سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب حضرت ایت الله العظمی –جناب اقای محمد امامی کاشانی- رحمت الله علیه- یک روز من خدمت حضرت ایت الله مرحوم حائری شیرازی درشیراز بودم- به ایشان گفتم- بی بی سی دارد- ریسجمهور تعین میکند اغواگری میکند لطفا جواب اش بدهید- ایشان فرمودند اگر شما حضرت امامی کاشانیرا قبول دارید- من به ایشان بگویم درنماز جمعه بیان کنند من درجمع بسیارکوچک شدم خواستم بیتی بخوانم خجالت کشیدم .وایشان به زیبائی مطرح کردند- ازایات واحادیث درقالب روز استفاده کردند ومختر ومفید بیان کردند وجان کلام را گفتند انهم به زبانی که از همه فهم ودرسطوح مختلف ا نرا درک کند کاری مشکل است بخصوص از دل براید بردل بنشیند—جمله ای فرمودند- مردم فلسطین وعراق بیاد با بیداری وهوشیاری دربرابر توطئه ها و- نفوذ دشمن استقامت کنند –و افزودند-: اسقامت این است که انسان فریب نخورد- دربرابر دشمن نترسد وشجاع باشد وهیچ چیز جلوی رسیدن به هدفش را نگیرد- ردم عراق هرسال ده ها-مرتبه اگاه تر از گذشته هستند- این حکومت است بعلل زیادی عقب تر است این تظاهرات به نظر حقیر ساختگی بود تا چهره منافقین اشکار شود—جناب اقای ترامپ درمقابل عراق قفل کرده است صبحتی ندارد- اینمال حکومت عراق نیست این امردلیلاش مردم عراق است-انگلستان بقدری درنزدمردم منفوراست که درنزدما منفورنیست تمام این حوادت در درون عراق کارانگلیسی ها میدانند- دانشجویان عراق انگلیسی یادمیگیرند انهارابکشید انگلیسی صحبت نمی کنند دست وپاشکسته فارسی صحبت میکنند ومداوم میگویند خاک برسرانگلستان انگلستان درعراق تمام رشده است وامریکا مانده ومیگوند امریکا چاره ای ندارد- که باما رفتار کند اگر میتواست حکومت دل خواه خودرادرعراق داشت-هرگزچنین رفتاری نمی کرد الترناتیو ندارد قبلا بعضی خانه ها درنجف پانزده ساندویچ کتلت میدادند امروزه پنچ ساعت براینهار وپنچ ساعت برای شام ساندویج کتلت میدهند ان خانه همان پانزده را میدهد ولی برای ایشان از ظرف رهمسایه همه چیز میاورند وخانم خانه بادختران انها میپذد چرا خوب فهمیدند راه راه امامحسین علیه السلام واسلام ئاب همین است این همان راه ای است که ماهم قبلا انرادرک کردیم ومیبایست هرسال بهتر درک کنیم- بله کسانی هستند بخصوص درکربلا- که سفارت امریکا به این سادگی به انها ویزا نداده است-موکول به شناختئکرده است-ورسذانجام گفته است شماهیچ نیازی به امدن به امریکاندارید- وضع اقتصادی تغیر کرده است واصلارفتارها تغیرکرده است این سبک رانمیتواند برتابد- درزمان جضور حضرت مهدی علیه السلام ن عظمت طبق حدیث دوساله فرجه میدهند که مردم خودشان با اسلام وفق دهند وبعدازششماه مردم شروع میکنند واقعا پیوند پیدا کردن- همچنان سرور عزیز در نماز جمعه فرمودند انصاف –نورانیت پیدا کردن- ایثارپیدا کردن- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برای جنگ تبوک ازمردم کمک مالی خواست- یک پیر زن  یک مرغ با دوتا تخم مرغ اورد پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انرا بر بالی کجاوه گذاشت وفرمودند خدا این بخشش پذیرفت وایشان اهل بهشت است اصحاب گفتند این بسیاراندک است-فرمودند راه معیشت ایشان این بود کهتخم اینمرغ رابفروشد وزندگانی کند حال ایشان دیگر سرمایه ایندارد هرکسش به اندازه هزینه کرده است بیاید جلو- ایت امر جز شناخت امکان ندارد البته اصحاب رفتند به ان پیرزن کمک کردند- فردی درسفر اربعین با صدهزارتومان ازشلمجه وارد نجف شده بودوپولش تمام شده بود انگارنه انگار وفرمودندمن به راحتی به خانه بر میگردم—امام راحل عظمت رحمت الله علیه یکبارفرمودند که دستی غیبی درکار است که انقلابررا هدایت میکند وپشتیبانی میکند ومااهداف دیگری داریم چیزی دیگر میشود وزمانی که مادقت میکنیم هماین راه درست است دقیقا در عراق چنین است درلیبی امریکا با جریان طرفدارخوداش که ازانهادفاع کرد انتخاب شد ومجلس درست کرد وانها قانون اساسی را مطابق غرب نوشتند- درایران بهانه هشدار دادندکه بهامریکا متکینشوید وانها هم خطونشان کشیدند بعدازمدتی امریکا ازداعش حمایت کردبرعلیه ان دولت- خط ونشان کشید زیرا گفته بودند ما مانندامریکامستقل هستیم بعدازمدتی داعش به سفارت امریکادرلیبی حمله کردند حال از حفتر دفاع میکند چندی بعد دوباره همان اش است وهمان کاسه در طول مسیر راه پیمائی چند بار ازفلسطین حمایت کردند فلسطین مظلوم است ولی استراتژیک درستی ندارد- این مشکلرا باید برطرف کند- اولین بی جهت نیست که درفترا مام زمان علیه السلام درمسجد کوفه است- سفر گذشته به کربلا درمسجد کوفه یک تعددای امدند نماز خواندن لباس های خاصی خان ها داشتند ئبعضی بی حجاب بودند- بعداز نماز نیم ساعت نوحه برای امیرالمونین خواندنوبه سینه زدند روحانی دانشمند فرمودندکه انها زیدی هستند در روزی که ما به دارالسلام رفتیم انهارا در بارگاه کوچک حضرت صالح علیه دیدمپرسیدم شما زدی هستید فرمودندخیر گفتم شما اسماعلیه هستید- گفتدخیر ماسنی هستیمولی یکنوع صوفی گری هستیم حضرت علی علیه السلام بیجهت به شهادت رسیدند ومظلوم واقع شده است-هرانسان باشرف مسلمان حتی بشریت بایداین کته بخوبی بفهمد همین طور درباره امامحسین علیه السلام وحضرت مهدعلیه السام وپنچ تن رابیادبخوبی درک کند امروزه قابلقبول نیست ماندقرون وسطا اسلامی برادران سنی تصور داشته باشند ان

شااالله یکتجدید نظر کلی باید بکنند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- جریان اقای مورالس-من را بفکر فروبرد-و- این امر نشان داد سیاست مداربودن اروزه کار بسیارپیچیده وسنگینی است- ایشان برای بهبود وضع معیشت روی کار امد- و- اقدامات اولیه بسیارمثبت بود عجیب است که امریکارا نشناخت- یک دلیل اش این بود که نظامی نبود-ایشان پول های زیادی برای زیرساخت بکاربرد که دراین شرایط غلط است- مثلا بیس وادی را ریشه کن کند ویاجاده اسزی کند وغیره بایدتوجه دقیقی به معیشت مردم داشت- متاسفانه- قشر تاثیر گذار با امریکا هستند امریکادر مواردی سحرانگیز است تاکتیکهای – کودتا کردن امروزه زیر زمینی است شایدباوراش سخت باشد با پنچ نفر شروع میشود- کودتا روسها درحبشه وضدکودتا امریکا درحبشه که جزو درس دانشکده زرهی بود- که تاحدی از اقایان استفاده کردم مرس ان مستشار امریکائی بود وچزوه ایشان را تدریس میکردند- ایشان گفته بودپنج نفر در زرهی ایران با روسهاباشد- کارتمام است من تکاتیک بدام انداختن انهارابه شما یادمیدهم- ودرکودتا حبشه اثبات شد روسها از انگلستان عبور کردند- فقط امریکا حریف روسها است- امروزه اگر یک ژنرال روسی درسفارت روسها درایران باشد- امریکا میگویند حتما باید درایران کودتا کرد- اگر یک ژنرال ایرانی دربورکینا فاسو درسفارت ایشانباشدحداقل ششصد مامور اطلاعاتی امریکا درانجا است درکویت زمانی حاکم انجا بامریکا درباره مثلا فلسطین مشکل پیداکرد- 65 نفر مامور اطلاعاتی ایران به کویت رفت فرمانده من اقای جمشید مشایخی که جزو گرو ه –جن –مرکز زرهی بود- فرمودند که اینتعداد به سیصد نفر خواهد رسید که فقط اطلاعات جمع میکنند حاکم کویت جریان فهمید –گوشی دستاش امد ان شاهزاده تبعید به امریکا شد سیاست عوض شد- تجربه نشان داده است خانم ها بیشتر تحت تاثیر هستند تا مردان- یک عالمی میفرمودند- مردن برایانتخاب شدنبرای ازدواج چهار عامل یا فاکتر ویاپارمتر باید درنظر گرفت وخانم ها بیست وهفت عامل- من مدتیجزو اعضای کتاب خانه ملی شیراز بودم وفقط برای کتابهای فقهی که گیرنمیاید وگران قیمت بود یک دانه بیشترنداشتند خیلی عجیب است- تعدازادی کتاب میخرند که هیج کس انهارانمیخواند- وکتاب که زیاددمشتری دارند یک دانه است خانم مسوئل تصور میکرد کهمن فقط کتابخوان هستم که میفرمویددیک کتاب دیگر انتخاب کن- یک خانم دم میز ایشان بود وکتاب اتیلا- را-گرفته بود- خانم مسئول از ایشان پرسید شما دوسال است که کتاب اتیلامیخوانید- چی دران هست- ایشان روبهمن کردندبالخندی گفتند من حکمتهای زیادی از ان بدست اوردن وعمل کردم وموفق شدم هنوز به انتها نرسیده است- کتابهای کفر برخلاف تصور ما هرکس نوشته است- سحرامیز است- این کتابها باید مانند داروهای سمی خاص که داروخانه است وجود داشته باشد وفقط به افراد خاص داده شود ودر رد ان کوشش زیادی شود وگرنه کسی اطلاعای دارد کنجاکو است ومیخواهد قضاوت کند که امروزه ببفور درفضای مجازی است- انحدیثی بیان میکند که کفر را مطرح نکیند خودبخود نابود میشود زمانی است که کفر مهر باطل خورده است ودیگر فروغی ندارد- درحالیکه قران کفر زمان قبل زنده نگه داشته است معاویه وامویان ومروانیان تاز مان امامصادق علیه السلام مطرح بوده است ودرائمه دیگر – مطرح نشدند-


ارسال شده در توسط علی

 

ashouraerfani.parsiblog.com

تجربه جهانی اسلام-و- برجام - خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام


بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- داستان تجربه برجام- با الهام از شخصیت متفکر اسلامی- حضرت ایت الله میرباقری – رحمت الله علیه – نسان ازبدو تولد تا مرگ درحال تجربه کردن است تجربه میبایست به یک سری قانونمندی برسد وبا تجریه های جدید از بکاربردن این تجربه وقانومندی ها در راستای هدف- سودببرد- انسان مانندفرشته نیست مستقیم بکارخودبپردازد بقول غربی داستانها باید درکند وهر شناختی داستانی پشت ان دارد خداوندمنان این جهان را براساس تجربه قرارداده است- که این تجربه- ضمن یکبازی دوست داشتنی بوجود می اید- مانندطلوع وغروب خورشید وبوجودامدن چهار فصل   بوجودامدن حیوانات اهلی وسیرانها واز همه مهمتر درجهان ستارگان هستند که انسان درطیبعت میتواند دخل وتصرف کند تابه هدف خودبرسد- ودرضمن به کمالات باارزشی پی ببردکههدف نهائی است وپی به خالق خلاق وسازنده منجر شود بسیاری کودن هستند وتنبل هستند وزیادخواه هستتدباز یا را عبث میدانندکهخداوندمنان به انهاهشدار میدهد –کهمانندان کسانی باشید درستارگلن غور وتفخص کردن وبه ایننتجه رسیدند که یک بازی دقیقی دراسمان است که پراز حکمت است اینها به هدف نهائی خلقت رسیدند- وقرن انسان به تحربه با درایت تشویق میکند- داستان ابولهب که قران ان احمفرا به سرنوشت شومی که خالد درجهنم است هشدارداد احمق انرابه هیچ گرفت- ولی خردمندان ازعبرت گرفتند بعضی معتقد هستند تاریخ   عبرت ان مهم است وجغرافیای تاریخ نقش بزرگی درشناخت عبرت تاریخی دارد- یک احمق میتواند ادعا کند خداوندمنان درمسئله ابولهب شکست خورد- پس از انقلاب-ایران پول های خودرا کهدربانک امریکابود طلب کرد وگفتند ما به اسلحه هائی که پولش داده شده نیازنداریم- گفتند ما بعضی ازانها ساختیم ایران گفت انهارابفروش بگذارید گفتند نمیشود مداوم نمایندگان برای طلب انها کوش کردن وسرانجام گفتند هرچه قدرساختید قبول است مابقیه پولرابدهدید وسلاح هاراهم بدهید امروز وفردا کردند تا مسئله لانه جاسوسی پیش امد گفتندانها بایکوت شدند وشما بر خلاف قانون بین الملل درمورد لانه جاسوسی عمل کردید ولی اقایان براساس نجات جهانی عمل کردند حداقل برای نجات منطقه عمل کردن- قران مجید به منافقین میگوید- شما سفیه هستید ولی به ان علم ودرک ندارید   ولی خردمندان بخوبی درک میکنند- نتجه اول ان این بود- هند قرارداد خریدن هواپیمای   جنگی خودرا باامریکالغو کرد واز شوروی خرید-امریکامجبور شد به هند امتیاز دهد-همین کاررا ابوسفیان باپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مداوم قوانین عرفی را زیرپا گذاشت ویهودهم همین کارا کرد ومداومنیروهای متفکراز انها جداشدند وبهسمت اسلام ناب حرکت کردند وهژمونی خودرازدست دادند وهژمونی اسلام شروع بهرشد کرد- وشوروی بهتراز امریکا حقایق را درک کرد واستراتژی خودرا تغیر داد-واز ایجاد یک شکافر عمیق درکشور خود جلوگییکرد- اخیرا دراسرائیل یک سیاست مدار به اقای نتا نیاهوگفتهبود که کشف فلان مقدار کیک زرد ودرفلان جای مسئله نظامی اسرائیل- حل نمیکند اصلا به توچه- سازمان مربوطه موظف است که ایشان بهامریکا رفت چند فروند هواپیمای فناتو سی وپن خرید ویکملیارد دلاراضافی برای ارتش گرفت درمقابل یک استراتژی قدرت مند ولو هنوز ابزار لازم راندارد نمیتوان عرضه اندام کرد هرضربه ای شدت پیشرفت را زیادتر میکند تمدن- به معنای وحدت فرهنگها دریک سرزمین مشخص است که تبدیل به یک موتور پیشبرنده شود کهبهان ناسیونالیست گفته میشود امروزه درسطح جهانی مطرح است- پس نیازمند یک تمدن جهانی است که میبایست ناسیونالیست ها بهیک وحدت برسند وبه انترناسیونالیست تبدیلشوند ولو درسطح قاره ای یک متفکرایتالیائی فرموده است اگر هرکشور بخواهد ناسینوالیست باشد ودرضمن انترناسیونالسیت هم بشود هیچگاه وحدت بدست نمیاید زیرا باید ایثار کرد- وارد فاز وحدت قوانین و یک جهانبینی مشترک که همه را یکملت دانست دراسلام   افراد را مومنین میگوید مطلق مومنین بحثی از سیاه وسفید وایرانی وامریکائی وغیره نیست- ولی دردیگران حزبییعنی فرقه ای میداند-کههرکدام خودرا برتر ازدیگران میدانند وحدت انها صوری است تنها بهخاطراترس از یک تمدن قوی استزمانی کشورهائی درسیاست داخلی شکست خوردند نمیتواند برای دنیا اسوه باشند و کم کم منزوی میشوند وبدنبال یک استراتژی موفق میگیردند لذا انهامجبور هستند تمدن قوی تراز کاربیاندازندنمونه ان ایجا دداعش والقاعده بود- که بتوانند اسلام هراسی دردنیا مطرح کنند وجا بی اندازند وهزینه نجومی کردند وصرانجام خودمعترف شدند که ان دست پروده غرب بودهاست ونتجه دبرعکس داده است- لذا تجربه برجام واردفاز جهانی شده است وتمام تهمت ها توسط روشنفکران جدیدغرب ب باد تمسخر گرفته شده است کهاز روی ناچاری وشوهت پرستی وخود خواهی مطرح میشود ویکنوع جنایت است- پس ایران اسلاممی ناببرنده است واینده باقدرت بیشتری در سهم خواهی درتمدن جهانی شرکت خواهد کرد  هم چنان درگذشته اسلام چنین شده است-انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- داستان تجربه برجام- با الهام از شخصیت متفکر اسلامی- حضرت ایت الله میرباقری – رحمت الله علیه – نسان ازبدو تولد تا مرگ درحال تجربه کردن است تجربه میبایست به یک سری قانونمندی برسد وبا تجریه های جدید از بکاربردن این تجربه وقانومندی ها در راستای هدف- سودببرد- انسان مانندفرشته نیست مستقیم بکارخودبپردازد بقول غربی داستانها باید درکند وهر شناختی داستانی پشت ان دارد خداوندمنان این جهان را براساس تجربه قرارداده است- که این تجربه- ضمن یکبازی دوست داشتنی بوجود می اید- مانندطلوع وغروب خورشید وبوجودامدن چهار فصل   بوجودامدن حیوانات اهلی وسیرانها واز همه مهمتر درجهان ستارگان هستند که انسان درطیبعت میتواند دخل وتصرف کند تابه هدف خودبرسد- ودرضمن به کمالات باارزشی پی ببردکههدف نهائی است وپی به خالق خلاق وسازنده منجر شود بسیاری کودن هستند وتنبل هستند وزیادخواه هستتدباز یا را عبث میدانندکهخداوندمنان به انهاهشدار میدهد –کهمانندان کسانی باشید درستارگلن غور وتفخص کردن وبه ایننتجه رسیدند که یک بازی دقیقی دراسمان است که پراز حکمت است اینها به هدف نهائی خلقت رسیدند- وقرن انسان به تحربه با درایت تشویق میکند- داستان ابولهب که قران ان احمفرا به سرنوشت شومی که خالد درجهنم است هشدارداد احمق انرابه هیچ گرفت- ولی خردمندان ازعبرت گرفتند بعضی معتقد هستند تاریخ   عبرت ان مهم است وجغرافیای تاریخ نقش بزرگی درشناخت عبرت تاریخی دارد- یک احمق میتواند ادعا کند خداوندمنان درمسئله ابولهب شکست خورد- پس از انقلاب-ایران پول های خودرا کهدربانک امریکابود طلب کرد وگفتند ما به اسلحه هائی که پولش داده شده نیازنداریم- گفتند ما بعضی ازانها ساختیم ایران گفت انهارابفروش بگذارید گفتند نمیشود مداوم نمایندگان برای طلب انها کوش کردن وسرانجام گفتند هرچه قدرساختید قبول است مابقیه پولرابدهدید وسلاح هاراهم بدهید امروز وفردا کردند تا مسئله لانه جاسوسی پیش امد گفتندانها بایکوت شدند وشما بر خلاف قانون بین الملل درمورد لانه جاسوسی عمل کردید ولی اقایان براساس نجات جهانی عمل کردند حداقل برای نجات منطقه عمل کردن- قران مجید به منافقین میگوید- شما سفیه هستید ولی به ان علم ودرک ندارید   ولی خردمندان بخوبی درک میکنند- نتجه اول ان این بود- هند قرارداد خریدن هواپیمای   جنگی خودرا باامریکالغو کرد واز شوروی خرید-امریکامجبور شد به هند امتیاز دهد-همین کاررا ابوسفیان باپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم مداوم قوانین عرفی را زیرپا گذاشت ویهودهم همین کارا کرد ومداومنیروهای متفکراز انها جداشدند وبهسمت اسلام ناب حرکت کردند وهژمونی خودرازدست دادند وهژمونی اسلام شروع بهرشد کرد- وشوروی بهتراز امریکا حقایق را درک کرد واستراتژی خودرا تغیر داد-واز ایجاد یک شکافر عمیق درکشور خود جلوگییکرد- اخیرا دراسرائیل یک سیاست مدار به اقای نتا نیاهوگفتهبود که کشف فلان مقدار کیک زرد ودرفلان جای مسئله نظامی اسرائیل- حل نمیکند اصلا به توچه- سازمان مربوطه موظف است که ایشان بهامریکا رفت چند فروند هواپیمای فناتو سی وپن خرید ویکملیارد دلاراضافی برای ارتش گرفت درمقابل یک استراتژی قدرت مند ولو هنوز ابزار لازم راندارد نمیتوان عرضه اندام کرد هرضربه ای شدت پیشرفت را زیادتر میکند تمدن- به معنای وحدت فرهنگها دریک سرزمین مشخص است که تبدیل به یک موتور پیشبرنده شود کهبهان ناسیونالیست گفته میشود امروزه درسطح جهانی مطرح است- پس نیازمند یک تمدن جهانی است که میبایست ناسیونالیست ها بهیک وحدت برسند وبه انترناسیونالیست تبدیلشوند ولو درسطح قاره ای یک متفکرایتالیائی فرموده است اگر هرکشور بخواهد ناسینوالیست باشد ودرضمن انترناسیونالسیت هم بشود هیچگاه وحدت بدست نمیاید زیرا باید ایثار کرد- وارد فاز وحدت قوانین و یک جهانبینی مشترک که همه را یکملت دانست دراسلام   افراد را مومنین میگوید مطلق مومنین بحثی از سیاه وسفید وایرانی وامریکائی وغیره نیست- ولی دردیگران حزبییعنی فرقه ای میداند-کههرکدام خودرا برتر ازدیگران میدانند وحدت انها صوری است تنها بهخاطراترس از یک تمدن قوی استزمانی کشورهائی درسیاست داخلی شکست خوردند نمیتواند برای دنیا اسوه باشند و کم کم منزوی میشوند وبدنبال یک استراتژی موفق میگیردند لذا انهامجبور هستند تمدن قوی تراز کاربیاندازندنمونه ان ایجا دداعش والقاعده بود- که بتوانند اسلام هراسی دردنیا مطرح کنند وجا بی اندازند وهزینه نجومی کردند وصرانجام خودمعترف شدند که ان دست پروده غرب بودهاست ونتجه دبرعکس داده است- لذا تجربه برجام واردفاز جهانی شده است وتمام تهمت ها توسط روشنفکران جدیدغرب ب باد تمسخر گرفته شده است کهاز روی ناچاری وشوهت پرستی وخود خواهی مطرح میشود ویکنوع جنایت است- پس ایران اسلاممی ناببرنده است واینده باقدرت بیشتری در سهم خواهی درتمدن جهانی شرکت خواهد کرد  هم چنان درگذشته اسلام چنین شده است-انشااالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریاتت شخصی است-مبارک باد ان عظمتی جلوه تمام وتمام نفخت من روحی است اگر قراربود مخلوقی را خدابدانیم ان رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که میشه افتخاربندگی خدارا عیان کرد- ان عظمتها که قابل حساب نیستند وحد ندارند مشکل است تعریفی جامع داشته باشند- اولین سئوال این است که چرا خداوندمنان ایشان به رحمت العالمین ملقب کرده است- خداوند منان به ملتهای گذشته- رحمت استاندارد-داشت- که منطقی وعادلانه بود- مثلا کسی برای خرید کالائی میرود وفروشنده مقداری تخفیف میدهد- ولی یکزمانی درغرب میگویند حراج-بهانگلیسی- =سیل_ تخفیف تا هفتادوپنج درصد- این دیگر بیش از اندازه است- این جمله رحمت العالمین همین است یک رحمت احسانی فوق عدل است به گذشته توجه کنیم فرعون و نمرود ومانندان یکعمرحتی زی زیاد ی نکردند مابقیه هم همینطوربوده است بوده است- ولی امویان وعباسیان چقدر حکومت کردند- بعضی عمر حکومت عباسیان راپانصد سال وبعضی هفتصد وپنجاه سال میدادند که مدام- درحقیقت باخداوندمنان دشمنی کردند—این تغیر به هیچ وجه بخاطر مردم نبود-زیرا مردم گناهان عظیمتری کردند- وحکمتهای خداوندمنان درشرایط مساوی ثابت است- دلیل وجود خاتم انبیا صلواته اللهعلیه واله والسلم اخرین ودرمرتبه اولین سفیر الهی است انهم به خاطر ظرفیتشگفت انگیز غیرقابل باور وغیرقابل بیان است- لذاذ کسینمیتواندبهعمق عظمت خاتم انبیا وروسل صلواته الله علیه واله والسلم برسد حتی هیچ مخلوقی کفرشتگان دربر میگیرد چنین ظرفیتی راندارند- درزمان خوداش قران میفرمایدخداوندمنان عذاب وبلا ومصبیت از انهابرداشته است مگرخود برای خود مصیبت درست کند وبعداز ان باز تخفیف داده است- البته دردنیا نه دراخرت- که شامل کل بشریت حتی کفار ومشرکین ومنافقین وملحدین است اگر مسلمانی با چهارده معصوم عنادی نداشت ودوستی هم داشت وزیادهم مقصر نبود امید نجات دارد وهرکس ایشان دوست داشته باشد باهرمرامی اخر راه نجات دردنیا واخرت دارد ودحدیث است اگریک فرد مسیحی با مسلمان وچهارده معصوم رحممتاللعلیهم اجمعین دوستی داشته باشد درقایمت بعنوان خدمت کارمسلمانان دربهشت خواهدبود- پیامبران گذشته کارشان اسانتر بود اینقدر قانون ودستورنبود تعداددستورات اندک بود ولی قران اسلام دین نهائی دانست ودرسراسر قران هرجا کلمه دین امد منظور دین اسلام است ومیفرمیاد این دین برچا کنید تفسیر کردن دریان ذین اقامت کنید وزنودگانی کنید انچنان درخیمه زندگانی میکیند وخیمه رابرپا م میکیند یعنی درتمام ابعادبایدحکم دینی را رعایت کنید این امر باقوم هائی درطول تاریخ به این حد وحشی گری نمی کردند- کاری سخت است- باز درکتابی میخواندم-که حضرت اش صلواته الله علیه واله و السلم درمدینه عبور میکردند دونفر عرب ایشان رادیدند وسلام نکردند وان عظمت بالبخندی ملیح وبانگاهی پراز عطوفت به انهانگاه کرد سلام گفت بعد که رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رد شدند- یکی از عرب ها به دیگری گفت نگاه کن درست مانند بچه پنج ساله معصومم است- اروز اگر دبیری سرکلاس مطلبی گفت که بچه خنده بلند کردند وکمی ملاطفت دارد مسئولین میگویند ایشان خل است سرکلاس میایند اقایان خنده بلند نکنید زیرا معلم ریاضی کلاس بغلی فرمودندکه تمرکز من را ازبین برده اند سیاست تا امروز همیشه برعکس ملاطفت بوده است- اروزه همین طور است هرمسئولی به جائی میرود-بشرطها وشروطها مورد تفقد قرار میگرد زیرا نماینده رهبرمعزز وعظم رحمت الله علیه است وبرکت باخود میاورد- بازدرکتابی نوشته شده است-که حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- در مکه که تشریف داشتند دونفر که من اسامی انها نمی اورم در خیابان که درجائی که فقط برای دونفرسایه بود ایستادند- حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- از ان خیابان عبور کردند- ان دونفر در اوج تابستان از این ایشان سئوالاتی کردند مداوم سئوال پشت سر سئوال- عرق از سر حضرت اش صلواته الله علیه واله والسلم- فرومیریخت- وانها اعتنائی نداشتند وحضرت با لبخند ونشاط پاسخ میداد- تاجگر حضرت جبرائیل علیه السلام اتش گرفت وتقاضا کردکه به ز مین برود- به انها- تنبه دهد واز حضرت اش صلواته علیه واله والسلم تمجید کند وبگ

وید اگرانهادرک نمیکنند خداوندمنان وفرشتگان درک میکنندوشعری درعظطمت ایشانصلواته اللهعلیه واله والسلم سرود کهاین شعر ثبت وضبط شده است—باوجودانکه دشمنی ها درزمان ایشان بهاوج رسید وایشان میدانست با اهل بیت مکرم اش چگونه رفتارخواهند کردبرای همهانها حتی امامزمان علیه السلام بشدت گریان بود ولی سرسوزنی از رفتارخود کم نکرد- ونزدیکترین مقام قرب درنز باری تعالی جل وجلاله الشریف بدست اورد- درابعاد بی نهایت ایشان کهتعدای ظهور پیدا کرد وانهم دران زمان درعلم در نظم دادن که عقلای منصف انرا تمجید کردند درحالی که سیاست اینبود هرج ومرج ایجاد کنند تا بهتر حکومت کنند درتحسین دانشمندان وعقلا مخیرین وخوشاخلاق ها توجه به مستصعفین بقدری برخودسخت گرفت کهانها رنجیده خاطرنشوند ومداوم بفکر امت بخصوص طبقه ظعیف بود توجه شدیدبه زنان وکودکان وبیماران عیره کرد تمام موعظه ونصحیت زیبا ومنطقی وعقلانی وقابل اجر است- رفتارسیاسی چه در خانه وچهدر جامعه داخل وچه درجوامع خارج ازنهایت ظرافت وذرک ورحمت برخوردا است علوم غیبی ایشان بی نظیر است حتی تا دم مرگ بفکر امتیبود که میدانست ابرهای سیاه اتشبار باخوددارند- دونکته قابل توجه است یکی انکهحتی مذهبیوغربی چه برسد به کمونیست هاانراغلو میدانند دوم هرگاه درزمان خوداش کسی میخواست اعتراضی کند اصحاب سخت عصبی میشدند ومی خواستندان دفرد را به قتل برسنانند وحضرت دستور ارامش میداد- وان فرد متجه میشد وپشیمان میشد وعذر خواهی میکرد وگاهی مسلمان میشد امیداست امت انعظمت صلواته الله علیه واله والسلم بخودبیاید وبه اندازه شعله شمعی از ان افتاب کهکشانی فروغ بگیرید انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نظریات شخصی است- امروزه شیعیان کشورهای خارجی – رسانه مهم انها- پرس تیوی ایران است- یک از این اقایان دروات ساپ یکمقاله پرس تیوی برای من فرستاده است- - اتفاقا همین چندقیقه پیش درپرس تیوی با ریس جمهور سابق لبنان یک مصاحبه داشت- یک اصلی کشف شده است- درپیدا کردن کمالات-درک غلط مهم تراز درک درست است درتجربه درست بودن-میتواند فریب باشد بایدبه میزانی تجربه کرد که محقق به خطا برسد وبقول استاد معززمرحوم دکتر محمدی   رحمت الله فرمودند درامریکا اثبات شده است کسی درهرشته ای خطاهای زیادی رادرک کرده است بهترین معلم میشود- دستگاه ئی ساختند که بازدن یک دکمهیک برگ تست درهرموضوعی بیرون میدهد که درصد مشکل بودن میتواندفرد انتخاب کند وتست میزندوبه دستگاه میدهد ودستگاه تصحیح میکند تا تعدادی معینی جواب تشریحی تست مجانی است ودر از ان تعدادبیشتر باید یکدلاربدهد- کساب که زیاد کارکردن بهتر درصس را فهمیدند حسن کنکور همین است انسان درک کند که کجا را نمیفمیده است- وبقول مرحوم حضرت ایت الله شیرازی رحمت الله علیه نقش شیطان همین است که فرد بفهمد کجا نقص دارد ومانند لن زنبور های عسل که دم کندو هستندودهان زنبووران بومیکند واگر مواد مضری راخوردن باشند یک نیش میزنند وان زنبور کشته میشود- یک مربی معروف فوتبال- به ایشان گفته بودن که دراین باز ی انشاالله برنده میشوید ایشان گفته بوده است که دعا کنید من بازنده شوم تابفهم ضعف من کجا است- ریس جمهور سابق لبنان نکته ای فرمودند که لبنان همچنان حکومت اش دنبالروی غرب بود- بادخالت اسرائیل درلبنان وخراب شدن اقتصاد وسیاست وغیره لبنان – یک بیدارباش ایجادشد وبعد غرب امد یکمقداربه لبنان کمک کرد ولی افراد حقه باز   ودزد ومنحرف را سرکاراوردکه هرچه افرادی مانندایشان به مردم تذکر میدانند- گوش میکردند- وبعدامریکا برای فریب مردم از طریق عربستان وارد شد که عربستان یک نقابی برای امریکابود- وچنین نقشی هم امریکا – انگلستان میخواست به شاه ملعون بدهد وامروزه درسوریه داعش و القاعده این نقشرا بازی کردند- درخبر بود دونفر از مربیان داعش –که جزو کلاه سفید ها هستند- بهتریکه فرار کردند – ترکها گفتند اندورا- دستگیر کردند وامروز افشاشدکه یکی از انها که انگلیس یبوده است مرده درخیابان کشف شد-که نزدیک خانه اش دراستابول بوده است- خیلی جالب است که ایشان دراستانبول خانه داشته است-؟؟ که به ظاهر اسم فرانسوی دارد- اقای ل-مسویورئیربوده است که ایشان درسوریه انجام وظیفه میکرده است ونشان میدهد کهممکن است اختلا ف ترکیه باغرب وارد مرحله جدید شده باشد یا برعکس به یک وحدت رسیدهاند-درانگلستان- ارتش همه کاره است وسازمانهای جاسوسی نیروی انها ارتش تعلیم میدهد- درامریکا چون ارتش ازیک محبوبیت برخوداربود برای انکه مانندانگلستان بدنام نشود سازمان جاسوسی –سیا بوجودامد که بازوی کاخ وگنگره و وزرات امور خارجه است- کلاه سفید ها درغرب- برای اولین بار درانقلاب فرانسه پیدا شدند که انقلاب فرانسه را بوجود اوردند- وانها ادعا کردند ماشاگردان اسماعیلیه- یعنی حسن صباح هستم- حال درست فهمیدن یانه بحثی دیگر ی است- این ها متخصص تبلیغات دورغین هستندویئدئو- فیم وغیره درست میکنند ودوم تبلیغات موثر برای گروه دراختیار خود هستند که داعش والقاعده بوده است- بعد امنیت این گروها را بوجودمیاورنند- ومشکلاتی در راه خود دارند چگونه برطرف کنندودرجنگ هم هم از لحاظ روانی وهم سازمانی وتاکتیک کمک میکنند—چون حساسیت اراتش وسازمان های واسطه بیش ازهمه شغل ها ی دیگر است بیشترتخبگان دراسختدام ارتش است وبه میزان زیادی تعلیم میدهند وبعدا اینها از سازمانهای جاسوسی جدا میشنود به خدمت سازمان دولیت وخصوصی ویاخارجی درمیایند- دمثلا مانندساواک- فردی درکامنت گفته است هرکسی این ویروسرا کشته است دست مریزا .و- دیگری گفته است اینها را دراب نمک انگلیسیها- وامریکائی ها خوابانده بودند که به موقع مثلا غذای مورد خواست انها رابپذند—فرد دیگر گفته است روش القاعده واعش وترکیه وقطر دقیقا یک روش امریکایئی- انگلیسی است سه روز قبل- سخنگوی وزرات امور خارجه روسیه- خانم ماریا زاخرو-وا- فرمودند انگلستان بیان کند وروشن کند که اینجناب با القاعدهپینودی داشته است یانه وان خانم مشخص است که اطاعات دقیقی موجود است که ان جناب رابطه گستردهای با زمانهای جاسوتی انگلستان- در سرویس های خارجی داشته است ویک رابطه ظریف پنهان با ام –ای سیکس- که مانند-سیا- درخارج عمل میکند ام-ای فایو- برای داخل است- مهم بودن این است که ایشان شناخته شده است- ونقش جنایات باری داشته است که میتواندتوسط عواملی حذف شود- یعنی مهره سوخته- نکته مهم این است این نوع سازمانها درتحت پوشش قراداد هائی که معقول است ومیتواند رسمیت داشته باشد عمل میکنند- که به مردم دفاع شخصی وگر وه ای وچگونه رفع مشکلات کنند رایادمیدهند- مردم وحتی افرادبیطرف انها متهم میکردند- که انها چندگرو ه تروریستی را حمایت میکند- درسوریه- بخصوص از القاعده محلی وشهری های خاص را ویکنوع مجاهدین قلابی که اعتبارانها ازبین رفت   شکست خورده شدن ودیگرابروئی ندارند را حمایت ورهبری کردن که امروز دیگر این رهبر نقشی ندارد درسراسر قران بحث از دشمن شناسی مخفی واشکارکه با نقاب فریبندهوارد میشود واز رگ انها واردقلب میشوندوقلبرا تسخیر میکنند هشدار داده است ولی متاسفانه تعدادزیادی از مسلمانان ومرد فریب میخورند تاز مانهای زیاد ی که خداوندمنان دست انهارارومیکند ولی عجیب است باز عد ه ای بیدارنمیشوند-؟؟


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-کامپیوتر- یک زبان اساسی دارد- که ازصفر ویک درست شده است اگر ان زبان انر اساس زبان عملیاتی قرار دهیم امکان استفاده از کامپیوتر نخواهد شد زیرا برای یک مطلب نوشتاری کوچک هزاران جمله باید نوشت –که به ان زبان ساختاری اصلی گفته میشود- وغلبا از اعداداصم استفاده میشود ( اعدا اصم عدی است که برخوداش ویا یک قابل تقسیم است مانند – 1-5-7-11- و13وغیرهزبان واسطه یک جمله ان  اتومتایک چند صد از ان جملات ساختاری اصلی را مینویسد- مانند جاوا- به این زبان زبان کدنویسی هم میگویند وسعی میکنند که باسرغت زیاد وحجم فشرده زیب کد ارسال شود مثلا یک فیلم ظرف ربع ساعت ارسال میشود وسپس باز میشود- دقیقا انسان هم به همین نحو عمل میکند مثلا نگاه میکند دیدن تبدیل به یک زبان خاص میشود وارد مغز میشود وتبدیل به یک زیب کد روحی میشودودرانجا باز میشود وانسان دیدن رخ میدهد پیامبر اکرم صلواته الله علیه و اله والسلم- دریک چشم بهم زدن در غار حرا تمام علومی که میسر بود از هستی از ابتدا تا انتها بداند درک کرد وهم لحظه درباره انسانها وجن وغیره باخداوندمنان گفتمان کرد وبعد پیامبر اکرم صلواته الهعلیه واله والسلم فقط در ذات الهی وصفات الهی تعمق وادراک میکند که بی نهایت است همانطور که اعدادبرای بشربی نهایت است- ومتواند بینهایت لغت بسازد خوب حجم اطلاعات وارسال ان درحد خوبی است ولی یادگیری وشناخت بسیارضعیف است دراینموارد باید کار کرد مثلا یک فیلم را میبیند بتواند به تمام اسرار انرا پی ببرد وبتواند واردگفتمان شود- علم حفر همان زبان واسطه است که امامام پاک میتواند انرابخوانند وازهرجمله ان مطالب زیادی بفهمند که میتواند نشانه امامت هم باشد- امروزه نرم افزار های تجارتی به بازارامده است- که مثلا یک سوپر مارکت را کالاهای انرا نشان میدهد تصور کنید فرد ی بدنبال خریدن پیراهنی است- از کلیک کردن روی پیراهن های خاص که به عکس ها مسج گفته میشود هوش بکار رفته تشخیص میدهد که این فرد بدنبال چه پیراهنی است انگاه مثلا درصد فروشگاه مدل های مختلف ان نوع پیراهن رانشان میدهد- این کار را درتمام باعاد فقط امام علیه السلام وتاحدی شیطان میکند-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99