سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از دروس خانم دکتر امامی رحمت الله علیها-اول از همه به خود محبت کنید وعشق به خویشتن داشته باشبد- هرکس به امری محبت وعشق پیدا کند درمحافظت وسلامتی ان کوشا است وسپس میتواند به دیگران محبت وعلاقمند شود—برای خود هدیه بخرید- هدیه با کلاهای مورد نیاز فرق میکند- مثلا عطربخرید وبرای دیگران هم هدیه بخرید قیمت مهم نیست- ارزش برای دیگران قائل بودن وبیاد انها بودن مهم است—چون خداوندمنان خالق ما است ونعمتها ما از جانب خداوندمنان است وبخصوص خداوندمنان بیشتراز خودما علاقمند به ما است پس عاشق الهی هم میشویم—باید خود واقعی خودمان را فراموش نکنیم- ونقش واقعی خودرا ازان غفلت نکینم- وگرنه اختلافات شروع میشود- به نعمت های الهی که به ما داده است ارزش قائل شویم این نعمت ها ماراعاشق خود میکند لذا جسم وروح را بیادمحافظت کرد وشاداب نگاه داشت- زندگانی درجریان است لحظه به لحظه حرکت میکند پس از هرلحظه باید لذت برد- انتقادهارا کنار بگذارید- هیچ گاه منفی نگاه نکنید متاسفانه انسان بیشتر به منفی ها توجه میکنند ومثبت هارا نمی بینند- درتوصیف افراد بیشتر به مسائل مثبت تکیه کنید برای کلیه زحماتی که میکشید ومسئولیت هائی که پذیرفته اید ارزش قائل شوبد بسیاری از ناراحتی که درباره ان فکر نکینم از بین میروند- انسان مداوم از ناراحتی طبق ان ضرب المثل از کاه کوه میسازد وبه ان شاخ وبرگ میدهد- که حتی در نمازاش اورا رها نمیکند- سعی کنید به خودمان ایمان بیاوریم- وبه استعداد خودمان باور داشته باشیم- خودتان را بخشید گاهی کاری نکردید ویا نمی توانستید کاری انجام دهید- ولی مداوم خودرا سرزنش میکنید- کاش انرا انجام نداده بودم ویا انجام میدادم- این امر توانمندی هارامیگیرد وسعی کنید خودرا بخشید بهترین ارتوبه الهی  است- باخودمان صادق باشیم همیشه از صمیم قلب بهخود بگویم دراین مورد خوشحال هستم ودران مورد خوشحال نیستم چناچه صاقانه باخود صحبت کنید مشکلات حل میشود- همه جا نباید تعارف کرد ویا دردل مخفی کرد خود خوری نباید فرهنگ ما شود- ودرجائی باروش معقول باید اشکار شود- فرهنگ خودرا وبیانات خودرا باید بامعنویت درست رشد داد- بهترین روش والفاظ رابیاد از قران مجید واحادیت وسیره معصومین علیهم السلام استفاده کرد وبکاربرد وتقلید کرد وسپس از عرفا وبزرگلن درجهت مثبت سود جست—اروز های مثبت خودرافراموش نکینم بلکه انها درجهت رشد پرورش دهیم وامید داشته باشیم به کمک خداوندمنان روزی ببار خواهد نشست- رویا پردازی مارا ازبی هدفی نجات میدهد حتی درسن کهولت هم ارزو داشته باشید ونگوید که کارما دیگرتمام است- وارزو ی نداریم-ارزو انسان راجوان میکند- اعتمادبنفس بصورت اگاهانهرا مداوم زیادکنیم- سعیب داشته باشید استراحت کنید وجسم روح خود بی جهت ازار ندهد- واز بدن خود مراقبت کنید واجازه ندهدکه مریض شود- زیبائی طبیعی اطراف خودرا ببینید- واز کنارانها باغفلت عبور نکیند- هروز بیادمنفی ها کمتر شود ومثبت ها زیاد شود همیشه از راه همدلی وارد شوید اول بایدمنفی ها حل شود وسپس م به عبادت مثبتها زیاد شود- به عبادت ودعا توجه خاص داشته باشیم- همه افراد همه خوبی هارا وهمه ندارند- وهمه افراد همه بدی هاراندارند- باخوبی ها اشتراک پیدا کنید ودرصدد رفع بدی ها باشید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- با الهام از دروس خانم دکتر امامی رحمت الله علیها-اول از همه به خود محبت کنید وعشق به خویشتن داشته باشبد- هرکس به امری محبت وعشق پیدا کند درمحافظت وسلامتی ان کوشا است وسپس میتواند به دیگران محبت وعلاقمند شود—برای خود هدیه بخرید- هدیه با کلاهای مورد نیاز فرق میکند- مثلا عطربخرید وبرای دیگران هم هدیه بخرید قیمت مهم نیست- ارزش برای دیگران قائل بودن وبیاد انها بودن مهم است—چون خداوندمنان خالق ما است ونعمتها ما از جانب خداوندمنان است وبخصوص خداوندمنان بیشتراز خودما علاقمند به ما است پس عاشق الهی هم میشویم—باید خود واقعی خودمان را فراموش نکنیم- ونقش واقعی خودرا ازان غفلت نکینم- وگرنه اختلافات شروع میشود- به نعمت های الهی که به ما داده است ارزش قائل شویم این نعمت ها ماراعاشق خود میکند لذا جسم وروح را بیادمحافظت کرد وشاداب نگاه داشت- زندگانی درجریان است لحظه به لحظه حرکت میکند پس از هرلحظه باید لذت برد- انتقادهارا کنار بگذارید- هیچ گاه منفی نگاه نکنید متاسفانه انسان بیشتر به منفی ها توجه میکنند ومثبت هارا نمی بینند- درتوصیف افراد بیشتر به مسائل مثبت تکیه کنید برای کلیه زحماتی که میکشید ومسئولیت هائی که پذیرفته اید ارزش قائل شوبد بسیاری از ناراحتی که درباره ان فکر نکینم از بین میروند- انسان مداوم از ناراحتی طبق ان ضرب المثل از کاه کوه میسازد وبه ان شاخ وبرگ میدهد- که حتی در نمازاش اورا رها نمیکند- سعی کنید به خودمان ایمان بیاوریم- وبه استعداد خودمان باور داشته باشیم- خودتان را بخشید گاهی کاری نکردید ویا نمی توانستید کاری انجام دهید- ولی مداوم خودرا سرزنش میکنید- کاش انرا انجام نداده بودم ویا انجام میدادم- این امر توانمندی هارامیگیرد وسعی کنید خودرا بخشید بهترین ارتوبه الهی  است- باخودمان صادق باشیم همیشه از صمیم قلب بهخود بگویم دراین مورد خوشحال هستم ودران مورد خوشحال نیستم چناچه صاقانه باخود صحبت کنید مشکلات حل میشود- همه جا نباید تعارف کرد ویا دردل مخفی کرد خود خوری نباید فرهنگ ما شود- ودرجائی باروش معقول باید اشکار شود- فرهنگ خودرا وبیانات خودرا باید بامعنویت درست رشد داد- بهترین روش والفاظ رابیاد از قران مجید واحادیت وسیره معصومین علیهم السلام استفاده کرد وبکاربرد وتقلید کرد وسپس از عرفا وبزرگلن درجهت مثبت سود جست—اروز های مثبت خودرافراموش نکینم بلکه انها درجهت رشد پرورش دهیم وامید داشته باشیم به کمک خداوندمنان روزی ببار خواهد نشست- رویا پردازی مارا ازبی هدفی نجات میدهد حتی درسن کهولت هم ارزو داشته باشید ونگوید که کارما دیگرتمام است- وارزو ی نداریم-ارزو انسان راجوان میکند- اعتمادبنفس بصورت اگاهانهرا مداوم زیادکنیم- سعیب داشته باشید استراحت کنید وجسم روح خود بی جهت ازار ندهد- واز بدن خود مراقبت کنید واجازه ندهدکه مریض شود- زیبائی طبیعی اطراف خودرا ببینید- واز کنارانها باغفلت عبور نکیند- هروز بیادمنفی ها کمتر شود ومثبت ها زیاد شود همیشه از راه همدلی وارد شوید اول بایدمنفی ها حل شود وسپس م به عبادت مثبتها زیاد شود- به عبادت ودعا توجه خاص داشته باشیم- همه افراد همه خوبی هارا وهمه ندارند- وهمه افراد همه بدی هاراندارند- باخوبی ها اشتراک پیدا کنید ودرصدد رفع بدی ها باشید-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—هر فرهنگ وتمدنی دارای بیان حکمت هائی است که بیشتر درشعرانها انعکاس پیدا میکند-که سنخیت با ارزشها ودیدگاه انها است که حقیر معتقد هستم بهترین حکمت درفرهنگ وتمدن اسلامی استمن جمله در ایران عزیز-- ظریفی بیان میکرد که درامریکا واسترالیا کتابی بنام مرواریدها در زبان انگلیسی بر ای رشته انگلیسی است که این اشعار را دران جمع شده است که چند تائی ازان  به نظر مبارک شما میرسد-جناب علامه اقبال میفرماید- -زنده ای یا مرده ای یا جان بلب- ان شهادت از سه شاهد میطلب—این شهادت اول شعور خویشتن—خویش را دیدن به نور خویشتن- شاهدثانی شعور دیگری- خویش را دیدن به نور دیگری- شاهد ثالث- شعور ذات حق- خویش را دیدن به نور ذات حق- پیش این نور ار بمانی استوار- حی وقائلخود را خدا شمار- درحضوراش کس نماند استوار- گربماند هست کامل عیار- تفسیر شعرها باخودتان-او= عقاب)چنگ میزند به تخته سنگ با دستان خمیده اش – میرود تا بنزدکی خورشیددر سرزمین تنها یش- زیر پای او دریا پرچینزمیخزند امواج بر هم- حلقه زده است جهان ابی لاجوردی براوکه ایستاده است برقله ضخره چون دیوار کوه اش مینگرد جهان روبری خویش سقوط میکند چون جرقه اذرخش در زمان برگشتش---2- باوجودانکه درخت مداوم در رشد مداوم است -برگهایش روبه سقوط است که رجعت به ریشه میکند—3- درخت سبز دلت رانگهبان باش – وشاید پرنده اواز خوان به سمت اش بیاید-4- درخت هرگز حرکت نمیکند مگر زمانی که بادبیاد—صبر وحوصله بیشتر بدست می اوردتا زور مندی –5- با صبر هر ارزوئی درفصل وزمان موعده اش فرا میرسد- 6- پائیز بهار دوم است اگر هر برگ را گلی بداینم-7- پرندگانی در قفس متولد میشوند تصور میکنند- که پرواز نابهنجار ویکنوع مرض است- چرنده تصور میکند که ماهی ارزو دارد که پرواز را تجربه کن وپرنده انرا برای ماهی فراهم کند-8- هیچ پرنده ای نمیتواند بلند پروازی داشته باشد مگرتوسط بالهای خود-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است—هر فرهنگ وتمدنی دارای بیان حکمت هائی است که بیشتر درشعرانها انعکاس پیدا میکند-که سنخیت با ارزشها ودیدگاه انها است که حقیر معتقد هستم بهترین حکمت درفرهنگ وتمدن اسلامی استمن جمله در ایران عزیز-- ظریفی بیان میکرد که درامریکا واسترالیا کتابی بنام مرواریدها در زبان انگلیسی بر ای رشته انگلیسی است که این اشعار را دران جمع شده است که چند تائی ازان  به نظر مبارک شما میرسد-جناب علامه اقبال میفرماید- -زنده ای یا مرده ای یا جان بلب- ان شهادت از سه شاهد میطلب—این شهادت اول شعور خویشتن—خویش را دیدن به نور خویشتن- شاهدثانی شعور دیگری- خویش را دیدن به نور دیگری- شاهد ثالث- شعور ذات حق- خویش را دیدن به نور ذات حق- پیش این نور ار بمانی استوار- حی وقائلخود را خدا شمار- درحضوراش کس نماند استوار- گربماند هست کامل عیار- تفسیر شعرها باخودتان-او= عقاب)چنگ میزند به تخته سنگ با دستان خمیده اش – میرود تا بنزدکی خورشیددر سرزمین تنها یش- زیر پای او دریا پرچینزمیخزند امواج بر هم- حلقه زده است جهان ابی لاجوردی براوکه ایستاده است برقله ضخره چون دیوار کوه اش مینگرد جهان روبری خویش سقوط میکند چون جرقه اذرخش در زمان برگشتش---2- باوجودانکه درخت مداوم در رشد مداوم است -برگهایش روبه سقوط است که رجعت به ریشه میکند—3- درخت سبز دلت رانگهبان باش – وشاید پرنده اواز خوان به سمت اش بیاید-4- درخت هرگز حرکت نمیکند مگر زمانی که بادبیاد—صبر وحوصله بیشتر بدست می اوردتا زور مندی –5- با صبر هر ارزوئی درفصل وزمان موعده اش فرا میرسد- 6- پائیز بهار دوم است اگر هر برگ را گلی بداینم-7- پرندگانی در قفس متولد میشوند تصور میکنند- که پرواز نابهنجار ویکنوع مرض است- چرنده تصور میکند که ماهی ارزو دارد که پرواز را تجربه کن وپرنده انرا برای ماهی فراهم کند


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-درباره موادمنفجر- که اصطلاحا دینامیت گفته میشود- علت ان هم که موادجامد تبدیل ه مایه وسپس گاز میشود هر جامدی –این سیر رابتواند انجام دهد میتواند دینامیت باشد – تی ان تی که نام دیگر است بعلت ترکیبات ان است- واحد دینامیت- حرف سی انگلیسی است-که واحدان اگر یک پوند وزن مثلا 450 یک مکعبی از اهن را به ارتفاع 7.5سانمتیر عرض 5 سانتیمتر وطول بیست سانتیمتر را ازوسط نصف کند سی-یک- است ودرواحد-2-سی-ارتفاع دوبر ابر میشودتا سی چهار- که ارتفاع سی سانتیمتر است وسی -5- ارتفاع چهل سانتیمتر میشود تا سی -4- این دینامیت هم تجارتی است وهم نظامی است وجزو دینامیت های به اصطلاح- سیف انگیسی یا مطمن وبدون خطر است زیرا اولا دینامیت درحرارت خمیر نمیشود مستجم می میاد حتی در چهل درجه حرارت خورشید- وبا فیتله منجفر میشود یعنی ته دینامیت رابامته خاص یک حفره کوچولو ایجاد میکند ودران چاشنی میکذارند چاشی مودای است مانند سرکبریت زود تبدیل به مایع وگاز میشود- وحرارات زیاد میکند که دینامیت تبدیل به مایع وبلافاصله به گاز تبدیل میکند این فتلیه یک طناب کم قطری از باروت است که این باروت درزمان مشخص فاصله مشخصی را میسوازند- وبه چاشنی میرسد وچاشنی دراثر حرارات ان میکانیسم را اجرا میکند – اما سی-5 یک تحول بزرگ که اول درامریکا بوجود امد-ماده ان درحرارات پانزده درجه درجه شروع به خمیر شدن میکند ومیتوان را به هرشکلی دراورد- ته این دینامیت یم مربع کوچکی است درست درحدود سه برابر یک سیمت کارت جا دارد که نرم است ویک درست مانندسیم کارت دران قرار میگیرد که درمرکز زرهی انرا عمل کردن ان سیم کارت دران مربع کوچک قرار میدهند لبه انها زیکزاگی است دوبارلمس کنید مشتعل میشود درحرات بالای بسیت وپنج درجه اتوماتیک منفجر میشود با ضربه کمی منفجر میشود وبا حرارات منفجر میشود ته ان سیم کار ت یک لوله کوجکی وصل است- با باروت منفجر میشود وانزمان باسیم تلفن منجرمیشود وباسیم متصل به بیسیم منفجر میشودوامروزه با کنترولر از راه دور= ریموت وماهواره منفجر میود باهمین سی 5- است که ریل قطار منفجر میکنند خمیر میکنند وبه کنار ریل میچسانند که خوداش قابلیت چسبندگی دارد باضربه چرخ قطار ویا گرمای روز منفجر میشو.ددغالیا دوتا سی 5 درفاصله مثلا چهارمتری ریل قر ار میدهند که ان چهار متر از ریل بطورکلی جدا میشود قبلا امریکا سی-9 را ساخته بود واخیرا ادعای سی-10 دارددر جنگ ویتنام هردوطرف از سی-5 استفاده زیاد کردند که برتری بابلوک شرق بود وامریکائی ادعا کردن این جنگ به ما چیزهای زیادی اموخت-ایران سی – 5 زیاد داشت ولی مشکل اینجا بود که این دینامیت را نمیتواند بهراحتی بکاربرد الولا باید در زیرمین های خنک باشد حداقل دما صفر باشد وچاشنی درپاستیکی است وان دریخ باشد کاارخانجاتی میخواست که این سی-5 دران قراردهند درحالی که ان سیم کارت دریخ باشد بعداز پریتاب کردن بعلت ضربه یاحرارات خوداش منفجر شود مثلا داخل عروسک ویا توب تنیس ویا داخل متورسیکت اسباب بازی حال ویتنامی وامریکائی چکونه استفاده کردن بماند- دراوائل انقلاب خواست ازاین- - سی- 5- استفاده کنند مثلا شب سی—5 به قطعات کوچک بوجود میاوردند- وبعد کوه را کهمثلا میخواستند برای جاده ساز ی بکنند وسوراخ کنند وانان را درسوراخ بگذارند وصبح خودشان منفجر شود ولی بعلت انکه کارگران باور میکردند درب صندوق باز میکردندوانهارا لمس میکردند درحدود بین هشتادوتا سی صدنفر مردند- هر روز خبرنگاران مینوشتند این سی-5 را جمعکنید یک تونل کهمقدار سی-5 نمیدانستند چقدر باشد درسقف کار گذاشتند- وبعد یک مشعلرا روشن کردند یک ماه –مثل باران خاک میریخت تا سی 5 را جمع کردن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- ایا ما میتوانیم احادیث صحیح داشته باشیم-ایا پیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم رامیشود بخوبی شناخت-؟؟نظریات شخصی است-در سوره واقعه میفرماید-ثلته من الاولین- وقلیل من الاخرین- مبدا زمان نسبت به زمان صدر اسلام گرفته شده است- که درقبل ثلته- چند نظر داده شده است یک عده ای سی درصد ویک عده –چهارده تا پانزده درصد ولی مشهور کنتر از دهدرصد که بیشتر هفت درصد است که به نظر میرسید- همین اخری درست است- اینها اهل بهشت هستند- ودربعداز اسلام قلیلی از افرادتا ظهور حضرت مهدی علیه السلام اهل بهشت هستند ومیزان قلیل مشخص نشده استپس تعدادی از افراد هستند مانند یاران امام حسین علیه السلام – تابعیت محض وعشق علاقه شدید به امام علیه السلام دارند وبهتربگویئم به چهارده معصوم دارند- خداوندمنان به شیطان فرمودند تو برکسانی سلطه داری که منراقبول ندارند وکساینی درصراط المستقیم هستند تو سلطه نداری- شیطان هم انرا تائید کرد-که من هرکس را در راه مستقیم نیست جهنمی میکنم- بدین نحونیست شیطان بتواند همه را جهنمی کند وراه مستقیم را کسی پیدا نکند- قدرت وعلم الهی بی نهایت است هدایت الهی برای خداوندمنان اسان مخصوا شخصت هائی که حتی فرشتگان ازدرک انها عاجز هستند- درحدیثی است- که امام زمان علیه السلام وقتیکه ظهور میکنند علمی که ظاهر میشود بیست وپنج برابر علم قبلی انسانها است تازه امام غلط انهارامیگیرد وچقدر میماند معلومنیست ودرحدیثی دیگری پنچاه مرتبه- حضرت استاد معزز عظمت ایت الله زبرجد رحمت الهعلیه میفرمودند این اختلاف بعلت میزان درک افراد است که پنچامرتبه اگرقبلا گفته میشد تصور میکردند غلط است ظرفیت درک محدودبوده است اما رواتی از پیامبر کرم صلواته الله علیه واله والسلم- درباره علم امام زمان علیه السلام است که تصور میکنم به حضرت سلمان رحمت الله علیه فرمودند که میز ان علمی که ان عظمت سلاماالله علیه اشکار میکند نسبت به علم قبلی مانند اب دریا درکف دست نسبت به اقیانوس وعلمی که خود میداند نسبت به علمی که ظاهر میکند باز همان نسبت است وتمام ائمه اطهارعلیم سلام الله علیهم اجمعین چنین بودند چون اسلام بهمراتب جلوتر از اندیشه انسان است ونمیتواندانرا هضم کنند دلیل عقب ماندگی میدهند وسعی میکردند اسلام را بااستنباط عقلی خود به روز کنند-  جناب استادمعزز حضرت ایت الله زبرجدسلام الله علیه میفرمودند شیعیان ناب همیشه خودرا به مرکز سکونت امام علیه السلام میرساندودرانجا تربیت میشدند وچن یاران امامحسین علیه السلام برای حفظ اسلام حاضربه هر رنج وسختی بودند- من حدیثی نقل کنم شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید وگفت من هرچه میکنم خانم من به خدمت شما نمی اید- ایا اجازه میدهید اورا طلاق بدهم ویاتبعید کنیم ویا حتی بکشم- امام علیه السلام فرمودند ایشان که نمیخواهد بیاید به فلان علت است اینجمله شما بگوئید باسر میدود- ایشان به منزل رفت وذکر نکرد این جمله مال امام صادق علیه السلام است خانم اش وقتی شنید -گفت این راز چه کسی شنیدی وغش کرد- ایشان خان را بههوش اورد وگفت از امام صادق علیه السلام باز خانم غش کرد وسپس به هوش امد ولباسخودرا عوض کرد وسرا سیمه به منزل ان امام صادق علیه السلام رفت وامام علیه السلام به شوهرایشان گفت دیگرباایشان مثلا کاری خشن نداشته باشید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-برگرفته از دکتر شفیعی- سروستانی-سلامی به گرمای دستان دوست- دلم لحظه ای بادلت روبرو است- بگو عاشقم تا سلامت کنم- تمام دلم رابه نامت کنم- عشق بازی به همین اسانی است- که دلی رابخری – بفروشی مهری – شادی را را حراج کنی وپیچی همه را لای حریر احساس –گره عشق بزنی – دوستان را ببری تا لبخند- تامرزامید-تاکوی خدا- عشقبازی بهمین سادگی است

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99