سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-روزنامه پراگ نوشته است- یک کشور افریقائی  که البته کشورهای دگیرافریقائی این درخواست از پراگ داشتند- که روش مرغ داری ودام داری وکشاورزی وکارهای فنی ماند برق کشی خانه ها ولوله کشی را به انها یادبدهند؟؟ تنها جائی که انها بلد هستند مزارع خوک  اصلاح نژادشده است کشور چگ دراین زمینه ها دران کشور افریقائی  سرمایه گذاری کرده است- کشور یک مزرعه خوک ایجاد کرده است وتعدادی خوک از افریقا اورده است از فقرار معلوم ملت چگ علاقهای به خوک ندارند ودرثانی گفتند اگرقرار خوک پرورش داده شود- ماخودمان بلد هستیم اصلاح نژادکنیم نیازی به ورود خوک از افریقا نیست- اگر کمونیست ازادی معقول به بلوک خود داده بود واجازه پیشرفتهای علمی وابداعات به بلوک داده بود ودراین زمینه کمک کرده بود دنیارا کمونیستی میکرد این خداوند منان است که چلوی چشم انها سد درست میکند وعقبانها سد درست میکند که راه پیشرفت رابخوبی درک نکنند- این عبرتی برای ما است که ازادی مغقول که امروزه داریم0 پیشرفت درعلم داشته باشیم خاورمیانه بگیریم اهمیت ندارد بین ردی ها نمره بیشتری بیاوریم- باجهان غرب  باید رقابت کنیم- وانچه بلد هستیم به جهان سوم یادبدهیم


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای روبرت زارتسکی- بادیدی جدید به فلسفه پوچی جناب اقای کامو-نگریسته است- وانرا فلسفه سیاسی زمان بحرانی بین جنگ اول ودوم  که تبعات اش درشاخ افریقا وبخصوص الجزایر محل تولد اقای کامو بسیار دهشتناک بود وهم چنین نظریه درباره اگزیستنتیتالیسم-=اقای جین- پول سارترکهانهم مولود زمان خوداش است- ودر ان شرایط بایدمعنا شوند-هردو فیلسوف خواستند ارزش حیات مطرح کنند-0میتوان نظریه اقای البرت کامو- چنین معناکرد که وارد یک زندگانی پوچ شده ایم-گرچه اندکی باعث تعجب است که – اقای کامو- زندگانی پوچ مینگرد- اشان زمانی در الجزایر به دینا امدکه ان کشورتحت استعمار اهنین باقواعد اهنین فرانسه بود- درنوجوانی پدراش را در جنگ اول جهانی از دست داد وبه عفونت ریه دچار شد- وبا ا ضطراب وضعیت اقتصادی جهانی که رنج زیادی برای در سال 1930 فراهم اورد- کشتار بی سابقه ومسائلی که درارتباط باجنگ حهانی بوجود امد- برای اقای کامو-شگفتی-ما  از این زندگانی-درنتجه مقابله باجهانی استکه نمیپذیرد- که که استعمار گر وغلبه کننده است-این این امر زمانی اتفاق میافتد-که نیاز ما- بامفهوم ریز ریز شدن بی تفاوتی- بی تحرکی ومطلق گرایی جهان است—درنتجه یک حکومت پوچگرا- یک حکومت خود مختار نیست—اما- ما دم وبازدم از فضای بینهایت که مارا-دو پاره کرده است-بین ما ویک جهان خاموش—جهان به معنای صرف یک جهان- بی  منطق وبی معنا است-این تنها چیزی است کهمیتوان گفت- اما پوچی این است که مقابله کنیم بااین بی منطقی وبی عقلی و –وحشی گری ممتد برای شفافیت  ایجاد کردن مسائل برای کسانی که مداوم جهان دربوق کرنا انسان دوستی رامیخواهند وارد قلوب مردمان کنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب افاقای مسعود رجوی کجا است-؟؟مقدماتی لازم است-درقبل از انقلاب-بلوک کمونیست- مش مبارزه مسلحانه وسوسیالیسم- رامحبوب جوانان کرد وایرن بالاترین چپاول  درجهان بود گرانترین قیمت هواپیمای جنگی فاتنوم چهار- متعلق به ایران بود پنچاه دومیلیون دلار- کره جنوبی بیست وشش میلیون دلار وترکیه دوازده میلیون دلار—قطعات هوایپیمای جنگی بجز بخش الترونیک ومادا العمر هستند حتی به خلبانهای ایرانی گفته بود هرسه سال تاپنج سال پنچاه میلون دلار فطعه عوض شود- اینها باور کرده بودندبعدها فهمیدند- موضوع چیست- مابقیه بماند-اقای رجوی از دوموضوع استفاده کرد هم مش مبارزهمسلحانه وهم مرام های کمونیستی مدرن ومترقی که درمنطقه جناب اقای صدام انرا اجرا میکرد وحزب کمونیست عراق زیرنظر دقیق اقای خروشجف بودوایران از طریق عراق  کنترول میکرد وصدام قدرتی درمقابل حزب کمونیست عراق نداشت-  بسیاری ز کمونیست ابادانپاسپورت عراقی وعضویت در حزب کمونیست راق داشتند- وبه محض خطر به عراق  واگرخطر زیاد بود از طریق عراق به شوروی میرفتند وشاه هم این موضوع میدانست-هرکاری درباره حزب کمونیست میکرد- رضایت انرا از شوروی میگرفت- اقای رجوی  برای انکه-مارک امریکائی نخورد- پایگاه خودرا در فرانسه قرارداد- که حزب کمونیست بسیاردرانجا مخصوصا حزب کمونیست طرفدارشوروی وبسیارقوی است- ولی به نظر اکثر الیت های جهان وایران قویترین سازمانها همه لحاظ- چه قدرت مالی وچه هوشمندی های  فوق العاده که انسان متحیر میکند وشیطان را به تعجب میاندازد- پنتاگون وسیا است- کمونیستی تربیت میکند که روسها ایوالله میگویند وسپس نوچه انها اسرائیل- دردانشگا شیراز سرکلاس درس شاگردی از استادگله کرد که من دردبیرستان شاگردممتاز بودم دررس شما زیادزحمت کشیدم نمره دلچسبی نگرفتم  ایشان فرمودند زودبرو خودرا به سیا معرفی کن- حداقل پنج برابر تا پانزده برابر دانشگاه هاروارد حقوق میدهد- خوب ایشان نبض جوانان میدانست وخوب هم رهبری شدوزمایکه درفراسنه بود امام رحمت الله  که غول فکربود به فرانسه گفت وجودانها درفرانسه به ضرر شما است وفرانسویان متوجه این مسئله شدند- اقایان به عراق امدند- سیاست اقای صدام- دراوائل کار سیاه نمائی بود- بعلت فقرعراق دزدی فراوان بود بخصوص از مغازه ها ویکی از جاهابصره بود- صدام گفت شبها درب مغازه باز باشد واگر دزدی شد من دوبرابر خواهم داد وبپلیس دستور داد هروز هفت نفرازانها بایداعدام شوند وسه نفر از مخالفین به زندان بیفتند وبعضی ازانها بعدازانکه ترور شخصیت شدند روزی سه نفر اعدام شود- زمانی که درحالت فراری بود به مردم عراق پیام داد مانند شاه کهاگرمن اخراج شوم بلائی سرشما خواهد امد که  درتاریخ بنویسند بعداز انقلاب ایران مشخص بودکه تامدتی که درایران قدرت مذهبی حکومت میکند نه سرمایه داری ونه کمونیست  نمیتواند-مردم راجلب کند ومردم به سمت مذهب متمایل میشوند وبخصوص ریشه شیعه درعراق است اقای رجوی به عراق امدتا انجاکه ممکن است- باهمکاری صدام ضربه به ایران بزند ولی به دالئلی که بعدا ذکر خواهم کرد که عمدان نابودی شیعه وسنی رادیکال درعراق  باهمکاری امریکا درجنگ بر ضد عراق وصدام- شیعیان وسنی هامتوجه جریان شدند وبر ضد صدام انقلاب راه انداختند-جهان کفرمتوجه دشد که قابل کنترول نیست مگرتوسط امریکا- لذا اقای رجوی به اردن رفت ورغد دختر صدام اعلام کرد من انتقام پدرم ودوتابرداران خودراخواهم گرفت وحزب بعث برسرقدرت خواهم اورد- چون حزب بعث منفوربود- حزب افسران ازاد بعث –که دقیقا همان حرب بعث صدام هستند شروع بکار کرد ولی حزب بعث مذهبی افراطی نبود ونیاز بود که یکحزب افراطی مذهبی  هم بوجودایدنظرحقیراست که بعدا که به قدرت رسیدند کاردست حزب بعث باشد وولی رهبری بدست  القاعده سپس تکفیری وداعش بوجودامد که مدیرعامل تمام انها خانم رغد است وجناب اقای رجوی مشاور ایشان است که بعدا براندازی ایران رابعهده بگیرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-مدتی قبل علاقمند شدم- که داستانهای کوتاه انگلیسی در اینترنت ضبط کنم وبخوانم-دریک جستجو امار نشان میداد که داستانهای کوتاه به زبان انگلیسی در اینترنت- ماهانه  سیصد هزار است-پائین تراز ان یک سایت بودکه صاحب  سایت فردی است که در تحقیقات پزشکی نفر سوم امریکا شده است  وقسم خورده است که تانفراول تحقیقات کند وهمیشه دانشجوی دانشگاه باشد- سپس وارد رشته روانشناسی شده است تحقیقات اش درسطح دکتری دهم امریکا شده است وگفته است تانفراول نشوم بیاد در این رشته تحقیق کنم- ایشان فرومول های روانشناسی تقسیم به بیست هفت نوع کرده است وبای هرنوعی  یک سایت درست کرده است بیشتر توجه اش برمسائل بالینی است که بسیار متنوع است- مثلا مریض بداخلاق را چگونه خوش اخلاق کنیم ویا پرستا بد اخلاقرا چگونه خوش اخلاق کنیم ویا والدین بداخلاقرا چگونه مهار کنیم وغیره هرکس دراین زمین تحقیقات ولو اسان کند از سراسر دنیا انها توسط تیمی دانشگاهی تصحیح میکنند ویا درسایت میزنند ویا به خانه ایشان پست میکنند وبه بهترین جایزه کلان میدهد وانها باید درغالب یک داستان بیان کنند- سایت دیگری داستانهای کوتاه برای افراد ماجراجو که مثلا  به قطب رفتند وانواع واقسام- وبخصوص روی مسائل خانواده سیاست وغیره پس کسی که بخواهد از غرب الهام بگیرد راه برای او بسیار اسان وباز است وحال یک سیات دراینرن بگوید داستانهای کوتاه درباره یک خانواده- اسلامی- ایرانی بنویسید- بسیاری نیمتوانند تصور وتجسم کنند ولی زندگانی غربی بدون انکه به دانشگاه رفته باشند ویا به غرب رفته باشند میتواند بنویسند- ودران زندگانی جذابیتی  پیدا نمیکنند- پیچیدیگی درک نمیکنند—درحالیکه هدف خلقت دراین نوع زندگانی است- چگونه نمیتواند جذاب باشد؟ ویا پیچیده درضمن سادگی نباشد- یک سبک جدیدی درسینمای اسپاینا  اخیرا بوجود امده است- مه محور شناختی  وکلیدی بسیار اسان  شده است- درست اش هم همین است که تازه دارند درک میکنند چون مطلب پیجیده ندارند- پیچده انها هاری پاتر- ادم های کهکشانی  انها که نمیتوانند ابن عربی  داشته باشند سعدی ومولوی وحافظ داشته باشند- داستان فیلم وائل عشقی است یک خانم پرستار عاشق یک مرد دیوانه نجات دهند درختان جنگلی است که همراه اوبه جنگل میرود   -سکانس های بسیار جذاب دراماتیک  وافت وخیز مختلف میشود وعاقبت به خوشی تمام میشود غیر ازاین غرب نیست- هدف خلقت دراین فیلم ها گم است- یک مفسر خارجی درباره یک فیلم ایرانی مینویسد بخوبی سایت  جنسی به سبک غرب پسند مطرح شده است- مشکل ما این است دم از هدف میزنیم ولی هزینه قابل قبول مانندغرب نمیکنیم- درنتجه مجبور هستیم از انها شعله بگیریم- که به هیج وجه کمک به فرهنگ  ایرانی- اسلامی ما نمیکند مگر دربحث تکنیک  وشناخت ابزارها- واز کودکی تا پیری زندگانی مارا فیلم های خارجی پرخواهد کرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نیم نگاهی  نقد وانتقادبه مقاله  دانشمند معزز  جناب دکتر عبدالجواد فلاطوری  با  عنوان – ایا اندیشه  های حقوق بشرغربی با قران(ارزشها) سازگار است ؟؟- -برگرفته از مجله چشم انداز ایران- شماره 96-ایشان مینویسد—تکلیف ما دربرابر تحلیل های حقوق بشر غربی چیست؟تا کجا میتوان سازگاری  ویاعدم سازگاری  این مصوبات با گفته های قرانی رانشان داد؟؟- اندیشه جهان اسلام درباب عمل به حقوق بشر چیست؟- ومسائل ومشکلات اساسی اجرای حقوق بشر چیست؟- اعلامیه حقوق بشر یک دیباچه دارد وسی ماده-که به وسیله مجمع عمومی  ملل متحد در دهم دسامبر1948 تا کنون تصویب وبه اطلاع عموم  رسیده است- منشا این قوانین و مواد  -اول این است که انسانها درانسانیت برابر هستند- دوم- منبع دیگر-ان- عقل مطلق است که این عق درهم  انسانها یک سان هستند- ومیتواند امر مطلق ویا ارزش مطلق را تشخیص دهند- وپایداری وجاودانی انهم به همین علت است- بعضی ها انسانیت را در مردم درخود مطلق ودر دیگران نسبی میدانند- ازجمله یهود- که انسانیت کامل مال انها است وعقل مطلق هم برای انها است- وغربیان هم اگرچه وانمود نمیکند ولی درعمل چنین تلقی دارند- درحالیکه دراسلام وادیان واقعی  اللهی- همه از عقل مطلق وانسانیت یکسان وبرابر  برخوردار هستند- ایشان متذکر شده است که یونسکو درسال 1981 به ایننتجه رسیده است که دراسلام  بیش از بیست تا از حقوق بشر را ذکر کرده است؟؟ درحالیکه به مراتب بیش از این است- شخصی باامام کاظم صلواته الله علیه واله والسلممکاتبه داشت وارزش های اخلاقی وحقوقی درخواست میکرد تا نامه به هفتاد ارزش وحقو.ق کلی رسید وایشان درنامه بعد باز درخواست کرد امام همام صلواته الله علیه واله والسلم درجواب فرمودند که بیش از این نیاز نیست زیرا میتوانم تا هفتصدتا بنویسیم ولی اگر اجرا نشود مجازات دارد- ما-درقرانبا تعممیم های عقلانی بسیار میتوانیم ارزش ها را بدست اوریم—بعنوان مثال اصل توبه- اصل قصاص- یهودبعلت انکه خودربرتراز دیکران دانست وحتی برپیامبران یهود حس برتری داشت وبه قوانین الهی عمل نمیکردازحق وحقوق الهی گرفته تامردم – یا حق را منکر شد ویا تحریف کرد ویادورزد موردغضب قرار گرفت- ومسیحیت چون مردم رافریب داد وگمراه کرد مورد غضب قرار گرفت- اصل تقوا- هم شامعل امرهای عقلانی میشود وهم امرهای وحیانی امرهای عقلانی مانند دایره کوچکی در دایره بزرکتر وحیانی هستند بیشترارزش های وحیانی توجیه عقلانی شده است وانهائیکه نشده اند حتما عقلانی هستند- یا در سوره حضرت یوسف علیه السلام- فساد وفریب وتحمیل خلاف- جلوی ازادی بیان را گرفتن حقوق افرادرانادیده گرفتن وبی جهت زندانی کردن وغیره میتوان استنباط عقلانی کرد- یا در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام مبارزه با بداندیشی- وظلم به انسانها است میتوان انراتعمیم داد- جلوی ازادی بیان گرفته است ومیتوان بهمین دلیل با کتب مضر ومنحرف مبارزه کرد وبا نوشتن ردیه ونقیضه دقیق انهارااز چاپ کردن جلوگیری کرد ولی درخارج ازقلمروی اسلام نبایدکاری کرد وهمانطور نویسنده محترم بیان کرده است از صفات الهی ماندجوشن کبیر وادعیه ها میتوان دارزش های زیادی بدست اورد- دراسلام دونوع گناه داریم  که نباید انجام شود یکی گناهانکلیره است ودیگر گناهان صغیره است است-حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم به بت پرستان مدینه به بعضی از انها خرما میداد که قلب انهاراتلطیف ونرم کند واتفاقا موثر واقع شدانها خودرا ازدیگر کفار کنار کشیدند- خلیفه دوم خدمت ان سرور کائنات رسید صلواته الله علیه واله والسلم- دلیل این امرا پرسید حضرت رسول اکرم صلواته الله  واله والسلم- جریان را گفتند وهمان زمان ایه ای دراین مورد نازل شد- اسلام  افراد را درمورد ایمان وحقوق دودسته اول ودوم نمیکند-انسان فی نفسه تمامیت انسان برای او مطرح است لذا تازمانی که کافر اهل مبارزه وخصومت با مسلمانان نیست حرمت وکرامت  انسانیت اش را باید مراعات کرد ودارای این کرامت انسانی میباشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات د شخصی است-اقای دونالد ترامپ- درکمپین انتخاباتی خوداش- خط قرمزهای خوداش طوری تنظیم گرده بود که برضد وانتی تز- اوج مطالب مثبت دمکرات ها بود- حال دمکراتها همین تاکیتک را به اقای ترامپ تحمیل میکنند وهمنطورکه ایشان جمعیت رابه سمت خود کشاند حال دمکرات جمعیت را بدنبال خود میکشانند- اخیرا اقای ترامپ فرمودند بچه هائی که مهاجرین غیرقانونی زمانیکه وارد امریکا شدند انهارا درامریکا به ثبت نرساندند وبرگه قانونی دریافت نکردند همراه والدین میبایست اخراج شوند- ولی دمکرات ها به انها ارزومندان- ورویا دار میگویند ومخالف  اخراج انان هستند- وتوانستند جمعیت زیادی راباخودهمراه کنند که قبلا طرفدار اقای ترامپ بودند- واقای ترامپ سخت از اینموضوع عصبانی است- که بعضی انرا بازی جدید ایشان میدادنند گرچه غیر مستقیم  ایشان گفته است نظریات من به دمکراتها درحال نزدیک شدن است- ودرباره دویار جنوب شرقی هم گفته است تعمیر میشود- این را یکنوع  رای دزدی میدانند- افراد مهاجر که در کشورشان انهاغیرقانونی میدانستند به امریکامهاجرت کردند ودرامریکا اقی ترامپ انهاراغیر قانونی میداندبجز همجنس گرایان-درهرحال بسیارمعتقد هستنداقای ترلمپ به سمت یک خودکشی سیاسی نزدیک میشود


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است—جناب ریاست محترم تاجیکستان—فرمودند—که-حجاب ولباس سیاه-متعلق به فرهنگ تاجیکستان نیست-درحالیکه تاریخ تمدن همه کشورهای سابق دارای حجاب وگاهی بسیارسخت بودند ازکشور رومانی وهخامنشیان وبخشی از یونان- من اخیرادر اینترنت عکسهای عروسی دست جمعی مردم مقدونیه را مشاهده میکردن که دقیقا لباس خانم ها تقلییاز لبساس مغولهای که وارد اسیای مرکزی وایران شدند وبا دامن های اطلسی با رنگ ساده- که رنگ پارچه درتاجیکستان پیشرفت بسیارزیادتری داشته است- که امروزه درتاجیکستان به لباس-عید نوروزی مشهور است- ویک دستور اسلامی  اسلامی  است- برای خداوندمنان فرق  که زنان برهنه باشند یا پوشیده باشند- ارزش های اولیه انسانها وقار ومتانت علم وایمان وتقوا  واخلاق نیکو است – اندام زیبا ویا زیبائی ویاثروت وقدرت ویا جاذبه جنسی این ا ارزش های بعدی است که بشرطی از را حلال بدست اید وباعث تحقیر جامعه نشود – شخصی در طول حج با دوستانش به مکه میرفت- ومداوم گوسفند کشت وغذا درست کردند- به مکه رسید خدمت امام صادق علیه السلام رسید وگفت امام همام صلواته الله علیه واله والسلم – اشکالی اگر درمن سراغ دارید بیان کنید –امام علیه السلام فرمودند یک مشکل تو مداوم قربانی کر دن گوسفند بود- یک دفعه میکردید کافی بود ودفعه بعد یکی ودبارهم غذای ساده ای میدادی- این افراد پول داشتن خودغذای خودرا تهیه میکردند حال خجالت میکشند که نمیتواند جبران کنند وافسرده میشوند- مسائل بصری ودیدن یک امر مستقیم است وتاثیرات اش انی است وقابل  جلوگیری کردن نیست یک وضعیت اسف بار را نگاه کنید روی انسان بلافاصله اثر میگدارد ویک وضعیت شادی افرین انسان تماشا کند بلافاصله شاد میشود- جاذبه جنسی هم به همین نحو است این امر بر ارزش های اولیه فرد غلبه انی دارد- وارزش های اولیه ان خانم به ذهن خطور نمی کند بقول خارجیان چون تاثیرات حیوانات سیرک دارد- لذا حجاب این امررا برعکس میکند- اسان بدنبال ارزش های اولیه میرود- من درسایت دانشگاه الازهربرا یاثبات حجاب حدیثی اورده بود که درست است یانیست مدنظر نیست که دختر خانمی به منزل رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وارد شدند مثلا شیرنیی فراهم اورده بودند وبه دیگرات تعارف میکردند در زمان تعارف استین کمی کوتاه میشد وحضرت رسول اکرم صلوااته اله علیه واله والسلم-روی خودرا برمیگرداند وسرانجام وضعیت حجاب رابرای ایشان تبین کرد- حال بردارن سنی اخیرا فرمودند حجاب برایزنان ودختران  پیامبر اکرم صلواته الله  علیه واله والسلم واجب است وبرای دیگران مستحب است- درهیچ حدیثی مستحب بودن را نمیتوان اثبات کرد واصلا وجودندارد پس-همگانی است وقران هم مستحب بودن باقرینه میبایست بگوید که نگفته است—واین مطالب اخیرا بیان میشود که تحت تاثیر غرب- بوجود امده است- درانگلستان درحالی که سعی میکنند که خانم هاوضعیت ساده داشته باشند ویک خبرنگار متوجه شد که درحال رشد برهنگی هستند ولباس های برهنگی راکه مغازه داربعلت نخریدن ورشکست میشود- کمک مالی بلاعوض میدهد ودرشهرها خانم ها تصمیم گرفتند که ممنوع باشد درامریکا ازاد بودتاجوانی برای انکه دختری درلباس  نایلونی نگاه کند از بالکن سقوط کرد ومرد واین امر ایجاد مسئله کرد تا انهاهم درشهرممنوع کردن ولی برای فیلم برداری ازاد هستند- تمام خانمهای غربی که مسلمان شدند وروسری میپوشند اذعان کردند که قبلا فکر میکردیم که ارامش داریم وحال فهمیدیم که قبلا نداشتیم وحال دارای ارامش هستیم- اشکال دیگر برادران سنی دراین است که اخرین مذهب سنی را مدرن احساس میکنند وداعش را بهترین ایدولوژی اسلامی میشناسند که هم حجاب سفت وسخت داشته باشند وهم انقلابی احمقانه باشند انقلابی اسلامی یعنی ایدولوژی که دقیقا بقول معمار انقلاب رحمت الله علیه ناب باشد وطبق دستور عمل شودنه یک کلمه کم ونه یک کلمه زیاد وبرای این گروه باید راه چاره ای تربیتی پیدا کرد-فرهنگ اصیل اسلام را نشان داد نه انکه حجاب را ضد ارزش وضدفرهنگ وانمود کرد انشاالله تاجیکستان را حق وحقیقت را کشف خواهد کرد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99