سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-انقلاب مشروطیت-و- انگلستان- بخش دوم- این ایده که انگستان با مخالفین هم پیمان شوند اغاز اش از دیگران بود ه ازطرف دولت انگلستان- این نکته در ایران بسیار رواج دارد کهکه مخالفین با کمک انگلستان ودرخدمت انگلستان بودند از طرف اسناد رسمی مورد تائید واقع نمیشود- مخالفین ایرانی چناچه میتواستند از روس ها کمک بگیرند این کاررامیکردند- بخصوص در مسئله تنباکوکه شهرت به تنباکوی رژی اشت بدنبال این کمک از طرف روسها بودند- درسال بین1891 تا92- ودر نکات بعدی همچنین از ترکیه- انگلستان والمان چنین درخواستی داشتند- ولی هرگز در رهن این دولتهای مختلف نبودند—در کلیه موارد هرگروه مخاف شخصا میخوست تااخر جریان خود هدایت کند- مطابق شرایط روز اقدام میکردند- واین اصل را که دشمن دشمن من دوست من است را پاره میکردند- حقیقت این است- که مشروطه خواهانسریع به سمت امریکا چرخیدند- واز انگلستان دور شدن- وبه سمت المان رفتند- وکاملا روشن بود-که هیچ کمکی از انگلستان دراینده نباید داشته باشند- که خود مختاری جریان را مشخص میکند—سیاست اقای هاردینگ درحال ازمایش کردن بود- واز اغاز هم ایده هم پیمان شدن انگلستان با مخالفین نداشت- بلکه میخواست به جریان اهمیت بدهدواین پیشنهاد را به معترضین بدهد- که که دراتزمان انهارا به سمت معتدل شدن هدایت کند وخواسته خودرااز طریق انقلابیون جدا سازند واز انها دور شوند-همز ماندرسال1900 وبعد اقای مورتیمر دوراند-(SIR MORTIMER-DURANT)-ستان گزارش میدهد-که به شهر مقدس قم رفته است- وریس العلما شخص معتمد خورا به نزد ایشان فرستاده است با این اطلاعات که صدراعظم- اتابک خود را به روسها فروخته است- وایشان بر ضد سیاست حکومت ودربار است- چناچه شما مایل باشید من میتوانم دربین العلما وروحانیون یک طوفانی به پا کنم-که جناب اقای صدراعظم را از قدرت جاروب کنم- ومیگویدمن به سختی نیازمند بودم که بگویم جرئت اش راندارم-پاورقی –مدرک نوشته رسمی اقای دوراند به جناب سالیسبوری(SALISBURY)- در هیچده ژانویه1900-دربخش اسناد رسمی وزرات خارجه شماره2/416-نمره 85 بخش 5- ایشان سیستم بایگانی وزرات خارجه را شرح داده است-ادامه جانشینان اقایان هاردینگ ودوراند- ارام ارام بهسوی یک سری جرینات دیگر کشانده شدند—توسعه سریع روسها درکنترول ایران ودادن وام بزرگ دوم به ایران- وبستن قراردادهای جدید درمورد تعرفه ای گمرگی بنفع طرفداران روسها-وجامعه دولت .درباره به سمت ورشکستگی درابعاد اقتصادی-وکشمکشها-باعثعصبانیت اقایهادرینگ میشدکه میخواست-که دولت بیطرف وتاحدی متعادل وبا استحکام ومستقل از روسها باشد- اماچگونه این امر محقق میشد کاملا مشخص نیست—اگرچه اقای اتابک- بطور کلی درخدمت روسها بود وبه انها احترام میگذاشت- ولی قبلا قبلاز سال1892 طرفدار انگلستان بود- واقای هاردینگ امیدواربود که موفق شودکه او بتواند موفق در بیشتر به یک تعادل سیاسی برسد-ار طرفی دیگر-دراین میان-وزیر ترکیه- واعضای وزرات خانه ایشان-پاورقی-درمقاله خوداش=اقای هادرینگ-بنام یک دیپلمات درشرق—لندن1928-صفحه.273-اقای هاردینگ می نویسد- او باملاقات وصحبت کردن با بعضی از علمادرخانه سفیر کبیر ترکیه اقای شمس الدین بیی(SHEMSEDDIN-BEY-,و- در اسناد سیاسی نشان میدهد- که ایشان بافراد دیگریهمراه با اعضای خود ملاقات داشته است-که بنظر میرسد که درلندن رخ داده است-اقای هادرینک بسرعت-یک روابط شخصی بابعضی از علما-که انها مخالف-اتابک بودند بجوداورد- بعد از انکه فهمید-که احساستضد روسیه درحال گسترش است چه درمیان علما-وهمچنین درمردم عادی-اقای هاردینگ از این احساسات اهرمی برعلیه دولت واحساسات روس خواهی ساخت-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است دست خداوندمنان بالاترین دست ها است- اما درظاهر ممکن است فرد فریب بخورد وتصور کند دیگران دست بالائی دارند- گرچه اگر اهل حق باشد-خداوندقدرت خودرا به انها نشان میدهد ولی حکمت الهی برنامه خاص خوداش رادارد که بعداز مثلا پنچاه سال بعد کم کم انسان به حقایقی پی میبرد بعنوان مثال افراد رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم طبق سنت عرب- کسانی طبق قوانین جاهلی مطابقت از سنت نکنند بایدتبعید شوند وپیامبر اکرم صلواته الله علیه والله والسلم این سنت را امضا کزد وپیمان نامه دریک ظرف اهنی بود داخل یک تشت اهنین که داخل تشت اب بود- وکاسه اهنین داخل تشت اب بود وپیمان نامه داخل کاسه بود هیچ راهی به ظاهر بنظر نمیرسید که راه نجاتی از این تبعید باشد که درشعب ابی طالب رحمت الله علیه بود یک روز حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم دستور دادند داخل شهر شوید جناب اقی ابوجهل سخنگوی جاهلین به حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  اعتراض کرد که شما پیمان نامه رانقض کردید حضرتصلواته الله علیه واله والسلم فرمودند- که موریانه وارد کاسه اهن شده است موریانه دراب غرق میشودپیمان نا مه راخورده وفقط اول ان بسمک اللهم را نخورده- حماقت ابوجهل اینجا است-که گفت اگر این جنین باشد من مسلمان میشوم وحق باشما است وازاد هستید که بعدا جاهلین به اوسخت اعتراض کردند- رفتند دیدن این چنین است درجا چهل نفر به پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم ایمان اوردند واحمق ابوجهل حرف خودرا انکار کرد وایمان نیاورد—امام صادق علیه السلام فرمودند من برای اعراب پیام خوش امدی ندارم انها به هراه انحرافی ایدان گذشته میروند وبیدارنمیشوندتا ایرانیان با شمیشرانهارابیداکنند پیامبر اکرم صلواهه الله یکجنین پیامی برای اعراب داشتند ساکت ترین وموافق غرب بیشترین قوم اعراب هستند-امروز اقای ترامپ فرمودند اینرا مثل طوفان عمل میکند وباعث بیداری اعراب میشود اخیرا یک طوفانی درامریکا امد طوفان از کنار بیاداز کنار ساحل عبور کند زیرا انرژی موتوراش از گرمای اب است بخار میشود ودرهسته طوفان گیر میکند وطفان به چرخش وا میدارید ودریااز اب راجمع میکند وانرژیِ به ان سرعت وقدرت میدهدیک میکنده ای – مانندجاور برقی همیچزرا میخواهداز زمین با اسمان بکشد- اخیر این طوفان واردوسط امریکا شد باوجودانکه درروی زمینحرکت میکرد اندکی قدرت اش کم شد ولی همچنان طوفان باقی ماند وبه ان اسم طوفان معجزگر گفتند- یک چنین هم به ما میخواهد به ما بگویند—ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-احمق ترین وجنایت بزرگ این است که انسان حقیقتی را درک کند- ولی انرا انکار کند- وخداوندمنان هم اورا انکار میکند ودر روز قیامت اگر مسلمان نباشد یک به جهنم میرود واگر مسلمان باشد موردباز خواست عقلانی قرار میگیرد وچون دلیلی ندارد ایشان هم به جهنم میرود لذا عقل حجت خداوندمنانبرانسان است پیامبری از نزد الهی درفرداست- یک کلیپی از منافقین درفضای مجازی است یک اطلاق پر زرق وبرق- مانند خبرگذاری سی ان ان- درکشورالبانی تاسیسی کردند که یک از کارشناسان انها به یک فرد امریکائی گزارش میدهند- که اطلاعاتی از ایران به ما میرسد دراینجا تجزیه وتحلیلمیشود ویک تفسیر بسیار پر تاثیر به رسانه ها داده میشود که درایران بسیار پر تاثیر است؟؟ تنها خبری که انه بصورت مخفی تاحدی بدست می اورند مئله زندانها است ومابقیه از اخبار داخل ایران تهیه میشود- ویک سری تفسیرهای جعلی بعنوان مثال مداوم بیان میکردند-که فرجام دروغ است دست اصول گرا با اقای اوباما دریک کاسه است پولی حتی یک دلاربه ایران داده نشده است پولها باج وپاداش اقای اوباما است که هم انها دربانک های غربی گذاشته شده است- ولی اقای ترامپ با مشورت با منافقین دیگرباج نمی دهد وفشار بر ایران از هرجهت اضافه میکندکه نمیدانند به کدام سوراخ فرار کنند وچه تاکتکی بزنند که چند روز دیگر حکومت کنند-؟؟ ئوال شما اگر درایران چنین تاثیری داشتید امروز دریکی از کاخ ها روی تخت طاووس لم داده بودیدنه انکه درالبانی باشید یا به نیویروک بروید- تمام شعارها ی انقلابی خودراپنبه کنید اینهمه سروصدای اسرائیل وامریکا- باز ی است ؟؟!! شما دلیل مطلب را نمیدانید- مسئله چیست؟؟ جناب حضرت اقای ایت الله احمد مبلغی مسئول خارجی استراتژیک اسلامی ایران است- ایشان با گروهای مذهبی وروشنفکران خارجی مباحثات زیادی دارد- اخرین با کمیته ارتدوکس یونان جلسه گفتمان دشته است ایاشن لیستی را مشخص میکند که این گفتمان های چه میزان سوداوری ومثبت بوده است یعنی استراتژِیک جمهوری اسلامی پذیرفته شده است !! ودرست برخلاف استراتژیک کشورهای مانند عربستان واسرائیل وتاحدی امریکا است- لذا امریکا مجبور است ا زتمام گروه های – ضد جموری اسلامی ایران که ایرانی باشند حمایت کند وانها مدافع حقوق بشر بداندکه هرچه باشند نمیتوانند خطرناکت تراز ایران باشند وانها بخوبی قابل کنترول هستند درحالیکه باعلم انکه میداندتک تک تک اینها چه جنایتی کردند مخصوصا کشور جهان را حتی اروپا حتی دانمارک وادار کردند که انهارا بپذیرند- حدیثی است که بسیار مسئله دارد اجمال ان این است بعداز غیبت صغری که علمای شیعه میدانستند تصحیح احادیث کاری مشکل شد بخصوص درغیبت کبری – احادیثی تواتر انها کم بیان میکردند دراین موارد اگر کسی دراین موارد حدیثی دارد ما نارا بقیمت پانزده دینار طلامیخریم واین احادیث به شرف عرض سرور کانئات امام الزمان میفرستاند که کدام صحیح استکه بعضی از انها به غیبت کبری خورد وراه بسته شد افرادزیادی احادیثی جعل میکردند تا پانزده دینار طلا بخرند- مثلا درحدیثی است دراخرالزمان هر سی هزارنفر یکی به بهشت میرود معلوم نیست هرشهر ویا روستا ویادرکل بشریت ایا شیعیان داخل هستند ویا شیعیان خارج هستند- عده ای جعل کردن هر سی هزارنفر- وباز جعل کردن هر سیصدهزارنفر  یک نفر بهشت میرود وبق4ول استادمعزز-حضرت ایت الله زبرجد رحمت الله علیه چرا نگفتند هر سه میلیون نفر یک نفر برای انکه در بغداد سه میلون فرد نبوده است وبسیاری از مردم بشدت مذهبی ومومن بودند ودروغ انان مشخص میشد بین سه زار وسی هزارمطرح است که ایشان سیه هزار قبول دارد اما نزدیک به دوسال ظهور ورق بشدت تغیر میکند غقریب نصف جمعیت جهان متوجه حضرت امام الزمان علیه السلام میشوند این نشان میدهد که عقل ها کم کم بکار میافتد وتبلیغ موثر است—این مشکل امریکا است- یک نمونه جالب بیاورم اقا کارتر فرمودند شاه تا استخوان مغزاش فاسد است- وروانشناسان گفته اند مالیخولیائی دارد خودرا بزرگتر از همه میداند وقابل معالجه نیست وکارشناسان ایرانی وخارجی گفتند فرد جای گزین حتما از دربار باشد ومن میخواهم بطهران بروم وان فرد را انتخاب کنم ومدت هم شاه مشاور باشد وبهترین گزینه ایشان خانم اشرف میدانست که میبایست قانون اساسی عضوض شود که امری غیر ممکن بود- ایشان بطهران امد وجریان برای شاه تحلیل کرد که امکان گشته شدن شما است- وما ان قدرت سابق را نداریم ومردم ایران مردم سابق نیستند به نفع شما است شاه قبلاز ازاینماجر دربحوبه گرم شدن مردم فردی خدمت حضرت عظمت خوئی رحمت الله فرستاد – ایشان همان جملات حضرت ایتالالعظمی عظمت بروجردی رحمت الله علیه گوش زد کرد ویک قران ویک انگشتر ویک پارچه سبز هم داد پارچه سبز برای خانم فرح بود که درانظار عمومی بااین چادر ظاهر شوند- اما انگشتر سروصدای عظیمی را ایجاد کردکه منجربه تفکیرایشان توسط طلاب قم وجاها ی دیگر واقع شد- خوداین مسئله برای من یک موضوع اگر به روایتهای تاریخی شیعه مراجعه کنیم- معصومین افراد بر حسب درجات ایمانی موردتوجه واقعه شدن انواع اقسام دارد گاهی نام بردن من فلانی رابسیار دوست دارم وگاهی فرمودندفلانی هروقت نزدمن امد-کنارمن اورا جا دهیدو- غیره تا لباسی-که بیست سال امام رضا علیه دران نماز شب خوانده است وبشدت گریه کرده است وقطرات گریه درلباس هست وفرمودند قدراین لباس زیاد بدان وبااین لباس نماز شب بخوان وگریان باشد که حتما زمان مرگ کفن ایشان شود- ولی انگشتردوتا بیشتر نیست یکی امام صادق علیه السلام به یک فرد مرد داده است وامام موسی جعفر علیه السلام به یک خانم داده استکه درنیشابور بودهاست-من مدتها فکر میکردم که این خانم ایرانی بوده است ولی اخیرا در اینترنت فهمدیم که این خانم از قبیله عرب واز قائل عرب سادات سنی بوده است که انزمان قبال سنی عرب درنیشابور زیاد بوده است وشیعه دراقلیت محض بوده است- این خانم مطالعه میکند وشیعه میشود خانواده فامیل وقیبله وقبائل سنی عرب وسنی های ایرانی ایشان را سرزنش میکنند واز ایشان دوری میگزیند وایشان یک مزرعه کوچکی داشته است که خداوندمنان انرا توسعه میدهد ودرخانه خود حوزه علمی درستمیکند وسنی .وشیعه یک شیعه مومن میسازد- ولی چرا انگشتر بر قران برتری پیدا کرده است؟؟حضرت ایت اللهعظمت زبرجد رحمت الله علیه فرمودند دلیلاش این است که مهرامام بران کنده شده است ومیتواند پای نامه مهرامام رابزند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- نیم نگاهی به کتاب { هذا کتاب- طریقه الادب – از دیوان کلیات شیر وشکر جنب عارف کامل وشاعر ماهر- الحاج محمد حسین اقا-امتخلص- به بیداری تبریزی دامت برکاته- الموسد شیخ الکتاب- هشترودی – قیمت پنج ریال دودوبخش این کتاب دارد نصیحت ها وتمثیل –و- داستانها- وشعر—تمثیل—بارها دیده شده –وبتجربه رسیده- مادمیکه پدر از کسب وتجارت اندوخته دارد- ومخارج خانه را میاورد- همه زیر دستان از زن وپسر ودختر تما مطیع ودرنزد همه کس عزیز است روزیکه اندوخته تمام ونتوانست کسب نماید- وپیر شد عوض اینکه احترامش زیاد شود میگویند- که اجر کهنه را بدم مبال( دستشوئی ) میگذارند واورا بدربانی قبول نمی نمایند- درمیان خلق مشهور است که پول ازپدر رفته به پسر رسیده است یعنی پدر ذلیل وپسر عزیز شده است-شعر- شود حمد برخالق عامین- سلامم به پیغمبر-ص- مسلمین—بده ساقیا ازمی لعل فام-پیاپی بنوشم بزرینه جام- شوممت یک لحظهای نیکخوی-بنظم اورم قصه های نکوی- روایت شندیم من از ان واین- شده حکم از بلشویکها-ک.منیست- چنین- میارند تجار برملک شان- زمال تجارت ازاین وان- زبادم وسبزه زفرش وگلیم- زجوز=گردو- و-ز سنجد هم از ابریشم- گل سرخ ادویه رنگ وحنا به تجاربندند این راه را- بپرسیدم این را از دانندگان- جهت چیست مسدودو شد راهشان- گذشته -شه- امپراطورها- نکردند مسود شان راه ها—ازانها یکی-تهچبه-گفت نیست- بگویم بدانید تا درد چیست- خیالی گند- بلشویکها چنان- همین فرد را مینویسم بخوان- بروسیه چیزی ز ایران برند- همهش-مهملاتست جز گوسفند- بگویند رنگ وحنا بهر چیست؟-اگر فرش باشد ونابشد- یکیست- مرهست دسمال ازریسمان- چه لازم باشد ابریشم گران- گل سرخ ادویه واجب که نیست-خورد بلشویک یک لوله از ابلهیت- نباشد اگر سبزه وگردکان- نه سودی رسد بهرمانه زیان- نه باشد کم از بالشویک های چیز- نیاید بروسی بادم نیز- همهش مهملاتست واچب که نبیست—به بیهوده مصرفراغب که نیست- سخنهای شانرا نوشتم ترا- همین است مطلب بخوان جا بجا- بروسیه بیکارمردم زیاد- پی کاررفتند با اتحاد—درشرا- به – پیکار مردم بند—تهی گشت روسیه ازاهل فند- همه پیله ورها همه چشم بند- اجازه ندادند انتک برند- همین راز بالشویک ها عیان بگویند تکلیف خودرا بدان—بروی زمین هرقدر فرقه است- یکی پیش ویکیهست پست- دراین کوره اینفرقه مرغوب نیست-چنین مسلکوفعلگر خوب نیست- بخوان اهل تبریز انصاف کن- سخنهای شانرا شه لاف کن-این شعر بسیار طویل است- افسانه از سیف الدین باخرزی- افسوس که مرغ عشق را دانه نماند- امید بهیچ خویش وبیگانه نماند- دردا ودریغا که دریان مدت عمر ازهرچه بگفتیم-جز افسانه نماند


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99