سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خونِ جوشانِ امام حسین علیه السلام

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است- من در  سایت های  سیاسی- مهم روسیه تنها شخصیت که منتقد تیرین در سطح سیاسی  ودر سطح بالای اسلامی ناب برعلیه غرب  جناب اقای دکتر محمود احودی نژاد است عجیب است شهرت دارد ما ایرانیان- خوش پیشواز وبد بدرقه هستیم وتکمام شخصیت های خودرا خودمان برتر از دیگران لجن مال میکنیم- این سنت باید تغیر کند- اصل این سنت انگلیسی  ها به رضاشاه یاد داده بودند- زمانی که من دنشجو در دانشگاه شیراز بودم- مرحوم مسعود فراز ازانگلستان ایران امد  واستادشد کسی ایشان راتحویل نمیگرفت- من با ایشان گرم گرفتم بعداز ظهر بعداز تعطیل شدن باهم به یکجا یا رستوران میرفتیم-صحبت میکردیم - صحبت  از تقی زاده به میان امد-  ومن گفتم که ایشان به نظر شما چگونه  سیاست مداری است- ایشان فرمودند- تقی زاده درلندن  به گفت – فلانی نگاه کن چه بیسواد هادی  درلندن  سفیر  ورای زن فرهنگی شدند ویک دهم ما معلومات ندارند وعجیب است پگس از مدتی این خنک ها متوجه مسائل میشوند ولی من بچه روستا هستم- گلیم خودم رابیرون میکشم که تا زمانی که من درلند ن بودم- شعار بچه بود- یکی دانشجوی نخبه ایران بورس دانشگاه- دریک جلسه بسیارخصوصی الیت های دانشگاه همه  انگلیسی از شاه انتقاد کرده بود ه است به تهران می اید به ایشان میگوید ما نیازی به شمانداریم گفته بوده است پس من چه بکنم فرموده بودند به شما یک وام کم بهره میدهیم وشما برو چلوکبابی یزن ایشان به انگلستان  باز گشته بود ولی تجربه نشان داده بود که هرکس با امریکا وانگلستان سر سری داشته باشدفقط شعار همبدهد بقول اطرافیان رضاشاه با ایشان کاری نمیشود کرد چون دم اش کلفت است واز این تاکتیک میگفتندبایداستفاده به نفع مردم کرد که چناب اقای تقی زاده کرده است و وماهای پانز ده پوند از سفیر میگرفت وانگلستان برای ایشان  جلستات سخنرانی درباره اسلام در هنودستان وفرانسه غیره تهیه میکردومقالات ایشان رامیخرید  وبه کرات دربی بی سی- ازان استفاده میشد- رضا شاه متوجه شد- که ایشان کمی خودسر است- در ان زمان بعداز دسال سفیر عوض میشد وجرئت نداشتند دلیل اش رابگویند ویا میخواستند سیاست رعب را ایجاد کنند مگفتن شما اشتباه فاحش کردی  ایشان  دلیل میخواست- به رضا شاه میگفتند رضا شاه سخت عصبی میشد که از ما دلیل میخواهد از وزرات امور خارجه ایشان را اخراج کنید؟؟!! ولذا گفته بود یک کسی همسطح ایشان انتخاب کنید وایشان را اخراج کنید گفته بودند قربان دم ایشان کلفت است- تاحدی اوائل نسبت به اقای  دتر روحانی عزیز رحمت الله علیه روی خوش نشان دادند به خاطر انکه بود که جناب دکتر محمد احمدی نژاد کنار رفت وحال دارند دم خودرا کلفت میکنند خالدبن ولید حتی اگر میخواست باغرب درگیر شود درخواب هم نمیدید که همطراز ایشان باشد که  عنوان اش شمشیر اسلام؟؟ است درحالیکه شمشیر خوداش بود- زمانی اقای دکتر محمد احمدی نژاد به عربستان رفت اقای پادشاه عبدالله ایشان کنار دستخوداش نشاند ومیخندید میدانست کهجوابی برعلیه ایشان درچنته ندارد وگرنه زورخوداش را میزد ایشان من فردی منصف میبینم وبی خودنبودلقب مالک اشتر رهبریت دادشد وایشان اگر مشکلاتی دارد قابل رفع است – امید است الیت های ما مایوس نشوند اخیرا درچگ گفتهاند تمام رهبران بزرگ را ضربه زدید- وحال یک پدر بزرگ- برای ملت نداریم 


ارسال شده در توسط علی

بسم  الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی  است- من در  سایت های  سیاسی- مهم روسیه تنها شخصیت که منتقد تیرین در سطح سیاسی  ودر سطح بالای اسلامی ناب برعلیه غرب  جناب اقای دکتر محمود احودی نژاد است عجیب است شهرت دارد ما ایرانیان- خوش پیشواز وبد بدرقه هستیم وتکمام شخصیت های خودرا خودمان برتر از دیگران لجن مال میکنیم- این سنت باید تغیر کند- اصل این سنت انگلیسی  ها به رضاشاه یاد داده بودند- زمانی که من دنشجو در دانشگاه شیراز بودم- مرحوم مسعود فراز ازانگلستان ایران امد  واستادشد کسی ایشان راتحویل نمیگرفت- من با ایشان گرم گرفتم بعداز ظهر بعداز تعطیل شدن باهم به یکجا یا رستوران میرفتیم-صحبت میکردیم - صحبت  از تقی زاده به میان امد-  ومن گفتم که ایشان به نظر شما چگونه  سیاست مداری است- ایشان فرمودند- تقی زاده درلندن  به گفت – فلانی نگاه کن چه بیسواد هادی  درلندن  سفیر  ورای زن فرهنگی شدند ویک دهم ما معلومات ندارند وعجیب است پگس از مدتی این خنک ها متوجه مسائل میشوند ولی من بچه روستا هستم- گلیم خودم رابیرون میکشم که تا زمانی که من درلند ن بودم- شعار بچه بود- یکی دانشجوی نخبه ایران بورس دانشگاه- دریک جلسه بسیارخصوصی الیت های دانشگاه همه  انگلیسی از شاه انتقاد کرده بود ه است به تهران می اید به ایشان میگوید ما نیازی به شمانداریم گفته بوده است پس من چه بکنم فرموده بودند به شما یک وام کم بهره میدهیم وشما برو چلوکبابی یزن ایشان به انگلستان  باز گشته بود ولی تجربه نشان داده بود که هرکس با امریکا وانگلستان سر سری داشته باشدفقط شعار همبدهد بقول اطرافیان رضاشاه با ایشان کاری نمیشود کرد چون دم اش کلفت است واز این تاکتیک میگفتندبایداستفاده به نفع مردم کرد که چناب اقای تقی زاده کرده است و وماهای پانز ده پوند از سفیر میگرفت وانگلستان برای ایشان  جلستات سخنرانی درباره اسلام در هنودستان وفرانسه غیره تهیه میکردومقالات ایشان رامیخرید  وبه کرات دربی بی سی- ازان استفاده میشد- رضا شاه متوجه شد- که ایشان کمی خودسر است- در ان زمان بعداز دسال سفیر عوض میشد وجرئت نداشتند دلیل اش رابگویند ویا میخواستند سیاست رعب را ایجاد کنند مگفتن شما اشتباه فاحش کردی  ایشان  دلیل میخواست- به رضا شاه میگفتند رضا شاه سخت عصبی میشد که از ما دلیل میخواهد از وزرات امور خارجه ایشان را اخراج کنید؟؟!! ولذا گفته بود یک کسی همسطح ایشان انتخاب کنید وایشان را اخراج کنید گفته بودند قربان دم ایشان کلفت است- تاحدی اوائل نسبت به اقای  دتر روحانی عزیز رحمت الله علیه روی خوش نشان دادند به خاطر انکه بود که جناب دکتر محمد احمدی نژاد کنار رفت وحال دارند دم خودرا کلفت میکنند خالدبن ولید حتی اگر میخواست باغرب درگیر شود درخواب هم نمیدید که همطراز ایشان باشد که  عنوان اش شمشیر اسلام؟؟ است درحالیکه شمشیر خوداش بود- زمانی اقای دکتر محمد احمدی نژاد به عربستان رفت اقای پادشاه عبدالله ایشان کنار دستخوداش نشاند ومیخندید میدانست کهجوابی برعلیه ایشان درچنته ندارد وگرنه زورخوداش را میزد ایشان من فردی منصف میبینم وبی خودنبودلقب مالک اشتر رهبریت دادشد وایشان اگر مشکلاتی دارد قابل رفع است – امید است الیت های ما مایوس نشوند اخیرا درچگ گفتهاند تمام رهبران بزرگ را ضربه زدید- وحال یک پدر بزرگ- برای ملت نداریم 


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یوم الله –نظریات شخصی است با الهاماز نظریات اقای- جان –نورث- یوم  الله- یعنی روز خداوندمنان یعنی روزی که نوبت خداوند مناناست که صحبتی بکنند ویا فعلی رابرای انسان میخواهند انجام دهند  شرح دهند- جامعه بشری- غالبا نمیخواهد بیدار شود- .یک کار جدید وفکر جدید پیداکند که برخلاف معمول وفرهنگ او است ونمی طلبد که به او بگویند تو روش زندگانی بهتر را بلد نیستی- چون دیدگاه غلطی به زندگانی وحقایق دارد-درحالیکه –ما باید- مشتاق باشیم که ازاین وضع موجود به وضع بهتری هدایت شویم-!!- اگر خدواند منان بگوید –امروز روزمن است – به دیدگاه من وبینات من وافعالی که من میطلبم-گوش کن- زوز خداوند درحقیقت یک روز فرح بخشی است که خداوندمنان شربتی رابه شما میچشاند- به همین دلیل است  حضرت مسیح علیه اسلام وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-مدتی به کادر سازی دست میزنند و وتبلیغ وتبشیر عمومی ندارند!!تا مردم رابیدار ومتوجه ایام الله کنند- یوم الله روزی است انسان اندوخته های بسیار گرانبها خواهد داشت- روز رحمت وروز اقتدار خواهد بود- وطرح الهی وارد زندگانی انسان میشود- در این روز انتظار است که انسان قاطی باخداوند منان شود- پایه شود- البته بیاناتی- مانند روابط دوستانه ویاعاشق ومعشوق یا پدر وفرزند ومانن ندانها بادرک خوب شاید بی اشکال باشد ولی برای اذهان ضعیف زیاد مطلئب نیست  حدنهایت عشق عبدشدن است –اوج  کمال باکسی عبد ومولا بودن است- که فرد باتمام قوا باتمام روح با کسی ارتباط پیدا میکند ودر نتجه  طرح زنگانی خودرا از مولای خود میگیرد وتابع محض مولا میشود-از ان روز  مانند کسی  تا به حال دوای غلط استعمال میکرده است- وحال به داروی درست رسیده است-میباشد- در  نسخه پیچی الهی خواهدبود- لذا ما باید منتظر روز الهی باشیم- ودر حقیقت از اسو ه های دیگر وغیرالهی جدا شویم- در واقع مادیگران  را پرستش میکردیم- وما درضمن حقیقت پرستش را درک نمیکردیم- چه چالشی نیازمند است که انسان وارد این حوزه کند- وبفهمد امروز خداوندمنان ازما چه چه چیزی میخواهد درحقیقت مامنتظر ان فردی هستیبم که این پیام رابدرستی برای ما بیاورد-منجی الهی!!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-یوم الله –نظریات شخصی است با الهاماز نظریات اقای- جان –نورث- یوم  الله- یعنی روز خداوندمنان یعنی روزی که نوبت خداوند مناناست که صحبتی بکنند ویا فعلی رابرای انسان میخواهند انجام دهند  شرح دهند- جامعه بشری- غالبا نمیخواهد بیدار شود- .یک کار جدید وفکر جدید پیداکند که برخلاف معمول وفرهنگ او است ونمی طلبد که به او بگویند تو روش زندگانی بهتر را بلد نیستی- چون دیدگاه غلطی به زندگانی وحقایق دارد-درحالیکه –ما باید- مشتاق باشیم که ازاین وضع موجود به وضع بهتری هدایت شویم-!!- اگر خدواند منان بگوید –امروز روزمن است – به دیدگاه من وبینات من وافعالی که من میطلبم-گوش کن- زوز خداوند درحقیقت یک روز فرح بخشی است که خداوندمنان شربتی رابه شما میچشاند- به همین دلیل است  حضرت مسیح علیه اسلام وپیامبر اکرم صلواته الله علیه واله والسلم-مدتی به کادر سازی دست میزنند و وتبلیغ وتبشیر عمومی ندارند!!تا مردم رابیدار ومتوجه ایام الله کنند- یوم الله روزی است انسان اندوخته های بسیار گرانبها خواهد داشت- روز رحمت وروز اقتدار خواهد بود- وطرح الهی وارد زندگانی انسان میشود- در این روز انتظار است که انسان قاطی باخداوند منان شود- پایه شود- البته بیاناتی- مانند روابط دوستانه ویاعاشق ومعشوق یا پدر وفرزند ومانن ندانها بادرک خوب شاید بی اشکال باشد ولی برای اذهان ضعیف زیاد مطلئب نیست  حدنهایت عشق عبدشدن است –اوج  کمال باکسی عبد ومولا بودن است- که فرد باتمام قوا باتمام روح با کسی ارتباط پیدا میکند ودر نتجه  طرح زنگانی خودرا از مولای خود میگیرد وتابع محض مولا میشود-از ان روز  مانند کسی  تا به حال دوای غلط استعمال میکرده است- وحال به داروی درست رسیده است-میباشد- در  نسخه پیچی الهی خواهدبود- لذا ما باید منتظر روز الهی باشیم- ودر حقیقت از اسو ه های دیگر وغیرالهی جدا شویم- در واقع مادیگران  را پرستش میکردیم- وما درضمن حقیقت پرستش را درک نمیکردیم- چه چالشی نیازمند است که انسان وارد این حوزه کند- وبفهمد امروز خداوندمنان ازما چه چه چیزی میخواهد درحقیقت مامنتظر ان فردی هستیبم که این پیام رابدرستی برای ما بیاورد-منجی الهی!!!


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- این ایده من را تحریک کرد- که اسلام در کشور های غیر مسلمان نگاهی به انها داشته باشم-در گوگل درجدول ها پیش فرض ترکیه بود خوب الحمدالله شیعیان کمی رو امدند- بدنبال به روسیه رفتم کتابهای اسلام در روسیه- بیشتر مال غرب بود بخصوص دانشگاه هاروارد  چه در زما ن تزار وجه حال وچه دراینده- یککتاب البته بزبان انگلیسی یک روسی نوشته بود ویکی هم دانشگاه مرکزی اروپا –در بوداپست ویک سری تحقیقات  توسط کشورهای قفقازیه انجام داده بودند که خیلی جالب بود که تا سال 30 چهل درصد ارتش مسکو مسلمانان خواهد بود ودرپنچاه اکثریت مذهبی در مسکو مسلمانان خواهند بود علت ان فرار مسلمانان از قفقاز است یعنی زمانی که به ظاهر مسلمان شدن جامعه میخواهد به مسکو فرار کند- این بعلت کمی مسائل مادی نیست بعلت مسائل فرهنگی- سیاسی غیره است اگر درکشورهای اسلامی فرهنگ ومعنویت اسلامی جاری باشد هیچ کس ابعاد دیگرا ترجیح نمیدهد جاذبه واقعی  بقول خارجی کارازماتیک دارد – از حضرت علی علیه السلام در مکاسب است- پرسیدند این همه شما بخودتان سختگیری سخت میکنید وشماهم مثل ما یک انسان هستید فرمودند میترسم سختگیری حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برخود کرد من نکنم ودرقیامت با ایشان فاصله داشته باشم ویا شخص دیگر ی قرار بگیرد مثلا حضرت ابوذر علیه السلام این کارازماتیک- اسلامی است-در حوزه محمودیهکه زیرنظر مرحوم استادمعززحضرت ایت الله زبر جد  رحمت االه علیه اداره میشد یک طلبه جوانی که از دیپلم وارد حوزه شدهبود دوسالی بود که درس میخواند- بقول خارجی ایشان سه-تا-هابی- هرعملی که انسان منباب- تفنن ویا اضلفه برسازمان یابگیرد  به ان –هابی- گفته میشود  اولی شناخت شخصیت –اما رضا علیه السلام- دومی روضه های معروف حفظ میکرد وازدرون انها یک روضه بیرن میکشید وکتب فن بیان راهم خریده بود ومداوم در روی ضبط صوت میخواند ومنرادعوت میکرد که اظهارنظر کنم وبه من میفرمودندمقداری مطلب روضه حفظ کند- که اگر جائی دعوتی از شما شد بی مایه نباشی- سوم جمع اوری- احادیثی- که مورا بربدن انسان سیخ میکند-لرزه بر بدن میاندازد هشتادجمع کردهبود –ایشان فرمودن من زمانی به چهل تا رسیدم خواستم انرا رها کنم- یکمرضی گرفتم هرچه دکتر رفتم خوب نشد بعد تمام دوارا کنار گذاشتم وشربت به لیمو که برای ما اورده بودندکه گفتند شایداین مضر باشدخوردم وبکار ادامه دادم خیلی زود خوب شدم- دوتا حدیث من نقل میکنم- حضرت رسول اکرم صلوالته علیه واله والسلم-فرمودند انچه برای خود میپسندی – برای دیگران هم بپسند ومنفی ان-ئبه این مگویند –انصاف-واگر برای دیگرا خوب انجام دهد ودیگران قدر نشانسند وبرای ایشان کاری نکنند- به ان میگویند-جوانمردی واگربرعکس عمل کنند به ان میگویند- و-.ایشان خوب عمل کند-به- ان ایثار  میگویند- اگر کسی چنین کند خداوندمنان ایمان اورا واژگون میکند وکسی را براو مسلط میکند که مانندخوداش با اورفتار کند وهرچه دعا کند مستجاب نشود ومگر طبق اصل دائمی  توبه نصوح وجبران کند  واژگون وارد جهنم میشود- دومی دراخرالزمان یعنی هم اکنون بعضی ازمسلمانان-زکات وخمس وهرچه درباره اسلام لازم که بایدهزینه کنند-غرامت میدادند ویا هزینه نمی کند ویاانرا غرامت میدادند- اینفردهم ایمانش واژگون میشود وکسی خداوندمنان برا وچیره میکندکه ازاو غرامت میگیرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- این ایده من را تحریک کرد- که اسلام در کشور های غیر مسلمان نگاهی به انها داشته باشم-در گوگل درجدول ها پیش فرض ترکیه بود خوب الحمدالله شیعیان کمی رو امدند- بدنبال به روسیه رفتم کتابهای اسلام در روسیه- بیشتر مال غرب بود بخصوص دانشگاه هاروارد  چه در زما ن تزار وجه حال وچه دراینده- یککتاب البته بزبان انگلیسی یک روسی نوشته بود ویکی هم دانشگاه مرکزی اروپا –در بوداپست ویک سری تحقیقات  توسط کشورهای قفقازیه انجام داده بودند که خیلی جالب بود که تا سال 30 چهل درصد ارتش مسکو مسلمانان خواهد بود ودرپنچاه اکثریت مذهبی در مسکو مسلمانان خواهند بود علت ان فرار مسلمانان از قفقاز است یعنی زمانی که به ظاهر مسلمان شدن جامعه میخواهد به مسکو فرار کند- این بعلت کمی مسائل مادی نیست بعلت مسائل فرهنگی- سیاسی غیره است اگر درکشورهای اسلامی فرهنگ ومعنویت اسلامی جاری باشد هیچ کس ابعاد دیگرا ترجیح نمیدهد جاذبه واقعی  بقول خارجی کارازماتیک دارد – از حضرت علی علیه السلام در مکاسب است- پرسیدند این همه شما بخودتان سختگیری سخت میکنید وشماهم مثل ما یک انسان هستید فرمودند میترسم سختگیری حضرت رسول اکرم صلواته الله علیه واله والسلم برخود کرد من نکنم ودرقیامت با ایشان فاصله داشته باشم ویا شخص دیگر ی قرار بگیرد مثلا حضرت ابوذر علیه السلام این کارازماتیک- اسلامی است-در حوزه محمودیهکه زیرنظر مرحوم استادمعززحضرت ایت الله زبر جد  رحمت االه علیه اداره میشد یک طلبه جوانی که از دیپلم وارد حوزه شدهبود دوسالی بود که درس میخواند- بقول خارجی ایشان سه-تا-هابی- هرعملی که انسان منباب- تفنن ویا اضلفه برسازمان یابگیرد  به ان –هابی- گفته میشود  اولی شناخت شخصیت –اما رضا علیه السلام- دومی روضه های معروف حفظ میکرد وازدرون انها یک روضه بیرن میکشید وکتب فن بیان راهم خریده بود ومداوم در روی ضبط صوت میخواند ومنرادعوت میکرد که اظهارنظر کنم وبه من میفرمودندمقداری مطلب روضه حفظ کند- که اگر جائی دعوتی از شما شد بی مایه نباشی- سوم جمع اوری- احادیثی- که مورا بربدن انسان سیخ میکند-لرزه بر بدن میاندازد هشتادجمع کردهبود –ایشان فرمودن من زمانی به چهل تا رسیدم خواستم انرا رها کنم- یکمرضی گرفتم هرچه دکتر رفتم خوب نشد بعد تمام دوارا کنار گذاشتم وشربت به لیمو که برای ما اورده بودندکه گفتند شایداین مضر باشدخوردم وبکار ادامه دادم خیلی زود خوب شدم- دوتا حدیث من نقل میکنم- حضرت رسول اکرم صلوالته علیه واله والسلم-فرمودند انچه برای خود میپسندی – برای دیگران هم بپسند ومنفی ان-ئبه این مگویند –انصاف-واگر برای دیگرا خوب انجام دهد ودیگران قدر نشانسند وبرای ایشان کاری نکنند- به ان میگویند-جوانمردی واگربرعکس عمل کنند به ان میگویند- و-.ایشان خوب عمل کند-به- ان ایثار  میگویند- اگر کسی چنین کند خداوندمنان ایمان اورا واژگون میکند وکسی را براو مسلط میکند که مانندخوداش با اورفتار کند وهرچه دعا کند مستجاب نشود ومگر طبق اصل دائمی  توبه نصوح وجبران کند  واژگون وارد جهنم میشود- دومی دراخرالزمان یعنی هم اکنون بعضی ازمسلمانان-زکات وخمس وهرچه درباره اسلام لازم که بایدهزینه کنند-غرامت میدادند ویا هزینه نمی کند ویاانرا غرامت میدادند- اینفردهم ایمانش واژگون میشود وکسی خداوندمنان برا وچیره میکندکه ازاو غرامت میگیرد-ادامه دارد


ارسال شده در توسط علی

بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-بحث علمی بودن مارکسیسم – اگر مقوله علم درذهن مادی باشد که از نظر مارکسیسم این چنین است علم بصورت ماده بعلاوه انرژی- درسلول های عصبی ذخیره میشود—اگر این خصوصیات-این ذخیره را ثابت فرض کنیم- یعنی واحد انرژِ وماده که اتم باشد ثابت باشد- دراین ذخیره تغیرات عمدهای رخ نمیدهد ولی زمانی که ذخیره به جرکت به سمت سلولهای ادراک حرکت میکند اثرخود میگذارد واز مغز خارج میشود- که این امر با قضایای فلسفه مارکسیستی درتضاد است- ولی اگر در داخل اتم وانرژیتغیراتذاتی رخ میدهد که طبق گفته اقای مارکس درهرجز ماده تغیرات دیالکتیکی رخ میدهد مسئله فرق میکند اتم ازسه بخش درست شده است نیروی مثبت پروتون- نیروی خنثی نوترون ونیروی منفی الکترون- پس دیالکتیک باید سه حالت رادرنظر بگیردنه دوحالت را- ازاین سه قسمت تغیرات ذاتی وتغیرات تعاملی بین حداقل دوقطب بوجودامده درهر جز وتاثیرات خارج ذاتی روی سیر دیالکتیکی رابوجود میاورد یعنی تز وانتی تز که نتجهان سنتز است درهر جز رخ میدهد که ذاتی است وتاثیربین اجزائی هم ان بین ذرات اتمی ودیگراتمها هم رخ میدد-حال هرکسی برای خود – یک اسم دارد ویک شناخت حضوری ازخود دارد اگکر این تغیرات انجام دهد باید اسم اش تغیر کند- ون شناخت حضوری هم تغیر کند پس چرا رخ نمیدهد؟؟!!- درمورد جامعه شناسی که جناب اقای مارکس بهترین اثر خودرا که دارای نتجه وتاثیرات زیادی شد رامورد توجه قرار میدهیم- اقای مارکس معتقد است روند تاریخ- بخصوص سیر سلوک تاریخ اروپا- بخوبی رشون کرده است ملا واشراف هیچگاه زیر دستان خودرا مساوی باخود نمیانگارند- وچون حالت استکباری دارند برای انها ارزش زیادی قائل نیستند جز انکه خدمه وکارگرانان باشند وسیاست وبرنامه ریزی اقتصادی وسکان سیاست واقتصاد ورا همیشه در دست دارند ودیگران استثمار واستضعاف میکنند ممکن است که حتی مهندس شوند ولی هیچگاه وارد قشر وطبقه ملا واشراف نخواهند شد وهمیشه بایدمطیع صاحبان ثروت وقدرت که از اشراف وملا هستند باشند- مگرانکه یک انقلاب کارگری کنند وقدرت ومنابع ثروت را ازدست انان بیرون اورند- این یک واقعیتی است که مذهب هم بران همیشه انگشت گذاشته است – وانبیا اعظام علیه السلام اجمعین برای شکست این سد سکندر تلاش زیادی کرده اند وخداوندمنان درقران میفرماید ما- اوضاع واحوال-که نشانه همه ابعاد است مداوم دریک گردش علمی تغیر ایجاد میکینم- که این نان یک نواخت پخته شود وهمه ازمایش یکسان داشته باشند- اما خصوصیات- این سیستم- بدین نحو است درهرموردی که نیاز است مثلا رنگ پارچه هادرقریه ای که میایل باشد یک شورا از طرف مردم انتخاب میشود ونظر مردم را برست میاورد- ودرتمام ابعاد کار میکند یک طرحی را ارائه میدهد این طرح باید مداوم تصحیح شود تا ناب گردد وسپس انرا به شورا ی بالاتر کهدر زیزمجوعه ان است داده میشود باز انجا بحث میشود به همین طریق به مجلس میرسد چناچه تصویب شد انزمان شورای صدر عالی حزب نظر میدهد وسپس ازبالا به پایئن دستور داده میشود که این طرح عملی شود- لذا ازادی است ومردم سالاری هم است وحزب درخدمت مردم هم است دیکتاتوری کارگی درمقابل دیکتاتوری سرمیایه داری است تازمانی که احساس خطر میشود این دیکتاتوری بایدباشد که بیشتر اشاره به لومپن های یعنی خرابکاران داخلی دارد تا خارجی امادرعمل برعکس شد حزب موسسات تحقیقی درست کرد خودش برید وخوداش دوخت وبهیک همتهمنگی رسیدن کاری بس دشوار شد برای انکه کلاف از دست دولت خارج نشودتا مدتی گفته شد به این سبک رفتار میشود ولی پس از مدتی ان شکوفائی لازم متوقف شد مسئله نظامیو سیاست خارجی درگروه حزب واقع شد واین امر نتیاج خوبی را بوجودنیاورد وختلافات درون حزبی را به ناچار ایجاد کرد تا کلید بایگان شدن اش درافغانستان فراهم ساخت حزب دقیقا دچار افراط وتفریط شد ومداوم انرا علمی قلم داد کرد


ارسال شده در توسط علی
<   <<   6   7   8   9      >

بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
آبان 94
آذر 94
دی 94
بهمن 94
اسفند 94
فروردین 95
اردیبهشت 95
خرداد 95
تیر 95
مرداد 95
شهریور 95
مهر 95
آبان 95
آذر 95
دی 95
بهمن 95
اسفند 95
فروردین 96
اردیبهشت 96
خرداد 96
تیر 96
مرداد 96
شهریور 96
مهر 96
آبان 96
آذر 96
دی 96
بهمن 96
اسفند 96
فروردین 97
اردیبهشت 97
خرداد 97
تیر 97
مرداد 97
شهریور 97
مهر 97
آبان 97
آذر 97
دی 97
بهمن 97
اسفند 97
فروردین 98
اردیبهشت 98
خرداد 98
تیر 98
مرداد 98
شهریور 98
مهر 98
آبان 98
آذر 98
دی 98
بهمن 98
اسفند 98
فروردین 99
اردیبهشت 99
خرداد 99
تیر 99
مرداد 99
شهریور 99