سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- در اینترنت- یک مقالهاز مستند از یک فردانگلیسی بیان کرده است-که در داشگاه اول عاشق یک دختر خردمند شدم وخواستم با ایشان ازدواج کنم ولی بع بایک دختر خاصی دیگری که مثلا سکسی تر بودازدواج کردم وبعدا تاحدی پشیمان شدم وباان دختر خانم- گفتم تا زمانی که ازدواج نکردی معشوقه من باش- بعدنویسنده مینویسد که ایشان میداند تاز مانی که ایشان بعقد درنیاورده است هرچه معشوقه به دادگستری شکایت- اعتنائی نمیشود- اخیراژاپون همین مطلب رابیان کرد که معشوقه تاحدی رسمیت دارد پس مشکل باازداوج موقعت درجائی دیگر است- درفلیپین گذشته غرب فرمودند هرد ختر کوهستن شغل ندارد وازدوج نکرده است بایدد دوست دختر شهری باشد وبه دولت فلیپین دسوتر داد همه جا سالن رقص تهدانسان- یا دیکوتک تهیه شود وبهسزبازان امریکا فرمودند تاصد دختر رفیق شود باانه به رقص روید وبین پانزده تا بیست وپن دلار هردفعه پول دهید وبرای انهاهزینه کنید و65 تای انهار با تحقیقات ارتش میتوانید به امریکا بیاورید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با ذلهام هز کتاب سترگ -تفسیرقران کریم- سی جز استادمعزز وکوشا ومتفکر ومبدع حضر ایت الله محسن قرائتی رحمت الله علیه- قرا ن انتخاب کلمات بسیار دقیق است است-کلمه وساوس- در دل فردی بدی وچیز بیفایده ای وبی خیر افکنده شود- وسواس الرجل -ان مردی که کم خرد شد وپرت وپلا گفت- دراینجا شیطان خوداش فرد بیخرد است- -دچار اندیشه بد وشیطانی شد- این جا شیطان فردی بیمارروانی است که که افکار بد وازار دهنده القا میکند- چون به سینها میفرست القا است که انسان به وسوسهذ میافتد یعنی ان افکار به نحوی می|ذیرد ودرتئر ان افکار قرار میگرد ونمیتواند به راحتی ازبان جدا شود زیررا یک زمینه ای وجود داشته است که مثلا فردی یک مطلب درستی را نگفاه اسا اوهمیشه ازانها میترسد که به اودروغ بگویند- باز یا وسوس الرجل – ان مرد اهسته گفت—وسوس به بوسیله وسوسه سرگشته و وسخنان پریشان گفت- کلمه دیگر خطورات است کلمه خطر یعنی حیوان با دم خود بلا وپایین برد وبعد به رانها خود شلاق بزند دقیقا افکار وسوسه اینچنین است- وسرانجام انسان را به هلاکت میرساند –خناس خنس ستارگان بسیار پرنور که شبها دراسمان میدرخشند ولی سه روز به خاطر نزدیک شدن به خورشید مشاهده نمیشود شیطان یک بیانات بیسارنئرانی وپر جلوه نشان میدهد زمانی ولی عقل انرادرک میکند وزمانی کهانسان به ذکرالهی میپردازد مانندخورشید انرامحو میکند- حدیثی از پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله ولسلم میرفمایند- شیطان بردل انسان ارمیده است- هرگاه یادخداوند منان کند گنهان میشود وهرگاه غافل شود اورا وسوسه میکند- که این وسوسه انواع دارد وخداوندمنان هم شیطان را میبیند وهم از کاراو اگاه است وهم ار درک واحساس انسان وتاثیری که میگیرد وهم راه معالجه بلد است انسان وجن گاهی ازروی نادانی وگاهی ازروی غرض ومرض انسان راوسوسه میکنند- بعنوان مثال از دیالکتیک مارکس نتجه میگرنند- خط مستقیم بصورت مطلق در زمین وجود ندارد مثلا ده درصدهم کجی دارد یاده درصد مستقیمهم همراه او است وقتیکه چگونه ان اثبات میشودمیفرمیاد- زمین کروی است ذرروئ زمین مثلا یک کیلومتر خط مستقیم نداری به نظر مستقیم میاید درحقیقت خط انحنا دارد حال اگر روی زمین صاف ما با شاقول ودستگاه طراز که یک حبابی دارد که دردایره ا ی قرار گرفت غلط است- واز همه مهمتر خداوندمنان هدایت گر هر انسانی باهراید های وباهرسنی است ان نشانه مستقیم است

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- تعدود زوجات-خداوندمنان هر صفت مثبتی که انسانها داده است- زروی حساب وکتاب است قبلا ضربالمثلی بود برای که بچه بیاورید –و-نترسید- هرکه دندان دهد نان دهد- درتمام احدیث ودعا ها زنان یک مرد بصورت جمع اورده است خوب برای سیاست میفرمودندمنظور دختران هم است- حتی حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم کهمن به کثرت شمادرقیامت مباهات میکنم- حتی به فرزندانی که سقط شدندکهان نزمان انها بصورت یک انسان کامل درمی ایندببعضی ازانها درامتحانات برزخ قبلول میشوند واهل بهشت هستندوبهداوندمنان میگویند باید همراهمن پدروماددر من باشد وخداوندمنان بخاطر ایشان حتی از جهنم بودن موقت صرفنظر میکندوهمران این فرزند به بهشت میروند ازدیادنسل اثار بسیارمهم دارد مهمترین برای دقاع از کشور است همیشه درطول تاریخ تاظهور مهدی علیه السلام هیچ اطمینانی نیست که ممکن است یک کشور قدرتمند به یک کشور کوچک حمله نکند امروزه نگاه کنید مصر سرانجام صحرای سینا را از اسرائیل پس گرفت سوریه یک مقدار جولان رادارد لبنان مقداری از شبان اسرائیل گرفته است واردن یک سوم گذشته است- امروزه چین اخیرا اعلام کرده است به هشتاد درصدجمعیت شغل داده است افغانستان چقدر شغل داده است؟؟ هرانسانی یک معدن طلا ویانقره است بشرطی که از ان استفاده مطلوب شود زمانی که من در مرکز زرهی بودم وحضرت جناب سرهنگ دوم گلشنی رحمت الله علیه بهمن فرمودند وارد ارتش بشو من به شما نقشه برداری نظامی را یادمیدهم ونحو تمهیدت زمین برای مکتب های جنگی مختلف هرکدام تمهیدات خاصی دارد- از گردنه حیران تا جائی که ما باشوروی مرز داریم نقشه انها تهیه کنیم وتمهیدات را پیاده کنیم ولی کسی از ارتشیان جرئت این کارندارد ودبارمن رفتم وروسها عکسبرداری از من کرذدندوبه دولت شکایت کردند- هیچ   نمیتوا ن به امریکا دلبسته شد- همان زمان پسرخاله من مهندس بود ودر پادگان سرخس افسر وظیفه بود فرمانده که نوبت ایشت برای کشیک بود- گفته بود که امشب یک سری کامیون می اید و با یک نامه ویک نامه رمزیک رمز مثلثاتی بودونحو باز گشائی ان رمز را برای-من توجیه کرد  وجای خواب هم برای انه درنظر گفته شده بود- نامه یک نامه امریکائی بود که ترجمه هم داشت که محمولات این کامیون را مشخص میکرد- کامیونها وارد شدند ودرپارکنیک مستقر شدند ورانددگان رفتن بخوابند ناگهانی یک نورعظیمی روشن شد وخاموش شد من یکسری اطلاعات زمین شناسی داشتم- فرمانده بیدار کردم وگفتم بزودی زلزله می اید ایشان فرمودندبروبه بخواب این یک منوری بود- که یک میگ بیست ویک اندخت که عکس مادن قرمز بگیرد از این محموله- دست به کامیون ها نزیند- ایشان جریان به تهران گزارش داد ودولت گفتند باز نکنید تا ما روسها را توجیه کنیم دوتا تنک مدرن بود ومتعدادی   رادر مدرتن- ومقداری توگ 106 ومابقیه تخت خواب جمع شود پوتین پتو وغیره عین این نامه امریکائی را به روس ها داده بودند روسها درجواب گفته بودنداشکالی ندارد این فرمانده اجازه نمیداد که درب کامیون باز کنیم- بین پادگان باپادگان مرزی ترکمنستان تلفن قرمز بود بارها انها گفته بودن استفادهاز انها اشکالی ندارد- ولی فرمانده جرئت نمیکرد تا انکه من شخصا انهارسوار کردم ومابقه از کامیون پیاده کردم ومن از فرمانده پرسیدم این نماه روسها چگونه بدست اوردند وایشان فرمودند رتشیان طرفدار حزب توده؟؟- وعکسی گرفته بودند که تمام محتویات داخل کامیون ها بخوبی اشکاربود- فیلمی را بی –بی –سی نشان داد یک فرد هندی 147 زن دارد دریک جا البته تاحدی خوش اب وهوا هکتار های زیاد زیر کشت برده است که هم برای خد وهم برایذ فروش پانصد بچه دارد ودام داری عظیمی ایجاد کرده است واین بچه ها درهمه زمینه ها تحصیل کردند واین شهرک راداره میکند وتعلیمات این بچه ها ازخودبچه ها است واخیرا دانشکده تاسال دوم زده است وهیچگونه مشکلی بوجد نمیاد اگرخانم ها کار ودعوائی بکنند مجازات میشوند- موقع رای گیری جناب حضرت ایت الله روحانی من به مرکزی درپارک رفتم که رای بده ما دراطاق بودیم ولی هنوز وقت رای گری نبود داشتند اماده میکردندیک اقای بلوچ کنارمن امد پانزده شناسنامه همرا بود ومن گفتم فکر نمیکنم اجازه دهندشما به جای انها رای بدهید ایشان من این را میدانم وفقط میخواهم برگه بگیرم که اینها سریع بنویسند الان صف زیادمیشود ومن گفتم اینها کئ هستند فرمودند زنو بچه ها ی من من گفتم تعداد انها زیادنیست فرمودند اینها نصف خانواده من هستم من درشیراز فامیل دارم وهمیشه نصف خانواده به جچئی میبرم امسال یکی از خانم هایمن کمی ئمریض شدن به شیزاز امدیم ونصف راهم همراه خودم اوردم گفتم شماچند زن دارید فرمودند چهارتا وبعدکن پرسیدم چنفر درشهرستان شکا چهار زنی هستند گفت همه- ومنپرسیدم شغل شما چیست ایشان فرمودند دراداره پست- هستم وباز من گفتم با پول اداره پست شما چگون این زندگانی میجرخانی- ایشان فرمودند من تاچندسال پیش سه زن بودم از بس که همکارن بهمن میگفتند عذب ومجرد- من زن چهارم را گرفتم سنت خانوادگی تجارت است چون مادرمرز پاکستان هستیم با کمی از تجار شهرک مرزی پاکستان خریدئ وفروش داریم وهرکس از مرز عبور کند ما اگرخواست باپول خوب ازایشان میخریم وتجارت اصلی ما باهندوستان است بقدری تجارمسلمان هندی وهندو ازما خوش شان امده است که به دختر میدهند وماتعدادی از هندوها مسلمان کردیم قبلاز انکه به شیراز بیایم- یک مهمان هندی داشتم گفتم درضمن ماچیره گازئویل داریم که به پاسکتان میفروشیم ومقداری هم کشامورزی داریم وهمه بچه من سرکار هستند ودختران هم ئشوهر خوب پولدار دارند شماها توکل ندارید- من مشرف به دمشق شدم در طول مسافرت بادوجوان در تور اشنا شدیم جائی میخواستیم ببینیم - سواریک تاکسی بزگ وشیک اروپائی شدیم- من یک مردمیان اسل بلند قذ زیبار روی بسیارخندان پرسیدم اخبارچیست ایشان گفت الحمدالله ایرانیان تعدادی از عراقی-ها را کشتند- من گفتم انجا پس مردان مجبور هستند چند زنه شوند- ایشان تائید کرد- یکی از بچه هافرمودند مثلا پدراش بیشاز جنگ در میاید ایشان خندهای گفت هرگز من خودم چهارزنه یک جوانی بیست ودوساله انهم یک تاکسی داشت کوچک بود از کنار ما گذشت گفت درسن ایشان من دوزن داشتم حالا دیپر اینطور نیست من توانستم هشت هزار لیره سوری پس انداز کنم واین تاکسی بخرم این جوان ها تاوام ماشین راندهند وپولی تهیه نکنند زن نمیگیرند متاسفانه ماتحت تاثیر فرهنگ مخرب غرب هستیم انها باوجودانکه مسئله زن زیادی که جناب اقای راسل   مسائل انرا مطرح کرد وبعدا انشگاه لندن تحقیقان مفصل کرد که بخی از انرا درسرکلاس درس دردانشگاه لندن ببان کردند ومدام بخش زنان دانشگاه لندن بهدولت پیشنهاد تعدد وزوجات دادانها برای انکه فرنگ خودرا قالب کنند زیربار نرفتند در اینترنت یک سایت بسیار گرانبها برای تبلیغات است یک خانم میلیونری امریکائی وبسیار زیبا دزسن مثلا چهل سالگی تبلیغ کرده است اگر من بامردی که خش اخلاق باشد ازدواج کنم نصف ثروت خودرا به ایشانمیدهم دلائل بای تعدود روجات زیاداست- دلیل تعدود زوجات را امام رضا علیه السلام سئوال کردند فرمودندخداوندمنان میدانست که امکان انکه درشرایط ی زنان بیشتراز مردان شود هم میبزان علاقه جنسی مردان را بیشتر کرد وهم تمایل ازدواح زنان رابه مردان زیادکرد که مشکلی بوجودناید البته چهارزنی راوج است ومسلما عده ای خاص خواهندبود ولی دوزنی انجان مشکلاتی نخواهد اشت بشرط انکه مافرنگ غربی را کنار بگذاریم و فرهنگ اسلامی را دنبال کنیم انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن ارحیم-نظریات شخصی است – خانمی در کانال ایران فردا- بیانات مشعشعی- درباره مذهب فرمودد من تصور نمی کنم که استاید دانشگاه سیدنی این همه احمق باشند وتوصر میکنم ایشان برای ستون پنچم نرم افزاری ضد مذهب ساخته وپرداخته کردند که البته باوجودانکه مجری سکولار است ولی ج.ابی برای سئولات ایشان نداشتن- باتکنیک های غربی   میخواست –ماهی راگیچ کند وبه موقع قلاب رابی اندازد که اخیرا بنابرگفتهیک متخصص بهئیت برای رسیدن بهاین منظور سیزده سئوال جواب تهیه کردهاند تا به نتجه برسند وایشان بالبخند ماست مالیذ کنند ومداوم چد بار فرمودند شما مثلاجناب اقای بودا نمیشنا سید وماطلب روش غربی که درمرحله اول بحثهای لغوی میکنند واز بحث های لغوی ایشان نتچه خودرا بگیرنند؟؟-درحالیکه دراینترنت هم به فارسی وهم به انگلیسی مطالب زیادی است که برخلاف نظر ایشان است- ایشان فرمودند مهمترین مطلب انسان- اخلاق است ومیایست اخلاق انسانی وجهانی داشت که مذهب بر ضد ان است- خدمت ایشان عرض کنم اولین سئوال انسان اخلاق نیست درک حقیقت است بالاتراز اخلاق درک حقیقت است که ایشان بعمد هیچ مطلبی درباره خداوندمنان بیان کردند که وجود دارد ویاندارد ولی با این گفته اصل قوانین طبیعت است کهک زیبا وخیر است درحالیکه قران میفرمیاد ما این دینا راز خیرو شر-د رست اما نقش این شر نقش ان درکمالدهی به انسان با خیر مساوی است- ویروس ها زیبا هستند؟؟ زلزله زیبا است-؟؟با برکت ترین و سودمندترین موضوع اثبات وجود خداوندمنان است- واز خداوندمنان همه خوبی ها سرچشمه میگیرد- ایشان بیان کردند که مذهب مریض است وعلت مرض های انسانی است زیرا یک تعصب کور ایجاد میکند ومخالفین خودرا به کشتاردعوت میکند- قرانمیفرمیاد انسان مریض دین مریض ایجاد میکند نه انکه دین الهی مریض- بلکه دین الهی است که مرض را شفا میبخشد – دین درهر زمانی واحد است انواع ان نتجه انسان مریض است ایشان فرمودند درجائی که دین مانند دین تکفیری ها و داعش ها واخوان ها وغیره بعد فراموش کردند وفراموش کردند که گفتند انها درسوریه میخواستند بهارازادی بوجود اورند؟؟ وایران اول پذریفت ولی چون میخواستند از راه دمکراسی  اقای بشار اسدرا کناربزنن- ای دیکتاور رابخاطرانکه خود دیکتاتور هستندویاراقای رهبر هستند- انهارا قلع وقمکردند ومجبور کردند کهاز ازادی ودمکراسی مثلا وبهارازادی دفاع کنند چقدر کودنی – میخواهدین مطلب را کسی باور کند درحایکه درحال گرفتن دکترا است معلوم است- زیرکاسه یک نیم کاسه است ایشان فرمودند ااقی بودا که اغول ایشاغن خدائی کردند وبعدپیامبر وسپس خدا کردند که تمام اینها غلط است- ایشان درحقیت دنبالروااقای زردشت هستتندکه باز اقای زردشت پیامبر نیست؟؟ اقای بودا فرمودند پندار نیک وگفتارنیک وکردار نیک است واقای بودا روزی حلال هم اضافه کردن ودین که درلغت اروپائی بهان –رلیجن- میگویند یک لغت یونانی است به معنای – ترسیدن است ومنظور ترسیدن از خدایان استکه مبنائی ندارد جز القا کردند مذهب یکنوع القای پوچ اتست امروزه به قلب باز وعقل باز معتقد هستند که مذهب بهان معتقدنیست- بهغلط گفتن که انسان یک حیوان مذهبی است انسان یک حیوان اخلاقی است- قران مجید میفرمیاد هرکس یک شعار درست داد وبهان عمل کرد وای براو کسانی شعار انسان اخلاقی میدانند وهمه جهانیان رافرزندان خود وخواهر وبرادر خود میداند اگربه ان عمل نکند وای براو- ایا اساتید دانشگاه سیدنی بریاسرخ پوستان استرالیا کلامی بیان کردند؟؟ به چه کسانی رای دادند؟؟ با پناه  جویان درمانده چگونه رفتار کردند؟ از فلسطینی ها چقدر دفاع کردند؟؟ دم از این دکترین میدهند- مذهب ضد یک سیستم عقلانی عمل میکنداصطلاح – مس یعنی بهم ریخت واشوب ایجاد کردند است ایا خصویات انسان چنین است وایادرطبیعت نظمی شسگفت انگیز نیست کدام دستورا دین ناب نظم راقبول ندارد- اولا ااقی بوا به مقام سیدرتا یعنی به معنای امروز- یعنی -مچتهد مسلم- دردین هندو- بعد برای تزکیه به یک جایگاهی مشهوربود که درانجا نورملکوتی به اسنانمیتابد پس از انکه مصفا وپاک شد امروز میگویند درس دین ی لازم است ولی بایدفردبعداز یادیگری به ریاضات بار تزکیه خلوت کند وکار کندانگاه اشراقات وحل مسائل براو جلوه خواهد کرد جناب بودا بایدیک همکلاسی به خلوت گاه رفتومتوجه شد هیچ ایشان درشرایط تزکیه-نیست ودلیلاش را از ایشان سئوال کرد- ایشان فرمودند که من برای انکه گفتعه باشم به خلوت گاه رفتم من رابعنوان یک متجهد کامل بشناسند ومن بهرهای دینائی راببرم- شیاطین به صورت بچه میمون ظاهر شدند ودروبر درخت سیب به انها سیب تعارف میکردند وانهاراسر گرم میکردند ان جوان به انهاتوجه کرد وبودا انهاراز خودراند وبه انها سرگرم نشد وبعداز مدتی –ببری امد ان جوان را خورد ومیمون ها فرر کردند ودرانجا برای ایشان مطالب جدید اشکار شد که دین هندود چگونه اصلاح کند وباز گشت واتفاقا اصلاحا ایشان موثر واقع شد وجنگ بین مذاهب هندو دربودائی از بین رفت ودربین اها صلح ئپیدا شد- حال سئوال این است کلمه گفتار وکردار وپندار که صفت نیکدارند این کلمه نیک تعریف کدام است کدام عمل نیک است وکدام عمل نیک نیست کدام روزی حلال است کدام نیست- انسان ازدوعمل استفاده کند عقل و وحی عقل درهمه موارد نمیتواند پاسخگوباشد وساکت است واگرانجا که عقل ساکت است وبیادساکت باشد هرچه بعنوان عقلانی گفته باشند پوچ وباطل است ودرحقیقت خودرافریب دادند بعنوانمثال جهان اخرت – که نقش سازند های برخلاف رنظرایشان سکولارسیم ارامش بوجود نمیاورد و وجدان را راحت نمیکنتد- هرلحظه چنین فردی درهواپیما- دراضطراب است که هواپیما سقوط کند پوچ وهیچ شود مذهب ارامش میدهد- زمانی که یهودیان المان وغیره را نازی ها به اردوگاه مرگ بردند اینها میدانستند روز ی نوبت انها است انها که مذهبی بودن میخندند هیچ ترسی از مردن نداشتند فقط میخواستند برنامه مذهبی پیاده شود وبر ای مردگان دعا کنندت ودراین مبارزه کردندعد ه ای کشته شدندسرانجام مجبور شدن باخواست ها موافقت کنند انهائی که سکولاربودند به سربازان میگفتند یک تیغ ژیلت به ما بدهید میخایهم موی خودرا ارایش بدهیم انها میگفتندارایش برای چی بزودی میمیرید وبالاخره تیغ را میدادنداینهاز ترس مردن رگ دست خودرا میزدندوگفتند اگر زنده باشیم دئباره دین رابرپا میکنیم وبه بشریت کمک میکنیم ولی انسان زود فراموش میکند اما همین که اولین خمپاره به داخل اردوگاه امد سربازان نازیفرار کردند حضرت علی علیه السلم در زمان احتضارترسید ویا خوشحال بود ولی از حقه این خانم که خوداش کارشناس دین زردشت میداندمعلوم نمیشودکه جناب زردشت پیامبر است ویا انسان سکولار اما عشق ورزیدن به هم نوع بسیار زیبا است ولی انهائی که تخم نفرت   وانسانهارا برای منافع دینائیتحقیر میکند واستثمار میکند وسلطه جبارانه دارند- مستحق عشق مطلق راندارند تازمانی که توبه کنند وارد جرگه نسانیت شود مذهب باانها بدرستی برخودردپدرانه دارد وچنانچه جنایت کند برای حفظ بشریت باید برخورد کرد وان را نبیادبودن ودلیل واحمقانه تعمیم کلی داد- ویک نکته را عرض کنم فرق عاقل با احمق دراین است اگر هزران تن ما طلا ی قلابی داشته باشیم وفقط یک گرم طلای واقعی داشته باشیم احمق میگوید همه طلای قلابی هستند ولی عاقل میگوید هزاران تن قلابی منهای یک گرم-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- درباره ادعای اقای ترامپ-درباره ابوبکر بغدادی – ت2ور من از عکس اقای بغدادی یک فرد دیگر است امکان داردبدل ایشان باشد زیرا اابوبکر بغدادی فردی تا حدی لاغر بود واز لحاظ ژنتیکی مدتعا عکس ایشان همچنان لاغر بود وچشمان ایشان بهخدی که درعکس است درشت نبود- امادرباره کشتن اول اقای ترامپ فرمودند –که هلی کوپتر با موشکاهئی که زده که واردخانه شده اقای بغدای خودرامنفجر کرده است معلوم میشود دران اطاقی که موشک خورده نبوده است مثلا درطبقه بالاتر ویا پائین تر– بوده است- یا بالاتر خوب موشک بخورد کسانی جبه ه میدانند هرگز اتشی که موادمنفجر –منفجر میشود اتش ان قابل دیدن نیست-زیرا یک لحظه است وانهم درخاک رخ میدهد- ودودی که ایجاد میشودیا سفید ویا خاکستری است- چانچه ساختمانی باشدویاسیاه- درحقیقت دود قابل دیدن است- ددومی این اتش مدتها میسوزد ودودندارد یعنی بنزین داردمیسوزدوبارها این تصویر رانشاندادند دفعه اول نیست مثلا یک وسیله حمل ونقل را زدند امروز ادعا کردند که ابوبکربغدادی به یک تونل رفته است و به تونل موشک زده شده است وایشان خودرامنفجر کرده است درانفجار درتونل باعث فروریختن تونل میشود پس اتشی دیده نمیشود چگونه توانستند جسدرا از تونل خارج کنند وتشخیص بدهند که ایاشان ابوبکربغدادی است انهم درشهری که دردست داعش است وحتما ابوبکربغدادی گارد داشته است وافرادی مراقب بودند وافرادزیادی به کمک می ایند-


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- تسلیتی به وسعت کهکشان ها وغمی به وسعت دریاها برای شخصیتی متفکر وتنها که کشتی درهم کوبیده اسلام راناخدائی کر به نظر حقیر خداوندمنا درهرموضوعی مثلا توحید یک برنامه کوتاه مدت دارد ویکبرنامه متوسط ویک برنانه دراز مدت امام حسن علیه السلام یک برنامه دراز مدت دارد درحالیکهامامحسین علیه السلام یک برنامه-فوری کوتاه مدت دارد رادیکالیسیم همیشه یکبرنانه کوتاه مدت است ولی روبنای ان از یک برنامه درازمدت بوجود می اید این دوبرنامه باهم یک تعامل پیچیده دارند در مدیریت میخواندیم- شرکت میستوبوشی ه چنین عمل میکند یکبرنماه کوتاه مدت برای تغیرت جزی ومناسب مشتریان مثلا در ماشین بدهد ویک برنامه ادراز مدت برای ساخت ماشنی که ایده ال دهه ها بعد باشد- درزمان امامحسن علیه السلام ثروتی باداورده از ممالک تحت کنترول شام وکوفه- عنان مردم این دوشهر رادگرگون کرد-که قبلا وجودخارجی نداشت- که هه میبخواستند علاوه بر یک زندگانیب بسیارمرفه حساب بانکی قابل ملاحظه ای هم داشته باشند- شام بخوبی از این مسئله استفاده کرد – درباغ سبزی را به کوفه نشان داد وتبلغات زیادی درمرفه بودن مردم شام کرد وجاسوسان زیادی به کوفه فرستاد وپول های زیاد را توزیع کرد که امام حسن علیه السلنم به محض انکه بهقدرت رسید گردن این جاسوسان راز د تعدادی که باامام حسن علیه السلامدر کوفه بیعت کردند چهل هزارنفربودند که تعدادبسیاراندک نشان میدهد مایل نبودن که سیاست حضرتعلی علیه السلام استمرار پیدا کند ویک اتئلاف هم جانبه حتی خوارج با شام بیعت کردند برضد امام حسن علیه السلام بوجودامد امام حسن به مدینه امد صلحنامه یک هنراش این است حکومت معاویه را دوفاکتو شناخته است به این معنا  که از روی اجباراست وتنها معاویه است میتواند تازنده است حکومت کند واینقدرت هم معاویه داشت امام حسن علیه السلام همان تاکتیک پیامبراکرم صلواته اللعلیه واله والسلم بکاربرد که قبائلی که مایلبودندباامام وصلت کنند امام علیه السلام انراپذیرفت تا یک ائتلاف جدیدی رابوجوداورد واینکارسیاسی را تاحدی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم انجام داد وتاحدی موفق شد وحضرت علی علیه اسلام تاحدی چنین کردولی اینقابلئل نمیتواستند درمقابل این سیل بینان کن سدی باشند حتی افراد قبائل انها بیشتر چشم به شام داشتند یک عامل مهم علت اش فقر بود وعامل دیگر ساده لوح بودن وفریب افراد تیز هوش منحرف خوردن است- خیلی جالب است پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- یکصندوق خیریه ایحاد کرده است وحضرت علی علیه السلام انراتوسعه داده است وسپس به امام حسن علیه اسست رسیده است وامامحسن علیه السلام باز انراتوسعه داده است وبه پسر اول ارشدخود که بهترین فرد دانشمندعلمی دربین فرزندان امام عیه السلام بوه است داده است وفرمودند که بعداز ایشان بهترین دانشمند وپارسا بیادمسئول این صنودق شود کاملا متضاد با شام است- با وجودانکه امام همه کارش درخفا است ویک سکوت عجبیی درکارهای امام حسن علیه السلام دیده میشودولی درشما عربستان یک قدرت بزرگ نظامی ایجاد کرده است زمانی که امام حسین بهامامت میرسد دستئر میدهدکهانقدرت کاری به کاروانهای معاویه نداشته باشندومعاویهنداشته باشند وانهارا چپاول نکنند ومعاویههم خراج انجا به امام حسین علیه السلام داد واز ایشان تشکرکرد- تمام احادیث امامحسن علیه السلام میخماهد ان نشانه های ضعف که باعث شد اسلام ناب عقب نشنینی کرد-برطرف کند- امام نیازی به مسائل فقهی نداشت زیرا به حدکمال درزمان حضرت علی علیه السلام گفته شده بود امام میکوشید که زرنگی وتیز هوشی وفراست را وعدم دنیا زدگی را بخوبی روشن کند که افراد فریب نخورند وبه پیمان های الهی که درمردم بسیارسست وبی توجه بودند مطرح شود وعمل شودامام جنیدن بار به حج رفتند وپولهای زیادی بخشش کرد ئریک سفر یکماه بودن ودریک سفر دیگر دوماه بودند ومسلم است گردامام علیه السلام می ایند وهیچ گونه اطلاعاتی وجودندارد- تمام رزندان امام حسن علیه السلام محافظه کار هستند وازتوی قبائل خود به بیرون نمیروند وجالب انکه جز حضرت قاسم علیه السلام هیچگون از فرزندان امامحسن علیه السلام درکربلا نیستند برای انکه نمیخواهند خودرا رادیکال نشان دند که فرهنگ زمانه بوده است- بطوریکه بعدا از طرف مردم مورد شماتت قرار مگیرنند ولی تعدا انها بسیارکم هستند درزمان عباسیان عباسیان فرزندان امام حسن برفرزندان امامحسین عیله السلام ترجیح میداندویک جنگ زرگریبرای بدست اوردن ان صندوق خیریه همیشه وجود داشته است  که حکومت فرزندان امامحسن علیه السلام دانشمندتر فرزندان امام حسین تشخیص میدادند وفقط درزمان عبدالعزیزمیدادند منافع باغ فدک رابین ان دوتقسیم کرد وبعدا لرزندان امام حسن پرچم انقلاب را در دست گرفتند وتوسط قبائل که خود به عراق ایران وشام رفته بودند درانجا جنبش های رادیکالی رابوجود- مانندداعی بزرگ درطبرستان وداعی کوچک وغیره او تا انکهخاندان امامحسین علیه السلام درمجوع برتری هایئی پیدا کرد-ادامهدارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با تسلیتی از عمق غم جان ودل برای اسو ه های اخلاق الهی گونه پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وامام مجتبی حسن صلواته علیه والسلم کلام الهی گویا بلیغی از مقام پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم است- تعبیر قرانی که ان عظمت صواه الهعلیه والهوالسلم چونشهابی ستار ه عظیمی مهمتراز خورشیددرعمق اسمان قیر گون درخشید ورفت-درزیارت ایشان که از معصوم است- میفرمیاد اشهد وانک قد بلغت رسالته به معنای شهادت میدهم که بزیبائی ودرستی رسالت خودرا ایفا وادا و کردی زیباتراز پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-دران قوم نیمه وحشی به چهصفاتی بینظیر درصبروتحمل ومتانت و وقار وباارامش وخندان وبودن ونرمی بخصوص باخانم ها که هیچگونه ابهت مردانی گونه دران نبود ودیگر جز معصومان دیگر درکسی دیده نشده است مظلومیت وفروتنی به حدی بودکه خداوندمنان باسرزنش به ان زنان را هشدارداد که انان به خانه پدری که میرفتند وبه مادران خود میگفتند ما حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم رامدیریت میکنیم مطابق خواست ما عمل میکند ومردان نیمهخشن میگفتند که پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برایماگوش است یعنی گوش بفرمان مااست حرام دانستن شراب وغیره وحجاب زدن باچه نرمی جا انداخت- ریس قبیله با برده سیاهپوست بدقیافه درنزد اویکسان بود واز رفقای ایشان یکبرده قدکوتاه کوپله بدقیافه که به ایشان عشق میورزید وبرای ایشان به خواستگاری رفت- وبانان غذا میخورد-درجنگ خیبر دختر قبیله یهودی به زنی انتخاب کرد وانرا پشت شتر خوداش به مدیناورد که حتی امروزه برای ریس جمهورها وزنان ان چنین نمیکنند- عربی باشدت از پیامبر اکرم صلوته الله علیه واله والسلم پولی خواست وحرت شکم خودرانشان دادکه به ان سنگ بسته بود وادرس منزل حضرت فاطمه سلام الله علیهاراداد وخداوندمنانفرمودند به حدی فروتنی نکنی کهبردوشت سوار شوندویا برای تو ارزشی قایل نشوند وپیامبر اکرم اندکی ابهت بخرج میدادند ه قلبهامیرفت وبلافاصله جبران میکردند- تمام دستورات دین بدون ترس و واهمه از کوچک شدن وازاردیدن بایان کردند وخود سخترین درجه ان تکالیف را عمل کردند- ودرتکام مدت درخلوص الهی بودند حتی تدم مرگواندکی خودخواهی نداشتند- .اهل بیت ایشان بهترین شاگردان ایشان بودند کهحضرت علی علیه السلام زمانی که اصحاب گفتند که بخود زیادسختی میدهی فرمودند من میخواهم به حضرت رسول اکرم تانجا که امکان دارنزدیک شوممتاسفانه درسایت وصال الحق هرگاه اسم مبارک حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میبرد واله اورا حذف میکند – واینهم یک عامل حزن اور برای حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه والسلم بوده است وایشان سع ی میکردند که هرکس جاجتی داردبر طرف سازند واگرغمگین است اورا شاد کنند- درتمام ابعادانسانی ایشان موعظه وحکمت ونصحیت وعلم اموزی را تعلیم داند که گیچ کننده است وکسی جز اهل بیت مکرم ایشان صلواته الله علیه واله والسلم دیگرانی وجودندارد- با مومنان بسیار رئوف وبا کافران که غلیظ بودند محقیق

میفرمیاندکه بسیارسرزنش ها یکوچکی کردندوانها که اسیرمیشدند وتصور میکردند که انهارامثلهمیکنند وزمانی که ازاد میشدند ومیگفتند باشما چه کردند وانها میگفتند ماز نزد کریمترین وشریفترین انسانها امدیم- کهفامیل به نزد رسول اکرم میرفتند ودرخواست نصیحت وتشکر میکردند در دعا میفرماید - فبلغ الله بک افضل شرف محل المکرمین- یعنی خداوندمنان تورا بهدرجه تام وتمام شرافت وکرامت رسانده است- بعداخلاقی درچه درجه ای است-!! خدا سپاس که شما مار از شرک وگمراهی نجات داد ی که هیج کس وهیچ مکتبی چنین نکرده است- ودرخواست میکند اللهم فاجعل صلواتک وصلوات ملائکتک المقربین – وانبیائک المرسلین وعبادک الصالحین و اهل السموات والارضین که موجودات ذی الشعوراسمانها وزمین را در بر میگیرد- ومن سبح که معلوم میشود انسان وجن لک یارب العالمین- من الاولین والاخرین-در این مورد همه کس خداپرست نبودند ولی در عقل خود اگر پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم میشناختند اورا ستایش میکردند- وچندین صفت خاص را نانمبرده میشود-پیامبر   که بامانت کارخودرابخوبی انجام داد واسرارهای الهی به افرادخاص رساند- وبدرجه حبیب بهترین دوست دوست داشتنی رسید وبرگزیده خاص شد-درخلوص ایمانی بود ودربین انبیا برگزیدهبود بهترین منش وحلات وبرکات راداشت- وایشان وسیله العالمین بر ای رسیدن به بهشت قرارداد- وتا رسیدن به درجه مقام محموداوراهدایت وپشتیبانی کرد- وهرکس برنفس خود ظلم کرد که میابیست مجازات شود شفاعت ایشان راپذیرفت-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99