سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است-شهادتافتاب درخشان معرفت وتقوا ومجاهدت وحسن اخلاق وعمل صالح که چه مرگ دلخراشی داشت- عظمت ایشان باوجود انکه سنینن بسیارکمی داشت افتاب علم ومعرفت بود- وجای هیچ شبهه نگذاشت دشمنان ایشان که درکسوت عالمین دین بودندورهبران روحانی جامعه بودند ورکن رکین حفظ حکومت بودنداذعان کردند کا امام علیه السلام با پرداختین به مسائل بسیارساده فقهی که یک مسئله به بیست وچهار فرع تقسیمکردند که درجواب حل فقهی ان ماندندوبه لیفه کننند چنانچه مانابود شویم بلافاصله شمانابود میشوید-از امام جوادعلیه السلام روایت شده است که مومن به سه چیز بایداهمیت فوق العاده بدهد که اولی ان معرفت شناسی است پس امام بیاد درمعرفت شناسی حرف اول را بزند وهمچنین هم بوده است درحدیث است- که اگر کسی نعمتهای دنیائی را شکر الهی کند خداوندمنان پاسخ دنیائی میدهد ولی دراخرت اهل جهنم است میابیست اول شکر معنویت راستینکند وسپس شکر نعمتهای دنیائی کندوتوفیق الهی طلب کند وبه ان توکل کند امروزه هین مسئله مطرح است- اسرائیل قبل از انقلاب ایران به مساجد کمک میکرد واب وبرق ان مجانی بود امار میدادکه تعدادکمی شرکت میکنند کلیسا های تارخی اسرائیل اطراف انرابلوار ومیدان های شیک میشاخت که جاذبه مذهبی – توریستی داشتند بخصوص روز به صلیب کشیدن حضرت مسیح علیه السلام ویک اطاق کوچکی است که هم چنان حفظ شده است که شایعه ان براین است که این محل گذاشتن اعدامی هابده است که اقوام انها با گاری بیایند وانها به دیارخودببرنند واز انجا خضرت مسیح علیه السلام عروجکردن چند سال پیش که جمعیت زیاداز غرب امده بودند ودران محل پول میگذارندانهارا باشلاق زد که این حقه باز ی چی است- اول قیافه شما به مسحیون ویهودیان صدر مسیحیت- شبهات ندارد ودرثانی افراد اقوام انها گاری میاوردند وپس از اعدام انها راباخود میبردند این اطاق کوچک نمیتواند محل گذاشتن اعدامی باشد ودراینجا انبار پنبه بوده است وشروع کردن به تخریب مساجد وکلیسا ها- امروز غرب سکولار وحشت دارد که اسلام وحتی کلیسا ها دوباره جان بگیرند ودکان انهاراتخته کنند معرف چه محثبت وچه منفی همیشه اولین وبیشترین تاثیررا درسیاست دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-اخبار تهران تایمز-وزیر امنیت عمومی اسرائیل- اقای گیلاد-اردان- سه شنبه گفت برای جهان بهتر است اگر ایران از نقشه جهان حذف میشد-؟؟- دلیل این سخن بخوبی مشخص است- ؟؟ اخیرا کانادا- بیان کرده است- که نمایندگان شهروندی عربستان به زندان افتاده اند وکانادا گفته است ما باشجاعت دراین امر باقی خواهند ماند واز حقوق مردم عربستان دفاع میکینم- وعقب نشینی نخواهیم کرد- اگر جناب کانادا خوداش حقوق اقیلت ومردم کانادا رعایت میکرد- جای تامل وامیداوری بود درحالی که این چنین نیست—این درست مانندان بودکه خانم تاجر یک دفعه حقوق بشری شد وغربرا متقاعد کرد شاه بایدبرود مقدمه یک عظیمی درعربستان است که نقش اغاز دکننده را به جناب کانادا دادند-مندیشب یک کانال ماهواری یمن دیدم به چندین زبان از شخصی های سیاسی ونظامی ایران کد اورد که نقش یمن درنظامی وسیاسی برحق است- این نشان از قدرت بالامنازع ایران درمنطقه است وفقط یک خبر از جناب اقای پوتین بود شکست عربستان دریمن کم کم مسئله ساز است که بحث نظامی ان بماند ویک شکست هم برای اسرائیل است که هم غرب رادر تسخیر یمن تحریک کرد وهم درسوریه وعراق نقش افرینی کرد ومبخواهدشکست خودرا به گردن ایران بی اندازد-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است در نرم افزار= سی دی-انقلاب دوم- بخش بیانات- کلمه بیانات کامل تراز سخنرانی است و کاربرد وسیعی درهمین مورد درزبان عربی دارد- ایشان به درستی گله کردن که کتب نوشته های لانه جاسوی را افراد نمی خواندند ونتچه مهمی را بدست نمی اورند که یک علت ان نبودن این کتاب در کتاب فروشی ها است- سیمای غربی بخوبی روشن است نشانه های فراوانی دارد- ولی بعلت بعضی مردمان ساده لوح وانسان دوست غربی وبدست اوردن ثروت وارتقای علمی شایداین فریب رابوجود اورد- که حکومت انها هم این چنین است؟؟ ولی بخوبی نشانه های یک دجال ویک استعمار گر با تمام سعی میکنند جهان رافریب دهند- اشکار میشود-البته درافراد کافر عدهای ممکن است که به خود ظلم کنند ولی کاری به دیگران نداشته باشند وحتی درشرایطی به مومنین هم کمک کنندولی ظالمین امروزه خیلی پیچیده عمل میکنند وفریب نقش اساسی دارد هلند به راحتی بر انونزی از طریق تجارت بر ان مسلط شد درست مانند انگلستان درهندوستان وبلژیک بر کنکو- ولی خلی زو.د ان چنگال گرگی را اشکار کرد وشهرممنوعه ساخت وهمه مقرات اندونزی دردست خود گرفت وجامعه اخلاقی به امید واهی که روزی ملنند هلند خواهند شد دوران ارامش را طی کردند اولین کار اینها که قران اشاره هم میکند تحقیر تمدن فعلی وبا شکوه وجلوه دادن تمدن سابق وبزرگ نمایئ کردن کار انها برای تخلیه روحیات انها که جناب مائو خوب به این فریبپی برد- وفرمودند تمدن سابق با ان همه امکانات کارمهمی انجام نداد واین فریب غرب است گول نخورید- وسپس ارتش را بت کرد وتنها ارتشیان وافراد پلیس وامنیتی حق یادگیری درسطح بالا داشتند وتنها دوازه نفر فرمانده درسطح بالاتربیت کردند که درهلند به مقام علمی نظامی بالائی رسیدند-کهدراس انها اقای سوکارنو بود یک سکولار به معنا واقعی وهلند سعی میکرد که مخفیانه سکولار راتوسعه دهد وحتی کمکی به مسیحیت نمیکرد سوکارنو نبوغی عظیمی درعلوم نظامی داشتبطوریکه رح نظامی هلند برای خود هلند اوطرح ریزی میکرد وهرچه سعی کرد که خانه ای درشهرممنوعه به اوبدهند موردتائید واقع نشد وتنها دوخانواده اندونزائی تواستند دریان شهرممنوعه زندگانی کنند ودرحدودهزارنفر هم اجازه پیدا کردن درهلند سکنی پیدا کنند که دریک گئتو بودند یعینی محل خاص که به هلندی اطراف انها گفته بودندزیاد به انها رو ندهید وتوجه نشان ندهید وبرتری خودرا به رخ انها بکشید که پررو نشوند- سوکارنو بفکر فرو رفت که اینده اندونزی چه باید بشود وپس از تحقیقات به این نتجه رسید- ک اسلام بهترین گزینه است فرناده ستادکل ارتش اندونزی بود دستوردادمن جمله همین اقای سوهارتو از اطراف کارت پستا ونامه بیاید بر ای اقای سوکارنو چناچه با اسلام رادیکا لمخالفت کنید ترور میشوید؟؟ هلندی گفتند راست میگویند ترور اقای سوکارنو- کاری اسان است به خود اوگفتند طرحی را انجام بده ایشان یک اطاق داشت ودران اطاق یک صندوق به طرح ونقشه اسلامی- انودونوزیائی – تهیه کردن که روی ان شهادین به زبان عربی وبسیار زربفت انداختند ودراخل صندوق یک قران گذاشت وایشان به ان اطاق میرفت وباخداوند مناجات میکرد وهلندی این طرح را پسندیدند وشروع کردن از مسیحیت پشتیبانی کنند وکمک این کارت پستا ل برای افراد ستاد وایشان گاهی قران را باز میکرد ومقداری میخواند  وکم کم نماز میخواندسربازان ستا گفتند این خطر برای ما است ایشان گفت نیست وگفتند این اسلام چگونه ایدولوژِی است ایشان فرموداز تمدن کهن ما به مراتب بهتر است جناب اقی سوکارنو که چون اقای بن لادن- بت شده بود انها هم به تقلی اقی سوکارنو قران خریدند وشروع به خواندن کردند وکم نماز خواندند واین امر از پیادگانی به پادگانی دیگر انتشارپیدا کرد وکم کم مردم به اسلام توجه پیدا کردن-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-عالمی درنجف اثبات کرد – که هرکس ده جلسه عرفان را درک عقلانی کند وبه ان معتقد باشد به رفاه نسبی میرسد ودیگرعلمی بیان کرده است طبق حدیت خداوندمنان سرهمه افراد حتی پادشاهان بالاجبار ویا با اختیار درمقابل انها خم میکند وانها به قدرتی که تصور نمیکردند نایل میشوند- منبع حدیثی هم دارد-ولی حمقا یعنی احمق ها-چوب خواهند خورد گرچه خودرا عقل کل بدانند- وبه همه حیله ها وطرفند ها وقدرت-ها- مسلط باشند-برادران اهل سنت علت مهم اشکال انان این است که عقل درشرایط بحرانی تعطیل میکنند- به شعائر لفاظی دل خوش میکنند-که ولی امر استنباط کرده است که برخلاف سنت باشد یا عالم دهر استنباط کرده باشد که برخلف شرع هم باشد درسایت منتقد – اگاهی دهنده- ولایت یک نکته ظریفی فرمودند- که انرا مانند عظمت ابن عباس رحمته الله علیه باز نکردند وبه این نتجه رسیده میشود- که کتب ششگانه اهل سنت برای افراد خواندش مضر است وفقط عالم میتواندبخواند واستنباط کند- وفردی عادی حق درک عقلی از حدیث ندارد-داستان این است در زمان پیامبر اکرم صلواته الله علیه درعصرجاهلیت دستوری که شبیه به ازدواج موقت باشد نبود ولی فحشا بود- دین اسلام برای انکه فحشارا نابود کند ازدواج مجدد ودائم وازدواج موقت را مطرح کرد وروی ازدواج موقت پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم زیاد مانور داد بعضی بزرگان که بقول عرفا وجنبا حافظ رحمت االه حکمت ازلی اش را درک نکردند که این انسان چه معجونی میتواندباشد هیچکس نیتواند درک کند جز خداوند منان-!! خانمی متخص زمان حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم که بیوه بود وجناب زبیر جوان کهسرباز رشیدی از جان گذشته بود حاضر شد که مدتی با ایشان ازدواج موقت کند برای ثواب وعبدالله بوجد امد که مشهور است به ابن زبیر جناب اقای ابن عباس بع مکه رفت که درقلمرو اقای ابن زبیر بود وکور بود- ودرخواست کردن که قران را تفسیر کنند- وایشان به ایه ازدواج موقت رسید-جناب ابن زبیر فرمودت ابن عباس همانطور که چشمی هستی کورباطنی هستی- هرکس ازدواج موقت کند در اخرت جهنم به هم می اید میشودیک ابشاربرسر کسی که ازدواج موقت کرده است فرومیریزد= این مطلب یک مطلب غیبی از لحاظ اسلام است تنها کسی علم غیب ان زمان داشت حضرت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم است میابیست این روایت به رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم -نسبت دهد- نه دادپس جعل است وبدعت است وچنین حدیثی نداریم- ومیاست ایشان را شلاق بزنند وتوبه کند- ابن عباس رحمت الله فرمودند شما کودن هستید ودین را مطابق طعم وذائقه خودرک ونشرمیدهید یعنی نه گفت جعل کردی دروغ است وبدعت است که حکم برایشان مسلم ومسجل گردد- ولی جامعه ابن زیر ایشا ن راچون بن لادن میپرسیدند نمونه دوم استاد در سایت ولایت فرمودند-که درکتاب مسلم حدیثی نقل میکند- که روز یدوفرد خدمت رسول اکرم صلواته اله علیه واله والسلم رسیدند وبا ایشان درشت صحبت کردند که منحدس میزنم از جانب امویان بود که نعوذ بالالله این بساط احمقانه را جمع کن تو همه چیز را خراب کردی پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله خشمگین شدند ومحکم صحبت کردند وانهارا نفرین ولعن کردن یعنی جهنمی شدن ایشان استباط به حق کرد زمانی که خانم عایشه وجناب زبیر وطلحه حرکت کردن شعار انها این بود که حضرت علی علیه السلام ان اسوه دین ازدین پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم وعدالت خارح شده است وموردنفرین پیامبر اکرم صلواته علیه واله والسلم زمانی یاران حضرت علی علیه السلام موتجه این شعار شدن گفتند درحقیقت شما چنین هستید پس هردو طرف جهنمی شدن پسش عدالت وعظمت اصحاب قلابی است پس چگونه انها اسوه هدایت هستند؟؟اینجا است که عقل راتعطیل میکند تمام خرف پیامبر ان عظیم الشان صلواته علیهم اجمعین همین است که عقل نشانه های هدایت را درک کند—ادامه دارد

 

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اسلام به خبرهای هم زیاد ارزش قائل است ومومنین کسانی هستند اطلاعات دقیقیاز همه مطالب مهم دارند بخصوص شناخت جهان که امروز در ایران بسیار گران شده است- انسان مات ومبهوت میشود که درشرق بجز روسیه درچه دنیای بی خبری نسبت به غرب بودند زمانی بیدار شدند کار از کا ر گشته بود وروسها جریان بخوبی میشناختند ولی تزارها اهمیت نمیدادند وبسیاراندک درس میگرفتند- بعنوان نمونه مسئله جاذبیت زمینمردم مداوم تظاهرات میکردند نتجه چه شد؟؟خلاصه گفتند فلان روز جلسه نهائی است مردم جمع شدندوفرمودند این جلسه نتجه نداد وگفتند علت کدام است پول نیسن تا ما پول بدهیم نیرونیست تا جوانان دراین رشته کار کنند برای مرض ابله همین طور وبقول ظریفی برای هرکاری یک کربلا درست میکنندبرای قطار چهنکردندبر ای ماشین چه نکردند کوچگترین اطلاعاتی درایران نبود ومتسفا نه امروز کمی اطلاعات هزینه سنگین دارد ولو با اینترنت باشد- زمانی که علما خدشان ازکارهت وتحقیقات دنیائی کنار کشیدند اسلام عقب گرد د وافت کرد وغرب دقیقا فهید دلیل پیشرفت سابق اسلام چه بوده است-چندی پیش در عطاری بودم که برای مرغ گندم بخرم ویک داروی گیاهی برای معده- جوانی که کارقشنگی دنشگاه تهران کرده است که یک –مدرک گیاه پژشکی میدهد که ینچ میلیون تومان تمام میشود دستش شکسته بود گچ گرفته بود- گفتم چطور شده است ایشان فرمودند کنار خیابان خلوت صبح زود ایستاد بودم یک متور چرخید به ن نزدیک شد وبه دستم زد ورفت- دردل گفتم دیگرخونمائی نکن- وظاهر گفتم صدقه بده واگرپول نداشتی صلوات بفرست- ایشت فرمودند من هروز صدقه میدهم ولی این بار چشممش زدم ما یک فرزند بسیارزیبا که همه تعجب کردم خداوندمنان به مادادوما با دم خود گردو میشکستیم من شخصا این تجربه کردم خیلی عجیب است درحالیکه قصد خودنمائی نداشتم من درجبهه بودن توپخانه پانزده خرداد لشکرفجر ریش ما شهیدمهندس ظلالانواربود فردی عجیب وبود عید نورز شد من هفتصدتومان پول داشتم ایشان فرمود که پول اری گفتم بله دارم گفت به محضانکه به سه فردبا ما بابودند وبه هرکدام پنجا ه تومان بدهد سفرهای پهن بود کنار ما هوابربرد از هوابرد تعدادی زیادی امدندمن خواستم بعدابدهم ولی دادم انها گفتند پس ماچی؟؟ به انهاهم دادم مدام میامدندپول داری میگفتم بله دارم ومیدادم- - جناب مهدس به من گفت یک اطاقی با است که مال افسران بعث بوده است تقربا یک رستوران شیک است همه چیزدارد ولی دریخچا فقط تخمرغ است هروقت گرسنه شدی انجا برو یک نیمرودرست کن من رفتک گرچه ساجر ان یک ان با قطر کم درست شده بود ولی داخل خیلی شیک بود پی دبی اف کرده ب.ود وسالن صندلی نداشت وتمام یک اشپزخانه مدرن را داشت من گازرا روشن کرد ماهای تباب برداشتم که یک دور دردست من چرخیددست من داغ شد وانرا رها کردم- یگ پارچ اب بود برداشتم که دست خودرا خنک کنم وانجا نظافت کنم دسته کنده بدنه پارچه بلوری گرفتم از پختن صرف نظر کردم در بهشمت عراق بیرون امدم هوا گرم وفقط ده سانتمیتر اب چک داشت درزیرسایه بسیارخنک بود ایستادم کامیون میامد بافاصله ده متری میرفت به یک اطاقی مانند همین اطاق بیست مترانطرفتر یک نیم ساعتی میماند برمیگشت مداوم این چنین میشد من مانده بودم انجا چه خبراست یک دفعه یکنفر بر امریکائی به این سمت امد راننده سرش بیرون بود وعینک زده بود ومنرا نگاه میکرد به سمت من منحرف شد تا رسید یکممیلمتری پای من واز نفذبر بیرون امد- گفتم جناب من را ندیدی؟ یکدفعه مانند پیرزن بچه مرده زده به گریه به حضرت البفظل من شمارا ندیدم من گفتم شما بایدبیست متر جلومیرفتی- ایشان فرمودند من کاری به انجا نداشتم این نفر در دست من بودمداوم دادندبه این بچه ها سواشوند از بس ترمرز گفتند ترمز سمت را ست میکشد به تعمیرکار دادم کهدرست کند گفته است مداوم حرکت کن بب ین چه میقدار میکشد تا من انرا تنظیم کنم- منباز گشتم به سنگر وپول گذرفتن توسط بانک نگ وفنگ زیا دداشت- به مادرپچه گفتم گفتم مقداری پول درنامه بگذار ایشان باز هفتصد تومان گذاشت بعدبچه میامدند دویست ومان داری میگفتم فقط سی تومان میتوانم بدهم- اوضاع عوض شد- ادامه دارد

 

 من بر گشتم سنگر پول توسط بانک خیای


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- اسلام به خبرهای هم زیاد ارزش قائل است ومومنین کسانی هستند اطلاعات دقیقیاز همه مطالب مهم دارند بخصوص شناخت جهان که امروز در ایران بسیار گران شده است- انسان مات ومبهوت میشود که درشرق بجز روسیه درچه دنیای بی خبری نسبت به غرب بودند زمانی بیدار شدند کار از کا ر گشته بود وروسها جریان بخوبی میشناختند ولی تزارها اهمیت نمیدادند وبسیاراندک درس میگرفتند- بعنوان نمونه مسئله جاذبیت زمینمردم مداوم تظاهرات میکردند نتجه چه شد؟؟خلاصه گفتند فلان روز جلسه نهائی است مردم جمع شدندوفرمودند این جلسه نتجه نداد وگفتند علت کدام است پول نیسن تا ما پول بدهیم نیرونیست تا جوانان دراین رشته کار کنند برای مرض ابله همین طور وبقول ظریفی برای هرکاری یک کربلا درست میکنندبرای قطار چهنکردندبر ای ماشین چه نکردند کوچگترین اطلاعاتی درایران نبود ومتسفا نه امروز کمی اطلاعات هزینه سنگین دارد ولو با اینترنت باشد- زمانی که علما خدشان ازکارهت وتحقیقات دنیائی کنار کشیدند اسلام عقب گرد د وافت کرد وغرب دقیقا فهید دلیل پیشرفت سابق اسلام چه بوده است-چندی پیش در عطاری بودم که برای مرغ گندم بخرم ویک داروی گیاهی برای معده- جوانی که کارقشنگی دنشگاه تهران کرده است که یک –مدرک گیاه پژشکی میدهد که ینچ میلیون تومان تمام میشود دستش شکسته بود گچ گرفته بود- گفتم چطور شده است ایشان فرمودند کنار خیابان خلوت صبح زود ایستاد بودم یک متور چرخید به ن نزدیک شد وبه دستم زد ورفت- دردل گفتم دیگرخونمائی نکن- وظاهر گفتم صدقه بده واگرپول نداشتی صلوات بفرست- ایشت فرمودند من هروز صدقه میدهم ولی این بار چشممش زدم ما یک فرزند بسیارزیبا که همه تعجب کردم خداوندمنان به مادادوما با دم خود گردو میشکستیم من شخصا این تجربه کردم خیلی عجیب است درحالیکه قصد خودنمائی نداشتم من درجبهه بودن توپخانه پانزده خرداد لشکرفجر ریش ما شهیدمهندس ظلالانواربود فردی عجیب وبود عید نورز شد من هفتصدتومان پول داشتم ایشان فرمود که پول اری گفتم بله دارم گفت به محضانکه به سه فردبا ما بابودند وبه هرکدام پنجا ه تومان بدهد سفرهای پهن بود کنار ما هوابربرد از هوابرد تعدادی زیادی امدندمن خواستم بعدابدهم ولی دادم انها گفتند پس ماچی؟؟ به انهاهم دادم مدام میامدندپول داری میگفتم بله دارم ومیدادم- - جناب مهدس به من گفت یک اطاقی با است که مال افسران بعث بوده است تقربا یک رستوران شیک است همه چیزدارد ولی دریخچا فقط تخمرغ است هروقت گرسنه شدی انجا برو یک نیمرودرست کن من رفتک گرچه ساجر ان یک ان با قطر کم درست شده بود ولی داخل خیلی شیک بود پی دبی اف کرده ب.ود وسالن صندلی نداشت وتمام یک اشپزخانه مدرن را داشت من گازرا روشن کرد ماهای تباب برداشتم که یک دور دردست من چرخیددست من داغ شد وانرا رها کردم- یگ پارچ اب بود برداشتم که دست خودرا خنک کنم وانجا نظافت کنم دسته کنده بدنه پارچه بلوری گرفتم از پختن صرف نظر کردم در بهشمت عراق بیرون امدم هوا گرم وفقط ده سانتمیتر اب چک داشت درزیرسایه بسیارخنک بود ایستادم کامیون میامد بافاصله ده متری میرفت به یک اطاقی مانند همین اطاق بیست مترانطرفتر یک نیم ساعتی میماند برمیگشت مداوم این چنین میشد من مانده بودم انجا چه خبراست یک دفعه یکنفر بر امریکائی به این سمت امد راننده سرش بیرون بود وعینک زده بود ومنرا نگاه میکرد به سمت من منحرف شد تا رسید یکممیلمتری پای من واز نفذبر بیرون امد- گفتم جناب من را ندیدی؟ یکدفعه مانند پیرزن بچه مرده زده به گریه به حضرت البفظل من شمارا ندیدم من گفتم شما بایدبیست متر جلومیرفتی- ایشان فرمودند من کاری به انجا نداشتم این نفر در دست من بودمداوم دادندبه این بچه ها سواشوند از بس ترمرز گفتند ترمز سمت را ست میکشد به تعمیرکار دادم کهدرست کند گفته است مداوم حرکت کن بب ین چه میقدار میکشد تا من انرا تنظیم کنم- منباز گشتم به سنگر وپول گذرفتن توسط بانک نگ وفنگ زیا دداشت- به مادرپچه گفتم گفتم مقداری پول درنامه بگذار ایشان باز هفتصد تومان گذاشت بعدبچه میامدند دویست ومان داری میگفتم فقط سی تومان میتوانم بدهم- اوضاع عوض شد- ادامه دارد

 

 من بر گشتم سنگر پول توسط بانک خیای

 


ارسال شده در توسط علی

 

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-سایت میلیتری وان امریکائی یعنی سایت شماره یک نظامی- سایت قابل قبولی بود- گویا موردتوجه قرار گرفت بال وپرش را زدند تما م سایت دعوت به عضو اترش امریکاشدن است وپیرفت امریکا که بیشتراز روسیه است ومبارزه باجناب داعش ؟؟ وگاهی با ایران ولی یک مقاله داشت-از جناب یک استوارکه داستان خود رادرعراق بیان میکند-میگوید به ما فرمان دادند که وسط را یک استان با استان کربلا عظمت نور-قرار بگیریم- که افرادی از استان مهاجرت میکنند به استان کربل بازرسی بدنی محکیم همراه بارعبشدید انجام دهیم که احتمالا استان موصل یا بابل مانندانان بوده است وخانم بازرس نداشته اند وبعدا مجبور شدن یک خانم به گروه اضافه شوند- میگوید فرمانده ما یک جوان ستوان دو نظامی بود-مداوم تاکید میکر ارعاب کنید- ورحم نکنید- پس چگونه است که رهبران نظام ایران راشمر میدانید؟؟!! نفاق درشما .اتئلاف شما- دراوج است اولین وانت امد دوخانواده بر خودرا دریک وانت داشتند ود روی بار- پدر بزرگ ومادربزرگ بودند وداخل وانت زنی بار دارد وبا دوبچه بود کمی ارعاب انهارپیاده کردیم وبارانها رابه سالنی بردیم وسپس وارد وانت کردیم ومردها با دستگاه ودست گشتیم .خانم باردار لباس نازکی پوشیده بود دستگاه نشان میداد ولی مادربزرگ چند لباس کلفت وباعبا بود وبه ایشان گفتم شما وارد اطاق شوید وعبارا کنار بزنید ودستگاه تشخیص میدهد ایشان سخت نارحت شد که من همین جا ازمایش کنید ولباس عباراهم من در نمیاورم و وشروع به التماس کردم من جنب افسرگفتم من درقیافه ایشان حالتی مییبینم که اگرهمه مارا منفجر کند اشکالی ندارد- !! ایشان گفت شمار نمیخواهید فرمان را اجرا کنید؟؟ گفتم چرا ولی شماهم تجربه ندارید!!خلاصه به هرزبانی بود ایشان به داخل اطاق بردم وایشان عبارا کنار زد ومن تست کردم وایشان را ازاد کردم ورفتند وبعدازان دوساعت گریه میکردم- جناب ستوان دو پیش من امد وگفت من کم تجربه بودم واز ین ببعد از تجربیات شما استفاده میکنم غربیان خوب میفهمند ولی بقول اعراب هم خدا را میخواهند وهم خرما هم سکولارباشد وعیش وعشرت وهم چنین ایمانی وچنین استحکامی – این نمونه با ابوظبی وکشرهای اطراف خلیج فارس هم سرایت دادند یک کلیپی است درابوظبی زنان مردم دختران مردم به رقاصی هیچان انگیز وا میدارند مانند گوسفتد چهر دست وپا راه میوند وخودرا تکان میدهد؟؟ این شان یک زن است؟؟ وروی انها بسته های زیادی از پول- میریزند وروی ترانه خوان ها مبتذل هم چنین میکنند- چرا دراین وانفسا = انها جامعه را ساکت وارام نگه میداند واز داعش درسوریه که حجاب سفت سختی را تحمیل میکرنددفاع میکننداین هم نفاق است- یک محقق افغانستانی که این کلیپ هارا رابوظبی گرفته است- ونشان میدهد- میفرمیاد-پیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند وای از امت من دراخر الزمان- منظور ایشان همین فسادی است که دراعراب است وبه این میزان در عجم یاغیرعربنیست البته ما عجم کم نیست ولی مال اعراب شدیدتر است وانتظار عذاب باید داشته باشید این کارها تبعیت از غرب است فلسطین بهترین گواه است راه انهارا تجربه نکنید این روش استجکام تارعنکنبوتی دارد- هر که رفته سالم بر نگشته است- جسورترین زن پس از رحلت حضرت ارسول صلواته اله علیه واله والسلم خانم عایشه است درجنگ جمل هم حجاب داشت وهم درکجاوه در چهار دوران پرده داشت که نیاز ی به پرده نداشت از لای پرده نگاه میکرد ودیگز نان مدینه چنین بودند بقول قران نفاثافت فی العقد دراس انها امریکا واسرائیل که بقول جهنمیان تصور میکننداینها خلیل انها هستند بالاترین دوستی  حبیب است کمی پائین تر خلیل است- یعنی دوست دلسوز ومهربان واگاه ودنشمند وغیره امید است تا وارد برزخ نشده اند بیدار شوند وحق را از باطل تشخیص دهند- انشا الله

 

 


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99
مهر 99
آبان 99
آذر 99
دی 99