سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- با تبریک به ملت بپا خواسته واگاه وغیور لیبی- پیشنهاد حقیرانه این جانب این ست که لیبی ازتمام اقطاب اقتصادی- نظامی- دانشگاهی جهان استفاده کند  وایران هم نقش فعال خوداش را نشان دهد درمسائل ایدولوژی طبق دستور شرع مبین عمل کند وتمام مذاهب اسلامی بتوانند درانجا به ازادی بحث کنند وایران اسلامی ودیگر کشورهای شیعه هم درنشان دادن مذهب اهلبیت مکرم کعبه راستین ایدولوژی بشری به نحو احسن معرفی گردد- وقبر قذافی در گ.رستان فرعون ها درمصر نزدیک قبر شاه معلون دفن شودانشاالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-بازی تمام شد-خانم تاجر که در انگلستان روی کار امد- یک تاکتیک تهاجمی را نسبت به شوروی در پیش گرفتکه روسها درحقیقت میخواهد سر ما ودنیاشیره بمالنند ولی اهداف دیگری دارند که مخفی است ومانند ما روراست نیستند؟؟!! تقزیبا یک سنت شکنی درسیاست انگلستان بود ومطبوعات هم عکسی از خانم تاچر با دختر خردسالاش درکنار دریا درحایکه مایو دوتیکه پوشیده بودمنتشر کردند که انهم وجه التزامی داشت برخلاف سنت دیرینه سیاسی رسمی انگلستان بود من از حرفهای او چیزی سردر نمیاورم جز انکهشوالیه گری کند یاد حربف یکی استادان در دانشگاه شیراز افتادم که سیاسیت انگلستان اینطور احساس میشود برای بر طرف کردن ضعفهایش به سمکت تاکتیک های مدرن چرچیلی میرود-قبل از کریسمس در راهروی دانشگاه لندن من بودم یک دانشچوی انگلیسی از ایشان پرسیدم شما چه میخوانی گفت علوم سیاسی- گفتم از صحبت های خانم تاچر چه میفهمی گفت من هیچ چیز نمیفهم- فلیم های والت دیسنی را درباره گربه وموشه دیدی گربه مداوم موش را دنبال میکند اخر فیلم گربه یک چشمک میزند وبالباش دروزبانش میچرخاند یعنی الن دلی از عزا درمیاورم وموشه هم به سوراخ رفته است انگلسیس وروسیه هرکدام خود را گربه میدانند ودیگری را موش واین باز ی را برای ما وشما انجام میدهند توی فکر زیاد نباش-توی کریسمس حملات خانم تاجر شروع شد سفیر روسیه به روسیه رفته بود برای تعطیلات رفته بود خبرنگار بی بی سی به سراغ سفارت روسیه از یک جوان کاردار فئق اش سی سال مساحبه کرد من ماتم زد این فرد کسی باید در حد انیشتین باشد- از او سئوال کرد نظر شما چیست ایشان گفت خانمک تاجر دتانت( ارامشی که جنگ سرد را ازبین ببرد)را مداوم نقض کرده داست ما درتعطیلات کر یسمس هستیم وما این نوع سیاسیت هارا خیلی خوبب بلد هستیم وبعد از کریسمس جواب محکم میدهیم من هم جا فهمیدم انگلستان دود بدون اتش دارد- جوابی انگلستان نداد تا بعد از کریسمس پرودا جواب محکی داد کمونیستهای انگلستان انگلیسی انرا باتعداد فراوان تکثیر کردند و در پاسخ ته چاهیانگلستان برای منمن معلوم شد هرکدام پنجاه درصد حقد دارند وبقول حضرت علی علیه السلام به همین علت باطل میتواند باقی بماند سکوتی عجیب سیاست انگلستان را فرا گرفت که روسیه این اطلاعات را چگونه بدست اورده است وسرانجام ان بازی ها امروز بخوبی روشن است


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- -تمرین مشق نقد کردن- بخش دوم نگاهی گذار تاریخ اسلام بعداز رحلت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم- در عربستان یک هرم قدرت وجود داشت بر اساس سنت پذیرفته شده شیوخ قبائل نماینده قبیله بوده است. پازل سیاست ووناوبری ان توسط شیوخ وتاحدودی افراد قبیله ها بر اساس منافع شیوخ وافرادتنظیم میشده است وتبدیل به یک دیدگاه میشده است وکم بیش این سنت پایدار بوده است وکشمکشها هم وجود داشته است ولی این دیدگاه تغیر نمیکرده است وحل نهائی هم امیتاز دادن ویا جنگ بوده است و مذهب درمسائل فردی وائینی نقش د اشته است وچون بعد پول ساز هم داشته است از این لحاظ مورد توجه بوده است ووسیلها ی برای مهار جامعه از عصیان کردندنقش داشته است واتین مذهب وبعضی سنتهای عربستان بصورت پراکنده از تمدن های اطراف گرفته شده بود که بهم وصل میشوداگردقت کنیم دست به سینه زدن در  نماز از ایرانیان اقتباس شده است وپاهارا کنارهم جسباندن از لژیون رومی ولبا س پشمینه پوشیدن وزهد بی حد از مسیحیت – وقطب روشنفکری عربستان ان زمان توسط یهود ومسحیت ومقداری هم بودائی شکل گرفت و موتور حرکت هم اقتصاد بود-بعد از رحلت جانسور پیامبر اکرم صلوالته الله علیه واله والسلم این پازل تمام ااز اسمان امد وهر فرد باید سیاست زندگانی  خوداشاز دائراتمعارف اسلامی تکمیل کرد وکاری به گذشته نداشت وشیوخ باید یک مرجعیت کامل مذهبی میشدند که قبیله خودشان در درک ااین دیدگاه یاری وکمک میکردند وهیچگونه حقوق اضافی وحق اضافینداشتند فقط مدیریت وراهنمائی وایجاد شرایط مطلوب را برای مردم فراهم سازنندبراساس قوانین شرع مبین اسلام وبه نظ ر انان میباست از افلاک بر خاک شوند و لی درحقیقا از خاک بر افلاک شوند اینان این تغیر را نمیتوانستند هضم کنند ومعلم اخلاق شدن مانند پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله واسلم عمل کنند دیدند نمیتوانند به نظر حقیر مامون بخوبی از عظمت ومعنویت وفراست ودرک متعالی ائمه اطهار واقف بود ومتوجه شده بود مبارزه باان موقتی است وسرانجام شکست است وکم کم عدم اشنائی برای امام علیه السلام درحال ازبین رفتن است ودرک جامعه درحال رشد کردن است یکی از دلائل اوردن امام که از وجود امام وسیله کایرزمائی رادر اختیار داشت باشد بتواند انخصوصیات را یادبگیرد وتقلید کند  ولی درعمل متوجه شده مرد این میدان نیست بدنبال نقاط ضعف رفت در روانشناسیزنان ومردان این نکته درک شده است زنان از کسانی راعلقمند هستند خوش زبان باشند وتاثیرات احساسی وعقلی جالبی داشته باشند- ومردان کسانی را علاقمند هستند که فرد درمقابل بحثهائی که میکند کم نیاورد پا به پای اوبیاید  وجناب اقای کامرون هردوجنس را ازدست داه است-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- با تبریک وتهنیت به مردم وبخصوص جوان غرب که ورقی زرین ازتاریخ ای که به بوسیله فریب پیش میرفت به سمت مرز نهائی درحال حرکت است دونکته لازم است که مورد توجه واقع شود- اول انکه جلسات بحث وگفتگو درباره قانون اساسی شروع شودذ وتنگناهای ان بر طرف شود واز زندانی که دستگیر میشوند جزواتی چاپشود وئمشخص شود که پلیس چگونهبرخورد میکند وتااکتیک اش چیبست ودعوت ازارباب مطوبعات وبه انها دست مریزادگفته شود؟؟؟!!! که بقول معروف:: کوه موش زائید وسنگ پا را از روبردند:" دوم چنانچه مقلات اقای اوباما خوداش نمینویسد از پست ریاست جمهوری کنار برود وانهائی که مینویسند روی کار بیایند:"


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تمرین مشقی نقد کردن-نقد کردن درحقیقت تصحیح ویراستاری واصلاح کردن همچنان که خداوند منان وحکیم   در قران مجید کتب دینی وتاریخی وعقاید روز ومسائل روز را نقد وپاسخ داده است- در طول تاریخ نیروهائی درصدد بی اعتبار کردن حقایق الهی وغیره الهی برامدند ویا با ملاکهای ناقص به تفسیرحقایق چه الهی وچه غیر الهی متوسل شدند وبسیار حقایق را که یا دوست نداشتند ویابرای انها غیرمعمول بوده است دستکاری کردهاند وبقول عالمی اصل را فرع کردند وفرعی را اصل کردن به مذهب بیش از همهایدلوژی هجوم شده است زیرا سخت تر ومقاوم تر ازهمه بوده است وبه همین علت به متونی که حاوی اندیشه است که دران انرژی دینامیکی داردمورد توجه بوده است- وحی از خصوصیات بارز ان یقینی بودن وبدون شک وتردید بودن ان است ومطالب یقینی نقد واصلاح ندارد در نتجه از اعتبار بسیار بالائی بر خورداراست وحی اجازه نمیدهد با ملاکهای غیر یقنینی تفسیر شود ویا تعریف شود ویا اجتهادی دران صورت پذیرد وعلم زمان را چناچه با ان مخالف بشد که مردمان غالبا فکر میکنند که یقینی است بباد سخره میگیرد وبه همین علت است که معیار وحی باید ازدرون خود وحی بیرون اید ویاا زدرون عقل محض اگر به این مسئله دقت کرده باشید که ازامام صادق علیه السلام سئوال میشود که ماه تمام شد دومماه دیگر ماه مبارک رمضان است وهمه این دوماه وبیبشترابری است چه بکنیم امام جواب میدهد59 روز صبر کنیدروز شصتم اول ماه بگیرد مسئنله روشن است یک سی روز ویک بیست ونه روز وهرچه تعدا ماه بیتر میکنند امام علیه السلام بیست ونه روز اضافه میکند 55 روز از کجا پیدا شد؟؟!!!هیچ انسانی از خطا مصون نیست مگر انکه خداوند ایشان را مصون داردلذا باید سیستمی باشد که انحراف وغلط را بتواند تشخیص( سیستم بایس) این سیستم فقط میتواند برای درک بشری کار امد باشد چنانچه این سیستم خطائی به واقع از مذهب گرفت ان خطا ساخته وپرداخته انسان است البته در مذهب بخوص دین عظیم شیعه درباره فلسفه احکام بحث مبرزی وجود دارد در سیستم خطایاب اصل بر این است به محض انکه یک خطا عمده در اندیشه پیدا شد ان تئوری از دوره میدان خارج میشود چه متن باشد وچه ملاک باشد وخطاهای کوگ وضعیت را بحرانی میکند وهشدار میدهد- دو سئوال رامطرح میکنم- ایا حضرت سلمان علیه السلام یک معیار ابر قدرتی نسیت- ایا شاخص اتم واکمل انچه حضرت ختمی مرتبت در باره انسانهای فرهیخته که قدرت دقت بی نظیری دارند که ستاره ثریا دراوائل روز تشخیص میدهند وهمت متعالی مکه علم در ثریا را بدست میاورند واگر به ان علم عمل نمیکردند که ارزیشی نداشتند که پیامبر اکرم بر پشت سلمان بزند ومبارک بگوید شاخص اتم ایرانیان شخص سلمان است د وم اگر تمام اصحاب مشعل هدایت هستند پس چرا فقط بیسست نفر ازانها بهشتی هستند ئچر مابین این بیسشت نفر نبرد ایجاد شده است وچرا درمسصئله واحد در شرایط واحد اختلاف است که به زد وخورد ولعن کردن یک دیگر کشیده شده است وچرا درتوحید انها اختلاف است ودقیقا الله یک کلمه متشابه است عالمی میفرمود که امر رضا علیه السلام در نیشابور ان حدیث سلسله الذهب معنایش این است که الله ناب در نزد من است وهرکس الله او ناب باشد درقلعه امن است چراکه ا گر خللی در صفات ودر افعال ودراحکام رخ دهد مانند ان است که درقلعهای که سوراخ دارد قرار گرفته که تیر شیطان ازان عبور میکند وچه بسیا شخص شیطان ازان سوراخ عبورکرده وفرد نقش زمین میکند وصدر اسلا وقیتکه این حدیث در دفعه اول ار پیامبر اکرم شنیدند خدا را جای بت گذاشتند که بایدفرمانهایث الهی ودستورات الهی عمل کنند واسوه شخص پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم بودبعد توحید راجدا کردند وارتباط ان را با احکام بریدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-تمرین مشقی نقد کردن-نقد کردن درحقیقت تصحیح ویراستاری واصلاح کردن همچنان که خداوند منان وحکیم   در قران مجید کتب دینی وتاریخی وعقاید روز ومسائل روز را نقد وپاسخ داده است- در طول تاریخ نیروهائی درصدد بی اعتبار کردن حقایق الهی وغیره الهی برامدند ویا با ملاکهای ناقص به تفسیرحقایق چه الهی وچه غیر الهی متوسل شدند وبسیار حقایق را که یا دوست نداشتند ویابرای انها غیرمعمول بوده است دستکاری کردهاند وبقول عالمی اصل را فرع کردند وفرعی را اصل کردن به مذهب بیش از همهایدلوژی هجوم شده است زیرا سخت تر ومقاوم تر ازهمه بوده است وبه همین علت به متونی که حاوی اندیشه است که دران انرژی دینامیکی داردمورد توجه بوده است- وحی از خصوصیات بارز ان یقینی بودن وبدون شک وتردید بودن ان است ومطالب یقینی نقد واصلاح ندارد در نتجه از اعتبار بسیار بالائی بر خورداراست وحی اجازه نمیدهد با ملاکهای غیر یقنینی تفسیر شود ویا تعریف شود ویا اجتهادی دران صورت پذیرد وعلم زمان را چناچه با ان مخالف بشد که مردمان غالبا فکر میکنند که یقینی است بباد سخره میگیرد وبه همین علت است که معیار وحی باید ازدرون خود وحی بیرون اید ویاا زدرون عقل محض اگر به این مسئله دقت کرده باشید که ازامام صادق علیه السلام سئوال میشود که ماه تمام شد دومماه دیگر ماه مبارک رمضان است وهمه این دوماه وبیبشترابری است چه بکنیم امام جواب میدهد59 روز صبر کنیدروز شصتم اول ماه بگیرد مسئنله روشن است یک سی روز ویک بیست ونه روز وهرچه تعدا ماه بیتر میکنند امام علیه السلام بیست ونه روز اضافه میکند 55 روز از کجا پیدا شد؟؟!!!هیچ انسانی از خطا مصون نیست مگر انکه خداوند ایشان را مصون داردلذا باید سیستمی باشد که انحراف وغلط را بتواند تشخیص( سیستم بایس) این سیستم فقط میتواند برای درک بشری کار امد باشد چنانچه این سیستم خطائی به واقع از مذهب گرفت ان خطا ساخته وپرداخته انسان است البته در مذهب بخوص دین عظیم شیعه درباره فلسفه احکام بحث مبرزی وجود دارد در سیستم خطایاب اصل بر این است به محض انکه یک خطا عمده در اندیشه پیدا شد ان تئوری از دوره میدان خارج میشود چه متن باشد وچه ملاک باشد وخطاهای کوگ وضعیت را بحرانی میکند وهشدار میدهد- دو سئوال رامطرح میکنم- ایا حضرت سلمان علیه السلام یک معیار ابر قدرتی نسیت- ایا شاخص اتم واکمل انچه حضرت ختمی مرتبت در باره انسانهای فرهیخته که قدرت دقت بی نظیری دارند که ستاره ثریا دراوائل روز تشخیص میدهند وهمت متعالی مکه علم در ثریا را بدست میاورند واگر به ان علم عمل نمیکردند که ارزیشی نداشتند که پیامبر اکرم بر پشت سلمان بزند ومبارک بگوید شاخص اتم ایرانیان شخص سلمان است د وم اگر تمام اصحاب مشعل هدایت هستند پس چرا فقط بیسست نفر ازانها بهشتی هستند ئچر مابین این بیسشت نفر نبرد ایجاد شده است وچرا درمسصئله واحد در شرایط واحد اختلاف است که به زد وخورد ولعن کردن یک دیگر کشیده شده است وچرا درتوحید انها اختلاف است ودقیقا الله یک کلمه متشابه است عالمی میفرمود که امر رضا علیه السلام در نیشابور ان حدیث سلسله الذهب معنایش این است که الله ناب در نزد من است وهرکس الله او ناب باشد درقلعه امن است چراکه ا گر خللی در صفات ودر افعال ودراحکام رخ دهد مانند ان است که درقلعهای که سوراخ دارد قرار گرفته که تیر شیطان ازان عبور میکند وچه بسیا شخص شیطان ازان سوراخ عبورکرده وفرد نقش زمین میکند وصدر اسلا وقیتکه این حدیث در دفعه اول ار پیامبر اکرم شنیدند خدا را جای بت گذاشتند که بایدفرمانهایث الهی ودستورات الهی عمل کنند واسوه شخص پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم بودبعد توحید راجدا کردند وارتباط ان را با احکام بریدند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به امید ان روزبخش سوم-منت خداوند بر عیسی علیه السلام به این علت بوده است که کاملا نظریه شخصی استکه جهاد در ان شرایط امکان پذیر نبوده است فرار ومخفی کاری وتقیه لذا چنانچه حضرت باقیمیماند با زجر وشکنجه وسرانتجام شهادت خوداش ومادر عزیزمسلم بود ونتایجی نداشت وخداوند ایشان بالابردتا زمانی که شرایط اماده شود وجهاد موثر واقع شود ومردم مسیحی تصور میکند که حضرت هیچگونه دفاعی از خود نکرد وشهادت راپذیرفت علت اش بخشیدن گناهان اقایان است درحالی که بر این اساس عیسویان از شهادت تصوری حضرتاش به جای انکه اهل مبارزه باشند اهل عافیت هستند وانهائی اهل جهاد بودند درست مانند اسماعلیه برای چیفه دنیا بوده است اسماعیله ده قوم بودند بسیار بزطرگ ونمیخواستند درتحت فشار عباسیان باشند وسعهم انان کم باشند واهل جنگیدن هم بود لذا جنگیدن عباسیان مورد تائید ائمه اطهار بود ولی باتاکیتکخودشان زیرا بخوبی میدانستند چناچه جنگ درگیر شود نسل عرب بغداد نابود میشد چون نیروها مساوی بود وتجهیزات بهترین تجهیزات دنیای ان روز بود حضرت اسماعیل به نبرد علاقمند بود لی تحت فرمان پدر بود وتاکتیک ایشان قبول داشت که انشالد بعد بروی تاکتیک حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام بحث خواهد شد نیروی زیادی مایل به جنگ بودند که بر علیه عباسیان بجنگندواین گروه به دوقسمت اصلی تقسیم شده بودند گروهی حمله به کاروان امین میکردند ونیروهای نظامی با جنگ جریکی نابود میکردند ونیروهای سیاسیس اور واداتربه فرار میکردذند  که این تاکتیک/ د ر حد اقل خوداش ست به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که شرح اش خواهد امدو دیگران از شیعیان گرفتند ولی خشن برخورد میکردند تنها عموی حضرت رضا علیه السلام ک.هن چون عباسیان خانه اش راتش زدند وطرفردانش ر کشتند ایشان خانه انها ر ا اتش میزد وایشان میافتادند انها را میکشت ایشان هم به کاروان امین حمله میکرد وهمک به کاروان مامون و مامون کاری به کسانیکه حملهبه کاروان امین میکردند نداشت و لی به کاروان خوداش بخصوص به کر اونهائی در اطراف خراسان بزرگ رفت امد میکردداشت بعد که حضرت نامهاب عمکویش زید نوشت واتورا اذزحمله به کاروان مامون بر حذر داشت مامون شترهای زیادی برای کمک به زید در اطراف محله مخفی میگذاشت وبر در ختان اسرار اطلاعاتی در ورقه به شاخه میجسباند واین جریان از این جا نشات گرفت بسم الله الرحمن الرحیم-به امید ان روزبخش دوم که عباسیان مامون نژآد ایرانی میدانستند روی تعصب شدیدیکه داشتند حتی خود را بنی هاشم میدانستند ولی اهلبیت بیت رابنی هاشم قبول نداشتند ومامون میدانست بعد از امین فرزند امین به قدرت خواهد رسید- بنی عباس تشخیص دادند که جنگ با اسماعلیه به صلاح انان نیست وبه انها باج وامتیاز دادند واین امتیاز اینها در بوجود اوردن فرق اسماعلیه تشدید کرد واگر دقت کنیم چون بنی عباسی هرکاری میکردندیک برجسب شرعی به ان میدادند فرقه سازی باب شد وهرفرقه اجتهاد مبارزه به نفع خوداش صادر کرد- اما منت خداوندجل جلاله الشریف بر بشر یت انسان در واقع بین حیوان باشد وملائکه که بعضی از بزرگان این مرحله را قبول دارند تا این مرحله خداوندجل جلاله الشریف- چناچنهاین مرحله را میذیرفت منتی برای بشریت در هدایت نمیگذاشت انچناکه نه برای فرشتگان ویا حیوانات منتی را نگذاشته است ولی به این موجو استعدادی داده است که میتواند شاگرداول هستی شودد رحالیکه از پستر ین مرحله نمو ومنشا میگیردورسیدن به ان مرحله کاری دشوار است وتنها از خداوند منان امکان پذیر است ودلیل منت هم همین است

 


ارسال شده در توسط علی
   1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99
بهمن 99
اسفند 99
فروردین 0