچه ان احکام ودستوران ناب باشد اثارملکوتی خوداش را اشکار میکند همانطور که خداوندمنان امر فرموده است بامخلوقات بنگرید ومن را دراینه انها بقول استادمعزز حضرت ایتالله شهید مرتصی مطهری رحمت الله ببیند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله-جناب استادعزیزدکتر شایگان- بنام":زیستن در محل تلاقی فرهنگها وز مان ها":- من تعجب میکنم که استادعزیز همشه درسکوی یک روشنفکر ان لاین غربی مستقر میشوند درحالیکه این شانس راداشتند که دریک کشوری که بعلت یکسری سیاستهای سازمانهائی مانند –سیاوکلوب های سیاست مردان کهنه کار غرب است- در اخراین مقاله متذکر میشود که ایشان فرمودند که روشنفکران دیگر پیامبران فکری بشر نیستند- درحایکه اسلام عقل بشری را پیامبر درونی میشناسد واین همه دستورات خرد وکلان ایشان راچگونه میبشود تعبیر کرد که عاشق مدرنیته هستند- اشکال ایشان دراین است که ازمحسوس بودن ملاک عقل مطلق به نتایجی میرسد وباعقل نسبی ایا میشود به یقین رسید وفلسفه ایجاد کرد ولی البته سیاست هائی درست وغلط میتوان پیدا کرد وبقول استا دمعزز ایت الله جعفری رحمت الله علیه میکرب ها دراین میدان قوی تر از گلوبول های سفیدهستند وبسیاری مواقع انها را گول میزنند وبقول استاد معزز حضرت ایتشهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه غرب برای نجات خوداش مجبوربپذیرش این تساهل و تسامح هست که اسمش را جامعه باز گذاشته است وحقایق اسلامی رانام اش جامعه بسته مینامند؟ این امر بعلت نداشتن علوم واقعی است- زمانی در غرب میفرمودند بچه ها رابشدت پررو وهمه مردم دست به تجرب بزنند- سر کلاس در یک دبیرستان ابتدائی امریکائی پسری بادختری درحین درس کل کل میکرده است ومعلم بهد تذکر میدهد وایشان با کلت معلم را میکشد وممکن بود ایشان دراینده یک خبرنگار بسیار شجاع باربیاید ویا جنگجوی قهرمانی شود وحال ادم کشته است زمانی بقول شما روشنفکران پامبر نیستند ولی بیادپیامبران به مردم معرفی کنند چگونه انسانهای معمولی میتوانند درهمه چیز تجربه کنند؟ بتدریج معلم بیاد درضمن مهرانی وبسیاری از خصوصیت های دیگری معلمی از ابهت رونی به ابهت عقلانی وعلمی برسد واین که افراد را بشدت براساس معیارهائی انتخاب میکردند به ظاهر یک فیلم امریکائی بشدت روشنفکرانه وشهوانی که یک سناتور ایرانی مسئول شرح وبسط ان قبل از نمایش بوده است ایان فرمودند فلان خانم دراین فیلم دوست دختر من است وفلان پسر دوست پسر خانم من است که ته قضیه ساختن افراد برای کلوب سیاسی شاه بوده است—اگر قهرمانی در سکوی اول ایستاد ایشان جامعه بسته است ولی یک پایه ان درسکوی دوم باشد ویک پایه ایشان درسکوی اول باشد جامعه باز است؟محل تجربه علوم انسانی غرب نیست بلکه قم ودانشگاهائی که باملاک ناب اسلامی مجهز هستند اصطلاح ": روسانتیمان" در اسلام عزیز بوجود نمیاید بعلت غنی بودن در بعد اخلاقی وروانشناسودیگر ابعد انسانیداست که بخبی نقد وتحلیل وراه جوئی شده است مع الاسف عده ای انرا بسندند ایا علمای دمزیک هم خواهند پسندید؟ یانکه برای این روش ملاکهای سفت وسختی را گردمیاورند- درخاتمه که دایان عرفا را مردمانی چند وجهی میداند که بسمت هفت شهر عشق درحالذسیر هستند این هفت شهر در طول هم هستند یا درعرض هم هستند- اخیرا انگلستان والمان ولهستان در لهستان سمیناری بر ای تمدن عبری وهولو کاست بر پا میشود که میخواهند هزاران مقاله دربارانسان شناسی مردمشناسی ودیگر علوم انسانی مطرح کننددرحایکه حد تمدن عبری وجریان هولکاست کاملا مشخص است وفلسطین از طرف جامعه اسلامی سنگ قبر انرافراهم کرده است- درمتن": جناب اقای سعید پیوندی ":منتقد وتحلیل گر مینویسند که—پرسشاصلی کتاب جوهر ومعنایامروزی اگاهی-وجدان-وهویت انسانیمعاصر ودرگونی ان در گذار زمان است این پرسشی است که نویسنده بارها وبارها از نیم قرن پیش به این سو به میان کشیده بدون انکه پاسخ ها همیشه شبیه یکدیگر باشند":- ومامیدانیم درعلم دونوع قضیه است وبعضی بایدباشند وبعضی متغیر وهمچنین میدانیم که درعلوم پچیده یک ملاک از چندین ملاک تشکیل شده است چه در دانشگاه لندن وچه درحوزه هردو معتقد هستند ه حتی ملاک کوچک خدشه برداشت ان ملاک کلی از بین میر ود ودرعلوم احتمالی بادنگ وفنک خوداش باز با مطلب یقینی فاصله دارد وبای ملاک ایشان اگر به برزخ رویم خواهدن گفت هیچ مرجعی این امر را ملاک نمیداند وجمله غربی هارا تداعی میکند ما فقط یک سر وگردن افرادعامی با لاتر هستیم ونکتخ ئیگر ایشان فرمودهاند علم امروز همه جائی است وبسوی بی نهایت میرود ودرختی نیست- اگر منظور بینهایت پاسخ است که عقل انرانمی پذیرد واگر درختی نیست نه وحی میپذیرد ونه عقل ولی باید گفت درخت هستی است که درهمه چیز ریشه دارد انچنان امام معصوم رحمت الله است ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به علت برنده شدن اقای اوباما ووضعیت ابر قدرت ها وجهان- جان امروز بسیارشبیه نزدیکی دوره جنگ جهانی دوم است ولی با اختلافا ت زیادی که موجود است-هیچگاه ابر قدرتها اینهمه قلمروی خارجی که به زمین خارج تعبیر میکنند از دست نداده بودند وهمچنین بازی در زمین داخل به این سختی امروز هیچگاه نبوده است- انتخاب مجدد اقای اوباما یک اصل قدیمی رانشان داد که هرکس در وسط زمین بازی رابرنده شود برنده است وهردورقیب تمام اندیشهای مثبت یکدیگر را به برنامه خود اضافه کردند وبه اصطلاح دریک زمین مشترک بازی کردند لی علت شکست اقای رامنی این بودکه حافظه مردم امریکا از اقدامات احمقانه جمهوری خواهان پا ک نشده بود وجناب اقای اوباما باچرخش ارام به نفع ضد جنگ و متعادلها ورنگین پوستان  وکمی متمایل به 99% درصدی ها برنده شد- جمهوری خواهان هم منتظر هستند که ایشان در طرح های اقتصادی شکست بخورد تا دراینده برنده شوند وحزب کارگر هم همین برنامه رادارد وهردوحرب انگلستان به اقای اوباما تبریک گفتند ومیخواند با برنده باشند- ار قدرت ها اگر درجهان قلمرونداشته باشند ابر قدرت نیستند وانهم قلمروی استراتریک درنتجه خاور میانه مهمترین ژئوپلوتیک است که باید باجنگ ودندان انرا حفظ کنند ولی به علت ایران که رادیکال بوده است که میخواهد اولا در زمین خوداش بازی کند ودوم درسطح جهانی بازی کند مخالف استراتژیک انها است وچون مخالفین ایران میابیست فرا انقلابی تر ایران باشند تا ایران راخنثی کنند کاری که هیتلر درمقابل کمونیست ها کرد واین امر امکان درمنطقه ندارد زیراهمه محافظه کار دست راستی هستند با مشکلات کنترول منطقه مواجهه شدند بغیر از کشورهای عربی که حافظه شدیدی نسبت به غرب ندارند وبصورت ارتجاعی عمل میکنند مابقیه میخواهد اول بازی در زمین خودرا شروع کنند ودرنتجه غرب وناتو مجبور است از اوباش حمایت کند واین امر شرمندگی شدیدی بریاانه اورده است وایران راهم اگر به تعادل برسانند باز بشدت ازانها انقلابی تر است لذا باید ایران درسطح متحد خود دراورند ویابشدت درجهان منفور ومنزوی سازنند واین امر بامشکلات زیادی روبرو شدند زیرا ایران درجهت سیر رودخانه حرکت میکند ومطابق با فطرت است وانها بر خلاف سیر رودخانه حرکت میکنند وقالبهای اهنین استراتزیک انها برخلاف روشنفکری وفطرت است- استادمن دردانشگاه لندن میفرمودند که مارکس در نوشتن مطالب درست مانندمن مینویسد که من غیر دیالکتیک مینویسم ومانند من استدلال میکنند وشرم نمیکند چناچه ایشان به دیالکتیک متقعد است میابسیت اثار دیالکتیک درنوشتن ایشان ظاهر میشد ومانند اش که مداوم درحال پختن مواد ان بالا وپائین میشود افکار ایشان هم مداوم درحال تغیر بود ویک تعریف دقیقی از دیالکتیک خوداش نداد واگر کارگران روسیه بگویند ما قوانین حقوق بشر را میخواهیم چه جواب به انها خواهند داد حال غرب دقیقا به همان بلا مبتلا شده است امروزه امریکا بدون مشورت باهم پیمانان خود عمل میکند وفقط به منافع خوداش میپردازد وانگلستان هم همین طوروفقط منافع خوداش رالحاظ میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کلمات قصار- یک دوست عزیزی بنام مصیبت- کسی که از خار دوری میکند- گل سرخ رانخواهد چید-اب که درکوهستان وصخرها میگذرد بهترین صدای موزیکال را دارد-قرب الهی را در دلهای شکسته بیابید-مشکلات همیشه همراه لباس کار است- مشکلا ت زندگانی میخواهندما زندگانی بهتر داشته باشیم نه زندگانی تلخ تر- هیچگاه ان کار با رزش را نگاه نکنیید که انجام دادهاید- به ان بنگرید چگونه انرا به سرانجام رسانیدید- بیشترین بارش مال ابرهای سیاه وتیره است-حضرت مسیح علیه السلام هرگز به انسانها امنیت از بلا رانداده استبلکه امنیت روح ودرون رابخشیده است- اگر رنج کشیدن نباشد پس پیروزی هم نیست- از مشکلات بیرون نیائید بلکه از درون ان عبور کنید- وقتیکه اسمان تاریک شدانگاه ماستارگان رامشاهده میکنیم-وقتیکه جذر میشود انگاه حرکت برای مد بوجود میاید- تا باد وامواج بو وامراض بسیار مشکل است که چهرههای نام اور میسازد –خداوندمنان غالبا چاههای پراب رابا بیلهای غم حفرمیکند- وقتیکه اشکها جاری میشودمعنای این است که رحمت رنگین کمانی خداوند رانگاه کن- ما هیچگاه ان عبدی که خداوندمنان میخواهد نمیشویم- مگر انکه غم وپریشانی همراه عبودیتدر زندگانی انسان جهش کند هیچگاه غمینزدیک نمیشود مگرانکه خداوند رحمان نزدیکترشده است –تنها خداوند میتواند خورشیدرا از مغرب طلوع دهد-حضرت مسیح علیه السلام همیشه صبحت از مهمانی نزدخداوندمنان راداد-نه پیک نیک بشری را مذهب حضرت مسیح علیه السلام که کمی مشکل بنظر میرسد که اول ازمایش میشویدوسپس درمدرسه اش پذیرفته میشوید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از روزنامه |"گلف تایمز ": قطر درباره اب زمزم-بنام – بهترین اب دنیا- دکتراحمدعبدالقادر المهندس- بیان کردن که نتایج تحقیقات وانالیز شیمیائی اب زمزم نشان دهند ه ان است ابی است خالص بدون رنگهای اضافی وبو وبا طعم مشخصی است وشاخص- پی –اچ ان 7.5 است که بیانگر ان است که تا حدودی قلیائی است- یک تحقیقاتی که در ازمایشگاهای امریکاانجام گرفته است نشان میدهد که اب زمزم دارای سی عنصر استکه مشخص کنند ماهیت اب زمزم است که به معنای دارا بودن نوترون بسیارفعال است وبعضی از عناصر کمتر از یک صدم میباشد وزمانی با ابهای مشابه ان انالیز ومقایسه شده است با مشخصات بین المللی بخصوص با مشخصات- سازمان جهانی بهد اشت_(دبیلو- اچ-او) –نتایج بخوبی سلامت برای نوشیدن ان اثبات شد- وبه همان خوبی هم مفید بودن ان برای سالم سازی بدن اثبات شد- مضافا سدیم در اب زمزم بسیار بالا است ودر مشخصات بین المللی حدی برای ان تعین نمیکنند موا د معدنی (درصد) کلسیم198-منیزیوم43.7 کلراید335-سولفور370-اهن 15/0 ومس 12/0 این ازمایش ومطالعه درباره ان در ازمایشگاه تصفیه اب وفاصله اب در استان غربی عربستان سعودی درسال1400- انجام گرفته است اب زمزم همچنین درمقابل اشعه ماورا بنفش عکس العمل مناسبی از خود بروز میدهد ومیکروب دران جائی برای بقا ندارد .این خاصیت به این معنی است که اب زمزم طعم خودرا حفظ میکند ومحیط مناسبی برای میکرب ها نیست-در ازمایش های مختلف وانالیز کردن شیمیائی ان اب زمزم بعلت بخار شدن بیشتر نمکین میشود وبا قدرت خداوند قادر بریا بدن مفید واقع میشود—نتجتا کاملاروشن است که ما میبایست به معجزه ئی پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم ایمان بیاوریم همانطور که خدواند منان درباره ایشان توصیف کرده است": که ایشان براساس اروزهای خود بیان نمیکند- انچه میگویدفقط الهاماتی است که به ایشان وحی شده است- حضرت محمدصلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": اب زمزم یک غذای غنی وگوارا است وبسیار شفا دهند است وهمچنین- نوشیدن برا ی هر خواستهای میتواند باشد(مفید واقع میشود) وچنین سنت شد که اب انرا بنوشند وبروی مریض افشان کنند-سودمندی های اب زمزم- ابن عباس فرمودند که مردم مکه  خود را بشدت قوی کنند بخصوص زمانی که که میخواستند کشتی بگیرنند اب زمزم مینوشیدند ولی چناچه از نوشیدن اب زمزم توقف میکردند دردهای عذاب اور پا شروع میشد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": بهترین اب بروی زمین اب زمزم است:"


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- مقاله از روزنامه |"گلف تایمز ": قطر درباره اب زمزم-بنام – بهترین اب دنیا- دکتراحمدعبدالقادر المهندس- بیان کردن که نتایج تحقیقات وانالیز شیمیائی اب زمزم نشان دهند ه ان است ابی است خالص بدون رنگهای اضافی وبو وبا طعم مشخصی است وشاخص- پی –اچ ان 7.5 است که بیانگر ان است که تا حدودی قلیائی است- یک تحقیقاتی که در ازمایشگاهای امریکاانجام گرفته است نشان میدهد که اب زمزم دارای سی عنصر استکه مشخص کنند ماهیت اب زمزم است که به معنای دارا بودن نوترون بسیارفعال است وبعضی از عناصر کمتر از یک صدم میباشد وزمانی با ابهای مشابه ان انالیز ومقایسه شده است با مشخصات بین المللی بخصوص با مشخصات- سازمان جهانی بهد اشت_(دبیلو- اچ-او) –نتایج بخوبی سلامت برای نوشیدن ان اثبات شد- وبه همان خوبی هم مفید بودن ان برای سالم سازی بدن اثبات شد- مضافا سدیم در اب زمزم بسیار بالا است ودر مشخصات بین المللی حدی برای ان تعین نمیکنند موا د معدنی (درصد) کلسیم198-منیزیوم43.7 کلراید335-سولفور370-اهن 15/0 ومس 12/0 این ازمایش ومطالعه درباره ان در ازمایشگاه تصفیه اب وفاصله اب در استان غربی عربستان سعودی درسال1400- انجام گرفته است اب زمزم همچنین درمقابل اشعه ماورا بنفش عکس العمل مناسبی از خود بروز میدهد ومیکروب دران جائی برای بقا ندارد .این خاصیت به این معنی است که اب زمزم طعم خودرا حفظ میکند ومحیط مناسبی برای میکرب ها نیست-در ازمایش های مختلف وانالیز کردن شیمیائی ان اب زمزم بعلت بخار شدن بیشتر نمکین میشود وبا قدرت خداوند قادر بریا بدن مفید واقع میشود—نتجتا کاملاروشن است که ما میبایست به معجزه ئی پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله والسلم ایمان بیاوریم همانطور که خدواند منان درباره ایشان توصیف کرده است": که ایشان براساس اروزهای خود بیان نمیکند- انچه میگویدفقط الهاماتی است که به ایشان وحی شده است- حضرت محمدصلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": اب زمزم یک غذای غنی وگوارا است وبسیار شفا دهند است وهمچنین- نوشیدن برا ی هر خواستهای میتواند باشد(مفید واقع میشود) وچنین سنت شد که اب انرا بنوشند وبروی مریض افشان کنند-سودمندی های اب زمزم- ابن عباس فرمودند که مردم مکه  خود را بشدت قوی کنند بخصوص زمانی که که میخواستند کشتی بگیرنند اب زمزم مینوشیدند ولی چناچه از نوشیدن اب زمزم توقف میکردند دردهای عذاب اور پا شروع میشد- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند": بهترین اب بروی زمین اب زمزم است:"


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99