سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- مناظره – بخش دوم-جناب اقای طلبه سنی محترم – فرمودند- که ایراد شیعه در بحث استنباط برادران سنی –وبعنوان مثال استنباط اقای عمر رضی عنه ایراد میگیرند ویا استنباط معاویه ایراد میگیرند- من گفتم نظر شما چیست-ایشان هرگاه دستوری وحکمی درجامعه مضر واقع شد میشود انرا تعطیل کرد ویک حکم عقلی را به جای ان مطرح کرد- من به ایشان گفتم حکم اولیه اگر درزمانی ضرر داشت- به طریقی عمل میشود که بی ضرر باشد نه انکه ان حکم نفیه ابد شود وبه اصطلاح حرام اعلام شود- اگر مسلمانان صدر اسلام در زمان اقای عمر درمکه ومدینه مایل به ازدواج موقت نبودند- اشکالی ندارد چون ازدواج درشرایط مطلوب- مستحب موکد است واجب نیست ولی نمیتوان انرابصورت حرام مطرح کردوبرای انعقاب معین کرد جناب خلیفه دوم به حکمی از طرف خداوندمنان صادر شده است القاب زشتی بیان کرد- درثانی زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم  حکم ان صادر شود وخیلی زود در جنگ خیبر انرالغو کنند این بسیار مصحک است- درثانی هرحکمی که نسخ میشود یعنی کنار گذاشته میشود قران مجید میفرماید حکم بهتری خواهد امد ان حکم بهتر کدام است؟؟ درجنگخیبر بعضی از علما معتقد هستند اگر چنین بوده باشد به خاطرانکه ارتش اسلام به سمت متعه دران شرایط ممکن است- از لحاض امنیتی صحیح نباشد- ودلیل ان هم فشار اعراب عربستان بر نفیه ان بود زیرا- درفرهنگ جاهلیت چنین جیزی نبود اما به جای ان فحشا بود که دوباره باز گشت!!؟؟ وکسی هم مخالفتی نکرد-؟؟!! عقل مردمان درمقابل نص ارزشی ندارد انها که علم اولین واخرین ندارددرموارد خاصی عقل میتواند کارساز باشد-اما درطواف نسا جهالت کثیف ان وکمال بی خردی وعشق وعلاقه به جهالیت ومرد سالاری وحشیانه عمق فکرانهارا نشان میدهد—حضرت استادمعزز ایت الله زبرجد رحمت الله علیه—فرمودند- که عبادت وسنتهای عبادی مخصوصخداوند-منان است هیچ ربطی – به مخلوق ندارد-ولی خداوند منان مخلوق را درعبادت خود لحاظ کرده است این امر بالترین ارزشی است که که میتوان یک مخلوق بدست اورد وفرشتگان راهرگز درعبادت خود شریک نکرده – درنماز صلواته برپیامبر اکرم صلواته اللهعلیه واله والسلم واهلبیت مکرم اش وسلام بر صالحین امده است –نگاه به والدین عبادت الهی محسوب میشود ودربسیار جاها چنین شده است درحجکه مخصوص خداوندمنان است مردان هفت بار طواف میکنند ودورکعت نماز میخوانند یک ثواب برای خود میبرند ویک ثواب برای خانم خودمیفرستند که اگر چنین نکنند زن ایشان برای ابد برایشان حرام است وحج ناقص است تا این سنت عمل شود این اعراب مسلمان عربستان بر اسا مردسالاری پذیرفتند- واین سنت عظمت خانواده را مشخص میکند وزنان هم هفت باربیاد طواف کنند ودو رکعت بخواند انهم یک پاداش- برای خود دارند – ویک پادش برای شوهرخود فراهم میکنند انها گفتنداینرا ماقبول نداریم زنان باما مساوی نیستند وکسی نیستند که به ما پاداش بدهند- باعث پرورئی انها میشوندومهار کردن انها مشکل است- جناب اقای عمر سرانجام انرا پذیرفت که خود ایشان هم بی میل نبود- زمانی حضرت حمزه سید الشهدا

رحمت الله علیه- به شهادت رسید- پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند حضرت حمزه سیدالشهدا رحمت الله علیه اله والسلم- کسی را درمدینه ندارد برای جلسه عزداری وسوگواری بگیرید وبرای ایشان گریه کنید وایشان هم صلواته الله علیه واله والسلم- شرکت کردند گریستن زنان هم گریستن- اما درجاهلیت گریه زنان مذموم بود میگفتندتاثیر نا مطلوب بر مردان میگذارد وانها عصبی وضعیف النفس میکند ولذا خلیفه دوم زنان در مسا ل رحلت کسی نهی کردن که حق گریه کردن ندارید وبه همین دلیل است زنان جوامعه سنی – علاقه به تمدن غرب دارند!! ومیخواهند دیگر زنان را مطلع کنند-گرچه تاحدی تغیرات مثبت رخ داده است—ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- خدا حافظی درفرهنگ انگلیسی – امریکائی – بای- بای بای-بای خوب- شما بعدا میبینم- از دیدن ات خوش وقت میشوم- از ملاقات-ات خوش حال میشوم- مواظب خودات باش-سلام منرا به مادرت برسان- نوزاد را از طرف من ببوس- اسکی خوش بگذرد- سریال فلان را از دست نده- - برای چربی بدن را کم کردن- اول جعفری خورد میکنید ودریک میکسر با کمی ابلیمو اضافه وخوب بهم میزنید وبعدانرا درچاه میریزید بعدمیر وید ورزش میکنید- خانمی از دانشجوی بنام زهره- سئوال کرد – چکارمیخواهید بکنید- فرمودند میخواهم عروسی کنم- درفکر چه کار هستیتد- عرو س شدن- پدر .مادر شما چه نظری دارند- داماد اوردن- چه کارعملی میخواهید- بکنید – بچه اوردن


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است-من از حوزه با کتاب های حوزه بیرون امدم- در صف یک مغازه- ایستادم پشت سرمن یک جوانی امد که یک کتاب تاحدودی قطور ولی با اندازه متوسط که جلد روزنامه گرفته پشت سرمن ایستاد- کم کم به کتاب های زیربغل من توجه کرد وفرمودند شما حوزه میروید گفتم بله من حوزه هم میروم- ایشان فرمودند اجازه است که انهارا من نگاه- کنم گفتم اشکالی ندارد- بعد ایشان گفت انچه بذهن من میرسد طلبه سنی درلار بودم وبرای تکمیل به شیراز امدم- من گفتم کتاب شماهم فقهی است؟؟ گفت بله از ترس شما انرا جلد روزنامه گرفتم-؟؟ من خیلی تعجب کردم –گفتم چه ترسی ؟؟ گفت عده ای اگربفهمند انرا گرفته پاره میکنند ومیگویند این کتاب ها شماراگمراه میکند شما اول فقه جعفری بخوانید وبعداین کتاب ها را بخوایند من گفتم تا اروز نمونه ای رانشنیدم- اینهم یک سیاست- اشکاری است!!ایشان فرمودند- که امرزوه ضرورت دارد کل مسلمین وحدت داشته باشند وبه همین جهت –برعلیه هم چیزی ننویسند- ودرقیامت هرکس استنباط درست داشت پذیرفته میشود واگر استنباط درست نداشت- بعلت انکه سعی عقلانی خوداش را انجام داده است حقیقت را به انها یادمیدهند وان فرد وارد بهشت میشود- من گفتم این نظر اشکال عقلانی دارد- اول ضعف الهی را مشخص میکن- درثانی فرد درقیامت بفهمد نماز درست کدام است-!! چه فایده ای دارد نماز درست دراین دینا نجات بخش است نه درقایمت دراین جهان نظم وسیستم درست میخواهد که جلوی هرج ومرج بقول انگلیسی ها رابگیرد درقایمت ودربهشت هرج ومرجی نیست- ایشان فرمودند من دلیل اش رابیان میکنم- درمدینه- یک محلی بوده است که بازاری ها یک میدان کوچک را دراختیار گرفته بودند وبازار عمومی را انجا بوجود اوردند وان منطقه سنگ فرش کرده بودد ومغازه ها سایبان داشتند ونیم کت دراطراف داخل سیابان بود وسه وکالا در پیاده رو زیر سقف بود وسه نفر فروشنده داشت وافراددرنیم کت. –مینشستندتا نوبت انها شود وعصر ها مثلا ساعت پنج بعداز ظهر برای اعراب ساعت گرمی نبود انجا شعر میخواندند وعظ انجام میشدند یکمحل عمومی بود جناب خلیفه دوم زیادعلاقه به نصیحت داشت وبیشترانجا سخنرانی میکرد-یک مقدمه تعریف کنم-در زمان های گذشته حتی تا اواخر تازمانی که پاکت نیامده بود- بیشتر خریدرا مردان میکردن وهرکس خرید میکرد – یک دستمال های بسیار بزرگ داشتکه جنس هارا در داخل ان میگذاشتند- به منزل میاوردند درزمان امام صادق علیه السلام اشراف یک کیسه هایدرست کردن که کوچک بود این دستمال بزدی که بسیار زیبا و نسبت به ان دستمال خرید بسیار کوچکتر بود وبه نظر حقیر جای حوله بود-مردان درایران انر ادوبار دور کمرمیپچیدندودرجلو گره میزدند دراعراب دور شانه میانداختند وزیر گلو کمی پائین تر گره میزدند—جناب خلیفه دوم درجلسه ای شرکت میکند ودرباره خوف از خداوند-منان وعظ میکنند- وشروع به گریه میکند که این دستمال پراز اشگ میشود وشانه های ایش بشدت تکان میخورد واصحاب بشدت گریه میکردند- افرای کنار خلیفه دوم بودند بشدت نگران حال خلیفه میشوندوسعی میکردند که شانه های ایشان را نگه دارند ومیگفتند که شما گناهی ندارید اگر خطای کوچکی رخ داده باشد با این همه التماس وتوبه پاک شده است وما نگران حال شما هستیم وایشت ضعفی پیدا میکرذد وبه خانه میرفت- ایا این همه افراد – عاشق جهنم هستند؟؟ فقط یک عده ای کوچک عاشق بهشت هستند؟؟ فرض کنیم که خلیفه دوم اشتباه کرد- اصحاب چرا ایشان رامتوجه حقیقت نکردند واز ایشان پیروی کردند-دلیل شما روایت های تاریخی است- جناب گالیله- در تحقیقات به این نتجه رسید که زمین میچرخد- که دلیل عقلانی دارد نه یک دلیل- حسی !! جنابان پاپ ها میفرمدند خداوندمنان درانجیل فرموده است من زمین را بدون حرکت وبا سکون وارامش برای شما بوجود اوردم واقای گالیله بر ضد انجیل حکم میکند انها متوجه نبودند که هم ارامش وسکون زمین درست ات وهم حرکت زمین- این به ظاهر متضاد- قابل جمع است از لحاظ حسی حرکت ندارد واثار حرکت دران دیده نمیشودولی از لحاظ عقلانی حرکت دارد واین معجزه الهی است که امروزه نزدیکترینمثال هوایپما ات اگر کسی بیرون را نگاه نکند تصور میکند که هواپیما حرکت ندارد- ایشان به کدام دلیل عقلانی چندنفر معدود تصمیم گرفتند –که یک راه جدیدی ابداع کنند- اینحدیثی-که- من بیان میکنم – دراینترت هست که روزی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند- دیگر درعربستان- بت پرستی سنگی نخواهد بود- اما موظب باشید بت پرستی گوشتی شمارا منحرف نکند-اصحاب پرسیدندبت گوشتی کدام است فرمودند شخصی براساس راه خوداش که غیر راه من است- شمارا منحرف کند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

 بسم الله الرحمن الرحیم- نظریا ت شخصی است-من از حوزه با کتاب های حوزه بیرون امدم- در صف یک مغازه- ایستادم پشت سرمن یک جوانی امد که یک کتاب تاحدودی قطور ولی با اندازه متوسط که جلد روزنامه گرفته پشت سرمن ایستاد- کم کم به کتاب های زیربغل من توجه کرد وفرمودند شما حوزه میروید گفتم بله من حوزه هم میروم- ایشان فرمودند اجازه است که انهارا من نگاه- کنم گفتم اشکالی ندارد- بعد ایشان گفت انچه بذهن من میرسد طلبه سنی درلار بودم وبرای تکمیل به شیراز امدم- من گفتم کتاب شماهم فقهی است؟؟ گفت بله از ترس شما انرا جلد روزنامه گرفتم-؟؟ من خیلی تعجب کردم –گفتم چه ترسی ؟؟ گفت عده ای اگربفهمند انرا گرفته پاره میکنند ومیگویند این کتاب ها شماراگمراه میکند شما اول فقه جعفری بخوانید وبعداین کتاب ها را بخوایند من گفتم تا اروز نمونه ای رانشنیدم- اینهم یک سیاست- اشکاری است!!ایشان فرمودند- که امرزوه ضرورت دارد کل مسلمین وحدت داشته باشند وبه همین جهت –برعلیه هم چیزی ننویسند- ودرقیامت هرکس استنباط درست داشت پذیرفته میشود واگر استنباط درست نداشت- بعلت انکه سعی عقلانی خوداش را انجام داده است حقیقت را به انها یادمیدهند وان فرد وارد بهشت میشود- من گفتم این نظر اشکال عقلانی دارد- اول ضعف الهی را مشخص میکن- درثانی فرد درقیامت بفهمد نماز درست کدام است-!! چه فایده ای دارد نماز درست دراین دینا نجات بخش است نه درقایمت دراین جهان نظم وسیستم درست میخواهد که جلوی هرج ومرج بقول انگلیسی ها رابگیرد درقایمت ودربهشت هرج ومرجی نیست- ایشان فرمودند من دلیل اش رابیان میکنم- درمدینه- یک محلی بوده است که بازاری ها یک میدان کوچک را دراختیار گرفته بودند وبازار عمومی را انجا بوجود اوردند وان منطقه سنگ فرش کرده بودد ومغازه ها سایبان داشتند ونیم کت دراطراف داخل سیابان بود وسه وکالا در پیاده رو زیر سقف بود وسه نفر فروشنده داشت وافراددرنیم کت. –مینشستندتا نوبت انها شود وعصر ها مثلا ساعت پنج بعداز ظهر برای اعراب ساعت گرمی نبود انجا شعر میخواندند وعظ انجام میشدند یکمحل عمومی بود جناب خلیفه دوم زیادعلاقه به نصیحت داشت وبیشترانجا سخنرانی میکرد-یک مقدمه تعریف کنم-در زمان های گذشته حتی تا اواخر تازمانی که پاکت نیامده بود- بیشتر خریدرا مردان میکردن وهرکس خرید میکرد – یک دستمال های بسیار بزرگ داشتکه جنس هارا در داخل ان میگذاشتند- به منزل میاوردند درزمان امام صادق علیه السلام اشراف یک کیسه هایدرست کردن که کوچک بود این دستمال بزدی که بسیار زیبا و نسبت به ان دستمال خرید بسیار کوچکتر بود وبه نظر حقیر جای حوله بود-مردان درایران انر ادوبار دور کمرمیپچیدندودرجلو گره میزدند دراعراب دور شانه میانداختند وزیر گلو کمی پائین تر گره میزدند—جناب خلیفه دوم درجلسه ای شرکت میکند ودرباره خوف از خداوند-منان وعظ میکنند- وشروع به گریه میکند که این دستمال پراز اشگ میشود وشانه های ایش بشدت تکان میخورد واصحاب بشدت گریه میکردند- افرای کنار خلیفه دوم بودند بشدت نگران حال خلیفه میشوندوسعی میکردند که شانه های ایشان را نگه دارند ومیگفتند که شما گناهی ندارید اگر خطای کوچکی رخ داده باشد با این همه التماس وتوبه پاک شده است وما نگران حال شما هستیم وایشت ضعفی پیدا میکرذد وبه خانه میرفت- ایا این همه افراد – عاشق جهنم هستند؟؟ فقط یک عده ای کوچک عاشق بهشت هستند؟؟ فرض کنیم که خلیفه دوم اشتباه کرد- اصحاب چرا ایشان رامتوجه حقیقت نکردند واز ایشان پیروی کردند-دلیل شما روایت های تاریخی است- جناب گالیله- در تحقیقات به این نتجه رسید که زمین میچرخد- که دلیل عقلانی دارد نه یک دلیل- حسی !! جنابان پاپ ها میفرمدند خداوندمنان درانجیل فرموده است من زمین را بدون حرکت وبا سکون وارامش برای شما بوجود اوردم واقای گالیله بر ضد انجیل حکم میکند انها متوجه نبودند که هم ارامش وسکون زمین درست ات وهم حرکت زمین- این به ظاهر متضاد- قابل جمع است از لحاظ حسی حرکت ندارد واثار حرکت دران دیده نمیشودولی از لحاظ عقلانی حرکت دارد واین معجزه الهی است که امروزه نزدیکترینمثال هوایپما ات اگر کسی بیرون را نگاه نکند تصور میکند که هواپیما حرکت ندارد- ایشان به کدام دلیل عقلانی چندنفر معدود تصمیم گرفتند –که یک راه جدیدی ابداع کنند- اینحدیثی-که- من بیان میکنم – دراینترت هست که روزی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند- دیگر درعربستان- بت پرستی سنگی نخواهد بود- اما موظب باشید بت پرستی گوشتی شمارا منحرف نکند-اصحاب پرسیدندبت گوشتی کدام است فرمودند شخصی براساس راه خوداش که غیر راه من است- شمارا منحرف کند-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-حضرت امام علی علیه السلام فرمودند- یا معشر الفتیان-حصنوا اغراضکم بالادب ودینکم بالعلم- حضرت علی علیه السلام می فرمایند—ای گروه جوانان! ابرو وشرف راباتربیت- ودین خودرارا بادانش حفظ کنید- انهائیکه که رهبر مذهبی شان میفرمیاند –این گوسفندان را خوب وتر خوش کنید – خیلی علمی هستند-؟؟ کلمه سلبریتی-من نمیدانم معادل فارسی ان کدام ات –مشاهیر علامه الدهر-نجبا –اشراف- نابغه- ستاره-حضرت علی علیه السلاممیفرماید- "| لاخیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل—درکوت از دانش وحق-خیری نیست همچنان که درسخن جاهلانه-امام علی علیه السلام فرمودند":من وقر عالما وقر ربه- هرکس دانشمندی را گرامی بدارد بی گمان پروردگارش را گرامی داشته است خداوندمنان خودرا دراین طبقه قرارداده استکلام امام راحل رحمت الله علیه-از زحمات اعضای محترم وزرات اطلا عات- این سربازان گمنام امام زمان- عجل الله تعالی فرج- ( یافتاح) که درجنگ با ایادی استکبار در داخل کشور صدمات بسیار دیده اند واز طعن ولعن ضد انقلاب واغفال شده ها نرنجیده – و- وظیفه اسلامی میهنی- خد را انجام میدهند- تشکر میکنم- صحیفهنور-جلد بیست صفحه104- ظریفی میرمودند من به شهر مطهر خرمشهر رفته بودم مثلا جناب عربی به کسی گفت اگذر- من پرسیدم معنای ان چیست فرمودند یعنی گذر کن- ومن مثلا گفتم لا تذگر- یعنی گذر نکن—تفالی به شهدا-وصیتنامه شهید کریم پور زین العابدین—من وصیت چندانی ندارم- ولی چند کلمه روی این صفحه کاغذ میاورم—تا منفا وکوردلان نگویند که فریب خورد یانمیدانت- جبهه چیست—من فقط وفقط به خاطر خدا وبرای رضای خدا به جبهه اعزام شدم—تا از دوپیروزی یکی را بدست بیاورم—پیروز شوم یا شهید شوم-":امام زین العابدین-علیه السلام وهزران تهینت وعظمت برایشان باد-فرمودند—مامن قطرت احب الی الله-عزوجل من قطرت دم فی سبیل الله—ریختن هیچ قطره ای نزد خداوندعز وجل محبوب تر ازقطره خونی که دراه خدا ریخته شود نیست-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-مقاله جناب استادمعزز ومکرم حضرت دکتر ایت الله جناب اقای احمد مبلغی- رحمت الله علیه- جهانگردی وتوریسم در دیدگاه قران مجید نظریه جهانگردی- درقران مجید یکی از مهمترین تئوریونظریه مذهبی- عصر حاضر جامعه اسلامی  است- که امروز از لحاظ اندیشه ودرسطوح مختلف جامعه- فقدان ان درک میشود—فقدان وعدم توجه به ان باعث یک خلا اجتماعی ملموس است- که تثیراتمنفی در گراشات واندیشه ها –و-ایده ها وهم چنین دربعضی روابط اجتماعی گذاشته است- برای تجزیه وتحلیل درک جهانگردی از دیدگاه مذهب—بوسیله تجزیه وتحلیل-علمی در روند شناخت تئوری ان باید چند لغت –لغت ملاقات کردن- ولغت زمین- وبعضی لغات دیگر-را لحاظ کرد- دراین جریان پیشنهاد میشود- که بر روی کلمه زمین- تمرکز بیشتری داشته باشیم- نظر من این است که خطاب لغت زمین در قران مجید- از لحاظ ادبی ومفاهیم ان از چندین زوایه قابل بحث است- که ان مفاهیم دربرگیرنده-مطالبی درباره – رفت وامد- وجهان گردی در روی زمین است- زمانی که قران بیان درباره قدم زدن در روز زمین میکند(ن- اگر چنین باشد بسیارباید درهرقدم دقت کرد)منظور این نیست که- به قسمت خاصی توجه شود- یا به قمتهای مختلف توجه شود- بلکه توجه بکل زمین یعنی همه قسمت ها است-ودرک دیگری ادبیات قرانی درباره تستبطن( بنظر میرسد درک حقایق مختلف- دربطن موضو ع که وجود دارد) در این میدان- که بسیار رادیکال-وبیار گسترده وساختاری استکه درباره کل زمین بحث میکند- دونکته هدایت گر میتوان ذکر کرد-( متاسفانه درتبلت مقاله گم شد وپیدا نشد ونتجه رابیان میکنم)که ایشان معتقد استکه سیر زمینی است وهمراه باشناخت از این سیر – نیاز یکفرد تنهادربخش خوداش از ازمین نیست درکل زمین ات زیرا بیان میکن که زمین من کسترده است وهمه جا ازز مین بصورت کلی نام میبرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- سایت معزز شیعه نیوز- مطلبی درباره بیانات بزرگان جهان درباره قیام امام حسین علیه اسلام به چاپ رسانده است-وخواستم یک جمع بندی از این بیانات را تهیه کنم- امروزه معتقد هستند-که بتعبیری انسانها- روی یک موضوع خوب کانون همه جانبه نمیدهند واین امر کار اسانی نیست- بعنوان مثال وقتیکه دوستی درجمعی درحال بحث روی یک نظر ویا واقعه است همه درفکر سئوال کردن- ویا نظر دادن ویا پاسخ دادن هستند درحایکه میبایست خوب دقت کنند وخوب تجزیه وتحلیل کنند وحقیقت امر را بخوبی درکنند باتمام هوشیاری وتمام ظرفیت ذهن وعقل- حقیقت دریابند اتفاقا قران همین دستوربرای مخاطبین رسول کرم صلواته الله علیه والسلم داده است—نکته دوم-انسان در زندگانی بعلل مختلف سرخورده وو افسرده میشوند- از انشانه انها این است که بیشتراوقاتدرحال نشستن وبه ظاهر فکر کردن هستند وشب ها خواب نمیروند وفقط درجائی درحال خیره شدن هستندوبدنبال سرگرمی میگردند ومثلا مداوم میوه میخورند ویا سیگار میکشند- اینان کسانی هستند که مسیر درستی را طی نکردند- نمونه ان محمد رضا شاه است یک دوسه ساعتی درکاخی یکسری کار میکند- بعد بدبنال سرگرمی وقت تلف کردن است- به طریقی میخواهد این ناراحتی را جبران کند- افراد کاخ ملعون یزید همین طور هستند لذا بدبنال یک مقام رسمی درجائی خودشان کاخی مانند یزید درست کنند- که از این منفعل شدن وسرگرمی نداشتن وافسردگی خارج شوند وهرگز بدنبال درک حقایق نیستند وجامعه هم بدین صورت تا حدی راوردند- که در اخلاق اسلامی به ان غفلت گفته میشود- درزمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم جامعه وارد یک مسیر دقیق وحساب شده وفعال وهدفمند ودریک مسر روشن وعقلانی قرارداد ولی متاسفانه از ان مسیر عدول کردند وخارج شدند ودر زمان حضرت علی علیه السلام باز حضرت کوشید انهاراچه ز یبا قران میفرمیاد- زندگانی عبث- بیهدف –و- غیر-متعالی زندگانی براساس غفلت که منجر به امراض روانی میشود- خارج کند ویک زندگانی فعال وحیات بخش ونجات دهند هدفمند- پرارزش باز گرداند- ولی انها هم باز عدول کردند ومنحرف شدند ولی این بار بسیارخطرناک تراز گذشته- که نه تنها درشام بلکه الگوئی درجهان پیشرفته که انهاهم دست کمی از اعراب نداشتند وحضرت امام حسین علیه السلام –میخواستند-این مسیر را به جاده نورانی اسلام ناب باز گردانند واینبار باخون خود این تحول بزرگ را فراهم اورند- استکبار ودیکتاتوری همه مردم را افسرده ومنفعل وروانی میکنند ویک زندگانی عبث- با لعاب زینت شیطانی جلوه میدهندو اثبات کنند که این عمل شگرف تنها از اسلام ناب الهی بر می اید- امویان دین ومردم را به اسارت گرفتند ومنفعل کردن وقیدوبند جاهیلت را به نام اسلام به دست وپای مردم زدند- روح های منفعل شده وجمود پیدا کرده وخمود-که هیچ نشانی از یک فرد بالغ متفکر شاداب باحیات متعالی وهدف عقلانی پرارزش که دارای روح الهی باشد ودرجهت ارزش های الهی حرکت نبودند- امام حسین علیه السام باخاندان خود وفامیل خود ودوستان زنده دل خود به معرکه امد تا اسوه الهی را از نزدیک رویت کنند از بچه تا پیر تعلیم دهند که چگونه بایدتربیت شوند- فقر فرهنگی تذبیت خشن احمقانه هدف های پاین تراز حیوانات که درتاریکی غلیظی زندگانی میکنند افتاب درخشان اسلام را رویت کنند .بفهمند چه بلای ومصبیتی گرفتار شدند- وفرق رذیلت وفضیلت را درک کنند- ودوای شفابخش اسلام را که برای انها چون زهر مار بود- کمی بچشند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99