سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم- باالهام ازشاعر امریکائی اقای|" هانس کوئینس ادامس:"باتغیرات وگاهی ترجمه نسبی لغات- عصر غیبت-ایه های بی صد ا در زمانهای که جنگ های بی صدا پرچم خود را برافراشته است—بگو که شماهانمیتوانید هشدارهای خودر انچه میخواهید بگوئید-شما خود را در قلمروی تاریکی میبنید ودیگران در درمحوطه پر فروغ ودرخشان- درروز عرض خشم را میپیمائیدودر اوج ظهرخندهای شما که خوشبختی شما است که شمارا از تشعشات حاکمان ودین سالاران میرهاند- شادی های زود گذرکه مارا مشعوف میسازد- ولی خیلی زود غروب میکنندچون ابرهای  روز وفضای غمگین شب—همه جا مشاورین با درایت-عادل-عاقل هنوز هستند وهمه جا این پند است که فرصت های باز نگشتنی را محکم نگهدارید- چون لحظات چون پرتوی خورشید رفتنی هستند وباز نمی گردند-= یک دانه شن از صحرای زندگانی از دست ندهید ک.ه درچرخشی هستید که باز نمیگردید تکرار خوبیها بسیار کم شده است- با انر انرژری ملکوتی که دارد در مسیر تقوا وحکمت متعالیاش به عملکردماابدیت وجاودانی وشکوه میبخشد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-جناب اقای نوری زاده که نمیتواند رل اقای یحی بن اکثم یا خاندان بر ا مکه را بازی کند- وضعیت درست در خاور میانه در مرحله عکس نگاتیو است زمان زیادیرا میبردتا پوزتیو ورنگی وثابت شود ولی مشخص است این امریکا وغرب واسرائیل است که نوبت حد اقل باج دادنرا باید شر وع کند امریکا وغرب دشمنی سنتی با مسلمانان ناب دارند وانهاراهمدتهای زیادی خفه وبی اراده کردند واین اقوام چوبش را خوردند حالا خداوند منتی بر سرانها گذاشته است که بیدارشدند وباجی هم از امریکا نمیخواهند جز انکه به سرزمین خوداش توجه کند وایشان درست انکه امین ها وسپس مامون ها بعد اسماعیلهاتحریک کند وما همان روش ر اخو.اهیم رفت که امام موسی بن جعفر علیه السلام وامام رضا علیه السلام رفتند – تحریکات امریکا هیچگونه نسبتی با عیسویت ودین یهود واسلام ندارد و نشانمیدهد که  به بن بست رسیده است وفقط با توطئه وترور وتهدید وفشارهای مختلف سعی میکند خود را سرپا نشان دهد و جلب نظریات واحساسات مردم کند هم ترکها وهم سوریه ودیگر کشور تا امروز سیاست امریکا را بخوبی میشناسند واین تغیرات خلق الساعه برای نجات غرب تلقی میشود رفتن امریکا از عراق پایان قدرت امریکا است که سابقه بدی درمنطقه گذاشت هیچگونه امتیازی غرب  در این منطقه بدست نیاورد ولو درمنطقه دوباره برگرددبه منطقهامتیازی  نخواهد داد واشکار شدن چهره سیاستمدرانحقیقی منطقه در چالش با سیاست مداران غرب وتو خالی بون بت معظم غرببخوبی برای جامعه همه حقایق روشن کرده است که به سمت غرب رفتن شکست مجدد است شکست سیاست بچه گانه عربستان درمقابل سیاستهای مستحکم کشورهای اگاه تا حدودی زیادمردمی انتخاب  وتحولی را درمنطقه به این زودی ها ایجاب نمیکند شکستهای سیاست این گروه از رهبران- مردم کم کم به میدان میاورد- صلاح غرب است که فریب یک مشت افراد تروریست-= حشیش کش  نخورد-تصو.ر نکندکه میتواند کار مغول ها را نجام دهد زمان به سرعت طی میشودپایه های یک ایدلوژی سنگینی د رحال فراهم شدن است که غربرا بیشتر به انزوا خواهد کشاند وطرفداران غرب بجز تعداد اندکی هیچکدام دل خوشی از غربندارند ویک اتئلاف نیم بند صوری است که سرانجام حقایق ذاتی ودرونی خود به نمایش خواهد گذاشت  وسرانجام جز هدر دادن ثروت ونیرو وابرونتجه ای هم سرانجام دربر نخواهد داشت


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به امید ان روزبخش دوم- درمورد انسان تمام اجزائ جسم وروح انسان دارای برنامه از قبل است وبقول خارجی ها دارای حافظه خاصی است بعنوان مثال ما به سلول برنامه نمی دهیم بلکه سلول است که به ما برنامه میدهد وچناچه بر خلاف برنامه ان عمل کنیم مرض به سراغ ما میاید- اولین بخش درانسان خود جوش فعال میشود غریزه است باید به ان پاسخی مطابق برنامهاش داد وپس عقل است که خود دارای برنامه است وطبق همان برنامه ازان استفاده کرد وگرنه باز مرض به سراغ ما میاید غریزه دارای دوحالت خاض است هم لذت دارد وهم ایجاد ارامش میکندوخارج حد خود مرض میسازد وعدم ارامش ایجاد میکند ونیازمند مدیریت است این مطلب عقل بخوبی درک میکند ولی مدیریت ان کجا است مدتها فکر میکردند که مدیریت ان درعقل است ولی بعدا درغرب میتوجه بعد دیگری شدند که به ان بخش روح کهکشانی نام دادهاند که بی حد است همان که در اسلام نام ان فطرت است این فطرت درای حافظه است که خود نشان نمیدهد چناچه به مورد برخورد کرد که مطابق حافظه باشد کلیدی میشود که انمورد مورد توجه واقع شود وانسان به ارامش برسد مدتها فکر میرکدند این بخش حافظه ندارد ومیتوان انرابه نحو دلخواه سازمان داد بعد متوجه شدند چناچه مطابق حافظهاش پاسخ نیابد ضربه هائی بسیار خطرناک به روح میزند حتی به جسم وارد میشود این بخش شهودی است بیاد مورد خوداش را به ان عرصه کنند تا پاسخ مناسب دهد ونشانه درست بودن ان مورد ارامش استگرچه ÷س ازنکه ان بخش به ارامش نمیرسد ویا میرسد به نتایجی میرسد ولی مورد را نمیتواند تشخیص دهد وانرا باید درخارج بیابد- سپس عقل روی ان کار کند عجیب است حضرت ایت العظمی علامه دهر اقای سید محمد حسین طباطبائی صاحب ال میزان به ان پی برده است دانشمندان درغرب انمواردرا فقطس توسط پیامبران میتوان شناخت بر ایشان ایرادهای محکمی گرفتند زیرا این بعد سرانجام از علم وحکمت شروع میشود  وبه خداوند منان با 99 صفت ختم میشود دلیا ان این است چناچه این تئوری درست باشد همه باید خداپرست بشوند جواب این است انسان مختار است وانسان ها به غریزه بعلت لذت فراوان ان دل میبندند وبه سمت کمال گام نمیزنند زیرا بین ایندو یکی باید مدیریت کند چناچه مدیریت با غریزه باشد بسیارجاها کمال را ازدست میدهد ولی چناچه میدریت با کمال باشد غریزه حد مطلوب خود را پیدا میکندودرسایه کمال قرار میگیردولی نکته اساسی این است درزمانی غریزه میدریت میکند روح ارامش ندارد اگر روح زمانی غریزه مدیریت میکرد ومداوم توسعه پیدا میکرد ویکی ااز خصوصیات بارزغریزه اعتیاد است ارامش بود حرف اقایان درست بودچون خصیصه مهم ارامش است وملاک ارامش است ازمایش در کودک نشان میدهد که اول چشمان خود در زمانی که شیر میخورد میبندند وسپس به مادر توجه میکند وحتی در جلب رضایت مادر است وبعد ازمذتی به جغجغهعلاقمند میشود هنوز دلیل انکه چرا جغجغه ایجاد ارامش میکند معلو م نیست وسپس بازی است بلافاصله پس از غذا از کنار مادر جدا میشود وبه ماشین بازی میپردازد زیرا زمانی که در ماشین سواری بوده است به ارامش رسیده است یک ازمایش کردن یک اطاق خالی که از پنچره ان مناظر زیبای خارج نشان داده میشود فردی درباره ماترلیست که میتوالند انسان را به کمال برساند صحبت میکند وفرد احساس رضایت میکندودفعه بعد همان فرد درهمکان اطاق همان صحبت را میکند درحالیکه عکس حضرت علیه السلام به دیور است سپس افراد میفرمایند که ما در فیلم دوم بیشتر احساس ارامش کردیم میتوان ازمایشکرد کدام جمله حضرت مسیح علیه السلام ارمش بخش است وکدام نیست وانکه نیست اثابت میشود که جعلی است درجائی که احتمالا افریقا بوده است دوتا اروپائی گفتند د راین کوه خدائی است که همان 99 صفت را دارد وبعهضی افریقالئی نسبت به ان تمایل واحساس ارامش کردند وبعد ازمدتی متوجهشدند که ارامش انها کم شده است وگفتند این خداوند در روز به اسمان پر میکشد دیدن که ارامش بیشتر شد میتوان اضافه کرد که این خداوند دراسکمان به همه جا مسلط است مسلما ارامش بیشتر میشود-  نمونه ان مانند پیدا کردن غدای خوشمزه ویا منظره بسیار ازام بخش است ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-به امید انروز که مقالات ارزنده چه متعلق به گنگره امام رضا علیه السلام .چه نباشد درسایت مبارک ایشان قرار بگیرد- ودر بازار هم عرضه شود-درحال من در مشهد مقدس درکتابخانه گوهرشادمجلد اولین گنگره را مشاهده کردم ولی به دنبال مطالب فقهی بودم ولی ان گتاب را از روی میزکه حالت نمایشگاهی داشت با اجازه صاحب کتابخانه برداشتم وفققه را مطالعه کردم قانون چکیده16 تا 64 صفحه وبرا ی پزشگیحداقل 84 صفحه ا-4 تا 240 صفحه است وحداقلانتواع بحث در سلول29 نوع میباشد واین باید بدانیم گنگره های مذهبی جز ایدولژی ان کشور است چه شرق وچه غرب چه مصر برخورد شدیدی بامخالفین دارندساده با ان برخورد نمیکنند درلندن با یکیاز دانشمندان مصرجزو گروه ایدلوژی مصر بودکه مدتی سکمن بسیار بالائی در اوقاف مصر داشت جزو گروهی بود که مصر را وادار کرده بودکه با غرب کنارباید وجنگ با اسرائیل متوقف کند وبرای توجیه این مطلب برای مخالفین به انگلستان امده بوددر دفتر ایشان دریک مسجد معرف که پایگاه ایشان بود با ایشان ملاقات کردم چهار مجلد بزرگ به چهار زبان عربی انگلیسی- فرانسه اسپانیائی درمقابل داشت ان زمان من فکرمیکردکم به راحتی دربازار ویا درایران انها گیر میایند وعجیب است که در سایت الازهرنیست در دانشگاه لندن هم نیست در واقع هیج عجیب نیست ایشان فرمودند مانیم خواستیم با غرب وارد این نوع مذارکرات شویم برای ما زود بود وغرب فشار اورد مخصوصا انگلستان زیرا میخواست پشت مارا از لحاظ اسلام خالی کند تا درمقابل با اسرائیل باضعف ایدولوژیکی روبرو شویم الحمدالله نشد ماهم ضعفهای نیرومندی برانها گرفتیم که سرشان سرانجام پائین امد وانها هم ضعفهائی بر گرفتند که ماهم پذیر فتیم البته غرب ول کن معامله نیست این گذشت یک دانشجوی مصسری درباره موضوعی قرانی دردانشگاه لندن تحقیق میکرد که میبایست تمام نظریات فرق اسلامیرا موردمطالعه قرار دهد از جمله تحقیقات اش به این نتجه رسیده بود شاید درکتاب المیزان باشد مصر گفته چناچهاز المیزان استفاده کنی پوست ات ر ا میکنیم ودانشگاه لندن گفته این کتاب مورد توجه مانیست خودات تهیه کن وکتاب حضرت ایت الله اعظمی شهید علامه مرتضی مطهریرحمت الله علیه جناب استادنکته میفبرماید که بعد پی به نکته ان بردم کهبه غرب میگوید وشرق و.دیگران که منظور از دیگران در مرحله اول مصر است که من مستقل ومنصف هستم ازهرکس هر حقیقتی را در یافتم انرا به راحتی پذیرفتم من تصور میکنم کهان دو یزرگوار وبعلاوه امام راحل که عظمتاش پایدار باشد اتنکتابهای رادیده بودند ومطالبی هم فرمودهبودند علت این مخالفت سفت وسخت تنها به علت ایدولوژی بودن ان کتاب است انگلستان هیچگونه سرو صدائی از شکستهای خوداش درنیاورد وهم چنین مصر انها هم ساکت ماندند –گوئی یک توافق ضمنی شده بود وگرنه دلیلی برای تحریم نداشت که هردو ادعای منطقی بودن ایدهایشان را دارند وبحث راهم ازاد میدانند نکته عجیبی حضرت استاد د دارند که مهم نیست غربی ها چه سئوالی کردند ومصریان چه جوابی دادند مهم این است سئوال که مسلما ازبعد سیاسی بوده است وفقط برای کوبیدن بوده است کجا راهدف قرار گرفته است انزمان من این فراست امروزی نداشتم که بپرسم که کدام کگتاب شیعه قبول دارید وکداومرا قبول ندارید وچرا اما میدانمد وتاکتیک خطرناک دارنند اول انکه مانند غرب همه چیز را تثبات دقیق نمیکنید ودوم انچه خودتان دوست دارید شرح بحث میدهید وتنها به قاضیمیروید تمام فرق اسلامی به این نحو هستند گرچه اهل سنت بهتر از شیعه کار علمی میکنند-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

 - بسم الله الرحمن الرحیم-نصایح ی برای سوریه بطل-2-دژبانی خط مقدم با فرمانده است د ر صورت نبودن فرمانده معاون فرمانده یا فرد تاکتیکی شناخته شده با تضمین صدر صد- یک گودال تکنیکی با پوشش صددرصد گارد دران استتار کرده باشد عامل تشخیص گلوله شناس بین الخطین با دانستن اسم رابط ویگ چراغ قوه شماره دارد وبیان ماموریت وفرمانده ارسال کننده احیانایک اسم رمز بایدطبق مقرارات به فرمانده خط نزدیک شود- تکتیک های جنگ شناور برایند تمام تاکتیکهای یاد دادشده- دمکراسیرای انتخاب بر اساس ایئن نامه تاکتیکها- دقت کامل برروی رسانه های دشمن وتاکتیک های گمراه کننده د شمن- کاربرد گیری از تمام نیروها-موفق باشید


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نصایح ی برای سوریه بطل-اطاقاهائی که ضد ماهواره ورادارا باشد- درجاهائی که مشرف به ضربهزدن به هواپیماباشد نصب کنید- خیمهای تاکتیکی که توپخانه نتواند بزند نصب کنید- ماکلت تانک هادرجاهای مناسب قرار دهید که به موقع باتانکهای تاکتیکی تعویض شود- تانکها از دور عینا تانک نو باشد کسی از نزدیک تانکها عبور نکند-شایعه کنیدکوهی از گوچه فرنگی را اسرائیلی هادور میریزیند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—قضاوت الهی- روح انسان قدرت تولید دارد ومیتواند امیال وافکار واعمال خودر بسط دهد- مثل کسی که بتواند هرچقدر خواست پول چاپ کند- ولی دراین دنیا ایا انسان ازاد مطلق است یا ازاد نسبی است وایا ازاد نسبی مغایر انکه خداوند انسان را ازاد افریده است یعنی ازادی به اوداده است هرچقدر بخواهد ازاد است ویا ازادی او درتحت قید واندازه است اگر ازادی انسان درتحت ":قدر":است پس ازاد هستید چه معنا دارد-خداوند این ازادی را تبین کرده است اولاهدف از ازادی دادن این است که مخلوقی را خلق کرده است که در ضمن ازادی به سمت اوبرود وقدرت عشق وعلاقه رابه خداوندمنان وجل وجلاله الشریف مشخص کند- منظوز از ازادی این نیست که هرکاری ولوخلاف عقل و وجدان باشد انجام دهد که انزمان خلقت عبث میشود وعبث شدن بر خلاف حکمت وعلم وعقل است- این مطلب هر انسان بالوجدان درک میکند وتائید هم میکند وبر همین اساس حرکت میکند ولی دررالستای هدفی که برای خود درنظر گرفته است        پس روح بی نهایتچیست روح در تخیل به بینهایت به راحتی نائل میشود ولی درعمل پله پله باید برود- اولا مهم ان تخیل است وانسان در راستای ان تخیل حرکت میکند وقدرت دارد که مانورهای مختلف بدهد ولی خداوند هم متقابلا با مانور میدهد این اولین شرط الهی است حال خداوند میفرماید تو میتوانیبه اهدافات درست باشد و.یا غلط باشد ودر راه اهداف ات از عقل کامل استفاده کنی میتوانی حیله وزور وغیره راه خلاف برویولی باید بدانی تو محدود هستی اولا من نامحدود هستم تو هرحیله که بزنی من قبلا بدل اش را اماده کرده ام ویا روح تور تسخیر میکنم که فکر میکنی خودات هستی درحالیکه من تصمیم گرفتم از چه راهی وارد شوئی وتاچه حدود اقدام کنی این سئوال مطرح میشود خوب این فرد گناه عظیمی میخواست بکند خداوندجلوی اورا تاحدی میگیرد ودر وز قیامت هم میگوید من تا این حد انجام دادهام اما جواب دراین دنیا اینچنین است به محض انکه وارد برزخ شد ان تخیل براو حاکم میشود ولی باز درتحت کنترول است ومتوجه میشود به خوبی با تمام شرایط خوب محک خورده است که گاهیث دریچه های از روح جهنمی ویا بهشتی دراین دنیا بر ای باز شده است ویا درخواب ازادی های عمل داده شده است ودر قایمت درمرحله اول درتحت کنترول است زمانی که وارد بهشت شد ویا جهنم شد روح به میزان اصلی اش بر میگردد- و ئر جهنم میخواهد فردی که با اختلاف سلیقه دارد تمام مواد جهنم را درحلق اش کند ولی نمیتواندبا وجود انکه سعی اش را میکند وطرف مخالف هم همین حالت را دارد با وجود انکه قدرت اتش رامیداند وضعف فرد راهم بخوبی میشناسددرانجا عقل و وجدان زایل شده است وسعی باطل همچنان براو حاکم است ا زعذاب سخت است که مرگ میطلبد ولی به فکر فرو نمیرود چنانچه فرورود وبه حقیقت برسد اهل نجات خواهد بود


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99