سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروزه میخواهند القا کنند که محمد رضا شاه را امریکا نکشته است- درحالیکه با بیانات دکتر صفویه یکی از پزشکان درباری که مطالی در انینترنت دارد ویک دکتر مصری که بدستور انور سادات درجریان جراحی شاه درمصر حضور داشته است شاه را کشتن- دلیل ان این است که که زمانی کهما لانه جاسوسی رتسخیر کردیم وشرط ان پس دادن وعودت شاه بود- کارتر به شاه گفت شخصا به ایران برو-و –برای انها اثبات کن که خلافی رخ نداده است واگر رخ داده است مسئول خود من هستم وجریمهاش بپرداز تعدادی امریکائی الان دراسارت انها هستند وانها وخانواده انها ومردم امریکا زجر میکشند شاه گفت اگر من بروم- شش ریس جمهوری را اسرارانها افشا میکنم کارتر گفت عجب توادمی هستی؟؟ لذا میداستند تا شاه زنده است- کارکنان سفارت ازد نمیشوند—اما حقایق شاه بهدستور ریس جمهوری امریکائی یک پزشک ماهری هر شش ماه به ایران میامد با تیم خوداش وبا وسایل ازمایشکاهی وازشاه را معاینه میکرد وجناب اقی دیکتر صفویه باز ایشان هرشش ماه مثلا خون میگرفت وغیره وانرابه فرانسه میفرستاد زیرا ایشان درفرانسه خوانده بود به خواست ایشان درتهران دوازمایشگاه فوق العاده مجهز ساخته شد ودکتری انجا دورهای تکمیلی خواندند وانها هم هرشش ماه از شاه معاینه میکردند وجواب ها تقریبا یکی بود پس انکه دکترها نمفهمیدند که ایشان سرطان دارد حرف مفت است- امامرض شاه تحقیقات درتمام رشته ها دونوع است یکی مستقم است انسان از رابطه علت معلولی پی میبرد ویک غیر مستقیم است از رابطه معلولی به علت پی مبرد درابطه باخداوندمنان غالبا از رابطه معلول به علت استفاده میشودولی جناب بوعلیسینا ویا ملاصدرا تردیدازمن است رابطه مستقیم را کشف کرده است بنام برهان صدیقین مشهور است که دراین برهان خدا وخالق کل را خصوصیات اش را اثبات ودرنتجه دخصوصیات مخلوق هم مشخص میشود حال درهر مجودی دقت میکند که ایا خدا است ویامخلوق است میرسد که موجوداد مخلوق هستند درامر پزشکی همین طوراست زمانی ماعلت رامیشناسیم ودرازازمایشگاه علت را میبینم- گاهی ماعلت را نمیشناسیم فرض کنید که عده ای مسموم شدن از همه انها سئول میشد درمدت معین چه خوردید وجه اشتراک رابایدپیدا کنند همه میگوینداز فلان مغازه بستنی خوردیموسراغ ان بستی فروش میروند وعلت را پیدا میکنند- مرض شاه سرطان نبود مرضی است که بهان پوسیدگی سلولی میگویند ویا خودکشی سلولی میگویند سلول ها احتمالا ریه درحال پوسیدگی بوده است انزمان دلیلاش را نمیداستند ولی بعدا من دراینترنت خواندم اسم مرض را فرموش کردم که دوائی که میداند اگر بیش ا زاندازه استفاده میشد باشرایطی منذکر میکنم تاثیرگذاربوده است- درازمایش ها که از افراد کرده اند- به چهار عمل مشترک رسیدند- اول صرف مشروب زیاد- دوم بی خوابی زیاد وسوم هل وهول خوردن وغذای موثر کم خوردن وچهارم اضطراب زیاد لذا ایشان به شاه توصیه کرد که مدتی شما به شمال بروید وکاری به سیاست نداشته باشید ونگرانهم نباشید که به اصطلاح سیاست روی ریل خودمیرود وهمه میدانستند روش کدام است وهچ اتفاقی نمی افتد وهرگاه نظرانها را نپسندید نظرمبارک بگوئیئومشروب وبی خوابی واضطراب ازخوددور کنید ولی طبق ضرب المثل ترک عادت موجب مرض است- ایشان گفته بوداین مرض به کندی پیش میرود شما دوا همنخورید تا پانزده سال دیگر همین قدرت راخواهید داشت ویک قرص هر روز بیشتر نمیخورید که جریانرا تاحدی کند میکند وبعدازر پانزده سال رشداش زیادمیشود وتا انزمان یا راه اش پیدا کردند ویا کند کردنش را پیدا کردن - ایشان اصرار داشت که جریان به فرح بگویند زیا فقط از فرح حرف شنوی داشت ومیترسیدندزمانیب که فرح بفهمد بهانها پرخاش کند که اگربهمن میگفتید من شاهارا متقاعد میکردم وشما جاسوسان غرب هستند پس احساس خطرهم میکردندوشاه بعد بیان کرد که من سرطان- دارم حال ایشان بهامریکا رفت وبه نیویروک رفت وهمان دکتر ایاشان رامعاینه کرد وگفت ایشان سرطان دارد بیاندکتر صفویه درست که است کهان دکتر ادم احمقی بوده است ولی این حماقت بدستور سیاا است وخانم فرح تعجب میکرد که چراشاه شیمی درمانی نمیشود- اان دکتر برای ارامش دادن به خانم فرح شکم شاه راباز کرد وگفت سرطان پیشرفته دارد- سرطان انچه رک میشود این است سلول بعضی موادموردنیاز ندارد از سلول بغل دستی میگیرد وسپس دران جهشی ایجاد میشود که ژن های خاصی پیدا مکیند که دیگر غذای خوداراز سلول بغل دستی بدست میاوردمثلا راحتر هست جهش در ماده معنا نمیدهد درروح معنا میدهد که درجسم تاثیر میگذارد اثابت اش بماند- ماننند ببر ادم خوار زمانی کع ببر ادم بخورد ودیگر غذای معمول خودرانمیخورد وبدنبال ادم است زیرا لذیذ تر است سلول هم همین طور است درماه رمضان سلول غذا نمیخورد تا غذای همیشگی رابخورد وبعد مجبور میشود که چربی بخورتد—درغرب تواستند که جسم سرطانی را خشک میکند وپودر میکنندوبامایعاتی ترکیب میکند- مثلا به روده موش میزنند وهمن سرطان درموش بوجود می اید حتی از امیشگاه میتواندسلول سرطانی کشت دهند وچندین بربر بزرگ کنند وازمایشان داروئی روی ان انجام- دهند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-جناب اقای صادق زیبا کلام مفرد را یک ابوموسی اشعری درک میکنم تعریف ایشان از روشنفکری – فرمودند بر پایه شیوه دین داری وتعهد را نمپیذیرند- وتعریف دقیقی راهم هم ندادند- فرمودند—هر روشنفکری که خواسته تحول اساسی درجامعه اش ایجاد کند موفق نشده است این تعریف مال غرب است- از زمان ملکه ویکتوریا بعلت ان که پول های باداورده انگلستان ازهند کاملا برای درباره هزینه شده وکاخ سازی مشید و بعضی مواقع پلی انهم منافع رباره ساخته میشد منندهزینه که اقای رضا شاه- ومحود رضا شاه در شمال کردند انجام دادند گروه ای بنام ماسیون یعنی بناها ی ازاد مخفایانه تشکیل انجمی سری دادند که مردم بهسمت شورش برخلاف حکومت بشوراند واز علوم شرقی وغربی استفاده کردند این امرپایه علوم انسانی درغرب شد درباره انگلستان نژادالمانی هستند که خیلی سفت وسخت بودندولی انها راه سیاست بازی روباه صفت مطرح کردند که شرح اش بماند—میفرمیاد – هر روشنفکری که خواسته تحول اساسی درجامعه اش ایجادکند موفق نشده است- ان تز ودکترین فرشتگان بود وخدای منان فرمودند که من چیزی میدانم که شمانمیدانید- ودرقران فرموده است- که دین را بعضی قبول میکند وبعضی قبول نمیکنند- ود ر دراز مدت تاثیرات خودرا میکذارندگرچه اکثریت راه منحرف را طی میکنند – هم حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم وهم معصوم دیگر فرمودند- که دوگروه کمر من راشکستند – گروه اول بسیار زیرک هستند- وحق رابخبی درک میکند ولی پیمانرا مخشکند ودین رابه نفع خودتحریف میکنند- وگروه دوم افراد مذهبی هستند که علم بسیار کم دارند-مانند ابومسی اشعری حاضرنیستند انعطاف لازم راداشته باشند ودین هرلحظه دستورا ت خاصی دارد وانها زیربار نمیرونند که وهابیت هردو رادارد- با این دوگروه اسلام وارد نبرد میشود- دستور این است زمانی که شاخ شیطان از انها پیدیدار شد- کتاب نوشتند وتشکیلات راه انداختند علنا قوانین خاص خودر تبین کردند- وعده ای در راه انها کشته شدند- شما اماده جنگ باشید خداوندمنان مغز شیطان اماده میکند که با مومنین بجنگنند- شیطان تصور مکیند مغز خوداش است وترتیب نبرد را میدهد البته سعی براین که جنگنشود خوب است ولی سرانجام جنگ است وسرانجام هم کفر شکست میخورد ولی کفر خودرا باز سازی میکند- وبازب فریب ایجاد میکند وافرادمنحرف را به خودجلب میکند پس جنگ ما باصدام حتمی بود بامنافقین حتمی بود- ودیگران- اما بهائیت که ایشان از بعضی افرادان دفاع کرده است دلیلی انه به زندامیفتند وکشته میشوند فقط برای تبلیغات خاص خودشان است که بهره برداری کنند که ماشکست نخوردیم ومنفعل نیستیم وافرادمومن ما مباره میند ودرحال پیشرفت درایران وجهان هستیم- خوب یک هدف دیگر این است که وحدت بر اسلام درایران به بهانه تنوع گرای از بین برود- خوب بود که جناب ااقای صادق زیبا کلام رای بهئیت روش تحقیق علوم انسانی اسلامی ودینی یادمیداد ونتایج انرا مشخص میشد مسلم است عد ه ای سکولار وپسامدرنیسیم –هستند وخوب بود که ایشان بنویسند که رهبران پسا مدرنیسیم فرمودند که ما دیگرقانون حتمی نمیدهیم ومعایب مدرنیسیم بافرضیاتی که خود به ان معتقدهستیم مورد ازمایش قرار میدهیم مشخص شود روشنفکری اسلامی کجا انعطاف لازم راندارد که برچب رادیکالیسم افرا طی به ان زده شوددهم خداوندمنان وهم رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ودیکر معصومین تمام راه حل های که چنگافروز ی پایان دهد رفته اند ولی سرانجام به جنگ منتهی شد- نباید از جنگ ترسید وباز خداوندمیرماید من جنگ راخاموش کردم درحالیکهانها میخواستندباز بجنگند- لذ افراط گر به اسلام یک تهمت است شایعه بر این است امریکا میخواست شاه برود ودیگری جانشین شود- وسعی میکرد که ایران منزوی شود- خدمت امام راح علیه السام رسیدند- ویک جلسه سری چندنفر دران بودند کهمن تصور میکنم قطب زاده بوده است وبه امام راح صلوا9 الله علیه والسلم – گفتند که وضعیت ایران دراحل منزوی شدن است وحتی کویت مار منزوی کرده است ومابیادیک حرکت انقلابی کنیم امام راه حل علیه السلام فرمودند که ماباید یک عمل نقلابی کنیم ولی نارابعده من بگذارید که به موقع اش عمل میکنم وهمه کشورهای اسلامی را از چنگ غرب بیرون میکشم- ما روش انقلابی ماندغرب نیست ما اول تبلیغات میکنیم- دوم اگرمردم وحکومت پذیرفتند که هیچ ولی اگرمردم پذیرفتند وحکومت ها سرکوب کردند انگاه من تصمیم جدیدمیگیرم- ای خبر به سفارت امریکا رسید- تصور مکینم که شخص قطب زاده بوده است- اقای سارنس ونس وزیرامورخارجه امریکا بود گفت ماهم درایران کودتامیکنیم واولین فرد هم شخص قطب زاده بود میخواست کودتا کند وبعد سفارت امریکا درایران شروع به حرکت اوردن اقلیتها وافرادنادان بظاهرانقلابی شد که منجر به تسخیر لانه جاسوسی شد- مانباید ظاهر فرهنگ غرب که برای خودشان تاحدی دلیبرال است مارا فریب دهد لی برای اقناع جهن تاحدی صبر وحوصله لازم است که امام راحل علیه السلام- درنظر میگرفت ولی جنگ- حتمی بود که سنت الهی است اما رضا شاه- درعلم رجال یعنی شخصیت شناسی راویان احادیث – دراخلاق انها دقت کامل میکند که ایا نقطه ضعفی دارند ویانه- اگرنقطه ضعف اخلافی اشته باشند کنار کذاشته میشوند- اقای رضاشاه بخش یک چهارم تهران لوله کشی کرده بود وبعدامد چندین هکتاراطراف تهران بادمجان کاشت واز اب لوله کشی استفاده کرد- ایا این امرنشان نمیدهد که هیچگونه دلسوزی برای مردم ندارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درجهان سوم- دانشگاه هیچ هدف دقیقی ندارد نه زمینی ونه اسمانی – یک دکور است- وچون دکور است مثلا درس جغرافیا به هرنحوبود قابل بیان است به هراندازه واصلا روش نحقیق هم که سرامدباشد ندارد وبسیارسطحی است مگر دانشجوئی یک تشخیصی بدهد انهم درسطح کلی وهیچ تاثیری درسیاست ندارد- دردانشگاه لندن یکسری تحقیقات درفلیپینشدهبود که استاد بهمنظور خاصی انرابیان کرد تاثیر جغرافیا ازبعد اب وهوا واقتصاد که چه میزان کمونیست جوان بوجود میاورد- صدا وسیمای شیراز درقبلاز انقلاب زمانیکه جناب اقای  میبدی ریس ان جابود   اگهی داد که برا ی تحقیقات جامعه شناسی شهرشیراز- به یکنفر نیاز داریم به اصرار مادرم که ایشان فرم را پرکرد روز امتحان به سازمان رفتم دم درب برخورد کردم باجناباقای میبدی ویک خانمی یک لباس که برای فستوال وچشن مهمی فراهم شده باشد همراه هم بودندارایش ایشان چندین دلاربود واقای میبدی تا من رادید یک جوکی درباره من به ایشان گفت ایشام به یک حالت کرشمه ونازعجیبی فرورفت- که من خیلی تعجب کردم- وما سه نفر بودیم که نفر اول دوست پدرمن ومن بود و درامریکا فوقلیسانس اقتصاد گرفته بودوبایک خانم امریکائی ازدواج کرده بود-جوانی فرمودند ما-در-نظر داریمکه برای مردم شیراز برنامه تهیه کنیم واز ان ااقی پرسید اولا بفرمغائید برنامه های ما با مقایسه با برنامه های امریکا چگونه است و چه نوع برنامه ما درست کنیم- ایشان فرمودند مقایسه برنامه های شما قیاس معالفارق است پدر خانم من به من گفت این فوق لیسانس بدردنمیخورد مگر دست ات بالابزنی وبامن شیردوشی کنی وکار را در مزرعه یادبگیری وانوقت چگونه پول مناسب دربیاوری بایدفکر کنی من یک نمونه از شماندیدم مابیادچنین فرهنگئ را جا بیاندازی  شمادرایران فکر میکنی صئا وسیمای امریکا همه اش خوش گذارنی است- اینغلط است بیشتر بدنبال کار وپیشرفت وراه پول دراوردن است- من انتقاد کردم که مردم مذهبی وفرهیخته بسیارکم در تلوزیون دیه میشوند وافکارعمومی درتلوویزوین مطرح نیست واز جنوبش هر هیچ خبری نیست ایشان فرمدند ما قلا اجازهچنینکاری داشتیم وبرنامهای تهراین را پخش میکریدم اخیرا اجازه دادن که ما مستقل البته باصویب رده بلا برنامه ایجاد کنیموحالبفرمایدبرای برنامه مذهبی بیادچگونه عمل کنیم ومن مقداری شرح دادم- نفرسوم لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران داشت ایشان فرمودنداز لحاظ اقتصاد شیرازبه هفت قسمت وطبقه تقسیم میشود واقتصاد شیراز اول مال ملاکین است ودوم مال بازار است وسم مال کارمندان است بطوریکه اگر این کارمندان به اندازه معقول باشند شیراز شهرورشکسه است- واینها بدنبال یک زندگانی ایده ال امریکائی هستند ودر بخش بازرگانی پغانزده نفر کاری ندارند جز چند برگ را امضا کنند وبدنبال کار دوم وسوم هستند که مغین خودرابعداز پج سال عوض کنند وفرش خودرا بعداز پنچ سال عوض کنند وهم چنین شرح دادواینامرباعث رونق بازار شده است- قران مجید میفرماید که یمن روزاری افرادمومن بودندوما نعمت را برانها تمام کردیم وزمانی عوض شدند وما جای جنگل میوه خار وخاشاک بوجود اوردیم- پس مابیاددقت کنیم که جغرافیا کشور ما اولا از لحاظ اسمانی درچه وضعی است ودم سعی وتلاش چقدراست این جغرافیا بدرد میخورد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درجواب جنابی – شناخت خداوند منان قران مجید می فرماید مطالعه درهستی بهترین راه خداشناسی است- قدرت وحکمت الهی در افرینش خد اوند وهستی دلیل وجود خداوندمنان است شناخت خداوندمنان ازقران مجید کافی است خداوندمنان رابخوبی شناخت اگر لجاجتی ن دوم اخلاق باید مطلق وعقلانی باشد از اخلاق قران راموردتوجه قرار دهید وایراد غیرعقلانی دران پیدا نمیکنید استادشهید حضرت ایت الله دکتر مطهری رحمت الله علیه میفرماید تمام مطالب قران عقلانی بخصوص دراخلاق است که میفرماید بصورت مطلق پیامبران رحمت الله علیهم اجمعین امدند-که طیبات رابه شما یادبدهند واز خبائث شمارا در دور کنند پس هرچه اثبا شود طیب ویا پاک نیست بایداز ان دوری کرد وهرچه طیب است بایداز ان استفاده کرد- اخلاق یهودی ومسیحی وبعضی از مسلمانان ساخته وپرداخته ذهن علیل است که نفسانیات برانها مستولی شده است وشما به اخلاق قرانی واخلاق شیعه ناب رجوع کنید اخلاق نسبی زمانی ومکانی که اقای کانت مطرح میکند وحتمی اخلاق زن ومردهم نسبت به همنسبی است هیچونه وحدتی در جامعه بوجود نمیاید درحالیکه ااقی کانت این مطلب را مطرح میکندشیفته اخلاق چینی است وشیفته اقای سقراط باثد روش وشیوه زندگانی را استیل با اخلاق خلط مبحث نکرد مثلا درارتش اخلاق به نحو خاص است که البته اخلاق درارتش ایران باغرب مختلف است واخلاق ارتش غربی اشکلات عمده دارد-بله در اسلام خاصی اسرائیلات-وارد شده است که بعضی از برادران سنی درحال پاک ساز ی ان میباشند ودر لیربالیسم و سکولار جنایت زیادی بنام تخلاق رخ داده است که برچسب عقلانی دارند ومیبایست اول موضوع عقلرا مشخص وتعریف همگانی داد وگرنه عقل نسبی بسیار مسئله ساز خواهد بود وسنگ روی سنگ نخواهد ایستاد- اما اخلاق تجربی که بنظر اقای کانت میتواند عقل را بارور سازد از لحاظ درک عقلانی مبهم درهرزمان ومکان اخلاقهای متفاوت است یک فردی موادمخدله راحلال روموثر ومفید میداند ودیگری نمیداند کدام رابایدانتخاب کرد ودر ثانی ساختن یک سیستم اخلاقی که میبابیست بوجواید وباتجربیات متضاد چگونه این سیستم بوجود میاید وهرفرد به هرمکانی کهبرود بیادسیستم اخلاقی خودرا تغیر دهد ودرحقیقت استقلال اخلاقی که برخلاف شما به اعتبار زیادی میدهید از بین میبرد ونمی شود ایشان را ازلحاظ اخلاق کلی مجازات کرد چرا درمیان ادمخوران ایشان بایدادم بخورد

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- به نظر میرسد که کشتار چینی ها درکامیون کار سازمان اطلاعاتی انگستان باشد که در بروکسل برا ساس جامعه وروانشناسی جاسوسان – سوشال متری که این چینی ها جاسوس  هستند ودولت چین نباید جاسوس به انگلستان بفرستد وانگلیسی ها نبایدفکر کنند که هم جاسوس هستند- دراینده انشاالله ایران به حدی قوی میشود که باگفتن – یک و دو وسه مسئله راحل میکند ونقش زنان بارز خواهدبود وعراق دبنال رو ایران میشود وپیچیدگی ایران راغرب درک نخواهد کرد انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- داستان اقای روح الله (نیما) زم- قبل از ود شدن جریان ایشان – مقدمه ای لازم است-   مقوله ظرفیت- یک مثالی بیاورم- فرض کنید یکی از فامیل مریض شود وبه دکتربرود ایشان رابه بیمارستان بفرستند- درانجابوید باید معاینه شود  وازمایشات دارد اول تحمل صد است کم کم به دوماه میرسد این ظرفیت پنجاه است درالمان بعداز چهل هشت ساعت به پنچاه میرسد به هشت ماه میبرسد ایشان بهخارج میفرستند بعدهراتفاقی بخواهد-بیفتند درشرایط اول افرادحاضربههزینه گزاف نیستند کم کم حاضربه هزینه گزاف میشنود دلواپسی وغیره بوجود میاید حال اگر بعاز انمورد جناب فرد دیگری درخانواده چنین شود اوج ظرفیت هشتاد است درمورد جنگ کردن هم همنموضوع بسیارمهم است فاصله جنگ حداقل باید پانزده سال باشد- همین موضوع است که امریکا جنگ انچنانی نمیکندکلا جنگ تکنولوژی است---دوم   ظرفیت ایراینان دربعضی موارد بالا است مثل بهداشت- چرا برایذانکه پیشرفت هارا دیدند مسائل دیگر را تحمل میکند پس بسیاری از مسائل که رخ میدهد ارزش انچنانی دارد مگر درمدت پانزده سال مداوم تکرار شودولی درالمان یکسال اگرتکرار شد ظرفیت پاین می اید- هیچ کشوری امروزه نمیتواند مرزهای خودرابخوبی کنترول کند واز لحاظ جاسوسی فقط سازمانهای حاساس موردتوجه است- بعنوان مثال امریکا نتوانست میزان پشرفت موشکی ایران حدس بزند زیرا بسیارسازمان قفل است- درشناخت ایران دچار سردرگمی است- افراد خارجی چه ایرانی وچه خارجی- تمام تیرهای انها بسنگ خورده است- وحرف های انها تمام شده است- حال وارد فاز تخیل را جای عییت و واقعیت بگذارند وبا تبلیغات موموم بتواند گرمای لازم وامیداوری ایجاد کنند وروحیه ایرانیان کهتضعیف کند هر جریانی بعداز پنچ سال اگراثرنگذاشت مرده است بعنوان مثال چند دختر خانم حجاب خودرا برداشتند انراوانمود میکنندانقلاب زنان شروع شد چه کسی درایران چنین احساسی دارد- هیبچکس ولی انها سعی میکنند کهاز ان یک اسطوره بسازنند- وبعداز مدتی کلیش میشود ودیگر درغرب تاثیری نداردا جناب اقای زم که بنةؤ حقیر خیلی مشکوک است اخیراهم ااقغی نوری زاده به این نتجه رسیده است – بخاطر انتخابات ایشان به زندان افتاد و شهرتی بدست اورد وبه خارج رفت وشروع کرد درفرانسه که بعنوان یک فرد سیاسی زنده که هنوز تاریخمصرفاش تمام شده است- اخباری از داخل ایران مطرح کردسایت امدنیوز از اخبارایشان مردتوجهافراد واقع شد امری طبیعی ا ست- ایشان هنراش دراین است که یک جنگ واقعی بین گرو ه سیاسی ایران از روحانت گرفته تا کمترین سطح نیروهای سیاسی ایران درگیری شده است که جهتان برخلاف ولایت فقیه است وبه سمت دمکراسی غربی روی میاورد درواقع تاحدی بنظر میرسید که چنین است ولی هیچ گونه عکسالعمل فیزیکی وعملی وجودنداشت وایشان سعی میکرد که این جریان به منصه الظهوربرسد غرب انرا باور کرد وایشان یک ملیون ونیم فالور یاطرفداردکه میبایست بخشی زیادان ساختگی باشد وهرلحظه انتظارمیرود استارت انفجار زده شود وهمه گرو ها درداخل ئارج انچه درچنته داشتند به ایشان تقدیم کردد وحوادثی هم رخ داد که ایشان نراسکوی پرواز دانست ولی بعداز یکسال کم کم افول ایشان اغاز شد ایشان برای گرم کردن براندازی را مطرح کرد رحالیکه هیچ گونه طرح موفقی مسلما وجودندارد فرانسه با مشکلات که دران ایجاد شد وبخشی از ان منافعی بود که از ایران میبرد تعطیل شد بخش های خاص مافیائیدر فرانسه انرا معلول سیاست های اسرائیل داستند وکم کم به کنیسه ای اسرائیل حمله کردند وکسانیکه از این جریانها پشتیبانی میکردندبعضی ازانه کشته شدند وبعضی گفتندشما بایدسکوت کنید لذا کمک فرانسه به اسرائیل کم شد- وان گروه میخواست از منافعی درایران وخاورمیانه است سودبرد وامریکا کمکی نکرد ونخواهد کرد زیرا هشتاوپن درصد هزینه نا تورا امریکا میدهد وپیشرفت روسیه وچین را نمیتواند اثراش را کم کند دیروز یکخانمی جزو سازندگان جت ها ی جنگی امریکا است – بیان کرد که از فانتوم بیست دو فانتوم بعدی سی وپنج است مسئله این است  این فانتوم بیست دودرسیاست استراتژیک نظامی امریکا بایدبه چهار هواپیمای مدرن روسیه مقابل کند لذا امریکا کار میکرد زمانی میبایست هواپیمای بعدی ساخته شود- زمانی بود که فانتوم بیست دو بایک هواپیمیای روسی درگیر میشود ومیبایست هواپیمای بیست سه ساخته شود پیشرفت هوائی روسیه باعث شد سی وپنچ را بسازد که فقط بایک هواپیمای چجنگی مدرن روسیه میتواندپیروز شودا لذا ضعف امریکا درحال رخ دان است لذا نمیتواند به فرانسه کمک کند ویا بازار سهمی به انها بدهد ودرنتجه فرانسه میواهد به بازار خاورمیانه وایران باز گردد وچون از منافقین پشت بانی کرد کمک خودرابهاه کم کرد وانهاراتا حدی بهتعادل رساند حال جناب اقای زم رانمیتواندپشتبانی برای براندازی کند-لذا ایشان بیادبه استرالیا برود استرالیا قویترین صیهونیست رادارد وحاضر است این براندزای هزینه بدهد ولی درفرانسه طرح داده میشود- اقای زم بیاداین بر اندزای استارت بزند وگرنه کلاه ایش پشم نداد بهترین نقطه کردستان عراق است وبهترین پشتیبا ن درخاور میان ه- ترکیه است اما ترکها گفتند ما فقط پشتیانی تبلیغاتی میکنیم وایشان فقط د راین مرحله کردستان عراق داشت- مسلم است طرحی به ایشان داده بودند که درکردستان عراق یارانی برای خود دست وپا کند ولی سازمان کردستان وعراق متوجه شدند ودرضمن ایشان نمیتواست- جنگ سنی باشیعه بوجوداورد وبایدسهم مهمی از کمونیست وسوکلارهای ذکجردستان باشند وحجمی سنگین از ایرانیان بظاهر شیعه ودرنجه نیازیبه اشارات حضرت ایتالله العظمی سیستانی رحمت الله علیه- داشت ولی سازمانهای عراقی متوجه شدن وایشن را دستگیر کردند وحال بیان میکند فردی احمق بیعلاقه به خانوادهع دروغ گو وبدون تخصص وتبلیغاتی چه وحتی جاسوس سپاه وغیرهبیان میکنند که دیگران نترسند و افراد جایگزین پیدا شود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- امروزجنابی بخشی از سخنرانی جنابی در وصال الحق که بر برعلیه کتاب صراط الحق عظمت مرحوم ایت الله العظمی محسنی رحمت الله علیه که در رد   ابوهریره لعنت الله علیه تمامکه جنایات لعین معاویه را تطهیر کرد وحضرت علی علیه السلام درجاهائی محکوم کرد- ایشان فلسفه رادرک نمیکند وبیشرم بزرگانی چون ابن سینا درک نمی کند حکم جاهلیت که برای خودایشان محقق است میدهد- من مختصری را بین میکنم- ایشان هرجا خواسته است درایات قران براساس معنای ظاهری انراگرفته است وانرا ازقول ابوهریره بیان کرده است درحالیکه ایات قران انرابخوبی رد میکند میفرماید درقران بسیارجاهااست که خداوندمنان را درقیامت میشود د ید- نیاز ی به توجیه دارد حال اگر این مطلب برای قیامت بیان میکرد جای بحث داشت ولی میفرمیاد که جناب ابوهویره میفرماید خدای ظاهر میشود ولی مومنین ومنافقین میگویند خدا مارا ظاهر کنید دردنیا ایشان رادیدهایم خوب مقام انها بالتراز حضرت موسی علیه السلام است که به کوه طور رفت وخدا راندیدند وبلکه عذاب شدند خداوندبخاطر حضرت موسی علیه که معتقد به دیدن خدانبودند زنده میان وافرادبخشید ودوبار به انها حیات داد ایشان یک قاعده رایخود درست کرده است درجائی کل وجز باهم تضاد ندارد وتلازوم ندارد حماقت از این مطالب بخوبی روشن است که جز وکل درهمهموارد درجائی یکسان میشوند وچون ارسطو درمنطق تضاد را نمیپذیرد وابن سیناهم نمیپذیرد احمق هستند درجائی ایشان میفرماید ابن سینا فرموده است خداوند خلق نمیکند وبه اصطلاح افرینش دارد ایشان درک نمیکند که منظور ابن سینا چیست؟؟ درجاهلیت کسی که چیزی رادرست میکرد میگفتندخلق کرده است مثلانجارمیز راسخته میگفتند میزرا خلق کرده است- جناب ابن سینامیفرمیاد خداوند خلق انچنانی نمیکند حتی تصورهم نمیکند اراده میکند اراده بدون تصور- ای امرهم برای انسان رخ میدهد مثلا زمانی که فرد میگوید دو بعلاوه دو میشود چهار هرگز عدد دو وبعلاوه و دوی دیگر ومساوی بودن وچهار را تصور نمیکنداین اوج ذهن است وی قول عظمت حضزت ایات العظمی محمد حسین طباطبائی رحمت الله علیه نشان از عدم مادی بودن ذهن است همچنان که ابن سینا فرمود زمانی که خداوندمنان خواست گلیلاس خلق شود درخت گیلاس خلق شد گیلاس بوجود میاید دیگرتصور نمیکند چطور مومنین یعنی حضرت علی علیه السلام جزو مومنین است میفرمیادمن خدا را که نبینم نمی پرستم ولی دیدن من باچشم سرنیست وباچشم دل وعقل است چطورایشان بعنوان مومنین باچشم سر خداوندمنان راندبید ولی همه مومنین بقول ابوهریره دردنیا خدا دیدد وشماهم بایدخدارا دیده باشید ایشانمیفرمیاد که قران میفرمیاد درهر جهتی که باشید به سمت خدا هستید چرا پس ما خدارا نمیبینیم  ایشان میفرماید مانند خورشید که درپشت ابر است خوب این خورشید برای عدهای پشت ابر است وبرای عدهای پشت ابر نیست؟؟ همان قانون جزوکل یکی است خوب پس در جرا درقیامت خداوندمنان میاید قبلا دراسمان نبوده است وبعدمی اید وسپس مومنین خدارکه قبلا دیده اند مبشناسند درحایکه دردینا خداوندمنان درهمان جهان صورت مبارک ایشان وجود داشته است بعایشان فراموش میکند ومیفرمیادعلتی که ما به سمت اسمان برای خداوندمنان نگاه کنم دومعنا دارد یکی خداوندمنان متعالی است ودیگر درعرش که بالا است اگر خداوند درعرش ربالا است پس به سمت زمین اگر نگاه کنیم صورت خداوند نیست ایشان میفرمیادصورت خداوندمملو از جلالت واکرام است درحالیکه خداوندمنان برای کفار ومنافقین در نگاه ای غضب الود است- وسپس فراموش میکند که میگوید قران میفرماید برای کفار ومنافقین خداوند درحجاب است اول خداوندخودرا به منافقین با مجه اکرام وجلالت نشان دادوسپس محجوب شد؟؟- درمورد ابن سینا اصلا میفلمیادخداپرست نبوده است وبه ده خدا معتقد بوده است عقول عشره خدا نیستند ریشه ان متعلق به بیان جناب افلاطون است بههمین جهت عدهای ایشان جزوپیامبران میدانند که خداوندمنان اولین مخلوق او عقل اول است وعقل اول مخلوت دیگیرری که درطبقه عقل دوم است خلق ککرده است بدون حرکت تا ده طبقه مخلوقات است ایشان بیان کرده است عقل اول مخلوق است چطور جناب اقای ابن سینا درک میکند که عقل اول مخلوق است ولی ایشان انرابعنوان حدایب عشره میپرستد جناب ابن سینا تا اسمعلیه بودنش اثبات شده است حال تقیه کرده است ویانکرده است انرابه دانشمندان بیادارجاع کرد درمورد قران خلق است یانیست ایشان معتقد به خلق قران است واز اقای ابن سینا که مثلابه خلق قران معتقد نبوده است وبه قدیم یعی از علم الهی است معتقدبوده است- ایراد گرفته است قران از جهتی قدیم است که دانش الهی است واز جهتی حادث است یعنی بوجودامده است که به بحث علما رجوع کنید و وبعدایشن میفرماید جسم خداوندمنان مسئله بغرنج است درچگونگی ان بحث است اما شاهکار اقای ابوهریره دراین جا است که خداوند منان درحوادث حلول میکند یعنی وارد حوادث ومسائله حادثه میشود خداومن منان چند کیلو است؟ ایشان دراینجا میفرمیادنبایدمعنای لغوی را ملاک قرار دادعجب تاینجا شما معنای ظاهری لغت ملاک قراردادید واینجاهمبیادهمانکاربکیند میفرمیاد منظورقدرت الهی است که درحوادث حلول میکند اگر اراده وقدرت الهی ما مادی ندانیم تاحدی حرف ممکن است درست باشد ولی شما مداوم بحث مادی کردید میبایست دست خداوندمنانبصورت مادی حلول کند ایشانباز متوسل به  اصل عدم تضادبین کل وجزدرمواردی میکند ولی ایشان خدای فلسفه است

د

 


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99