سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمان الرحیم-غرب در جاده سراشیبی ومهدویت در جاده صراط المستقیم وبدنبال فتح قلوب جهانی البته این امر جدیدی است که به پشتوانه ایران اسلامی اولا ودیگر جوامع شیعه ثانیا وبعث های جدید اسلامی ثالثا-پاردوکس عجیبی بوجود امده است- از طرفی همه کشورهابهم پیوسته شدند وپیشرفت انان درگروگان همکاری دیگران است بخصوص ابر قدرتها وازطرفی تضادها وحیله ها وچپاول ها انها ر ا ازهم دور میکند-به خصوص ادر این برهه ازز مان اسرارها خیلی زودتر ازانچه فکر میشود فاش میگردد ویحران بهحدی است که کسی نمیتواند حل کامل کند بلکهچند صباحی افسانهای میگوید درخواب میشود ودرضمن نمیخواهد مسئله راحل کند زیر مزدور قشر خاصی است-65 سال است که غرب سرفلسطنینی سرگرم کرده است تا به این نتجه صریح انراجچناب اقای اوباما فاش میکندپس اهداف کمپدیوید چه بود حتی یک خودمختاری ساده سالم هم نمیخواهید بدهید-زمان را ابستن مسائلی میکنید که دراینده مشخص میشودجنسیتاش چیست-شکست تاکتیک ها ی سیاسی امریکا پایان ایدولوژی سوکولاریسم است وکارشناسان بیان کردهاند که هیچگاه امریکا سوسیالیسم زیر با منکوب کردن سوسیالیسم چناچه انرا به پذیردپشگوئی جناب خروشجف ودیگران درست از اب درمیاید که سیاست مداران امریکا از نوع احمق ترین سیاست مداران دنیاهساند کمه باید از پاتریس لوممبا کنگوئی باید درس سیاست بگیرند—شکست مذهب در حال شناخت است که مزخرفاتی بنام انبیا علیهم السلام گفته شده است-انها یا خداوند را نشاختند ویا انبیاعظام را نشاختند- ریس دیوان عالی کشور درامریکا یک فرد سیاهپوست بود فرد بسیار پری بود ویک معاون برجسته انتخاب کرده بود که بسیار تحصیلات عالی وفرد موثقی بود ایشان دریک جمعی گفت به من هرچه میخواهید مزرخرفات بار کنید ونموهاش گفت که ملت میخندیدند با دست اشاره میکردند هرگز قبول نمی کنیم ولی به معاون من این وصل ها را نچسبانند ونمه اش گفت وباز ملت میخندیدند ومیگفتند به هم که قبول نخواهیم کرد انروز که اجداد روسای اسرائیل به پیامبران ان تهمت ها زدند که امروز ایشان بگوید مات بهمین دلیل مذهب را کنار گذاشتیم که بقول ان خانم دانش اموز پاکستانی ایدلوژی امریکا به سطح بچه بازی رسیده است وجالب ا انکه استادان امریکائی از هر نژادی باشد از یک اسلام فوق العاده مترقی بحث میکنند؟؟!!! من که درانگلستان بودم هیچ جوانی علاقهای به مذهب نداشت وهمه چیز سر سری بود جز درصد ناچیزی تازه کم کم داشن بودائیمطرح میشد وهمانطور جناب مرحوم شریعتی فرمودند تنها ستارگانی انهمدر سنین بالا با تحصیلات عالی بسیار انگشت شمار بدنبال شناخت اسلام بودند واز زیر خروارهاتهمتهای ناروا بر اسلام عزیزخودشان را بیرون کشیده بودند ودانشجوئی ایران یک لکمچر داد بعد ازانکه اثابت کرد خانه تیمی کار ش تمام است ایشان عدداشرا نمیدانستکه هشتاد درصداز مومنین ومابقه حساب کیند که پسران شان در سن نوجوانی بعنوان دعای کمیل طلبهای درمسجدی دعوت کرده است وسپس بعض روزها درخانه تیمی بوده است بدامافتاده است شکنجه شده تاحدودی خانه تیمی لو رفته است مادرایشان به شهرهبانی گزارش طلبه داده است که مقداری شما شلاق بخورید ومزهاش ر ا درک کنید ما که هرروز اب میشویم ایشان من نمیدانم امام چه تاکتیکی خواهد زد ولی حدیث میگوید نا امید نتشوید پیروز خواهید شد یک دلیل ان این است که کسی عاق والدین شود عمراش کم میشود وبدعت بیاورد عمراش کم میشو.د وظلم کند عمراش کم میشودشاه سمبل همهان است مسلما عمراش کم است وفرجی خواهد جوان کمونیست اعتراض کرد که منشمارا فر هیخته میدانستم وشما میخواهید توسط مذهب ماراتخدیر کنید ایشان مفرمدند من روشرا تغیر میدهم نه انکه مبارزه تعطیل کنیم ولی این احادیثهم باعث امیداوری است البته ان زما ن ما نمیدانستیم که شاه سرطان دارد .ایشان نمیدانست شهربانی عجب روباه ای است-ادامه دارد

 

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر مقاله|" خانه انجا است که قلب من درانجا است": بخش دوم – تنها اختلافی که بوجود امدباعث ان روز مصیبت بار بود هرگاه که ازمن درباره روابط مسلمان باغیر مسلمانان وعملکرد انان مطرح میشد-که مهترین انها درباره تعلیم وتربیت بود ویا حقوق زنان بود شخصی از حضار همیشه باپیش  کشیدن مسئله یازده /نه پشت ان موضع میگرفت- البته کسی نمی تواند مسائل ومشکلات ومصیبتهائی که ان حادثه ایجاد کرده است فراموش کند-برادر ناتنی من ان بخش از صحنه های دلخراش برج مرکز تجارت جهانی بارها وبارها برای ماه ها بعد از حادثه 11/9 مشاهده کرد-ایشان یک ملاقات داشت در همان برج د رهمان صبح که قبلا برنامه ریزی شده بو د- زیراسازمان تعین نفرات(برای اخراج کردن)فرانکلین دور اسم ایشان با مرکب قرمز یک دایره کشیده بود او نجات یافت زیراایشان از شرکت جی –پی- مورگان از پنجم همان ماه اخراج شده بود- با وجود انکهما اخبار برخورد هواپیمابه پنتاگون شنیدیم- ولی تصورات ما مطابق با اندیشه عمو انور ما بو.د که در پنتاگون کار میکرد یک فرد با تحمل مردانهاو کسی بود که اولین عیدفطر منرا در کشور امریکا از تنهائی در میاوردبخصوص با بیان داستانهائی که او در زمانی که در نیروی هوائیارتش امریکا بود- همه من رابر حذر میداشتند که اقدام به سرکردن روسری درخارج از منز ل نکنم ولی پس ازمدتی به ان نیازمند شدم وبه سبزی فروشی رفتم درانجا یک خانم حجاب داررا دیدیم- وهر دو همدیگر را بغل کردیم وزنان دیگر را چه سفید – سیاه- اسیائی وبیگانگان که در اغوش هم بودند- ودر راهروهای سوپر مارکت ها در بخش حبوبات درحال گریه کردن بودیم- بالباس ها وافکار رنگا رنگ ولی متاحد الفکر ومتحدالدرد وتمام اختلاف هارا فراموش کردیم- ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نقدی بر داستان جناب اقای   بخاری محدث و فقیه معروف- د ر روایتهای برادران اهل سنت است که خلیفه اول بهترین خلیفه الهی است که پس از ایشان کسی به پای ایشان نمیرسد- بنا بر گفته برادران اهل سنت نبوغ جناب بخاری بی نظیر بوده است البته این سئوال مطرح است که چرا برای دیگران چنین نکردند ولی مسلم است طبق گفته اقایان نوبع جناب خلیفه اول به پای ایشان نمیرسیده است- ایا امکان دارد کسی راخداون بهترین خلق خود قرار دهد وبعدی از لحاظ نبوغ بهتر از ایشان باشند از نظر شیعه امکان پذیر نیست وبا حکمت نمی سازد دوم ایشان هفتاد حدیث درحفظ داشتند ویک ملیبون حدیث را دیدهاند وپ س از بحثهای فراوان به علم اجتهاد دست پیدا کردند که این امر برذای خلیفه اول اتفاق نیافتاده است وهر فتوائی که داده اند منتسب به احادیث بوده است که برای خلیفه اول تمام فتوا ها به دین نحو نبوده است- اما مسئله شناخت امروز در ماده مطرح است که ذات ماده چیست ایا ترکیبات مادی درسطح هم اثر میگذارند یا درعمق اثر میگذارند ودر ذواتهم اثر میگذارند وایا مثلا جاذبه درتاثیرات ترکیبیات درسطح اثر میگذارد یا درعمق تاثیر میگذارد .در روح مسئله مسئله فوق العاده پیچیده تر است شناخت در روح درجدی امکان دارد ودرعمق اصلا امکان پذیر نیست وبسیار متنوع تر از ماده است بعنوان مثال در حدیث از مثلا زیارت حضرا امام رضا علیه السلام تا یک میلیونبار حج است این امر به خاطر سطح است ویا امق است ویا هردو است در سطح فرد درعمل همان صفات امام رضا علیه السلام درحدنهایت درک میکند وبه ان عمل میکند ولی درعمق کیفی است شرط اول انکه ذات تحول پیدا میکند به عقل ومنطق جدیدی که نزدیک به امام علیه السلام میرسد وبعد مابقیه ماجراها است وبقول حضرت ایت الله حائری عزیز گزنکرده بریده اند


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99