سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن  الرحیم- مقاله – - اقای ماکرون  خطاب به امریکا برای دوام معامله با ایران –نکات مهم-اقای ماکرون خطاب به امریکا گفتندبرای امریکا اینعمل اشتباه خواهد چناچه از معامله اتمی ایران عقب نشنیی کند- اگر بیان نظامی را پیش بگیریم ما درباره قربانی های زیادی صحبت کرده ایم- که منظور کره شمالی است –نیویورک- سی –ان- ان -اریاست جمهوری فرانسه اقای ایمانوئل- مکرون-ب جدیت هرنوع راه حل نظامی را که درباره بحران کره شمالی بود -رد کرد- وهشدار داد که مخاف هرنوع شدت بحران سازی درباره موافقت اتمی با ایران است—در یک مصاحبه اختصاصی در روز سه شنبه با سی- ان-ان-بیان کرد-اقای مکرونهشدار داد-ریسک کردن درباره ایرانمنجر به یک بیانیه نامطلوب خواهد شد که تشابه باجریان کره شمالی خواهد داشت وبه فسخ قرارد منجر خواه شد-کره شمالی یک تصویر خیلی خوبی است – که-یک شرط –اگرچه-دوباره برای محدود کردن ایران به جریان بی اندازیم- ایشان این مطلبدرزمان کوتاهی قبل ازاولین سخنرانی اش در سازمان ملل متحد- به سی-ان-ان-گفت—چرا؟ برای انکه ما معامله باکره شمالی را متوقف کردیم- سالهای زیادی پشت سرهم- ما گفتمان را متوقف را کردیم0 هرنوع گفتگورا متوقف کردیم0 ونتجهد چه بود-؟؟- به احتمال زیاد انها بدنبال بدست اوردن یک اسلحه اتمی هستند- ومن نمیخواهم این وضعیت با ایران تکرار شود- اقای مکروندر ضمن سخنرای وبعداز سخنرانی اقای ترامپ-دراولین حضوراش در مجمع عمومی –در روز سه شنبه-گفت—اقای ترامپباز اقای-کیم-جنگ-اون-را مرد موشکی نامید- وتهدید کرد که بصورت کامل کره شمالی را نابود خواهد کرد-اقای ماکرون برعلیه این بیانیه غیرمودبانه هشدار داد-( این امریکا وژاپون بودند که برای اولین بار تسلیحات زیادیمنجمله بمب اتمی را درژاپون وکره جنوبی فراهم اوردند وکره شمالی باچین وروسیه اختلاف ایدولوژی پیدا کرد وبه سمت استقلال رفت ومجبور شد-که بمب اتمی را تهیه کند ودرشمن درشرایط سختی قرارداشت هیچگونه کمک شایانی از غرب  نشد) – ایشان اضافه کردند- نقطه نظر من این استکه ما بار کلماترابرعلیهدیگری بافشار زیادی تری بیان نکنیم—ماباید- تنش را کم کنیم- ومردم منطقه را امنیت دهیم-راه حل نظامی –کره شمالی –را درجهت توسعه وترقی موشکهای بالاستیک سوق میدهد- که نتجه ان تراژدی خواهد بود- به نقشه نگاه کنید- اگرما درباره  راه حل نظامی گفتمان کنیم- مادرباره قربانی های زیادی باید صحبت کنیم- ساختمان صلح امروز هدف واجب ما-در منطقه است-اقای مکرون به زبان انگلیسی این مطلب را بیان کردند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- اقای ایمانوئل- مکرون- درمصاحبه با سی ان ان –گفتند- اقای ترامپ حسی که سازمان ملل متحد را ایجاد کرد درک نمیکند ونفیه میکند حس صلح طلبی وحس همکاری جهانی نباید تهدیدات- روابط را پاره کند این کار اشتباه امریکائی است که میخواهم انهارا دراین باره متقاعد کنمبرای حل مسئله باید کشورها را درنظر گرفت وشامال کرد وقوانین جهانی درست کرد ونبایداین قوانین جهانی رانقض کرد باید حرکتها راکنترول کرد تا بتوان نفوذ کرد وتغیر داد امریکائی با کره شمالی چنین رفتاری نکردندوبنزین بروی اتش ریختند درنتجه انرژی اتمی قوی تر شد- وهمین اشتباه راهم میخواهند با ایران کند وبا قرارداد همه جانبه اب وهوا کردند


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای دکتر-!! بهائیت چه اصلاحاتی در اسلام کرده است نمونه بیاورید- درسنت ایرانیان چه اصول مدرن اورده است-؟؟ نمونه بیاورید—چندین سال قبل با وجود انکه جناب ا قای علی محمد-باب- دستور جهاد صادر کرد- علما دستور دفاع دادند-اقایان خواستند ناصرالدنیشاه را ترور کنند موفق نشدند- انها شروع به قتل عام وکشتار کردند واین علمابودند که جلوی ایشان را گرفتند-در اسلام شادی ممنوع است؟؟خنده ممنوع است؟؟- درتاریخ اسلام است که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم همیشه تبسم بر چهره داشته است وطنز های زیبا میفرمودند- حضرت علی علیه السلام بسیار خنده رو وطنز گوبوده است اصحاب کبارفرمودندکه ایشان به درد سیاست وفرماندهی نظامی نمی خورد وسیاست مدار وفرمانده نظامی  بایادجدی وعبوس باشد- ایشان نمونه مذهبی شاد مانند ارتدوکس ها اورده است که شادی وخنده ورقص ومشروب دربین انها حلال است- اتش زدن مجسمه خلیفه دوم درتلافی اتش زدن اقایان عثمانی کلیدخورد—ایا بهائی جاسوسواست؟؟ ایا بهائی درسیاست دست داشته است؟؟-انجمن ایرانیان وامریکائی ها در امریکا بهائیان فرهیخته و وکارامد وسرامد میچرخاند وجلسلت عرفان واخلاق دارند که بحثهای مشترک دارند از جمله عرفان اقای سهراب سپهری که مورد تائید بهایت است- ایرانیان بخصوص درناصیه خانم های  بهائی  اینده ای نمی بینند-!!- حفظ شرافت در ایران بسیار سخت شده است- قبل علما کاری به فقه نداشتند افرادی متین با وقار ومورد محبوب مردم بودم بودند وحال عالم نیستند وفقیه وفقه دان هستند- بایدفقه را کنار گذاشت وبه اخلاق توجه کرد-که مسلما بهترین اخلاق متعلق به بهائیت است؟؟!!- ایرانی درتاریخ نشان دادند سرانجام طرفدارقدرت میشوند!!- خوب است اقایان مقداری اقاغی ترامپ را از لحاظ اخلاق وعرفان وسیاست توجیه وتعلیم دهند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم کلینتون- در کلسیای مدیسون واشنتگن صحبت کرده است- ایشا ن فرموده است- هرکس زمینه خوب درک سیاسی نداشته باشد- ئاین کتاب تفنگ کروکوری است که گلوله به مغز انها میزند- خانم مصاحبه گر از زمینه مذهبی ایشان سئوال میکند- که میفرماید خانواده ما مذهبی بودومن  در شیکا گو به کلیسا میرفتم که انز مان دکتر کینگ برای افراد سخنرانی  داشت ه برای بچه ها رفتن به ان ممنوع بود ولی من میرفتم وازمن یک انقلابی ساخت؟؟ وبعدمن بهدانشگاه رفتم درکلیسا  زیر محراب نوشته شده بود- که برای عشق بمیر-ک- به مقام فنا فی الله رسیدند-( جامپ- اوت- او-) وهمه چیز برای ایشان روشن شد؟؟دریک سخنرانی دیگر میرفاید من از نوع سخنرانی اقای ترامپ دریک شگفتیبودم ومتوجه شدم که ایشان نوستالوژی که درامریکا رخ داده است برجسته میکندکه بیشتر درباره سفید پوستان است- نویسنده میگوید- سفیدپوستان درامریکا غالب پستهای کلیدی را دراختیار داشتند ومافیا وریس شرکتهای معظم وسیاست مدران وغیره دراختیارانان بود ورنگین پوستان نقشی نداشتند-مداوم ثروت خودرا زیادکردند وحقوق خودرا بالابردند- وکمتر سیاه پوستی تا اندرجه بالابیاید واگربالا می امد به ندرت بوددرحدود 75%  حقوق سفید پوستان وبا کمترین پاداش و امتیازات میگرفت امریکا این قدرت مالی را داشت ومابقیه چون امریکا بهتراز دیگرجاهای دنیا بود- ساکت بودند- که خانم کلینتوندر کلیسا میفرماید این گناه خودانها است که ساکت بودن .این فرهنگ جامعه امریکانیست- ویک مسئله شد که سفیدپوستان اعتنائی به وضع سیاه پوستان رتگین پوستان نداشتند وکم کم وحدت مردم امریکا تیکه وپاره شد—درامریکا کلیسا کاری به ایمان مردم  ونژاد مردم وافکار مردم وازکجا امدهای  وبرای چه هدفی امده ای در امریکاندارد-مکزیک قبلاز استعمار امریکا بسیار ثروت مند بود داوائل انقلاب  برای من کیهان هوائی می امد- یک مقاله داشت از یک اقتصاددان امریکا که عکس ایشان وکتاب ایشانبه زبان انگلیسی چاپ کرده بود- ونشته بوداین اقتصاد دان میفرماید سی درصد ارزش دلار کم شده است وامریکا دلار بدون پشتوانه چاپ میکند دربانک مرکزی بعنوان پشتوانه میگذارد ومکزیک پشتوانه ارزی ندارد گویا همه را مصرف کردهاست- امریکا گفته است پنجاه درصد پشتوانه مکزیک را من تقبل میکنم- لذا ل برای انکهمکزیک انقلاب نکند سالی هفتصدمیلون دلار موادمخدردرامریکابفروش میرسد وسیل مکزیکی وارد کرده است که سالی سه میلیارد دلارپول به مکزیک بدهند تا پول نفت میکزیک-فراهم شود وقول داده است کهم نطقه ای در مکزیک بعنوان خاک امریکا درنظربگیرد وکارخانجات که قیمت کلای انها مداوم روبه افزایش است مانند دارو وغیره درانجا تولید کند که کارگران ان شرکت از افراد مکزیکی باشد ودولت مکزیک فقطپنج درصد مالیات بگیرد برای داخل وامریکا بدون تعرفه کالار وارد امریکا کند ولی امروزه نصف کارگران امریکائی هستند؟؟ بقیه ماجراها بماند-کک کسی هم نگزیدولی زمانی بهقول اقای کلینتون- برای امریکا یک دلار یک دلار است- شرکتهای لبه مرز سفیدپوستان را اخراج کردند ورنگین پوستان ومهاجرین پذیرفتند گاهی با یکچهارم قیمت-حالااقایان سفید پوست میفرمایند  رنگی پوستان جای مارا اشغال کرده اند-حال ایشام میفرمایند زنان امریکا برای خود افتخاری درامریکا احساس نمیکنند ایشان دراین انتخابات این مطلبرافهمید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خانم کلینتون- در کلسیای مدیسون واشنتگن صحبت کرده است- ایشا ن فرموده است- هرکس زمینه خوب درک سیاسی نداشته باشد- ئاین کتاب تفنگ کروکوری است که گلوله به مغز انها میزند- خانم مصاحبه گر از زمینه مذهبی ایشان سئوال میکند- که میفرماید خانواده ما مذهبی بودومن  در شیکا گو به کلیسا میرفتم که انز مان دکتر کینگ برای افراد سخنرانی  داشت ه برای بچه ها رفتن به ان ممنوع بود ولی من میرفتم وازمن یک انقلابی ساخت؟؟ وبعدمن بهدانشگاه رفتم درکلیسا  زیر محراب نوشته شده بود- که برای عشق بمیر-ک- به مقام فنا فی الله رسیدند-( جامپ- اوت- او-) وهمه چیز برای ایشان روشن شد؟؟دریک سخنرانی دیگر میرفاید من از نوع سخنرانی اقای ترامپ دریک شگفتیبودم ومتوجه شدم که ایشان نوستالوژی که درامریکا رخ داده است برجسته میکندکه بیشتر درباره سفید پوستان است- نویسنده میگوید- سفیدپوستان درامریکا غالب پستهای کلیدی را دراختیار داشتند ومافیا وریس شرکتهای معظم وسیاست مدران وغیره دراختیارانان بود ورنگین پوستان نقشی نداشتند-مداوم ثروت خودرا زیادکردند وحقوق خودرا بالابردند- وکمتر سیاه پوستی تا اندرجه بالابیاید واگربالا می امد به ندرت بوددرحدود 75%  حقوق سفید پوستان وبا کمترین پاداش و امتیازات میگرفت امریکا این قدرت مالی را داشت ومابقیه چون امریکا بهتراز دیگرجاهای دنیا بود- ساکت بودند- که خانم کلینتوندر کلیسا میفرماید این گناه خودانها است که ساکت بودن .این فرهنگ جامعه امریکانیست- ویک مسئله شد که سفیدپوستان اعتنائی به وضع سیاه پوستان رتگین پوستان نداشتند وکم کم وحدت مردم امریکا تیکه وپاره شد—درامریکا کلیسا کاری به ایمان مردم  ونژاد مردم وافکار مردم وازکجا امدهای  وبرای چه هدفی امده ای در امریکاندارد-مکزیک قبلاز استعمار امریکا بسیار ثروت مند بود داوائل انقلاب  برای من کیهان هوائی می امد- یک مقاله داشت از یک اقتصاددان امریکا که عکس ایشان وکتاب ایشانبه زبان انگلیسی چاپ کرده بود- ونشته بوداین اقتصاد دان میفرماید سی درصد ارزش دلار کم شده است وامریکا دلار بدون پشتوانه چاپ میکند دربانک مرکزی بعنوان پشتوانه میگذارد ومکزیک پشتوانه ارزی ندارد گویا همه را مصرف کردهاست- امریکا گفته است پنجاه درصد پشتوانه مکزیک را من تقبل میکنم- لذا ل برای انکهمکزیک انقلاب نکند سالی هفتصدمیلون دلار موادمخدردرامریکابفروش میرسد وسیل مکزیکی وارد کرده است که سالی سه میلیارد دلارپول به مکزیک بدهند تا پول نفت میکزیک-فراهم شود وقول داده است کهم نطقه ای در مکزیک بعنوان خاک امریکا درنظربگیرد وکارخانجات که قیمت کلای انها مداوم روبه افزایش است مانند دارو وغیره درانجا تولید کند که کارگران ان شرکت از افراد مکزیکی باشد ودولت مکزیک فقطپنج درصد مالیات بگیرد برای داخل وامریکا بدون تعرفه کالار وارد امریکا کند ولی امروزه نصف کارگران امریکائی هستند؟؟ بقیه ماجراها بماند-کک کسی هم نگزیدولی زمانی بهقول اقای کلینتون- برای امریکا یک دلار یک دلار است- شرکتهای لبه مرز سفیدپوستان را اخراج کردند ورنگین پوستان ومهاجرین پذیرفتند گاهی با یکچهارم قیمت-حالااقایان سفید پوست میفرمایند  رنگی پوستان جای مارا اشغال کرده اند-حال ایشام میفرمایند زنان امریکا برای خود افتخاری درامریکا احساس نمیکنند ایشان دراین انتخابات این مطلبرافهمید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جنابان اقایان چک لطف درباره اقای با بیس- مقالاتیرا بنویسید- ایشان از کدام جعبه جادوگری پیدا کردید؟؟ دراسلام مانند ایشان جناب اقای ابوهریره است- ایشان اولین سیاسمتدار چگ است بعد ایشان تهمت های ناروا به سران حزب رقیب است ودراختلاس شرکت کرده است ودرحیف و پول اروپا درحایکه سمت اول نداشت تحمیل عقده کرده است ودر  گفتمان تلویوزونی تاحد یک سیاست مدار معمولی سقوط کرد ه است وحال میگویند جز اقای بابیز –کسی نیمتواند چک را نجات دهد ومداوم محبوبیت ایشان درنوسان است مانند بچها ی مانند روی فنر جست خیز میکند وبلندگوترامپولی کوشش همسایه کر میکند ایشان باید مشاور اقای ترامپشود-تداعی ان یهودی مشاور خانم ویکتوریا انگلستان است بایدیک کاسه زیر نیم کاسه باشد- درست ماند انفجار جدید مترو انگلستان


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است جنابان اقایان چک لطف درباره اقای با بیس- مقالاتیرا بنویسید- ایشان از کدام جعبه جادوگری پیدا کردید؟؟ دراسلام مانند ایشان جناب اقای ابوهریره است- ایشان اولین سیاسمتدار چگ است بعد ایشان تهمت های ناروا به سران حزب رقیب است ودراختلاس شرکت کرده است ودرحیف و پول اروپا درحایکه سمت اول نداشت تحمیل عقده کرده است ودر  گفتمان تلویوزونی تاحد یک سیاست مدار معمولی سقوط کرد ه است وحال میگویند جز اقای بابیز –کسی نیمتواند چک را نجات دهد ومداوم محبوبیت ایشان درنوسان است مانند بچها ی مانند روی فنر جست خیز میکند وبلندگوترامپولی کوشش همسایه کر میکند ایشان باید مشاور اقای ترامپشود-تداعی ان یهودی مشاور خانم ویکتوریا انگلستان است بایدیک کاسه زیر نیم کاسه باشد- درست ماند انفجار جدید مترو انگلستان


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99