سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی به جهان اسلام-مقاله ای دریک روزنامه طرفدار اسلام ناب خواندم که تحلیلی از جهان اسلام دران بود وتصور میکنم که دستی دور ازاتش داشت- امام صادق علیه السلام دو تاازحدیث طلائی ان عظمت این است قریب به مضمون- هرکس حقایق رانداد دچار اشتباه ورنج وامکان هلاکت دارد- دوم شخص خدمت حضرت امد باناراحتی گفت این ایمان که شما به ما دادید به چه درد میخورد ؟؟بنی عباس هم مسلمان هستند وبه همه جا رسیدند- امام علیه السلام باغضب به ایشان نگاه کرد وفرمودند که شیعه در هر سختی وبیچارگی باشد باید تحمل کند وخود رابرتر ازدیگران بداند واگر چنین نباشد در اخرت معذب است وصبر داشته باشید وحقایق روشن میشود –البته کاری بسیارسخت است- ودرطول تاریخ بسیاری بهمین علت مذهب شیعه را رها کردند وخواهند کرد درمورد لیبی- وقتیکه ما برای فوتبال از غرب مربی میاوریم پس برای مسائل پیچیده تر از فوتبال هم بایداز غرب متخصص بیاوریم کاری لیبی دارد میکند –چه نوع دمکراسی نیاز لیبی است وتاچه حد وچه نوع سکولاریسم نیاز لیبی است- یک دانشجوی برجسته ایرانی در دانشگاه لندن در سطح دکتری به من میگفت که اگر دهسال درپیچیدترین مراکز علمی انگلستان کارتحقیقاتی کنم وبه دانشگاه تهران بروم وهرک س بگویدمن میخواهم تحقیق کنم دردهانش میزنم واگر بگوید شما چراتحقیق نمیکنید باز دردهانش میزنم- لذا رونامه لبیائی برای انکه وجه علمی پیدا کند ازشخصیت های علمی خارجی استخدام کرده است که مثلا صوفی گری خوب است ویابد است وهرکس مقلاتی نوشته است اقایان یاخانم های متخصص خارجی حتما ویراستاری کردند وگرنه جرئت نوشتن ندارند- سایت یاهو میفرماید که درامریکا بخش های خصوصی حداقل سیصدهزار نرم افزارهای فوق العاده پیچده دارند که در رشته مختلف که من الجمله الیاژهای مطابق خواست خودشان را فرمول انها رابدهد که درحال حاظر ورژن نه انهاامده است وحداق سه میلیارد دلار واخرین سی میلیادر دلار خرج شده است ونمونه کارخانه بسیار کوچک انراساخته اند یاهو باانها صحبت کرده که فاش کردن انها هم به نفع امریکا است وهم جهان ومن این قول رامیدهم وخندیده بودند وگفته بودندمگر روس ها مال خودشان را رابه مامیدهند ایشان گفتند چه بدهند وچه ندهند باز به نفع ما است وجواب داده بودن ما به ای نتجه رسیدیم که کارما کمی جلوتر از روسها باشد بازنده هستیم چون روس ها زود درک میکنند وباید روسها رابشدت عقب انداخت  وبرای رسیدن نمونه اول ما حداقل بیست سال روسها بایدکارکنند- من به یک سایت امریکائی که متعلق بود به یک شهرک بیست هزارنفری یک مقاله درباره ایران داشت سیا ساخته ویک مقاله راجع به چین کمونیست که اگر چین کمونیست به ان نگاه میکرد حاظر بودمنابع علمی انرابخرد توسط سوپر کامپیترها که احتمال توسط ماهواره هایک سری مطالب فوق العاده پیجیده داشت ومن درمجله لوموند انگلیس زبان فرانسه یک مقاله درباره چین کمونیست نگاه کردم بسیار ابتدائی وشاید ده جمله جامعه شناسی که درسطح معمول بود قابل رزش بود وحال چه برسد به لیبی البته میگویند انسان که وارد برزخ شد چناچه انسان خوبی باشد مدتی درگودال است وبه افرادقبلی در برزخ میگویند مدتی کاری نداشته باشید- در لیبی تمام مساجد صوفیه را عده ای فوق محافظه کاری نابود کردندوقبر های اهل صوفیه راخراب کردند که انا ن چه در زمان حکمرانی ادریسی ها با شراب خواری ومنکرات دیگر هیچ کاری نکردند ودر زمانی که معمر قذافی احکام اسلامی رابنفع خوداش مصادر کرد وتا حدودی سکولاری کرد باز کاری نکر دند واینها تعلیمات غلط دادند ازجمله انکه اگر کسی مرده ای در زمان حیاتش ازار اذیت کرده است وسر قبر برود واز اوپوزش بخواهد این عمل شرک است؟؟ بایدازخداوندپوزش بطلبد-هنوز فرق حق الله وحق الناس رانمیداند ودقیقا روشن میشودنظریات القاعده درحال گسترش است این وظیفه مسلمان است که گردهم بیایند ویک سری دانشگاهها بسیار معتبرتهیه ببینند کاریکه حتما اروپا خواهد کرد وبعد خودشان باهم مسائل راحل کنند ودرمسیر دقیق حرکت کنند ودوباره کاری نشود ومتاسفانه هرکس کمی زبان بداندو خود را راهی غرب میکند وهمان مسئله مشروطیت رامیخواهد احیا کند وحال وضع به جائی رسیده است که کدام کار اسرائیل غلط است وکدام درست است وبایدیک خارجی منصف پاسخ بدهد تا اعتبار داشته باشد؟؟؟-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نیم نگاهی به شخصیت امام جواد علیه السلام-بخش دوم- تعاریف واستانداردهای اسلامی مختلف میشود ولی شیطان با شناخت حفرهای موجود ودانستن چگونه بیادانرا پر کند یک سری محورهائی رابر جسته میکند وعمیق میکند که بیشتر بنفع حکمرانان است لذا حکمرانان شیطان زده بلاجبار مجبور میشوند انرا پذیرفته ودران راستا گام بزنند وامام علیه السلام میبایست باتدبی روسیاست انهار راباطل کند وروح جدیدی به دین راستین بدمد وبسط لازم وکافی زمان رابدهد- که ترکیت از یک انقلاب معکوس وبسط انقلاب راستین است-ودرست از قوانین یک رزم پیروی میکند- افند وپدافند-که در طول ائمه اطهار تا زمان ایشان بخوبی مشهود است بخصوص در زمان حصرت علی علیه السلام واله والسلم وامام حسین علیه السلام واله والسلم وحتی درنبردهای اشان بخصوص کربلا هم به روشنی دیده میشود- حتی امروزه در حتی در بسط فحشای مدرن وسیاست های استعماری این نوع راهبرد بخوبی دیده میشود ومیتوان گفت که جعل حدیث هم یکنوع تاکتیکی برای خلع سلاح کردن رقیب از تاکتیک های موثر بوده است وجود وخلق اسامی مجهول واستفاده از روایان بشدت فاسد که کاملا نشان میدهد یا به دانه نسبت دادهاند ویا انهارا بخدمت گرفتند خودنشانه گویائی وگوشهای از این نبر د واقعی میباشد- گل الود کردن رودرخانه بقدری شدید میشود که درک دقیق سرچشمه ان تقریبا غیر ممکن میشود وبخلوصواقعی سرچشمه وزلالی ان نمیشود پی برد ومسیر یک مسیر دیگری میشود وخارج شدن از ادب وزدوتهمت های فراوان وبرانگیختن احساسات عشیره ای وقبیله ای بدین رنگ قومی وناسونالیستی میدهد که  نتجه بقول بچه ها ایجاد شسشوی مغز ی میکند ولو بداند که حق به دیگری است همچنان از قبیله خود پیروی میکند انچنان غرب زده میشود که میفرماید ماحتی در فن اشپزی حتی نتوانستیم یک صحبانه ماند غرب را درک کنیم وبوجود بیاوریم ورقیب را فقط کمیت بودن کیفیت تعریف میکند که هنوز به استدلال کردم منطقی نرسیده است- یک خانم اشراف دریک جلسه که جریان خاصی دارد پس از جلسه به منزل ما زنگ زده بود که ایشان کدام مسجد میرودمادرم فرمودند که مسجدی معرفی کن که تیپ مهندس ودکتر و تجار میرونند منهم گفتم مسجدی رامعرفی میکنم که از حضرت یوسف علیه السلام تفسیر میشودنه حضرت یونس علیه السلام- مسئله مهم این است که اصطلاح": دین": بایدبخوبی روشن شود امری که درحقیقت هیچگاه بخوبی به ان پرداخته نشده است- ایا میتوان برای این اصطلاح تعاریف وتعابیر مختلف که درواقعه دربسیاری از خصوصیاتش متضادهم باشد   از سرچشمه اصلی نقل شده باشد ومنابع راستینی هم باشند؟؟!! ومعنائی لغات ودستور زبان همگی مختلف باشد وهیچگاه مسلمانان بفکر پیدا کردن منشا واقعی ان نیانند وبه وضع موجود تن دهند وازان دفاع کنند؟؟ وبعدا بیان بفرمایند ما تحقیقت لازمه کردیم وبه نتجهمسلم رسیدیم که تمام انها فقط شعار باشد؟؟ وبعضی احادیث عقل به هیچ وجهای انرا نمیتواند بپذیردکه مثصاد ان بسیارر وشن ومبرهن است وتاریخ بخوبی وبه روشنی وبوضوح بر خلاف ان استکه بخوبی مشخص است که دریک مناظرهائی که شکست حتمی بوده است برای نجات خویش انرا پدید اوردند-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- چشن اخلاق بعد از این- رسانه پادشاهی کبیر انگلستان ارزشهای جهانی وتغیرات جهانی رادرک نمیکند- بی بی سی میخواهد که مسائل نامناسب پشت پرده چون افشا کرده است چشن بگیرد وبهتر است که چشن اخلاق بعد این- را بگیرد هرکس میخواهد ببیند که چگونه عدالت را میدزدند به فلسطین نگاه کند-!! تمام تبلیغات غرب من جمله بی بی سی از حقایقی درانجا میگذرد خالی است ولی موشکهائی که فلسطین به اسرائیل میزند با اب وتاب مطرح میشود اسرایئل مقدار زمین خرید وچندین برابر که ملیونها هکتار میرسد زمین از فلسطینی ها دزدیده است- وتمام مردم دریک اردوگاه بزرگ بنام جمع کرده است که مداوم انها وبیگناهان را میکشد واخیرا کاملا درمحاصره است وتمام اعرابی که به خاطر عدالت جنگیدند تار ومار وتجزیه کرده است—اسرائیل کور وکر نیست ولی بسیاری از اعراب ومردم دنیا را کور وکر کرده است- تا امروز نه به فلسطینی ها پاسپورت اسرائیلی داده است ونه پاسپورت فلسطینی دارند وبا کوبیدن انها که به سراسر دنیا پراکنده شدند میتوانند باز گردند- بی بی سی بل مهارت بدنبال سیاست انگلستان وامریکا حرکت میکند وارتش انان هرجا ولوبیابانها باشد میرود وتوجیه میکند کلمه بزرگ با لفظ درست میشود همانطور که ببر کاغذی با ببر راستین اختلاف ماهوی دارد بایدومولفه های بزرگ بریا یک رسانه بزرگ را تدارک کند ومیبایست مغز باز – دهان باز- وحقایق باز سرلوحه کارخودقراردهد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- زوایائی از خاندان پهلوی-جناب ثقه اسلام اقای علی زاد سرجیرفتی رحمت الله- کتاب خانم فرح دیباپهلوی( دقت کنید مدل اروپائی است)-":کهن دیارا:" نقد عالمانه کردند ومن از زوایای دیگری میخواهم وارد ان شوم نظریات شخص است بر منبای معلومات های عمومی است- اول این کتاب سازمان اطلاعاتی فرانسه مدیریت انرا بعهده گرفته است که فرقی نمیکند فرانسه نماینده ناتو است ولی درنزدایرانیان کمتر ایجاد حساسیت میکند- در ایدلوژی ویاعلمی ویامنشی شرط اول عقلا مراقبه است که انسان از مدار خارج نشود بقول سیاست مداران تصلبی است نه منعطف –غرب زدگی بایددقیقا موشکافی شود- کسی به غرب میرود خیابانهای تمیز ویدون ترافیک ومانندان که میبیند وازتعریف میکند این به معنای غرب زدگی نیست- وبسیار جاها درمرحله ول چون انسان علمندارد وتصور میکند که فورمول انها درست است ازانها به نیکی یاد میکند واینهم غرب زدگی نیست زمانی غرب زدگی است که میداندان فرمولها اشتباه هستند ولی بعلل مختلف که کمترین ان کلاس گذاشتن است که دردنیا هیچکس به پای ایرانیان نمیرسید وریشه ان مال درباربود واتفاقا دراین باره از حضرت ختمی مرتبت صلواته الله علیه واله والسلم حدیثی نقل شده است من از انگلستان بر گشته بودم به خانه یکی ازدوستان دعوت شدم وپدرایشان بازاری بود ودرجمع فرمودند پسرعموی من درلندن فلان خیابان که از فرودگاه هیثرو جز اولین خیابان هست دست راست مغازه سوم انجاکار میکند نصف فرمول های پیشرفت ایشان درانجا مال من است ونصف ان مال انگلیسی هاست ایشان یعنی من بخوبی میداد من کجارا درلندن میگویم شما انجا بروید ومن یک کاغذ میدهم به شما بدون انکه مدرکی بخواهد تا یک میلیون پوند به شما میدهد ومن طرف ایشان هستم ونه شما- دوست دیگری پیش من امد درباره اصطلاحاتی انگلیسی پرسید وگفت من یک سخنرانی دارم وشما را دعوت میکنم ومن رفتم ایشان همان سخنان من راگفت وفرمود دوست دانشمند اینجا است وازمن درخواست معنائی این اصطلاحات راکردند ومن پاسخ دادم تاامروز مسئله برای ایشان پیش نیامده است بعداز پایان خوداش رگرفت وسرانجام درگوش من گفت راه این است؟؟ نمونه فراوان داردودوم عجیب که درایران منحصر بفرد بود جنگ اعصاب چون مردم کمک میفمیدند که فرد دروغ میگوید دلیل میخواستند ولی بعضی موقع فرد راست میگفت ونمیتوانست دران شرایط انرا اثبات کند ولکن معامله هم نبودند- انسان درراه خطا اول بامیل ورغبت میرود وسرانجام با کمپلکس روحی مواجه میشود ونمیتواند ترک کند ونمیتوان ان راه نرود لذا میبایست راه های خاصی که شدت انر کم کند به یادبدهند وبگودینت د راهعملی همین است وبایدانراتحمل کنی ولی برای ایرانی ممکن است بسیار مشکل باشد وهمیشه برای توده مردم مشکل بوده است ولی بعض سیاستمداران راه را میپذیرنند- دراواخر حکومت شاه ترس غرب از اینکه شاه مریض روانی شود ویا افرادی از باکاخ ارتباط پیداکنند که بعد مشکل ساز شودبر ای حل این موضوع نیاز به فرح بود- یک مقدمه علمی بحث شود بهترین موجودی انسان رادراین ندیا میتواندتسکین دهد اول خداوند وبعد مذهب وگرنه انسان است واین امر درغرب تجربیات زیادی دارد ونیاز دارد که انسانی با مرواده داشته باشد که چاپلوس نباشد یک بندر درفرانسه که کتر اجازه میداده است ملوانها ی خارجی وارد انجا شوند وپس ازمدتی متوجه میشوند که دراین بندر بحران روحیب بیشتر ازجای دیگر است واص2لا به کشتی های روسی اجازه ورودبه بندر نمی داده است وپس از مدتی اجازه میدهد ومتوجه میشود وضع روحی بهتر شد- یکی از شخصیت بر جسته سوئد بحران روحی پیدا میکند وشانسی ایشان بعنوان خریدار از یک کشور افریقائی انتخاب میشود وپس از بازگشت احساس میکند که حال روحی اوبهتر شد ودستور میدهد که تعدای که بعد به 65 نفر میرسد از افریقا به استکهلم بیاید وایان از اطاقی مخفی در کنار خیابن معروفی انهارانظاره کند وتمام مشکلات انها راحل میکند ولی اجازه بیشازاین نمیدهند که افرادازاکشور بیاورد ومیگویند از کشورهای دیگر بیائید که شهر دورگه نشود-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- امروزه هواخواهان متعصب هردوحزب بهمانند نمایندگانشان درگنگره بیشتر به سمت مستقل شد میرونند وتا امروز اکثریت مردم امریکا درانتخاب اینده هنوز تصمیمی نگرفته اند این امر درطول تاریخ امریکا بی سابقه بوده است امروزه ریل قطارهرد وحزب به اتمام رسیده است وایدولوژی نجات بخش هنوز مشخص نیست بعنوان مثال دراخرین مناظر هردوکاندیدا بخصوص اقای اوباما از ان اقلامی که قبلا در سال 2008 روی ان کانون داده بود ومترکز شده بود که باعث انتخاب شدن شد امروزی یاخبری نبود ویابسیار کمرنگ بوداز جمله مبارزه باموادمخدر که هردو حزب به نظر میرسد که پرونده انرامختومه کرده اند وهیچگونه توضیح وانالیزی وتحلیلی درباره اش موجود نیست وضع هم چنان مانندقبل بحرانی است- بطوریکه حزب سوم که گرایشان سوسیالستی دارد به ن توجه کرده است وپیشنها د داده است که چنانچه امریکا دراین موردبه خط پایان رسیده است یک ماری جونا( حشیش) کم ضرر تز ازالکل ازاد شود ومخارج عظیم میبارزه بامواد مخدر ومشتقات ان صرف جاهای دیگر شود .مسائل اقتصادی- سیاستهای داخلی وخارجی واموزش وپروش مانندان است وحزب تصمیم گرفته است شخصیتی را به یک تور دنیا گردی درجائی که امریکاهزینه میکند بفرستد که بفهمد نتجه این مخارج چه بوده است وچه نتجه مثبتی برای امریکاداشته است؟؟امریکاها خودشان اعتراف میکنند که انسانهای معمولی هستند ودرمسائل زیادغورنمیکنند وزود راتبلیغات میپذیرنند ومیگویند ما درانتخابات نمی دانیم جزو برندگان هستیم ویا بازندگان هستیم- وکدام ایدها ویا دورنماها درمناظرات را ازدست دادهایم-ودانشمندان میفرمایندعقلا ودانشمندان حداقل ها راهمیشه بیان میکنند ومانهارا برندگان خطاب میکنیم- درباره تورم – دروغها- دروغهای لعنتی وامارها—جهان بر علیه ما شده است وچه اتفاقاتی درحال در شهرها وبخش ها رخ دادن است وجهان درحال تغیرات نامطلوب نشاندادن به ما است وما اصطلاحات جدیداقتصادی را درک نمیکنیم-بخلاف نظراقای رامنی که وعده مجانی کردن تحصیلات عالیه کرده است نظراش این است که قایق درحال غرق رامداوم باید اب اش راکم بایدکرد-گرچه دوکاندیدا اول خیلی صممیمی برخوردکردند ولی بعد ازمدتی عدم موافقت خودشان هردفعه بیشتر کردند-امریکاباید- افراد مستقل شوند ومتعادل فکرکنند وبه معادلات متوازن رو ی بیاورند- تاکتیک های تلویزونی توسط نشان دادن چهرهای نامزدهارا از طریق لانگ شات وتکنیک های دیگر که ایجاد جذابیت کند ولی حزب سوم با کلیدهای جنگ های زمینی وبا ایجاد رگه ها وتمایلات استقلال طلبانهوجمع کردن رای محافظه کاران کهمایل هستند وضع مالی انها خوب شود وباایده لیبرالی جمع گرائی منطقه ای بر خلاف میا اندو که گفته بودند فقط به ایندو حزب رای دهید یک نامزد جبری برای محافظه کاران خواهد بودن انکه همراهی با باند اقای رامنی بکند وبقول این گروه سیاست بسیار سخت واهنین شده است—وکارها خوب پیش نمیرود- وطرح های مالی هردو شوک وحالت انفجاری به افراد میداد- گرچه ظریات حزب سوم بر علیه ریسجمهور فعلی طرح ریزی شده بود ولی تحیقیقات دانشگاه ساففولک نشان داد که نظریات ایشان درنیو همشایر بیشتر به ضرر اقای رامنی بود تا اقای اوباما ونظر حزب سوم معتقد است شرکت انها درانتخابات اغاز خراب کردن رای اندو حزب عمده خواهد بود- وحرکت مردم رابه سمت مستقل شده رافراه و باعث میگردد – وباید یگچهره جدیدی متضاد باانکه است برای ایجاد اصلاحات نشان داد- ومیتوان انرا پروستیکای امریکائی نامید- که جامعه امریکائی توسط طیف هواداران متعصب ورسانه های وابسته به انها سرکوب شدند ورسانه درب ها را بروی انهاکه با بیانات ایکه از هیجانات قابل لمس وحس و بسیا رعمیق وصمصیمینشان داده میشود میبندند-؟؟-ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم –شوخی باشاه – غربیان معتقد هستند که حکمرانان کشورهای جهان سوم بافرهنگ مردمی به حکومت بر سند وبافرهنگ درباری غرب ادامه تا مرگ بدهند ومن نمیدانم چرا اینان از بدنامی نمیترسند ولی از شلاق میهراسند- جمهوری اسلامی نه جعل حدیث کرده است ونه تحریف حدیث کرده است- ولی معتقد است که خداوند منان ازقله میبنید ومااز پای کوه- ظریفی فرموده است جناب اقای بوش برای ان رهبر سازمان تجارت جهانی شد که ان سازمانرا ار ستبرد مسلمانان افراطی حفظ کنند وبقل شاه هرکس این مطلب رانفهمد الاغ است؟ چه کسی تصور میتواند بکند که درکاخ هم چاله میدان داد؟؟ وجالب ا نکه شاه خط قرمز دارد ولی اسلام ندارد- ایا اسلام علاقمند است که یک اسرائیل در تجارت جهانی سبز شود؟ ویا درکاخ سبز میشد- چه حزبی باید باشد وچه حزبی نبایدباشد بستگی به عقلا ومجلس وایدلوژی اسلامی دارد ویانظر وغرب ویاشاه کافی است وایا اسلام این حق رابه ایشان داده است؟؟ ایا پول وقدرت وطرفداری غرب ایشان راغنی کرد ویافقیر کرد به خوشبختی رساند ویا مفلوک کرد ومشکلاتایشان راحل کرد ویاواماند؟؟- ظاهر غرب راباید دید ویابا طن غرب راباید دید؟؟ افق ها را شاه ایجاد کرد ویادیگران؟؟ ثروت ملت مال جیب ایشان بود ویا بیت المال وحق مردم بود وایا این قانون هر کارخانه داری بایدسند خودرا نزدن شاه ببرد وشش درصدسود مال ایشان است برای همه امکان پذیر بود واگر نمیداد برای ایشان مزاحمت ایجاد نمیشد؟؟ واین ثروت نجومی درکجا است؟؟- چون دست دزد را نمیبرید بالاترین روشنفکر بود واقعا فکر میکردکه چرامردم شکوه از ندگانی نمیکنند تعجب دارد ویایک بازی مسخره کاخهای غرب بود؟؟ افراط وتفریط وهمه چیز باید طبیعی پی برود حرف نخسوزیر سابق انگلستان اقا ی ملبرون نیست؟ یک سنگگ نیمه خمیر ونیمه سوخته ودال بر بیسوادی نیست در کاخ باکنیکهام جائی برای اسقف زادوک هم بود تا بعضی جاها نقش محلل ایشان بازی کنند وایا ایشان توانست از معشوقه بود ملاکه تا زنومردبودن خوداش پلی بزنند واین مطلب اراجیف استهسمر بودن طبیعی تر است یامعشوقه بودن؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تحلیلی از کودتای نوژه- نوع اقدام وشکست کودتای نوژه پیام های بسیار عظیمی دارد- همکاری غرب وشرق وبسیاری از احزاب داخلی وسرعت عمل نشان ازان بود که حتما این کودتا بایدبه پیروزی برسد- - از لحاظ شرق ایران قوی ترین انقلاب مردمی جهان تا انروز بود وکمونیست زیر سئوال میرفت واز غرب تمدن غرب توسط بهترین دوستان غرب به زیر کشیده شده بود ودست صمیمی اسرائیل- یک از اهمیت های این انقلا باین بود که پانز ده سال هشداربه غرب وشرق واحزاب ایرانی وؤزیم داده شده بود که وضعیت ایران بحرانی است وتمدن ایران اسلامی درحال خفه شده است وکسی گوشش بدهکار نبود وبلکه برعکس قدرت خففقان از تمام منابع قدرت بشدت این ندا سرکوب میشد وفقط مستشاری ارتش امریکا تاحدودی از حقوق ارتشیان را دفاع میکرد بعنوان مثال ضداطلاعات افسری که خاله اش جای مادراش ایشان رابزرگ کرده بود وزنی ساکت هم بوده است ودراخر عمر مذهبی وطرفدار امام راحل شده بود به ایشان دستور داده بود که رابطه ات را باایشان قطع کند وایشان قبول نکرده بود وسه ماه درجات اش مداوم عقب میافتاد وایشان به مسشتاری شکایت میکند و مستشاری برخورد میکند وکاراش درست میشود- ودومی پسراش در دبیرستان با شاگردی نمره اول بوده است وفر زند یک روحانی مسن منزوی بود درخانهاش درس میخوانده است وباز ضداطلاعات ششماه درجه ایشان عقب میاندازد وایشان درجواب میگوید اصلا مسئله سیاسی مطرح نیست واگر بر فرض مطرح شود من پاسخگو خواهم بود واگر نتوانستم از شما سئوال خواهم کرد وباز ایشان به مستشاری مراجعه میکند وباز کار ایشان درست میشود وسومی یک افسر نابغه ای بود که عینا مانند استادان دانشگاه خاکی رفتار یمیکرد درکنکور به امریکا نمره اول شده بود نام ایشان راحذف کرده بودن که اهل سیاست وهارت وپورت نیست وژ ست نمیگرد وباز به مستشاری مراجعه کرده بود وانها برخورد کرده بودند واعزام شده بود ودرامریکا درخشیده بود وبعد از ایشان عذر خواهی کردند – بهترین نیروی ها نظامی درایران ودرمنطقه نسبت باه امریکا نیروی هوائی قبلا بود ودزدی های بی حد امریکا وبسیار مسائل دیگر انها روی گردان شدند ویک جزوهای از قیمتهای لوازم یدکی هواپیما منتشر کردند ویکی از سرهنگهای مسلمان دانشکده بهمن گفت این کار دوتا حزب تودهای نیست بلکه کار هفتاد درصد نیروی هوائی در سطوح بسیار بالا وایشان جزوه به نزد مستشاری میبرد ومیگوید چه خبر است؟ ایشان جواب میدهد ما -درر قابت با شوروی از لحاظ مالی کم اورده ایم وروحیه ملت مارفته است ومیخواهنددربعضی امور از شوروی تقلید کنیم وحال وضع شما چه خواهدبود شما کمونیست دواتیشه خواهید شد لذا بیادبه ما کمک کنید تا ازاین بحران خارج شویم ویاشن فرموده بوده است چناچه شما از بحران خارج شدید جبران خواهید کرد ایشان گفته بودمسلما واگر امریکا نخواهد بکند مایقه ریس جمهوری خواهیم گرفت مامدعی هستیم روسها بایدکمکی که به انها درجنگ جهانی دوم کرده ایم بپردازند ولی روحیه اترش درحال تغیر بود وروز به روز شدت میگرفت- نکته دوم ایران جزو کودتاچی هی امهم دنیا بود درعراق دوکودتا عامل اجرائی ایران بود وطرح ما ل ناتو درالمان بود وروسها نتوانستند برای سرگونی قاسم کوچگترین بوئی راببرنند که شرح ان بمانند که ازلحاظ علمی ایران فوق العاده پیچده عمل کرد که شرکت جاسوسی ما عراقی خلص بودمداوماز قاسم بخاطر کمک به اوجایزه میگرفت وتمام تست امنیتی از عراق جرانکه جزوبهترین شرکت های عراق بود- وتمام اسرارهای روسی ودیگران از لحاظ امنیتی کشف میکردند وبه ایران میفرستادند واز طریق ایرام به المان میرفتند المانی ها مدوام گله میکردند که چرا مستقیما به ما نمیدهد وانها میگفتند برای انکه اطلاعات لازم جاسوسی رابما نمیدهید؟ وبه ایران میگفتند ان اطلاعات رابه غرب ندهید وهرکاری ضد اطلاعات نیروی هوائی کرد به این نتجه رسید که سکوت کند وحقوق کارمندان مخصوصاضداطلاعات سه برابر کردوبریا اضافه کار سقفی قائل نشد واضافه کارراهم سه برابر کرد- امریکی ها معتقد هستن علوم نظامی وجاسوی پیجیده تر از پزشکی است وبه تجارب عملی حقیقی زیادی نیازمند است که بحث ان بمانند تقریبا با انشرایط اموزشی در امریکا موجوداست پس از دهسال فردتازه میتواند درسطوح بالاشرکت کند وحق بیان نظریه ندارد وکامل مشخص میشود که غرب وشرق حداقل بایدپانزده سال در اینران کارمستمر وعلمی انجام دهند شاید سی درصد شانس داشته باشند وضعفهای وحشتناک در سیستم کودتا بسیارخنده اور است- من شخصا معتقد هستم که تمدن نظامی دردنیا نفر اول ایران است ودم اتریش وسوم اعراب واین امر درنبرد بارعراق بخوبی وتاحدودی خوداش رااشکار کرد- و.اتفاقا نیور هوائی وهوانیروز سهمی درحدود سی درصد رادارا هستند-ومن فقط دونکته را متذکر میشوم – که اولا هیت کودتا بایدحداقل پانزده نفر درراس  باشد ولو کودتا بخش ازان لو رود مابقیه تا پانزده لایه محافظتی راعبور کند ومانند کرم خودراباز یابد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99