سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخیر بحث اززندانهای- ایران است- یکی از عملکرد جمهوری اسلامی- سیاست زدائی  اقلیت ها است- که مهمترین اشکال همین است- تصور میکنم شاه در سویس بود- بیان کرد کسی میخواهد کمونیست باشد اشکال ندارد- ولی حق چالش باما ندارد واگر وارد چالش شد ماهم وارد چالش میشویم- غربیان اینراپذیرفتند- چون به نفع انان بود-حال نمی پذیرنند- زیرا به ضرر انان است-تاکتیک انان این است- که سیاست باطل اگر اکثریت باشد- میگویند حقوق دمکراتیک- واگر اقلیت باشد حقوق اقلیت- ولی دربحرین ویمن بخوبی روشن است برای مسلمانان نه اکثریت قبول دارند ونه حقوق اقلیت ر ا قبلول دارند-؟؟-خداوندمنان بزرگترین  وقوی ترین روانشناس وانسان شناس وجامعه شناس وبیش ا ز همه به انسان محبت دارد وپیامبری صلواته الله علیه واله والسلم  که تربیت است درهمه ارزش ها دراوج است- مردی سیاه پوست خدمت پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم رسید- وگفت من یک زن سیاه خوب ولی زشت دارم زن شما بسیارزیبا وسفید است وزن خوبی است یک سال شما زن من راداشته باش ومن زن شمارا وسال بعد برعکس میشود- حضرت پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودن من راضی هستم ولی خداوندمنان قبول نمیکند شما بااین زن با ایمان باشید به بهشت وارد میشو.ید ودرانجا سفید میشوید ودراحادیث دیگر هررنگی به خواهید- درلندن یک اقای کمونیست-ایرانی- پیش من امد فرمودنددوسال سئوال از شما دارم- یکی همه عقلای جهان ابجو میخورند که نشاط پیدا کند کمی هم ضرر داشته باشد اشکال ندارد زیرا خیلی از داروها مثلا اثبات شده است به کلیه ضربه سنگین زده است- من گفتم اولا مشکلهای روحی را ابجوحل نمیکند یک مسکن خطرناک است ودرثانی بای نشاط بیشتر این راه حل منطقی نیست- درثانی ان دارو بعلت کمی مدت تجربه تشخیص داده نشد  بعدکه فهمیدند گفتند کسانی کلیه درد مزمن وحاد نداردنخورند وکمی استفاده کند وبلافاصله داروی جدیدی ساختند دوم فرمودن خداوندمنان بهسفیدپوستان بیشتر توجه کرده است وسیاه پوستان درحقیقت تحقیر کرده است ومثلا درجاذبیت جنسی – من گفتم درقیافه بعلت سوتغذیه  است  انزمان روستائی ایران بعضی قیافه خوبی نداشتند بعلت سوئ تغذیه وفشار کار- بعدمن تحقیق کردم کهجذابیت زنان سیاه پوست برای مردان شسیاه پوست کمتر سفید پوستان نیست بلکه شهوات جنسی انان قویتر است- نرم بدنی زنان سیاهپوست بیشاز نرمش زنان سفید پوست است- ودرادا واطوار قوی تر از سفید پوستان هستند واز لحاظ حنجر بسیارقویتر هستند اگر کس ی به نقای وکنده کاری شکال اروپائی درپنچ قرن برود وحشت میکند-در احادیث است که که خداوندمنان فقط برای نژاد عرب که دربعضی استعدادها کم میاورند قدرت جنسی انها را زیادتر کرده است-خداوندمنان میفرماید هرکسی هر ایدولوژی باطلی داشت وحربی نبود یعنی اهل چالش نبود کاری به انهانداشته باشید واگر وارد چالش شد با بحث مجادله احسن داشته باشید ولو نیاز باشد معجزه ببیند- ولی اگر منطق حق را نپیذرفت- وحربی بود با او برخورد کنید ازانها نترسید ازمن بترسید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخیر بحث اززندانهای- ایران است- یکی از عملکرد جمهوری اسلامی- سیاست زدائی  اقلیت ها است- که مهمترین اشکال همین است- تصور میکنم شاه در سویس بود- بیان کرد کسی میخواهد کمونیست باشد اشکال ندارد- ولی حق چالش باما ندارد واگر وارد چالش شد ماهم وارد چالش میشویم- غربیان اینراپذیرفتند- چون به نفع انان بود-حال نمی پذیرنند- زیرا به ضرر انان است-تاکتیک انان این است- که سیاست باطل اگر اکثریت باشد- میگویند حقوق دمکراتیک- واگر اقلیت باشد حقوق اقلیت- ولی دربحرین ویمن بخوبی روشن است برای مسلمانان نه اکثریت قبول دارند ونه حقوق اقلیت ر ا قبلول دارند-؟؟-خداوندمنان بزرگترین  وقوی ترین روانشناس وانسان شناس وجامعه شناس وبیش ا ز همه به انسان محبت دارد وپیامبری صلواته الله علیه واله والسلم  که تربیت است درهمه ارزش ها دراوج است- مردی سیاه پوست خدمت پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم رسید- وگفت من یک زن سیاه خوب ولی زشت دارم زن شما بسیارزیبا وسفید است وزن خوبی است یک سال شما زن من راداشته باش ومن زن شمارا وسال بعد برعکس میشود- حضرت پیامبر اکرم صلواته اله علیه واله والسلم فرمودن من راضی هستم ولی خداوندمنان قبول نمیکند شما بااین زن با ایمان باشید به بهشت وارد میشو.ید ودرانجا سفید میشوید ودراحادیث دیگر هررنگی به خواهید- درلندن یک اقای کمونیست-ایرانی- پیش من امد فرمودنددوسال سئوال از شما دارم- یکی همه عقلای جهان ابجو میخورند که نشاط پیدا کند کمی هم ضرر داشته باشد اشکال ندارد زیرا خیلی از داروها مثلا اثبات شده است به کلیه ضربه سنگین زده است- من گفتم اولا مشکلهای روحی را ابجوحل نمیکند یک مسکن خطرناک است ودرثانی بای نشاط بیشتر این راه حل منطقی نیست- درثانی ان دارو بعلت کمی مدت تجربه تشخیص داده نشد  بعدکه فهمیدند گفتند کسانی کلیه درد مزمن وحاد نداردنخورند وکمی استفاده کند وبلافاصله داروی جدیدی ساختند دوم فرمودن خداوندمنان بهسفیدپوستان بیشتر توجه کرده است وسیاه پوستان درحقیقت تحقیر کرده است ومثلا درجاذبیت جنسی – من گفتم درقیافه بعلت سوتغذیه  است  انزمان روستائی ایران بعضی قیافه خوبی نداشتند بعلت سوئ تغذیه وفشار کار- بعدمن تحقیق کردم کهجذابیت زنان سیاه پوست برای مردان شسیاه پوست کمتر سفید پوستان نیست بلکه شهوات جنسی انان قویتر است- نرم بدنی زنان سیاهپوست بیشاز نرمش زنان سفید پوست است- ودرادا واطوار قوی تر از سفید پوستان هستند واز لحاظ حنجر بسیارقویتر هستند اگر کس ی به نقای وکنده کاری شکال اروپائی درپنچ قرن برود وحشت میکند-در احادیث است که که خداوندمنان فقط برای نژاد عرب که دربعضی استعدادها کم میاورند قدرت جنسی انها را زیادتر کرده است-خداوندمنان میفرماید هرکسی هر ایدولوژی باطلی داشت وحربی نبود یعنی اهل چالش نبود کاری به انهانداشته باشید واگر وارد چالش شد با بحث مجادله احسن داشته باشید ولو نیاز باشد معجزه ببیند- ولی اگر منطق حق را نپیذرفت- وحربی بود با او برخورد کنید ازانها نترسید ازمن بترسید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-سایت شیعه نیوز—مطلبی دارد-انگیزه  اصلی بن لادن از اجرای حملات یازده سپتامبر فاش شد-نویسنده میخواهد علت نفرتی که اقای بن لادن از امریکا داشت که باعث طرح نابود کردن برجهای دوقلو منجر شد که درباره ان درامریکا بسیارتحقیق شده است- وفیلم ساخته شده است که به نظرحقیر برای گمراه کردن است- زیرا غرب هنوز به عوامل خارجی برای پیشبرد کارهای سیاسی خوداش نیاز دارذد- چند علت را بیان کرده است که اول اقای بن لادن میخواسته است کهدر کشورمادی خود سودان زندگانی کند- که دقیقا تاریخ برعکس انرا میگوید بیشتر در امریکا وعربستان بوده است-  ودرعربستان هم زندگانی تجملی هم نداشته است که درافغانستان از ان زندگانی محروم باشد- درغرب جاسوسان خود انگیزه زیاد دارند وگرنه انتخاب نمیشوند- عدم انگیزه درجاسوسی  بسیار خطرناک است وروانشناسان غرب جاه طلبی زیاد وپیدا کردن شهرت بخصوص سیاسی که دراحادیث دقیقا به ان اشاره شده است- شهرت اولین انگیزه انسان ها است بخصوص در مردان انگیزه سیاسی- وسپس پول وبعد سکس- تا مشاور کاخ عربستان پیشرفته است واز مشاوین کمپانی های امریکا بوده است وباوجودانکه خیریه داشته است درطول زندگانی اش ثروت اش کم نشد بلکه زیادشد- امریکادی با نوشتن هفتاد جلد کتاب ومصاحبه های انچنانی از ایشان یک غول ویکقهرمان مذهبی-سیاسی ساختند که نسل های  پاکستان وافغانستان- ایشان چون بت میپرستیدند که اخیرا ااقی ابوبکربغدادی جای ایشان گرفته است-که درخواب هم نمیدید ایشان میفرماید دوخانم ایشان بعلت فقر وسختی درافغانستان- افغانستان رابه سمت عربستان ترک کردند واینهم یکعلت بوده است که منوعتقد هستم کک ایشان نمیگزید- دلیل دیگر ان است که جوانان زیادی را بکشتن وداد وافراد زیادی را کشت که بیگناه بودند- مگرخوارج ویا معاویه علیه العنت ازانهمه کشتار ناراحت بودند؟؟!! فقط یک موضوع میماند- وان این است بن لادن  به ایشان ابلاغ کردند که حکومت را رها کند شاید ایشان مایل بود تا اخرین قطره خون ایستادگی کند ولی ایشان را تفهیم کردند- که جان شماهم درخطراست  وبایدصبر کردتا موقعیت بدست اید- وایشان هرلحظه میخواست که دوباره بر حکومت افغانستان برگردد  میدانست  درسکوت کم کم فدائیان خودرا ازدست میدهد- این فشار روحی  از بن لادن به پیروان رسید که مارا یک مهره ساده انگاشتن- وباما بازی کردن- این خطرناکترین مسئله است امریکامتوجه شد که کاری از دست بن لادن برنمی اید خودایشان هم درفشار روحی است وبایدتغیر  رهبری وسیاسی  بدهد- ایشان درمرکز حساس مسکن رده بالای نیروی هوائی پاکستان زندگانی میکرد پس همه چیز برای غرب مشخص بود- یک دفعه با مرحوم دکترعباس یمینی الشریف بحث رهبران کمونیست ایران شد- تنوع رهبران کمونیست ایران درامریکا برای ایشان جالب بود- ازشخصی اراکی صحبت به میان امد-من گفم ایان اخیرا شکستهای کمونیست دال بر افراطی گری دادنسته است ویکخط سوم متعادل ایجاد کرده است که کمونیست ایشان پس از شکت همه جناح ها وارد میشود – ایشان خندیدندوفرمودن این طر سیا است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب –جرعه وصال—چکیده ای از اندیشه ای ایت الله العظمی  بهجت- رحمت الله علیه—فصل اول- جلو ه هائی از توحید ومعارف—1-  ذکر الله- که حدی  ندارد-اعم یعنی بیشا ز ذکر قلبی ولسانی بلکه اعم ازذکربدنی-است—چون تمام طاعات وهمه انچه مرضی خدا است ذکر الله است-غربیان-قبل هامعتقد شدند- فرهنگ هر کشوری  جامعه باز را تبدیل به جامعه بسته میکند- واگرفرددرشناخت به استنباطی رسید میبایست به ان عمل کند و-زیر  فرهنگ بزند- لذا فرمودند- درانگلستان یک اطاق برای فرزند پسر ویک اطاق برای فرزند دختر تهیه کنید که فرزندان دران اطاق هرکاری که دوست داشتند بکنند- ولو شعاربرعلیه پدر ومادر نوشته باشند-هرکدام انها به طریق عجبیی اخلاق پیداکردند  درسن سی وپنج  سالگی  متوجه شدند که بافرهنگ نمیتوان درافتاد وصحیح هم نیست- اصلاح فرهنگ کارهرکسی نیست- وبعد از مدتی متوجه شدن- که اصلاح فرهنگ کاروالدین هم نیست متخصص میخواهد- سیاست درانگلستان مداوم به جوانان امیدواری میداد که کارها اسانمیشود وتفریحات بیشتر میشود وحقوق بالاتر میرود ولی خانواده ها برعکس فکر میکردند که جوانان را برای کارهی سختتر اماده کند وتلاش برای بدست اوردن یک زندگانی مرفه مشکلتر وبایدتخصصی فکر کنند- وکم کم جوانان متوجه شدند حق  با والدین است- در اسلام همان چنان که عارف وحکیم وفقیه عالی مرتبه حضرت ایت العظمی بهجت رحمت الله علیه فرمودند ذکر الله حدی ندارد ومطالعه ذکر   همانطور که اشاره کردن ریشه اش اسمالله یاصفات الهی است گاهی یک صفت است وگاهی چندین صفت است که باهم جمع میشود جمع صفات است-حقایقی را دربر دارد که بکار  انسان وجن میخورد- تفکر وتعمق ونتجه از ذکر معلوماتی جدیدی کشف میشود که به ان معرفت گفته میشود- این امر فردی است- درحالیکه انسان درفرهنگ اسلامی شناور است- این معرفت راهم فردی دارد- وبقول حضرت ایت الله محسن قرائتی رحمت الله نباید درجامعه کلاس بوجود اورد- مومن میداند توفیقات وپیشرفت ها سهم بزرگتر از خداوندمنان است خداوندمنان بایددستگیری وکمک وتوفیق را فراهم کندولو دریک کار اختیاری که با اراده ازاد انسان انجام میپذیرد- که غیر مومن انرا ادراک نمیکند-  باید انشالله گفت وهرکسی به درجه رسید دیگران ماشاالله بگویند- ولو کافرین ومشرکین اکراه داشته باشند 

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم—امروز با  پیشواز یکی از بستگان که از عراق میامد رفتم- ایشان متوجه شده بوده است که بسختی درحرم امامحسین الله علیه واله والسلم  فرد میتواند- گریه کند از ظریفی دلیل انرا پرسیده بوده است وایشان فرموده بودند این جا جای گریه کردن نیست جای مردن است- بدست اوردن تربت هم مسئله شده است- ایشان یکدختر خانم شیراز را ملاقات کرده است که دفعه دوم بوده است که کربلا امده است- وان خانم فرموده بودند دفعه اول که امدم- زیر زمین حضرت صلواته الله علیه واله والسلم داشتند تعمیر میکردند ومن از کارگران خواستم مقاری خاک انجا را به من بدهند ومن ازاین خاک به هرکس که دادم شفا پیدا کرد- نظر حقیر این است زیرپای مبارک حضرت اش را  صلواته الله علیه واله والسلم حضرت اش- یک چاه بکنند وخاک انرا بعوان تربت بفروشندویا به زوار بدهند- وویک برنامه پاک سازی شهر طرح ریزی کنند- وهمچنین برای حضرت یابن امیرالومنین- ابوالفضل عباس کرار ابن کرارصلواته الله علیهوالسلم هم چنین برنامهای را اجر کنند انشا ءالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- کدام حزب بایدبر ایران حکومت کند—بعداز شهریوربیست درحدودپنچاه گروه وحزب تولید شد- که وعد ه های رنگانگ میداد درست مانند هندوستان چهل سال پیش-هرکدام به پیروزی میرسد سرانجام باعث شکست  اقتصادی ایران میشد—قران مجید میفرماید برنامه های  اقتصادی واجتماعی مغیره بدست خداوندمنان وروسول اش بدهید ودخالت نکنید هرمیزان که ثروت بدست اوردید قانع باشید شماحرص میزنید  وچون حرص میزنید تا مقداری بیشترهم از رسول الله  صلواته الله علیه واله والسلم  درخواست کنید به شما داده میشود بیشاز این مزاحم رسول اکرم صلواته الله  علیه واله ونشوید که ایشان مایل است که شما  به خواست  شما  عمل کند ولی امکان پذیر نیست وباعث ناراحیی ایشان میشوید- کاملا مشخص است یک طرح علمی  درحال اجرا است ما به دونوع روشنفکر نیاز داریم- یک روشنفکری که شعارهای فلسفی  درابعاد مختلف میدهد- ویک روشنفکر علمی  که باقوانین علمی کار میکند طرح های ملی که بازیچه نیست یکی بگوید غربی وکی بگوید شرقی  وکی بگود بینا ینی- یکی بگوید ما طرح های خود را از صفرالمان شروع میکنیم وچون انها تجربه کردند وراه را پیدا کردند وما کمتر ضربه میخوریم ویکی هم  همین روش  برای مثلا مسکو درنظر میگیرد – درست است  انها شکستهای زیادی خوردند وکم کم راه علمی را پیدا کردند راه علمی انها مهم است- یک مثال بیاوریم طرح اولیه خط زنچیره یک طرفه بود  این خط زنجیر یک طرفه شکست خورد- دربین اعضای خط زنجیر یک طرفه یک کنش تعاملی دوطرفه- مثلا در لندن پانصد کارخانه چوب بری داشت ومیزوصندلی واشیا چوبی ایجاد میکرد وهزار کاخانه پارچه بافی وفرش بافی داشت بین هم  یکرابطه دوطرفه ایجاد کرد ول با ضلع سوم این رابطه شکست خورد- بعد دلیل علمی انرا پیدا کردند که از یک قوانین دیگری تبعیت- بین کاربا چوب وقایق ساز ی وبعدا کشتی سازی رابطه ایجاد کردند امروزه هرچه ضلع بیشتر شود فومورل های جدید میخواهد کامپوترهای جدیدی ابداع شده است تاسه هزار  ضلع را تبین مکیند در لندن بین اصناف این  کامپویتر عمل کرد از طرفی  پرسشنامه به خریدار دادند واز طرفی مراکز تحقیقات وساخت را بوجود اوردند اول با بهره کمتر فروش بیشتر پول جمع کردند تا این محصولات از برد داخلی به برد جهانی تبدیل شد وبهره لازم را برگردان خداوندمنام میفرمیادبه دستورات من توکل کنید واعتماد داشته باشید وضع مدینه از لحاظ اقتصادی خراب شد نزد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وشکایت کردند حضرت فرمود صبر کنید بزودی قبیلهای ثروتمند باما واردجنگ میشود شکست میخورد پول تاحدی کافی بدست می اید- از دستورا پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند این حیوانات در روی زمین لخت قرار ندهیدوبرای انها سرپناه درست کنید مانند سرپناه انسان انزمان هرقبیله درمحل بود افرادان قبیله هرزمان وقت دارند هماهنگی کنند واین سرپناه را بسازنند با پبودجهای دارند ومن هم اگرپولی بدست امد کمک میکنم وسپس فرمودندخانه به محل اضافه کنید برای نسل اینده وافرادی که از قبیه شما دیگران مایل هستند درشهر مدینه زندگانی کنندبه انها بدهیدبرای من مسلم است که وسعت مدینه را یک برابر نیم کردند ولی امکان دارد بیشتر باشد با شعارنمیتوان پیش رفت با فرومولهای علمی بایدپیش رفت که بدست اوردن کاری ساده نیست


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در کانال گرانسنگ ولایت- یک بحثی درباره غدیر خم است- ولایت غدیر خم است- خداوندمنان بهشت وجهنم منتسب به عقل کرده است البته عقل واراده درست باهم  عقل قرانی است – دریک کلاس فیزیک عدسی واینهدر دبیرستانی در لندن استاد مزبور دانشجویدکتری  فیزیک عدسی واینه بود- درفوق لیسانس عدسی واینه یک عدسی  پلاستیکی معقرخاصی درست کرده بود که مجوعا با چهرده عدسی مختلف دیگر برای هدفی خاص پاسخگو بوده است- ایشان میفرمودند که همه میگویند پشت عدسی  دریائی  است .من میگویم پشت عدسی اقیانوسی است-جناب ابن عربی درباره روح  وحی میگیود همه میگویند پشت ان دریائی است ومن میگویم پشت ان کهکشانی  است-عقل هم همین طور است-قران میفرماید-  علی علم- کلمه علی  یعنی بالاترین یعنی قله وخاصیت دوم محکم بودند یعنی درعلم یقینی بودن که کفار علی علم زمین میخورند- هیچگاه مثال برای جهال وبیسوادها نیست انها حساب ساده وروشنی دارند- این مثالها برای عقول است امروزه دانشمندان زیادی با تعدادزیاد کارهای علمی میکنند به علی علم میرسند درمادیت- در مهم نیست اسلام فقط فرموده است تلاش کنند- در روح –و- وحی- بسیارحساس است- ورا وچاره هم وحی نشان داده است- ابن عربی میفرماید-مشکل بودن روح دراین است اگر ازفزدی سئوال کنید چرا این سلیقه دارید- جواب عمیق ندارد فقط میگوید سلیقه من اینطور است- واگر ازاو بپرسند بعضی از سلیقه تو نفرت دارند- میگوید سلیقه انهااینطور است- و- درشناخت روح از خصویات ماده استفاده- مثلا میگیود تشنه محبت هستم این کلمه تشنه با کلمه زیادمحبت دوست دارم فرق اساسی دارد-روح تشنگی را درک میکند ولی برای اب-برای خوداش بایدیک کلمه مستقل برای محبت داشته باشد انرا حس میکند ودربیان مجوبر است از خصوصیات ماده بیان کند درشناخت وحی گاهی باید از خصوصیات ماده استفاده کرد مثلا علم نور است- خداوندمنان نور است- خانم استاد انگلیسی در دانشگاه لندن-من سرکلاس  از ایشان پرسیدم مقالات علمی در رسانه ها چگونه نوشته میشود- ایشان فرمودند- اگربگوئید برف سفید است- امروزه ارزش زیادی ندارد بایدبگوئید چرا سفید است یعنی به عمق وریشه حرکت کنید- باید خصصویات برف را شناخت  وهم ریشه انرا پیدا کرد وهم کاربرد انرا پیدا کرد- علوم انسانی هم تبعیت از ماده شناسی میکند- دانشمند علوم انسانی ب در موضوعی درحدود پانصد تاشصت سئوال را بداند هر سئوال تحقیقت علمی کرده باشد به قانون وفورمول رسیده باشد- یک پدیده مثلا شناخت حضرت علی علیه السلام را انتخاب میکند هدفهائی که میخواهد بیان کند مشخص میکند وسئوالات مربوطه پیدا میکند- سئوالات پیدا شده است از ظاهر به باطن سیستمی میکند-  بعد دریائی را درکوزه ای میریزد ومیابیست از اصطلاحات علمی استفاده کند نه ادبی که انسانهارا به اشتباه بیاندازد- هرکسی طاووس خواهد جورهندوستان کشد بعد ویراش انشانی ادبی جذاب دهد وهیچگاه باعقل برخورد نداشته باشد- مقدمه بعد جنگ اساس اش به فرمانده است درتمدن ها به این نکته رسیدند- قران میفرماید چه بسا افرادکمی توسط ربییون- یعنی اگاهان برجمعیت زیادی پیروز شوند جالوت نیروی عظیمی داشت- یهودیان نیروی انها کم بود وبه انها ظلم میکردنداز یک پیامبر الهی  درخواست جهاد کردند ان بزرگوارفرمودند خداوندمنان رای شمارا پذیرفت اگرواقعا اهل جنگ باشید وحضرت طالوت رانتخاب کرد که درجسم وعقل سرامد است ولی امتحان میشوی نقطه ضعف درابخوردن شرب گونه بود نیروی انها کم بود وکمترهم شد ودربین نیروها جوانی بنام حضرت داوود بود سه سنگ اوراندا دادند- ما بردار وایشان بااینسه سنگبه جلوت زد واین سه سنگکلاخود وزره جالوت را شکافت واورا کشت حضرت طالوت فرمودند پیامبر بعدی  ایشان است درجنگ یمن عده ای داعشی متوجه تبلیغات مسلمان شدند وبرانها حمله کردند وافرادی بودند باخودلباس فاخر داشتند وکنیز اورده بودند ولی انهادر چادر گذاشتند یک دفعه برمسلمان حمله وشدند وحضرت علی علیه مدیرت جنگ کرد وبیشاز همه ازانها کشت انهافرار کردند وبه سراغ چادرخود نرفتند حضرت علی علیه السلام فرمودند- این کنیز سهم است که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودندعلی علیه السلام کمترین حق خودراگرفت ومابقه حضرت فرمودند به خدمت رسول اکرم صلواته الهعلیه والسلم ببرید تا ایشان تقسیم کند ولی انها مخالف کردند وهرکس یگفت فلان لباس سهم است- خودشان درمقابل لباس باخته بودند وحضرت فرمودند لباس را دربیاورید که به ان ضربه نخورد وسخت نارحت نشدند ونشان میدهد چقدر کودک صفت هستند بعضی ها درمقابل غرب اینچنین هستند- خدمت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رسیدند- یک جمله حضرت صلواته الله علیه واله والسلم دارد علی ولی من بعدی – علی علیه السلام ولایت بعداز من داردچگونه ممکن است انرابه دوستی تعبیر کنیم یعنی بعداز من اورا دوست داشته باشید ولی حالا اشکال ندارد؟؟- یاجمله ماتریدون من علی – از جان علی علیه السلام چه میخواهید- این جمله اوج احساسات وغم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم بیان میکند وحضرت خشم واندوه خودرا نشان میدهد- چراقران تنها علی علیه السلام وپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم وحضرت زهراعلیها را السلام- تمجید زیادکرده است وایرادی از انها نگرفته است وحضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم نسبت به اهلبیت خود صلواته الله علیهم اجمعین چنین کرده است تنها سلمان فارسی است کهایراد گرفته نشده است  هرکسی اندکی گرفته عقل داشت مقا محضرت علی علیه السلام رادرک میکرد ولی ضعفهای درونی باعث میشود که عقل درست عمل نکندکه میبایست تزکیه شود وسپس به تعلیمات توجه دقیق داشته باشد- وحی کهکشانی پشت ان است


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9   10      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99