سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت میلیتری وان امریکائی یعنی سایت شماره یک نظامی- سایت قابل قبولی بود- گویا موردتوجه قرار گرفت بال وپرش را زدند تما م سایت دعوت به عضو اترش امریکاشدن است وپیرفت امریکا که بیشتراز روسیه است ومبارزه باجناب داعش ؟؟ وگاهی با ایران ولی یک مقاله داشت-از جناب یک استوارکه داستان خود رادرعراق بیان میکند-میگوید به ما فرمان دادند که وسط را یک استان با استان کربلا عظمت نور-قرار بگیریم- که افرادی از استان مهاجرت میکنند به استان کربل بازرسی بدنی محکیم همراه بارعبشدید انجام دهیم که احتمالا استان موصل یا بابل مانندانان بوده است وخانم بازرس نداشته اند وبعدا مجبور شدن یک خانم به گروه اضافه شوند- میگوید فرمانده ما یک جوان ستوان دو نظامی بود-مداوم تاکید میکر ارعاب کنید- ورحم نکنید- پس چگونه است که رهبران نظام ایران راشمر میدانید؟؟!! نفاق درشما .اتئلاف شما- دراوج است اولین وانت امد دوخانواده بر خودرا دریک وانت داشتند ود روی بار- پدر بزرگ ومادربزرگ بودند وداخل وانت زنی بار دارد وبا دوبچه بود کمی ارعاب انهارپیاده کردیم وبارانها رابه سالنی بردیم وسپس وارد وانت کردیم ومردها با دستگاه ودست گشتیم .خانم باردار لباس نازکی پوشیده بود دستگاه نشان میداد ولی مادربزرگ چند لباس کلفت وباعبا بود وبه ایشان گفتم شما وارد اطاق شوید وعبارا کنار بزنید ودستگاه تشخیص میدهد ایشان سخت نارحت شد که من همین جا ازمایش کنید ولباس عباراهم من در نمیاورم و وشروع به التماس کردم من جنب افسرگفتم من درقیافه ایشان حالتی مییبینم که اگرهمه مارا منفجر کند اشکالی ندارد- !! ایشان گفت شمار نمیخواهید فرمان را اجرا کنید؟؟ گفتم چرا ولی شماهم تجربه ندارید!!خلاصه به هرزبانی بود ایشان به داخل اطاق بردم وایشان عبارا کنار زد ومن تست کردم وایشان را ازاد کردم ورفتند وبعدازان دوساعت گریه میکردم- جناب ستوان دو پیش من امد وگفت من کم تجربه بودم واز ین ببعد از تجربیات شما استفاده میکنم غربیان خوب میفهمند ولی بقول اعراب هم خدا را میخواهند وهم خرما هم سکولارباشد وعیش وعشرت وهم چنین ایمانی وچنین استحکامی – این نمونه با ابوظبی وکشرهای اطراف خلیج فارس هم سرایت دادند یک کلیپی است درابوظبی زنان مردم دختران مردم به رقاصی هیچان انگیز وا میدارند مانند گوسفتد چهر دست وپا راه میوند وخودرا تکان میدهد؟؟ این شان یک زن است؟؟ وروی انها بسته های زیادی از پول- میریزند وروی ترانه خوان ها مبتذل هم چنین میکنند- چرا دراین وانفسا = انها جامعه را ساکت وارام نگه میداند واز داعش درسوریه که حجاب سفت سختی را تحمیل میکرنددفاع میکننداین هم نفاق است- یک محقق افغانستانی که این کلیپ هارا رابوظبی گرفته است- ونشان میدهد- میفرمیاد-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند وای از امت من دراخر الزمان- منظور ایشان همین فسادی است که دراعراب است وبه این میزان در عجم یاغیرعربنیست البته ما عجم کم نیست ولی مال اعراب شدیدتر است وانتظار عذاب باید داشته باشید این کارها تبعیت از غرب است فلسطین بهترین گواه است راه انهارا تجربه نکنید این روش استجکام تارعنکنبوتی دارد- هر که رفته سالم بر نگشته است- جسورترین زن پس از رحلت حضرت ارسول صلواته اله علیه واله والسلم خانم عایشه است درجنگ جمل هم حجاب داشت وهم درکجاوه در چهار دوران پرده داشت که نیاز ی به پرده نداشت از لای پرده نگاه میکرد ودیگز نان مدینه چنین بودند بقول قران نفاثافت فی العقد دراس انها امریکا واسرائیل که بقول جهنمیان تصور میکننداینها خلیل انها هستند بالاترین دوستی  حبیب است کمی پائین تر خلیل است- یعنی دوست دلسوز ومهربان واگاه ودنشمند وغیره امید است تا وارد برزخ نشده اند بیدار شوند وحق را از باطل تشخیص دهند- انشا الله

 

 

 

 


ارسال شده در توسط علی

برخی گفته اند: «شیعه هیچ دلیلی بر اثبات وجود امام زمان ندارد!» آیا این سخن صحیح است؟ در درسهای ابتدائی از این سلسله درس ها به توضیح ناروا بودن این اتهام می پردازیم.

برای مقدمه باید توجه داشت که در مقام اثبات هر مدعائی باید به سراغ دلیلی متناسب با آن برویم. به مثال های ذیل توجه کنید.

خاصیت ترکیب چند عنصر شیمیایی تنها در آزمایشگاه قابل اثبات است و هرگز نمی توان آن را با استدلالهای ریاضی، مباحث فلسفی، کتب تاریخی و … به اثبات رساند.

حل یک معادله چند مجهولی تنها با استفاده از قواعد علم ریاضی ممکن است و در این جایگاه از آزمایشگاه زیست شناس، رصد خانه ستاره شناس، ذهن فلسفی فیلسوف و … توقعی وجود ندارد.

قضاوت در خصوص وجود موجودات زنده در کره مریخ تنها توسط امکانات موجود در رصد خانه ممکن است و با رجوع به براهین فلسفی یا دستاوردهای علم شیمی یا تحقیقات زمین شناسان نمی توان در خصوص آن کلامی بر زبان راند.

تشخیص جانشین بر حق پیامبر اسلام تنها با رجوع به آیات قرآن و روایات قطعی ممکن خواهد بود و الا از طریق علوم تجربی و ریاضی و یا براهین فلسفی و … نمی توان دلیلی بر این امر اقامه نمود.

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که «دلیل هر مدعائی متناسب با همان مدعا است» یعنی در مقام اثبات یک مدعا لازم است به دلیلی که مناسبت با همان مدعا دارد رجوع کرد و الا رجوع به ادله نامناسب در خصوص اثبات آن مدعا دردی را دوا نمی کند. به دلیل همین قاعده است که یک شیمیست سراغ براهین فلسفی نمی رود و یک فیلسوف در آزمایشگاه شیمست به دنبال حل مسائل فلسفی نمی گردد و …

حال اگر مدعا «وجود امام زمان» علیه السلام باشد از چه طریقی باید آن را اثبات نمائیم؟ آیا برای اثبات این مدعا می توانیم به هر دلیلی استناد کنیم و یا اینکه استناد ما محدود به برخی ادله متناسب با آن است؟ در هر صورت چه دلیل قانع کننده ای بر وجود امام زمان می توان مطرح نمود؟

این سوالات و سوالاتی دیگر در درس های بعدی پاسخ داده خواهند شد.

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

برخی گفته اند: «شیعه هیچ دلیلی بر اثبات وجود امام زمان ندارد!» آیا این سخن صحیح است؟ در درسهای ابتدائی از این سلسله درس ها به توضیح ناروا بودن این اتهام می پردازیم.

برای مقدمه باید توجه داشت که در مقام اثبات هر مدعائی باید به سراغ دلیلی متناسب با آن برویم. به مثال های ذیل توجه کنید.

خاصیت ترکیب چند عنصر شیمیایی تنها در آزمایشگاه قابل اثبات است و هرگز نمی توان آن را با استدلالهای ریاضی، مباحث فلسفی، کتب تاریخی و … به اثبات رساند.

حل یک معادله چند مجهولی تنها با استفاده از قواعد علم ریاضی ممکن است و در این جایگاه از آزمایشگاه زیست شناس، رصد خانه ستاره شناس، ذهن فلسفی فیلسوف و … توقعی وجود ندارد.

قضاوت در خصوص وجود موجودات زنده در کره مریخ تنها توسط امکانات موجود در رصد خانه ممکن است و با رجوع به براهین فلسفی یا دستاوردهای علم شیمی یا تحقیقات زمین شناسان نمی توان در خصوص آن کلامی بر زبان راند.

تشخیص جانشین بر حق پیامبر اسلام تنها با رجوع به آیات قرآن و روایات قطعی ممکن خواهد بود و الا از طریق علوم تجربی و ریاضی و یا براهین فلسفی و … نمی توان دلیلی بر این امر اقامه نمود.

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که «دلیل هر مدعائی متناسب با همان مدعا است» یعنی در مقام اثبات یک مدعا لازم است به دلیلی که مناسبت با همان مدعا دارد رجوع کرد و الا رجوع به ادله نامناسب در خصوص اثبات آن مدعا دردی را دوا نمی کند. به دلیل همین قاعده است که یک شیمیست سراغ براهین فلسفی نمی رود و یک فیلسوف در آزمایشگاه شیمست به دنبال حل مسائل فلسفی نمی گردد و …

حال اگر مدعا «وجود امام زمان» علیه السلام باشد از چه طریقی باید آن را اثبات نمائیم؟ آیا برای اثبات این مدعا می توانیم به هر دلیلی استناد کنیم و یا اینکه استناد ما محدود به برخی ادله متناسب با آن است؟ در هر صورت چه دلیل قانع کننده ای بر وجود امام زمان می توان مطرح نمود؟

این سوالات و سوالاتی دیگر در درس های بعدی پاسخ داده خواهند شد.


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من ویدئو-اتش رادراطراف پایتخت یونان –اتن را دیده – ک- بسیار دلخراش است ونمائی از یک کشور جهان سوم بسیار احمق- المان فرانسه سر این بیچارگان راکلاه گذاشتند وفریب دادن وکارخانجات از مدل هائی که ئصرف اقتصادی دیگرنداشت باقیمت بسیاربالا فروختند و وام دادن-کهئبقول ااقای لنین گاور دوبارپوست بکنند- ازترس کمونیست ها زمانی که توریست کم بودنه تنها حقوق کارمندان هتل را جبران کردند به حقوق کارمندان را بالا بردند تنها توسط وام گرفتن—هیچگونه تدبیری بری شهراتن نکردن نه جاده در دل جنگل ها کشیدند ونه لوله اب قطور درکنار جاده نبردند ونه سازمانهای کمک به مردم دردل جنگل هانداشتند ونه طرح درستی که خانه متمرکز درجائی باشد واطراف انرا خالی از جنگل کنند ویک خندق بزرگکه ه8میشه دران اب ومواد خاموش کننده داشته باشد ونه هواپیما وهلی کوپتر اب پاش ونه یک سزمان دقیق ومرقب که کسی اش روشن نکند وغیره- عراق حملاتی برای گرفتن پایگاه هوائی حمیده وگرفتن بنادر امام اخمینیوبندر معشور که درگلو گاه خیلچ همیشه فارس ونابودی صنایع مهم انجا از جمله پیتروشیمی ناتمام-که ژاپونی ها میساختند وابادان را بطور کامل محاصره کند5 7 کیلومتر در رمل به راحتی جلو امد این عظمت ارتش سوم ایران را نشان میدهد-که چقدر رژیم منحس پهلوی روی ان مانور دادسپاه ه استان فارس واستانهای تابعه-مانند بندرعباس وبوشهر دستوردادنیروی کافی برای سد کردن ارسال شودنزدیک امیدیه-منور میزدبرروی پترو شیمی درشب که هواپیمای عراقی انرابزنندحال تاکیتک چه بود مختصرا تمام حفره زیر زمین وکانال لشکرها هجوم کنندتوسط پیاگاه حمدیه پرس پکتیو ان دقیق مشخص شد توپها وخمپاره اماده شدند منتظر یک حرکت رمل اساسی بودن یک فردی اداراموزش کل استان فارس درشیراز بود که بنظر من پیچیده ومرموز بود ومن نمیدانستم چکاره است-ولی درمسائل نظامی بسیار وارد بود ومداوم درجبهه بود وهروقت می امد تقریبا ادراه نیمه دتعطیل بود وایشان شرح میداد ونفر سوم فرمانده ای- این برنامه جدید بودعراقی ساعت هشت صبحانه میخوردند ومال مهم این چنین بود که افرادباید روی یک برنامه دقیقبه عقب بروند وصحبانه بخورند وبرگردند- ولی ما عراقی ها دراطاق های خاصی که کننده شده بودمیخوردندرمل امد اول یک سوم کانالها واطاق ها پر کرد- بعدشدت گرفت که چشم چشم را نمیدید درانزمان مایتراندزای شروع وانها شروع کردن-حال چه اتفاقاتی افتاد بگذریم یک دفعه متوجه شدن شدت اتش عراق کم شد ولی نمیدانستند چه اتفاقائی افتاده است صبر کردن تا هوا روشن معلوم شد درحال فرار هستند عراقی به شانزده زبان غربی وشرقی صحبت میکردند ومن مقداری را به زبان اسپانیائی گوش کردم که تکنیک فرانسوئی وغربی است- ولی اینبار صزیح صحبت میکردند وستاد بغداد دستور میداد فقط پانزه کلیومتر میتوانید عقب نشینی کنید وانها جواب میداد که دیگرامکان ندارد سنگرهای مارا درمرز عراق امااده کنید وهردو ارتش درضمن حرکت میتواستندتیراندازی کنند ولی عراقی مجهزتر بودند وما جسورتر کنته این است که به مرز رسیدند بای هر لشگر در حالت عادی هشت پل میخواهد ودرحالت اورژانسی شانزده میخواهد ولی اینها فقط سه پل زده بودند- این حماقت جهان سوم است با تما م قدرت از این سه پل حمایت میکردند وما دوپل را زدیم صدها نفر وارد اروند رود یا شط العرب شدند- بعلت ندانستن شنا ونداشتن جلیقه نجات غرق شدن

ارسال شده در  توسط علی

ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من ویدئو-اتش رادراطراف پایتخت یونان –اتن را دیده – ک- بسیار دلخراش است ونمائی از یک کشور جهان سوم بسیار احمق- المان فرانسه سر این بیچارگان راکلاه گذاشتند وفریب دادن وکارخانجات از مدل هائی که ئصرف اقتصادی دیگرنداشت باقیمت بسیاربالا فروختند و وام دادن-کهئبقول ااقای لنین گاور دوبارپوست بکنند- ازترس کمونیست ها زمانی که توریست کم بودنه تنها حقوق کارمندان هتل را جبران کردند به حقوق کارمندان را بالا بردند تنها توسط وام گرفتن—هیچگونه تدبیری بری شهراتن نکردن نه جاده در دل جنگل ها کشیدند ونه لوله اب قطور درکنار جاده نبردند ونه سازمانهای کمک به مردم دردل جنگل هانداشتند ونه طرح درستی که خانه متمرکز درجائی باشد واطراف انرا خالی از جنگل کنند ویک خندق بزرگکه ه8میشه دران اب ومواد خاموش کننده داشته باشد ونه هواپیما وهلی کوپتر اب پاش ونه یک سزمان دقیق ومرقب که کسی اش روشن نکند وغیره- عراق حملاتی برای گرفتن پایگاه هوائی حمیده وگرفتن بنادر امام اخمینیوبندر معشور که درگلو گاه خیلچ همیشه فارس ونابودی صنایع مهم انجا از جمله پیتروشیمی ناتمام-که ژاپونی ها میساختند وابادان را بطور کامل محاصره کند5 7 کیلومتر در رمل به راحتی جلو امد این عظمت ارتش سوم ایران را نشان میدهد-که چقدر رژیم منحس پهلوی روی ان مانور دادسپاه ه استان فارس واستانهای تابعه-مانند بندرعباس وبوشهر دستوردادنیروی کافی برای سد کردن ارسال شودنزدیک امیدیه-منور میزدبرروی پترو شیمی درشب که هواپیمای عراقی انرابزنندحال تاکیتک چه بود مختصرا تمام حفره زیر زمین وکانال لشکرها هجوم کنندتوسط پیاگاه حمدیه پرس پکتیو ان دقیق مشخص شد توپها وخمپاره اماده شدند منتظر یک حرکت رمل اساسی بودن یک فردی اداراموزش کل استان فارس درشیراز بود که بنظر من پیچیده ومرموز بود ومن نمیدانستم چکاره است-ولی درمسائل نظامی بسیار وارد بود ومداوم درجبهه بود وهروقت می امد تقریبا ادراه نیمه دتعطیل بود وایشان شرح میداد ونفر سوم فرمانده ای- این برنامه جدید بودعراقی ساعت هشت صبحانه میخوردند ومال مهم این چنین بود که افرادباید روی یک برنامه دقیقبه عقب بروند وصحبانه بخورند وبرگردند- ولی ما عراقی ها دراطاق های خاصی که کننده شده بودمیخوردندرمل امد اول یک سوم کانالها واطاق ها پر کرد- بعدشدت گرفت که چشم چشم را نمیدید درانزمان مایتراندزای شروع وانها شروع کردن-حال چه اتفاقاتی افتاد بگذریم یک دفعه متوجه شدن شدت اتش عراق کم شد ولی نمیدانستند چه اتفاقائی افتاده است صبر کردن تا هوا روشن معلوم شد درحال فرار هستند عراقی به شانزده زبان غربی وشرقی صحبت میکردند ومن مقداری را به زبان اسپانیائی گوش کردم که تکنیک فرانسوئی وغربی است- ولی اینبار صزیح صحبت میکردند وستاد بغداد دستور میداد فقط پانزه کلیومتر میتوانید عقب نشینی کنید وانها جواب میداد که دیگرامکان ندارد سنگرهای مارا درمرز عراق امااده کنید وهردو ارتش درضمن حرکت میتواستندتیراندازی کنند ولی عراقی مجهزتر بودند وما جسورتر کنته این است که به مرز رسیدند بای هر لشگر در حالت عادی هشت پل میخواهد ودرحالت اورژانسی شانزده میخواهد ولی اینها فقط سه پل زده بودند- این حماقت جهان سوم است با تما م قدرت از این سه پل حمایت میکردند وما دوپل را زدیم صدها نفر وارد اروند رود یا شط العرب شدند- بعلت ندانستن شنا ونداشتن جلیقه نجات غرق شدن


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من ویدئو-اتش رادراطراف پایتخت یونان –اتن را دیده – ک- بسیار دلخراش است ونمائی از یک کشور جهان سوم بسیار احمق- المان فرانسه سر این بیچارگان راکلاه گذاشتند وفریب دادن وکارخانجات از مدل هائی که ئصرف اقتصادی دیگرنداشت باقیمت بسیاربالا فروختند و وام دادن-کهئبقول ااقای لنین گاور دوبارپوست بکنند- ازترس کمونیست ها زمانی که توریست کم بودنه تنها حقوق کارمندان هتل را جبران کردند به حقوق کارمندان را بالا بردند تنها توسط وام گرفتن—هیچگونه تدبیری بری شهراتن نکردن نه جاده در دل جنگل ها کشیدند ونه لوله اب قطور درکنار جاده نبردند ونه سازمانهای کمک به مردم دردل جنگل هانداشتند ونه طرح درستی که خانه متمرکز درجائی باشد واطراف انرا خالی از جنگل کنند ویک خندق بزرگکه ه8میشه دران اب ومواد خاموش کننده داشته باشد ونه هواپیما وهلی کوپتر اب پاش ونه یک سزمان دقیق ومرقب که کسی اش روشن نکند وغیره- عراق حملاتی برای گرفتن پایگاه هوائی حمیده وگرفتن بنادر امام اخمینیوبندر معشور که درگلو گاه خیلچ همیشه فارس ونابودی صنایع مهم انجا از جمله پیتروشیمی ناتمام-که ژاپونی ها میساختند وابادان را بطور کامل محاصره کند5 7 کیلومتر در رمل به راحتی جلو امد این عظمت ارتش سوم ایران را نشان میدهد-که چقدر رژیم منحس پهلوی روی ان مانور دادسپاه ه استان فارس واستانهای تابعه-مانند بندرعباس وبوشهر دستوردادنیروی کافی برای سد کردن ارسال شودنزدیک امیدیه-منور میزدبرروی پترو شیمی درشب که هواپیمای عراقی انرابزنندحال تاکیتک چه بود مختصرا تمام حفره زیر زمین وکانال لشکرها هجوم کنندتوسط پیاگاه حمدیه پرس پکتیو ان دقیق مشخص شد توپها وخمپاره اماده شدند منتظر یک حرکت رمل اساسی بودن یک فردی اداراموزش کل استان فارس درشیراز بود که بنظر من پیچیده ومرموز بود ومن نمیدانستم چکاره است-ولی درمسائل نظامی بسیار وارد بود ومداوم درجبهه بود وهروقت می امد تقریبا ادراه نیمه دتعطیل بود وایشان شرح میداد ونفر سوم فرمانده ای- این برنامه جدید بودعراقی ساعت هشت صبحانه میخوردند ومال مهم این چنین بود که افرادباید روی یک برنامه دقیقبه عقب بروند وصحبانه بخورند وبرگردند- ولی ما عراقی ها دراطاق های خاصی که کننده شده بودمیخوردندرمل امد اول یک سوم کانالها واطاق ها پر کرد- بعدشدت گرفت که چشم چشم را نمیدید درانزمان مایتراندزای شروع وانها شروع کردن-حال چه اتفاقاتی افتاد بگذریم یک دفعه متوجه شدن شدت اتش عراق کم شد ولی نمیدانستند چه اتفاقائی افتاده است صبر کردن تا هوا روشن معلوم شد درحال فرار هستند عراقی به شانزده زبان غربی وشرقی صحبت میکردند ومن مقداری را به زبان اسپانیائی گوش کردم که تکنیک فرانسوئی وغربی است- ولی اینبار صزیح صحبت میکردند وستاد بغداد دستور میداد فقط پانزه کلیومتر میتوانید عقب نشینی کنید وانها جواب میداد که دیگرامکان ندارد سنگرهای مارا درمرز عراق امااده کنید وهردو ارتش درضمن حرکت میتواستندتیراندازی کنند ولی عراقی مجهزتر بودند وما جسورتر کنته این است که به مرز رسیدند بای هر لشگر در حالت عادی هشت پل میخواهد ودرحالت اورژانسی شانزده میخواهد ولی اینها فقط سه پل زده بودند- این حماقت جهان سوم است با تما م قدرت از این سه پل حمایت میکردند وما دوپل را زدیم صدها نفر وارد اروند رود یا شط العرب شدند- بعلت ندانستن شنا ونداشتن جلیقه نجات غرق شدن


ارسال شده در توسط علی

سم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در سایت – بی بی سی-نشست بنیاد-" دفاع از دمکراسی:"درباره تلاشهای هسته ای- ایران- وسوریه—مینویسد- بنیاد دفاع از دمکراسی ها:" در واشنگتن روز حمعه میزبان نشستی درباره تلاش  های هسته ای مشابه ایران وسوریه بود؟؟- بنیاد دمکراسی چه ربطی دارد به سازمان هسته ای -؟؟ ازتمام زوایا میخواهند بمباران کنند- ایا واقعا سوریه درچنین شرایط ی میتواند مشابه ایران حتی دربرنامه هسته ای مجاز عمل کند؟؟ واین بنیاد چرا به برنامه هسته ای اسرائیل یا امریکا حرفی نمی زند انها صلح راتهدید نمیکند؟؟ اتفاقا دستور اسلام این است درچنین شرایطی تودهنی محکم بزنید وخداوندمنان پاسخ اش را خواهد وحتی گاهی بدست خود مسلیمن ورزمند گان- خوادهد بود-خانم-ایلم- پوبلت- مدیرکل وزرات خارجه امریکا-میگوید-بی توجهی اشکارسوریه به تعهدات بین اللمللی به کنوانسیون تسلیحات هسته ای نیز دروضعیت عدم انطباق به سر میبرد- اقایان از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد-خارج میشوند که وجود این سازمان بضرر اسرائیل است با کمال وحاقت به جهان توهین وتحقیر میکنند- وهم چنان خودرا پرچم دارخقوق بشر میدادند سراسر جهان با کاریکاتورهائی ومقالاتی انهارا ریشخند میکنند کک اقایان نمیگزد- سوریه مانند اسرائیل جزو سازمان منع تسلیحات هستهدای نیست بعضی کشورها-هم نیستند از جمله امریکا وچین وغیره اضافه میکند- نمونه های فنی یا ایراد ان این است- که به محدودیت وضع شده بر میزان ذخایر اورانیوم هگزا فلوریدا- که درسطح 3/67 درصد غنی شده باشد پایان میدهد یعنی ایران نمیتواند حتی غنی شدن رادرسطح 3/ 67 داشته باشد—اقای مارک دوبو ویتیز که مجری این مجری این این پنل بود—گفت- بنیاد دفاع از دمکراسی ها یک موسسه فرا حزبی درحوزه سیاست گذاری روی مسائل امنیت ملی وسیاست خارجی تمرکز دارد- وطی 15 سال گذشته مسائل تسلیحات هسته ای وشمیائی هسته کار های ما بوده است—نکته این است این بنیاد که فرا حزبی است به معنای جهانی بودن نیست میخواهدمنافع امریکا را بهتراز دوحرب پاس داری کند- اندره تبلر از مشاورین موسسه مارتین گروس دریان نشست گفت- ایران به خاطر برجام درمنطقه حضوراش گشترش داد عجب اگر برجام نبود ایران این گسترش را در منطقه نداشت- اولا گسترش هیچ ربطی به برجام ندارد بلکه برجام نفرت وکنیه مبارزه موالی غرب را بشدت گسترش داد وعکسالعمل انها شدیدتر شد وحتی به زبان براندازی را مطرح کردند—ادامه میدهد---- بعداز خروج از برجام به نظرمن طرحی برای کاهش نفوذ ایران باید داشت- اما مشکل این-ان است که بایدمنابع نظامی داشته باشیم یعنی سیاست ما درمنطقه کشک است- دیگر کسی حرف شنوائی ندارد اوردی کیتری  مشاور ارشد -بشار اسد ومسوئل ندانستن او برای جنایا ت اش در سوریه- این پیام را به رژِیم های یاغی ودیکتاور های خشن منتقل میکند- که انها هم فکر کنند- میتواند- دست به اقدام مشایه بزنند- وماباید این روند را معکوس کنیم- اولا رژیم های طاغوتی ویاغی همه طرفدار امریکا هستند—درثانی یک محقق درغرب درمسائل سیاسی تحقیق کرده است انسان ها تاز مانی که تصور میکنند شخصیتی هستند ومیزانی ازادی دارند درمقابل چپاول بی اعتنا هستند وزمانی که تحقیرشوند وازادی نداشته باشند ازمزض ذکام مسری تر است وباکشف الگوی موفق اقدام میکند ومعجزه میسازند که ازپیش انهارا جناب اقا یاغی ودیکتاتور خشن قلمداد کرده است وبایدبا قوه قهریه جلوی انهارا گرفت- بهترین نمونه انتخابات پاکستان است که بزرگان سیاست غرب گرا درو شدند وتاریخ پاکستان ورق خورد- درجبهه بودم گوبا اقای صدام باتبختر گفته بودجهان بامن است وغرب فلان است یک عالم اهل اندیمشک فرموده بودندبزودی گریه اقا راخواهید دید

ب


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99