سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم-با تاریکی ها بجنگید- تا سو-سوی تک تک ستارگان اشکار شود- با گله گر گان نبرد کنید تا گوسفندان  ازادنه به چرا بیایند- دکتر زرشناس—نفوذ میخواهد ارتجاع شبه مدرن  را بر ما حاکم کند/مسائل امروز جامعه ما- ناشی از عملکرد لیبرالی مسئولان  است-رخداد  انقلاب اسلامی را به یک گشودگی- برای عبور از ضعفهای تاریخی- می بیند- واین اوج تفکر یک متفکری است که تاریخ خ.درا میشناسد- دقیق است میتوان گفت صراطی است که اگر باقدم صدق دران گام زد به امت واحدجهانی خواهد رسید-دکتر فردید هم مثل اقای دکترزر شناس متوجه بود که ما دوران گذاریم- وعمل انقلابی بخشی از تفکری است که برای این عبور نیاز داریم هرچند گرفتار-# نئولیبرالیسم هستیم—نکته بسیار ارزشمندی که دکتر زرشناس متوجه است جایگاه بحرانی شدن فرهنگ غرب است- واین که در شرایط از نفس افتادن ان فرهنگ فضا رابرای بقیه ی -=تفکرات باز میشود- ایشان فرمودند-روشنفکری ازبدو تولددر تضاد  با دین بود( درغرب ودنباله روهای غرب)- درحالیکه درتاریکی بودن تصور میکردند در روشنادی هستند-در حالیکه از نظ ر اسلامی میتوان گفت روشنفکر کسی است که به حقیقت واقعا رسیده است روشنفکردینی با دیدگاه غربی- مفهومی پادوکسیکال است ونا صحیح است یعنی در درون اش تضاد است هم دینی است وهم ضد دینی است- درایران- نیزمانند اکثر کشورها- ظهور روشنفکری – با ورود نمایندگان غرب به کشورمان همراه بوده –و به هیچ وجه نتجه سیر تطور-تاریخی  خودنبوده است- دلیل اش این است سیر اسلامی ایجاب نمیکرد که سیر غربی وشرقی انرا طی کند چون دریک تمدن بسیار بالاتر بود- اگاهی بالاتری داشت  و وروشنفکر غربی لاجرم میبایست ازبسیاری از خط های قرمز اسلامی عبور کند- مثالی من بیاورم- کارگر درتزلر یعنی رعیت ودرحد حیوانات بود- زنان نقش درجه دو داشتند درخانه باشند وبچه بیاورند ومطیع مردان باشند ویا معشوقه شوندکمونیست امدان- تفریط را افراط  کرد- همه کار کارگران شدند وزنان درتمام شمغال مساوی با مردان بود نصف شوراها زنان بایدباشد نصف فرماندگان جنگی باید از زنان باشد- تصور میکردند این به این معنا است که زنان بامردان مساوی شدند- درک نمیکردند که مسئله هوش نیست هوش ها مساوی هستند همان طور استادمعزز حضرت ایت الله دکتر شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه واله والسلم فرموده است کدام زن با کدام مرد مورد سنجش واقع شود مسئله روحیات است که هرکدام- بهر کاری ساختند درطبقه مردان این تنوع دیده میشود درطبقه زنان هم این تنوع دیده میشود- نمونه بارز ان امریکا است امریکا دراوائل زنان به رشته پزشکی ومهندسی وحقوق دعوت میکردند وزنانهم اجابت میکردند با وجودانکه سخت به پزشکان محتاج بودند زنان کم کم از این شغلها فاصله گرفتند نه به خاطر مشکل بودن بلکه به خاطرروحیاتمثلا پرستاری قبول داشتند- امروزه باوجودانکه سخت تشویق مکینند که دکتر شوندبه رشته روانشناسی  هنر سیاست – ادیان – زبان وتعلیم وتربیت – ادبیات – شعر-یک سری رشته خاص علاقه  زیادنشان میدهند که هیچ کدام دال بران  که رشته ای  اسانی باشد نیسنتند- خداوندمنان برای اطمینان دادند فرمودند مادرحیوانات هم همین  سیاست اعمال کردیم- حال اقایان غربی از حیوانات میخواهند درس یابگیرند از اسلام عزیز-خیر-؟؟!- درانگلستان وامریکا وکلاغرب اخیرخانمها تا بچه های انها رشدکامل نکنند واردحوزه کاری بسیاری ازانان نمیشوند- درحالیکه کمپینهای زیادی خانمهاراتشویق میکند که بکاربرگردند- ومیگویندگول نخورید- درجه دو میشوید زمانی که درانگلستان شغل کم بود ومیخواستند زیراب خانم هارابزنند درباطن ودرظاهر تشویق بکار کنند- که دهان کمونیستهاراببندند- بسیاری قبول کردندکه تعلیمات اداره خانواده را ایدبگیرنند ویا شغال هائیکه درخانه انجام داد ویا پارت تایم یعنی موقت وساده باشد وکم کم دارند این مطلب را درک میکنند هنوز درالمان دختران که وارد رشتهای صنعتی میشوند- تشویقمیکنند که نشان میدهد زیادمورد علاقه خانمه نیستمثلا رشته تراش کاری یاد میگیرند- دراسلام نفقه که مر د مسئول او است بایدبه حدی کافی باشد که اولا فشاری زیاد به مردان نیاید ودرثانی خانمهای ایشان نیازی برای  کارکردن نداشته باشند- ولی متاسفانه دردنیا امروزه این چنین نیست زنان مجوبر هستندحداقل کمک خرجی ایجاد کنند- در اسلام میفرمیاد چون مرد زحمت پول دراوردن دارد وکاربیرن هم غالب سخت است درخانه جبران شود وترمیم شود وتامین شود وزنان بایداین نقش رابخوبی  ایفا کنند اگرهردو کار کنندچه کسی- ایننقش رابازی خواهدکرد؟ وخانواده روبه فرسودگی خواهد گذاشت که اثاراش حداق دربچه ها هویدا میشود واین بهمعنای درجه دوبودن زنان نیست- تغیرات شگرفی که امروزه در رسویه وچین رخ داد نشان ازهمین مسئله است که خیلی زود فرهنگ غربی گستره خودرا بخوبی نشان داد واین فرهنگ هم نقص های فراوان دارد کهکم کم خوداش را نشان-خواهد داد ودرستی دیناسلام مشخص خواهد شد-انشاالله


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است- هفتگی 9دی – یک رسانه بسیارخوبی بود ولی امروزه به  هشت صفحه بسنده کرده است واز هرشخصیت نوکی زده است- که جامع نیست ومردم را به تنبلی مطالعه عادت میدهد- خوب ایشان میتوانند سیدی پر کنند وبفروشند ویا از طریف فضای مجازی فروش داشته باشند که امروزه درمطبوعات – جهانی – بسیارمتداول شده است-در سایت مجازی این هفتگی –مقاله ای از جناب دکتر-محمد صالح فرگاه رحمت الله علیه درباره شخصیت ممتاز- حجت الاسلام- استاد علی صفائی –حائری رحمت الله علیه به خاطر سالروز  عروج ایشان بود- امروز من برای اولین بار فهمیدم که ایاشن حجت السلام بوده است- همه میگفتند ایشان یک فرد دانشگاهی است-؟؟!! البته اطلاعاتی درباره ایشان قبلا نمیدادند- وبانام مستعار – عین –صاد در زمان ما شناخته میشد که سبک کار ایشان حوزه ی نبود- به سبک دانشگاهی نزدیک تربود- کتاب های اسلامی به سبک جوان پسند وامروزی  بایک ادیبلت شفلف وروان ودبیرستانی نوشته میشد جالب بود وباز کتب های ایشان- من تاانجا که درشیراز بدست می امد تههیه کردم ولی مثلا کتاب- روش نقد را برای اولین بار دراین سایت خواندم- مامتاسفانه- زمانی – مکانی هستیم برخلاف غرب- من یک کتاب مرحوم دکتر شایگان که به فارسی خواندم وتمام شخصتهائی چه ایرانی وچه غربی  نام برده بود- پیدا کردم وبسیارمقاله ازانها دانلود کردم که متاسفانه اندکی را مطالعه کردم یکی از اسامی یک استادفلسفه سیاست غرب است- که ایشان دردودانشگاه درجه اول جهان تدریس داشته است ودریکی  از انها ریس مرکز تحقیقات فلسفه سیاسی بوده است وتمام کتب اش وبسیاری از مقالات که اجازه چاپ داشته است شخصا درسایت خود گذاشته است- درحدود دویست وپنجاه سایت درباره ایشان دوستان وشاگردان تهیه کردند- که براورد کردندتا پانصدها هم کم است- درخواست کردند که سایتها تخصصی باشدوحتی شاگردان ایشان تحقیقات خودرا که براساس-مکتب ایشان بوده است- ومکتب ایشان راهم بسط دادند درسایتها گذاشته اند- ولی ما- که ادعا میکینم- علم دوست هستیم- اهل تحقیقات هستیم اسلام درباره علم چنین میگوید وچنان میکنند- خارجیان  میفرمایند بیلان بدهید- بعدمی فرمیاند ما کمتراز شما باهوش هستیم ولی روشومابهتر از شما است وشما باهوش تر هستید وروش شما ضعیف تر ما است وماپس ازتحقیقات زیاد دباره مسلمان فهمیدیم که مشکل مال خود اسلام است صوفیان بی وبوخاصیت واحمق تحویل جامعه میدهد لذا این شخصیت ها که کمیاب هم متاسفانه هستند گرچه النقلاب سعی وافر کرده است نبیادبه این راحتی فراموش شوند وجامعه بهره فراوان از انان نبرد- ان شا الله- روش ما بایدتغیرا ت اسا سی کند وگرنه تاثیرات اسلام موقتی خواهدبود وغرب دوباره سربلند خواهدکرد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است  تفسیر سوره –یونس علیه السلام- مهمترین مشکل دین- شناخت جهان متافیزیکی است- یا جهان ماورای الطبیعت—این جهان از دوراه شناخت میشود- اول- از طریق عقل محض  درکارگاه عقل بدون کمک به خارج وجهان مادی  شناخته میشود- زیرا عقل میتواند برای تشخیص عقلانی معیارهائی دقیق عقلانی در معدن عقل کشف کند وبوسیله ان جهان متافیزیک را تبین وتشخیص دهد که مهمتریان موضوع جهان متافیزیکی – توحید ومعاد است که باعث درک نبوت-وامامت میشود وبدنبال ان درک اعجاز وکتب الهی است- راه دوم خصوصیاتی درماده کشف میکند که انهاهم صبغه متافیزیکی دارند مانند نظم وعلم وخواصی که برای انسان سودمند است وان موجودات را کاربردی میکند- نظم علم است درک خصوصیات موجودات مادی علم است ولی بخش کاربردی درک ان حکمت است- درلغت حکمت  به سیستم لگام اسب گفته میشود که دربر گیرنده میله ای باریک است کهدر دهان اسب قرار میگیرد وتوسربندی که بدوسر این میله اتصال دارد اسب را مهار میکند ویا راهنمائی میکند-ایات قران بخش اساسی ان درباره جهان متافیزیکی است وسپس علم وحکمت-مهارنفس  وشهوات وبکارانداختن عقل- ورفع مشکلات ورسیدن به نعمتها است لذا از امام صادق علیه السلام نقل شده است که سوره یونس انسان رابیدار میکند وازنادانی وجهالت دور میکند اگرخوب دقت کند- وروز قیامت از سوره مقربان است- سوره با –حروف- الف-لام- را استیک روز من کامپیتور دستکاری کردم- دیگر ارتباط با انترنت نمیگرفت وتمام دانش خودرابکاربردم- تا مجبور شدم از یک متخصص استفاه کنم ایشان بعداز انکه علم اشربکاربرد فرمودند شما این  کلیک بیخورا کرده اید واین مقداری طول میشکد ولی من فوت وفنی بلد هستم انراسریعا درست میکنم-  خداوندمنان همین حرف رامیخواهدبزند که ایشان فوت وفنی بلد است که کلمات سحرانگیز میشود وحکیمانه میشود ومیفرماید وقتیکه از قران صحبت میکنید بفرمائید ازان جناب متعالی است که حکیم است- زمانی یک عد ه ای سوادی زیادندارند فردی در میان انها نزد عالمی بوده است ومسئله برای اش روشن شده است میفرمایدان جناب چنین گفت- درباره قران هم چنین بگوید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم- نظریات شخصی است  تفسیر سوره –یونس علیه السلام- مهمترین مشکل دین- شناخت جهان متافیزیکی است- یا جهان ماورای الطبیعت—این جهان از دوراه شناخت میشود- اول- از طریق عقل محض  درکارگاه عقل بدون کمک به خارج وجهان مادی  شناخته میشود- زیرا عقل میتواند برای تشخیص عقلانی معیارهائی دقیق عقلانی در معدن عقل کشف کند وبوسیله ان جهان متافیزیک را تبین وتشخیص دهد که مهمتریان موضوع جهان متافیزیکی – توحید ومعاد است که باعث درک نبوت-وامامت میشود وبدنبال ان درک اعجاز وکتب الهی است- راه دوم خصوصیاتی درماده کشف میکند که انهاهم صبغه متافیزیکی دارند مانند نظم وعلم وخواصی که برای انسان سودمند است وان موجودات را کاربردی میکند- نظم علم است درک خصوصیات موجودات مادی علم است ولی بخش کاربردی درک ان حکمت است- درلغت حکمت  به سیستم لگام اسب گفته میشود که دربر گیرنده میله ای باریک است کهدر دهان اسب قرار میگیرد وتوسربندی که بدوسر این میله اتصال دارد اسب را مهار میکند ویا راهنمائی میکند-ایات قران بخش اساسی ان درباره جهان متافیزیکی است وسپس علم وحکمت-مهارنفس  وشهوات وبکارانداختن عقل- ورفع مشکلات ورسیدن به نعمتها است لذا از امام صادق علیه السلام نقل شده است که سوره یونس انسان رابیدار میکند وازنادانی وجهالت دور میکند اگرخوب دقت کند- وروز قیامت از سوره مقربان است- سوره با –حروف- الف-لام- را استیک روز من کامپیتور دستکاری کردم- دیگر ارتباط با انترنت نمیگرفت وتمام دانش خودرابکاربردم- تا مجبور شدم از یک متخصص استفاه کنم ایشان بعداز انکه علم اشربکاربرد فرمودند شما این  کلیک بیخورا کرده اید واین مقداری طول میشکد ولی من فوت وفنی بلد هستم انراسریعا درست میکنم-  خداوندمنان همین حرف رامیخواهدبزند که ایشان فوت وفنی بلد است که کلمات سحرانگیز میشود وحکیمانه میشود ومیفرماید وقتیکه از قران صحبت میکنید بفرمائید ازان جناب متعالی است که حکیم است- زمانی یک عد ه ای سوادی زیادندارند فردی در میان انها نزد عالمی بوده است ومسئله برای اش روشن شده است میفرمایدان جناب چنین گفت- درباره قران هم چنین بگوید-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-احادیث مقام رسالت العظمی عظیم رسول اکرم صلواته اله علیه واله وکرم-فرمودند- زیان رسانده به خود  وبه دیگران  ممنوع است—بلز فرمودند- زمانی فرا میرسد که امت- من چیزی بهنام=  ": بنگ= حشیش) استفاده میکنند—من از ازاین گروه بیزارم وانان از من دورند- همین امروز ترک کن- وجزو حزب ایشان باش-یا علی مدد –انشاالله غالبون- باز فرمودند-: کسی که کناه کشیدن –بنگ(بنج) را ناچیز بشمرد- کافر است=- شماسعی کند که ترک کنی ودربهشت بنگ طهورا بکشی—باز فرمودند-صلواته الله علیه واله والسلم خداوندمنان با قاضی است تا ان گاه که –به عمد ستم نکند- باز ان سرورکائنات – مقیم بهشت عدن- باخداوند کمتر از دوکمان فرمودند صلواته الله علیه واله والسلم-:هرکه در رفتار خود  به ایشان ستم نکند وبه گاه سخن- دروغ نگوید- ودروعده خود خلاف نیاورد- مردانگی اش کامل وعداالتش اشکار است- امریکا هم ستم میکند- وهم سخن دروغ میگوید- وهم دروعده خود خلاف میکند- نه مردانگی دارد ونه عدالت دارد ازمار خطرناک تر است- باز رفیق دوعالم خداوندمنان فرمودند –صلواته الله علیه واله والسلم-: انچه بر ای خودنمی پسندی-برای دیگران نیز مپسند—وان چه  برای خود دوست داری برای برادرت –هم- دوست بدار –تا  درقضاوت عادل باشی ودرعدالتت دادگر—باز پدر حضرت فاطمه سلام الله علیها- صلواته الله علیه واله والسلم- فرمودند—خداوند  دوستدارد-هرگاه کاری انجام میدهد—انرا درست- واستوار انجام دهد--=پس خراب کردن یک کار درست مورد غضب الهی است وانرا دوست ندارد- رسول اخرین الهی صلواته الله علیه واله والسلم فرمودند—وای به حال صنعت گران امت من—از این که درکار مردم امروز وفردا کنند—این شیوه درست معلمی است که هر امر خرد وبزرگ را درتمام ابعاد بیان کند-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در قضیه برجام- دمکراتها وهمین طور جمهوری خواهان-که در نگرانی از شرکت مردم درانتخابات مردم بودند وجبور به گفتن بعضی حقایق درباره سیاست واقتصاد امریکا وحقوق بشر بخصوص مشکلات زنان درامریکا وانگلستان مطرح میشد-برجام- سپر بلا کرده بودند- ومداوم انرا کش میدادنند تا اثبات کنند برای حقوق ومنافع غرب واسرائیل مته به خشاش میگذراند ومسائل مهمتر از مشکلات داخل وجود دارد ودرضمن قیمت نفت راتا انجا که میتوانند بالا نگه دارند- این سیاست دراغاز اختراع انگلیسی هابود- درخیلج فارس یک مشکلی چهار ساعت حل میشد ایجاد میکردند وانرا ده روز کش میدادند- تاصدای همسایگان  وجهانیان درمی  امد – ومذتها قیمت نفت گران- میشد وچیزی به ایران نمیدادند- وگاهی مسئله بیست روزه حل میشد دوماه طول میدادند- امروزه پیشرفت کردند- تعاریف واصول وارکان قراردادها بچسب غیرمنطقی میزنند- به اصطلاح غش در معامله رخ داده است وبقول یکمفسر در-بی بی سی- خیارغبن شده است یعنی گول خوردیم ومیتوانیم معامله را فسخ کنیم- در حقیقت یک قرارداد انیتی تبدی به یک قراردادمنافع ملی وحقوق بشر وسیاسی میشود- ودلیل این بود که امریکا درسیاست پرهیاهو وپرتبلیغات وپرطرفتار ازیک سیاست ارام ومنطقی وکم طرفدار شکست خورد- وجه خارجی خودرا تا حدی از دست دادسوعی میکرد وبا بندبازی سیاسی تاحدی انرا جبران کند- قران میفرماید ما با پرهیزگاران وعدالت خواهان هستم صبر وحوصله خودرا ولو زیرفشاری باشید از دست ندهید که این گروه سرانجام پیروز میشوند- وشیاطین خود خاموش کنند چراغ خود خواهند شد- وبقول حضرت ایت الله مرحوم فلسفی رحمت الله علیه که حضرت ایت الله العظمی بروجردی- رحمت الله علیه که ایشان راخواسته بود که میدانید –کهمن زیر فشاری سنگینی هستم که دانشگاه تهران تعطیل کنم واین کارا به شمامیخواهم محول کنم- حضرت ایت اله فلسفی فرموده بودند من درجریان هستم اما رژِیم حرف اش- تمام شده است وحرف تازه ای ندارد وبرهمین مطالب مداوم تکیه میکنند ومردم بیشتر حقایق را درک خواهند کرد وماهم بیکارنیستیم ولو حرکت به سمت اسلام بسیار کند است ولی اینده ازان ما است اینرا اطمینان داشته باشیم حال تنها محوری ذکه روین مانور میدهد دانشگاه  ها است مدت کوتاهی میتواند مانور دهد ولی به زودی انجاهم روشن میشوند واگر ذرب داشگاه الان ببندیم برای مدتی ورق به نفع انها خواهد چرخید تا دانشگاهیان مطلع شوند ومتوجه شودند اجازه بدهیدبه همین روش پیش برویم- ایشان فرمودند من حرفهای کارشناسی-شما راقبول دارم-نبیادکاری کرد که اب به اسیاب طرف مقابل ریخته شود که رهبرمعزز امروزه هم سبک مبارزه وهم محتوای مبارزه-مورد توجه نیروهای رادیکا ل شده است- ودشمن منتظر است خطائی از ما سربزند تاسند وگواه مطالب کذب انهاشود- جنگ نفتکش را انگلیسی درجنگ با عراق راه انداخت که نفت گران شود وچون فهمدند بالاخره ایران قادرخواهدنفت بفروشد نفت را ارزان کردند- این مکر الهی بود انهابه مراتب عظیم تراز ما ضرر کردند که قابل  تصور نیست- وبعدذمجبورشدند کهنفت گران کنند  جناب اقای موگابه-فرمودندبی لیاقتی وبی قکری غربیان درمسئله نفت برجهانیان مشخص- وانها میخواهند برنامه هایغلط خودربرما تحمیل کنندتاجهانیان وملتهای خودشان تصور کنندکه نبوغ عالم هستند-درنتجه اختلاف وتضاد درغرب  باهم وباشرق هیچگاه درطول تاریخ این اندازه نبوده است- امید است ازاین خان به سلامت عبور کنیم ویکورق زرین بر فرهنگ وتمدن ما اضافه شود-انشاالله-


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-در قضیه برجام- دمکراتها وهمین طور جمهوری خواهان-که در نگرانی از شرکت مردم درانتخابات مردم بودند وجبور به گفتن بعضی حقایق درباره سیاست واقتصاد امریکا وحقوق بشر بخصوص مشکلات زنان درامریکا وانگلستان مطرح میشد-برجام- سپر بلا کرده بودند- ومداوم انرا کش میدادنند تا اثبات کنند برای حقوق ومنافع غرب واسرائیل مته به خشاش میگذراند ومسائل مهمتر از مشکلات داخل وجود دارد ودرضمن قیمت نفت راتا انجا که میتوانند بالا نگه دارند- این سیاست دراغاز اختراع انگلیسی هابود- درخیلج فارس یک مشکلی چهار ساعت حل میشد ایجاد میکردند وانرا ده روز کش میدادند- تاصدای همسایگان  وجهانیان درمی  امد – ومذتها قیمت نفت گران- میشد وچیزی به ایران نمیدادند- وگاهی مسئله بیست روزه حل میشد دوماه طول میدادند- امروزه پیشرفت کردند- تعاریف واصول وارکان قراردادها بچسب غیرمنطقی میزنند- به اصطلاح غش در معامله رخ داده است وبقول یکمفسر در-بی بی سی- خیارغبن شده است یعنی گول خوردیم ومیتوانیم معامله را فسخ کنیم- در حقیقت یک قرارداد انیتی تبدی به یک قراردادمنافع ملی وحقوق بشر وسیاسی میشود- ودلیل این بود که امریکا درسیاست پرهیاهو وپرتبلیغات وپرطرفتار ازیک سیاست ارام ومنطقی وکم طرفدار شکست خورد- وجه خارجی خودرا تا حدی از دست دادسوعی میکرد وبا بندبازی سیاسی تاحدی انرا جبران کند- قران میفرماید ما با پرهیزگاران وعدالت خواهان هستم صبر وحوصله خودرا ولو زیرفشاری باشید از دست ندهید که این گروه سرانجام پیروز میشوند- وشیاطین خود خاموش کنند چراغ خود خواهند شد- وبقول حضرت ایت الله مرحوم فلسفی رحمت الله علیه که حضرت ایت الله العظمی بروجردی- رحمت الله علیه که ایشان راخواسته بود که میدانید –کهمن زیر فشاری سنگینی هستم که دانشگاه تهران تعطیل کنم واین کارا به شمامیخواهم محول کنم- حضرت ایت اله فلسفی فرموده بودند من درجریان هستم اما رژِیم حرف اش- تمام شده است وحرف تازه ای ندارد وبرهمین مطالب مداوم تکیه میکنند ومردم بیشتر حقایق را درک خواهند کرد وماهم بیکارنیستیم ولو حرکت به سمت اسلام بسیار کند است ولی اینده ازان ما است اینرا اطمینان داشته باشیم حال تنها محوری ذکه روین مانور میدهد دانشگاه  ها است مدت کوتاهی میتواند مانور دهد ولی به زودی انجاهم روشن میشوند واگر ذرب داشگاه الان ببندیم برای مدتی ورق به نفع انها خواهد چرخید تا دانشگاهیان مطلع شوند ومتوجه شودند اجازه بدهیدبه همین روش پیش برویم- ایشان فرمودند من حرفهای کارشناسی-شما راقبول دارم-نبیادکاری کرد که اب به اسیاب طرف مقابل ریخته شود که رهبرمعزز امروزه هم سبک مبارزه وهم محتوای مبارزه-مورد توجه نیروهای رادیکا ل شده است- ودشمن منتظر است خطائی از ما سربزند تاسند وگواه مطالب کذب انهاشود- جنگ نفتکش را انگلیسی درجنگ با عراق راه انداخت که نفت گران شود وچون فهمدند بالاخره ایران قادرخواهدنفت بفروشد نفت را ارزان کردند- این مکر الهی بود انهابه مراتب عظیم تراز ما ضرر کردند که قابل  تصور نیست- وبعدذمجبورشدند کهنفت گران کنند  جناب اقای موگابه-فرمودندبی لیاقتی وبی قکری غربیان درمسئله نفت برجهانیان مشخص- وانها میخواهند برنامه هایغلط خودربرما تحمیل کنندتاجهانیان وملتهای خودشان تصور کنندکه نبوغ عالم هستند-درنتجه اختلاف وتضاد درغرب  باهم وباشرق هیچگاه درطول تاریخ این اندازه نبوده است- امید است ازاین خان به سلامت عبور کنیم ویکورق زرین بر فرهنگ وتمدن ما اضافه شود-انشاالله-


ارسال شده در توسط علی
<      1   2   3   4   5   >>   >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99