سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من از اقای دکتر فرهنگ بسیارمتعجب هستم- که حقایق دحیات فرهنگی – سیاسی غرب که انچنان که هست-از ان فرار میکند- مرحوم دکتر رضویه فرمودند من درامریکا دردانشگاه که درباره روش تحقیقات درعلوم انسانی دکتری میگرفتم- درخواست کردم چندسالی درخدمت بزرگترین وبی نظیرتر ین محقق روش سنجی علوم انسانی جهان کهدر دانشگاهی درنیویروک بودبعلت مخالفت باحکومت ومافیا وتغیر وتحول حقایق شان انسانی درامریکا به مخالف برخواسته بود ازدانشگاه اراج کردهبودن وایشان درخانه اش درنیویورک شخصا مطالعه میکرد ازایشان بهره مند شوم- لبیرالیسم امریکا بقول شما دانشجویان وحشت داشتند که با ایشان تماس بگیرنندچز یکنفر فقط حاظرشده بود مسائل خوداش را با ایشان درمیان بگذارد- ازادی برای خودکشی است ازادی برایا نکه جوانی دختر باردار کندورها کندومسئولیت راقبول نکند وهزاران مسئله که چه از لحاظ عقل و وحی- جرم وجنایات میباشد به راحتی انجام دهند مداوم اسلحه فروشی کنندولی دارو وغذا و وکار نداشته باشند- موادخام انهارا ارزان بخرند وکالاهای خودر به مقاله ای درمجله گرانسنگ چشم انداز ایران مراجعه کنید تاحقایقی که غربی ها درباره امریکای نوشته اند بخوانید- مواد خام جهان سوم راارزان بخرد وکالاهای خودرا گران بفروشد  نه تنها زیر ساخت انهارا نمیسازد بلکه سعی درتخریب انهم دارد- خداوندمنان انها را مرده تلقی میکند پروند ه انها بسته شده است- ولی بعلت الرحمن بودن انهاقاچاقی زنده هستند ومدتی بهره مند میشوند که درنجات انها دراخرت نقشی ندارد  وان ها نعمت واقعی نیستند- انها در قیام ونهضت مشروطیت کمک کردند وسپس جریان راتغیر دادند ودستبه چپاول وحشیانه زدند رضاشه ومحودرضا شاه برکول این ملت سوارکردندومذهب را تحقیر وضعیف کردن ودرخاورمیانه مشابه ان عمل کردند تا مردم بیدارشدندوبه سمت مذهب متمایل شدندودرامریکای لاتین جون مذهب قدرت وجانینداشت کمونیست رشدکرد ویک مشت قاچاق چی وادم کش رابرقدرت اوردندودست به چپاول زدندومداوم برای محذهب اشک تمساح ریختند وسینه چاک ازادی ودمکراسی شدند-تامردم کم کم دست به قیام زدندونشناه جنایت انها همین بس فرهیتخ گان راکشتندواوباش هارامیدان دادند این کار هارا نقشه امپریالیستی نامیدند یعنی انباشت ثروت یک عبیدالله ابن زیادشدند- ازلیبرالیسم وازادی تنها میخواهند باتنوع افکارنهبرای پیشرفت علمی بلکه برای ایجادتضادفکری واندیشی مردم رابه جان هم بیاندازند وانها بهم مشغول کنند ودلیلاش این است اگر کسی وام برای کاباره بخواهدفورا میدهند حتی امروز براییک سوپر مارکت وام نمیدهند که مبلغ اش کمی کلان باشد ایران درپیشرفت علمی در زمان شاه نفردوم از ته جدول بود- افغانستان اخرین نفرجدول بود ازاقای اوباما بیجهت تعریف کردید- فلسطینی باوعده توخالی دوکشور سرگم کرد وبیشترین کمک در تاریخ امریکا به اسرائیل کرد وسپسخودراکنار کشید وچراغ سبز برای کوبیدن غزه راداد وانقدر اسرائیل جنایت کرد تا افکارعمومی برعلیه امریکا واسرائیل تحریک شد وامریکامنزوی شد وخواست بازباشعار جریانراعوض کند ولی نتواسنت.واقایترامپ باحقه سرکارامد وامروزه چهره خودرابخوبی روشن کرده است وکم کم افکارعمومی درحال شکلگرفتن برعلیه اواست اقای اوباما کوچکترین اشاره ای به مرکزاتمی اسرائیلنکرد ومداوم برای مراکزاتمی ایران که براساس قوانین سازمان ملل متحدعمل میگند کارشکنی کرد- وپولهای نجومی امریکا درجهان هزینه کرد که خودگفت برای گسترش هژه مونی امریکا است یعنی تسلط امریکا برجهان—خداوندمنان درقران میفرماید شماحق دارید هرضربه ای کهبه شمامیزنند شما یکضربه رابزنید ومن یعنی خداوندمنان وسایل اش رافراهم میکنیم ونگذارید شمارا تحقیر کنند ویابرکول شما سوارشوندویا ابهت شما را پاین بیاورنند وامروزه معتقد هستند تعادل روانی باید باشد- درضمن ما مامور به تکلیف هستیم دربهترین شرایط باز عده ای زیادی مومن نخواهند ولی انها کاری به مسلمانان ومردم نخواغهنداشت وزنگانی بیروح خودراادمه خواند دادواسلام بانها کاری جزتبلیغ دین نخواهد داشت

ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم- الله العزیز الکریم است باید عبدالعزیزکریم بود ومقام زن را پائین ندانست-!!

ارسال شده در توسط علی

ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من از اقای دکتر فرهنگ بسیارمتعجب هستم- که حقایق دحیات فرهنگی – سیاسی غرب که انچنان که هست-از ان فرار میکند- مرحوم دکتر رضویه فرمودند من درامریکا دردانشگاه که درباره روش تحقیقات درعلوم انسانی دکتری میگرفتم- درخواست کردم چندسالی درخدمت بزرگترین وبی نظیرتر ین محقق روش سنجی علوم انسانی جهان کهدر دانشگاهی درنیویروک بودبعلت مخالفت باحکومت ومافیا وتغیر وتحول حقایق شان انسانی درامریکا به مخالف برخواسته بود ازدانشگاه اراج کردهبودن وایشان درخانه اش درنیویورک شخصا مطالعه میکرد ازایشان بهره مند شوم- لبیرالیسم امریکا بقول شما دانشجویان وحشت داشتند که با ایشان تماس بگیرنندچز یکنفر فقط حاظرشده بود مسائل خوداش را با ایشان درمیان بگذارد- ازادی برای خودکشی است ازادی برایا نکه جوانی دختر باردار کندورها کندومسئولیت راقبول نکند وهزاران مسئله که چه از لحاظ عقل و وحی- جرم وجنایات میباشد به راحتی انجام دهند مداوم اسلحه فروشی کنندولی دارو وغذا و وکار نداشته باشند- موادخام انهارا ارزان بخرند وکالاهای خودر به مقاله ای درمجله گرانسنگ چشم انداز ایران مراجعه کنید تاحقایقی که غربی ها درباره امریکای نوشته اند بخوانید- مواد خام جهان سوم راارزان بخرد وکالاهای خودرا گران بفروشد  نه تنها زیر ساخت انهارا نمیسازد بلکه سعی درتخریب انهم دارد- خداوندمنان انها را مرده تلقی میکند پروند ه انها بسته شده است- ولی بعلت الرحمن بودن انهاقاچاقی زنده هستند ومدتی بهره مند میشوند که درنجات انها دراخرت نقشی ندارد  وان ها نعمت واقعی نیستند- انها در قیام ونهضت مشروطیت کمک کردند وسپس جریان راتغیر دادند ودستبه چپاول وحشیانه زدند رضاشه ومحودرضا شاه برکول این ملت سوارکردندومذهب را تحقیر وضعیف کردن ودرخاورمیانه مشابه ان عمل کردند تا مردم بیدارشدندوبه سمت مذهب متمایل شدندودرامریکای لاتین جون مذهب قدرت وجانینداشت کمونیست رشدکرد ویک مشت قاچاق چی وادم کش رابرقدرت اوردندودست به چپاول زدندومداوم برای محذهب اشک تمساح ریختند وسینه چاک ازادی ودمکراسی شدند-تامردم کم کم دست به قیام زدندونشناه جنایت انها همین بس فرهیتخ گان راکشتندواوباش هارامیدان دادند این کار هارا نقشه امپریالیستی نامیدند یعنی انباشت ثروت یک عبیدالله ابن زیادشدند- ازلیبرالیسم وازادی تنها میخواهند باتنوع افکارنهبرای پیشرفت علمی بلکه برای ایجادتضادفکری واندیشی مردم رابه جان هم بیاندازند وانها بهم مشغول کنند ودلیلاش این است اگر کسی وام برای کاباره بخواهدفورا میدهند حتی امروز براییک سوپر مارکت وام نمیدهند که مبلغ اش کمی کلان باشد ایران درپیشرفت علمی در زمان شاه نفردوم از ته جدول بود- افغانستان اخرین نفرجدول بود ازاقای اوباما بیجهت تعریف کردید- فلسطینی باوعده توخالی دوکشور سرگم کرد وبیشترین کمک در تاریخ امریکا به اسرائیل کرد وسپسخودراکنار کشید وچراغ سبز برای کوبیدن غزه راداد وانقدر اسرائیل جنایت کرد تا افکارعمومی برعلیه امریکا واسرائیل تحریک شد وامریکامنزوی شد وخواست بازباشعار جریانراعوض کند ولی نتواسنت.واقایترامپ باحقه سرکارامد وامروزه چهره خودرابخوبی روشن کرده است وکم کم افکارعمومی درحال شکلگرفتن برعلیه اواست اقای اوباما کوچکترین اشاره ای به مرکزاتمی اسرائیلنکرد ومداوم برای مراکزاتمی ایران که براساس قوانین سازمان ملل متحدعمل میگند کارشکنی کرد- وپولهای نجومی امریکا درجهان هزینه کرد که خودگفت برای گسترش هژه مونی امریکا است یعنی تسلط امریکا برجهان—خداوندمنان درقران میفرماید شماحق دارید هرضربه ای کهبه شمامیزنند شما یکضربه رابزنید ومن یعنی خداوندمنان وسایل اش رافراهم میکنیم ونگذارید شمارا تحقیر کنند ویابرکول شما سوارشوندویا ابهت شما را پاین بیاورنند وامروزه معتقد هستند تعادل روانی باید باشد- درضمن ما مامور به تکلیف هستیم دربهترین شرایط باز عده ای زیادی مومن نخواهند ولی انها کاری به مسلمانان ومردم نخواغهنداشت وزنگانی بیروح خودراادمه خواند دادواسلام بانها کاری جزتبلیغ دین نخواهد داشت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- الله العزیز الکریم است باید عبدالعزیزکریم بود ومقام زن را پائین ندانست-!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تزکیه وتعلیم- بخش دوم-تعلیم وتربیت میابیست از درون یک تحقیقات علمی بیرون بیایند وهردو شامل یادگیری هستند-یادگیر زمانی رخ میدهدکه نتایچ عقلی ان بدست امده باشد وحصول عملی داشته باشد- مانند ریاضیات –در حقیقت ودر عمل- این یادگیری درپنچ مورد بکار میرود- اول قراردها که عقلا بران خرده نگیرنند عقل محض خداوندمنان است پس قراردهای الهی نیازمند اثبا ت عملی نیست گرچه به مرور زمان نتیچ مثبت ان هویدا میشود وتاحدی قابل اثبات است مثلا نماز صبح دورکعت است ویادعتداز روجات چهارتا است وغیره- مانند قوانین راهنمائی ورانندگی- که عقلانی است که خداوندمنان میفرماید بعضی حکمتها شما نمیدانستید- حکمت ها دستورات دینی بوده است درقبل نیامده بوده است-که جزو دانش ها قرار میگیرد- دوم مهارت هااست- که جزو اعمال صالح است- وسوم ارزش ها است که اخلاق جزو ان است—بعد باور ها است وسپس عادات-بطور کلی میتوانیم این پنچ تارا در دوسته ایمان- وتقوا قرار دهیم- که بخش ماند اخلاق یک وجه ایمانی وعقلانی دارد ویک وجه تقوائی دارد- جمع ایمان وتقوا را که میتوانیم نام مذهب یادین بگذاریم- دریونان به ان-ادوکاتیو—به معنای پرورش بچه ویا بطورکلی رشد انسان وتاکتیکهای نظامیبخصوصشبیه خون زدن و از پشت سر حمله کردن- وکمین زدن بوده است که کلمه اجوکشن انگلیسی که به معنای تعلیم وتربیت است از ان کلمه اقتباس شده است-ایمان بطورکلی عقلانی است- یک مسئله است فردی بی دین به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایمان اوردوچون ایشلن بیاکردند که خدا یکی است انراقبول کرد ایا این ایمان درست است یاغلط است البته هم قران دائل عقلانی اورده است وهم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دلائل عقلی اوردند حالفرد فرصت انر پیدا نکرد ورحلت کرد معتقد هستندایمان انفرد درست است ولی دلائل عقلانی از درون یک چالش مثبت ومنفی بیرو میاید خیلی سخت است فرد مستقیم به یک نیچه عقلامی برسد حتی قبول کرد معجزه قران ویااثبات پیامبر ی رسول اکرم باز نیازمند یک چالش سنگین است—درتقوا- بعد مهم زمانی همیشه اول تزکیه است انچان مضهور است انسان درقیامت اول وارد جهنم میشود وپاک میشود وسپس ایمان وعمل صالح ا ورابه بهشت میبرد اثبات عقلی وجود دارد که انسان درخلا نمیتواندباشد سرانجام به چیزی وبه راهی ایمان میاورد این ایمان بایدتوسط عمل به اهداف ایمان برسد- جناب اقای دواینچیه هنرمندمعروف میفرماید دراین قطعه سنگ اسب من وجودارد زوائدرا میتراشم واسب هویدا میشود- این زوائد است که عمل صالح را نمیگزارد بخوبی انجام شودوچون این حالت دراکثریت حضور داشته است وهمیشه حضوردارد بایداین زوائد برطرف شود که قران به ان دساها ها گفته است پارچه وقتیکهمیخواهدلباس شودوبایداین زوائد ازبین برودسس ان زباله هائیی است که باید درخاک پنهان کرد بصورت مطلق امده است چون درهرعصری ممیکناست بهان اضافه شود ویابعضی ازانها ازبین رفته باشد- دراین حالت فطرت مانند یک اهنربایکمحبت وانگیزه وعشق به حقایق دران بوجود می اید که این زباله ای مانع انبودندوتشنه یادگیری حقایق میشود این انگیزه بسیارپییچیده است ودرتمام ابعاداز عقل واحساس وغیره دریک نیرودی جمع میشود که اسنسان به سمت انحقایق هل میدهد یهود ان زمان طور کلی بدنبال یک زندگانی سکولاربودندکه به هرطریقی بشودبدست اورد وچون مذهب فرنگ عمومی بشریت بود انها لباس مذهبی برای سکولارخود تهیه میکردند وحربه ای ازمیساختند تاخودر مالک جهان وانسانها کنند وبه همدیل موردعضب الهی بودند مغضوبین ولی مسیحت راه را اشتباه رفت بدنبال صراط المستقیم بود ولی فریب خورد اما سماجت دراین راه داشت ودررا عقل رابست وهیچگا ه - وارد یک چالش علمی نشد- یک کلمه ینانی بعدا درزبان انگلیسی بنام –ترین- رزبان یونانی به معنای الت موسیقی   نواختن یعنی سبکی بهترین نواختن موسیقی باشد اگرنوت نوشتن ایمان بدانیم بهترین نواختن ان نت تقوا میشود اینهمان رشد ی است که درتجلی دهند ایمان است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-تزکیه وتعلیم- اگر انسان را دارای دوبعد ادراکی- حسی بدانیم- یکی مرکز ان قلب است- که فطرت را دربردارد- ودیگری نفس- که – هوا را دربر دارد—فطرت تعلیم میخواهد- ونفس تزکیه میخواهد- بعضی صفات که مثبت هستند در قلب رشد میکند- وبعضی صفات که منفی هستند که درنفس رشد میکنند- صفات مثبت را ما درباره انها به شناخت پیدا میکنیم انچنان که رسول اکرم صلواته الله علیه والله والسلم فرمودند خودرا درمعرض ان نسیم های ملکوتی قرارمیدهیم ودر فطرت که بسترمناسبی برای رشد این صفات است انهارا باور میسازیم ورشد میدهیم کهازسیستم وقانون مندی وساختار منطقی برخودار هستند- ولی نفس   توسط تخیل وشهوت ولذت بدون قانون مندی و منطقی   حجیم میشود واندازه ان دراختیارخواست نفس است- وساختار منطقی ندارد- لذا درچالش علمی وعقلانی را برنمی تابد- برخلاف   فطرت که بحثای علمی وعقلانی رابخوبی پشتیبانی میکند- لذا تزکیه بدنبال   حذف صفات منفی نفس است- که ریشه عمیقی ندارد ومیوه های مطلوبی هم ندارد برخلاف فطرت که ریشه عمیق ومیوه مطلوب دارد وعقل بخوبی دراین موارد میتواند داوری کند انچنان امام حسن عسکری صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند ریشه بدبختی انسان در دروغ گفتن است اگرانسان داوری عقل رابیان کند و حق وباطل بخوبی مشخص میشود- برای عقل فطرت رسمی است ونفس غیر رسمی است- برای حل مشکل    دو واژه را درنظر میگیریم- تربیت کردن وتربیت شدن ویاتربیت داشتن که به جای تربیت کردن شاید تعلیم یافتن ونتجه ان تربیت داشتن است- و- یا تحقق تربیتا-حال کدام تربیت درست است- مسلم است که تربیت اسلامی که زیرساخت مناسب انرادارا است وصفات مثبت ی که وحی درنظر گرفته است رابخوبی رشد میدهد مناسبترین وبهترین نوع میباشدکه لباسی مناسب برای پوشش شخصیت انسان است- که نه به تجربه نیاز دارد ونه به اصلاحات-وبا حقایق کونی و معنوی وتشریعی هماهنگی   نظری وکاربردی دارد- ودرتمام دوران سنی   را دربر میگیرد- وچون تربیت یک مقوله-فلسفی-سیاسی است است درارتباط چند وجهی باخداوندمنان وحکومت- وخانواده وجامعه راشامل میشود باید درابعاد های مختلف درحد ایدهال باشد وساختارهای    سازمانهای بشری را به سمت رشد نه افول ترقی دهد-درفطرت –حکمت- طهارت خیرات-برکات انگیزه برای رشد وجود دارد وقران براینفس از کلمه ضلالت- گمراهی بین واشکار وروشن وشفاف تعبیر میکند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-زیارت اربعین-در زمانی که طاغوت عراق حضور داشت اجازه زیارت اربعین نمیداد- این خود یک نشانه بزرگ –اثر وتاثیر اربعین را نشان میدهد- درطول تاریخ طاغوتیان جلوگیری از رفتن به سمت زیارت امام حسین علیه السلام- میکردند حج تجلی خداوندمنان واثر حضرت ابرهیم علیه السلام وحضرت هاجر علیها السلام وحضرت اسماعیل علیه السلام است-   ولی طاغوتیان هم بهحج میرفتند ولی اگردقت شود برائت از مشرکین بنحوی توجیه میکردند که خودرا بنده حق ومجاهد- حق وگسترش دهنده اسلام وانمود میکردند- ولی درزیارت اربعین تجلی الهی ویک دین ناب ضد طاغوتی بخوبی مشهود است که بشر زجر کشیده وناتوان واسیر شده  که بخوبی در دعای ندبه تشریح شده است –کجااست انکه برای -ریشه کن –کردن- ستمگران اماده شده؟ کجا است انکه برای راست کردن نادرستی ها وکجی ها منتظرش هستند-؟ بالاترین جنایت ان است که کجی ونادرستی بعنواندین ناب الهی به مردم بخورانند- کجا است انکه برای زنده کننده دین واهل دین است-کجا است انکه برای زنده کردن قران وحدود الهی ارزویش را داریم تمام این موارد-امام حسین علیه السلام درزمان میخواست اجرا کند- اهلبیت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم هرکس بزبان عربی درباره انها تحقیق کرد بهم ریخت وحالت مجنون بدست اوردمنجمله دائی من- که مداوم خانم اش از خواهراشوشوهرش برای ارامش ایشان دعوت میکرد نصف حقوق اش را صرف ترجمه درباره امام علی علیه السلام اززبان انگلیسی کرد تا خانواده شکایتکردند ومیخواست ماشین خودرابفروشد واخلاق حضرت علی علیه السلام نعجزه ایدرسطح قران میدانست- ولی متاسفانه اثرارشادی ان عظمتها اندک بود- وشوک بزرگ نصیب حضرت امام حسین علیه السلام شد- زیارت اربعین بیان اسوهبودن امام حسین علیه السلام برای بزگشت بهعدالت وحقیقت وفای بعهد به دین ناب محمدی صلواته الله علیه واله والسلم است-که روزی ماهم به حق خود توسط فرزند برومند وپرقدرت- ونجا بخش که اهداف امام حسین علیه السلام راتحقق خواهدبخشید   واز طاغوتیان انتقام خون امام حسینعلیه السلام توسط یاران اگاه وفرهیخته وجان برکف خواهدگرفت وشررا برای همیشه نابودخواهد کرد- وبه منکران  حق وعدالت وانسانیت –نشان خواهند-که پایان شب سیه سپید است- وجهان روزی ازخیر کثیر برخوردارخواهد شد – واین زیارت حقی ازحقوق-خداوندمنان- ورول خد صلاوتهالهعلیه واله والسلم وحق امامحسن علیه السلام که برفرد فرد انسانها فریضه واجب است وتکلیفی است ازجانب خداوندمنان کهبرهرمسلمانی واجب میباشد دیدن این اقیانوس انسانها- که دران اوج گرما رامدندخانم ها با حجاب کامل که بعضی از منطقه سرد سیر امدند ویا پابهسن هستند ویا بچه های دربغل دارند برای مردی چومن انرژِ مثبتی رایجادمیکرد که کمتر درهرشهرخود یافتم- ویک تصفیه روحی که هر روز بیشتراز قبل میشد درخوداحساس میکردم از اینهمه ایثارمردم وحالت روانی انها درتعجب بودمدرکربلا ودرطول راه درپیاده رو ها مبلمان خودرا وتختهای چوبی خودرا وابسردکن ها که هرسه هزارلیتری پنچ ونیم میلیون تومان قیمت اش است واب معدنی کوچ هرکدام دوهزاروپانصدتومان است ومردم درکوچه میخوابند وتادو کیلومتراز حرم خانه ها یابکل دراختیار زادرین است ویا اطاق پذیرائی برای زائرین است وهمه چیز فراهم شده است- بنام بیت مجان یعنی خانهمجانی مداوم بلند بیان میکنند اینهمهچیزاست فرشتگان قبول نداشتند وخداوندمنان فرمودندمن چیزی میدانم که شمانمیدانید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- یکی از گروگان های سفارت امریکا- امروز گفته است- ما ادم بدی نبودیم وجاسوس نبودیم- وچون دختران جلو فرستادند ما شلیک نکردیم ودفعه اگر اتفاقا افتاد شلیک میکنم اول شما ترسو تر از این حرف ها هستید هرجا دنیا شمار گرفتند از ترس جان همه چیز را گفتید وبه شماهم این دستوردادند-درثانی چرا بهخودتان دروغ میگوئید دنیا شمارابخوبی شناخته است- در کتاب اسرارلانه جاسوسی که تصور مکینم من فقط شماره شش را بدست اوردم- وبیار اسرارهاراسوزانده بودند- از تمام سراسر ایران اطلاعات جمع کردند مثل ا دراصفهان درشرکتی انفجاری رخ داده است گفتندتحقیق کن - بعد تحقیق کردند که کپسول گاز راز کامیون به زمین انداختند ومنفجرشده است- باز دراصفهان به ماشین نیروی هوائی که افرادرا از واحد به خانه میبردند تیراندازی شده است- دستوردادند چه کسانی بودند وچه هدفی داشتند تکمام جزیات که بخشی از انها مال شیراز است به جزیات ارسال کردند درهمان زمانشوروی میگفت امریکائی درهمه پوشش ها هستند به انجمن زبان انگلیسی امریکادرشیراز نیز حمله کردند چون میترسیدند که انها جاسوسی کنندهیچکدام از این اخبار دررسانهای امریکا- انتشار پیدا نکرد وحتی درسایت وبولتن وزارت خارجه امریکا درج نشد پس برای چه اینهمه زحمت وپول مصرف میکنند چه سودی دارد؟ اگراینطور است وایران برود اطلاعات از داخل وزرات خارجه امریکا وارتش امریکا جمع کند درهمان کتاب مینویسد اسرائیل به امریکا هشدارداده است کاری نکنید کهرابطه ما وایران قطع شود زیرا نمیتواند دیگرجاسوسی کنندوجاوسی رامیخواهند که بعدا ایران رابه هفت کشورتبدیل کنند وبعداز مدتی باز کوچکتر کنند همیشه غرب وشرق بدنبال کوچک کردن ایران وخاور میانه بوده است که درجنگ مقدس ایران وعراق باکمال وقاحت خانم رایس این مطلب رابیان کرد اخیرا بیان شده است درفکر تقسیم کشورعربستان هسستند خودتان را گول نزنید به شمادستوردهند باسروکله انجام میدهید- ولی الحمد الله باختید


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99