سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-ذکری از حضرت معصومه علیها السلام-انسان کامل انسانی با تمام کل حبلبه خداوند متصل است د ر نزدیک ترین فاصلهبا خداوند کمنان است وهیچگاه مایل به انقطاع نبوده است- خداوند منان درتعریف انان میفرذمایند وحی در درون انها چون چراغی است درتحت کنترول انانبقثدر منور است که چیزی نماندهکه نور ان از وجود انان بیرون زند ونقش پدرثی ومادر امت را دارا هستندو برایابشریت راهنمای مبارک ومیمونی هستند- وتا ابد همچنان چون خورشید میدرخشند ولحظهای از فروغ انان کاسته نمیشود- انان از ظاهر حکمت به عمق حکمت رسیدهاند وجملات انان حتی   بصورت یک جمله قصارباشد ترکیب زیادی از حکمت ها است که هسته های بزرگ یقینی هستند که صراط انسانی راشکل میدهند ومفسر حیات ومرگ افراد هستند وراهنمای به سمت ولی الله اعظم صلواتهاالله علیهم اجمین میباشند – بر زمان ومکان مسلط هستند وتسخیر روحها به انها ارزانی شده است- وهرکدام درزمان خود منحصر بفرد است وهرکدام علاوه بر رسالت عمومی رسالت خاصی بر عهده دارند- واسرارامامت در نزد انان است وراز دار ولی امر الهی زمان خود هستند از برنامه های ایشا ن بخوبی مطلع هستندو د ر عبادت الهی بینظیر میباشند و به علوم الهی مجهز میباشند- ومسائل پیچیده علوم اسلامی باید ازانان پرسید- فروتنی وهیبت وجلب اعتماد مردمان وپروش مردمانبعهد انان است شخصیتهای عظیم وافسانهای میباشند- به مکان ارزشی عظیم میبخشند ونوید شفاعت وبخشش لطف الهی بواسطه انان در این جهان به انان داده میشود پذیر ش انان پاداش بهشترا دارا است ورد انان مجازات جهنم د ارد وهیشه دشمنان قداری را دار هستند که.بواسطه ایشان تحولی عظیم خاص شروع میشودکه باعث شگفتی است که مغعلوبین را فاتحین میسازد ویک حرکت رستاخیز گونهای را بوجود میاورند وانسانهای که به درجهای رسیدند که میتوانند باطل رازحق جدا کنند فرقان برای انسانها باشند- دیدن ایشان دیدن امام معصوم علیه السلام است تعابیر وتعاریف بلندی را امامانعلیهم السلام د ارند که بسیار بلند مرتبهاست- بخوبی روشن است وتاریخ هم گواه است که دومنطقه درایران سابق قم وطوس میبایست به درجهای میرسیدند که تاریخ این سرزمین را تحول والائی بدهند وهمچنان چون خورشید توانستند نور افشانی کنندتا تحول بوجود امده مسیسر کامل خود رابپیماید-حرکتهای تاریخ ساز از قم شروع میشد بهطوس که میرسد تبدیل به انقلاب میشد- درتاریخ بخوبی اثبات میشودمردمان فکوری همیشه وجود داشتهاند وروی موضوعی هم کارهای عظیمی کردهاند ولی زمانی که یک شخصیت شوک اوران موضوع را پرور ش خاصی میدهد وانرا به تاریخ پرتاب میکند- در علوم جامعه شناسی ا اثبات شده استکشتار بی حد ورق را عوض میکند وچالش علمی را بوجود میاورد وحقایق طرفین اشکار میشود واز قم به سمت شمال کلیدفتح ایران بوده است-درنزدیکی ظهور اسلام زنان نقش بسیار یچیدهای بازی کردهند- حضرت هاجر علیها السلام- نقش حضرت مریم علیها السلام ونقش حضرت خدیجه علیها السلام وهمچنین نقش حضرت فاطمه الکبری علیها السلام ونقش حضرت زینب علیه السلام وسرانجام نقش حضرت فاطمهالزهرا علیها السلام وسرانجان نقش حضرت نرگس خاتونعیلها السلام وزنان ومادران ائمه مسلم است دریاری ائمه اطهار نقش کلیدی دارند وبخوبی با مشکلاتدست وپنچه نرم میکنند واین نشان میدهد که مردان بودن زنان به به نتایج مطلوب نمیرسند- ومسائل زنان بیش از پیش برجسته وپر اهمیت خواهد شد وزنان درک کند تا چه حد میتوانند نقش د اشته باشند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نصایح به برادران سوری—درمرحله  اول بخوبی روشن میشود متاسفانه که مذهب اهل تسنن قدرت مبارزه فعال با غر ب را ندارد وجبهه را باخته است وبه انفعال کشیده شده است وکشوری به انفعال کشیده شود سرانجام شکست میخورد وسعی خواهد کرد از ایدلوژی غرب استفاده کند در شام مشرف بودم دم هتل سر وصدائی شد دوجوان یکی دختر ویک پسر سروصدا میکردند ایرانیان با بی اعتنائی عبور کردند من از فرودگاه دم هتل همه چیز تا حدودی دستگیرم شدبه این دوجوان گفتم سروصدای شما چیست ایشان گفتند چر ا شما با بعث وبعث عراق مخالف هستید گفتم کاربعث عراق وشما همین است که ساخته است بیش ازاین نیست- سرشان را انداختند پائین رفتند در بانک بارکلیزد رلندن درناتینگاهم یک شعبه کوچک حساب من بود من رفتم پول بگیریم د ختر جوانی امد که ببیندکه منچکار دارم فاکس شروع بکار کرد عذر خواهی کرد ورفت وبرگشت فرمودند فاکس امد که نیم درصد سود امروز به حساب اسرائیل بریزد وایشان گفت کل پول انها رافقط در لندن محاسبه کن- با این کشور چقدر شما بایافعالیت کنید که یهودیان برای کار کردن شهرت جهانی دارند چقدر از خود گذشتی داشته باشید-د رخیابن د مشق میگشتم در یک تلویزون فروشی یک برنامه د یدیم غربی است امریکائی هاعجیب در برنامه رادیوئی تا حدودی تلویزیونی درجذب کردن واقعا انسان سحر میکنند کسی درنیویورک رادیوراخاموش نمیکند مختصر مفید وجذاب مسائل جذاب برخلاف انگلستان که انسان ققط بعضی بر نامه جاذب است مابقیه خستهکننده است من تصور کردم کانال اسرائیل است که نشان میدهد یک د خترخانم مداوم با ژست عینک بالا پائین کردن در فضا های مختلف حرکت غربی داشت وارد مغازه شدم گفتم کانال اسرائیل هست گفت کانال سوریه است وکانال اسرائیل را گرفت عینا مثل هم حتی ژست وقیافه هنرپیشه عین هم بود مات ومبهوت شدم دم گوش گفت غیر ازاین باشد ما کانال سوریه تماشا نمی کنیم بعث چه جوابی دارد ومردم سوریه چه میگویند>؟؟!! بعد یک کارخانه تانکسازی رانشان داد که فقط برجکاش انها میساختند مقداری بلوک اهن را وزن کرد ویک بر جک ساخت واضافات اهن د رحدود شاید 200 گرم بودبه من گفتکه متوجه شدی واستم بگویم شما چطور ؟؟!! بعد جولان اسرائیل را نشان خط واحد به زیبائی ساده اروپائی باز اشاره کرد- زمانی به سمت غرب میروید اگرکوچکترین خصوصیات غربی نداشته باشید نق غرب شروع میشود ومردم راهم مشتاق میکند بگردیدفرهنگ اصیل  اسلام را ÷یدا کنید اسلام تنبلها- بی قیدها- خوشگذرانها- عافیت طلبها بودن ارزش والا ونصایح جان دار سرانجام همین خواهد شد شما بیادمثل ما تهاجمی باشید مدالوم به غرب الگو د هید نه انکه تسلیم روزگار شوید ولنگ لنگان حرکت کنید – امید است یک حرکت سازنده با لاهام ازحرکت ایران خو.اهید هم پیشرفت میکنیدوهم انهال را موش میسازید- جالبان است وهابیت درانجا که سمبل همه نوع ضعف هست میخواهتد الگو سازی کند کاشکی جای سوریه عربستان بود تا مردم هنر اینها را درکنند انشاللهکه مردم مثال خوب درک کند وراه درست پید ا کنند واطمیناتن داشته باشید چه کار بکنیدوچه کار نکنید بقول ان ظریف درمسجد فرمود هوای خود را داشته باشید با دژخیم روبرو هستید این رژیم رفتنی است ولی بهخ دنیا نشان دهید اسشلام تا چه حد عظمت دارد که بعدا درباراش بحث خواهد دار د وجهان اسلام حتی ترکیه مداوم اسلام رادیکالیزه خواهد شد یک اسلام پرحیات پر فکر وپرو سازنده میسازد- به دنیا نشان دهید کهمات ومبهوت شوند انشاالله

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کار چه کسی است- بخش دوم- درشکنجه بچه ها که باقساوت تمام بوده است یکی از نوجوانها بعلت کمی تجربه ازتاکتیکی به اویاد دا بودند استفاده میکند چون اعلامیها داخل جعبه دستمال کاغذی بوده است به خیالش انها محل را که خواهد گفت تحقیق میکنند نزدیکی خانه تیمی را بیان میکند که از تاکسی بیرون میامدم وفردی ناشناس خود را به من نزدیک میکرد مثلا اسم رمز میگفتدر یک کیسه چند بسته دستکمال کاغذی میداد ومن با همین روش فردی که به منزل من میامد باز اسم رمز میگفت کیسه را تحویل میدادم شهرابانی اگر سید مترپائین تر به سمت خیابان عمود بر ان میرفت واز کسبه درباره ایشان تحقیق میکرد حتما ایشان را شناسائی میکردندگرچه کسبه انجا بسیاری ازانها مومن بودند وبه انها اطلاع د اده شده بود که این منزل خانه تیمی است ساواک وشهربانی را گمرا ه کنید ولی تعداد معدودی ممکن بود .که از روی ترس بعضی مسائل را لو دهند بعد از انقلاب موشخص شد یک همسایه بافاصله اطلاعات چندانی نداشته انچه میدانسته گفته است دوست ما مجبور میشود برای اقداماتی که فرد دستگیر شدهرا نجام دهد دستگیر میشود گرچه کار ایشان گرفتن اخبار از رادیوهای عربی بوده است واحتمالا عراق رمز میزده است وعربی از خوزستان میامده است برایق رمز گشائی وترجمه وتفسیر اخبار ویا ایشان ان مطالبرا توسط رابط به خهوزستان میفرستاده است وتفاسیر راهم دراختیار افراد خاصی میگذاشته است – بلافاصله سازمان خانه را تعطیل میکند وبخش از سازمان به خانه امنی که متعلق به بچه ها درباغات قصردشت بوده است  برده میشود- بعضی واحد ها تعطیل میشوند وبعضی هم درخانه های کوچک وپراکنده جای داده میشود ومشهر بوده است پنج بار بدام افتاده میبشود تا افرادخالص شوند- اعلامیه ها از دوراه بداست بچهمیرسید اولی توسط ناودان که درخیابان تعبیه شده بود که میتوانست اعلامیه هار نصف شب دران جازی کرد ودو م از طیق همسایه پشت سری که توسط جعبه خاصی به حیاط پرتاب میشدند ولی خروج انان در جعبه های دستمال کاغذی بود بعد از شکنجهای زیاد وتوسط افراد دستگیر شده شناسائی میشود د رمحله به جستجو می÷ردازند وانجا ایشان را معرفی میکنند که به این خانه رفت وامد داشته است گرچه سازمان با بدست اوردن تلفن همسایه به انه زنگ زده که فلان خانه یک خانه تیمی است وشما شرعا مسئول هستید که شهربانی را گمراه کنید- ساواک از دوست اطلاعاتی که سازمان گفته بود میگوید من مسئول جلسات قران بودهام واز اخبار خارجی اطلاعاتی رادرباره ایران جمع میکردم وتفسیر میکردم وبه یک رابطه یرازی میدادم که به علما برسانند- شهربانی مجموعا پانزده نفر از افراد سازمان را به دام میاندازد که بعد از تحقیقت زیاد چیزی نمیفهمد وحرف بچه هار میپذیرد که توسط یک طلبه به این کارها کشیده شدهاند دوازده نفر انها را ازاد میکند وسه نفر انها بر اساس روانشناسی وجامعه شناسی افراد انقلابی تا نزدیکی ها انقلاب نگاه میدارد-0ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-ملک عبدالله سرالجام درتحت فشار امریکا مجبور شد مجازات خانم شیما جاستانیان ( به نظر میرسد یک اسم هندی باشد) که ده ضربه شلاق باشدلغو فرمودند این خبر توسط خانم شاهزاده ال طویل در سایت تیوتر؟؟!! خودشان از کاخ به دنیا مخابره کردند که ایشان همسرشاهزاده میلیادر الولیدبن طلال هستند ومرقوم فرمودند زمان سختی برمن گذشت- ما هردو مقاومت کردیم- من افتخار میکنم که سعودی هستم- از تمام زنان فعال تشکر میکنم وتشکررا ازتمام اقدامات شما دارا هستم- اما نکته جالب این مقاله لوس کردن احمقانه- اقای فیلیپ لوتر که معاون اداره خاورمیانه وافریقای شمالی که فرمودند شلاق زدن یک مجازات وحشیانه است؟!! گرچه من با کار سعودی ها دراین مورد سخت مخالف هستند ولی این یکی از تاکیتک های خطرناک امریکا است که بعدا انشائالله روی ان بحث میکنم که با جنایت عظیمی که میکنند وخجالت هم نمی کشند وعذر خواهی هم نمیکنند همه را توجیه میکنند ولی شلاق هیچگونه توجیه ندارد- وشلاق را نشانه نقص وصغف روحی وایمانی میدادند بخصوص شلاقدر ملا عام باشد عجب برای ابروی مردم دلسوزی میکنند؟؟!! امروزه این حیله دیگر رنگ ندارد مگر فرد بسییار احمق تشریف دارد وخدمتشان هم عرض کنم زنی را خواستند در خدمت حضرت علی علیه السلام همه باغضب تمام سنگ ها را اماده کردند حضرت فرمودند کسی میتواند سنگ بزند که کوجکترین گناهی نکرده باشد وهمه سنگ ها را انداختند وتنها خود حضرت باقی مانند وپس از دعا وانابه سنگ هارا زدند- کمی هم شما یادبگیرید- تمدن شما درذ مسئله حجاب محک خورده است انشائ الله که باز بینی اقدامات خودتان باز میگردید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-کار چه کسی است- در شیراز توسط یک دانش اموزی که قبل از انقلاب یک ارسن لوپنی بود وکارهای بسیار دلاورانه وگستاخانه دای داشت با یک گروه انقلابی اشنا شدم البته با یک فرد این گروه- این گروه دارای خانه تیمی بود همان فرد تعریف میکرد که به پدراش که دریک شرکت دولتی کار میکرد میخواهد به دخانه تیمی برود ایشان گفته بود چناچه رفتی بلافاصله من به شهربانی گذارش میدهم در شرکت ایشان فردی اطلاعلات دزدی ها فاش میکند ایشان را دستگیر میکنند- پس از شکنجه های زیاد ازاد میکنند وکاراش به قرض میرسد وبه وضع فکسنیمیافتاد واز پدر ایشان میخواهد که دیگر حتی کسبه به قرض نمیدهند میگوید علاوه بر خانواده من بر صد نفر از فامیل من هم اثر گذاشته است ولذا خانوالده خودم وفامیل خودم راقربانی تو نمیکنم ایاشن دراوائل مقلد حضرا شیخ بهاالدین محلاتی شیرازی رحمت الله علیه تنها مجتهد صاحب الرسائل شیراز بودند وچون ایشان مقداری سیاسی میشوند ایشان به ظاهر شاید به حضرزت ایتالله العظمی مکارم شیراز عدول میکنند وسپس به همین د لیل به سمت حضرت ایتالله العظمی خوئیرحمت الله علیه عدول میکنند ایشان حیله میزند وبه کویت میرود ودرانجا میگوید کاری گیر اوردم ومدت یکسال درانجا خواهم بودوهفده روز مداوم تلفن میزده است وارتباط تلفنی داشته است وسپس میفرماید ک.ه از این به بعد نامه خطی تایپ شده میفرستممحرمانه به شیراز میاید وبه خانه تیمی مویرود دوست اش درکویت نامه پدر ایشان را میخوانده و ایشان هم جواب اش را میگفته است- تا اینکه ضرورتی درخانواده پیش میاید وپدر اش تلفن میزند عربی گوشی بر میدارد وچون ایاشن عربی بلد نبوده است یک مترجم باخود به خانه میاید وعصر تلفن میزند وان عرب میگوید رفیق اش به شهر دوری رفته است وچند روز اینده میاید ولی فلانی بیشاز هفده روز دراینجا نبود وبه ایران باز گشته است ایشان فردا با شهربانی میرود وجریان را میگوید شهربانی مکار میگویدنارحت نباش ایشان به خانه تیمی نرفته است پولی انجا تهیه کرده است ومواد مخدر زیادی هم خریده است وبا پولی که دارد الان در باغات شیراز یا تهران ویا کرج درحال نشئه شدن است ما سعی میکنیم ایشان را دستگیر کنیم ولی پولش که تمام شد سری به شما میزند که دورباره به کویت برود ما را خبر کنید وشما انسان وارسته هستید هیچ مشکلی برای شما پیش نمی اید- بلافاصله یک زن پلیس را درست درخانه ای روبروخانه ایشان جای میدهد باشهر وبچه هایش وبه تن شوهراش لباس نظامی میکند ایشان پس از مدت کوتاهی که باتمام همسایه دوست میشود ابراز میدارد که پسر من از دختر ایشان خوش امده ومن هم ایشان رامناسب تشخیص دادم هر اطلاعاتی که از ایشان دارید بگوئید همسایه ها تعجب میکنند که شما نظامی هستید واینها مومن هستند ایشان میفرماید مگر نظامی دین اسلام ندارد واطلاعات زیادی از کسبه وهمسایگان کسب میکند وسپس شهربانی از انها پرس وجو میکند روی دونفر مشکوک میشود زمانی که انها بیرون بودند به خانه انها میریزد ودستهای اعلامیه رابدست میاورد- در شیراز بر خلاف تهران شکنجه های اولیه سبک بوده است این دونفر یکی درخانه تیمی مستقر مبوده است ودیگری که نوجوان بوده است با خانه تیمی درارتباط بوده است- خانه تیمی به ظاهر نیمه باز بوده است واز پنچره روبه خیابان صدای افراد که قران تعلیم د اده میشده است مکرر میامده است ودستور ان بوده است که یک نقصی درچشم با زدن باتون وتر کردن ویا گوش وغیره ولو برای کارهای ساده هم ایجاد کنید وافرادبارز زخم مقعدی که نماز خواند ن برای انها مشکل باشد زیر اجازه لباس اضافی نیمدادند واجازه حمام رفتن زیادی هم نمیدادند- بچه ها خانه را به اصطلاح نیمه عریان میکنند- وسایل بسیار خطرناک رابیرون میبرنند ودو تا از بچه های خطرناک راه دستور داداه میشود به اروپا بروند که اینان ضربه حیثیتی میزدند وچون شیراز خطرناک بود به کرمانشاهان که ان زمان تصور میرفت ضعیفترین امنیت را دارا است میرفتند احتمال در فکر ضربه زدن به شخص شاه بودند- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله چهار پرده رفتار شناسی ترکیه- روزنامه9 دی- اولین بر این روزنامه رامن درروزنامه دیدم وخریدم به اقایان موسس تبریک عرض میکنم ولی این سبک روزنامه نوشتن دردی را دوا نخواهد کرد از اول این سبک منطقی نبود چه برسد بحالا امید است که باعث رنجش نشود –چرا- البته نظریات شخصی است- امیئد است من راهم دراین نظریه پردازی؟! اگاه سازید – اولین ضعف جهان سوم در این است که خود اش راباخته است فرهنگ اصیلاش را دربا پتک فرهنگ غربی له کردن ولی لذت برده است عاشق فرهنگ غربی اش کردند ولی نه ماند یک اروپائی فرهنگ اش رابه خوبی میداند ومیداتند که ان روز چگونه بیاد عمل کند وچرا ومیداند چکونه زندگانی را شروع کند وشب به پایان اورد تحولات که قرار است درسه ما ه اینده رخ دهد- دلیل اش چیست چگونه شروع میشود وچگونه پایان میابد وان فرلد هر وز چه نقشی را باید ایفا کند- حالا از یک فرد اهل ترکیه بپرسید فردا کشور اسلامی ود به نظر شما باید چه کارهائی انجام بدادومسیر حرکت راترسیم کن میماند در جهان سوم مثل ایران نظریه وفرهنگ نیرومند بود ولی قدرت عمل وکار نبود لذا کار اهمیت زیادی پیدا میکرد پرگماتیسیم یک کلمه جادوئی میشددر کشورهای اسیای جنوب شرقی همه اهل کار بودند نظریه پردازی وخلاقیت اهمیت پیدا میکند ما نمیدانستیم از کجا شروع کنیم وچگونه بایدعمل کرد وانها نمی داستند چگونه بایدشروع به فکر کردن کرد- شما از یک فرد ترکیه ای بپرسید از فردا اگر کشور اسلامی شد چگونه باید عمل کند هاج واج میماند- تفریحات انها چگونه تغیر خواهد کرد؟ یک فرهیختهای دخترانشان درامریکا تخصص پزشکی گرفتهاند ومعضل پزشکی برای ایشان درایران بوجود امد که به خیر گذشت وانان اصر ار کردند که به امریکا برود وایشان به ترکیه رفت از هتل چی پرسید بود کهایا دراینجا فارسی وان هم نمایش داده میشود گفت زیاد مورد توجه نبوئده است بعد ایشان فبمودهان که شما انرا درصحنه مردم پیاده کردهاید در سفارت امریکا که سرانجام به تند صحبت کردن بهم رسیدند وایشان از رفتن منصرف شد دیدی بود تعداد افراد زن ومرد پیر به امریکا میروند دامادشان مترجم ایشان بود گفته بودند هروقت اینجا کار نیست ما میرویم نزد بچه های خودمان درامریکا کار میکنیم وظرف دوساعت ویزا گرفتند- هرکس فرهنگ خوداش را خوب نشناسد غرب برای او فرهنگ اماده جذاب دارد اگر نداندچگونه باید وارد زندگانی شد وچگونه مسیر را طی کرد وچرا غرب برای او دها روش زندگانی جذاب دارد-ادامه دارد

 


ارسال شده در توسط علی

بسم اله الرحمن الرحیم-جناب ابوحنیفه وبسیاری از بزرگان ایه«وَاللهُ خَلَقَکُم ثُمَّ رَزَقَکُم ثُمَّ یُمِیتُکُم ُیَّحیِیکُم:" را فقط درباره معیشت دنیائی تفسیسر کردهاند یعنی کلمه رزق فقط درباره معیشیت مادی است درحالیکه ائمه اطهارعلیهم االسلام والتهیت به هم رزق دانیائی وهم به معرفت وکرامت وبه عوامل دیگری هم نسبت دادندمثلا پیروزی ها- وپامبر اللرم صلولتالله علیه بیشتر برویبخش معرفت وعلم تاکید خاصی داشتند وفرمودند رزق حضرت علی علیه السلام درعلم ومعرفت الهی بیش ازهمه است ونباید به ایات بیبشتر دید سکورلاسیمی داشت بلکه عظمت انها بیشتر دربعد معرفتی ومعنویتی است وهمچنین ایه و":َاللهُ الغَنِیُّ وَ اَنتُمُ الفُقَرَاءَ:" که جناب ابوحنیفه راین مورد به توانائی های دنیائی تفسیر کرده است- اشکال اولیبه ایشان این است که قبل از فعل توانادی نیست این یک دید بسیار محدود است دیدی است که بقول علما بسط ندارد درحدیثی درباره حضر موسی علیه السلام خداوند منان میفرماید":‌ای موسی نمک ات را ازمن بخواه:": فرض کنیم حضرت موسی علیه السلامن درکنار کوه نمک بود این حدیث چه معنا میداد انجا شکر لازم است واستمرار میخواهدو لی به نظر حقیر نمک در دست فرعون بوده است وایشان نمک نمیخورده است بحثی کشاف در کتب القائمه حضرت استاد الدهر شیخ مرتضی انصاری علیه ر حمت واسعه الی باشد بنام المکاسب که چه زمانی میتوان به طاغوت خمس وزکات داد طلبه فاضلی میفرمودند دفعه اول که انرا خوانمدم با استاد معزز یک ماه طول کشیدوباعث کدورت خاطر استاد شدد فعه دوم دوماه طول کشید وطلقبه فاخری فرمودند محققا دفعه سوم ششماه طول میکشد بعضی مو.قع نمک است ولی ابزاراش نیست بایدرفع مانع شود- بچه هم شیر رااز پستان مادر میخورد و نه طلب کرده است ونه شکر کردهاست ولی در مسئله هدایت مسئله سادهای نیست یک ظرفیت خاص میخواهد مشکل امریکا دراینجا است وچون برابری نمیتواند بکند د ر جهت دفع وتخریب بر میایدمتاسفانه بسییاری از ایات اگر تشخیص دادنبریک اصل اسصتوار است اصول دیگری که درجهت مخالف باان اصل استتفسیر به نحوی میکنند که در راستای همان اصل نخستین باشد- بعنوان مثال خداوند منان میتواند علوم بی حدی دریک دم به هر موجود ذی شعوریانتقال دهد چه لوح باشد چه جبرائیل علیه اسلام باشد وچه پیامبر اکرم صلواتهالله علیه واله باشد وحضرت لوح هم میتواند چنین تاپیامبر اتکرم صلولتهالله علیه واله والسلم چناچه برای حضرت علی علیه السلام چننین کرده است وچه عوامل یادشده بهصورت ترتیل تفهیم شود ویا پامبر اکرم صلوالتهالله علیه واله والسلم به حضرت جبرائیل چنان کند پیامبر اکرم صلواتهالله علیه والسلم که خاتم النبین است وجنابان تفسیر میکنند که بعد ازایشاننبی بالاتر نخواهد امد درحایکه اینایه دباایه تطهیر قید میخورد چگونه شما ام المومنین را جزو گروه تطهیر میدانید که یک خصلت پیامبری است واز طرفی فرد عادی میدانید؟ حضرت علی علیه السلام بر اساس ایه علم کامل به قران دارد وشهادت میدهد .که تمام ایات از طرف خداوند منان است افرادعادی ازکجا فهمیدند که ایات متعلق به شیطان نیست؟ انان چو.ن دز مان خوداشان نتوانستند مانند قران بیاورندگفتند معجزه است دلیل روشنی که چرا معجزه از جهت اثباتی نداشتندد رحایکه علی علیه السلام دارا است ازکجا فهمیدند د راینده کسی نخواهد توانست بیاورد وازکجا فهعمیدند تمام مطالبان ان درست وحق است از جهت اثباتی ودلیلاش ان است وقتیکه ائمه اطهار سئوال کردن کدام ایه فلان خاصیت رادارد همه اشتباه میکردند- درباره امام زمان علیه السلام گروهی زیرک فهمیدند کگه اگر امامعلیه اسلام ان خواص راد اشته باشد علی الظاهر ازتمام پیامبران برتر میشود واین یک نقطه ادعابرای شیعه میشود فرمودند امام فرد معولی است ولی ان زمان مسلمانان در قردت والائی هستند ولی متشدد هستند امام به انها وحدت میدهد وبرنده میشوند؟ اینهمه به همان علتی است که ذکر شدامید است کمی با تعمق به حقایق نگاه کنند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99